Tài liệu 96 lợi nhuận và các biện pháp gia tăng lợi nhuận tại cty cp xd thuỷ lợi thái thuỵ

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 70 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

LuËn v¨n tèt nghiÖp Lêi më ®Çu BÊt cø mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nµo còng quan t©m ®Õn n¨ng suÊt, chÊt lîng vµ hiÖu qu¶. §©y lµ ba chØ tiªu quan träng hµng ®Çu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp, lµ thíc ®o tr×nh ®é ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp nãi chung vµ cña toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n nãi chung. Song tÊt c¶ ®Òu thÓ hiÖn mét môc tiªu cao h¬n cña doanh nghiÖp ®ã lµ lîi nhuËn vµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. PhÊn ®Êu ®Ó cã lîi nhuËn vµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh, nã cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh tíi sù sèng cßn vµ ph¸t triÓn cña mäi doanh nghiÖp. V× vËy viÖc nghiªn cøu t×m hiÓu nguån gèc, c¸c nh©n tè ¶nh hëng vµ c¸c gi¶i ph¸p nh»m lµm t¨ng lîi nhuËn ®èi víi doanh nghiÖp lµ hÕt søc cÇn thiÕt. NhËn thÊy ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy trong qu¸ tr×nh thùc tËp em xin chän ®i s©u vµo vÊn ®Ò lîi nhuËn víi ®Ò tµi “ Lîi nhuËn vµ c¸c biÖn ph¸p lµm t¨ng lîi nhuËn t¹i C«ng ty cæ phÇn x©y dùng thuû lîi Th¸i Thuþ” . Néi dung cña ®Ò tµi gåm ba ch¬ng: Ch¬ng 1: Lý luËn chung vÒ lîi nhuËn Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng vÒ ho¹t ®éng kinh doanh t¹i C«ng ty cæ phÇn x©y dùng thuû lîi Th¸i Thuþ Ch¬ng 3: Mét sè biÖn ph¸p lµm t¨ng lîi nhuËn t¹i C«ng ty cæ phÇn x©y dùng thuû lîi Th¸i Thuþ MÆc dï ®· rÊt cè g¾ng nhng do thêi gian thùc tËp ng¾n, do tr×nh ®é hiÓu biÕt cña em cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn luËn v¨n kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. KÝnh mong nhËn ®îc nhiÒu sù gãp ý cña c¸c thÇy c« ®Ó bµi luËn v¨n cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña ban l·nh ®¹o C«ng ty, phßng Tµi chÝnh – KÕ to¸n, ®Æc biÖt em xin bÇy tá lßng c¶m ¬n ch©n thµnh nhÊt tíi thÇy Lª V¨n Ch¾t ®· híng dÉn chØ b¶o em nghiªn cøu hoµn thµnh luËn v¨n nµy. Hµ Néi, th¸ng 9 n¨m 2006 Sinh viªn TrÞnh ThÞ Thu H¬ng Ch¬ng I Lý luËn chung vÒ lîi nhuËn I. Lîi nhuËn vµ vai trß cña lîi nhuËn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng 1. Kh¸i niÖm vÒ lîi nhuËn TrÞnh ThÞ Thu H¬ng - Líp: 705 LuËn v¨n tèt nghiÖp Lîi nhuËn lµ kÕt qu¶ tµi chÝnh cuèi cïng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô. Lµ chØ tiªu chÊt lîng ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Tõ ®©y ta thÊy r»ng lîi nhuËn lµ kÕt qu¶ tµi chÝnh cuèi cïng, nã chÝnh lµ phÇn gi¸ trÞ s¶n phÈm cña lao ®éng thÆng d vît qu¸ phÇn gi¸ trÞ s¶n phÈm cña lao ®éng tÊt yÕu mµ doanh nghiÖp bá ra, tõ gãc ®é cña doanh nghiÖp th× lîi nhuËn lµ sè tiÒn chªnh lÖch gi÷a doanh thu vµ chi phÝ mµ doanh nghiÖp ph¶i bá ra ®Ó ®¹t ®îc doanh thu ®ã. Néi dung cña lîi nhuËn bao gåm: * Lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh, dÞch vô vµ ho¹t ®éng tµi chÝnh: Lµ sè lîi nhuËn thu ®îc tõ ho¹t ®éng kinh doanh, dÞch vô vµ thu ®îc tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh thêng xuyªn cña doanh nghiÖp * Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kh¸c: Lµ sè lîi nhuËn doanh nghiÖp cã thÓ thu ®îc tõ ho¹t ®éng kh«ng thêng xuyªn, kh«ng lêng tríc ®îc nh lîi nhuËn tõ viÖc thanh lý c¸c tµi s¶n cè ®Þnh, thu tiÒn ph¸t sinh do kh¸ch hµng vi ph¹m hîp ®ång ... 2. Vai trß vµ ý nghÜa cña lîi nhuËn trong doanh nghiÖp Lîi nhuËn doanh nghiÖp cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi toµn bé ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, v× nã cã t¸c ®éng ®Õn tÊt c¶ mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. ViÖc phÊn ®Êu thùc hiÖn ®îc chØ tiªu lîi nhuËn lµ ®iÒu quan träng ®¶m b¶o cho t×nh h×nh tµi chÝnh doanh nghiÖp ®îc æn ®Þnh v÷ng ch¾c. 2.1. §èi víi b¶n th©n doanh nghiÖp Lîi nhuËn lµ chØ tiªu chÊt lîng tæng hîp nãi lªn kÕt qu¶ cña toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô. NÕu doanh nghiÖp phÊn ®Êu c¶i tiÕn qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô lµm gi¶m chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh sÏ lµm cho lîi nhuËn t¨ng lªn. Lîi nhuËn cßn lµ nguån tÝch luü c¬ b¶n ®Ó t¸i s¶n xuÊt më réng, lµ nguån vèn rÊt quan träng ®Ó ®Çu t ph¸t triÓn cña mét doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã lîi nhuËn sÏ cã ®iÒu kiÖn n©ng cao thu nhËp, c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn, ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ngêi lao ®éng, cã ®iÒu kiÖn x©y dùng quü nh quü dù phßng tµi chÝnh, quü ®Çu t ph¸t triÓn, quü khen thëng, phóc lîi ... ®iÒu nµy khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng tÝch cùc lµm viÖc, n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm, ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o trong lao ®éng vµ g¾n bã víi doanh nghiÖp. Nhê vËy n¨ng suÊt lao ®éng sÏ ®îc n©ng cao gãp phÇn ®Èy m¹nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµm t¨ng lîi nhuËn doanh nghiÖp. TrÞnh ThÞ Thu H¬ng - Líp: 705 LuËn v¨n tèt nghiÖp 2.2.§èi víi x· héi Doanh nghiÖp lµ tÕ bµo cña nÒn kinh tÕ, lîi nhuËn lµ ®éng lùc, lµ ®ßn bÈy kinh tÕ cña x· héi. NÕu doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh ®¶m b¶o tµi chÝnh æn ®Þnh vµ lu«n t¨ng trëng, cã lîi nhuËn cao th× tiÒm lùc tµi chÝnh quèc gia sÏ æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. V× lîi nhuËn lµ nguån tham gia ®ãng gãp theo luËt ®Þnh vµo ng©n s¸ch nhµ níc díi h×nh thøc thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. Nhê vËy mµ nhµ níc cã nguån vèn ®Ó x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, t¹o dùng m«i trêng kinh doanh tèt h¬n cho doanh nghiÖp vµ gãp phÇn hoµn thµnh nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ – x· héi cña ®Êt níc. II. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh lîi nhuËn cña doanh nghiÖp vµ c¸c chØ tiªu ph©n tÝch ®¸nh gi¸ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp 1. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Lîi nhuËn lµ chØ tiªu kinh tÕ quan träng cña doanh nghiÖp, ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ cuèi cïng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. ViÖc ®¶m b¶o lîi nhuËn tõ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trë thµnh mét yªu cÇu bøc thiÕt, lîi nhuËn võa lµ môc tiªu võa lµ ®éng lùc cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §Ó x¸c ®Þnh ®îc lîi nhuËn khi lËp kÕ ho¹ch lîi nhuËn vµ lËp b¸o c¸o thu nhËp hµng n¨m cña doanh nghiÖp ngêi ta ¸p dông hai ph¬ng ph¸p ®ã lµ: Ph¬ng ph¸p trùc tiÕp vµ ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh lîi nhuËn qua c¸c bíc trung gian. 1.1.Ph¬ng ph¸p trùc tiÕp * Lîi nhuËn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh; cung øng dÞch vô §©y lµ lîi nhuËn chñ yÕu cña doanh nghiÖp, thu ®îc tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, cung øng s¶n phÈm, dÞch vô trong kú, ®îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc sau: Lîi nhuËn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh = Doanh thu thuÇn – [TrÞ gi¸ vèn hµng b¸n + Chi phÝ b¸n hµng + Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp] HoÆc Lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh = Doanh thu thuÇn – Gi¸ thµnh toµn bé cña s¶n phÈm, hµng ho¸ vµ dÞch vô tiªu thô trong kú. Trong ®ã: - Lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh lµ sè lîi nhuËn tríc thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp - TrÞ gi¸ vèn hµng b¸n lµ gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô ®èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ lµ gi¸ trÞ mua vµo cña hµng ho¸ b¸n ra ®èi víi doanh nghiÖp th¬ng nghiÖp - Chi phÝ b¸n hµng lµ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô nh tiÒn l¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp ph¶i tr¶ cho nh©n viªn TrÞnh ThÞ Thu H¬ng - Líp: 705 LuËn v¨n tèt nghiÖp b¸n hµng, nh©n viªn tiÕp thÞ, bao b× ®ãng gãi, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n, khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, chi phÝ vËt liÖu tiªu dïng ®Ó ®ãng gãi, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, chi phÝ kh¸c nh chi phÝ qu¶ng c¸o, b¶o hµnh ... - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp lµ c¸c kho¶n chi phÝ cho bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh trong doanh nghiÖp, c¸c chi phÝ cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng chung cña doanh nghiÖp nh tiÒn l¬ng, c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, chi phÝ c«ng cô lao ®éng nhá, khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh phôc vô cho bé m¸y qu¶n lý, chi phÝ kh¸c nh ®å dïng v¨n phßng ... Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ sè chªnh lÖch gi÷a thu nhËp tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh víi thuÕ gi¸n thu nÕu cã vµ chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh Lîi nhuËn ho¹t ®éng tµi chÝnh = Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh – thuÕ (nÕu cã) – Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh Trong ®ã: - Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ thu nhËp cã ®îc tõ c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn vèn cña doanh nghiÖp nh tham gi¸ gãp vèn liªn doanh, ®Çu t mua b¸n chøng kho¸n ng¾n vµ dµi h¹n, cho thuª tµi s¶n. C¸c ho¹t ®éng ®Çu t kh¸c nh chªnh lÖch l·i tiÒn vay cña ng©n hµng, cho vay vèn, ... - Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng vÒ vèn cña doanh nghiÖp nh chi phÝ c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh nãi trªn * Lîi nhuËn kh¸c Lîi nhuËn kh¸c lµ sè chªnh lÖch gi÷a thu nhËp kh¸c víi chi phÝ kh¸c vµ kho¶n thuÕ gi¸n thu nÕu cã Lîi nhuËn kh¸c = Thu nhËp kh¸c – ThuÕ (nÕu cã) – Chi phÝ bÊt kh¸c Trong ®ã: - Thu nhËp kh¸c lµ nh÷ng kho¶n thu kh«ng thÓ dù tÝnh ®îc tríc, c¸c kho¶n thu kh«ng mang tÝnh chÊt thêng xuyªn nh thanh lý, nhîng b¸n tµi s¶n cè ®Þnh, tiÒn ph¹t do c¸c bªn vi ph¹m hîp ®ång víi doanh nghiÖp, c¸c kho¶n nî khã ®ßi ®· xö lý nay l¹i thu l¹i ®îc ... - Chi phÝ kh¸c lµ c¸c kho¶n chi cho c¸c ho¹t ®éng nãi trªn ... Nh vËy tæng hîp l¹i ta cã lîi nhuËn tríc thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc tÝnh nh sau: Lîi nhuËn tríc thuÕ TNDN = Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, cung øng dÞch vô vµ lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh + Lîi nhuËn kh¸c Vµ Lîi nhuËn sau thuÕ cña doanh nghiÖp sÏ ®îc x¸c ®Þnh: TrÞnh ThÞ Thu H¬ng - Líp: 705 LuËn v¨n tèt nghiÖp Lîi nhuËn sau thuÕ TNDN = Lîi nhuËn tríc thuÕ – ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp trong kú Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh lîi nhuËn nµy lµ ®¬n gi¶n, dÔ tÝnh, do ®ã ®îc ¸p dông réng r·i trong c¸c doanh nghiÖp. 1.2. X¸c ®Þnh lîi nhuËn qua c¸c bíc trung gian Ngoµi ph¬ng ph¸p trùc tiÕp ®· tr×nh bÇy trªn ta cßn cã thÓ x¸c ®Þnh lîi nhuËn cña doanh nghiÖp b»ng c¸ch tÝnh dÇn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp qua tõng kh©u ho¹t ®éng, trªn c¬ së ®ã gióp cho nhµ qu¶n lý thÊy ®îc qu¸ tr×nh h×nh thµnh lîi nhuËn vµ t¸c ®éng cña tõng kh©u ho¹t ®éng hoÆc tõng yÕu tè kinh tÕ ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cuèi cïng cña doanh nghiÖp lµ lîi nhuËn sau thuÕ hay lîi nhuËn rßng Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh lîi nhuËn nh vËy ®îc gäi lµ ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh lîi nhuËn qua c¸c bíc trung gian. Tuú theo yªu cÇu qu¶n lý cña mçi doanh nghiÖp mµ ta cã thÓ thiÕt lËp c¸c m« h×nh kh¸c nhau trong viÖc x¸c ®Þnh lîi nhuËn qua c¸c bíc trung gian. M« h×nh x¸c ®Þnh lîi nhuËn theo ph¬ng ph¸p nµy ®îc thÓ hiÖn nh sau M« h×nh x¸c ®Þnh lîi nhuËn Thu nhËp tõ c¸c ho¹t ®éng kh¸c Doanh thu tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, cung øng Lîi nhuËn tõ c¸c Chi phÝ dÞch vô vµ thu nhËp tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh ®éng ho¹t ®éng kh¸c ho¹t kh¸c C¸c kho¶n gi¶m trõ Doanh thu thuÇn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt Chi phÝ - Gi¶m gi¸ kinh Lîi nhuËn ho¹t doanh, cung øng dÞch vô vµ thu nhËp ho¹t ®éng hµng b¸n ®éng kh¸c tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh kh¸c - Hµng bÞ tr¶ l¹i -ChiÕt khÊu b¸n hµng - ThuÕ gi¸n thu (ThuÕ TNDN, GTGT, XNK) Lîi nhuËn gép tõ ho¹t Gi¸ vèn hµng ®éng s¶n xuÊt kinh b¸n doanh, dÞch vô vµ thu ho¹t ®éng tµi chÝnh - Chi phÝ b¸n hµng TrÞnh ThÞ Thu H¬ng - Líp: 705 LuËn v¨n tèt nghiÖp Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt - Chi phÝ qu¶n lý doanh kinh nghiÖp doanh, dÞch vô vµ ho¹t ®éng tµi chÝnh Chi phÝ cho ho¹t ®éng tµi chÝnh Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ ThuÕ Lîi nhuËn thu sau thuÕ nhËp (Lîi nhuËn doanh rßng) nghiÖp TrÞnh ThÞ Thu H¬ng - Líp: 705 LuËn v¨n tèt nghiÖp 2. C¸c chØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn cña doanh nghiÖp §Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp ngêi ta sö dông c¸c chØ tiªu vÒ tû suÊt lîi nhuËn tuú theo yªu cÇu ®¸nh gi¸ ®èi víi c¸c ho¹t ®éng kh¸c nhau. Ta cã thÕ sö dông mét sè chØ tiªu vÒ tû suÊt lîi nhuËn sau ®©y: 2.1. Tû suÊt doanh thu thuÇn HÖ sè nµy ph¶n ¸nh mèi quan hÖ gi÷a lîi nhuËn vµ doanh thu thuÇn trong kú cña doanh nghiÖp. C«ng thøc x¸c ®Þnh: Tû suÊt lîi nhuËn/ Doanh thu thuÇn = Lîi nhuËn tríc hoÆc sau thuÕ Doanh thu thuÇn ý nghÜa: ChØ tiªu nµy thÓ hiÖn 100 ®ång doanh thu thuÇn trong kú ®ªm l¹i bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. ChØ tiªu nµy cµng cao th× hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp cµng cao. 2.2 Tû suÊt lîi nhuËn vèn kinh doanh b×nh qu©n Lµ mèi quan hÖ gi÷a lîi nhuËn ®¹t ®îc víi sè vèn kinh doanh b×nh qu©n trong kú( vèn cè ®Þnh vµ vèn lu ®éng) C«ng thøc x¸c ®Þnh: Tû suÊt lîi nhuËn/ Vèn kinh doanh b×nh qu©n = Lîi nhuËn tríc hoÆc sau thuÕ Vèn kinh doanh b×nh qu©n ý nghÜa: ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø 100 ®ång vèn kinh doanh b×nh qu©n dïng vµo s¶n xuÊt kinh doanh trong kú th× t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. ChØ tiªu nµy cµng cao chøng tá hiÖu quan sö dung vèn kinh doanh cµng lín 2.3.Tû suÊt lîi nhuËn vèn chñ së h÷u Lµ mèi quan hÖ gi÷a lîi nhuËn víi vèn chñ së h÷u sö dông trong kú C«ng thøc x¸c ®Þnh: Tû suÊt lîi nhuËn/ Vèn Lîi nhuËn tríc hoÆc sau thuÕ = Vèn chñ së h÷u chñ së h÷u ý nghÜa: ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ 100 ®ång vèn chñ së h÷u trong kú cã thÓ t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. ChØ tiªu nµy cµng cao, hiÖu qu¶ sö dông vèn chñ së hu cµng cao. III. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn lîi nhuËn vµ mét sè biÖn ph¸p lµm t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp 1. C¸c nh©n tè ¶nh h¬ng tíi lîi nhuËn TrÞnh ThÞ Thu H¬ng - Líp: 705 LuËn v¨n tèt nghiÖp Doanh nghiÖp tån t¹i vµ ho¹t ®éng trong m«i trêng kinh tÕ- x· héi chÞu sù ¶nh hëng cña nhiÒu nh©n tè tõ m«i trêng kinh doanh ®ªm l¹i. Ngêi ta chia ra lµm hai nhãm nh©n tè: Nhãm nh©n tè kh¸ch quan vµ nhãm nh©n tè chñ quan. Nh©n tè kh¸ch quan lµ nh©n tè n¨m ngoµi tÇm kiÓm so¸t cña doanh nghiÖp, nh©n tè chñ quan lµ nh©n tè thuéc vÒ bªn trong doanh nghiÖp. Nh÷ng nh©n t« nµy cã thÓ t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp ph¸t triÓn nhng nã còng cã thÓ lµ nh÷ng trë ng¹i mµ c¸c doanh nghiÖp cÇn vît qua ®Ó ®i ®Õn môc ®Ých cuèi cïng vµ thu lîi nhuËn. 1.1.Nhãm nh©n tè kh¸ch quan Lµ tËp hîp c¸c yÕu tè ¶nh hëng tíi lîi nhuËn cña doanh nghiÖp mµ b¶n th©n doanh nghiÖp kh«ng lêng tríc ®îc. Bao gåm: - M«i trêng kinh tÕ (l¹m ph¸t,tû gi¸, l·i suÊt...) nh÷ng biÕn ®éng trªn thÞ trêng ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh vµ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp, ®iÓn h×nh cña sù t¸c ®éng nµy lµ quan hÖ cung- cÇu. Quan hÖ cung- cÇu lµm cho gi¸ c¶ thay ®æi v× vËy ¶nh hëng ®Õn quy m« s¶n xuÊt vµ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Khi cÇu lín h¬n cung th× kh¶ n¨ng tiªu thô hµng ho¸ cña c¸c doanh nghiÖp sÏ t¨ng, doanh nghiÖp dÔ dµng t¨ng doanh thu, t¨ng kh¶ n¨ng t¨ng lîi nhuËn. Doanh nghiÖp còng chÞu sù t¸c ®éng cña thÞ trêng th«ng qua quy luËt c¹nh tranh. - M«i trêng ph¸p lý C¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶ lý cña nhµ níc, ngoµi viÖc tu©n thñ c¸c quy luËt cña thÞ trêng th× doanh nghiÖp cßn chÞu sù qu¶n lý vÜ m« cña nhµ níc. Nhµ níc lµ ngêi híng dÉn, kiÓm so¸t vµ ®iÒu tiÕt c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp th«ng qua c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ, c¸c chÝnh s¸ch, luËt lÖ vÒ kinh tÕ nh chÝnh s¸ch vÒ thuÕ, l·i suÊt, tÝn dông, chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t, kiÓm so¸t gi¸ ... 1.2. Nhãm nh©n tè chñ quan Lµ c¸c yÕu tè bªn trong, liªn quan chÆt chÏ tíi doanh nghiÖp. Bao gåm: - Nh©n tè con ngêi: §©y lµ mét nh©n tè quan träng v× con ngêi lu«n ®ãng vai trß trung t©m vµ cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp nh tr×nh ®é qu¶n lý, tr×nh ®é chuyªn m«n còng nh sù nhanh nhËy cña ngêi l·nh ®¹o trong c¬ chÕ thÞ trêng, tr×nh ®é chuyªn m«n vµ ý thøc tr¸ch nhiÖm trong lao ®éng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn còng rÊt quan träng. - Nh©n tè vÒ vèn: TrÞnh ThÞ Thu H¬ng - Líp: 705 LuËn v¨n tèt nghiÖp §©y lµ tiÒn ®Ò vËt chÊt cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, doanh nghiÖp cã lîi thÕ vÒ vèn sÏ dµnh ®îc c¬ héi trong kinh doanh, cã ®iÒu kiÖn më réng thÞ trêng ... - Nh©n tè vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm Chi phÝ bao gåm: + Chi phi nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp lµ nh÷ng chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô ... phôc vô trùc tiÕp cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. §©y lµ nh©n tè quan träng vµ chiÕm tû träng lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. + Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Lµ chi phÝ vÒ tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c cho ngêi lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm. Nh©n tè nµy chiÕm tû träng kh¸ lín. §èi víi gi¸ thµnh s¶n phÈm do c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay cßn sö dông nhiÒu lao ®éng trùc tiÕp vµo s¶n xuÊt. + Chi phÝ s¶n xuÊt chung: Lµ c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc phôc vô qu¶n lý, s¶n xuÊt trong ph¹m vi ph©n xëng, tæ ®éi, bé phËn s¶n xuÊt. Sau khi s¶n phÈm, hµng ho¸ ®· ®îc s¶n xuÊt th× vÊn ®Ò tiÕp theo lµ ph¶i tæ chøc b¸n, tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸ ®ã trªn thÞ trêng. Doanh nghiÖp cÇn ph¶i tæ chøc tiªu thô nhanh ®Ó sím thu ®îc tiÒn vÒ, quay vßng vèn kinh doanh nhanh ®Ó më réng s¶n xuÊt. ViÖc tæ chøc tèt qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm sÏ lµm doanh thu t¨ng, chi phÝ tiªu thô s¶n phÈm gi¶m do ®ã lµm lîi nhuËn t¨ng. Tãm l¹i, tÊt c¶ c¸c nh©n tè kh¸ch quan vµ chñ quan ®Òu ¶nh hëng trùc tiÕp tíi kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Mçi nh©n tè cã møc ¶nh hëng kh¸c nhau vµ gi÷a chóng l¹i cã mèi quan hÖ chÆt chÏ t¸c ®éng qua l¹i víi nhau. 2. Mét sè biÖn ph¸p lµm t¨ng lîi nhuËn trong doanh nghiÖp 2.1. PhÊn ®Êu gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm §©y lµ biÖn ph¸p c¬ b¶n nh»m t¨ng lîi nhuËn doanh nghiÖp. NÕu nh trªn thÞ trêng tiªu thô gi¸ b¸n vµ møc thuÕ ®· ®îc x¸c ®Þnh th× lîi nhuËn cña ®¬n vÞ s¶n phÈm, hµng ho¸, khèi lîng dÞch vô t¨ng thªm hay gi¶m ®i lµ do gi¸ thµnh s¶n phÈm hoÆc chi phÝ quyÕt ®Þnh. Bëi vËy, ®Ó t¨ng thªm lîi nhuËn c¸c doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng phÊn ®Êu gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Muèn ®îc nh vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i thøc hiÖn tèt c¸c biÖn ph¸p sau: - T¨ng n¨ng suÊt lao ®éng: Lµ qu¸ tr×nh ¸p dông tæng hîp c¸c biÖn ph¸p ®Ó t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt cña ngêi lao ®éng sao cho sè s¶n phÈm s¶n xuÊt ra trong mét ®¬n vÞ thêi gian, hoÆc TrÞnh ThÞ Thu H¬ng - Líp: 705 LuËn v¨n tèt nghiÖp gi¶m bít thêi gian lao ®éng cÇn thiÕt ®Ó s¶n xuÊt mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. §Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®Çu t ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ, ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt tiªn tiÕn t¹o tiÒn ®Ò lµm thay ®æi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt, cho phÐp sö dông triÖt ®Ó c«ng suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ, t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý sö dông hiÖu qu¶ m¸y mãc thiÕt bÞ, tæ chøc qu¶n lý lao ®éng hîp lý, chó träng n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ vµ ý thøc tr¸ch nhiÖm cña ngêi lao ®éng. - Gi¶m bít lao ®éng gi¸n tiÕp, gi¶m nhÑ bé m¸y qu¶n lý tõ ®ã gi¶m chi phÝ qu¶n lý, chi phÝ lao ®éng gi¸n tiÕp, gãp phÇn n©ng cao lîi nhuËn. - TiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu tiªu hao: TiÕt kiÖm chi phÝ nguyªn vËt liÖu tiªu hao trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt còng gãp phÇn to lín vµo viÖc gi¶m chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh th× chi phÝ nguyªn vËt liÖu thêng chiÕm tû träng lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm, gi¶m ®îc chi phÝ hao hôt nguyªn vËt liÖu xuèng møc thÊp nhÊt lµ ®· gãp phÇn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. 2.2. T¨ng thªm s¶n lîng vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. §©y lµ mét biÖn ph¸p quan träng nh»m t¨ng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Khi nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸c kh«ng thay ®æi th× khèi lîng s¶n phÈm, hµng ho¸ vµ dÞch vô tiªu thô, cung øng cã ¶nh hëng trùc tiÕp tíi møc lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. §i ®«i víi t¨ng s¶n lîng s¶n phÈm c¸c doanh nghiÖp cßn ph¶i chó ý n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô cung øng. Bëi v× chÊt lîng ®îc n©ng cao sÏ gi÷ ®îc ch÷ tÝn ®èi víi ngêi tiªu dïng vµ gi÷ ®îc gi¸ b¸n, doanh thu se t¨ng. Nh÷ng trêng hîp lµm hµng gi¶, hµng kÐm chÊt lîng ®a ra thÞ trêng ®· chøng minh ®îc doanh nghiÖp ®ã kh«ng thÓ tån t¹i ®îc. 2.3. N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh - Vèn cè ®Þnh: Vèn cè ®Þnh lµ bé phËn cña vèn ®Çu t øng tríc vÒ tµi s¶n cè ®Þnh mµ ®Æc ®iÓm cña nã lµ chuyÓn dÇn gi¸ trÞ vµo s¶n phÈm trong nhiÒu chu kú s¶n xuÊt cho tíi khi tµi s¶n cè ®Þnh hÕt thêi h¹n sö dông. Qu¶n lý vèn cè ®Þnh còng lµ mét néi dung quan träng trong qu¶n lý vèn cña doanh nghiÖp. NÕu vèn cè ®Þnh ®îc qu¶n lý tèt sÏ gãp phÇn lµm t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Vèn cè ®Þnh lµ bé phËn quan träng cña vèn s¶n xuÊt. Quy m« vèn cè ®Þnh cã ¶nh hëng rÊt lín, nã trùc tiÕp quyÕt ®Þnh ®Õn tr×nh ®é trang thiÕt bÞ kü thuËt vµ c«ng nghÖ, n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. V× vËy n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh ®îc coi lµ mét träng ®iÓm cña c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. TrÞnh ThÞ Thu H¬ng - Líp: 705 LuËn v¨n tèt nghiÖp - Vèn lu ®éng: Vèn lu ®éng lµ sè vèn øng ra ®Ó h×nh thµnh nªn tµi s¶n lu ®éng nh»m ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp ®îc thùc hiÖn thêng xuyªn, liªn tôc. Vèn lu ®éng chuyÓn toµn bé gi¸ trÞ cña chóng vµo gi¸ trÞ cña s¶n phÈm vµ th«ng qua lu th«ng sÏ ®îc hoµn l¹i mét lÇn sau chu kú kinh doanh. Vèn lu ®éng n»m díi nhiÒu d¹ng vËt chÊt kh¸c nhau, ®iÒu nµy lµm cho doanh nghiÖp khã kiÓm so¸t chóng mét c¸ch chÆt chÏ. Sö dông tèt vèn lu ®éng tøc lµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng, tèc ®é lu©n chuyÓn vèn lu ®éng cµng cao cµng chøng tá hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp cã hiÖu qu¶. VÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh lµ vÊn ®Ò ®¸ng quan t©m v× khi sö dông vèn kinh doanh cã hiÓu qu¶ sÏ gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®em l¹i lîi nhuËn ngµy mét lín cho doanh nghiÖp. §Ó lµm tèt c«ng viÖc nµy doanh nghiÖp cÇn chó ý tíi viÖc x¸c ®Þnh c¬ cÊu vèn kinh doanh, hîp lý gi÷a c¸c giai ®o¹n s¶n xuÊt, c¸c kh©u kinh doanh, gi÷a tµi s¶n cè ®Þnh vµ tµi s¶n lu ®éng, x©y dùng quy chÕ qu¶n lý chÆt chÏ, râ rµng. Trªn ®©y lµ mét sè biÖn ph¸p chñ yÕu lµm t¨ng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Trªn thùc tÕ mçi mét doanh nghiÖp tuú vµo quy m«, ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh ®Æc thï cña m×nh sÏ lùa chän nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu trªn c¬ së c¸c biÖn ph¸p trªn. TrÞnh ThÞ Thu H¬ng - Líp: 705 LuËn v¨n tèt nghiÖp ch¬ng ii Thùc tr¹ng vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty cæ phÇn x©y dùng thuû lîi th¸i thôy i. Kh¸I qu¸t vÒ t×nh h×nh tæ chøc qu¶n lý, kinh doanh t¹i C«ng ty cæ phÇn x©y dùng thuû lîi Th¸I Thuþ 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. C«ng ty Cæ phÇn x©y dùng thuû lîi Th¸i thuþ tiÒn th©n lµ §éi x©y dùng thuû lîi huyÖn Th¸i Thuþ, tØnh Th¸i B×nh ®îc thµnh lËp ngµy 10/10/1994. N¨m 2001 thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ thµnh C«ng ty cæ phÇn x©y dùng thuû lîi Th¸i Thuþ theo quyÕt ®Þnh sè 666/Q§-UB ngµy 12/07/2001 cña Uû ban nh©n d©n tØnh Th¸i B×nh. Sè ®¨ng ký kinh doanh sè 0803000013 do Së kÕ ho¹ch ®Çu t tØnh Th¸i B×nh cÊp ngµy 07/08/2001. C«ng ty cã tµi kho¶n riªng më t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Th¸i Thuþ, Ng©n hµng c«ng th¬ng Diªm §iÒn. Cã con dÊu riªng ho¹t ®éng theo LuËt doanh nghiÖp vµ ®iÒu lÖ c«ng ty cæ phÇn. §îc phÐp ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc : x©y dùng, thuû lîi, giao th«ng , d©n dông. Trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty cæ phÇn x©y dùng thuû lîi Th¸i Thuþ ®· thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh cã quy m« vµ ®¹t chÊt lîng tèt, gi¸ thµnh hîp lý vµ ®îc chñ ®Çu t ®¸nh gi¸ cao. Trong n¨m n¨m gÇn ®©y, C«ng ty ®· trëng thµnh trªn thÞ trêng, ®¬n vÞ cã ®éi ngò c¸n bé giµu kinh nghiÖm vµ chuyªn m«n cao, cã c¸n bé qu¶n lý giái, cã c¸c ®éi lao ®éng chuyªn lµm c«ng t¸c ®µo ®¾p vµ x©y l¾p víi tay nghÒ v÷ng vµng ®ñ kh¶ n¨ng x©y dùng nh÷ng c«ng tr×nh cã quy m« phøc t¹p. C«ng ty cã ®ñ n¨ng lùc thiÕt bÞ thi c«ng, thùc hiÖn ®uîc tÊt c¶ c¸c yªu cÇu ®ßi hái vÒ kü thuËt chÊt lîng c«ng tr×nh. HiÖn nay, ®¬n vÞ kh«ng ngõng n©ng cao ®éi ngò kü thuËt, c¸n bé qu¶n lý, c«ng nh©n lµnh nghÒ, mua s¾m trang thiÕt bÞ ®Ó ®¶m b¶o thi c«ng c«ng tr×nh ngµy cµng tèt h¬n. Tªn ®¬n vÞ : C«ng ty cæ phÇn x©y dùng thuû lîi Th¸i Thuþ H×nh thøc së h÷u vèn: C«ng ty cæ phÇn §Þa chØ : Khu 7 thÞ trÊn Diªm §iÒn- HuyÖn Th¸i Thuþ - TØnh Th¸i B×nh §iÖn tho¹i : 036.853290 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña C«ng ty TrÞnh ThÞ Thu H¬ng - Líp: 705 LuËn v¨n tèt nghiÖp Lµ ®¬n vÞ ho¹t ®éng kinh doanh trªn lÜnh vùc x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, giao th«ng thuû lîi vµ c«ng tr×nh d©n dông. 3. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty - S¶n phÈm: S¶n phÈm cña C«ng ty lµ c¸c c«ng tr×nh giao th«ng, thuû lîi, d©n dông. - ChÊt lîng s¶n phÈm: C¸c c«ng tr×nh cña C«ng ty x©y dùng ®Òu ®¹t tiªu chuÈn cña nh÷ng chñ ®Çu t vµ ®îc ®¸nh gi¸ cao. - §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm: Do tÝnh chÊt cña s¶n phÈm hµng ho¸ cã gi¸ trÞ lín, thêi gian thi c«ng dµi, s¶n phÈm mang tÝnh chÊt ®¬n chiÕc ®îc thi c«ng trªn nh÷ng ®Þa ®iÓm kh¸c nhau. S¶n phÈm mang tÝnh cè ®Þnh nªn c¸c ®éi thi c«ng ph¶i di chuyÓn ®Þa ®iÓm thi c«ng c«ng tr×nh. Gi¸ trÞ s¶n phÈm lín, thêi gian sö dông l©u dµi vµ cã nhu cÇu söa ch÷a thêng xuyªn. 4. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty 4.1. Bé m¸y qu¶n lý Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: TrÞnh ThÞ Thu H¬ng - Líp: 705 LuËn v¨n tèt nghiÖp * S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty: héi ®ång qu¶n trÞ ban gi¸m ®èc BCH c«ng trêng Phßng TC-KT Phßng TCHC * Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban. - Héi ®ång qu¶n trÞ: lµ c¬ quan cao nhÊt do ®¹i héi cæ ®«ng bÇu ra cã nhiÖm vô chØ ®¹o toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty theo nh÷ng kÕ ho¹ch, nhiÖm vô mµ ®¹i héi cæ ®«ng ®Ò ra. Héi ®ång qu¶n trÞ cña C«ng ty gåm 3 ngêi: 1 chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ vµ 2 uû viªn, chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ kiªm gi¸m ®èc ®iÒu hµnh C«ng ty. - Ban gi¸m ®èc: ChØ ®¹o trùc tiÕp mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Héi ®ång qu¶n trÞ vµ tríc C«ng ty vÒ c¸c môc tiªu kÕ ho¹ch ®îc giao. - Ban chØ huy c«ng trêng: Mçi c«ng trêng cã 1 trëng ban chØ huy c«ng trêng chÞu sù ph©n c«ng cña gi¸m ®èc. ChØ ®¹o thi c«ng vµ phô tr¸ch kü thuËt thi c«ng c¸c c«ng tr×nh. - Phßng Tµi chÝnh-kÕ to¸n: ChÞu sù ®iÒu hµnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban gi¸m ®èc C«ng ty. Cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kÕ to¸n cña C«ng ty, tham mu cho Ban gi¸m ®èc trong lÜnh vùc tµi chÝnh nh»m gióp cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh hiÖu qu¶ h¬n. LËp b¸o c¸o tµi chÝnh hµng kú, x¸c ®Þnh tæ chøc nguån vèn ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt kinh doanh, huy ®éng nguån vèn hiÖn cã vµo s¶n xuÊt kinh doanh. - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Cã nhiÖm vô kiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c c«ng viÖc ®ång thêi s¾p xÕp, bè trÝ c¸n bé, c«ng nh©n cho c¸c c«ng trêng. §¶m b¶o c«ng t¸c kü thuËt nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. 2.2.Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n * H×nh thøc tæ chøc: TrÞnh ThÞ Thu H¬ng - Líp: 705 LuËn v¨n tèt nghiÖp Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cïng víi sù ra ®êi cña C«ng ty cæ phÇn x©y dùng thuû lîi Th¸i Thuþ. C«ng ty ¸p dông h×nh thøc tæ chøc kÕ to¸n tËp trung. Bé m¸y biªn chÕ gän, lùc lîng lao ®éng chñ yÕu thuª ngoµi v× vËy phßng kÕ to¸n chØ biªn chÕ 3 ngêi trong ®ã cã 1 kÕ to¸n trëng, 1 kÕ to¸n tæng hîp vµ 1 kÕ to¸n tiÒn mÆt, tiÒn l¬ng, quü. C¬ cÊu bé m¸y kÕ to¸n S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n kÕ to¸n trëng KT tiÒn mÆt, tiÒn l¬ng KÕ to¸n tæng hîp * Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña mçi ngêi: - KÕ to¸n trëng: Gióp Ban gi¸m ®èc chØ ®¹o, tæ chøc, híng dÉn vµ kiÓm tra toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n. §iÒu hµnh c«ng viÖc chung trong Phßng tµi chÝnhkÕ to¸n. - KÕ to¸n tæng hîp: Thùc hiÖn h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. Chøng gècdo kÕ to¸n tæng hîp duyÖt. TÊt c¶ c¸c b¸o c¸o cña c¸c ®éi x©y dùngtõ®Òu - KÕ to¸n tiÒn mÆt, tiÒn l¬ng: ChÞu tr¸ch nhiÖm viÕt phiÕu thu, phiÕu chi trªn c¬ së chøng tõ gèc hîp lÖ, tËp trung vµo sæ quü ®Ó hµng th¸ng ®èi chiÕu. ChÞu tr¸ch nhiÖm tÝnh l¬ng cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ l¬ng cho c«ng SæchÕ quü®é quy ®Þnh B¶ng tæng hîp Sæ kÕ to¸n nh©n theo Chøng tõ gèc chi tiÕt - §¬n vÞ h¹ch to¸n kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ. KÕ to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. TÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. Sæ ®¨ng ký Chøng tõ C«ng ®ang chøng tõtyghi sæ sö dông c¸c sæ ghikÕ sæ to¸n: Chøng tõ gèc, chøng tõ ghi sæ, sæ quü vµ c¸c sæ chi tiÕt, sæ c¸i. S¬ ®å kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ Sæ C¸i B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh TrÞnh ThÞ Thu H¬ng - Líp: 705 B¸o c¸o tµi chÝnh B¶ng tæng hîp chi tiÕt LuËn v¨n tèt nghiÖp Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra II. Thùc tr¹ng vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ t×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn cña C«ng ty cæ phÇn x©y dùng thuû lîi Th¸I Thuþ 1. Tµi s¶n - nguån vèn cña C«ng ty thÓ hiÖn qua b¶ng sau: B¶ng 1: Tµi s¶n - nguån vèn n¨m 2004 – 2005 §vt: ®ång N¨m 2004 N¨m 2005 So s¸nh 2004/2005 Tû lÖ S tuyÖt ®èi % Sè tiÒn Tû träng % Sè tiÒn Tû träng % I Tµi s¶n 1.671.710.290 100 2.040.858.611 100 369.148.321 22,08 1 TSL§ 1.554.121.365 92,96 1.941.297.485 95,13 387.176.120 24,91 Stt chØ tiªu 2 TSC§ II 1 2 Nguån vèn 117.588.925 7,04 995.611.126 4,87 -18.027.799 -15,33 1.671.710.290 100 2.040.858.611 100 369.148.321 22,08 Nî ph¶i tr¶ 903.464.159 54,04 1.174.364.803 (Nî ng¾n h¹n) Vèn CSH 768.246.131 45,95 866.493.808 57,55 270.900.644 29,98 42,45 98.247.677 12,79 Nguån: Phßng TC-KT C«ng ty Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy tæng tµi s¶n n¨m 2005 t¨ng 369.148.321 ®ång t¬ng øng víi 22,08% cho thÊy tµi s¶n cña C«ng ty ®· cã nh÷ng thay ®æi TrÞnh ThÞ Thu H¬ng - Líp: 705 LuËn v¨n tèt nghiÖp vµ cã nh÷ng dÊu hiÖu t¨ng dÇn. ViÖc t¨ng vÒ quy m« tµi s¶n chñ yÕu do tµi s¶n lu ®éng t¨ng, nguyªn nh©n t¨ng lµ do vèn b»ng tiÒn cña C«ng ty t¨ng, ®iÒu nµy cho ta thÊy qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ sö dông vèn lu ®éng cña C«ng ty ®· hîp lý vÒ kÕt cÊu. Tµi s¶n cè ®Þnh n¨m 2005 so víi n¨m 2004 gi¶m 18.027.799 ®ång t¬ng øng víi tû lÖ gi¶m 15,33% lµ do n¨m 2005 C«ng ty ®· thanh lý mét sè thiÕt bÞ. So víi n¨m 2004 nguån vèn n¨m 2005 t¨ng 369.148.321 ®ång, t¬ng øng víi 22,08%. Nguån vèn kinh doanh t¨ng lµ do c«ng ty ®· trÝch mét phÇn cæ tøc ®Ó bæ sung vèn ®Çu t. Cuèi n¨m 2004 ®· trÝch lµ 59.055.000 ®ång nªn vèn chñ së h÷u n¨m 2005 t¨ng 98.247.677 ®ång víi tû lÖ t¨ng lµ 12,79%. 2. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ t×nh h×nh lîi nhuËn cña C«ng ty cæ phÇn x©y dùng thuû lîi Th¸i Thuþ 2.1. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Nh ta ®· biÕt lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ lîi nhuËn chñ yÕu cña mçi doanh nghiÖp, nã cã ý nghÜa quan träng víi toµn bé qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh, C«ng ty cæ phÇn x©y dùng thuû lîi Th¸i Thuþ kh«ng n»m ngoµi quy luËt ®ã. V× vËy, ®Ó hiÓu ®îc t×nh h×nh thùc hiÖn lîi nhuËn ë C«ng ty cæ phÇn x©y dùng thuû lîi Th¸i Thuþ ta h·y xem xÐt qua b¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. B¶ng 2: kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh §vt: ®ång N¨m 2004 N¨m 2005 So s¸nh 2004/2005 ChØ tiªu Sè tiÒn Tû träng (%) Sè tiÒn Tæng doanh thu 1. Doanh thu thuÇn 2.229.834.900 2.229.834.900 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 3. Lîi nhuËn gép(3=1-2) 4. Chi phÝ qu¶n lý DN 5. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh (5 = 3 -4) 6. Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh 7. Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 8. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng tµI chÝnh(8 = 6 -7) 9. Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ (9=5+8) 10. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép 2.003.191.275 226.643.625 89,93 1.050.011.059 90.780.841 119.334.565 107.309.060 5,35 90.660.265 120.576 100 1.140.791.900 1.140.791.900 Tû träng (%) 100 92 7,94 Sè tuyÖt ®èi Tû lÖ (%) -1.089.043.000 -1.089.043.000 -48,84 -48,84 -953.180.216 -135.862.784 -47,58 -59,94 -28.674.300 -107.188.484 -24,03 -99,89 5.664.040 4.585.586 -1.078.454 -19,04 315.400 783.525 468.125 148,42 5.348.644 3.802.061 -1.546.583 -28,91 112.657.704 3.922.637 -108.735.067 -96,52 31.544.157 1.098.338 -30.445.819 -96,52 TrÞnh ThÞ Thu H¬ng - Líp: 705 LuËn v¨n tèt nghiÖp 11. Lîi nhuËn sau thuÕ (11= 9 -10) 81.113.547 2.824.299 -78.289.248 -96,52 Nguån: Phßng TC-KT C«ng ty Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy lîi nhuËn cña C«ng ty cã chiÒu híng gi¶m. Lîi nhuËn lµ phÇn chªnh lÖch gi÷a doanh thu vµ chi phÝ, v× thÕ nÕu t¨ng ®îc doanh thu sÏ trùc tiÕp gãp phÇn t¨ng lîi nhuËn. Doanh thu thuÇn lµ yÕu tè quan träng ®Ó t¨ng lîi nhuËn, nhng doanh thu thuÇn n¨m 2005 gi¶m 1.089.043.000 ®ång øng víi tû lÖ – 48,84% so víi n¨m 2004, ®iÒu nµy lµ do n¨m 2005 c¸c c«ng tr×nh x©y dùng cßn dë dang nhiÒu nªn doanh thu thÊp, dÉn ®Õn lîi nhuËn thÊp, cßn chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang l¹i qu¸ nhiÒu. C«ng ty kh«ng cã c¸c kho¶n gi¶m trõ ( kh«ng cã c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh ph¶i ph¸ ®i lµm l¹i, g©y tæn thÊt lµm gi¶m doanh thu ) ®iÒu nµy lµ do trong n¨m qua kh«ng cã h¹ng môc c«ng tr×nh nµo C«ng ty x©y dùng ph¶i ph¸ bá hay lµm l¹i chøng tá nh÷ng h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã ®¶m b¶o chÊt lîng vµ yªu cÇu cña c¸c chñ ®Çu t. Gi¸ vèn hµng b¸n lµ mét trong nh÷ng yÕu tè liªn quan trùc tiÕp ®Õn tæng doanh thu do ®ã liªn quan trùc tiÕp ®Õn lîi nhuËn. Trong ®iÒu kiÖn c¸c yÕu tè kh¸c kh«ng ®æi nÕu C«ng ty tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ s¶n xuÊt sÏ lµm cho gi¸ vèn hµng b¸n gi¶m, gi¸ vèn gi¶m sÏ lµm cho lîi nhuËn t¨ng lªn vµ ngîc l¹i. Gi¸ vèn hµng b¸n n¨m 2005 gi¶m so víi n¨m 2004 lµ 953.180.216 ®ång, t¬ng øng víi tû lÖ 47,58%. Trong ®ã n¨m 2004 gi¸ vèn hµng b¸n chiÕm tû träng 89,93% so víi doanh thu thuÇn vµ n¨m 2005 gi¸ vèn hµng b¸n chiÕm tû träng 92% trong doanh thu thuÇn, nghÜa lµ khi cã 100 ®ång doanh thu thuÇn thu vÒ th× n¨m 2004 c«ng ty bá ra 89,93 ®ång vèn vµ n¨m 2005 C«ng ty ph¶i bá ra 92 ®ång vèn, nh vËy chØ tiªu nµy qu¸ cao, ®iÒu nµy ¶nh hëng xÊu ®Õn doanh thu vµ sÏ ¶nh hëng xÊu ®Õn lîi nhuËn cña c«ng ty, dÉn ®Õn lîi nhuËn gép n¨m 2005 gi¶m 135.862.784 ®ång t¬ng øng víi tû lÖ 59,94%. Nguyªn nh©n cña chØ tiªu gi¸ vèn hµng b¸n chiÕm tû träng lín nh trªn lµ do viÖc qu¶n lý vèn cña C«ng ty cha cã hiÖu qu¶, ®èi víi c¸c c«ng tr×nh nhËn thÇu C«ng ty cha x©y dùng tèt ®îc c¸c ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu dÉn ®Õn viÖc l·ng phÝ vµ lµm cho gi¸ vèn cña c¸c c«ng tr×nh ®ã qu¸ cao so víi doanh thu thu ®îc, ®ång thêi gi¸ c¶ cña nguyªn vËt liÖu thêng kh«ng æn ®Þnh vµ cã xu híng t¨ng nªn còng lµm cho gi¸ vèn cña c«ng tr×nh t¨ng. TrÞnh ThÞ Thu H¬ng - Líp: 705 LuËn v¨n tèt nghiÖp VÒ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, qua b¶ng trªn ta thÊy n¨m 2005 chi phÝ qu¶n lý gi¶m so víi n¨m 2004 lµ 28.674.300 ®ång, t¬ng øng víi tû lÖ 24,03%. So víi doanh thu thuÇn th× n¨m 2004 chØ tiªu nµy chiÕm tû träng 5,35%, n¨m 2005 chØ tiªu nµy chiÕm 7,94%, nghÜa lµ khi thu ®îc 100 ®ång doanh thu thuÇn th× n¨m 2004 c«ng ty ph¶i bá ra 5,35 ®ång chi phÝ vµ n¨m 2005 ph¶i bá ra 7,94 ®ång chi phÝ. Nh vËy chi phÝ nµy còng chiÕm kh¸ nhiÒu do dÞch vô mua ngoµi t¨ng, chi cho tiÒn l¬ng t¨ng. ChÝnh v× hai chØ tiªu gi¸ vèn hµng b¸n vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp qu¸ cao nh vËy sÏ dÉn ®Õn lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña n¨m 2005 gi¶m 107.188.484 ®ång so víi n¨m 2004 víi tû lÖ t¬ng øng lµ 99,89%. N¨m 2005 lîi nhuËn cña C«ng ty kh«ng ®¸ng kÓ, gÇn nh lµ kh«ng cã lîi nhuËn, ®iÒu nµy còng mét phÇn lµ do trong n¨m 2005 c«ng ty cha thu håi ®îc vèn vÒ, cßn ®Ó c¸c n¬i kh¸c chiÕm dông nhiÒu... 2.2 Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh. C«ng ty Cæ phÇn x©y dùng thuû lîi Th¸i Thuþ lµ mét c«ng ty cßn non trÎ, vµ míi ®îc cæ phÇn ho¸ tõ h¬n 5 n¨m nay, trong thêi gian ®ã C«ng ty míi chó träng tËp trung vµo ®Çu t m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho viÖc thi c«ng theo nh÷ng hîp ®ång cã quy m« vµ yªu cÇu kh¸c nhau, còng v× vËy mµ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty cßn h¹n chÕ vµ cha mang l¹i lîi nhuËn cao nh mong ®îi cña H§QT. Lîi nhuËn ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a doanh thu tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh víi chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh. Nh×n vµo b¶ng 2 ta thÊy chi phÝ cho ho¹t ®éng tµi chÝnh n¨m 2005 t¨ng so víi n¨m 2004 lµ 468.125 ®ång, t¬ng øng víi tû lÖ 148,42%, chi phÝ nµy t¨ng chñ yÐu lµ do c¸c kho¶n tæn thÊt trong ®Çu t ®Êu thÇu dù ¸n cña C«ng ty. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh n¨m 2005 còng Ýt h¬n n¨m 2004 lµ 1.546.583 ®ång øng víi tû lÖ 96,52%. §iÒu nµy lµ do C«ng ty cha thu ®îc l·i tiÒn göi ng©n hµng vµ cha thu ®îc l·i vèn cho vay mµ c¸c ®¬n vÞ kh¸c ®ang chiÕm dông. §èi víi doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh th× ho¹t ®éng tµi chÝnh chØ lµ ho¹t ®éng kinh doanh phô, gãp phÇn t¨ng nguån vèn kinh doanh cho C«ng ty trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ hiÖn nay. Nhng ë gãc ®é chung TrÞnh ThÞ Thu H¬ng - Líp: 705 LuËn v¨n tèt nghiÖp C«ng ty cÇn xem xÐt ®Ó t¨ng lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh ®Ó gãp phÇn t¨ng lîi nhuËn cho C«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi. §Ó hiÓu râ h¬n t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty chóng ta cÇn nghiªn cøu thªm mét sè chØ tiªu tµi chÝnh kh¸c sau ®©y: * Mét sè chØ tiªu tµi chÝnh n¨m 2004 vµ 2005. TrÞnh ThÞ Thu H¬ng - Líp: 705
- Xem thêm -