Tài liệu 7 trò chơi tâm linh

  • Số trang: 293 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 555 |
  • Lượt tải: 14
minhminh

Đã đăng 411 tài liệu

Mô tả:

7 trß CH¥I T¢M LINH 3 Hîp ®ång xuÊt b¶n ®−îc ký gi÷a C«ng ty cæ phÇn TruyÒn th«ng Qu¶ng V¨n víi C«ng ty V¨n hãa ThÕ kû B¾c Kinh. B¶n quyÒn b¶n tiÕng ViÖt © C«ng ty cæ phÇn TruyÒn th«ng Qu¶ng V¨n 2010. B¶n quyÒn t¸c phÈm ®· ®−îc b¶o hé. Mäi h×nh thøc xuÊt b¶n, sao chôp, ph©n phèi d−íi d¹ng in Ên hoÆc v¨n b¶n ®iÖn tö, ®Æc biÖt lμ viÖc ph¸t t¸n trªn m¹ng Internet mμ kh«ng cã sù cho phÐp b»ng v¨n b¶n cña Nhμ xuÊt b¶n lμ vi ph¹m ph¸p luËt vμ lμm tæn h¹i ®Õn quyÒn lîi cña nhμ xuÊt b¶n vμ t¸c gi¶. Kh«ng ñng hé, khuyÕn khÝch nh÷ng hμnh vi vi ph¹m b¶n quyÒn. ChØ mua b¸n b¶n in hîp ph¸p. TÊT THôC MÉN 7 trß ch¬i t©m linh (Quang Huy dÞch) Nhµ xuÊt b¶n thêi ®¹i C«ng ty cæ phÇn truyÒn th«ng qu¶ng v¨n 5 Môc lôc Lêi nãi ®Çu.................................................................. Søc kháe lμ mét b«ng hoa tam gi¸c.......................... 5 13 - Trß ch¬i thø 1: N¨m ®iÒu quý gi¸ trong cuéc sèng cña t«i............................................... 37 - Trß ch¬i thø 2: Ai lμ ng−êi quan träng trong cuéc sèng cña b¹n.................................... 81 - Trß ch¬i thø 3: T«i lμ ng−êi thÕ nμo?....................... 111 - Trß ch¬i thø 4: HÖ thèng gióp ®ì cña b¹n............... 141 - Trß ch¬i thø 5: Chän l¹i cha mÑ b¹n....................... 169 - Trß ch¬i thø 6: ViÕt mé chÝ cña b¹n......................... 203 - Trß ch¬i thø 7: §−êng sinh mÖnh............................ 233 - Phô lôc: N¨m ®iÒu quý gi¸ trong cuéc sèng cña TÊt Thôc MÉn...................................... 270. Mé chÝ cña sinh viªn ®¹i häc..................... 281 Lêi nãi ®Çu H·y ®Ó nh÷ng tr¸i tim thanh th¶n bay lªn thiªn ®−êng Trong viÖn b¶o tμng ë Ai CËp tr−ng bμy mét ®å vËt rÊt kú l¹. §ã lμ mét chiÕc tr¸p b»ng ngäc tr¾ng trong suèt, to gÇn b»ng chiÕc ng¨n kÐo tñ. ChiÕc tr¸p ®−îc chia thμnh bèn « nhá bëi chiÕc l−íi nhá h×nh ch÷ thËp. ChiÕc tr¸p ngäc nμy ®−îc t×m thÊy ë Paraoh, khi ®ã chiÕc tr¸p hoμn toμn trèng kh«ng. ChØ cÇn nh×n vÞ trÝ tr−ng bμy trong viÖn b¶o tμng còng ®ñ thÊy chiÕc tr¸p ngäc nμy quan träng thÕ nμo. Nh−ng chiÕc tr¸p nμy dïng ®Ó ®ùng vËt g×? V× sao l¹i ®−îc ®Æt ë ®ã? TÊt c¶ muèn nãi lªn ®iÒu g×? Kh«ng ai cã thÓ t×m ra lêi gi¶i ®¸p. Trong suèt mét thêi gian dμi, c¸c nhμ kh¶o cæ häc ®· kh«ng ngõng ®i t×m c©u tr¶ lêi cho bÝ Èn nμy. Sau nμy, trong mé thÊt cña mét vÞ hoμng hËu Ai CËp, ng−êi ta t×m thÊy mét bøc bÝch häa. Còng tõ 7 TÊt Thôc MÉn ®ã mμ nh÷ng bÝ Èn vÒ chiÕc tr¸p ngäc ®· dÇn ®−îc hÐ lé. Trªn bøc bÝch häa cã vÏ mét ng−êi ®μn «ng d¸ng vÎ uy nghiªm, ®ang n©ng mét chiÕc c©n khæng lå. Mét ®Çu chiÕc c©n lμ qu¶ c©n, cßn ®Çu bªn kia lμ mét tr¸i tim hoμn chØnh. Tr¸i tim nμy ®−îc lÊy ra tõ chiÕc tr¸p ngäc kia. Theo truyÒn thuyÕt v¨n hãa cæ Ai CËp, x−a kia cã mét ng−êi phô n÷ cao quý, xinh ®Ñp tuyÖt trÇn, tªn lμ N÷ thÇn vui vÎ. Chång cña N÷ thÇn vui vÎ lμ mét vÞ quan rÊt mùc anh minh. Sau khi qua ®êi, tr¸i tim cña mçi ng−êi sÏ bÞ chång cña N÷ thÇn vui vÎ ®Õn lÊy vμ ®em ®i c©n. NÕu mét ng−êi sèng lu«n vui vÎ th× tr¸i tim cña ng−êi ®ã sÏ rÊt nhÑ. Chång cña N÷ thÇn vui vÎ sÏ gióp linh hån cña tr¸i tim thanh th¶n, nhÑ nhμng ®ã bay lªn thiªn ®μng. Cßn nÕu tr¸i tim ®ã rÊt nÆng th× còng cã nghÜa ng−êi chñ cña tr¸i tim ®ã ®· lμm rÊt nhiÒu ®iÒu ¸c, lu«n sèng trong −u phiÒn, lo l¾ng vμ ®−¬ng nhiªn, chång cña N÷ thÇn vui vÎ sÏ ®Çy ng−êi ®ã xuèng ®Þa ngôc, ®Ó hä vÜnh viÔn kh«ng cßn nh×n thÊy ¸nh s¸ng mÆt trêi. Hãa ra chiÕc tr¸p ngäc ®−îc dïng ®Ó “®ùng” t©m hån cña con ng−êi. Hãa ra nh÷ng ng−êi cã t©m hån thanh th¶n sÏ ®−îc lªn thiªn ®−êng. 8 7 trß ch¬i t©m linh KÓ tõ khi biÕt ®−îc truyÒn thuyÕt ®ã, t«i vÉn th−êng tù hái m×nh, liÖu tr¸i tim m×nh nÆng hay nhÑ, liÖu t©m hån m×nh thanh th¶n hay −u phiÒn. T«i chØ sî r»ng mét ngμy nμo ®ã chång cña N÷ thÇn vui vÎ sÏ ®Õn, lóc ®ã cã lμm g× th× còng ®· qu¸ muén. Khi tr¸i tim ®· ngõng ®Ëp, cuéc sèng ®· hoμn toμn chÊm døt th× mäi söa ch÷a ®Òu lμ v« Ých. T«i muèn m×nh lu«n ë trong tr¹ng th¸i chuÈn bÞ s½n sμng. Ngay lóc cßn cã thÓ mØm c−êi vμ cè g¾ng, t«i sÏ lÇn l−ît lo¹i bá mäi phiÒn muén ra khái tr¸i tim vμ t©m hån m×nh. T«i kh«ng hi väng kiÕp sau m×nh cã thÓ bay tíi thiªn ®μng mμ chØ hi väng ®êi nμy kiÕp nμy, giê nμy phót nμy cã thÓ sèng vui vÎ vμ h¹nh phóc. Thiªn ®−êng kh«ng ph¶i lμ ®Ých ®Õn cuèi cïng mμ chØ lμ n¬i gióp chóng ta c¶m thÊy vui vÎ, h¹nh phóc vμ tù tin mμ th«i. NÕu t©m hån lu«n bÞ v−íng bËn bëi nh÷ng phiÒn muén qu¸ khø th× ch¼ng kh¸c nμo ®ang kho¸c lªn m×nh chiÕc ¸o b¹c mμu cuèi thu trong ®ªm m−a b·o. Nh−ng lμm thÕ nμo ®Ó cã thÓ rò bá mäi −u phiÒn trong qu¸ khø? Lμm thÕ nμo ®Ó lμm lμnh nh÷ng vÕt th−¬ng lßng, ®Ó t©m hån m×nh l¹i s¸ng trong nh− líp da nh½n bãng cña chó c¸ heo, cã thÓ gi¶m lùc c¶n tíi møc nhá nhÊt, s½n sμng h−íng 9 TÊt Thôc MÉn vÒ phÝa tr−íc? Lμm thÕ nμo ®Ó t©m hån trë nªn trong s¸ng, lÊp l¸nh vμ táa s¸ng d−íi ¸nh mÆt trêi, trung thμnh, chÝnh trùc, th«ng minh nh− t©m hån cña c¸c bËc hiÒn thÇn nh−ng kh«ng ®Èy sè phËn r¬i vμo bi kÞch? T©m hån m¹nh kháe cña chóng ta kh«ng b¾t ®Çu tõ mét tê giÊy tr¾ng mμ trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, nã bÞ chi phèi bëi lÞch sö, v¨n hãa vμ m«i tr−êng sèng. Nh÷ng ¶nh h−ëng ®ã v« cïng phøc t¹p, s©u ®Ëm, diÖu kú mμ thÇn bÝ. NÕu b¹n tíi bÖnh viÖn ®Ó kiÓm tra søc kháe, ch¾c ch¾n b¸c sÜ sÏ viÕt ra mét danh s¸ch c¸c cuéc xÐt nghiÖm rÊt dμi ®Ó kiÓm tra m¸u, ®Ó soi phæi cña b¹n. ThËm chÝ nÕu cÇn thiÕt, b¹n cßn cã thÓ bÞ ®−a vμo nh÷ng thiÕt bÞ m¸y mãc “l¹nh ng¾t” ®Ó chôp chiÕu toμn bé c¬ thÓ... §èi víi t©m hån còng vËy, tr−íc tiªn còng cÇn ph¶i hiÓu ®−îc “t×nh tr¹ng” cña nã råi míi cã thÓ “kª thuèc” phï hîp. Nh−ng lμm thÕ nμo ®Ó biÕt ®−îc t©m hån m×nh rèt cuéc kháe m¹nh hay kh«ng? RÊt cã thÓ cuèn s¸ch nμy sÏ gióp b¹n t×m ra lêi gi¶i ®¸p. Cuèn s¸ch nμy s−u tËp mét vμi trß ch¬i t©m lý ®¬n gi¶n. T«i ®· hoμn thμnh tõng trß ch¬i víi t©m tr¹ng rÊt høng thó, vui vÎ. Trong qu¸ tr×nh ch¬i, t«i ®· v« t×nh ch¹m vμo hßn ®¸ ngÇm d−íi ®¸y biÓn lóc nμo kh«ng hay biÕt, 10 7 trß ch¬i t©m linh tho¸ng chèc nh×n thÊy nh÷ng con san h« ®ang khoe d¸ng vμ nh÷ng chó c¸ mËp ®ang b¬i gÊp trong gãc s©u t©m hån m×nh. Ng−êi Trung Quèc cã c©u “BiÕt m×nh biÕt ng−êi, tr¨m trËn tr¨m th¾ng”. B¹n cμng hiÓu râ vÒ m×nh th× b¹n cμng n¾m ch¾c t−¬ng lai cña m×nh. Ng−êi ta th−êng hay nãi r»ng con ng−êi ch−a sö dông ®Õn 5% kho¶ng kh«ng vá n·o, ®iÒu ®ã ®ång nghÜa víi viÖc cßn mét kh«ng gian vá n·o réng lín vÉn ch−a ®−îc “khai th¸c” hÕt. NÕu nh÷ng ng−êi tiÕt kiÖm gi÷ l¹i n−íc giÆt quÇn ¸o ®Ó lau nhμ th× t¹i sao chóng ta l¹i kh«ng häc c¸ch tËn dông nguån “tμi nguyªn” t©m hån nhØ? NÕu b¹n khao kh¸t kh¸m ph¸ b¶n th©n nhiÒu h¬n, nÕu b¹n lu«n −u phiÒn nh−ng mong muèn ®−îc thay ®æi; nÕu b¹n hi väng m×nh sÏ trë nªn nhanh nhÑn vμ trμn ®Çy søc sèng h¬n, sím hoμn thμnh nh÷ng môc tiªu ®· ®−îc ®Þnh s½n, nÕu b¹n muèn tiÕn nhanh h¬n, xa h¬n, vui vÎ h¹nh phóc h¬n dï cuéc sèng cña b¹n vèn ®· rÊt xu«i chÌo m¸t m¸i th× ®õng chÇn chõ g× n÷a, h·y cïng chóng t«i tham gia vμo nh÷ng trß ch¬i t©m lý nμy nhÐ. Nh÷ng trß ch¬i trong cuèn s¸ch nμy ®· tõng gióp t«i, tõ mét ng−êi sèng ngËp trong n−íc m¾t vμ ®au khæ trë thμnh mét ng−êi b¶n lÜnh vμ v÷ng vμng nh− ngμy nay. 11 TÊt Thôc MÉn Khi trß ch¬i kÕt thóc còng lμ lóc tiÕng c−êi reo vang. Giê ®©y, nô c−êi ®· trë thμnh thãi quen trong cuéc sèng th−êng nhËt cña t«i. Nh÷ng suy nghÜ sau khi trß ch¬i kÕt thóc ®· nhiÒu lÇn gióp t«i t×m ra ph−¬ng h−íng, t×m ra ¸nh s¸ng, nhÑ nhμng cÊt b−íc tiÕn vÒ phÝa tr−íc trong cuéc sèng ®Çy ch«ng gai thö th¸ch nμy. Cuèn s¸ch nμy ®−îc viÕt dμnh tÆng cho b¹n, cho anh Êy, cho c« Êy, cho tÊt c¶ nh÷ng ng−êi sèng b»ng “tr¸i tim” chø kh«ng ph¶i ®−îc viÕt riªng cho mét sè Ýt c¸c nhμ nghiªn cøu. ChÝnh v× thÕ cuèn s¸ch nμy hoμn toμn kh«ng sö dông nh÷ng thuËt ng÷ phøc t¹p vμ chØ chó träng tíi viÖc mang l¹i c¶m gi¸c høng thó cho ng−êi ®äc. Xin c¶m ¬n Häc viªn T©m lý thuéc §¹i häc S− ph¹m B¾c Kinh, n¬i t«i ®· theo häc. Xin c¶m ¬n sù gióp ®ì cña thÇy gi¸o h−íng dÉn cña t«i, gi¸o s− L©m M¹nh B×nh, tr−êng §¹i häc Trung v¨n Hång K«ng. Xin c¶m ¬n nh÷ng ng−êi b¹n ®· cïng t«i tr¶i nghiÖm nh÷ng trß ch¬i nμy - nh÷ng ng−êi ®· mang l¹i cho t«i kiÕn thøc, lßng dòng c¶m, nh÷ng ng−êi ®· cung cÊp cho t«i rÊt nhiÒu tμi liÖu quý b¸u. Xin c¶m ¬n nh÷ng ý t−ëng s¸ng t¹o cña Nhμ xuÊt b¶n V¨n nghÖ Th¸ng M−êi B¾c Kinh. Xin c¶m ¬n ban biªn tËp ®Çy nhiÖt huyÕt vμ tr¸ch nhiÖm ®· biÕn 12 7 trß ch¬i t©m linh nh÷ng −íc m¬ tèt ®Ñp cña t«i trë thμnh bé s¸ch quý b¸u nμy. C¸c b¹n th©n mÕn, chóng ta h·y cïng b¾t ®Çu cuéc hμnh tr×nh nhÐ. T«i sÏ cïng b¹n chia sÎ mäi vui buån trong tõng trß ch¬i, sÏ cïng b¹n uèng tõng ngôm n−íc m¸t lμnh gi÷a sa m¹c kh« r¸t, råi dÇn dÇn chóng ta sÏ cïng lªn xe th¼ng tiÕn vÒ phÝa tr−íc. TÊt Thôc MÉn Xu©n B¾c Kinh, 2004 13 TÊt Thôc MÉn 0 Søc kháe lµ mét b«ng hoa tam gi¸c Mçi dÞp tÕt ®Õn t«i l¹i nhËn ®−îc rÊt nhiÒu thiÖp chóc mõng cña b¹n bÌ. T«i thÝch nh÷ng tÊm thiÖp giÊy xinh ®Ñp vμ nh÷ng lêi chóc ngät ngμo. Sau tÕt nguyªn tiªu, t«i vÉn kh«ng nì bá nh÷ng tÊm thiÖp nμy ®i nªn ®· cÊt chóng vμo trong mét chiÕc hép giÊy. Vμi n¨m qua ®i, chiÕc hép ®· ®Çy tíi møc kh«ng ®Ëy ®−îc n¾p. Cø mçi lÇn më ra lμ nh÷ng chiÕc thiÖp bay ra ngoμi, tr«ng ch¼ng kh¸c nμo nh÷ng b«ng hoa tuyÕt tung bay trong giã. Nh×n nh÷ng nÐt bót sÆc sì, t«i chît n¶y ra ý t−ëng ph©n lo¹i thiÕp. Kh«ng kÓ ng−êi göi thiÕp lμ giμ hay trÎ, nam hay n÷, còng kh«ng kÓ mÉu ng−êi truyÒn thèng hay hiÖn ®¹i, nãi tãm l¹i kh«ng ph©n tuæi t¸c, giíi tÝnh vμ n¬i ë. T«i chØ muèn biÕt 16 7 trß ch¬i t©m linh vμo nh÷ng ngμy lÔ truyÒn thèng, ng−êi Trung Quèc thÝch chóc nhau ®iÒu g× nhÊt. T«i ®Æt nh÷ng tÊm thiÖp ghi lêi chóc “Chóc ph¸t tμi” sang mét bªn. TiÒn tμi qu¶ thËt rÊt quan träng nh−ng t«i còng ph¶i kh¼ng ®Þnh r»ng, ®ã kh«ng ph¶i lμ ®iÒu quan träng nhÊt trong cuéc sèng. T«i mØm c−êi khi nh×n thÊy nh÷ng tÊm thiÖp ghi lêi chóc “¦íc g× ®−îc nÊy”. Theo nghiªn cøu t©m lý häc, trong mét ngμy, bé n·o cña con ng−êi cã thÓ s¶n sinh ra h¬n s¸u m−¬i ngh×n ý t−ëng, nÕu ngμy nμo còng muèn “¦íc g× ®−îc nÊy” th× ch¼ng ph¶i thiªn h¹ sÏ ®¹i lo¹n sao? Chóc “Lu«n vui vΔ xem ra còng cßn hîp lý. Nh−ng nghÜ l¹i, trong cuéc sèng nμo cã nhiÒu chuyÖn ®¸ng mõng ®Õn vËy. Lêi chóc nμy rÊt hay nh−ng xem ra rÊt khã thùc hiÖn. Sau mét håi ph©n lo¹i, kÕt qu¶ nh− sau: Lêi chóc nhiÒu nhÊt mμ t«i nhËn ®−îc lμ “Chóc b¹n m¹nh kháe”! XÐt cho cïng, kháe m¹nh vÉn lμ ®iÒu ai nÊy ®Òu mong ®îi. Nh−ng søc kháe kh«ng tõ trªn trêi r¬i xuèng, còng kh«ng ph¶i chØ dùa vμo mÊy lêi chóc mμ cã ®−îc. Còng gièng nh− nh÷ng sù viÖc kh¸c, søc kháe lμ sù cè g¾ng, lμ qu¸ tr×nh x©y dùng, rÌn luyÖn vμ b¶o vÖ. 17 TÊt Thôc MÉn VËy, kháe m¹nh lμ g×? Cã biÕt bao ng−êi lu«n cÇu mong m×nh ®−îc kháe m¹nh nh−ng mÊy ai hiÓu râ kh¸i niÖm cña hai ch÷ “kháe m¹nh”? N¨m 1946, Tæ chøc Y tÕ ThÕ giíi ®· ®Þnh nghÜa “kháe m¹nh” nh− sau: “Kháe m¹nh kh«ng ®¬n thuÇn chØ lμ kh«ng m¾c bÖnh tËt hay t×nh tr¹ng søc kháe kh«ng suy nh−îc. Kháe m¹nh lμ sù kÕt hîp hoμn h¶o gi÷a c¬ thÓ, t©m lý vμ kh¶ n¨ng x· héi”. §Þnh nghÜa trªn cña Tæ chøc Y tÕ ThÕ giíi rÊt chuÈn x¸c. H¬n mét nöa thÕ kû ®· tr«i qua nh−ng tÝnh bao qu¸t cña nã vÉn cßn tån t¹i. §Ó biÕt ®−îc mét ng−êi cã kháe m¹nh hay kh«ng, kh«ng chØ xem anh ta cã cao lín hay kh«ng, hay kÕt qu¶ c¸c xÐt nghiÖm cã b×nh th−êng hay kh«ng. §iÒu quan träng lμ ph¶i xÐt xem tr¹ng th¸i t©m lý vμ kh¶ n¨ng x· héi cña ng−êi ®ã cã tèt hay kh«ng. NÕu vÝ thÕ gian lμ mét vïng ®ång b»ng réng lín, th× mçi con ng−êi ®Òu lμ mét c¸i c©y t−¬i tèt. Trªn mçi c¸i c©y sÏ në ra nh÷ng b«ng hoa tam gi¸c v« cïng xinh ®Ñp. Mét c¸nh hoa mμu vμng, ®¹i diÖn cho c¬ thÓ. Mét c¸nh hoa mμu ®á, ®¹i diÖn cho t©m hån. Vμ mét c¸nh hoa mμu xanh da trêi, ®¹i diÖn cho kh¶ n¨ng x· héi. Kháe m¹nh lμ ®iÒu ai còng mong ®îi. Nh−ng cho dï c¸nh hoa mμu vμng cã ®Ñp ®Õn mÊy th× nã 18 7 trß ch¬i t©m linh còng chØ lμ mét phÇn cña th©n c©y. ChØ khi nh÷ng c¸nh hoa mμu ®á vμ mμu xanh cïng khoe s¾c th× míi t¹o nªn mét bøc tranh phong c¶nh hμi hßa vμ trμn ®Çy søc sèng. ThËm chÝ cã thÓ nãi r»ng, trong bÊt kú hoμn c¶nh nμo, gi÷ g×n søc kháe kh«ng cã nghÜa lμ ch÷a khái mäi lo¹i bÖnh mμ nã cßn cã nghÜa lμ cho dï bÖnh tËt vÉn tån t¹i nh−ng b¹n ®· biÕt c¸ch c©n b»ng vμ ®iÒu chØnh cuéc sèng cña m×nh, b¹n ®· biÕt c¸ch c− xö «n hßa víi mäi ng−êi, gióp t×nh c¶m gia ®×nh thªm g¾n bã, cuéc sèng trμn ngËp niÒm vui, xãa bá c¶m gi¸c sî h·i khi ph¶i ®èi mÆt víi c¸i chÕt... §©y míi chÝnh lμ sù kháe m¹nh toμn diÖn. BËc thÇy vÒ cê t−íng, «ng Ng« Thanh Nguyªn nãi: “Kháe m¹nh chÝnh lμ sù kháe m¹nh cña bé n·o”. Cã ng−êi sÏ nãi, c¸nh hoa mμu vμng ®¹i diÖn cho c¬ thÓ cã thÓ nh×n thÊy vμ còng cã thÓ sê thÊy, cßn c¸nh hoa mμu ®á ®¹i diÖn cho t©m hån l¹i qu¸ trõu t−îng. NÕu kh«ng hiÓu râ th× “lê mê” ch¼ng kh¸c nμo ®i xem t−íng, xem bãi. Thùc chÊt m«n t©m lý häc rÊt nghiªm kh¾c, ®©y lμ mét bé m«n khoa häc nghiªn cøu hμnh vi vμ qu¸ tr×nh t©m lý. Cã ng−êi nãi: Trong lßng t«i nghÜ g×, nÕu t«i kh«ng nãi ra th× lμm sao b¹n biÕt ®−îc. Cßn nÕu t«i cã nãi nh−ng l¹i kh«ng nãi thËt th× b¹n còng ch¼ng thÓ nμo biÕt ®−îc. 19 TÊt Thôc MÉn Qu¶ thùc, ®Õn nay con ng−êi vÉn ch−a ph¸t minh ra ®−îc lo¹i m¸y nμo cã thÓ ®o¸n chÝnh x¸c ®−îc t©m t− t×nh c¶m cña con ng−êi. Nh−ng ®iÒu nμy còng kh«ng cã nghÜa lμ bé m«n t©m lý häc hiÖn ®¹i lμ mét bé m«n m¬ hå, cã thÓ suy luËn chñ quan. Ng−êi x−a cã c©u: “Nghe nh÷ng ®iÒu ng−êi ta nãi, nh×n nh÷ng ®iÒu ng−êi ta lμm”. §©y chÝnh lμ mét trong nh÷ng ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu rÊt cã gi¸ trÞ cña m«n t©m lý häc. Suy nghÜ cña mét ng−êi sÏ ®−îc biÓu hiÖn th«ng qua hμnh ®éng vμ lêi nãi cña ng−êi ®ã. ViÖc nμy còng t−¬ng tù nh− viÖc ng−êi ta cã thÓ ph©n tÝch ®−îc thÓ tÝch vμ thμnh phÇn cña nói b¨ng dùa vμo mét gãc nói nh« lªn mÆt biÓn. M«n t©m lý häc lμ mét bé m«n cã tuæi ®êi cßn trÎ. N¨m 1900 Freud cho ra ®êi cuèn s¸ch Ph©n tÝch giÊc m¬, ®¸nh dÊu cho qu¸ tr×nh h×nh thμnh cña ngμnh t©m lý häc. TÝnh ®Õn nay, ngμnh t©m lý häc ®· cã lÞch sö h¬n 100 n¨m. Tæ chøc Y tÕ ThÕ giíi ®· miªu t¶ kh¸i niÖm “kháe m¹nh” b»ng h×nh ¶nh mét tßa nhμ ba tÇng. TÇng d−íi cïng lμ sinh lý kháe m¹nh, tÇng thø hai lμ t©m lý kháe m¹nh vμ tÇng trªn cïng chÝnh lμ kh¶ n¨ng x· héi m¹nh kháe. T©m lý kháe m¹nh n»m ë tÇng thø hai, trªn mét tÇng nh−ng l¹i d−íi mét 20 7 trß ch¬i t©m linh tÇng, ®ã chÝnh lμ lý do t¹i sao kh«ng thÓ thiÕu ®−îc tÇng nμy. MÆc dï c¬ thÓ b¹n kháe m¹nh nh−ng t©m lý kh«ng kháe m¹nh th× còng kh«ng thÓ gäi lμ kháe m¹nh thùc sù, vμ tõ ®ã còng kh«ng thÓ gióp cho kh¶ n¨ng x· héi kháe m¹nh toμn diÖn. Ng−îc l¹i, cho dï vÒ mÆt sinh lý cßn tån t¹i nhiÒu vÊn ®Ò nghiªm träng nh−ng t©m lý l¹i kháe m¹nh th× vÉn cã thÓ gióp b¹n phôc håi sinh lý, ®ång thêi gióp b¹n hoμn thiÖn kh¶ n¨ng x· héi cña b¶n th©n. Nhμ v¨n Ph¸p Michel de Montaigne nãi: §iÒu quan träng nhÊt trªn thÕ giíi nμy lμ hiÓu b¶n th©n m×nh. Gi¶i m· ®−îc nh÷ng bÝ Èn cña t©m hån, hiÓu b¶n th©n lμ nÒn t¶ng cña mäi thμnh c«ng. XÐt vÒ mÆt ý nghÜa, t©m lý häc kh«ng chØ lμ mét m«n khoa häc nghiªm kh¾c mμ nã cßn lμ mét qu¸ tr×nh t×m hiÓu t©m hån con ng−êi. 21 TÊt Thôc MÉn VËy lμm thÕ nμo ®Ó biÕt t©m lý b¶n th©n cã kháe m¹nh hay kh«ng? T©m lý kháe m¹nh kh«ng chØ lμ mét c©u nãi trèng rçng. HiÓu ®−îc kÕt cÊu t©m lý cña b¶n th©n lμ c¶ mét c«ng tr×nh mang tÝnh hÖ thèng. ChÝnh v× thÕ ph¶i th−êng xuyªn kiÓm tra, tu söa, cñng cè cho tÇng hai cña tßa nhμ ®Ó c¸nh hoa mμu ®á cña b¹n ®ãn nhËn nh÷ng ¸nh n¾ng t−¬i ®Ñp cña mÆt trêi. Cã thÓ còng cã ng−êi nãi r»ng: T«i ghÐt nhÊt khi bÞ ng−êi kh¸c nãi m×nh bÞ bÖnh vÒ t©m lý, v× nãi thÕ ch¼ng kh¸c nμo t«i bÞ m¾c bÖnh t©m thÇn. T«i kh«ng sao hÕt. T«i vÉn kháe m¹nh b×nh th−êng. Mçi lÇn gÆp ph¶i nh÷ng viÖc ph¶n c¶m, chóng ta rÊt hay nãi: CËu bÞ sao thÕ? ThÇn kinh μ? Ng−êi nghe còng ch¼ng vui vÎ g×, liÒn ®¸p l¹i: CËu nãi ai thÇn kinh? CËu thÇn kinh th× cã! Tõ “thÇn kinh” ë ®©y ¸m chØ ®Çu ãc mét ng−êi kh«ng b×nh th−êng, võa ngu võa ngèc, cã thÓ xem nh− mét c©u m¾ng chöi. RÊt nhiÒu ng−êi coi thÇn kinh vμ t©m lý lμ mét, nh−ng thùc ra, mÆc dï chóng cã mèi liªn hÖ víi nhau nh−ng l¹i thuéc hai ph¹m trï kh¸c nhau. BÖnh thÇn kinh chØ chøng bÖnh liªn quan ®Õn hÖ thèng thÇn kinh. Ng−êi m¾c chøng bÖnh nμy th−êng cã nh÷ng hμnh vi trë ng¹i thÇn kinh nh− hoang t−ëng, m¬ t−ëng h·o huyÒn, 22
- Xem thêm -