Tài liệu 81 câu hỏi và đáp án trả lời môn học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác-lênin - tài liệu, ebook, giáo trình, hướng dẫn

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 4656 |
  • Lượt tải: 4
thanhdoannguyen

Tham gia: 21/07/2015

Mô tả:

TimTaiLieu.vn - Tài liệu, ebook, giáo trình, đồ án, luận văn TimTaiLieu.vn - Thư viện tài liệu, ebook, đồ án, luận văn, tiểu luận, giáo trình, hướng dẫn tự học Trang Chủ Tài Liệu Đăng ký Đăng nhập Liên hệ Upload 81 Câu hỏi và đáp án trả lời môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 35 câu hỏi-trả lời phần Triết học 26 câu hỏi-trả lời phần Kinh tế chính trị 20 câu hỏi-trả lời phần Chủ nghĩa xã hội khoa học Học tập chủ nghĩa Mác-Lênin là học tập cái tinh thần xử trí mọi việc (…) là học tập những chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác-Lênin để áp dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế ở nước ta Tài liệu liên quan Tiểu luận Những phương hướng phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn ở Việt Nam 49 trang | Lượt xem: 675 | Lượt tải: 1 Tiểu luận Quan điểm về sản xuất vật chất là cơ sở của sự tồn tại và phát triển xã hội 17 trang | Lượt xem: 433 | Lượt tải: 1 30 câu hỏi ôn tập môn kinh tế chính trị 56 trang | Lượt xem: 2532 | Lượt tải: 62 Tiểu luận Thực trạng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay 27 trang | Lượt xem: 1952 | Lượt tải: 5 Sách hướng dẫn học tập bộ môn kinh tế chính trị Mác Lê nin 72 trang | Lượt xem: 1667 | Lượt tải: 29 Tác dụng của việc nâng cao tốc độ chu chuyển tư bản? Ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này đối với Việt Nam? 2 trang | Lượt xem: 10043 | Lượt tải: 26 Câu hỏi và đáp án thi tốt nghiệp triết học 16 trang | Lượt xem: 1002 | Lượt tải: 10 Tiểu luận Lý luận của hình thái kinh tế, xã hội chủ nghĩa trong việc lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa Việt Nam 20 trang | Lượt xem: 405 | Lượt tải: 0 Phương pháp tiếp cận học thuyết giá trị lao động của karl-marx trong kinh tế thị trường ở Việt Nam 7 trang | Lượt xem: 1937 | Lượt tải: 14 Tiểu luận Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa 15 trang | Lượt xem: 617 | Lượt tải: 6 76 trang | Chia sẻ: nhungnt | Ngày: 25/10/2012 | Lượt xem: 14298 | Lượt tải: 174 Tóm tắt tài liệu 81 Câu hỏi và đáp án trả lời môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên 81 Câu hỏi và đáp án trả lời môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin MỤC LỤC 35 câu hỏi-trả lời phần Triết học 26 câu hỏi-trả lời phần Kinh tế chính trị 20 câu hỏi-trả lời phần Chủ nghĩa xã hội khoa học Học tập chủ nghĩa Mác-Lênin là học tập cái tinh thần xử trí mọi việc (…) là học tập những chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác-Lênin để áp dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế ở nước ta Hồ Chí Minh: Toàn tập, 1996, t.9, tr.292 35 CÂU HỎI-TRẢ LỜI PHẦN TRIẾT HỌCCâu hỏi 1. Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận lý luận cấu thành của nó? Đáp. Câu trả lời có hai ý lớn 1) Chủ nghĩa Mác-Lênin làa) “hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học, gồm triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học của C.Mác và Ph.Ăngghen, V.I. Lênin bảo vệ, vận dụng và phát triển; b) được hình thành trên cơ sở kế thừa và phát triển biện chứng những giá trị lịch sử tư tưởng nhân loại để giải thích, nhận thức thực tiễn thời đại; c) là thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận biện chứng duy vật của nhận thức khoa học và thực tiễn cách Copyright © 2014 TimTaiLieu.vn Website đang trong thời gian thử nghiệm, chờ xin giấy phép của Bộ TT & TT. Thư viện Luận Văn, Tài Liệu và Ebook cho sinh viên. Đồ Án tốt nghiệp. Thư viện Ebook miễn phí. Thư viện tài liệu - Thư viện giáo án - Bài giảng điện tử - PDF Chia sẻ:
- Xem thêm -