Tài liệu 7788 em yêu anh

 • Số trang: 608 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 360 |
 • Lượt tải: 0
Khotailieu

Đã đăng 199 tài liệu

Mô tả:

Quảng Văn dành tặng cuốn sách này cho bạn: Công ty Cổ phần Truyền thông Quảng Văn rất mong nhận được góp ý của bạn đọc Mọi ý kiến xin gửi về Email: publicationqvg@gmail.com Copyright © 2009 by Beijing YueDuJi Culture Co. Ltd All rights reserved. Hợp đồng xuất bản được ký giữa Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Quảng Văn với Công ty TNHH Văn hóa Thế kỷ YueDuJi Bắc Kinh. Bản quyền bản tiếng Việt 7788 em yêu anh © Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Quảng Văn 2011. Bản quyền tác phẩm đã được bảo hộ. Mọi hình thức xuất bản, sao chụp, phân phối dưới dạng in ấn hoặc văn bản điện tử, đặc biệt là việc phát tán trên mạng Internet mà không có sự cho phép bằng văn bản của Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Quảng Văn là vi phạm pháp luật và làm tổn hại đến quyền lợi của công ty và tác giả. Không ủng hộ, khuyến khích những hành vi vi phạm bản quyền. Chỉ mua bán bản in hợp pháp. Biên mục trên xuất bản phẩm của Thư viện Quốc gia Việt Nam Cầm Sắt Tỳ Bà 7788 Em yêu anh / Cầm Sắt Tỳ Bà ; Thu Trần dịch. - H. : Văn học ; Công ty Truyền thông Quảng Văn, 2011. - 607tr. ; 21cm ISBN 9786046900221 1. Văn học hiện đại 2. Tiểu thuyết 3. Trung Quốc 895.1 - dc14 VHE0018p-CIP Bản quyền: Trang Nguyễn Biên tập Quảng Văn: Minh Tuấn - Phương Linh Cầm Sắt Tỳ Bà Thu Trần dịch NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỌC Mc lc Chương 1: Lần đầu gặp gỡ, anh là anh, tôi là tôi ....................................... 5 Chương 2: Làm quen, hiểu lầm chồng chất .............................................. 28 Chương 3: Ảo giác, chú và cô giáo ................................................................ 47 Chương 4: Lang thang, anh bước vào trái tim em .................................. 75 Chương 5: Lại gần, còn có một người khác ............................................ 100 Chương 6: Lún sâu, tôi làm sao vậy ........................................................... 130 Chương 7: Khoảng cách, tiến thêm một bước ...................................... 162 Chương 8: Lặng lẽ, mối tình vụng trộm ................................................... 197 Chương 9: Ngỡ ngàng, thì ra không thuận lợi như thế ...................... 223 Chương 10: Đột nhiên, chúng ta bị chia cắt .............................................. 247 Chương 11: Thô bạo, trăm phương ngàn kế can thiệp ......................... 271 Chương 12: Vô vàn khó khăn, không tốt đẹp như tưởng tượng ....... 295 Chương 13: Từ chối, hãy cho em thời gian ................................................ 327 Chương 14: Khác biệt, quan điểm hoàn toàn khác nhau ..................... 353 Chương 15: An tâm, anh thuộc về em ........................................................ 376 Chương 16: Sơ xuất, chuyện không ngờ tới .............................................. 401 Chương 17: Bí mật, giấu diếm hay phản bội ............................................ 430 Chương 18: Hiểu lầm, em không cố ý ......................................................... 457 Chương 19: Suy sụp, cả hai cần bình tĩnh .................................................. 488 Chương 20: Chia tay, mối quan hệ vừa gần vừa xa ................................. 524 Chương 21: Tương lai, không ai dám đoán trước ................................... 554 Chương 22: Kết thúc, hoặc không có kết thúc ......................................... 595 Ngoại truyện: ............................................................................................................ 599 Chng 1 Ln u gp g, anh lš anh, t“i lš t“i Khi chic xe bus a ón hc sinh u tiên dng bánh trc tòa nhà chính c ng là lúc chic ng h treo t ng trong phòng ngh ch vào s tám. Máy pha cà phê t ng trên chic bàn trong góc t ng cch cch hai ting, èn vt tt, mt m cà phê ã c pha xong. Khanh Khanh ang ng i trong cái góc mà cô vn th ng ng i, c n t câu chuyn Swimmy(*) mà hôm qua cô ang c d. Có ng i ng dy ly cà phê, có ng i t c c xu ng r i r i i. Hàng ngày c n gi này là phòng ngh li rt nhn nhp, ting bc chân ra ra vào vào nhp nhàng và h i h, cùng vi ó là không khí nói chuyn sôi ni. Nhng câu chuyn xen ln gia ting Trung và ting Anh, ch! " nói chuyn xoay quanh t vn th i trang và nhng thông tin trong tr ng. Nhng ng i không nói chuyn thì lt gi cu n tp chí nc ngoài mà mình t mua. (*) Swimmy: Tên tác ph#m c!a nhà v$n Leo Lionni (ND). 5 Giá sách báo thì ã tr ng tr%n t lâu, ch còn li mt cu n tp chí OK không có bìa. & tr ng qu c t h%n mt nghìn ng i này, m'i bui sáng "u có n+a ting nhn nhp nh th. Khanh Khanh ã quá quen thuc vi i"u ó, cô không ng#ng u lên, tip tc m mình trong th gii c!a Swimmy. M i phút sau, bn tr/ eo ba lô, xp hàng, i theo cô giáo xu ng xe, bc lên bc th"m á hoa cng chính. Nhng ting bàn tán sôi ni phòng ngh dn dn tan i. Nhng ng i ang nói chuyn vui v/ bên cnh c+a s c ng vi vàng u ng hai ngm cà phê r i i làm vic c!a mình. Giáo viên, tr ging "u i c, ch còn li mt ng c c còn b#n vt ngn ngang trong b n nc. Khanh Khanh thu mình trong chic gh sofa góc t ng, tay cm cu n truyn, ngc mt nhìn v" phía c+a s, v' v' vào mt r i li cúi u c truyn. Mt ng i i lt qua Khanh Khanh. 0ó là mt thanh niên ngoi qu c khong m i tám, m i chín tui. Cu ta ôm qu bóng, gi% tay git git bím tóc dài trên vai cô, khin cô phi ng#ng u lên. Khanh Khanh kh1 m m c i. N c i không sâu, hai má lúm ng ti"n cha kp l ra ã vi bin mt. “Sp i2m danh r i, cô vn cha lên lp sao?”. Mt tay chàng trai xoay xoay qu bóng, mt tay ch v" phía chic ng h trên t ng. “Hôm nay Na M3 lên lp!”. Khanh Khanh vu t li nhng si tóc b git tung lên, vu t th5ng chic váy boheimeing gp tng, ch nh li chic k6p áo trc ngc r i li cm cu n truyn lên. 6 Cm St T Bà Mt ngày c!a cô lúc nào c ng bt u b7ng mt cu n truyn. M i phút sau, phòng ngh vng lng nh t . Ngoài hành lang vang lên ting n ào huyên náo. Lúc này là ging nói c!a ph huynh và các em hc sinh. Khanh Khanh an hai bàn tay vào nhau, t tay lên bìa sách, k6p chn sách vào trang ang c d r i th phào mãn nguyn, bt giác m m c i. Cô qu8 trên gh sofa, tay ch ng c7m si nng. Tm c+a kính trong phòng ngh in hình nhng ng nét trên khuôn mt c!a cô. Cô có khuôn mt tròn, ôi mt lp lánh, dáng v/ áng yêu #n cha sc s ng mãnh lit c!a tui thanh xuân. Cô không phi là cô gái c bit u tú n n'i khin ng i ta nhìn mt ln không th2 quên, nhng chic váy dài cùng vi hai bím tóc en nhánh, n c i m áp và ôi lúm ng ti"n xinh xinh luôn 2 li n tng sâu sc cho tt c mi ng i. Vì chuyên môn khá vng, khuôn mt áng yêu, sau khi t t nghip i hc s phm, Khanh Khanh không t n nhi"u công sc mà vn xin c vào tr ng qu c t. Cô làm vic ba n$m, vn cha n hai m%i t tui nhng ã bt u ch! nhim lp mu giáo nh9, còn có tr ging tên là Na M3. Tr ng qu c t không gi ng tr ng hc trong nc, không tuân theo nhng i"u l cng nhc. Nhng giáo viên ít tui nh Khanh Khanh c ng có c% hi th$ng tin. Cô t tin b%i li trong “i d%ng” c!a ng i ngoi qu c, tr thành mt “chú cá nh Swimmy” thc th, không ni bt nhng c ng không d3 dàng b lãng quên. “QiQi, tra nay có bui bán bánh ngt t thin!”. Không bit ai ng hét ngoài c+a, khi Khanh Khanh ng#ng u lên thì không thy bóng dáng ng i ó âu, th là cô li n7m bò trên b c+a s, vu t ve mm cây nho nh trong chu hoa. 7 Lúc u, mi ng i gi cô là “Cô Mc” hoc “Mc Khanh Khanh”, nhng ng i thân thit thì gi cô là QingQing. Có i"u ng i ngoi qu c phát âm ting Trung không chu#n, vì th hai ting QingQing bin thành QiQi, bây gi bn tr/ trong lp quen gi cô là Miss 77(*). Lâu dn, cô c ng quên mt tên mình là QingQing. Cô là con mt trong gia ình, là ng i nh nht trong s các anh ch em h. Trên cô có sáu ng i anh. & nhà, t ông bà ni n thím Tr%ng, anh út "u gi cô là Tht Tht. Cch cch hai ting, li mt m cà phê mi ra lò. Khanh Khanh ngonh u li, phát hin trong phòng ngh có mt hình bóng quen thuc nên nhy xu ng gh, i v" phía ng i ó. “Tit mt không có gi à?”. “Không, n ây chm bài tp v" nhà”, Gia Lan t bút xu ng, 2 cu n v bài tp trên u g i sang mt bên. Khanh Khanh ly mt cu n lên xem. 0ó là mt bài nghiên cu v" ti2u thuyt c!a L' Tn. Trên ó dày c ch Hán và vt bút nc s+a li. Cô nhanh chóng t cu n v v" ch' c . “Sao vn cha lên lp?”. Gia Lan hi. “Cho Cu Nc(**) c% hi luyn tp mà, 2 cô y t mình x+ lý, m'i tun mt bui”, Khanh Khanh u ng mt ngm cà phê, ng i cnh Gia Lan, xoay xoay si dây chuy"n trc ngc cô y. (*) Khanh Khanh phiên âm ting Trung là QingQing, nhng vì ng i ngoi qu c phát âm không chu#n nên QingQing bin thành QiQi, gi ng vi phiên âm s 7 trong ting Trung (ND). (**) Na M3 (Nuomi) tên tht là Cu Nc (QiuNuo) nhng ch Nc và Na có cùng phiên âm là “nuo”, h%n na trông cô béo trng gi ng nh ht go np nên mi ng i gi cô là Na M3 - go np (ND). 8 Cm St T Bà “Cu có nghe thy bn h va nói gì không?”. Gia Lan h thp ging, ghé sát tai hi, “Shawn và cô giáo dy nhc tht hay gi? Ch5ng phi anh ta vi cu…”. C nhc n chuyn này là Khanh Khanh li th dài. Cô t si dây chuy"n xu ng, ôm quy2n tp tô ng dy, “Không nói chuyn này na. Chuyn c!a anh ta mình không bit, không liên quan n mình, ã h%n n+a n$m r i, h%n na lúc y…”. Cô không nói tip c na, dng li gia chng. Gia Lan là ng i tng tri, cô không hi tip na. “Thôi, mc k mi ng i mu n nói gì thì nói. Dù sao thì bn mình c ng ch5ng có gì, ch là ng nghip bình th ng”. Khanh Khanh eo túi, ly ming bánh quy trc mt Gia Lan b vào ming, m m c i và nói: “Không ngh< na, không ngh< na, mình i i2m danh, Na M3 chc là bn rn lm. Bye bye!”. R i khi trung tâm tin n, i qua hành lang trc phòng ngh , lúc y Khanh Khanh mi ct cái dáng v/ th %, không quan tâm n mi chuyn y i. Cô bt u nh li nhng l i mà mình ã nghe thy trong phòng ngh . Mt ln na cm thy may mn vì ban u mình ã kiên quyt t ch i Shawn. Shawn không có gì là không t t, nhng Khanh Khanh tin r7ng, gi ng nh l i Na M3 nói, không phi ng i ph n Trung Qu c nào c ng thích hp 2 tìm mt ng i àn ông ngoi qu c. Bn thân cô thy c ng không hp. Hai bên có s xung t v" v$n hóa, quan nim v" tình cm không gi ng nhau, trao i ngôn ng gp chng ngi, vì th càng không th2 nói n chuyn yêu %ng. Trong ba n$m làm vic tr ng, Khanh Khanh ã chng kin bit bao m i tình xuyên qu c gia chia ly r i li tái hp. Vì th cô ht 9 sc thn trng trong tình yêu. Còn v" d nh t%ng lai thì cô không dám ngh< quá xa v i. Rt có th2 cô s1 tìm mt ng i àn ông Trung Qu c thun túy, yêu r i kt hôn, sau ó cùng tri qua nhng ngày tháng êm , c ng có th2… Mt ng nghip i t u hành lang bên kia ti, Khanh Khanh ro bc tht nhanh, gt i mi l i n v" Shawn, n n c i tht t%i, i ti bt chuyn vi ng i ó. Th mà Shawn 2 li cho cô ngoài s theo ui n ng cháy và nhng ln tn công không bit mt mi còn là êm Giáng sinh y... Ngh< n l3 Giáng sinh, Khanh Khanh li nh n c%n ác mng y. Lúc t nh dy thy mép au rát, tim p thình thch. Cô ly tay che ming, c gng gt nhng ký c áng ghét y ra khi u mình. 0ó là “vt nh%” nho nh trong cuc s ng tình cm c!a cô, mu n xóa nó i, mu n quên i, mu n c thanh thn nhng nó vn t n ti, thc ra ch là mt cái hôn mà thôi, mt cái hôn! Chy vào hành lang c!a lp mu giáo, Khanh Khanh li mt ln na cnh cáo bn thân, phi nhanh chóng quên i s t n ti c!a ng i tên là Shawn. Cho dù ngày nào c ng phi gp anh ta tr ng thì c ng coi nh không nhìn thy. Cô bit ng i ngoi qu c c ng là ng i, àn ông ngoi qu c c ng là àn ông. Trong s nhng ng i àn ông ngoi qu c c ng có nhng ng i rt t t, nhng sau khi tri qua chuyn vi Shawn, cô ngh< thà r7ng không có tình yêu ch không mu n mình li b cu n vào vòng xoáy r i nh t% vò y. Cô bit mình không th2 chu c i"u ó. Khanh Khanh quay v" lp, bn tr/ ang ng i c+a, trong hành lang vn còn vài v ph huynh cha r i i. Tr ging 10 Cm St T Bà c!a Khanh Khanh là Cu Nc ang lu ng cu ng i2m danh cho bn tr/. Khanh Khanh t túi xu ng chy li giúp cô y. Cô ly mt tp tranh trên bàn làm vic, i n trc hàng, dán vào nhng bàn tay nh ang chìa ra trc mt. Tr/ càng nh thì càng thích nhng th nh bé, ng ngh k hoch du lch c!a hc sinh kh i ti2u hc thì úng lúc giáo viên lp bên cnh là Katharine sang bàn bc v" ni dung c!a bng tin hành lang trong hc k8 mi. Cô ành phi t t báo xu ng, dn dò Na M3 trông lp r i cùng Katharine ra ngoài. Cuc s ng tr ng mm non là nh vy, tng gi tng phút "u bn rn và h'n n. T khi chic xe bus a ón hc sinh dng bánh trc c+a n khi a em nh cu i cùng lên xe, Khanh 15 Khanh không h" có mt chút th i gian nào c!a riêng mình. Th nh thong cô c ng ng9ng m nhng giáo viên trung hc nh Gia Lan, có th2 ung dung ng i trong phòng ngh u ng cà phê chm bài tp v" nhà, tn hng mt bui chi"u không có tit dy. Nhng ngh< n nhng ni"m vui mà bn tr/ mang li cô li không oán thán n'i vt v trong công vic c!a mình na. Gi $n tra, Khanh Khanh và Na M3 a bn tr/ i xp hàng r+a tay. Na M3 bóp vai ng mt bên phàn nàn: “Tht không công b7ng, hc k8 này ch có lp chúng ta là có thêm ba a tr/, li còn vn " c!a Anish, bui chi"u phi nói vi m6 th7ng bé. Nghe nói nhng tr ng qu c t khác, nhng cp song sinh hoc anh ch em không c hc cùng lp”. Khanh Khanh giúp Na M3 bóp vai, nghiêm túc nói: “0i"u này thì ch bit, nhng nu nhà tr ng ã ng ý r i thì chúng ta không th2 i nói vi ngài i s là tôi không dy con c!a ngài, úng không? Nu ã sp xp nh vy r i thì chúng ta hãy c gng làm tht t t”. So vi Na M3 mi t t nghip mt n$m r9i, Khanh Khanh có nhi"u kinh nghim và s kiên nhn h%n. Nhng cô t bit mình vn còn non tr/, vì th lúc d' dành Na M3, cô c ng không quên t ng viên mình. Na M3 ng da ng i vào b n r+a tay nhìn a tr/ bên cnh mình, gng c i th dài: “Khanh Khanh, làm công vic này su t nh vy ch không thy mt sao?”. “C ng bình th ng, quen r i mà”. Khanh Khanh 9 Anish xu ng bc thang cu i cùng r i li b mt em nh lên. M'i ln Na M3 hi nhng câu hi t%ng t nh th này, cô th ng không 16 Cm St T Bà ngh< ngi nhi"u mà nói luôn. D ng nh cô sinh ra là 2 làm giáo viên, 2 c rèn gi a tôi luyn trong môi tr ng nh tr ng mm non. Khanh Khanh bôi thu c sát khu#n vào tay a tr/, ra hiu cho Na M3 i xu ng cu i hàng: “0c r i, nói chuyn ít thôi mau i làm vic i. Bui tra em ngh ng%i ch trông bn tr/ ng! tra, cu i tun m i em i $n”. “0c r i, c r i!”. Nghe thy $n Na M3 nháy mt, khuôn mt không giu c ni"m vui. Khanh Khanh và Na M3 cùng làm vic vi nhau h%n mt n$m, là nhng ng i bn rt thân thit, không ch trong công vic mà ngay c trong i s ng riêng. H "u là nhng cô gái tr/, có rt nhi"u chuyn 2 nói vi nhau. Nhng vì công vic quá bn rn, cho dù là cùng nhau lên lp c ngày, c% hi nói chuyn vi nhau c ng có hn. Na M3 chy n cu i hàng còn nói thêm gì ó nhng Khanh Khanh không nghe rõ, ch bit cô y ang buôn chuyn, li"n “su@t” hai ting, không chú tâm n nhng l i nói y na. Nhng chuyn th phi trong tr ng nhìn thì có v/ là ít nhng thc t không phi nh vy. Giáo viên vi giáo viên, giáo viên vi tr ging, thm chí giáo viên vi ph huynh, tng lp khác nhau, qu c tch khác nhau… Tr ng qu c t là mt xã hi thu nh vô cùng phc tp. Xét mt vài khía cnh nào ó rt gi ng vi mt công ty ln, nhng vì có bn tr/ nên %n gin h%n mt chút. Làm vic lâu r i Khanh Khanh ch mu n làm t t nhng vic c giao, còn nhng chuyn ngoài công vic, bt k2 là chuyn t t hay chuyn xu cô "u không quan tâm lm, xem nh6 tt c mi th. Nhng có l1 c ng chính vì i"u ó mà n bây gi cô cha có mt ng i bn trai c nh nào. 17 Khanh Khanh r+a tay, sp xp ch' ng i cho bn tr/ r i n ch' 2 hoa qu ly chút dâu tây, li sau cùng 2 ng i vi Ti2u H. Ti2u H là cu bé ít nói, luôn th2 hin suy ngh< và ý mu n qua ánh mt. Cu t - Xem thêm -