Tài liệu A study on the structural featues of english news story

  • Số trang: 49 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu. Tõ nghÞ quyÕt ®¹i héi VI cña ®¶ng chóng ta ®· tiÕn hµnh sù nghiÖp ®æi míi, xo¸ bá c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung, bao cÊp, x©y dùng c¬ chÕ kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. §©y lµ sù ®æi míi mang tÝnh c¸ch m¹ng cña ®¶ng ta. Trong nÒn kinh tÕ míi nµy, sù c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp lµ hÕt søc gay go khi cïng s¶n xuÊt mét mÆt hµng. ViÖc ®øng v÷ng trong c¬ chÕ thÞ trêng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i linh ho¹t n¾m v÷ng nhu cÇu thÞ trêng. C«ng ty dÖt may Hµ Néi còng ®ang ®øng tríc nh÷ng thö th¸ch gay go cña c¬ chÕ nµy. Tuy nhiªn s¶n phÈm cña c«ng ty còng cã mÆt trªn thÞ trêng trong vµ ngoµi níc ®ång thêi c«ng ty còng ®ang tõng bíc kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c xuÊt khÈu hµng dÖt may, cïng víi nh÷ng kiÕn thøc ®îc trang bÞ t¹i nhµ trêng vµ nh÷ng t×m hiÓu thùc tÕ t¹i nhµ m¸y dÖt may Hµ Néi, em ®· viÕt bµi b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp nµy.Bµi viÕt nµy còng kh«ng ngoµi môc ®Ých tr×nh bÇy ë møc tæng qu¸t nhÊt vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty n¬i em ®ang thùc tËp. Bµi viÕt gåm cã ba phÇn chÝnh: I LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. II.Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty. III. §¸nh gi¸ vµ ph¬ng híng gi¶i quyÕt. Qua mét thêi gian häc tËp vµ nghiªn cøu t¹i c«ng ty díi sù híng dÉn tËn t×nh cña c¸c c« chó trong c«ng ty, em ®· hiÓu ®îc phÇn nµo c¬ chÕ qu¶n lý, s¶n xuÊt kinh doanh trong c«ng ty vµ em ®· hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp nµy. §Ó cã ®îc kÕt qu¶ nµy, em xin ch©n thµnh c¸m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong trêng §HKTQD. §Æc biÖt em xin ch©n thµnh c¸m ¬n thÇy c« gi¸o ®· tËn t×nh gióp ®ì em trong thêi gian thùc tËp võa qua. B¶n b¸o c¸o nµy ®îc thùc hiÖn trªn c¬ së vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc ë trêng, ë b¹n bÌ còng nh kinh nghiÖm cña nh÷ng ngêi ®i tríc. MÆc dï em ®· cè g¾ng hÕt søc, song do kiÕn thøc cßn h¹n chÕ, ch¾c ch¾n em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý chØ b¶o cña thÇy c« ®Ó rót ra nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm n©ng cao vµ hoµn thiÖn thªm nh÷ng kiÕn thøc cho b¶n th©n. Mét lÇn n÷a em xin bÇy tá lßng biÕt ¬n tíi tÊt c¶ c¸c thÇy c« gi¸o, kÝnh chóc c¸c thÇy c« gi¸o lu«n m¹nh khoÎ vµ h¹nh phóc. Ch¬ng i lÞch sö h×nh thµnh ph¸t triÓn vµ chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty vµ C¸C PHßNG BAN. I>lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. C«ng ty dÖt may Hµ Néi lµ mét c«ng ty lín thuéc Tæng C«ng ty dÖt may ViÖt Nam, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cã t c¸ch ph¸p nh©n, tù chñ vÒ tµi chÝnh, cã con dÊu riªng vµ ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp. Tªn TiÕng ViÖt : c«ng ty dÖt may hµ néi Tªn TiÕng Anh : hµ néi textile and garment company Tªn ViÕt T¾t : hanosimex Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Þa §iÓm : Sè 1 – Mai §éng, QuËn Hai Bµ Trng, TP.Hµ Néi Sè ®iÖn tho¹i : 84-04-8621024 ; 8621470; 8624611. Sè Fax : 84-04-8622334. Website : www.hanosimex.com.vn. Tªn gäi tríc ®©y cña c«ng ty dÖt may hµ néi lµ nhµ m¸y sîi hµ néi hoÆc xÝ nghiÖp liªn hiÖp sîi dÖt kim Hµ Néi, c«ng ty dÖt Hµ Néi. - Ngµy 7 th¸ng 4 n¨m 1978 Tæng C«ng ty NhËp KhÈu thiÕt bÞ ViÖt Nam vµ h·ng Unionmatex (Céng Hoµ Liªn Bang §øc ) chÝnh thøc ký hîp ®ång x©y dùng Nhµ m¸y sîi Hµ Néi . - Th¸ng 2 n¨m 1979 khëi c«ng x©y dùng nhµ m¸y . - Th¸ng 1-1982: l¾p ®Æt thiÕt bÞ. - Ngµy 21 th¸ng 11 n¨m 1984 chÝnh thøc bµn giao c«ng tr×nh cho Nhµ m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh ( gäi tªn lµ nhµ m¸y sîi Hµ Néi ). Quy m«: 10 v¹n cäc sîi< 3,5 v¹n cäc coton, 6,5 v¹n cäc Pªco> S¶n lîng: 8000tÊn sîi/ n¨m. X©y dùng xëng dÖt kim c«ng suÊt thiÕt kÕ 1000 tÊn s¶n phÈm/n¨m. Nhµ m¸y sîi Hµ Néi ®îc x©y dùng theo quyÕt ®Þnh sè 457/TTg ngµy 16/9/1978 do phã thñ tíng Lª Thanh NghÞ ký. DiÖn tÝch: 1306 HÐc ta. Tæng vèn ®Çu t( t¹i thêi ®iÓm 9/78) lµ 259695000®) Vèn x©y l¾p: 50000000® Vèn thiÕt bÞ: 176660000®. Kü thuËt c¬ b¶n kh¸c: 31537000®. Sè c«ng nh©n tham gia l¾p m¸y(CBCNV) N¨m 1979: 87 ngêi N¨m 1980: 136 ngêi N¨m 1981: 171 ngêi N¨m 1982: 297 ngêi - Th¸ng 12 n¨m 1989 ®Çu t x©y dùng d©y chuyÒn DÖt Kim sè I. Th¸ng 6 n¨m 1990 ®a vµo s¶n xuÊt. - Th¸ng 4 n¨m 1990 Bé Kinh TÕ §èi Ngo¹i cho phÐp Nhµ m¸y ®îc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp ( tªn giao dÞch viÕt t¾t lµ HANOSIMEX). Th¸ng 4 n¨m 1991 Bé C«ng NghiÖp nhÑ quyÕt ®Þnh chuyÓn tæ chøc vµ ho¹t ®éng nhµ m¸y Sîi Hµ Néi thµnh XÝ NghiÖp Liªn HiÖp Sîi –DÖt Kim Hµ Néi . - Th¸ng 6 n¨m 1993 x©y dùng d©y chuyÒn dÖt kim sè II, th¸ng 3 n¨m 1994 ®a vµo s¶n xuÊt . - Ngµy 19 th¸ng 5 n¨m 1994 kh¸nh thµnh Nhµ m¸y DÖt Kim ( c¶ hai d©y chuyÒn I vµ II ) . - Th¸ng 10 n¨m 1993 Bé C«ng NghiÖp nhÑ quyÕt ®Þnh s¸p nhËp nhµ m¸y sîi Vinh ( tØnh NghÖ An ) vµ XÝ NghiÖp Liªn Hîp . - Th¸ng 1 n¨m 1995 khëi c«ng x©y dùng Nhµ M¸y may thªu §«ng mü . - Th¸ng 3 n¨m 1995 Bé C«ng NghiÖp nhÑ quyÕt ®Þnh s¸p nhËp c«ng ty DÖt Hµ §«ng vµ XÝ NghiÖp Liªn Hîp . - Th¸ng 6 n¨m 1995 Bé C«ng NghiÖp nhÑ quyÕt ®Þnh ®æi XÝ NghiÖp Liªn Hîp thµnh C«ng ty dÖt Hµ Néi . - Ngµy 2 th¸ng 9 n¨m 1995 kh¸nh thµnh Nhµ M¸y May thªu §«ng Mü . - Trong n¨m 2000 mét lÇn n÷a C«ng ty dÖt Hµ Néi ®îc Bé C«ng NghiÖp nhÑ ®æi tªn thµnh c«ng ty dÖt may hµ néi < theo quyÕt ®Þnh sè 103/Q§/H§QT ngµy 28/2/2000cña chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam>. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¸c lÜnh vùc: sîi, dÖt, nhuém, in, trao ®æi vµ bu«n b¸n hµng dÖt, may. Bao gåm c¸c lo¹i s¶n phÈm cã chÊt lîng cao : - Sîi Cotton, Sîi Peco, Sîi PE. - C¸c lo¹i v¶i dÖt kim : Rib, Interlok, Single . - C¸c s¶n phÈm may mÆc lãt , mÆc ngoµi b»ng v¶i dÖt kim . - C¸c lo¹i v¶i dÖt thoi , c¸c s¶n phÈm may mÆc b»ng v¶i dÖt thoi . - C¸c lo¹i kh¨n b«ng . - Mò vµ lÒu v¶i . - C«ng ty chuyªn nhËp c¸c lo¹i b«ng, x¬, phô tïng thiÕt bÞ chuyªn ngµnh, ho¸ chÊt, thuèc nhuém. - C¸c ho¹t ®éng th¬ng m¹i - dÞch vô . - S¶n phÈm cña c«ng ty ®îc xuÊt khÈu sang c¸c níc NhËt B¶n, Hµn Quèc, Singapore, óc, Th¸i Lan, Hång K«ng, §µi Loan, Thôy §iÓn, TiÖp Kh¾c, Nam Phi, khu vùc EU .Trong ®ã nhiÒu nhÊt lµ NhËt B¶n chiÕm 50% doanh thu xuÊt khÈu. §¹i lý b¸n bu«n b¸n lÎ cña c«ng ty cã mÆt kh¾p c¶ níc ®Æc biÖt lµ c¸c thµnh phè lín nh Hµ Néi, Tp Hå ChÝ Minh, H¶i Phßng, §µ N½ng. C«ng ty dÖt may Hµ Néi coi chÊt lîng lµ môc tiªu hµng ®Çu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, lu«n ®Æt ra cho m×nh cã nhiÖm vô tho¶ m·n mäi yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Duy tr× n©ng cao chÊt lîng ®· ®Æt ra. C«ng ty ¸p dông tiªu chuÈn ISO- 9002 t¹i nhµ m¸y sîi, nhµ m¸y dÖt nhuém, nhµ m¸y may I, nhµ m¸y may II vµ c¸c phßng ban chøc n¨ng cña c«ng ty. C«ng ty lu«n duy tr× vµ s¶n xuÊt, ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Lu«n më réng c¸c h×nh thøc kinh doanh mua b¸n, gia c«ng, trao ®æi hµng ho¸, s½n sµng hîp t¸c cïng c¸c b¹n hµng trong níc vµ ngoµi níc ®Ó ®Çu t thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, khoa häc c«ng nghÖ míi nh»m n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ chÊt lîng s¶n phÈm . Víi thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, c«ng nghÖ tiªn tiÕn tr×nh ®é qu¶n lý giái, ®éi ngò c¸n bé cã n¨ng lùc cao, ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ, s¶n phÈm cña c«ng ty lu«n ®¹t chÊt lîng cao, ®îc tÆng nhiÒu huy ch¬ng vµng vµ b»ng khen t¹i c¸c héi chî triÓn l·m kinh tÕ . Qua h¬n 10 n¨m s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty ®· ®¹t ®îc c«ng xuÊt thiÕt kÕ 10.000 tÊn sîi/ n¨m, 7 triÖu s¶n phÈm may/ n¨m, 6,5 triÖu kh¨n b«ng/ n¨m. ChÊt lîng s¶n phÈm ®îc n©ng cao vµ duy tr× ®îc tiªu chuÈn quèc tÕ ISO 9002. ii.C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty; chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty vµ c¸c phßng ban . 1.S¬ ®å c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. C«ng ty cã tæng sè nh©n viªn 5235 ngêi ho¹t ®éng t¹i c¸c trô së, c¸c nhµ m¸y, c¸c ®¹i lý b¸n hµng, chñ yÕu tËp trung t¹i Hµ Néi, Hµ T©y vµ Vinh víi tæng diÖn tÝch mÆt b»ng lµ 24ha. - V¨n phßng chi nh¸nh ë Thµnh Phè Hå ChÝ Minh míi ®îc thµnh lËp ngµy 3 th¸ng 12 n¨m 2001 - T¹i QuËn Hai Bµ Trng Hµ Néi : 15 ha + Nhµ M¸y Sîi sè I + Nhµ M¸y Sîi Sè II + Nhµ M¸y DÖt Kim ( bao gåm dÖt , nhuém , may ). + Nhµ M¸y C¬ KhÝ + Nhµ M¸y §éng Lùc . - T¹i huyÖn Thanh Tr× Hµ Néi : 9950 m2 + Nhµ M¸y May Thªu §«ng Mü . - T¹i Hµ §«ng ( tØnh Hµ T©y ): 19666 m2 + Nhµ M¸y DÖt Hµ §«ng chuyªn dÖt v¶i , dÖt kh¨n b«ng . - T¹i thµnh phè Vinh NghÖ An: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Nhµ M¸y Sîi Vinh . - Cöa hµng th¬ng m¹i - dÞch vô, c¸c ®¬n vÞ du lÞch kh¸c §øng ®Çu lµ Tæng Gi¸m §èc C«ng Ty, lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Nhµ níc, tríc cÊp trªn, c¬ quan chñ qu¶n cña m×nh vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, tæ chøc ®êi sèng vµ mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty theo luËt doanh nghiÖp Nhµ níc. Tæng Gi¸m §èc ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty theo c¸c néi quy, quy chÕ thÓ chÕ, nghÞ quyÕt ®îc ban hµnh trong c«ng ty, c¸c quy ®Þnh thÓ chÕ cña Bé C«ng nghiÖp nhÑ vµ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ níc. Díi Tæng Gi¸m §èc cã 4 Phã Tæng Gi¸m §èc, cã nhiÖm vô tham mu chÝnh cho Tæng Gi¸m §èc, gióp Tæng Gi¸m §èc trong viÖc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty theo sù ph©n c«ng uû quyÒn, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Tæng Gi¸m §èc, tríc Ph¸p luËt vÒ nh÷ng c«ng viÖc ®îc ph©n c«ng .C¨n cø vµo quy chÕ cña c«ng ty thêng xuyªn híng dÉn ®«n ®èc, kiÓm tra c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn nghiªm tóc vµ b¸o c¸o Tæng Gi¸m §èc C«ng ty vÒ nh÷ng phÇn viÖc ®îc ph©n c«ng phô tr¸ch. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty theo m« h×nh trùc tuyÕn. S¬ ®å 1: S¬ ®å tæ chøc Tæng gi¸m ®èc Phã Tæng Gi¸m ®èc I Trung t©m TN &KTCL SP Nhµ M¸y DÖt Nhuém Nhµ M¸y May 1 Phã Tæng Gi¸m ®èc II Phßng KÕ to¸n –tµi chÝnh Phßng kü thuËt ®Çu t Nhµ M¸y Sîi Ban Nhµ M¸y CBSX C¬ §iÖn Nhµ M¸y May 3 Phßng XuÊt NhËp KhÈu Phßng KÕ ho¹ch ThÞ trêng Phã tæng Gi¸m ®èc IV Phßng Tæ Chøc Hµnh ChÝnh Phßng §êi Sèng Nhµ M¸y DÖt v¶i Denim Trung T©m Y Nhµ M¸y May 2 Nhµ M¸yMay §«ng Mü Phã tæng Gi¸m ®èc III C¸c Nhµ M¸y DÖt Sîi Kh¸c TÕ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ó gióp Tæng Gi¸m §èc trong c«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh C«ng ty, ngoµi c¸c Phã Tæng Gi¸m §èc cßn cã c¸c Phßng Ban Tham mu nghiÖp vô, c¸c Nhµ M¸y, Ph©n xëng ®îc giao nhiÖm vô cô thÓ vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Tæng Gi¸m §èc C«ng ty vÒ nh÷ng nhiÖm vô ®· ®îc giao . - Phßng S¶n xuÊt -Kinh doanh - Phßng Kü ThuËt - §Çu t - Phßng KÕ To¸n -Tµi ChÝnh - Phßng XuÊt NhËp KhÈu - Phßng Tæ Chøc Hµnh ChÝnh - Phßng ThÞ Trêng - Phßng B¶o VÖ - Qu©n Sù - Phßng §êi Sèng - Trung T©m ThÝ nghiÖm vµ KiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm . C«ng ty cã mét hÖ thèng c¬ së vËt chÊt phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh kh¸ tèt. C«ng ty ®· ®Çu t mét hÖ thèng m¸y tÝnh hiÖn ®¹i nèi m¹ng INTERNET, hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c kh¸ hoµn chØnh, c¸c ph¬ng tiªn giao th«ng ®i l¹i cña riªng c«ng ty còng ®îc ®Çu t n©ng cÊp ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc giao dÞch. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty theo kiÓu trùc tuyÕn ®· gióp cho c«ng ty sö dông kh¸ tèt kh¶ n¨ng chuyªn m«n cña c¸c thµnh viªn. §ång thêi ®iÒu ®ã gióp cho c«ng ty nhanh chãng n¾m b¾t ®îc nh÷ng thay ®æi trªn thÞ trêng còng nh trong kinh doanh qua ®ã cã thÓ thùc hiÖn ®îc c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ h¬n.  Ph¬ng híng nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty hiÖn nay vµ c¸c n¨m tiÕp theo. - X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch vÒ s¶n xuÊt, XNK, gia c«ng c¸c mÆt hµng sîi, dÖt may còng nhu dÞch vô theo giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh vµ môc ®Ých thµnh lËp doanh nghiÖp. - PhÊn ®Êu n©ng cao chÊt lîng h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, gi¶m chÝ phÝ s¶n xuÊt, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn nhµ níc, thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi nhµ níc. - Chó träng ph¸t triÓn c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu, qua ®ã më réng s¶n xuÊt, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng, kh«ng ngõng ®µo t¹o båi dìng c¸n bé, n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸, khoa häc kü thuËt chuyªn m«n cho CBCNV trong c«ng ty, b¶o vÖ doanh nghiÖp, b¶o vÖ s¶n xuÊt, b¶o vÖ m«i trêng, gi÷ g×n trËt tù an toµn x· héi, lµm chän nghÜa vô quèc phßng. - Víi môc tiªu “chÊt lîng s¶n phÈm lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp” . C«ng ty ®· vµ ®ang tiÕn hµnh c¶i tiÕn bé m¸y qu¶n lý, s¾p xÕp vµ sö dông lao ®éng hîp lý, thùc hiÖn qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ s¶n xuÊt theo tiªu chuÈn ISO_9002 ®Ó th©m nhËp vµo thÞ trêng quèc tÕ vµ t¹o lßng tin cho kh¸ch hµng. X¸c ®Þnh c¸c mÆt hµng chñ lùc lµ sîi dÖt kim, c«ng ty ®¨ khai th¸c triÖt ®Ó thÕ m¹nh cña s¶n phÈm sîi nh»m ®¸p øng nhu cÇu trong níc còng nh xuÊt khÈu. Theo dù b¸o tèc ®é t¨ng trëng cña thÞ trêng sîi trong giai ®o¹n 2000-2005 lµ tõ 8-10% vµ tõ 5-7% giai ®o¹n 2005-2010. 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô a.Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña C«ng ty C«ng ty DÖt May Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc cã vai trß lín lao nh c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc kh¸c lµ ®Þnh híng ph¸t triÓn cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau. Ngoµi ra, C«ng ty cßn cã nhiÖm vô chñ yÕu nh cung cÊp hµng tiªu Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 dïng, may mÆc trong níc, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt níc trong c«ng cuéc C«ng nghiÖp ho¸-HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc vµ tiÕn tr×nh héi nhËp nÒn kinh tÕ níc ta víi kinh tÕ khu vùc vµ kinh tÕ thÕ giíi. C«ng ty chuyªn s¶n xuÊt kinh doanh c¸c s¶n phÈm sîi ®¬n, sîi xe cho chÊt lîng cao nh sîi cotton, sîi peco, sîi PE, víi chØ sè trung b×nh lµ 36/1 v× m»t hµng sîi lµ thÕ m¹nh cña C«ng ty. C«ng ty cßn s¶n xuÊt c¸c lo¹i v¶i dÖt kim thµnh phÈm Rib, Interlock, single, c¸c s¶n phÈm may mÆc b»ng v¶i dÖt kim, c¸c lo¹i v¶i dÖt thoi vµ c¸c s¶n phÈm may mÆc b»ng v¶i dÖt thoi, c¸c lo¹i kh¨n b«ng. Môc tiªu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Còng nh bÊt kú mét c«ng ty kinh doanh nµo, môc tiªu lín nhÊt cña c«ng ty DÖt May Hµ Néi lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn v× lîi nhuËn sÏ ph¶n ¸nh thùc chÊt t×nh h×nh kinh doanh còng nh chÊt lîng s¶n phÈm cña c«ng ty. Bªn c¹nh môc tiªu hµng ®Çu ®ã, c«ng ty còng ®ang cè g¾ng ®Ó tèi thiÓu ho¸ chi phÝ s¶n xuÊt, chi phÝ kinh doanh nh»m gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó cã thÓ phôc vô mäi nhu cÇu dï lµ kh¾t khe nhÊt cña kh¸ch hµng v× trong kinh doanh c«ng ty lu«n tu©n thñ t«n chØ “kh¸ch hµng lµ thîng ®Õ”. Nhê viÖc gi¶m gi¸ thµnh c«ng ty cã thÓ ®Èy nhanh qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm, t¨ng sè lîng hµng b¸n ra, t¨ng doang thu, tõ ®ã sÏ t¨ng lîi nhuËn ®Ó tõng bíc c¶i thiÖn vµ n©ng cao ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty, ®¶m b¶o cho nguån nh©n lùc cña c«ng ty kh«ng chØ ®Çy ®ñ vÒ mÆt vËt chÊt mµ cßn dåi dµo vÒ mÆt tinh thÇn. Song song víi c¸c môc tiªu trªn, c«ng ty còng kh«ng quªn “®eo ®uæi” môc tiªu b¶o vÖ m«i trêng vµ an toµn lao ®éng cho c«ng nh©n. QuyÒn h¹n cña C«ng ty C«ng ty DÖt May Hµ Néi(tªn giao dÞch lµ HANOSIMEX) lµ thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp. C«ng ty ®îc tù chñ vÒ mÆt tµi chÝnh, cã ®Çy ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n, cã trô së riªng, cã con dÊu riªng, cã quan hÖ ®èi néi, ®èi ngo¹i, ®îc më tµi kho¶n riªng ë c¸c ng©n hµng trong vµ ngoµi níc theo ph¸p lÖnh cña Nhµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. C«ng ty ho¹t ®éng theo luËt Doanh nghiÖp Nhµ níc vµ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty DÖt May Hµ Néi ®îc Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng ty DÖt May ViÖt Nam phª chuÈn. C«ng ty cã quyÒn vµ nghÜa vô qu¶n lý, sö dông cã hiÖu qu¶ ph¸t triÓn vèn, b¶o ®¶m vÒ viÖc lµm vµ ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, b¶o ®¶m trËt tù an ninh, b¶o ®¶m an toµn s¶n xuÊt. C«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ níc, c¸c chñ tr¬ng cña Bé C«ng NghiÖp vµ Tæng C«ng ty DÖt May ViÖt Nam. §ång thêi tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng cña ®Þa ph¬ng tuú theo ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña c«ng ty. b.Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban vµ c¸c nhµ m¸y b.1 Khèi phßng ban chøc n¨ng C¸c phßng ban thuéc khèi ®iÒu hµnh c«ng ty sÏ lµm c«ng t¸c nghiÖp vô, triÓn khai nhiÖm vô ®· ®îc TG§ duyÖt xuèng c¸c nhµ m¸y vµ c¸c ®¬n vÞ liªn quan, ®ång thêi lµm c«ng t¸c tham mu, cè vÊn cho TG§ vÒ mäi mÆt trong ho¹t ®éng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh gióp TG§ ra c¸c quyÕt ®Þnh nhanh chãng, chÝnh x¸c ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®¹t hiÖu qu¶ cao. §ång thêi c¸c phßng ban trong c«ng ty lu«n cã mèi liªn hÖ chÆt chÏ vµ thèng nhÊt víi nhau ®Ó ®¶m b¶o cho viÖc s¶n xuÊt ®îc xuyªn suèt vµ thuËn lîi. C¸c phßng ban thuéc khèi ®iÒu hµnh c«ng ty gåm: * Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh +Tham mu cho TG§ vÒ lÜnh vùc tæ chøc ®µo t¹o, s¾p xÕp nh©n sù, lao ®éng tiÒn l¬ng, chÕ ®é chÝnh s¸ch. * Phßng KÕ to¸n tµi chÝnh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 +Tham mu gióp viÖc cho TG§ trong c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh nh»m sö dông ®ång vèn hîp lý ®óng môc ®Ých, ®óng chÕ ®é, ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®îc duy tr× liªn tôc vµ ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. * Phßng KÕ ho¹ch th¬ng m¹i : +Tham mu, gióp TG§ vÒ c¸c lÜnh vùc nh : nghiªn cøu, dù ®o¸n sù ph¸t triÓn cña thÞ trêng néi ®Þa, ®Ò ra híng s¶n xuÊt s¶n phÈm may mÆc, v¶i dÖt kim, v¶i dÖt thoi, kh¨n b«ng cña C«ng ty, ®ång thêi tæ chøc tham gia c¸c ho¹t ®éng tiÕp thÞ, khuyÕch tr¬ng qu¶ng c¸o s¶n phÈm cña C«ng ty trªn thÞ trêng c¶ níc. * Phßng XuÊt nhËp khÈu +T×m kiÕm kh¸ch hµng, thÞ trêng trong vµ ngoµi níc, tham mu cho TG§ trong c«ng t¸c nhËp khÈu phô liÖu, ho¸ chÊt, thuèc nhuém, m¸y mãc thiÕt bÞ phô tïng. phôc vô cho c«ng t¸c ®Çu t ph¸t triÓn vµ æn ®Þnh s¶n xuÊt cña C«ng ty ®ång thêi xuÊt khÈu nh÷ng s¶n phÈm cña C«ng ty ra níc ngoµi bao gåm c¶ xuÊt nhËp khÈu uû th¸c cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c. * Phßng Kü thuËt ®Çu t +Tham mu gióp viÖc TG§ vÒ c¸c lÜnh vùc kü thuËt sîi, dÖt nhuém, may, c¬ khÝ, ®éng lùc, kü thuËt an toµn, vÖ sinh m«i trêng, kü thuËt x©y dùng trong ph¹m vi toµn C«ng ty. * Phßng kÕ ho¹ch - thÞ trêng +Tham mu gióp viÖc TG§ trong c¸c lÜnh vùc c«ng t¸c nh: ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p, x©y dùng vµ ®iÒu hµnh viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm néi ®Þa vµ s¶n phÈm xuÊt khÈu; cung øng vµ qu¶n lý vËt t, s¶n phÈm cña C«ng ty; thùc hiÖn C«ng t¸c marketing tiªu thô s¶n phÈm trong vµ ngoµi níc cïng c¸c phÕ liÖu cña C«ng ty. * Phßng §êi sèng + Phôc vô viÖc ¨n uèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong thêi giê lµm viÖc t¹i C«ng ty. +Qu¶n lý c©y xanh, vÖ sinh mÆt b»ng toµn C«ng ty. * Phßng b¶o vÖ-qu©n sù + KiÓm tra, kiÓm so¸t chÆt chÏ ngêi vµ ph¬ng tiÖn ra vµo, ®i l¹i trong toµn C«ng ty, tæ chøc tuÇn tra canh g¸c b¶o vÖ kho tµng, nhµ xëng, toµn C«ng ty 24h/24h. Ngoµi ra cßn cã: Trung t©m y tÕ vµ trung t©m thÝ nghiÖm - kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm. 1 Khèi c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt Mçi nhµ m¸y thµnh viªn lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt c¬ b¶n cña c«ng ty vµ s¶n xuÊt ra s¶n phÈm hoµn chØnh. Trªn c¬ së c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt s¶n phÈm, c¸c nhµ m¸y cã chøc n¨ng sö dông c«ng nh©n, tæ chøc qu¶n lý qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc kinh tÕ-kü thuËt, ®¶m b¶o hiÖu suÊt s¶n xuÊt tèi ®a, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, t¨ng n¨ng suÊt lµm viÖc cña d©y chuyÒn. TÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c¶ nhµ m¸y ®Òu ®Æt díi sù chØ ®¹o cña Gi¸m ®èc(G§) nhµ m¸y. Gióp viÖc cho gi¸m ®èc nhµ m¸y lµ hai Phã G§, tæ NghiÖp vô, tæ kü thuËt chuyªn m«n cïng víi c¸c tæ trëng tæ s¶n xuÊt. Gi¸m ®èc c¸c nhµ m¸y thµnh viªn chÞu tr¸ch nhiÖm tríc TG§ vÒ toµn bé ho¹t ®éng cña nhµ m¸y m×nh qu¶n lý. Phã G§ cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc ®îc ph©n c«ng vµ ®îc G§ uû quyÒn, tham mu cho G§ nh÷ng vÊn ®Ò quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc G§ vÒ kÕt qu¶ c«ng viÖc ®îc giao. C«ng ty bao gåm c¸c nhµ m¸y trùc thuéc ®ãng t¹i nhiÒu ®Þa bµn kh¸c nhau: - Nhµ m¸y sîi Hµ Néi ( ®ãng t¹i trô së chÝnh cña C«ng ty) - Nhµ m¸y sîi Vinh ( ®ãng t¹i thµnh phè Vinh – NghÖ An) - Nhµ m¸y dÖt nhuém ®îc trang bÞ thiÕt bÞ dÖt cña Ch©u ¢u. - Nhµ m¸y may 1 ( ®ãng t¹i trô së chÝnh cña C«ng ty). - Nhµ m¸y May 2 ( ®ãng t¹i trô së chÝnh cña C«ng ty ). Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Nhµ m¸y May 3 (®ãng t¹i trô së chÝnh cña C«ng ty ). - Nhµ m¸y may §«ng Mü ( ®ãng t¹i §«ng Mü – Thanh Tr× Hµ Néi). - Nhµ m¸y dÖt Denim (®ãng t¹i trô së chÝnh cña C«ng ty). - Nhµ m¸y dÖt Hµ §«ng (®ãng t¹i CÇu Am – ThÞ x· Hµ §«ng). III §Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt mÆt hµng dÖt may c«ng ty dÖt may Hµ Néi. 3.1§Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh. C¨n cø ph¬ng híng, môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ cña Nhµ níc, cña ngµnh; c¨n cø nhu cÇu thÞ trêng trong vµ ngoµi níc C«ng ty x©y dùng kÕ ho¹ch dµi h¹n vÒ ph¬ng ¸n kinh doanh, ph¬ng ¸n nguyªn liÖu, ph¬ng ¸n s¶n phÈm ®ång thêi C«ng ty còng x©y dùng ch¬ng tr×nh liªn kÕt kinh tÕ víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi níc. C«ng ty x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hµng n¨m víi c¸c chØ tiªu tæng hîp tr×nh Tæng C«ng ty xÐt duyÖt, giao kÕ ho¹ch n¨m(víi c¸c gi¶i ph¸p tæng thÓ) tõng quý, tõng th¸ng cho c¸c nhµ m¸y thµnh viªn. KÕ ho¹ch bao gåm: + ChØ tiªu s¶n lîng s¶n phÈm, quy c¸ch yªu cÇu chÊt lîng (kÓ c¶ phÇn gia c«ng bªn ngoµi), chØ tiªu doanh thu, kÕ ho¹ch s¶n phÈm mÉu... + C¸c ®Þnh møc sö dông vËt t, nguyªn vËt liÖu, n¨ng lîng ®Þnh møc hao phÝ lao ®éng tæng hîp. 3.2§Æc ®iÓm vÒ c¬ së vËt chÊt-kü thuËt C¬ së vËt chÊt kü thuËt ë C«ng ty DÖt May Hµ Néi bao gåm nhµ xëng, m¸y mãc, thiÕt bÞ, c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc hÇu hÕt míi ®îc x©y dùng vµ trang bÞ m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cña Italia, CHLB §øc, BØ, Hµn Quèc, NhËt B¶n… M¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty míi, hiÖn ®¹i vµ ®ång bé nªn s¶n phÊm s¶n xuÊt ra ®¹t tiªu chuÈn chÊt lîng cao, ®¸p øng nhu cÇu thÞ trêng, ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt tõ ®ã gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm. 3.3§Æc ®iÓm vÒ lao ®éng Lùc lîng lao ®éng trong c«ng ty rÊt ®«ng ®¶o, bao gåm nhiÒu lo¹i lao ®éng kh¸c nhau, tr×nh ®é tay nghÒ còng kh¸c nhau, bao gåm nh÷ng ngêi ®· tèt nghiÖp ®¹i häc, nh÷ng c«ng nh©n ®îc ®µo t¹o tõ c¸c trêng trung cÊp, cao ®¼ng cho tíi nh÷ng ngêi kh«ng ®îc ®µo t¹o qua trêng líp nh c«ng nh©n bèc v¸c, lao c«ng. Nguån nh©n lùc trong C«ng ty ®îc ph¶n ¸nh qua b¶ng sau: B¶ng1: C¬ cÊu lao ®éng trong C«ng ty qua nh÷ng n¨m gÇn ®©y: §¬n vÞ: ngêi N¨m Tæng sè lao ®éng Nam N÷ 1998 1999 2000 2001 6.529 6.100 5.450 5.150 1.985 1.923 1.718 1.600 4.544 4.177 3.732 3.550 Bé phËn hµnh chÝnh Bé phËn s¶n xuÊt trùc tiÕp §¹i häc Tr×nh ®é häc vÊn Trung L§ cÊp Phæ th«ng 414 6.115 340 381 5.799 402 5.698 334 380 5.386 359 5.091 350 420 4.680 325 4.825 355 429 4.366 Nguån : Phßng Tæ chøc- Hµnh ChÝnh BiÓu 1 cho thÊy, trong C«ng ty lao ®éng n÷ nhiÒu h¬n nam. Qua thùc tÕ kh¶o s¸t, sè n÷ tËp trung chñ yÕu ë bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt. §iÒu nµy rÊt phï hîp víi dÆc ®iÓm s¶n xuÊt cña ngµnh. Sè lao ®éng trong bé phËn hµnh chÝnh chiÕm 7%, bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt chiÕm 93%, ®iÒu nµy chøng tá bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty rÊt gän nhÑ. Hµng n¨m, quý, th¸ng C«ng ty tæ chøc thi tay nghÒ, më c¸c líp båi dìng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. §é tuæi lao ®éng trung b×nh trong C«ng ty lµ 27, ®©y lµ mét thuËn lîi lín cho C«ng ty bëi tuæi trÎ thêng cã tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o vµ lßng nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc. Lùc lîng lao ®éng nµy ®· Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 gióp C«ng ty trë thµnh doanh nghiÖp hµng ®Çu cña ngµnh DÖt May trong c¬ chÕ thÞ trêng. 3.4 §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm C¸c s¶n phÈm chÝnh cña C«ng ty bao gåm: - Sîi c¸c lo¹i : bao gåm 100% cotton, T/C, CVC, 100% PE, sîi OE, víi c«ng suÊt 15.000 tÊn/n¨m - C¸c s¶n phÈm dÖt kim : ®îc s¶n xuÊt trªn c¸c lo¹i v¶i 100% cotton, T/C, CVC, 100%PE víi c¸c kiÓu dÖt Single, Pique, Rib …C«ng suÊt: 6.000.000 sp/n¨m bao gåm quÇn ¸o thÓ thao, polo shirt, T-shirt... - V¶i Denim cã chun vµ kh«ng chun víi c¸c träng lîng kh¸c nhau, c«ng suÊt 6.500.000mÐt/n¨m. - C¸c s¶n phÈm b»ng v¶i Denim, c«ng suÊt 1.250.000 s¶n phÈm/n¨m. - Kh¨n mÆt b«ng c¸c lo¹i vµ lÒu du lÞch: víi c«ng suÊt 1000 tÊn/n¨m. - Mò : C«ng suÊt 4.800.000 s¶n phÈm/n¨m. §©y lµ nh÷ng s¶n phÈm cã ®Æc ®iÓm dÔ b¶o qu¶n, vËn chuyÓn vµ s¶n xuÊt theo mïa. S¶n phÈm cña C«ng ty ®a ra thÞ trêng thuéc hai lo¹i hµng: hµng kü nghÖ vµ hµng mua s¾m. Hµng kü nghÖ lµ nh÷ng mãn hµng do c¸ nh©n hay tæ chøc mua vÒ ®Ó gia c«ng thªm hoÆc dïng trong viÖc ®iÒu hµnh c«ng viÖc. Hµng mua s¾m lµ lo¹i hµng mµ ngêi kh¸ch trong qu¸ tr×nh lùa chän mua cã so s¸nh vÒ ®Æc tÝnh cña s¶n phÈm: ®é phï hîp, chÊt lîng, gi¸ c¶, kiÕu d¸ng. Víi mçi lo¹i s¶n phÈm cña c«ng ty cã nhiÒu chñng lo¹i mÆt hµng kh¸c nhau. Ch¼ng h¹n, s¶n phÈm sîi lµ mÆt hµng truyÒn thèng cña c«ng ty, lo¹i s¶n phÈm nµy cã ®Æc ®iÓm rÊt quan träng v× nã lµ nguyªn liÖu ®Ó dÖt v¶i. Nhu cÇu vÒ may mÆc ®ßi hái ph¶i cã nhiÒu lo¹i sîi v¶i cã chÊt lîng. Sîi cã tèt th× v¶i míi bÒn, mÞn ®Ñp vµ v¶i nhuém kh«ng phai. Nhê ph¸t triÓn vµ më réng thÞ trêng tiªu thô sîi mµ b×nh qu©n hµng th¸ng c«ng ty tiªu thô h¬n 10.000 tÊn sîi c¸c lo¹i chiÕm kho¶ng h¬n 60% tæng doanh thu cña toµn c«ng ty. Doanh thu cña s¶n phÈm sîi ®¹t kho¶ng 30 tû ®ång/ th¸ng. §Õn nay c«ng ty cã h¬n 20 mÆt hµng bao gåm nhiÒu chñng lo¹i kh¸c nhau. B¶ng2: Danh môc mÆt hµng dÖt kim s¶n xuÊt cña c«ng ty dÖt may Hµ Néi<2001>. STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tªn s¶n phÈm STT Tªn s¶n phÈm Poloshist ng¾n tay 11 V¸y n÷ Poloshist dµi tay 12 QuÇn dµi nam n÷ Poloshist trÎ em 13 Jacket T.Shirt 14 May « T.Shirt trÎ em 15 May « trÎ em Hineck 16 ¸o v¸y n÷ Hineck trÎ em 17 QuÇn sÞp nam n÷ ThÓ thao 18 quÇn ¸o xu©n thu ThÓ thao trÎ em 19 QuÇn ¸o xu©n thu trÎ em QuÇn Booxer 20 QuÇn dµi ViÖc nghiªn cøu mÉu m· s¶n phÈm trªn thÕ giíi tõ ®ã thiÕt kÕ s¶n phÈm ®ã lµ mét biÖn ph¸p kh¸ ®¬n gi¶n song tiÕt kiÖm. Song ®ã chØ lµ biÖn ph¸p t¹m thêi tríc m¾t kh«ng mang tÝnh chÊt l©u dµi v× c«ng ty chÞu sù c¹nh tranh cao. Do vËy mµ trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty kh«ng ngõng ®Çu t nghiªn cøu thÞ trêng, tù thiÕt kÕ mÉu m· míi ®¸p øng yªu cÇu trong vµ ngoµi níc. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong ®iÒu kiÖn kinh doanh mang tÝnh c¹nh tranh quyÕt liÖt th× nÕu c«ng ty chØ dùa vµo s¶n phÈm truyÒn thèng hoÆc sao chÐp nh÷ng mÉu m· th× sÏ ®i ®Õn thÊt b¹i. Do vËy, c«ng ty cÇn ph¶i thiÕt kÕ mÉu m· míi. B¶ng3: Danh môc mÆt hµng sîi cña c«ng ty dÖt may Hµ Néi<2001>. STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 S¶n phÈm sîi STT S¶n phÈm sîi Ne 45 PE 14 Ne 45 PE 100% Ne 40 PE 15 Ne 45.83/17 ch¶i th« Ne 30 PE 16 Ne 30.83/17 ch¶i th« Ne 32 cotton ch¶i th« 17 Ne 30.65/35 ch¶i th« Ne 32 cotton ch¶i kü 18 Ne 20.65/35 ch¶i th« Ne 20 cotton ch¶i th« 19 Ne 10 PE Ne 20 cotton ch¶i kü 20 Ne 32/2.65/35 Ne 30 cotton ch¶i th« 21 Ne 40/2.65/35 ch¶i kü Ne 60.65/35 ch¶i kü 22 Ne 42/2.65/35 dÖt kim Ne 45.65/35 ch¶i kü 23 Ne 60/2.65/35 ch¶i kü Ne 23 cotton ch¶i th« 24 Ne32/2 cotton ch¶i th« Ne 32.65/35 ch¶i kü 25 Ne 20/2 cotton ch¶i th« Ne 30.65/35 ch¶i kü §èi víi s¶n phÈm dÖt kim c«ng ty còng cã nhiÒu chñng lo¹i s¶n phÈm cña mÆt hµng dÖt kim. Nghiªn cøu mÉu m· trªn thÕ giíi còng lµ mét trong c¸c biÖn ph¸p ph¸t triÓn s¶n phÈm dÖt kim nãi riªng vµ c¸c mÆt hµng nãi chung cña c«ng ty. C«ng ty chän ra nh÷ng mÉu phï hîp víi m×nh ®Ó t¹o ra nh÷ng chÝnh s¸ch vÒ s¶n phÈm míi vïa híng tíi c¸i míi l¹ theo su híng chung cña thÞ trêng võa t¹o ra ®îc nh÷ng s¶n phÈm ®éc ®¸o vît tréi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh lµ rÊt cÇn thiÕt. Tuy nhiªn víi c¸ch nµy th× chi phÝ bá ra lµ rÊt lín vµ ®ßi hái kh¶ n¨ng s¸ng t¹o ph¶i phï hîp v¬Ý thÞ hiÕu nguêi tiªu dïng. 3.5 §Æc ®iÓm c«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm C«ng ty dÖt may Hµ Néi x¸c ®Þnh: §¶m b¶o chÊt lîng s¶n phÈm vµ nh÷ng ®iÒu cam kÕt víi kh¸ch hµng lµ nÒn t¶ng cho sù ph¸t triÓn l©u dµi cho c«ng ty. NhËn thøc ®îc vÊn ®Ò chÊt lîng s¶n phÈm lµ vò khÝ c¹nh tranh quan träng l©u dµi trong sù ph¸t triÓn míi nªn c«ng ty dÖt may Hµ Néi ®· thùc hiÖn hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng theo tiªu chuÈn ISO- 9002 mµ c«ng ty ®· ®îc cÊp chóng vµo n¨m 2000. *Nh÷ng biÖn ph¸p thùc hiÖn chÝnh s¸ch chÊt lîng. - §Çu t nguån lùc cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng, ¸p dông vµ duy tr× hÖ thèng ®¶m b¶o chÊt lîng theo tiªu chuÈn ISO-9002. - Kh¸ch hµng lµ nh©n tè quan träng cña c«ng ty. §¸p øng yªu cÇu vµ nh÷ng ®ßi hái cña kh¸ch hµng lµ nhiÖm vô cña mäi thµnh viªn ®Ó ®em l¹i lîi nhuËn cho c«ng ty. - Thêng xuyªn nghiªn cøu thÞ trêng, thÞ hiÕu thêi trang cña kh¸ch hµng ®Ó ®a ra nh÷ng s¶n phÈm ®éc ®¸o cã chÊt lîng ®¸p øng yªu c©ï ®a d¹ng phong phó cña thÞ trêng . - Cã kÕ ho¹ch ®Çu t thiÕt bÞ, ®æi míi c«ng nghÖ ®Ó ®¶m b¶o yªu cÇu chÊt lîng, ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng - C«ng t¸c ®µo t¹o huÊn luyÖn lµ c«ng viÖc thêng xuyªn l©u dµi nh»m duy tr× ®îc ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã n¨ng lùc vµ tr×nh ®é. Cã chÝnh s¸ch ®·i ngé hîp lý ®Ó hä g¾n bã l©u dµi víi c«ng ty - Tõng kú ®Ò ra vµ thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu cô thÓ thÝch hîp víi chÝnh s¸ch chÊt lîng s¶n phÈm cña c«ng ty Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Cã kÕ ho¹ch ®¸nh gi¸ xem xÐt néi bé, kÞp thêi rót ra nh÷ng ®iÓm tån t¹i trong hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng ®Ó cã biÖn ph¸p kh¾c phôc, phßng ngõa nh»m b¶o ®¶m c«ng t¸c qu¶n lý chÊt lîng lu«n ®îc c¶i tiÕn vµ cã hiÖu qu¶. *§èi víi s¶n phÈm sîi: S¶n phÈm sîi ®îc xem lµ cã chÊt lîng cao so víi toµn ngµnh víi hÇu hÕt lµ s¶n phÈm cÊp I tøc lµ s¶n phÈm ®¹t lo¹i chÊt lîng tèt. ChÊt lîng s¶n phÈm sîi thÓ hiÖn qua kh¶ n¨ng tiªu thô mÆt hµng nµy cña c«ng ty trong mÊy n¨m qua. S¶n phÈm ®· chøng tá ®îc thÕ m¹nh bëi sù ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i, phï hîp víi thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng. S¶n phÈm lo¹i I chiÕm h¬n 98% cho thÊy viÖc ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng t¨ng vÒ mÆt hµng sîi ®Ó s¶n xuÊt hµng dÖt kim lµ hoµn toµn cã thÓ ®iªï ®ã chøng tæ c«ng ty lu«n gi÷ møc chÊt lîng æn ®Þnh t¹o ®îc niÒm tin cho kh¸ch hµng. *S¶n phÈm dÖt kim. HÇu hÕt c¸c s¶n phÈm dÖt kim lµ xuÊt khÈu theo ®¬n ®Æt hµng, do ®ã chÊt lîng v¶i, mÉu m·, kiÓu d¸ng , mÇu s¾c...®· ®îc ghi râ trong ®¬n ®Æt hµng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty lµ ph¶i s¶n xu¸t theo ®óng tiªu chuÈn cña ®¬n ®Æt hµng. T¹i c¸c nhµ m¸y may, c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt may thªu vµ kiÓm kha chÊt lîng s¶n phÈm ®Ó lµm l¹i nh÷ng s¶n phÈm kh«ng ®¹t yªu cÇu, sau ®ã nh÷ng s¶n phÈm nµy l¹i ®îc kiÓm tra tríc khi bao gãi theo ph¬ng ph¸p lÊy mÉu. Quy tr×nh kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm c¶u c«ng ty ®Æc biÖt ®îc coi träng v× ®©y lµ vò khÝ c¹nh tranh cña c«ng ty tõ ®ã t¹o ®îc niÒm tin ®èi víi kh¸ch hµng truyÒn thèng vµ kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. S¬ ®å 2 : Quy tr×nh ®¸nh gi¸ chÊt lîng néi bé a LËp kÕ ho¹ch ChuÈn bÞ Häp më ®Çu bc Theo dâi ho¹t ®éng sau khi ®¸nh gi¸ Xem §¸nh Häp LËp xÐt hå kÕt kÕt gi¸ s¬ thóc qu¶ ®¸nh ®¸nh gi¸gi¸ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 a: §¸nh gi¸ tríc b: §¸nh gi¸ c: §¸nh gi¸ sau < Nguån: Phßng xuÊt nhËp khÈu> 3.6§Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu. a> Quy tr×nh mua nguyªn vËt liÖu. S¬ ®å3: Quy tr×nh mua nguyªn vËt liÖu Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ Chän lùa nhµ thÇu §a vµo danh s¸ch nhµ thuÇu phô Nhµ thÇu trong níc Nhµ thÇu níc ngoµi Lùa Chi chän chó :nhµ thÇu phô Xem xÐt Phª duyÖt yªu cÇu Phª duyÖt nhµ thÇu phô Chän §µm KÝ Gi¸m hîp ph¸n nhµ ®Þnh ®ång thÇu phô kÕ ho¹ch Ho¹t ®énghoÆc cã thÓ x¶y ra LËp hîp ®ång Phª §µm NhËn ph¸n hµng muaduyÖt trùc tiÕp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 < Nguån: Phßng xuÊt nhËp khÈu> Nguyªn liÖu chÝnh cña c«ng ty dÖt may Hµ Néi lµ b«ng x¬ PE, nhng nguyªn liÖu nµy phÇn lín lµ nhËp khÈu. Do tÝnh chÊt vµ nguån gèc cña b«ng x¬ hiÖn nay níc ta cha s¶n xuÊt ®îc b«ng x¬ PE nªn ph¶i nhËp khÈu tõ níc ngoµi. MÆt kh¸c do luîng b«ng trong níc cha ®¸p øng ®ñ cho ngµnh dÖt trong níc, chÊt lîng l¹i cha cao nªn c¸c c«ng ty dÖt may vÉn ph¶i sö dông c¸c lo¹i b«ng nhËp khÈu tõ nuíc ngoµi. B¶ng 4: Thùc tr¹ng cung øng nguyªn liÖu Nguån nguyªn liÖu (NhËp khÈu/ mua trong níc %) NhËp khÈu Nguyªn liÖu Trong níc X¬ 95% 5% Sîi 95% 5% Ho¸ chÊt, thuèc nhuém 99% 1% V¶i 95% 5% C¸c nguyªn liÖu s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng chÝnh cña C«ng ty x¬ s¶n xuÊt sîi, sîi cho dÖt, v¶i s¶n phÈm may chñ yÕu nhËp khÈu tõ níc ngoµi chiÕm 95%, mua ë trong níc lµ kh«ng ®¸ng kÓ chØ chiÕm kho¶ng 5%. Nh÷ng con sè nµy cho thÊy C«ng ty dÖt may Hµ Néi cha chñ ®éng vÒ mÆt nguyªn liÖu, bÞ phô thuéc vµo níc ngoµi; cho nªn tÝnh chñ ®éng trong s¶n xuÊt cha cao vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt sÏ bÞ h¹n chÕ. §Æc biÖt s¶n phÈm sîi hiÖn vÉn lµ mÆt hµng chñ ®¹o cña c«ng ty, lµ nguån thu nhËp chÝnh cña C«ng ty thÕ nhng nguyªn liÖu chÝnh cña nã lµ x¬ PE chiÕm phÇn lín lµ mua tõ thÞ trêng níc ngoµi. Nguyªn liÖu b«ng x¬ ®îc sö dông chñ yÕu tõ c¸c nguån sau:  Nguyªn vËt liÖu b«ng: - B«ng Viªt Nam chiÕm 13,5% lîng b«ng sö dông. - B«ng Nga chiÕm kho¶ng 69,5% - Ngoµi ra b«ng cßn ®îc nhËp tõ c¸c níc nh : Mü, óc, T©y Phi. Toµn bé nguyªn liÖu b«ng cña c«ng ty ®Òu ®îc ®Æt mua t¹i tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam.  Nguyªn vËt liÖu x¬: ®îc nhËp khÈu tõ Hµn Quèc vµ §µi loan... Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Ngoµi ra c«ng ty cßn nhËp nhiÒu lo¹i ho¸ chÊt thuèc nhuém dïng cho c¸c c«ng ®o¹n tÈy nhuém in lµm bãng v¶i... vµ c¸c nghuyªn liÖu kh¸c phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. b> C«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu HiÖn nay NVL s¶n xuÊt chñ yÕu lµ c¸c lo¹i b«ng cotton vµ x¬ PE chiÕm tØ lÖ kh¸ cao trong gi¸ thµnh s¶n phÈm( tõ 65% ®Õn 75%) cho nªn vÊn ®Ò tÝch kiÖm nguyªn vËt liÖu vµ tû lÖ tiªu hao b«ng x¬ lµ cÇn thiÕt. C«ng ty ®· sö dông nh÷ng kinh nghiÖm vµ kh¶o s¸t thùc tÕ ®Ó x©y dùng ®Þnh møc tiªu hao NVL theo c¸c bíc sau: - Kh¶o s¸t tõng c«ng ®o¹n: Bång, ch¶i, ghÐp, th«, sîi con - Tõ sè liÖu kh¶o s¸t kÕt hîp víi kÕt qu¶ s¶n xuÊt c¸c kú tríc vµ ngêi lµm c«ng t¸c ®Þnh møc c¸c sè liÖu kh¶o s¸t xÏ ®îc xem xÐt sè liÖu hµng th¸ng. TiÕp tôc theo dâi thùc hiÖn ®Þnh møc mçi th¸ng mét lÇn, so s¸nh, ph©n tÝch nguyªn nh©n t¨ng gi¶m so víi ®Þnh møc t¹m giao. - Xem xÐt ®Þnh l¹i møc ®Ó rót ra kinh nghiÖm vµ t×m biÖn ph¸p kh¾c phôc tam thêi. Trong x©y dùng ®Þnh møc, c¸c c¸n bé ®Þnh møc thêng chó ý ®Õn c«ng ®o¹n ch¶i kü v× ®©y lµ c«ng ®o¹n tiªu hao nhiÒu b«ng nhÊt do sîi ch¶i mÊt nhiÒu nhÊt ®Ó lµm gi¶m thiÓu lîng b«ng phÕ. 3.7 §Æc ®iÓm thÞ trêng, h×nh thøc tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty. a> §Æc ®iÓm thÞ trêng. ThÞ trêng tiªu thô cña c«ng ty DÖt May Hµ Néi kh¸ réng lín, bao gåm thÞ trêng trong níc vµ thÞ trêng níc ngoµi. *ThÞ trêng trong níc< 50%>  §èi víi s¶n phÈm sîi Mçi n¨m c«ng ty s¶n xuÊt kho¶ng h¬n 20 lo¹i sîi xe vµ sîi ®¬n. §©y lµ mÆt hµng cã s¶n lîng tiªu thô kh¸ æn ®Þnh vµ t¨ng ®Òu tõ n¨m 1997 ®Õn nay. Víi chÊt lîng tèt s¶n phÈm chñ yÕu tiªu thô ë thÞ trêng MiÒn Nam. MÆc dï thÞ trêng MiÒn Nam xa c«ng ty, chi phÝ vËn chuyÓn lín do ®ã lµm t¨ng gi¸ thµnh s¶n phÈm. Song do ®©y lµ thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm lín, c«ng ty ®· ®¸p øng nhu cÇu b»ng c¸ch kÐo sîi cã chØ sè cao, tû lÖ pha trén gi÷a cotton vµ PE kh¸c nhau lµm ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng. Víi chÊt lîng s¶n phÈm cao nªn c«ng ty ®· thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch hµng, t¨ng khèi lîng b¸n. Tuy nhiªn s¶n phÈm sîi cña c«ng ty l¹i chñ yÕu tiªu thô t¹i thÞ trêng MiÒn Nam cßn MiÒn B¾c khèi lîng tiªu thô l¹i kh«ng ®¸ng kÓ mÆc dï thÞ trêng MiÒn B¾c cã nhu cÇu t¬ng ®¬ng vµ ngµy cµng t¨ng vÒ nhu cÇu sîi. Do vËy ®©y lµ thÞ trêng tiÒm n¨ng mµ c«ng ty cÇn khai th¸c triÖt ®Ó h¬n n÷a thÞ trêng nµy. Më réng thÞ trêng MiÒn B¾c sÏ cã nhiÒu lîi thÕ ®ã lµ chi phÝ vËn chuyÓn thÊp, kh¶ n¨ng th«ng hiÓu ®èi t¾c dÔ dµng h¬n vµ t¨ng c¸c h×nh thøc ph©n phèi trùc tiÕp còng nh qu¶ng b¸ s¶n phÈm.  §èi víi s¶n phÈm dÖt kim. Hµng dÖt kim chñ lùc cña c«ng ty hiÖn nay lµ ¸o T.shirt vµ Hineck. Së dÜ nh vËy lµ do mÆt hµng nµy phï hîp vÒ gi¸ thµnh, mÉu m· vµ phï hîp víi thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng. Tuy vËy, mÆt hµng dÖt kim l¹i kh«ng ®îc chó träng ë trong níc mµ chñ yÕu lµ xuÊt khÈu nhng víi sè lîng nhá. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ng 5: Tiªu thô néi ®Þa s¶n phÈm dÖt kim cña C«ng ty DÖt may Hµ Néi §¬n vÞ : chiÕc S¶n phÈm Tæng sè ¸o Poloshirt ¸o T.shirt – Hineck Hµng thÓ thao ¸o may « N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 2.303. 091 938.97 6 1.092. 810 103.76 1 167.54 4 586.03 4 170.42 2 286.62 3 972.25 2 332.40 9 339.41 6 240.91 4 66.010 62.979 59.513 So s¸nh (%) 2001/2 2002/2 000 001 25,4 166 18,5 195 26 118 63,6 365 37,6 94,4 (Nguån : Phßng KÕ ho¹ch - ThÞ trêng). Qua b¶ng trªn ta thÊy, s¶n phÈm tiªu thô néi ®Þa cña hµng dÖt kim gi¶m qua c¸c n¨m vµ cã sù biÕn ®éng (n¨m 2002 t¨ng so víi n¨m 2001 lµ 66%) nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do C«ng ty cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu vÒ mÉu m· vµ chÊt lîng, gi¸ thµnh cßn cao nªn gi¸ b¸n cao trong khi ®ã c¸c hµng ho¸ may mÆc cµng nhiÒu vµ t×nh tr¹ng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t. Tuy nhiªn, thÞ trêng trong níc lµ thÞ trêng tiÒm n¨ng bëi d©n sè níc ta lµ kh¸ cao vµ thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi ngµy cµng cao, xu híng tiªu dïng hµng dÖt kim ngµy cµng t¨ng. NhËn thøc vÊn ®Ò nµy, hiÖn nay c«ng ty ®ang nghiªn cøu vµ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm víi mÉu m· kh¸c nhau, cã ®Æc trng dµy máng, dµi ng¾n, réng hÑp, mÇu s¾c kh¸c nhau. Lu«n thay ®æi theo su híng tiªu dïng vµ chÊt lîng s¶n phÈm ngµy cµng ®îc quan t©m..  S¶n phÈm kh¨n, lÒu du lÞch. Trong nh÷ng n¨m qua, s¶n phÈm kh¨n cña c«ng ty chñ yÕu tiªu thô trªn thÞ trêng xuÊt khÈu cßn lîng tiªu thô trong nøoc lµ rÊt nhá. Tuy nhiªn, møc tiªu thô s¶n phÈm kh¨n sang thÞ trêng níc ngoµi ngµy cµng t¨ng. §iÒu ®ã kh¼ng ®Þnh r»ng c«ng ty dÇn kh¼ng ®Þnh vµ t×m ®îc chç ®øng cña m×nh ë thÞ trêng trong vµ ngoµi níc ®ång thêi cã thÓ c¹nh tranh ®îc víi c¸c ®èi thñ kh¸c. Còng nh s¶n phÈm kh¨n th× s¶n phÈm lÒu b¹t du lÞch thùc sù t×m ®îc chç ®øng cña m×nh trªn thÞ trêng néi ®Þa. §©y lµ s¶n phÈm khã tiªu thô v× cha phï Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hîp víi thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng trong níc nhng c«ng ty còng dd· vµ ®ang tõng bíc kh¼ng ®Þnh vÞ chÝ cña m×nh trªn thÞ trêng vÒ mÆt hµng nµy. Tuy nhiªn, mét ®Æc ®iÓm rÊt quan träng vÒ thÞ truêng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty lµ sè lîng ®èi thñ c¹nh tranh ngµy cµng t¨ng. Cã thÓ nãi, c«ng ty ®ang ph¶i c¹nh tranh rÊt lín ®èi víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c ®Ó chiÕm lÜnh thÞ trêng. *§èi víi thÞ trêng xuÊt khÈu.  S¶n phÈm sîi. MÆc dï chÊt lîng s¶n phÈm sîi lu«n cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong thÞ trêng néi ®Þa. Song s¶n phÈm sîi xuÊt khÈu chiÕm tû lÖ kh«ng ®¸ng kÓ. Cã nhiÒu nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nµy ®ã lµ do m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty ®· bÞ l¹c hËu so víi c«ng nghÖ trªn thÕ giíi. V× vËy n¨m 2002 sîi xuÊt khÈu cña c«ng ty cã doanh thu 3,865143 triÖu USD trong khi ®ã doanh thu néi ®Þa s¶n phÈm sîi n¨m 2002 lµ 205696 triÖu ®ång, kÕt qu¶ trªn cho thÊy s¶n phÈm soÞ cña c«ng ty Ýt cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng níc ngoµi mÆc dï s¶n phÈm cña c«ng ty ®¹t tiªu chuÈn ISO 9002. Nguyªn nh©n cßn tån t¹i chÝnh lµ ë gi¸ c¶, kh©u qu¶ng c¸o, kh¶ n¨ng t×m ®èi t¸c cña c«ng ty cha ph¸t huy ®îc thÕ m¹nh song c«ng ty cÇn nghiªn cóu t×m hiªñ h¬n nòa ®Ó cã thÓ th©m nhËp thÞ trêng réng lín nµy.  S¶n phÈm dÖt kim. S¶n phÈm dÖt kim chiÕm tû träng lín h¬n so víi c¸c hµng xuÊt khÈu< 70%>. C¸c s¶n phÈm dÖt kim ®îc xuÊt khÈu sang thÞ truêng NhËt b¶n, §µi loan, Anh, §øc, Ph¸p, Italia... ®îc xem lµ thÞ trßng truyÒn thèng cña c«ng ty víi kim ng¹ch xuÊt khÈu t¬ng ®èi æn ®Þnh. Ngoµi ra gÇn ®©y c«ng ty cã quan hÖ bu«n b¸n víi mét thÞ trêng míi nh Mü, óc, Newzeland, Singapo...C«ng ty ®ang chó träng nh»m ph¸t triÓn c¸c thÞ trêng míi nµy vµ t¹o lËp niÒm tin h¬n n÷a ®èi víi thÞ trêng truyÒn thèng.  S¶n phÈm v¶i bß. §©y lµ mét lo¹i s¶n phÈm míi cña c«ng ty. S¶n phÈm nµy ®îc tiªu thô ë thi trêng néi ®Þa lµ chñ yÕu chiÕm 95,2%( 2002). XuÊt khÈu chØ chiÕm 4,8% so víi n¨m 2001 th× gi¸ trÞ xuÊt khÈu t¨ng 64,67%< n¨m 2001 gi¸ tri OVAT(®) v¶i bß xuÊt khÈu lµ 269975700 n¨m 2002 lµ 4446002231). Trong thêi gian hiÖn t¹i vµ t¬ng lai c«ng ty ®ang nghiªn cøu ®Èy m¹nh lîng xuÊt khÈu s¶n phÈm nµy ra thÞ trêng níc ngoµi. Tuy nhiªn, mét ®Æc ®iÓm rÊt quan träng vÒ thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty lµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong níc ngµy cµng t¨ng. Cã thÓ nãi, C«ng ty ®ang ph¶i c¹nh tranh rÊt lín ®èi víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c ®Ó chiÕm lÜnh thÞ trêng. B¶ng 6: Mét sè ®èi thñ c¹nh tranh hµng dÖt kim cña C.ty DÖt may Hµ Néi Sè lîng Doanh thu Nép ng©n s¸ch (ChiÕc) (Tû ®ång) (Tû ®ång) C«ng ty Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Thµnh C«ng 7.000.000 230 28,2 14.000.000 195 17,2 May 10 3.723.000 105 3 Th¨ng Long 2.567.000 97 2,874 ChiÕn Th¾ng 3.000.000 79,5 2,9 ViÖt TiÕn (Nguån : Tæng C«ng ty DÖt may ViÖt Nam n¨m 2000) b> H×nh thøc tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty dÖt may Hµ Néi. HiÖn nay c«ng ty ®ang cè g¾ng ph¸t triÓn m¹ng líi ph©n phèi. N¨m 2002 c«ng ty cã tíi h¬n 20 quÇy giíi thiÖu s¶n phÈm vµ h¬n 60 ®¹i lý ë c¸c tØnh thµnh phè so víi 14 quÇy giíi thiÖu s¶n phÈm vµ 35 ®¹i lý vµo n¨m 2001. M¹ng líi kªnh ph©n phèi bao gåm kªnh ph©n phèi gi¸n tiÕp vµ kªnh ph©n phèi trùc tiÕp. Kªnh ph©n phèi gi¸n tiÕp th«ng qua c¸c ®¹i lý nh c¬ së vÜnh tiÕn, c«ng ty TNHH tiªn tiÕn, c«ng ty TNHH hiÖp hoµ. Kªnh ph©n phèi trùc tiÕp ®îc tËp trung chñ yÕu ë s¶n phÈm sîi, hµng may mÆc néi ®Þa, hµng kh¨n b«ng. §èi víi c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu th× c«ng ty nhËn ®¬n hµng trùc tiÕp tõ níc ngoµi. Ngoµi ra c«ng ty cßn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p hç trî tiªu thô nh qu¶ng b¸ s¶n phÈm trªn b¸o trªn t¹p trÝ, tham gia c¸c héi chî triÓn l·m, tæ chøc c¸c héi nghÞ kh¸ch hµng. 3.8. §Æc ®iÓm m¸y mãc thiÕt bÞ. C«ng ty dÖt may Hµ Néi cã nhiÒu lo¹i d©y truyÒn m¸y mãc thiÕt bÞ dïng ®Ó s¶n xuÊt ba mÆt hµng chÝnh lµ sîi, s¶n phÈm dÖt kim vµ kh¨n b«ng. C¸c d©y chuyÒn nµy chñ yÕu lµ d©y chuyÒn s¶n xuÊt liªn tôc< bè trÝ mÆt b»ng ®Þnh híng theo s¶n phÈm>. HiÖn nay t¹i nhµ m¸y sîi I vµ nhµ m¸y sîi II ®Òu cã d©y truyÒn võa s¶n xuÊt sîi ch¶i kü, võa s¶n xuÊt sîi ch¶i th«. T¹i nhµ m¸y sîi II cån cã thªm d©y chuyÒn s¶n xuÊt sîi phÕ OE. Tõ d©y chuyÒn ch¶i kü vµ ch¶i th« cã thÓ kÕt hîp ®Ó s¶n xuÊt sîi ®¬n ch¶i th« sîi ®¬n ch¶i kü vµ sîi xe. §ã lµ nhµ m¸y b«ng Mazoly vµ Muzata cña NhËt b¶n, m¸y Autoconer vµ Schrafhort cña §øc, m¸y ®Ëu vµ m¸y xe do Trung quèc s¶n xuÊt. HÇu hÕt m¸y mãc ®Òu ®îc s¶n xuÊt tõ n¨m 1979, 1980 ngo¹i trõ m¸y Schrafhort vµ Murata lµ míi ®îc trang bÞ s¶n xuÊt vµo nh÷ng n¨m 1994, 1995. T¹i nhµ m¸y sîi Vinh c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ hoµn toµn do CHLB §øc s¶n xuÊt vµo ®Çu nh÷ng nam 1970 vµ mét sè m¸y mãc ®· khÊu hao hÕt. HÇu hÕt m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty dÖt may Hµ Néi cã thêi gian sö dông kh¸ l©u, ®©y chÝnh lµ ®iÓm yÕu trong chiÕn lîc c¹nh tranh cña c«ng ty trong c¬ chÕ thÞ trêng. Do vËy c«ng ty cÇn cã chiÕn lîc ®Çu t h¬n n÷a vµo m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó t¹o ra nhh÷ng s¶n phÈm cã ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng trong níc vµ thÕ giíi. B¶ng 7: M¸y mãc thiÕt bÞ t¹i nhµ m¸y DÖt Nhuém vµ c¸c nhµ m¸y may STT 1. M¸y mãc thiÕt bÞ M¸y c¾t N¨m sö dông Sè lîng (chiÕc) 1980 815 Níc s¶n xuÊt TiÖp Kh¾c, Ba Lan, Trung Quèc Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 NhËt B¶n (Juki, 800 Yamato) 820 NhËt B¶n 20 Hµn Quèc 320 NhËt B¶n 2.775 (Nguån : Phßng kü thuËt ®Çu t) B¶ng 8 : M¸y mãc thiÕt bÞ t¹i Nhµ m©y sîi I vµ Nhµ m¸y sîi II<2001> 2. M¸y may 3. M¸y thªu 4. M¸y xö lý 5. M¸y dÖt Tæng sè m¸y 1990 1990 1989 1989 Níc Nhµ Nhµ M¸y mãc thiÕt bÞ s¶n m¸y sîi m¸y sîi xuÊt I II 1. M¸y d©y b«ng 4 90% 1975 §øc 2 2 2. M¸y ch¶i 48 90% 1975 §øc 24 24 3. M¸y ghÐp 42 90% 1982 §øc,ý 26 16 4. M¸y th« 20 90% 1982 §øc 12 8 5. M¸y sîi con 176 90% 1982 §øc 111 65 6. M¸y èng 26 90% 1989 §øc 16 10 7. M¸y ®Ëu 3 90% 1989 TQ 2 1 8. M¸y xe 19 90% 1982 TQ 9 10 9. M¸y èng xèp 2 90% 1982 TQ 2 10. M¸y cuén cói 3 90% 1989 §øc, ý 2 1 §øc, ý 11. M¸y ch¶i kü 13 90% 1989 13 NhËt Tæng sè m¸y 365 217 139 (Nguån : Phßng kü thuËt ®Çu t) Nh vËy ngoµi trõ nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ dïng ®Ó s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm míi cña C«ng ty: V¶i Demin, s¶n phÈm Demin, Mò níi ®îc trang bÞ gÇn ®©y th× cßn l¹i lµ nh÷ng m¸y mãc ®· cã thêi gian sö dông kh¸ l©u, ®©y chÝnh lµ ®iÓm yÕu trong chiÔn lîc c¹nh tranh cña C«ng ty trong c¬ chÕ thÞ trêng II>thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu ë c«ng ty dÖt may hµ néi 1> Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu hµng dÖt may ë ViÖt Nam 1.1T×nh h×nh ®Çu t x©y dùng ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may ViÖt Nam Ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may cã thuËn lîi trong viÖc ®Çu t x©y dùng më réng s¶n xuÊt kinh doanh , lµ ngµnh t¬ng ®èi thµnh c«ng trong viÖc huy ®éng vèn kÓ c¶ vèn trong d©n vµo ®Çu t . Ngµnh dÖt may còng nh c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c , khi ®Çu t cho s¶n xuÊt kinh doanh gÆp ph¶i nhiÒu khã kh¨n song do u thÕ riªng cña ngµnh nªn cã nh÷ng thuËn lîi nhÊt ®Þnh . - Vèn ®Çu t kh«ng lín l¾m so víi c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c : 800.0001.000.000 $ cho xÝ nghiÖp c«ng suÊt 1 triÖu s¶n phÈm / 1 n¨m . ST T Tæng sè m¸y C«ng suÊt N¨m sö dông Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Lµ ngµnh trùc tiÕp xuÊt khÈu thu ®îc ngo¹i tÖ nªn cã kh¶ n¨ng tr¶ nî tiÒn ngo¹i tÖ nhËp thiÕt bÞ . - D©y chuyÒn c«ng nghÖ gän , ®¬n gi¶n nªn nhiÒu n¬i cã thÓ tËn dông nhµ xëng , kho tµng kh«ng dïng ®Õn ®Ó c¶i t¹o l¹i thµnh xëng s¶n xuÊt . - Liªn doanh , liªn kÕt víi c¸c ngµnh , c¸c ®Þa ph¬ng , huy ®éng ®îc vèn cña c¸c ®¬n vÞ b¹n ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh ®«i bªn cïng cã lîi . B¶ng 9: Tæng vèn ®Çu t ph¸t triÓn ngµnh dÖt may ViÖt Nam giai ®o¹n 20012010 theo kÕ ho¹ch nh sau : (§¬n VÞ : tû ®ång ) N¨m Ngµnh DÖt May ViÖt Nam Tæng C«ng Ty DÖt May ViÖt Nam 2001-2005 35.000 30.000 2006-2010 12.500 9.500 (Nguån : QuyÕt ®Þnh cña Thñ Tíng ChÝnh Phñ sè 55/2001/Q§-TTg) N¨m 2001, Tæng C«ng Ty DÖt May ViÖt Nam ®· phª duyÖt 42 dù ¸n ®Çu t më réng ë nhiÒu doanh nghiÖp thµnh viªn víi tæng sè vèn ®Çu t h¬n 968,5 tû ®ång , b»ng 101,6% so víi cïng kú n¨m 2000. Trong ®ã cã 26 dù ¸n dÖt víi møc ®Çu t 686,07 tû ®ång ( ®Æc biÖt ph¶i kÓ ®Õn dù ¸n t¨ng n¨ng lùc dÖt Denim 6,5 triÖu m/ n¨m , d©y chuyÒn 4000 tÊn /n¨m víi vèn ®Çu t gÇn 190 tû ®ång cña c«ng ty DÖt May Hµ Néi ) , 6 dù ¸n may víi møc ®Çu t 67,91tû ®ång vµ 10 dù ¸n kh¸c víi møc ®Çu t 214,07 tû ®ång .Trong tæng sè vèn ®Çu t vµo 42 dù ¸n trªn, cã kho¶ng 90,9 tû ®ång vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA) , 95 tû ®ång vèn tÝn dông u ®·i cßn h¬n 687,3 tû ®ång vèn vay th¬ng m¹i . 1.2 T×nh h×nh s¶n xuÊt Trong h¬n 10 n¨m qua , ngµnh dÖt may níc ta ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn m¹nh mÏ , kim ng¹ch xuÊt khÈu kh«ng ngõng t¨ng lªn nhiÒu n¨m liÒn ®øng thø hai trong sè nh÷ng nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc, t¹o thªm viÖc lµm cho hµng tr¨m ngh×n lao ®éng , uy tÝn chÊt lîng c¸c s¶n phÈm dÖt may ViÖt Nam ®îc ®¸nh gi¸ cao trªn thÞ trêng thÕ giíi . Cã sù t¨ngtrëng liªn tôc vµ v÷ng ch¾c nh vËy lµ nhê ®êng lèi ®æi míi cña §¶ng t¹o m«i trêng ®Çu t , kinh doanh thuËn lîi cho mäi thµnh phÇn kinh tÕ sù nç lùc cña nhiÒu cÊp , nhiÒu ngµnh trong viÖc t×m kiÕm , më réng thÞ tr êng vµ sù n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña c¸c doanh nghiÖp . Tuy nhiªn ngµnh dÖt may ViÖt Nam khi ®ã ®ang gÆp mét sè khã kh¨n dolµ ®ång EURO cña Ch©u ¢u sôt gi¸ trªn 20% so víi ®ång USD ®· ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn nhËp khÈu vµ tiªu thô hµng ho¸ nãi chung vµ hµng dÖt may nãi riªng t¹i thi trêng nµy mét thÞ trêng chiÕm kho¶ng 40% kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may cña ta . MÆc dï tõ n¨m2000 , ViÖt Nam vµ EU ®· tho¶ thuËn t¨ng møc h¹n ng¹ch lªn 20% vµ Liªn Bé Th¬ng M¹i- C«ng NghiÖp -KÕ ho¹ch vµ §Çu T ®· ¸p dông nhiÒu biÖn ph¸p khuyÕn khÝch tËn dông h¹n ng¹ch , kÓ c¶ nh÷ng mÆt hµng nh¹y c¶m , nhng vÉn kh«ng ®¹t ®îc kÕt qu¶ mong muèn .Mét yÕu tè kh¸c mµ ta kh«ng thÓ bá qua lµ sau khñng ho¶ng khu vùc 97-98 , c¸c níc xuÊt khÈu hµng dÖt may lín nh Indonesia , Ên ®é , Th¸i Lan , Pakistan ®· phôc håi , cïng víi Trung Quèc b¾t ®Çu c¸c ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn míi , m¹nh mÏ h¬n tríc ®©y b»ng viÖc ®æi míi c«ng nghÖ , thiÕt bÞ , khuyÕn khÝch ®Çu t , chó träng ®µo t¹o nguån nh©n lùc nªn ®· gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng , h¹ gi¸ thµnh , t¨ng søc c¹nh tranh cho c¸c s¶n phÈm cña hä .§©y lµ mét th¸ch thøc vµ l©u dµi cho ngµnh dÖt may níc ta . Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 V× vËy trong nh÷ng n¨m tíi ngµnh dÖt may ViÖt Nam cÇn ph¶i ®îc nhanh chãng ®Çu t ®æi míi c«ng nghÖ , n©ng cÊp qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm , ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiÕp thÞ . C¸c thµnh viªn thuéc Tæng C«ng ty DÖt May ViÖt Nam ph¶i khÈn tr¬ng x©y dùng vµ triÓn khai c¸c dù ¸n phï hîp víi chiÕn lîc chung cña toµn ngµnh dùa trªn nh÷ng thÕ m¹nh riªng vÒ thiÕt bÞ c«ng nghÖ , tr×nh ®é c¸n bé tay nghÒ c«ng nh©n , s¶n phÈm truyÒn thèng vµ thÞ trêng . §Õn n¨m 2005 nÕu kh«ng lµm ®îc ®iÒu nµy ngµnh dÖt may ViÖt Nam sÏ mÊt thêi c¬ , kh«ng cßn kh¶ n¨ng héi nhËp vµ ph¸t triÓn . Díi ®©y lµ mét vµi nÐt c¬ b¶n vÒ t×nh h×nh vÒ tæ chøc còng nh n¨ng lùc s¶n xuÊt riªng cña ngµnh may mÆc ViÖt Nam : VÒ tæ chøc Theo thèng kª n¨m 2000 c¶ níc hiÖn nay cã kho¶ng 177 doanh nghiÖp May quèc doanh , gÇn 600 c«ng ty TNHH , cæ phÇn , t nh©n , ho¹t ®éng trong lÜnh vùc may mÆc . Tæng C«ng Ty DÖt May ViÖt Nam (VINATEX) cã 48 ®¬n vÞ thµnh viªn ( kh«ng tÝnh c¸c ViÖn , Trêng vµ c«ng ty liªn doanh ) trong ®ã cã 23 thuéc khu vùc phÝa B¾c cßn l¹i lµ trong Nam .C¸c doanh nghiÖp ngoµi B¾c cã c¸c c«ng ty lín nh C«ng ty DÖt May Hµ Néi , May 10 , DÖt Kim §«ng Xu©n , C«ng Ty May ChiÕn Th¾ng ,May Th¨ng Long , trong Nam cã c¸cC«ng ty lín nh DÖt May Sµi Gßn , May ViÖt TiÕn , May Nhµ BÌ…C¸c c«ng ty thuéc VINATEXchiÕm h¬n 30% trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may ViÖt Nam ra thÞ trêng thÕ giíi . VÒ n¨ng lùc s¶n xuÊt Tæng n¨ng lùc s¶n xuÊt toµn ngµnh : - N¨m 1998 ®¹t kho¶ng 380 triÖu s¶n phÈm (qui ®æi ra s¬ mi) - N¨m 1999 con sè nµy lµ kho¶ng 470 triÖu s¶n phÈm - N¨m 2000 ®¹t 580 triÖu s¶n phÈm ( qui ®æi ra s¬ mi ) - N¨m 2001 ®¹t 660 triÖu s¶n phÈm . Nh vËy trung b×nh mçi n¨m t¨ng kho¶ng 21% ( kho¶ng 100 triÖu s¶n phÈm ). Trong ®ã kim ng¹ch xuÊt khÈu cña hµng dÖt may(chñ yÕu lµ ngµnh may ) lu«n gi÷ vÞ trÝ thø hai sau dÇu khÝ chiÕm tû träng trªn díi 15% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu c¶ níc . - N¨m 1998 kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ngµnh dÖt may ®¹t 1450 triÖu $ - N¨m 1999 ®¹t 1747 triÖu $ - N¨m 2000 ®¹t 1892 triÖu $ - N¨m 2001 lµ 2000 triÖu $ gãp phÇn kh«ng nhá vµo tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu trong c¶ níc . 1.3 Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu XuÊt khÈu hµng dÖt may ®· , ®ang vµ sÏ lµ ngµnh hµng xuÊt khÈu quan träng hµng ®Çu cña ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m cuèi thÕ kØ 20 ®Çu thÕ kØ 21 .Víi møc t¨ng trëng b×nh qu©n hµng n¨m cao ( 23,8% / n¨m ) liªn tôc vµ æn ®Þnh suèt gÇn chôc n¨m qua , xuÊt khÈu hµng dÖt may ®· lÇn lît vît qua c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc kh¸c v¬n lªn vÞ trÝ sè 1 trong danh s¸ch 10 mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc cña ViÖt Nam( n¨m 1998 ) .Tû träng kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may trong c¬ cÊu xu¸t khÈu còng ngµy cµng t¨ng vµ chiÕm mét tû lÖ quan träng ( chiÕm kho¶ng 14, % tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu ), §iÒu tÝch cùc h¬n c¶ lµ gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho hµng triÖu lao ®éng trªn mäi miÒn ®Êt níc , trong lóc chóng ta ®ang thiÕu vèn thõa lao ®éng . Nhng tõ n¨m 1998 tíi nay xuÊt khÈu hµng dÖt may níc ta ®· trëng chËm dÇn .N¨m 2000 tèc ®é t¨ng trëng chØ cßn 8,3% vµ n¨m 2001 chØ lµ 5,7% do t¸c ®éng cña cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ khu vùc vµ t×nh tr¹ng tr× trÖ cña kinh tÕ toµn cÇu . Tuy nhiªn hµng dÖt may vÉn lµ mÆt hµng xuÊt khÈu chÝnh .
- Xem thêm -