Tài liệu 80 ngày vòng quanh thế giới

  • Số trang: 114 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 114 |
  • Lượt tải: 5
nho-nhinhinh

Đã đăng 464 tài liệu

Mô tả:

80 ngày vòng quanh thế giới
80 NGAÂY VOÂNG QUANH THÏË GIÚÁI 80 NGAÂY VOÂNG QUANH THÏË GIÚÁI Jules Verne http://ebooks.vdcmedia.com 1 Jules Verne 2 MUÅC LUÅC CHÛÚNG I: VUÅ ÀAÁNH CUÖÅC ..................................................................................................... 3 CHÛÚNG II : THEO DÊËU VÏËT TÏN TRÖÅM............................................................................. 11 CHÛÚNG III : LÏÎ HIÏËN SINH .................................................................................................. 19 CHÛÚNG IV : ÀIÏÌU THUÁ NHÊÅN .............................................................................................. 32 CHÛÚNG V : TAÂU TANKADERE .............................................................................................. 40 CHÛÚNG VI : NHÛÄNG ANH HÏÌ CUÃA NGAÂI BATULCAR..................................................... 47 CHÛÚNG VII : ÀÛÚÂNG XE LÛÃA............................................................................................... 59 CHÛÚNG VIII : CUÖÅC TÊËN CÖNG CUÃA DÊN DA ÀOÃ ........................................................... 73 CHÛÚNG IX : CHÙÅNG CUÖËI ..................................................................................................... 85 CHÛÚNG X : NHÛÄNG GIÊY PHUÁT SAU CUÂNG ................................................................... 101 http://ebooks.vdcmedia.com 80 NGAÂY VOÂNG QUANH THÏË GIÚÁI 3 CHÛÚNG I: VUÅ ÀAÁNH CUÖÅC Nùm 1872, ngöi nhaâ mang biïín söë 7 àûúâng Saville laâ núi cû nguå cuãa Phileas Fogg, möåt trong nhûäng höåi viïn lêåp dõ vaâ löîi laåc nhêët thuöåc cêu laåc böå Caãi caách cuãa thaânh phöë Luên Àön. Ngûúâi ta khöng biïët nhiïìu vïì nhên vêåt kñn àaáo vaâ lùång leä naây. Öng gia nhêåp cêu laåc böå Caãi caách theo sûå giúái thiïåu cuãa Ngên haâng Anh em Baring, núi öng coá möåt taâi khoaãn tñn duång cöng khai. Coá tiïëng laâ möåt ngûúâi rêët mûåc haâo hoa phong nhaä, öng Phileas Fogg laåi thêåt giaâu coá. Nhûng laâm sao öng laâm nïn cú nghiïåp thò nhûäng ngûúâi thöng thaåo tònh hònh nhêët cuäng khöng biïët àûúåc. Öng coá ài àêy ài àoá khöng? Coá thïí lùæm búãi thónh thoaãng, chó bùçng vaâi lúâi, öng vêîn nïu lïn rêët àuáng luác nhûäng tin tûác lan truyïìn trong cêu laåc böå vïì chuyïån nhûäng khaách du lõch mêët tñch hoùåc laåc àûúâng, nhûng àiïìu chùæc chùæn laâ tûâ nhiïìu nùm nay öng khöng rúâi Luên Àön. Troâ tiïu khiïín àöåc nhêët cuãa öng laâ àoåc baáo vaâ chúi baâi uyát. Phileas Fogg söëng möåt mònh trong ngöi nhaâ úã àûúâng Saville, vúái möåt ngûúâi giuáp viïåc. Öng duâng bûäa taåi Cêu laåc böå vaâo giúâ giêëc xaác àõnh nghiïm ngùåt, luön luön taåi àuáng caái baân ùn àoá, vaâ rêët trõnh troång. Taåi nhaâ, öng àoâi hoãi ngûúâi giuáp viïåc phaãi tuyïåt àöëi àuáng giúâ. Höm àoá, ngaây 2 thaáng mûúâi, Phileas Fogg àaä àuöíi cöí ngûúâi giuáp viïåc vò anh ta phaåm phaãi löîi lêìm laâ mang cho öng nûúác caåo rêu úã nhiïåt àöå taám mûúi böën thay vò taám mûúi saáu, do àoá öng àang àúåi ngûúâi thay thïë. Anh ta phaãi trònh diïån öng giûäa mûúâi möåt giúâ vaâ mûúâi möåt giúâ rûúäi. Con ngûúâi haâo hoa phong nhaä àoá àang ngöìi trong möåt chiïëc ghïë baânh àúåi ngûúâi ta goä cûãa. Möåt ngûúâi àaân öng tuöíi traåc ba mûúi bûúác vaâo vaâ cuái chaâo. http://ebooks.vdcmedia.com Jules Verne 4 - Anh laâ ngûúâi Phaáp vaâ anh tïn John phaãi khöng? - Phileas Fogg hoãi. - Jean, nïëu öng vui loâng thûa öng, - ngûúâi múái túái àaáp. - Jean Passepartout, möåt biïåt danh àûúåc chûáng thêåt bùçng khaã nùng xoay súã cuãa töi úã moåi núi vaâ moåi luác. Töi nghô mònh laâ möåt con ngûúâi trung thûåc, thûa öng, nhûng noái gò thò noái,.töi àaä qua nhiïìu nghïì. Àùåc biïåt töi àaä tûâng laâ ngûúâi haát rong, ngûúâi biïíu diïîn ngûåa trong gaánh xiïëc, nhûng tûâ nùm nùm nay, töi laâm böìi phoâng taåi Anh. Nhûng giúâ àêy khöng coá viïåc laâm vaâ àûúåc biïët rùçng öng laâ con ngûúâi tônh taåi nhêët cuãa Vûúng quöëc Anh, töi àïën àêy vúái hi voång àûúåc söëng möåt cuöåc söëng yïn bònh vaâ quïn ài caã caái tïn Passepartout kia. - Passepartout nghe húåp vúái töi lùæm. - öng Fogg traã lúâi. - Töi coá nhiïìu thöng tin töët vïì anh. Àöìng höì anh mêëy giúâ röìi? - Daå, mûúâi möåt giúâ hai mûúi hai phuát, -Passepartout vûâa noái vûâa ruát tûâ caái tuái con úã lûng quêìn cuãa mònh möåt chiïëc àöìng höì quaã quñt to tûúáng bùçng baåc. - Anh trïî böën phuát àêëy. - Con ngûúâi haâo hoa phong nhaä noái.Kïí tûâ ngaây thûá tû naây, 2 thaáng mûúâi 1872, anh phuåc vuå töi theo nhûäng àiïìu kiïån maâ anh àaä biïët. Noái xong, Phileas Fogg àûáng dêåy, lêëy muä vaâ ài ra. Passepartout úã laåi möåt mònh trong ngöi nhaâ. Suöët cuöåc noái chuyïån, chaâng trai àaä cêín thêån doâ xeát ngûúâi chuã múái cuãa mònh. Öng hùèn phaãi úã àöå tuöíi böën mûúi, vúái möåt khuön mùåt sang vaâ àeåp, öng coá maái toác hÊ vaâng vaâ rêu meáp. Trêìm lùång vaâ àiïìm tônh, àoá laâ mêîu àaân öng khöng chï vaâo àêu àûúåc, khöng bao giúâ gêëp gaáp vaâ luön luön àuáng mûåc, khöng tûå cho pheáp mònh coá möåt cûã chó thûâa naâo. Passepartout coá möåt diïån maåo àaáng mïën vúái möåt caái àêìu troân trõa, töët laânh maâ ngûúâi ta vêîn thñch àûúåc nhòn ngùæm trïn àöi vai möåt ngûúâi baån. Anh cuäng coá möåt hïå thöëng cú bùæp chùæc khoãe vaâ möåt maái toác nêu khöng theo nïëp. http://ebooks.vdcmedia.com 80 NGAÂY VOÂNG QUANH THÏË GIÚÁI 5 Coân laåi möåt mònh, chaâng trai bùæt àêìu xem xeát ngöi nhaâ maâ anh thêëy saåch seä, ngùn nùæp, khöng hoa myä, àûúåc soi saáng vaâ sûúãi êëm bùçng khñ àöët. Anh thñch gian phoâng daânh cho anh, úã têìng hai. Phña trïn chiïëc àöìng höì quaã lùæc, trïn loâ sûúãi, möåt baãn chó dêîn ghi roä chi tiïët chûúng trònh phuåc dõch cuãa anh: traâ vaâ baánh mò nûúáng vaâo taám giúâ hai mûúi ba phuát, nûúác cho viïåc caåo rêu vaâo chñn giúâ ba mûúi baãy phuát, sûãa sang àêìu toác vaâo mûúâi giúâ keám hai mûúi, v.v... Coân quêìn aáo cuãa öng chuã thò àûúåc sùæp àùåt rêët tûúm têët. Tûâng caái quêìn, caái aáo choaâng, caái aáo gi lï àïìu mang möåt söë thûá tûå ghi laåi trong möåt cuöën söí chó roä ngaây naâo mùåc quêìn aáo naâo. Toám laåi, ngöi nhaâ cho thêëy möåt sûå sung tuác vûúåt tröåi. - Ngöi nhaâ naây laâ phêìn viïåc cuãa mònh àêy, Passepartout nhuã thêìm. - öng Fogg laâ möåt con ngûúâi thñch quanh quêín trong nhaâ, möåt caái maáy àuáng nghôa, vaâ mònh phuåc vuå khöng chuát khoá chõu. Khi Phileas Fogg túái Cêu laåc böå Caãi caách, öng ài ngay vaâo phoâng ùn. Taåi àêëy, öng ngöìi vaâo chiïëc baân quen thuöåc núi böå àöì ùn cuãa öng àang àúåi öng. Bûäa ùn trûa cuãa öng göìm möåt moán khai võ, möåt moán caá haão haång, möåt moán boâ nûúáng tö àiïím bùçng nêëm, möåt chiïëc baánh ngoåt nhên mûát àaåi hoaâng vaâ möåt miïëng phöma, keâm theo mêëy taách traâ haão haång, àûúåc choån riïng cho Cêu laåc böå. Mûúâi hai giúâ böën mûúi baãy phuát, con ngûúâi haâo hoa phong nhaä àûáng dêåy vaâ ài vïì phña phoâng khaách lúán núi möåt ngûúâi giuáp viïåc trao cho öng túâ Thúâi baáo, chûa roåc. Öng àoåc túâ baáo ngaây naây túái ba giúâ böën mûúi lùm, vaâ tiïëp àïën, àoåc túâ Laá Cúâ túái giúâ ùn töëi. Bûäa ùn töëi diïîn ra trong nhûäng àiïìu kiïån nhû bûäa ùn trûa, thïm "moán nûúác xöët Hoaâng gia Anh". Sau àoá öng àoåc túâ Thúâi sûå buöíi saáng, vaâ ñt phuát sau, nhiïìu höåi viïn Cêu laåc böå Caãi caách bûúác vaâo phoâng khaách. Àoá laâ nhûäng ngûúâi baån chúi baâi quen thuöåc cuãa öng Fogg, say mï baâi uyát nhû öng: Kyä sû Andrew Stuart, caác öng giaám àöëc ngên haâng John Sullivan vaâ Samuel Fallentin, nhaâ saãn xuêët rûúåu bia Thomas Flarra-gan vaâ Gauthier Ralph, möåt trong caác uãy viïn àiïìu haânh Ngên haâng Anh quöëc, têët caã caác nhên vêåt naây àïìu giaâu coá vaâ àûúåc moåi ngûúâi kñnh troång. Ngay luác êëy, caác öng bùæt àêìu http://ebooks.vdcmedia.com Jules Verne 6 baân vïì vuå tröåm möåt söë tiïìn laâ nùm mûúi lùm ngaân baãng, vûâa múái xaãy ra taåi Ngên haâng Anh quöëc. - Töi hi voång chuáng ta seä toám àûúåc taác giaã vuå tröåm thöi. John Sullivan noái. - Nhiïìu thanh tra caãnh saát àaä àûúåc àiïìu túái khùæp caác caãng chñnh. - Gaultier Ralph àaáp. - Ngûúâi ta coá àùåc àiïím nhêån daång cuãa tïn tröåm khöng? - Möåt ngûúâi naâo àoá hoãi. - Túâ Thúâi sûå buöíi saáng àoaán chùæc rùçng àoá laâ möåt con ngûúâi haâo hoa phong nhaä. - Phileas Fogg àaáp, àêìu nhö lïn khoãi múá baáo chêët àöëng quanh öng. Tûúãng cuäng nïn lûu yá úã àêy laâ ngên haâng dûúâng nhû cûåc kyâ quan têm túái thaái àöå nghiïm tuác cuãa cöng chuáng. Vaâng, tiïìn vaâ giêëy baåc àaä àûúåc baây ra möåt caách thoaãi maái nhû vêåy trïn baân cuãa caác thuã quyä..Dêìu sao, ngaây höm àoá, möåt boá baåc àaä biïën mêët vaâo luác àoáng cûãa caác phoâng laâm viïåc. Nhûng trong ngaây 19 thaáng chñn, möåt con ngûúâi haâo hoa phong nhaä ùn mùåc lõch sûå, daáng veã thanh tuá àaä àûúåc àïí yá, àang ài ài laåi laåi trong phoâng chi traã. Àùåc àiïím nhêån daång cuãa öng ta àûúåc gúãi ngay túái têët caã caãnh saát vaâ thaám tûã cuãa nûúác anh. Nhû ngûúâi ta nghô, sûå kiïån vùåt naây laâm say mï caã Luên Àön, ngûúâi ta baân taán vïì noá khùæp núi, vaâ àûúng nhiïn caã úã Cêu laåc böå Caãi Caách. Trong luác chúi baâi, ngûúâi chúi ai nêëy khöng noái gò, nhûng giûäa nhûäng vaán baâi, cêu chuyïån laåi tiïëp tuåc caâng söi nöíi hún. - Töi quaã quyïët, - Andrew Stuart noái - rùçng tïn tröåm coá nhiïìu cú may thoaát àûúåc. - Coi naâo, - Ralph àaáp, - hùæn khöng thïí laánh naån taåi möåt àêët nûúác naâo caã. - Traái àêët röång lúán chaán. - Xûa kia quaã noá nhû vêåy... - Phileas Fogg noái khe kheä. - Sao? Traái àêët tûå nhiïn maâ nhoã ài aâ? - An-drew Stuart tiïëp lúâi. http://ebooks.vdcmedia.com 80 NGAÂY VOÂNG QUANH THÏË GIÚÁI 7 - Têët nhiïn röìi, - Gauthier Ralph àaáp, búãi ngûúâi ta ài khùæp traái àêët nhanh hún mûúâi lêìn caách àêy möåt trùm nùm. - Chó trong taám mûúi ngaây. - Phileas Fogg noái. - Quaã nhiïn röìi, caác öng aâ, - John Sullivan xen vaâo. - Àêy laâ tñnh toaán do túâ Thúâi sûå buöíi saáng lêåp ra. Tûâ Douvres túái Suez ngang qua Mont - Cenis vaâ Brindisi, taâu hoãa vaâ taâu thuãy............... 7 ngaây Tûâ Suez túái Bombay, taâu thuãy.........13 ngaây Tûâ Bombay túái Calcutta, taâu hoãa........3 ngaây Tûâ Calcutta túái Hong Kong, taâu thuãy.... 13 ngaây Tûâ Hong Kong túái Yokohama, taâu thuãy ..... 6 ngaây Tûâ Yokohama túái San Francisco, taâu thuãy ... 22 ngaây Tûâ San Francisco túái New York, taâu hoãa ... 7 ngaây Tûâ New York túái Douvres, taâu hoãa ... 9 ngaây Töíng cöång 80 ngaây - Àuáng, taám mûúi ngaây, - Andrew Stuart àöìng tònh, nhûng khöng tñnh túái thúâi tiïët xêëu, nhûäng vuå àùæm taâu, v.v....- Tñnh hïët moåi thûá, - Phileas Fogg vûâa àaáp vûâa tiïëp tuåc chúi. - Vïì mùåt lyá thuyïët, öng coá lyá, öng Fogg aâ, nhûng trong thûåc haânh... töi muöën thêëy öng úã àêy cú. - Tuây öng thöi. Chuáng ta cuâng lïn àûúâng vêåy. - Laåy trúâi traánh cho töi chuyïån naây. - Stuart kïu lïn. Nhûng töi sùén saâng àaánh cuöåc böën ngaân baãng rùçng chuyïån àoá khöng thïí àûúåc. - Rêët coá thïí laâ traái laåi. - öng Fogg àaáp. - Töi àaánh cuöåc böën ngaân baãng. - Andrew Stuart lêåp laåi. - Xong röìi. - öng Fogg noái. - Töi liïìu hai mûúi ngaân baãng vêåy. - Hai mûúi ngaân baãng! - John Sullivan kïu lïn. - öng noái àuâa! - Möåt ngûúâi Anh chên chñnh khöng noái àuâa bao giúâ. Töi àaánh cuöåc hai mûúi ngaân baãng rùçng töi seä ài voâng quanh thïë giúái trong taám mûúi ngaây hoùåc ñt hún, tûác laâ möåt ngaân chñn trùm hai mûúi phuát. Caác öng coá chêëp nhêån khöng? - Chuáng töi chêëp nhêån, - moåi ngûúâi àöìng thanh àaáp. http://ebooks.vdcmedia.com Jules Verne 8 - Àûúåc lùæm, - öng Fogg noái. - Chuyïën xe lûãa tûâ Douvres khúãi haânh vaâo luác taám giúâ böën mûúi lùm. Töi seä àaáp chuyïën àoá. - Ngay töëi nay aâ? - Ngay töëi nay. - Phileas Fogg àaáp. - Vêåy thò, - öng vûâa traã lúâi vûâa tham khaão möåt cuöën lõch boã tuái, - töi seä phaãi trúã vïì Luên Àön trong phoâng khaách Cêu laåc böå Caãi caách vaâo ngaây thûá baãy 21 thaáng chaåp, luác taám giúâ böën mûúi lùm phuát töëi, nïëu khöng hai mûúi ngaân baãng gúãi anh em nhaâ Baring àûúng nhiïn thuöåc vïì caác öng, thûa caác öng. Àêy laâ têëm ngên phiïëu ghi söë tiïìn àoá. Möåt biïn baãn àaánh cuöåc àûúåc viïët vaâ kyá ngay tûác khùæc búãi saáu àûúng sûå. Bêëy giúâ àöìng höì àiïím baãy giúâ. Ngûúâi ta àïì nghõ Phileas Fogg ngûâng chúi baâi uyát àïí öng coá thïí chuêín bõ cöng viïåc cuãa mònh. - Töi luön sùén saâng! - Con ngûúâi haâo hoa phong nhaä khöng bao giúâ chõu thoaái lui àoá doäng daåc àaáp. Baãy giúâ hai mûúi lùm, Phileas Fogg chaâo taåm biïåt caác baån àöìng sûå vaâ vïì nhaâ..- Passepartout! - öng goåi. - Trong mûúâi phuát nûäa chuáng ta seä lïn àûúâng túái Douvres. Chuáng ta seä ài voâng quanh thïë giúái. - Voâng quanh thïë giúái? - Chaâng trai thò thêìm trong sûå sûäng súâ. - Trong taám mûúi ngaây. - öng Fogg àaáp. -Chuáng ta khöng àûúåc phñ phuát naâo. - Nhûng coân rûúng? - Khöng cêìn rûúng... Chó cêìn möåt tuái xaách. Trong àoá coá hai caái aáo sú mi len, ba àöi vúá. Anh cuäng vêåy. Anh nïn coá àöi giaây cho töët. Haäy lo chuêín bõ ài. Passepartout rúâi khoãi phoâng. - aái chaâ, caái vuå naây mïåt röìi àêy. Vêåy maâ mònh chó muöën yïn thên! http://ebooks.vdcmedia.com 80 NGAÂY VOÂNG QUANH THÏË GIÚÁI 9 Coá phaãi anh àang dêy vaâo möåt laäo àiïn àêëy khöng? Chuyïën ài voâng quanh thïë giúái! Tuy nhiïn nhû caái maáy, anh vêîn lo chuêín bõ àïí lïn àûúâng. Dêìu sao, anh cuäng thñch thuá laåi àûúåc thêëy nûúác Phaáp. Taám giúâ, chuêín bõ xong caái tuái xaách khiïm töën chûáa caác thûá cêìn thiïët cho öng chuã vaâ chñnh mònh, Passepartout trúã laåi chöî öng Fogg luác naây àaä sùén saâng. Öng keåp trong tay cuöën saách Hûúáng dêîn cuãa haäng Bradshaw. Öng àoán caái tuái xaách tûâ tay Passepartout, nheát vaâo àoá möåt boá giêëy baåc daây cöåm vaâ trao laåi cho anh. - Haäy cêín thêån àêëy, coá hai mûúi ngaân baãng trong êëy. - öng noái. Caái tuái xaách suyát rúâi khoãi tay chaâng trai nhû thïí hai mûúi ngaân baãng àûúåc laâm bùçng vaâng vaâ rêët nùång. Vêåy laâ chuã túá bûúác xuöëng vaâ caánh cûãa ngöi nhaâ àûúåc khoáa hai voâng. Möåt chiïëc xe àöåc maä àûa hoå ra nhaâ ga Charing - Cross núi hoå phaãi coá mùåt vaâo luác taám giúâ hai mûúi. Öng Fogg vaâ Passepartout bûúác vaâo phoâng khaách nhaâ ga. Nùm ngûúâi úã Cêu laåc böå Caãi caách àaä coá mùåt úã àoá àïí chuác hoå thûúång löå bònh an. Taåi àêy Phileas Fogg sai Passepartout lêëy hai veá haång nhêët ài Paris. Taám giúâ böën mûúi, hai haânh khaách àaä ngöìi vaâo ngùn cuãa hoå vaâ nùm phuát sau àoaân taâu lïn àûúâng. Àïm àen kõt, mûa lêët phêët. Àoaân xe lûãa chûa qua khoãi Sydenham thò Passepartout àaä kïu lïn tuyïåt voång. - Chuyïån gò vêåy? - öng Fogg hoãi. - Vò hêëp têëp, töi àaä quïn tùæt ngoån àeân khñ trong phoâng töi..Vêåy thò, chaâng trai aå, - öng Fogg laånh luâng àaáp, - noá seä chaáy bùçng tiïìn lûúng cuãa anh àêëy. Rúâi Luên Àön, Phileas Fogg khöng ngúâ àïën tiïëng vang êìm ô maâ chuyïën ài cuãa öng seä gêy ra. Tin tûác vïì vuå àaánh cuöåc lan khùæp nûúác Anh. Noái chung ngûúâi ta cho Phileas Fogg laâ keã gaân dúã hoùåc àiïn khuâng. Möåt baâi baáo http://ebooks.vdcmedia.com Jules Verne 10 xuêët hiïån trong Têåp san höåi Àõa lyá chûáng minh möåt caách roä raâng tñnh àiïn röì cuãa viïåc laâm. Muöën thaânh cöng trong dûå àõnh àoá, ngûúâi ta phaãi chêëp nhêån möåt sûå khúáp nhau thêìn diïåu cuãa giúâ ài vaâ àïën. Trïn nhûäng con taâu khaách, ngûúâi ta àaä khöng phoá mùåc cho soáng gioá vaâ sûúng muâ laâ gò? Vêåy maâ chó cêìn möåt sûå chêåm trïî cuäng àuã cho chuöîi giao thöng bõ gaäy àöí khöng sao chûäa àûúåc. Baâi baáo gêy tiïëng vang êìm ô vaâ cöí phiïëu cuãa Phileas Fogg xuöëng thêëp thaãm haåi. Ngûúâi ta biïën öng Fogg thaânh möåt trõ giaá chûáng khoaán àaä àûúåc àõnh giaá tûác thò trong giúái doanh thûúng thaânh phöë Luên Àön. Nhûng nùm ngaây sau ngaây lïn àûúâng cuãa öng, tiïëp theo baâi baáo àoá, thõ giaá chûáng khoaán cuãa öng tuöåt giaãm. http://ebooks.vdcmedia.com 80 NGAÂY VOÂNG QUANH THÏË GIÚÁI 11 CHÛÚNG II : THEO DÊËU VÏËT TÏN TRÖÅM Baãy ngaây sau ngaây lïn àûúâng cuãa öng Fogg, viïn giaám àöëc Súã caãnh saát nhêån àûúåc bûác àiïån tñn sau àêy, àaánh ài tûâ Suez: "Àang theo doäi tïn tröåm ngên haâng, Phileas Fogg. Haäy gúãi ngay lïånh bùæt túái Bombay." Fix, Thaám tûã. Bûác àiïån tñn coá taác duång ngay tûác khùæc. aãnh cuãa öng Fogg àang lûu giûä taåi Cêu laåc böå Caãi caách giûäa àaám aãnh caác àöìng sûå cuãa öng àûúåc xem xeát. Noá tûúng ûáng vúái dêëu hiïåu nhêån daång do cuöåc àiïìu tra cung cêëp. Ngûúâi ta gúåi laåi nhûäng gò goåi laâ bñ êín trong cuöåc söëng cuãa con ngûúâi àoá vaâ àiïìu coá veã hiïín nhiïn laâ chuyïën ài naây khöng ngoaâi muåc àñch àaánh laåc hûúáng sûå chuá yá cuãa caác nhên viïn Súã Caãnh saát Anh. Àêy laâ möåt trong nhûäng tònh huöëng àaä xaãy ra khi bûác àiïån tñn àoá àûúåc àaánh ài. Ngaây 9 thaáng mûúâi, taåi Suez ngûúâi ta àang chúâ taâu khaách.Mongolia, chuyïën taâu nöëi liïìn Brindisi vúái Bom-bay qua kinh Suez cêåp bïën. Hai ngûúâi àaân öng daåo bûúác trïn bïën taâu giûäa àaám àöng ngûúâi baãn xûá vaâ ngûúâi nûúác ngoaâi. Möåt ngûúâi laâ viïn chûác toâa laänh sûå cuãa nûúác Anh, ngûúâi kia nhoã thoá, gêìy goâ, veã böìn chöìn, con mùæt lanh lúåi luác naâo cuäng nhêëp nhöím khöng yïn. Àoá laâ Fix, möåt trong nhûäng viïn thaám tûã maâ Súã caãnh saát àaä àiïìu túái nhiïìu thaânh phöë caãng sau vuå tröåm taåi Ngên haâng Anh quöëc. Tay Fix naây coá nhiïåm vuå theo doäi têët caã nhûäng haânh khaách quaá caãnh qua Suez, vaâ nïëu thêëy coá ngûúâi naâo khaã nghi thò baám saát trong khi chúâ lïånh bùæt giam. - Töi thêåt sûå khöng biïët, vúái nhûäng dêëu hiïåu nhêån daång öng àaä nhêån àûúåc, laâm sao öng coá thïí nhêån ra con ngûúâi àoá, - öng laänh sûå noái. -Tïn tröåm giöëng nhû möåt ngûúâi rêët mûåc haâo hoa phong nhaä. http://ebooks.vdcmedia.com Jules Verne 12 - Thûa öng laänh sûå, - Fix àaáp, - nhûäng tïn tröåm siïu àùèng luön giöëng ngûúâi lûúng thiïån. Trong àúâi töi àaä bùæt khöng ñt tïn nhû vêåy röìi. Miïîn laâ tïn tröåm cuãa töi coá mùåt trïn taâu, töi xin traã lúâi vúái öng rùçng noá seä khöng thoaát khoãi tay töi. Sau lúâi noái àoá, öng laänh sûå trúã vïì nhiïåm súã. Ngûúâi ta thêëy Fix khöng thiïëu sûå tûå tin. Tuy nhiïn bïën taâu dêìn dêìn trúã nïn nhöån nhõp. Thuãy thuã, ngûúâi möi giúái, ngûúâi khuên vaác vaâ nöng dên baãn xûá àöí döìn vïì àêy. Trong khi bûúác theo doâng ngûúâi, theo thoái quen nghïì nghiïåp, Fix nhòn chùm chùm vaâo ngûúâi ài àûúâng bùçng möåt caái nhòn lûúát nhanh. Chaâ, Fix tûå nhuã sau phuát im lùång, nïëu ngûúâi chuáng ta truy tòm theo àûúâng naây vaâ trïn chiïëc taâu naây, hùæn ta phaãi lïn búâ taåi caãng Suez àïí túái nhûäng nûúác chêu aá thuöåc àõa cuãa Haâ Lan hoùåc Phaáp bùçng möåt con àûúâng khaác. Fix khöng phaãi nghô ngúåi lêu. Ngay sau àoá ngûúâi ta tröng thêëy caái voã khöíng löì cuãa taâu Mon-golia giûäa hai búâ Kinh vaâ àöìng höì àiïím mûúâi möåt giúâ khi taâu buöng neo taåi bïën. Haânh khaách khaá àöng. Vaâi ngûúâi coân naán laåi trïn boong àïí ngùæm nhòn toaân caãnh ngoaån muåc cuãa thaânh phöë, nhûng hêìu hïët àïìu lïn búâ. Trong khi Fix àang xem xeát kyä têët caã nhûäng ngûúâi àùåt chên lïn àêët liïìn, möåt ngûúâi trong söë àoá àïën bïn öng, lïî pheáp hoãi öng coá thïí chó giuâm anh ta vùn phoâng Toâa Laänh sûå Anh úã àêu hay khöng. Cuâng luác, ngûúâi haânh khaách chòa ra möåt.túâ höå chiïëu trïn àoá dô nhiïn anh muöën nhúâ àoáng dêëu thõ thûåc cuãa Anh. Theo baãn nùng, Fix chöåp lêëy noá vaâ múã ra. Nhûng noá suyát rúi khoãi tay öng: dêëu hiïåu nhêån daång ghi trïn túâ höå chiïëu tûúng ûáng vúái dêëu hiïåu nhêån daång àûúåc caãnh saát thöng baáo. - Túâ höå chiïëu naây khöng phaãi cuãa anh chûá? - öng hoãi. http://ebooks.vdcmedia.com 80 NGAÂY VOÂNG QUANH THÏË GIÚÁI 13 - Daå khöng, - ngûúâi naây traã lúâi. - Àêy laâ höå chiïëu cuãa öng chuã töi haäy coân úã trïn taâu. - Nhûng àiïìu cêìn thiïët laâ àñch thên öng êëy phaãi àïën trònh diïån vúái öng laänh sûå, úã chöî kia, goác quaãng trûúâng. - Vêåy thò töi seä ài tòm öng chuã cuãa töi. Fix ài nhanh vïì phña Toâa Laänh sûå vaâ yïu cêìu àûúåc tiïëp kiïën. - Thûa öng laänh sûå, - öng noái khöng cêìn maâo àêìu, - töi coá nhûäng suy àoaán vûäng chùæc àïí tin rùçng mònh àaä nhêån ra keã chuáng ta àang tòm kiïëm. - Hay àêëy, öng Fix. - öng laänh sûå àaáp. -Töi seä khöng höëi tiïëc khi tröng thêëy baãn mùåt tïn vö laåi àoá. - Töi nghô coá thïí khùèng àõnh àûúåc rùçng höå chiïëu cuãa hùæn seä húåp lïå, nhûng töi mong sao öng àûâng cêëp thõ thûåc... - Taåi sao vêåy? Töi khöng coá quyïìn tûâ chöëi. - Nhûng töi phaãi giûä ngûúâi àoá taåi àêy cho túái khi naâo töi nhêån àûúåc lïånh bùæt giûä tûâ Luên Àön. - AÂ! Àoá laâ viïåc cuãa öng, öng Fix aâ, khöng phaãi viïåc cuãa töi... Öng laänh sûå khöng thïí kïët thuác cêu noái. Quaã nhiïn ngûúâi ta goä cûãa vùn phoâng öng, vaâ möåt ngûúâi giuáp viïåc àûa vaâo hai ngûúâi laå. Àuáng àoá laâ öng chuã vaâ ngûúâi laâm. Phileas Fogg xuêët trònh höå chiïëu noái ngùæn goån yïu cêìu öng laänh sûå vui loâng àoáng dêëu thõ thûåc vaâo àoá. Öng Laänh sûå cêìm túâ höå chiïëu vaâ chùm chuá àoåc. - Öng laâ Phileas Fogg? - öng Laänh sûå hoãi. - Daå àuáng, thûa öng. - Con ngûúâi haâo hoa phong nhaä àaáp. - Coân ngûúâi naây? - Àêy laâ gia nhên cuãa töi. Möåt ngûúâi Phaáp tïn laâ Passepartout. - Öng tûâ Luên Àön túái? - Daå. http://ebooks.vdcmedia.com Jules Verne 14 - Vaâ öng ài àêu? - Bombay. - Àûúåc röìi, thûa öng. Tuy nhiïn öng biïët rùçng thuã tuåc thõ thûåc naây àaä trúã nïn vö ñch... - Töi biïët àiïìu àoá, thûa öng. - Phileas Fogg àaáp. - Nhûng töi muöën àûúåc chûáng nhêån bùçng con dêëu thõ thûåc cuãa öng rùçng töi àaä ài qua Suez. Öng Laänh sûå àoáng dêëu vaâo túâ höå chiïëu sau khi àaä kyá tïn vaâ àïì ngaây lïn àoá. Öng Fogg nöåp lïå phñ thõ thûåc, vaâ sau möåt caái chaâo laånh luâng, öng bûúác ra vúái ngûúâi giuáp viïåc theo sau. - Naây, - öng Laänh sûå kïu lïn, - öng ta coá veã möåt con ngûúâi phong nhaä tuyïåt vúâi àoá chûá! - Nhûng öng coá àöìng yá laâ con ngûúâi haâo hoa phong nhaä àiïìm tônh àoá giöëng hïåt tïn tröåm maâ töi nhêån àûúåc qua dêëu hiïåu nhêån daång khöng. - Viïn thaám tûã àaáp laåi. - Töi nhòn nhêån àiïìu àoá, nhûng maâ... - Töi seä biïët chñnh xaác ngay thöi. Töi thêëy anh ngûúâi laâm coá veã ñt bñ hiïím hún öng chuã, töi seä caåy hoång anh ta. Dûát lúâi, Fix bûúác ra vaâ bùæt àêìu ài tòm Passepartout. Khi rúâi toâa Laänh sûå, öng Fogg sai baão ngûúâi laâm mêëy viïåc vaâ trúã laåi taâu Mongolia. Vïì buöìng mònh, öng lêëy ra quyïín söí ghi cheáp trong àoá ghi: "Rúâi Luên Àön, thûá tû, 2 thaáng mûúâi, 8g 45 chiïìu. Túái Paris, thûá nùm, 7g saáng. Rúâi Paris, thûá nùm 8g 40 saáng. Túái Turin qua ngaã Mont - Cenis, thûá 6, 4 thaáng mûúâi, 6g 45 saáng. Rúâi Turin, thûá saáu, 7g 20 saáng. http://ebooks.vdcmedia.com 80 NGAÂY VOÂNG QUANH THÏË GIÚÁI 15 Túái Brindisi, thûá baãy, 5 thaáng mûúâi, 4g chiïìu." öng Fogg àaä ghi nhûäng ngaây thaáng àoá trïn möåt baãng haânh trònh sùæp xïëp thaânh nhiïìu cöåt chó roä - tûâ ngaây 2 thaáng mûúâi túái ngaây 21 thaáng chaåp ngaây vaâ thaáng cuãa têët caã nhûäng giai àoaån àaä tñnh trûúác, àïën nöîi öng luön biïët mònh túái súám hún hoùåc chêåm trïî. Vêåy laâ ngaây höm àoá, öng ghi giúâ túái Suez khúáp vúái giúâ àïën theo quy àõnh, khöng chêåm cuäng khöng súám. - Naây, anh baån, - Fix vûâa noái vûâa àuöíi theo Passepartout trïn bïën taâu, - anh ngùæm caãnh àêëy aâ?.- Àuáng, nhûng chuáng töi ài nhanh àïën nöîi töi cûá tûúãng mònh àang du lõch trong mú. Chuáng töi àang coá mùåt taåi Suez, úã chêu Phi. Chêu Phi, - Passepartout lêåp laåi. - Töi khöng thïí naâo tin àûúåc. - Vêåy anh ài gêëp lùæm aâ? - Töi thò khöng, nhûng öng chuã cuãa töi thò gêëp. Nhên dêy, töi phaãi mua vúá vaâ aáo sú mi. Chuáng töi lïn àûúâng khöng coá hoâm rûúng gò caã. - Töi seä àûa anh túái möåt cûãa haâng baách hoáa núi anh seä tòm ra têët caã nhûäng gò anh cêìn. - Öng tûã tïë quaá. - Passepartout noái, vaâ anh lêëy ra chiïëc àöìng höì quaã quñt. - Cêìn nhêët töi phaãi traánh lúä taâu. - Anh tiïëp lúâi. - Anh coá àuã thò giúâ maâ. - Fix baão. - Chó múái trûa thöi. Passepartout cau maây. - Vêåy chuáng ta haäy ài ài naâo. Àaä chñn giúâ nùm mûúi hai phuát röìi. - Àöìng höì anh chaåy chêåm. - Àöìng höì töi chaåy chêåm aâ? Möåt chiïëc àöìng höì gia truyïìn tûâ àúâi öng cöë töi àêëy. Noá khöng xï dõch túái nùm phuát möîi nùm. - Töi biïët chuyïån gò röìi. Anh àaä giûä giúâ Luên Àön, vöën chêåm hún giúâ Suez khoaãng hai tiïëng. Anh phaãi lo chónh àöìng höì anh vaâo buöíi trûa úã tûâng nûúác ài qua. http://ebooks.vdcmedia.com Jules Verne 16 - Töi, àöång chaåm vaâo chiïëc àöìng höì cuãa mònh aâ, Passepartout kïu lïn. - Khöng àúâi naâo! Chêåp sau, Fix laåi gúåi chuyïån vaâ noái: - Vêåy laâ anh vaâ öng chuã cuãa anh àaä vöåi vaä rúâi Luên Àön phaãi khöng? - Àuáng vêåy! Ngaây thûá tû vûâa qua, vaâo luác taám giúâ töëi, traái vúái moåi thoái quen cuãa mònh, öng Fogg tûâ Cêu laåc böå trúã vïì, vaâ böën mûúi lùm phuát sau, chuáng töi lïn àûúâng. - Nhûng öng chuã cuãa anh ài àêu? - Öng êëy ài voâng quanh thïë giúái. - Voâng quanh thïë giúái aâ? - Àuáng, trong taám mûúi ngaây! Möåt troâ caá cûúåc. - Àêy laâ möåt con ngûúâi àöåc àaáo, àûúng nhiïn röìi. Öng êëy giaâu coá chûá? - Têët nhiïn. Öng êëy mang theo möåt moán tiïìn lúán bùçng giêëy baåc múái caáu caånh. Vaâ öng khöng hïì tiïët kiïåm tiïìn úã doåc àûúâng. Naây, öng êëy àaä hûáa möåt moán tiïìn thûúãng cho anh thúå maáy.cuãa taâu Mongolia nïëu chuáng töi túái Bombay trûúác giúâ àêëy. - Vaâ anh biïët öng êëy tûâ lêu röìi chúá, öng chuã cuãa anh êëy? - Töi, - Passepartout àaáp, - töi vaâo laâm cho öng êëy ngay ngaây chuáng töi lïn àûúâng. Ngûúâi ta dïî daâng tûúãng tûúång ra nhûäng cêu traã lúâi àoá àaä gêy ra hiïåu quaã gò trong àêìu oác viïn thanh tra caãnh saát. Têët caã laâm cho öng vûäng tin hún trong nhûäng suy àoaán cuãa mònh. Giûäa luác àoá, hai ngûúâi àaä túái cûãa haâng baách hoáa. Fix àïí cho anh baån lo mua haâng taåi àêy vaâ höëi haã trúã laåi toâa Laänh sûå. - Thûa öng, - öng noái vúái öng Laänh sûå, -àiïìu töi tin chùæc quaã khöng sai, töi phaãi bùæt tïn töåi phaåm naây. Hùæn laâm ra veã möåt con ngûúâi kyâ quùåc muöën ài voâng quanh thïë giúái trong taám mûúi ngaây. http://ebooks.vdcmedia.com 80 NGAÂY VOÂNG QUANH THÏË GIÚÁI 17 - Öng khöng lêìm àoá chûá? Taåi sao tïn tröåm àoá cöë tònh cho ngûúâi ta thêëy, bùçng möåt con dêëu thõ thûåc, viïåc hùæn ài ngang qua Suez? - Töi khöng biïët. - Fix àaáp. - Àoá cuäng laâ möåt chi tiïët. Töi seä àaánh àiïån vïì Luên Àön yïu cêìu gúãi möåt lïånh bùæt túái Bombay, röìi àaáp taâu Mongolia, vaâ taåi àoá, trïn àêët êën Àöå, töi seä àïën bùæt chuyïån vúái hùæn möåt caách lïî àöå vúái lïånh bùæt trong tay. Dûát lúâi, viïn thaám tûã chaâo tûâ biïåt vaâ túái baân àiïån thoaåi. Möåt khùæc àöìng höì sau àoá, tay xaách möåt tuái haânh lyá goån nheå, öng bûúác lïn taâu Mon-golia vaâ sau àoá con taâu xaã hïët töëc lûåc trïn soáng nûúác biïín Àoã. Trïn taâu Mongolia ai nêëy àïìu thoaãi maái. Vaâo bûäa ùn saáng, bûäa ùn trûa, bûäa ùn töëi vaâ bûäa ùn àïm, nhûäng chiïëc baân nùång trôu xuöëng búãi nhûäng moán ùn ngon laânh nhêët. Ngûúâi ta chúi nhaåc, ngûúâi ta coân khiïu vuä nûäa. Trong thúâi gian àoá, Phileas laâm gò? Ngûúâi ta ñt khi thêëy öng xuêët hiïån trïn boong. Öng khöng lo ngaåi gò vïì biïín Àoã vaâ nhûäng búâ baäi cuãa noá cho lùæm. Vïì phêìn Passepartout thò chuyïën ài naây laâm anh bûåc mònh nhêët. Àûúåc ùn uöëng phaã phï, úã núi sang troång, anh ngùæm caãnh laå vaâ tin chùæc rùçng têët caã sûå ngöng cuöìng naây röìi seä phaãi kïët thuác taåi Bombay thöi. Anh khöng khoãi vui mûâng khi gùåp Fix trïn boong vaâo höm sau ngaây rúâi Suez. - Rêët vui gùåp laåi öng, thûa öng. Öng ài Bom-bay àoá chûá? Anh hoãi..- Thò cuäng nhû anh thöi. Töi laâ nhên viïn cuãa cöng ty Baán àaão. - Xûá êën Àöå naây laå thêåt, öng khöng thêëy sao? - Laå lùæm chûá. úã àêy coá nhiïìu nhaâ thúâ Höìi giaáo, miïëu maåo, thêìy tu khöí haånh, coåp beo... Mong anh coá thò giúâ tham quan àêët nûúác naây. - Töi cuäng mong vêåy, öng Fix aâ. http://ebooks.vdcmedia.com Jules Verne 18 - Coân öng Fogg, öng êëy khoãe chûá? Fix hoãi bùçng möåt gioång rêët tûå nhiïn. - Rêët khoãe, thûa öng. Töi cuäng vêåy. Töi ùn uöëng nhû chùçn tinh. Nhúâ khöng khñ úã biïín àêëy. - Coân öng chuã cuãa anh, töi khöng bao giúâ thêëy öng êëy... - Khöng àúâi naâo. Öng êëy khöng coá tñnh toâ moâ. - Anh biïët khöng, anh Passepartout, chuyïën ài giaã àõnh laâ voâng quanh thïë giúái trong taám mûúi ngaây rêët coá thïí che giêëu möåt àiïìu bñ mêåt naâo àoá. - Quaã thêåt töi chùèng biïët gò caã vaâ töi xin thuá thêåt vúái öng laâ töi chùèng theâm phñ túái nûãa àöìng curon àïí biïët àiïìu êëy. Kïí tûâ lêìn gùåp gúä àoá, viïn Thanh tra caãnh saát thûúâng múâi chaâng trai möåt ly uyát ki hoùåc möåt ly bia vaâ chaâng trai trung hêåu luön múâi àaáp laåi àïí khoãi mang núå. Anh chaâng thêëy kïí ra öng Fix naây cuäng laâ möåt tay haâo hoa phong nhaä rêët àûáng àùæn. Trong khi àoá, con taâu vêîn tiïëp tuåc cuöåc haânh trònh. Ngaây 14, súám hún mûúâi lùm tiïëng àöìng höì, taâu Mongolia gheá caãng Aden àïí lêëy thïm nhiïn liïåu. Saáu giúâ, chên võt taâu Mongolia bùæt àêìu quay. Biïín êën Àöå rêët thuêån lúåi. Gioá tûâ hûúáng têy bùæc thöíi túái vaâ buöìm giûúng lïn àïí tiïëp sûác cho húi nûúác. Ngaây chuã nhêåt, 20 thaáng mûúâi, vaâo khoaãng trûa, ngûúâi ta àaä thêëy búâ biïín êën Àöå. Hai tiïëng àöìng höì sau, ngûúâi hoa tiïu lïn taâu Mongolia vaâ sau àoá con taâu chaåy vaâo vuäng taâu hònh thaânh tûâ nùm hoân àaão. Luác böën giúâ rûúäi taâu cùåp vaâo caãng Bombay. Leä ra taâu Mongolia phaãi túái Bombay vaâo ngaây 22 thaáng mûúâi, nhûng noá àaä túái vaâo ngaây 20. Nhû vêåy laâ Phileas Fogg àaä coá thïí ghi möåt caách coá phûúng phaáp vaâo phêìn cöåt coá lúåi laâ hai ngaây.. http://ebooks.vdcmedia.com 80 NGAÂY VOÂNG QUANH THÏË GIÚÁI 19 CHÛÚNG III : LÏÎ HIÏËN SINH Haânh khaách taâu Mongolia lïn búâ taåi Bom-bay vaâo khoaãng böën giúâ rûúäi chiïìu, vaâ chuyïën xe lûãa ài Calcutta khúãi haânh vaâo àuáng taám giúâ. Öng Fogg tûâ biïåt nhûäng ngûúâi baån chúi baâi, rúâi taâu, dùån kyä ngûúâi giuáp viïåc vïì caác moán cêìn mua, röìi öng ài vïì phña vùn phoâng thõ thûåc höå chiïëu. Öng khöng maâng túái viïåc ài thùm bêët kyâ möåt kyâ quan naâo cuãa thaânh phöë Bombay, caã Toâa Thõ chñnh, Thû viïån lêîn giaáo àûúâng. Khöng. Khöng núi naâo caã. Bûúác ra khoãi vùn phoâng, öng túái nhaâ ga vaâ goåi bûäa ùn töëi. Trong söë caác moán ùn, ngûúâi àêìu bïëp giúái thiïåu vúái öng moán àùåc saãn ragu thoã nêëu rûúåu chaát vaâ Phileas Fogg àöìng yá; Tuy nhiïn mùåc dêìu coá thïm nûúác söët gia võ, öng vêîn thêëy moán ùn töìi quaá. Vïì phêìn Fix, öng ta chaåy túái súã caãnh saát Bombay. Khöng hiïíu ngûúâi ta àaä nhêån àûúåc lïånh bùæt tûâ Luên Àön gúãi túái chûa? Ngûúâi ta khöng nhêån àûúåc gò. Viïn thaám tûã rêët àöîi böëi röëi. Tin rùçng Phileas Fogg àang lûu laåi thaânh phöë, öng quyïët khöng àïí sêíy tïn vö laåi bñ hiïím naây. Mua xong mêëy chiïëc sú mi vaâ vúá ngùæn, Passepartout daåo bûúác trïn caác con àûúâng cuãa thaânh phöë Bombay. Àuáng vaâo ngaây höm àoá, ngûúâi ta cûã haânh lïî höåi cacnavan theo truyïìn thöëng tön giaáo vúái nhûäng àaám rûúác vaâ nhûäng troâ tiïu khiïín trong àoá xuêët hiïån caác vuä nûä êën Àöå mùåc vaãi the dïåt hoa vaâng vaâ baåc, muáa theo tiïëng àaân violes. http://ebooks.vdcmedia.com Jules Verne 20 Sau khi ngùæm caãnh tûúång àoá, Passepartout thaã böå vïì phña nhaâ ga, khi ài qua ngöi àïìn Male-bar - Hill tön nghiïm, anh naãy yá àõnh vaâo thùm. Tuy nhiïn anh khöng biïët hai àiïìu: thûá nhêët möåt söë ngöi àïìn thuöåc àaåo Hindu cêëm ngûúâi theo àaåo Cú àöëc khöng àûúåc vaâo, vaâ tiïëp theo laâ chñnh tñn àöì cuäng khöng àûúåc vaâo àoá nïëu khöng boã giaây deáp ngoaâi cûãa. Bêy giúâ chaâng trai àaä vaâo àoá, hoaân toaân ngu ngú, vaâ khi àang maãi chiïm ngûúäng nhûäng àûúâng neát trang trñ rûåc rúä cuãa ngöi àïìn, bêët ngúâ anh bõ.quêåt ngaä nhaâo trïn nhûäng têëm àaá laát linh thiïng. Ba nhaâ sû, aánh mùæt àêìy giêån dûä, àang xöng vaâo anh, löåt phùng giaây vaâ vúá ngùæn cuãa anh, vûâa àaánh anh tuái buåi vûâa gaâo la êìm ô. Chaâng trai Phaáp, vöën khoãe maånh, vuâng vêîy kõch liïåt àïí thoaát thên vaâ chaåy aâo ra khoãi ngöi àïìn. Àïën taám giúâ keám nùm, vaâi phuát trûúác giúâ xe lûãa chaåy, Passepartout túái nhaâ ga, àêìu trêìn, chên trêìn, caái goái àûång caác thûá vûâa mua cuäng mêët tiïu trong cuöåc êíu àaã. Fix àang àûáng àoá, trïn sên ga. Ài theo laäo Fogg túái nhaâ ga, öng biïët tïn tröåm cuãa mònh sùæp rúâi Bombay. Tûác thò öng quyïët àõnh ài theo hùæn, nhûng giúâ öng àang nghe Passepartout kïí laåi chuyïën phiïu lûu cuãa mònh. - Töi mong àiïìu àoá seä khöng xaãy ra vúái anh nûäa. - Phileas Fogg chó noái coá vêåy vaâ tòm chöî ngöìi trong toa. Chaâng trai àaáng thûúng, chên khöng, tiu nghóu bûúác theo, khöng noái tiïëng naâo. Coân Fix, öng àaä àöíi yá. Mònh úã laåi, öng nhuã thêìm. Àêy laâ möåt vuå phaåm phaáp trïn laänh thöí êën Àöå... Mònh toám àûúåc hùæn röìi àêy. Àêìu maáy theát lïn möåt höìi coâi inh oãi vaâ àoaân xe lûãa biïën mêët trong àïm töëi. http://ebooks.vdcmedia.com
- Xem thêm -