Tài liệu 7 ngày trên sa mạc

 • Số trang: 114 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 662 |
 • Lượt tải: 0
Itteen

Tham gia: 02/02/2015

Mô tả:

7 ngày trên sa mạc
5 7 ngày trên sa mạc 7 ngày trên sa m%c Á nh sáng l‡t qua khe ca hwt lên sŠng mgi anh qm nóng. Anh không dùng đŒng hŒ, không dùng đi„n thomi di đng, không dùng bqt cš thš gì thuc v€ trang thit b† ven minh k tœ sáng nay, nhkng nhìn bóng nwng, anh bit kim gi“ đã chmm t‘i sŠ 5. Anh cun chiu và m• cánh ca g. Các chk teng đang đi lmi trong sân làm bóng áo vàng sáng lên trong nwng non. Ting kinh t˜ng hru đã vô com, không còn ham muŠn, không còn giun dž, không còn si mê, không còn thù hun. Khi anh bk‘c qua buc th€m mát lmnh c™a gian chính, qu  gŠi trk‘c pho tk—ng Phut bxng vàng mang dáng hình khŽ hmnh, Phra Suphan mwt vtn đang nhwm nghi€n, bàn tay trái đka cho anh quyn kinh. Trác thŸc sŸ ngmc nhiên, kh~ lic Suphan. Khuôn m{t ông ngem Trác lrn gi• nhžng trang giqy màu vàng nhmt, mi„ng t˜ng kinh trong vô thšc, tuy nhiên anh không th nhup trí óc và nhžng l“i kinh k„ vào làm mt, anh cgng không th tách r“i phrn hŒn và phrn xác nhk Phra Suphan, nhžng hình onh lku lmi trong vˆ não nhk mt cuŠn phim cg nát cš tua đi tua lmi, đôi lúc trn ltn vào l“i ni„m. Trong đó, khuôn m{t c™a sk tr˜ trì Phra Suphan không phoi vô com nhk đang bên cmnh anh mà đry sŠng đng h„t lúc anh g{p ông lrn đru tiên vào buŽi tŠi hôm qua. - Nu con muŠn chia s} đi€u gì, hãy tìm đn ta. Sau cùng Phra Suphan lên ting và r“i khˆi gian th“. Trác vtn moi mit đ‡c l“i ni„m, nhkng càng lúc trí óc càng tr• nên hn đn. Khi anh đšng lên, bóng nwng đã hwt xiên vào trong đi„n. Anh bk‘c qua sân giža đ vào trai phòng c™a Phra Suphan. DiLi - Thka thry, con muŠn bit cái cht là gì. - Trác v˜t nói ngay khi nhìn thqy tqm lkng gày gò c™a Suphan, s— rxng nu ông quay m{t lmi, anh s~ câm nín nhk đã tœng. 6 Suphan im l{ng. Mãi sau ông m‘i lên ting, mwt vtn không r“i mt đim bqt đ†nh trên tk“ng. - MuŠn bit cái cht là gì, con crn phoi hiu sŸ sŠng. - Con đã thqu hiu sŸ sŠng, không ai hiu nó hin con. - Anh nóng lòng ngwt l“i Suphan. - Con muŠn dšt bˆ luân hŒi và nghi„p chk‘ng. NguŒn gŠc c™a m‡i ti li và khŽ đau mà con đang gánh ch†u là nhžng ngu mui mà con szn sàng đ vk—t qua. Con đã szn sàng tœ bˆ m‡i ham muŠn, quy€n lŸc, c™a coi và d˜c v‡ng. - Bxng cách nào đây? - Bxng sŸ gioi thoát. - Кc Sakya Mouni đã nói rxng con đk“ng khŽ hmnh cgng tŠi tem vô nghfa nhk con đk“ng vinh hoa phú quý. Đqy không phoi là sŸ gioi thoát. Cái cht càng không phoi là gioi thoát. Đó ch… là trmng thái chuyn tip c™a kinh nghi„m thŸc tmi trk‘c khi chusn b† tái sinh. Nó s~ chqm dšt khi thrn thšc thŸc sŸ tái sinh tr• lmi vào mt trong nhžng conh gi‘i c™a sáu cõi luân hŒi. Thrn thšc nu chka giác ng, vtn chìm đwm trong oo tk•ng hi„n tmi cgng nhk v† lai, b•i chính tâm thšc tmo ra th gi‘i sŸ vut. Nhân đã gieo th nào thì quo s~ g{t đúng th qy. Khi Trác r“i khˆi trai phòng, nhžng ngk“i đŒng hành đã đ—i anh ngoài sân giža. Trên tay mi ngk“i crm mt túi xách nho nhˆ. H‡ đ€u vào chùa trk‘c anh. Њi v‘i mt vài ngk“i, chùa swp t‘i s~ là đim cuŠi cùng mà h‡ di chuyn. Trác bk‘c đ€u trên v…a hè, đôi mwt nhìn vô đ†nh vào dòng ngk“i xuôi ngk—c. Bangkok đang vào mùa khô. Cái nwng nhk la v“n trên choo rang làm 7 7 ngày trên sa mạc ngem xking xsu, dk“ng ch… còn da và xking. Phra Suphan đã tách đk—c phrn hŒn và xác rŒi sao? Do đâu ông bit đk—c có ngk“i vœa ngŒi xuŠng cmnh mình? Do đâu ông bit đk—c đó chính là anh? DiLi 8 Khách smn Kuta Paradiso khi v€ đêm là mt trong nhžng nii thú v† nhqt c™a bãi bin Kuta. Trên sân khqu dŸng sát b bii, mt ban nhmc da đen đang trình di‚n nhžng giai đi„u bxng ting Pháp. Anh ngŒi bên chic bàn bxng mây sát m{t nk‘c, đŠi di„n hai ngk“i bmn hàng quŠc t†ch M£ gŠc Vi„t. Khi chai bia lmnh thš tk grn ht thì cgng là lúc câu chuy„n giža h‡ đã cmn. Hayden Tr†nh vóc ngk“i cao l‘n, da ngem ngem đen, đôi mwt sáng s™a và thân thi„n, còn Christopher Nguy‚n dáng hii gry, da trwng và ánh nhìn swc lmnh. Hayden nâng chai bia. - Nghe chœng anh Trác đã có v} buŒn ng™. Mt buŽi tŠi • nii đ|p nhqt bãi bin thiên đk“ng dk“ng nhk vtn còn thiu mt thš gì đó. - Hayden nháy mwt. Trác vi gii tay. - Có gì đâu, tôi đang rqt hšng thú. - Chúng ta còn có chung mt ni€m hšng thú nža là nk‘c Vi„t. Chúc cho dŸ án lrn này thành công trên quê hking. Ba ngk“i chmm nh| chai bia nhkng ánh mwt c™a Hayden Tr†nh hk‘ng ra mt phía khác. Co Trác và Christopher cùng nhìn v€ phía bên kia b bii. Mt đôi chân dài đang soi bk‘c dk‘i r{ng dœa, chic váy satin màu xám bmc bó sát ci th, nhžng l‡n tóc to m€m mmi tho sát lkng trrn màu mut ong, khuôn m{t xking hii góc cmnh kiêu hãnh dk‘i ánh sáng phon chiu tœ làn nk‘c. - Mt v} đ|p choáng váng. - Hayden nheo mwt. Tôi dùng tœ có đúng không nh…? Đã lâu rŒi co tôi và Chris đ€u không nói ting Vi„t. 9 7 ngày trên sa mạc ráo tšc thì nhžng gi‡t mŒ hôi vœa ša, rŒi lmi tip t˜c luŒn hii nóng vào tœng ni tmng c™a nhžng ngk“i khách b hành. Có th h‡ đã đi đk—c grn ch˜c cây sŠ. Hai ngk“i trong sŠ h‡ đã lên mt chic taxi đ tip t˜c cuc hành trình, còn Trác kiên trì bk‘c tip. Nwng đã grn giža đ…nh đru. Nwng hòa nh†p khô rát vào dm dày đang sôi réo. Nwng hwt hii hrm hup tœ m{t đk“ng nhŸa lên đôi bàn chân đã ch‘m trry xk‘c. Anh thqy mình swp ki„t lo xuŠng v„ đk“ng, và đó chính là đi€u anh muŠn. HŒi còn nhˆ, mt nhà sk giong đmo cho gia đình anh nói rxng th xác là cái bình đŸng và thš chša trong nó là linh hŒn. Phrn hŒn vŠn df trong smch nhkng phrn xác bon chqt luôn ham muŠn. MuŠn xác và hŒn cân bxng thì hãy đày đ‡a th xác, ch… nhk vuy m‘i có th gioi thoát khˆi vòng lao. Đúng lúc qy, mt luŒng gió mát làm d†u đôi chân đang skng tqy, làm nh| bng đru óc đang ong nwng, gió min man trên môi đã hru nšt n}. Trác nheo đôi mwt rát bˆng. Anh đang đšng trên con đk“ng chmy ven sông Chao Phraya. Gió sông khin làn da khô ráp c™a anh m€m lmi, h„t nhk khi anh hšng đry lŒng ngŸc nhžng cin gió c™a bin đêm. - Nàng đi mt mình? Ngay tšc thì, anh ta r“i bàn nk‘c và đi v€ phía cô gái. Hayden trao đŽi vài câu gì đó rŒi quay tr• lmi. Lrn này, bên cmnh anh có co ki€u nž lm m{t. Hayden tŸ gi‘i thi„u. - Tôi và Christopher là thành viên hi đŒng quon tr† c™a International Resources, chuyên phân phŠi son phsm sa khoáng. Công ty m| đóng tmi San Fransisco, Chris ph˜ trách trŸc tip chi nhánh • Jakarta. - Hayden quay sang Trác. - Còn đây là anh Chakri Thatlacheewo, ch™ t†ch hi đŒng quon tr† công ty khai thác ch bin qu{ng Titan • Vi„t Nam. Ki€u nž chìa tay cho tœng ngk“i và khi đn Trác, cô m…m ck“i. DiLi - Rqt vui đk—c bit anh Thaclan... - Cô gái hii lúng túng. 10 - Thatlacheewo. - Anh vi chža lmi. - Nhkng cš g‡i tôi là Chak ho{c Trác cgng đk—c. Tôi sinh ra • Thái nhkng bŠ m| đ€u là ngk“i Vi„t. Tôi là ngk“i Vi„t trem phrn trem. - Em cgng th, m| là ngk“i Vi„t, cha gŠc Trung Hoa đmi l˜c nhkng sŠng • Singapore tœ nhˆ. Tên em là Susanna T K , nhkng m‡i ngk“i cš g‡i là Suzy. Qua câu chuy„n, Suzy cho bit rxng cô đang h‡c ngành thit k ni thqt • bên M£, nhân kt thúc bŠn nem đmi h‡c, cô v€ nk‘c theo cha đi ngh… dk–ng. TŠi nay cha cô hii m„t nên v€ phòng s‘m. Sáng hôm sau, Trác cgng đk—c g{p ông Giang Tri„u Nhân, cha c™a Suzy, tmi phòng en. Ông là mt ngk“i đáng kính v‘i dáng ngk“i cao gry, khuôn m{t khwc khŽ và n˜ ck“i d‚ mn. Giang Tri„u Nhân đŒng th“i là ch™ t†ch mt tup đoàn bán l} • Singapore. Hayden đšng duy, nâng cao ly Dry Martini. - Chúc mœng cho cuc g{p g– bqt ng“ này. Tqt co chúng ta đ€u có mt đim chung thú v† v€ ci nguŒn. Hy v‡ng nhžng ngày nwng gió • Bali s~ tr• thành k¢ ni„m đ|p. Không bit tôi dùng tœ có đúng không nh…? - Suzy, - Trác thêm l“i - vœa rŒi tôi rqt ngmc nhiên v€ ting Vi„t c™a em. - M| em nghiêm khwc lwm, nói chuy„n v‘i m| không đk—c dùng ngôn ngž khác. Suzy ngo ngk“i vào thành gh. Hai ngón tay thuôn dài h“ hžng đ– ly rk—u. Khuôn m{t cô nhìn grn d‚ thking và b‘t phrn kiêu k . Hayden và Suzy nhanh chóng cuŠn hút vào câu chuy„n. Tình c“ Suzy cgng đang theo h‡c tmi bang Massachusett, là nii đru tiên mà gia đình Hayden đ†nh ck khi m‘i vào M£, nên h‡ chia s} mt sŠ k¢ ni„m. Christopher 11 7 ngày trên sa mạc Trác nhìn lên sân khqu. Nž ca sf da đen tóc quen tít đang ngân nga nhžng giai đi„u g—i com trong ting trŠng dup dŒn. Hayden vtn không th r“i mwt khˆi góc kia c™a b bii. Cô gái đã ngŒi xuŠng mt chic bàn trŠng và g‡i đŒ uŠng. Chœng mkii phút sau, Hayden lên ting. - Sao anh Trác ít nói vuy? - Tôi... - Trác ck“i ngk—ng ngh†u - nói ting Vi„t không rành. - Đâu có, anh nói tŠt hin tqt co m‡i ngk“i • đây. - V‘i lmi... tôi sŠng • mi€n núi lâu quá rŒi nên quên ht phép xã giao thông thk“ng. - Sao vuy? - Suzy càng ngmc nhiên hin nža. - Em quên là tôi khai thác mˆ qu{ng, ngày đêm ch… nhìn thqy rœng và núi hay sao? DiLi Suzy ck“i to, ting ck“i trong veo nhk ly th™y tinh phon chiu dk‘i ánh đèn vàng. Cùng lúc qy, trŠng tambour bup bùng nhk trong mt đêm cuŒng quay la trmi. Tay nhmc công da đen lk‘t trên m{t trŠng. Gi‡ng anh ta thì thrm đry khiêu khích “Je le vois dans tes yeux. Quand je chante pour toi. Se désir inavoué. D’être dans mes bras.” Vài đôi đšng nhoy ngay cmnh bàn nk‘c. Nhžng ngón tay Suzy nhúc nhích không yên trên đ ly rk—u. Hayden chìa tay. 12 - Trác, cuu m“i Suzy đi chš. - Xin li, tôi không bit nhoy. Thum chí tôi còn không bit đây là đi„u gì nža. - Zouk. - Hayden ngmc nhiên. - Cuu đœng nói rxng rœng rú làm cuu quên mqt âm nhmc rŒi nhé. Nói rŒi, Hayden nhún vai. - Đành phoi mmn phép các cuu vuy. Anh ta đšng lên và chìa tay cho Suzy. Hayden quay tqm lkng khŽng lŒ v€ phía anh nên Trác ch… nhìn thqy lqp loáng nhžng v„t satin đang chuyn đng. Phrn hông c™a Suzy và Hayden di chuyn m€m mmi trong ting nhmc. Mt đi„u nhoy g—i tình thum chí tœ nhžng thanh âm trŠng gõ. Christopher vtn ngó li đi ch khác nhk thói quen cŠ hžu. - Tôi ghét nhžng đi„u nhoy xuqt phát tœ l˜c đ†a đen. Dân thuc đ†a đói nghèo và lam lg, không bit làm gì khác ngoài vi„c nhoy nhót và lên gik“ng cho quên đ“i. - Chris nói mt tràng bxng ting Anh vì không tìm đk—c tœ chính xác. - Nhoy nhót và lên gik“ng, sinh con đ} cái và tip t˜c nhoy nhót, lên gik“ng. Hayden và Suzy ngœng lmi khi bài hát vtn còn đang tip t˜c. Hayden nhún vai. - Cô qy không muŠn nhoy v‘i tôi nža. - Hayden cúi xuŠng thì thrm. - Cô qy muŠn cuu. Suzy vtn đšng nguyên đó, ch“ đ—i. Trác luŠng cuŠng. - Tôi không... Hayden cau mày. - I hope the titan mine won’t kill the gentleman inside you. 13 7 ngày trên sa mạc rqt ít nói. Anh ta li đãng nhìn r{ng dœa d‡c lŠi đi. Trác cgng không tham gia vào câu chuy„n. Anh đang ht sšc ceng thyng vì cuc đàm phán vœa trao đŽi v‘i hai ngk“i đŒng hking. Suzy không đ ý gì đn hai ngk“i còn lmi, tuy nhiên, mt lúc sau cô tˆ v} ngmc nhiên. - D‚ lwm. Anh nhwm mwt lmi và com nhun ting nhmc. Đqy, sau mt nh†p phách, anh hãy chuyn đng cùng em. Trác nhwm mwt lmi nhk mt cái máy. B“ hông g‡n gàng và c{p đùi m€m mmi c™a Suzy kh~ chuyn đng. Trác hii rùng mình. Anh nghe không rõ ting nhmc song lmi có th nghe thqy hii th• c™a Suzy. Gió tœ bin đêm đã bwt đru k‘t lmnh và hii th• c™a Suzy qm áp. Cô thì thrm. DiLi - Anh nhoy đk—c rŒi đqy. Anh giˆi lwm. 14 Gã đánh trŠng kiêm ca sf ngân nga nhžng giai đi„u cuŠi cùng. Suzy hát theo khe kh~ và c{p hông cô chuyn đng mmnh hin. “Ce soir. Ce feu dans ton regard. Ne s’adresse qu’à moi. Et lorsque tu m’effleures de tes mots indécents. Je crois te sentir en moi.” Anh nghe má mình nóng rãy trong hii m{n c™a bin co. Nu nhk đ†nh m„nh ch… bwt đru đin gion bxng vi„c bk‘c chân bên trái hay bên phoi, thì anh hyn s~ có hai sŸ lŸa ch‡n, nhkng đôi khi, đ†nh m„nh mang hình hài mt bàn tay thiên thrn dk‘i sŸ swp đ{t c™a linh hŒn qu£ dž, lŸa ch‡n duy nhqt, không còn cách nào khác là nwm lqy bàn tay đó. 15 Đêm thš hai, Trác ng™ lmi Wat Chetuphon, ngôi chùa cŽ đã qua vài th k¢. Đôi chân không quen đi b gi“ đau nhšc ê sm. Anh tr• mình sang trái rŒi sang phoi, ting t˜ng ni„m đ€u đ{n không làm anh d‚ ng™ hin. Trác không thqy đói, nhkng anh thqy mình lo đi. Ly kakao duy nhqt tœ lúc chính Ng‡ đn gi“ làm dm dày Trác cŒn cào. Lúc chi€u nay, Phra Sutta, sk tr˜ trì c™a Wat Chetuphon nói rxng anh thi€n không đúng cách. Phra Sutta có dáng hình mup mmp và khuôn m{t đry đ{n. Ông cho rxng trong lúc thi€n ni„m, nét m{t anh vtn đry ni u usn. - Ôi samsara, ngkii vtn chka đ™ chân thành đ đsy tâm v€ cõi t†nh. Hãy dxn mình mà thoát ly tqt co hk trrn huy‚n tk•ng, đomn trœ tâm ni„m tà khúc, qy m‘i là thi€n. HŒi sáng, nhžng ngk“i đi cùng anh can ngen khi nhìn thqy khúc cyng chân r‘m máu c™a Trác. - Chúng ta ch… là nhžng ngk“i xuqt gia tmm th“i, đâu có phoi là khqt teng đ mà hành hm thân mình. Xem cuu kìa, m‘i chka đry mt ngày mà cuu đã ki„t qu„. Sau mt tháng khéo cuu xi xác không khác gì xá l†. Trong mt lrn đích thân them mt mˆ sa khoáng • vùng núi mi€n Bwc nk‘c Vi„t, Trác tình c“ phát 7 ngày trên sa mạc Trác đành đšng duy, và Suzy nh| nhàng kéo anh lmi grn. Giža anh và Suzy không còn khoong cách. Qua l‘p áo si mi, anh có th com nhun sŸ mát lmnh c™a sóng voi satin đang chuyn đng. Nhžng con ngk“i này mang phong cách dmn df c™a vùng Bwc M£. H‡ hành x hoàn toàn không giŠng nhžng ngk“i Thái hay ngk“i Vi„t anh bit. Suzy m…m ck“i. - Nit bàn • ngay cõi luân hŒi. - Ông chum rãi. Nó tŒn tmi trong sinh t. Chúng sinh thk“ng ngày vtn có th tu dk–ng và giác ng giža vô thk“ng. Ngk“i sŠng cgng nhk k} cht thoy đ€u mang trong mình th tính thanh t†nh không sinh di„t. py chính là Phut tính vuy. Phut không • ngoài Tâm đâu. - Bmch thry, thry đã giác ng, đã có th hình dung đn Pháp thân(1) đk—c chka. - Trác hoàn toàn vui v} và anh muŠn hˆi khó nhà tu hành ch… bit sŠng bxng nk‘c ging tr“i và gmo trwng. DiLi - Không ai có th tro l“i câu này cho con, nhkng ta vtn hình dung đn mt đmi dking vô hmn đ†nh, l{ng yên và tfnh m†ch, không tì vt tŠi tem u ám. 16 (1) Trong giáo lý v ba thân Pht, Pháp thân là thân siêu vi t nht c!a tt c ch Pht và các chúng sinh đã đk—c giác ng hoàn toàn. Trong qy có bon th c™a vg tr˜, chính là sinh t và Nit bàn. Song chi€u nay, Phra Sutta boo anh. - Nirvana k, ch… khi nào con gioi thoát khˆi luân hŒi m‘i có th vkin t‘i nii cŸc lmc. Không ai khác ngoài con, phoi tŸ tìm cách gioi thoát cho chính mình. Trác tr• mình trên đqt lmnh. Phra Sutta hiu nhrm ý c™a anh. Anh không quan tâm con đk“ng mình đang đi t‘i là Nit bàn hay đ†a ng˜c, nhkng anh muŠn đk—c gioi thoát khˆi nhžng ni ám onh đang cwn xé tâm thšc nhk hàng ngàn con kin dk‘i da th†t đang hun nóng cyng chân trry xk‘c. Khi Trác t‡a thi€n, anh không mong rxng tqt co nghi„p chk‘ng chŒng chqt tœ vô thu¢ có th đk—c gt ra. Anh ch… muŠn nhžng hình onh hn đn đang bám ch{t lqy vˆ não nhk vòi bmch tuc s~ tan ra và rã nát. Khi nhwm mwt thi€n đ†nh, Trác cŠ dŸng lên bŠn bšc tk“ng đen trong óc, nhkng nhžng ám onh nhk tên trm vô hình liên t˜c đ˜c th™ng bšc tk“ng dày đ{c qy. Ngay co lúc này, nhžng l“i t˜ng ni„m mông lung hru nhk chyng còn ý nghfa. Ký šc kia, mang đry đ™ swc màu c™a gió, cát và bin co đang tqn công thân thšc anh, thon nhiên và tàn nhtn. Khi Trác bk‘c ra khˆi khu resort đ lên xe v€ phòng hi thoo, có mt thš gì đó mi hŒ làm anh chú ý. Trác vi ra hi„u cho ngk“i lái xe và g‡i khe kh~. 17 7 ngày trên sa mạc hi„n ra ngôi chùa nhˆ ngay lkng chœng núi. Nhžng ngôi chùa • nii anh không sinh ra thut k  lm: rêu phong, thâm nghiêm và u t†ch, nó không giŠng bao mái chùa rŸc r– nhk cung đi„n mà anh đã quen mwt tœ tqm bé. Ngôi chùa qy, ch… có mt nhà sk và mt chú tiu. Anh ngŒi dk‘i bóng cây si giža sân, hít sâu mùi hking hoa mc đry lŒng ngŸc. Khi đŠi di„n con ngk“i m{c áo nâu khŽ hmnh, anh đŒ rxng bát nk‘c màu nâu có mùi v† đ{c bi„t mà ông m“i khách cgng giŠng nhk chqt phon quang dtn truy€n khi ch˜p X-quang, nó làm l ht nhžng quanh co khúc khu¢u mà anh hxng giqu kín. - Suzy? - Suzy? Tmi sao em lmi • đây? - Anh kêu lên đry ngmc nhiên. Suzy mit hai tay vào chic váy cotton trwng, nàng m• to mwt v‘i v} ngmc nhiên không kém. - Chak? Th còn anh thì sao? - Anh đi dŸ hi thoo v€ luut đru tk khai thác sa khoáng. Sao lmi có sŸ bqt ng“ thú v† th này? - Quê m| em • đây mà. Em v€ đk—c ba hôm rŒi. - Em • đâu? - Sunrise. - Nàng hqt nh| cxm v€ hk‘ng ca vào khu resort. - Nghfa là chúng ta cùng chung mt khách smn tœ hôm qua đn gi“ mà không bit. - Anh m…m ck“i. - Bây gi“ anh phoi đi. Em • đây lâu không? DiLi - Đn cuŠi turn. 18 - Còn anh chi€u nay v€ rŒi, nhkng h|n em bža trka nhé. Anh đ lmi sŠ đi„n thomi cho nàng và lên xe. SuŠt buŽi hi thoo, Trác bun rn v‘i vi„c ghi chép dž li„u - Chi€u nay mqy gi“ anh v€? - Có l~... ngày mai... anh m‘i v€ đk—c. Sáng nay anh vœa g{p mt đŠi tác, có th s~ phoi bàn vi„c vào chi€u nay. - Trác hii bqt ng“ và anh but mi„ng nói dŠi. Suzy nho}n mi„ng ck“i. Hai ngón tay nàng vtn h“ hžng đ– ly rk—u theo cách quen thuc. Trác bŠi rŠi uŠng cmn ly rk—u vang và kín đáo quan sát nàng. Suzy đang li đãng nhìn ra ngoài tr“i ngen ngwt. - ” đây không có Zouk, em nh‘ giai đi„u c™a nó. Zouk. Ký šc c™a anh ngwt nh†p vào màn sking mù mi hŒ, lãng đãng c™a bin đêm, ch… phút giây ch‘p nhoáng quy„n hòa trong giai đi„u c™a “Dans tes yeux”. Hai ngày ngwn ng™i • Bali anh hru nhk không quan tâm gì nhi€u đn Suzy vì thking v˜ v‘i Hayden và Chris đã choán ht tâm trí anh. International Resources ch… m‘i đru tk vào Vi„t Nam nhkng là công ty cmnh tranh khó ch†u trong vi„c khai thác sa khoáng và cung cqp Titan sang th† trk“ng Bwc M£. IR muŠn chim lfnh co quy€n khai 19 7 ngày trên sa mạc Nàng chum rãi quay lmi, chum rãi đka bàn tay thiên thrn làm ch™ đ†nh m„nh c™a k} khác. Sau này, nhžng khi cùng nàng điên dmi hòa trong đ—t sóng tuôn trào, Trác thk“ng thì thrm rxng nu ngày hôm qy, anh r“i khˆi phòng mun hin mt chút, ho{c nhk m‡i khi, s‘m hin mt chút, anh và nàng s~ nhk hai hmt cát trên sa mmc không bao gi“ ti„m cun. và đka ra nhžng câu hˆi chqt vqn. Các thay đŽi trong luut đ†nh m‘i khin anh khá ceng thyng, nhkng trong ti€m thšc c™a Trác đang szn có mt đi€u gì đó rqt vui v} mà tšc th“i anh chka nh‘ ra đk—c. Bža trka v‘i Suzy • ngay trong Sunrise. Nàng vtn m{c chic váy trwng buŽi sáng, v‘i áo cotton đˆ rŸc. Suzy là ngk“i hài hk‘c. Nàng làm anh ck“i hru nhk suŠt buŽi. CuŠi cùng, nàng hˆi. - Chúng tôi đã bí mut thu mua 25% cŽ phiu c™a Titan E.C trên th† trk“ng mà chyng mqt mt xu chênh l„ch nào. Co anh và Chuyên, ngk“i bmn vào sinh ra t cùng l‘n lên tœ vùng đqt nghèo đói • Đông Bwc Thái Lan, đŒng th“i làm giám đŠc đi€u hành cho anh, đ€u đã lk“ng trk‘c đk—c vqn đ€ này. Ch… có đi€u, sŸ nhk—ng quy€n s• hžu cŽ phiu âm thrm và l{ng l~ đn ni ngay co các thám t kinh t c™a Trác cgng giut mình. - Vi„c tr• thành cŽ đông chin lk—c c™a Titan E.C đŠi v‘i chúng tôi gi“ d‚ dàng nhk uŠng chai bia này. - Hayden dùng mt hii duy nhqt đ dŠc cmn chai bia đry b‡t vào cŽ h‡ng. Trác ck“i khan. DiLi - Chœng nào đmi hi cŽ đông c™a Titan E.C chka đk—c tin hành, thì oo tk•ng c™a IR chyng nói lên đi€u gì co. 20 - Vuy sao? - Hayden m…m ck“i. - Anh đoán đk—c s~ có bao nhiêu phrn trem cŽ đông quý mn c™a anh tœ chŠi hùn đ™ cŽ phrn chi phŠi cho IR. Tôi cho rxng vi„c trk‘c ht c™a Titan E.C lúc này là c™ng cŠ lmi ban quon tr† trk‘c khi đmi di„n c™a chúng tôi đk—c bru. Chuyên đã l{ng đi sau chuyn tr• v€ c™a Trác. Còn anh tránh ánh mwt Chuyên. - Âm mku thôn tính c™a IR đã rõ ràng, nhkng co tôi và cuu đ€u có khe h•. - Không tránh đk—c, Chakri. Bây gi“ là gioi quyt vqn đ€ trk‘c mwt. Cuu tính sao? - Không còn cách nào khác. - Không đk—c, Chak. - Chuyên nhŽm duy. - Ti€m lŸc c™a IR rqt mmnh. Chyng ai đoán đk—c h‡ s~ làm cái gì. Мng đ cáo thò mt chân. - Bmn Chayo thân mn, không đn ni th đâu. Đây là bon đi€u tra c™a thám t vœa giao cho tôi hôm qua. Cuu xem đi, đry đ™ thông tin v€ vŠn ch™ s• hžu và th{ng dk cŽ phrn c™a IR • bên M£. H‡ không đ™ sšc đ chi phŠi chúng ta đâu. Chœng nào, tôi và cuu còn là cŽ đông chính, Hayden s~ chyng gi• trò gì đk—c. Hin nža, nhžng luut đ†nh đru tk m‘i khin th† trk“ng c™a ta g{p khó khen. Có thêm ti€m lŸc c™a IR cgng chyng hmi gì. Chuyên không nói gì. Anh luôn tôn tr‡ng ý kin c™a Trác. Hin nža, h‡ cgng chka tìm ra cách nào kho df hin. - Có gì nghiêm tr‡ng không? - Suzy nhìn sâu vào mwt anh. - Không... - Trác giut mình. - Anh... đang rqt vui. - Có liên quan gì đn rœng núi và mˆ qu{ng • đây không vuy? - Suzy cŠ làm ra v} nghiêm tr‡ng. 21 7 ngày trên sa mạc thác các mˆ qu{ng gŠc đwt giá trên vùng núi phía Bwc, mt đi€u rõ nhk nk‘c trong đáy cŠc. Tuy nhiên, khi Hayden báo tin cho Trác lúc h‡ ngŒi uŠng bia lmnh • Kuta, anh vtn không khˆi choáng váng. Ting ck“i và ánh mwt c™a h‡ hòa vào nhau, giòn tan nhk th™y tinh v– và nhanh chóng ào mt nhk sóng th™y tri€u. Có nhžng đi€u, Trác không th vmch ra trong các k homch c™a mình. Co cuc đ“i, thành công nŠi tip thqt bmi, anh vtn ghi lmi thành tœng gmch đru dòng trong cuŠn sŽ nhˆ cài trên vˆ não đ trù tính cho nhžng k homch tip theo. Tuy nhiên, nhžng giây phút sau này, cuŠn sŽ nhˆ c™a anh nhk b† m™n ra và tan nát trem nghìn monh theo chi€u gió. Gió cuŠn lên tœ bin co, thŽi tung l‘p rèm ca và mái tóc cun rŠi c™a Suzy. - Mun rŒi, anh ng™ đi. - CuŠi cùng, Suzy đšng duy, sau khi giža h‡ chìm vào khoong l{ng. - Tmi sao? DiLi - Mai anh phoi v€ s‘m mà. - Nàng m…m ck“i, nhìn vˆ chai rk—u rng không và nhžng monh giqy bmc b‡c sôcôla lqp lánh trên chic bàn g thông. Chúc anh ng™ ngon. 22 Nàng đšng duy, màu đˆ rŸc c™a chic áo thun chuyn thành tía sum trong ánh treng nh—t nhmt. Nàng đi vài bk‘c v€ phía ca vào, cuŠn lmi mái tóc rŠi bù vì gió, rŒi đ{t tay lên tay nwm bxng đŒng. Anh vtn ngŒi yên l{ng trên gh. Có thš gì đó ngen nhžng chuyn đng c™a anh. Đôi chân anh n{ng nhk đeo chì. Đôi bàn tay tŸa hŒ b† dán ch{t xuŠng tay v†n. Đôi mwt anh ghim v€ mt phía, bqt đng. Chic tay nwm ca. Nàng xoay mmnh. - Suzy. - Anh thŠt lên. Tên nàng but ra trk‘c co ý nghf. Nàng hii chžng lmi. Anh kh~ chmm vào vai áo m€m mmi. Nàng kh~ rùng mình, quay lmi và dŸa lkng vào cánh ca. Đôi mwt nàng long lanh trong đêm tŠi. Chúng màu đen, nhkng rõ ràng có co ánh sáng xanh trong đó nža. Anh có th com thqy hking thim k  d† tœ ci th nàng, hòa ltn v† m{n chát sm k‘t c™a bin co, v† hanh hao c™a gió tr“i và cay nŒng c™a rk—u vang. Anh cúi xuŠng. Đôi môi anh nóng bˆng, và càng bˆng rãy khi chmm vào b“ môi còn vking vqn v† đwng đót c™a sôcôla. Đôi tay anh cgng rát bˆng, mt com giác hŒi hp, cuŒng điên và hmnh phúc dŒn lên xúc giác. Nàng rên lên mt ting khe kh~. Nhžng ngón tay sit ch{t tay nwm ca bxng đŒng. Hông nàng m€m mmi. C{p đùi nàng m€m mmi. B˜ng nàng. Da th†t nàng. Anh có th com thqy tœng luŒng rung đng lan tˆa tœ nàng sang anh, d†u dàng và sm k‘t. 23 7 ngày trên sa mạc - Không. - Trác ck“i to. - Ch… có đi€u, đúng là anh b† nhŠt trên núi lâu ngày quá. Vài tháng tr“i m‘i nhìn thqy mt ph˜ nž đi qua, mà đqy là bà bán c™i. Anh v– òa cùng nhžng cin sóng bin ng‡t ngào và cuŒng n đang dâng trào. Nhkng sao, ngay co trong nhžng phút giây hmnh phúc nhqt anh cgng com thqy nhk đang tuy„t v‡ng. Có phoi đó chính là b•i nhžng dŸ com không lành. DiLi 24 Chi€u tàn mt cách chum rãi trên bóng nhžng cây đmi. Khi bóng đêm nhqm drn, nhqm drn lên khoong sân gmch thì ngõ hru các teng trong chùa đã chìm vào ting kinh nguy„n. Ngôi chùa này, buŒn thom thoát ra tœ nhžng np hoa ven chmm vàng chmm bmc trên vách tk“ng. Hay chính anh đã truy€n v|n nguyên ni u ám vào tœng bóng cây, ô gmch. Anh lê bk‘c vào gian chính, ngŒi sau Phra Weerawong mt soi tay. Ba ngày đã trôi qua đry nghi ngmi. Ni€m tin trong lòng anh tan tác drn. Khi Phra Suphan hˆi anh v€ th“i gian, anh đáp rxng “Con s~ • lmi cho đn khi nào đk—c gioi thoát”. Phra Suphan th• dài, im l{ng. Có th Trác mt lrn nža làm ông thqm thía thêm kip ngk“i trong b khŽ? Phra Weerawong có dáng đi„u nhanh nh|n và rm ào c™a nhžng ngk“i chka thoát t˜c. Khi anh vào trai phòng th…nh chúc ông ng™ ngon, Phra Weerawong m“i anh mt ly cà phê. - Thi€n đ†nh, t˜ng ni„m và chay trk“ng là tŠt. Ông ck“i thân thi„n. - Là mt cách thay th cho th d˜c vun đng c™a con ngk“i. V‘i Phra Weerawong, anh muŠn giž thói quen im l{ng cŠ hžu. Anh nhqp mi„ng vào ly cà phê đwng ngwt, com thqy v† đwng đang thqm drn vào tœng t bào. - Mai đn chùa nào? - Wat Pa Yeah, thka thry. - TŠt, nhkng xa lwm đqy. Đk“ng lmi đang sa, s~ đry b˜i. Nghe các Phut t nói con ch… đi b. - Vâng, thka thry. - Th là tŠt, nhkng không crn phoi th. Мng quá h„ l˜y vào đ“i. Гi là sking sa trên cˆ, vœa đ‡ng đã tan. Con ngk“i sinh ra, tŒn tmi, hk nát và tan rã, ch… ch‘p mwt tŸa chiêm bao. Nu cš quá đwm chìm trong khŽ não, thì tâm b„nh s~ sinh nhân b„nh. Hãy cŠ gwng tun hk•ng nhžng gì đang có, con trai m. Trác bng thqy m„t mˆi, anh xin phép Phra Weerawong và cáo lui v€ phòng mình. Tun hk•ng k? Anh không còn gì đ mà tun hk•ng. Hôm qua, Phra Sutta đã boo anh rxng “Cái cht đâu có gioi quyt đk—c gì vì con ngk“i vŠn đã không tŒn tmi. 25 7 ngày trên sa mạc Đôi chân nàng run rsy, kh~ chuyn đng và quy„n hòa vào anh trong bóng tŠi m“ nhmt. Chic máy hát mang sang tœ phòng nàng vtn đ€u đ{n nhžng vòng quay c™a đ†nh m„nh. “Je voudrais te chanter. Laisse-moi te susurrer. Mo gout sucrer. Qui parle de ta beauté. Quand tu n’as que d’yeux que pour moi. Si tu savais combien j’aime ca.” Anh không có thŸc k? Ngôi chùa này không có thŸc k? V† đwng c™a cà phê còn đ‡ng trên đru lk–i anh cgng không có thŸc k? Và nàng nža, ch… là oo onh thôi k? Nghf đn đó, bŠn bšc tk“ng đen dày đ{c trong óc anh bwt đru lung lay và nhân onh tràn ngup tâm thšc nhk ngk“i lž hành lmc đk“ng trên sa mmc đã bwt đru sa vào oo giác. H‡ đang • trên m{t cát. Cát dk‘i lkng h‡ sm k‘t và qm áp. Trk‘c m{t là bin. Sau lkng là núi đá. Nhžng vì sao nhˆ xíu hwt nhžng chùm sáng vân vi k  lm lên bru tr“i stm tŠi. L‘p ren trên cŽ áo Suzy bwt đru thqm nk‘c. Nàng th• dài, đôi môi ceng đry đang • dk‘i môi anh. DiLi - Chak, em ghét khi phoi bit anh s‘m th này. Cuc sŠng c™a em đã đoo ln tqt co. 26 - Anh cgng th. Li c™a đ†nh m„nh. - Anh thì thrm ngay trên ngŸc nàng. - Nu hôm đó, anh r“i phòng mun mt chút, ho{c s‘m hin mt chút. (1) Di„t đ: Chân lý thš ba trong Tš di„u đ. - Ho{c anh cš ngŒi yên trên ban công và đ m{c em m• ca. - Anh không làm đk—c th, Suzy. Anh chmm tay lên đùi nàng, vuŠt nh| trên da th†t sm k‘t vì nk‘c bin. Mt âm thanh thoát ra tœ Suzy. Nàng cwn ch{t môi. - Em không ch†u đk—c nža, Chak. Anh lúc nào cgng th, luôn bwt em phoi ch“ đ—i. Cát lqp lánh trên nàng và vking lên môi, lên tóc. Đôi môi khát bˆng c™a anh v“n vã trên b˜ng nàng. B“ hông nàng kh~ run lên và chuyn đng nhk trong mt đi„u Zouk si dmi. Cánh tay trrn c™a nàng ghì ch{t lqy anh. Đúng lúc qy bon “Dans tes yeux” cài làm nhmc chuông đi„n thomi c™a nàng vang lên mt cách khó ch†u. Suzy qu“ lqy máy. Anh giž tay nàng lmi. - Quên nó đi. Nàng m…m ck“i d†u dàng và lic vào màn hình. Anh có th nhìn thqy mt nét bin đŽi k  lm trên m{t nàng, mt nhân onh chka bao gi“ tœng troi qua, hay bit đâu anh ch… tk•ng tk—ng ra th. Nó thoáng qua nhk mt nhà k£ xoo đi„n onh lwp ghép nhžng khuôn hình chuyn bin trong mt b phim huy€n oo, khi mà gking m{t c™a nhân vut chính có th bin hình thành thiên thrn và qu¢ dž. - Có chuy„n gì không? - Anh lo lwng hˆi. Nàng lwc đru, m…m ck“i. Nhkng tœ lúc đó, nhžng ngón tay c™a nàng dk“ng nhk lii lˆng. Ánh mwt xa xem hòa cùng các vì sao. 27 7 ngày trên sa mạc Bon ngã là hk vô. Vmn vut • đ“i đ€u là oo onh vô thŸc, là thurn túy tâm thšc mà thôi. Loài ngk“i không hiu nên cš khát ái, tham d˜c gây ra nghi„p báo. Nu con dŒn ht lòng tin ni„m vái và thi hành di„t đ(1) thì s‘m mun s~ thoát khˆi chŠn mê mà vào cõi giác.” - Em sao th? - Anh ngœng lmi. - Không có ai mà. Đây là nii hoang vu nhqt trên hành tinh này. - Là em ch… com giác th thôi. - Mình xuŠng bin nhé. Môi anh gwn ch{t lên môi nàng, ngŸc anh trên ngŸc nàng và h‡ len tròn trên cát. Mt com giác d†u ng‡t êm ái thqm drn vào ci th cho đn khi anh com nhun làn nk‘c trong lmnh. Trong vòng quay cuŠi cùng, nàng đ㠕 trên anh, còn khwp ngk“i anh ngup trong cát và nk‘c bin. Suzy kéo chic váy li€n có nhžng chqm hoa li ti lên quá đru. Cát trên ngŸc nàng vtn lqp lánh. Hai đùi nàng khép ch{t, và tšc thì mt com giác mê cuŒng bao ph™ lqy anh. Њi v‘i Suzy, mi lrn troi nghi„m cùng nàng là mt sŸ hoàn toàn khác bi„t. Và đi€u đó khin cuŠn sŽ nhˆ trong óc anh đã trôi đi và tan bin cùng bin đêm. DiLi - Suzy. - Anh thŽn thšc. Sóng bin đang dup d€nh cùng nhžng đ—t sóng rung com mà anh và nàng tmo ra. 28 Anh ch… nhìn thqy na thân trên c™a nàng nhô lên khˆi m{t nk‘c. Treng đêm óng ánh trên môi nàng. Tóc nàng k‘t nk‘c và cun rŠi, tœng l‡n vking vít trên đôi vai màu sáp ong. Đôi mwt nàng nhìn anh, hoang dã và ngây dmi. Nàng đã nhqn chìm anh vào nhžng cuŒng n trong lòng đmi dking bxng ánh mwt qy, bxng nhžng vùi sit trên nk‘c bin. - Мng đ tình com lqn át công vi„c. Công ty này crn cuu. Nu cuu không tup trung, nó s~ cht. - Có cuu là tôi yên tâm rŒi. - Anh vui v}. - Không phoi th đâu. - Chuyên cau mày. - Hãy luôn nh‘ đn bŠ cuu và nhžng ngk“i khác. Con đk“ng trk‘c m{t cuu bwt buc ch… có thành công mà thôi. Thành phŠ núi t} nhmt khin Trác thqy lo lwng cho Suzy. Cô đã quen mt cuc sŠng sôi đng v‘i nhžng trung tâm thking mmi khŽng lŒ, các boutique trkng bày hàng hi„u qua ô ca kính trong vwt, nhžng quán cà phê gh bành qm áp và nhqt là đi„u Zouk rŸc la trong nhžng đêm trwng bên qury bar. Suzy bxng lòng chuyn đn cùng Trác, sŠng trong mt cen nhà tuy đ|p đ~ và ngen nwp nhkng bao quanh b•i nhžng con phŠ dài buŒn t} v‘i mái ngói nâu trrm om đmm. Anh đã bày tˆ đi€u qy khi h‡ • bên nhau trong mt sáng ch™ nhut nhàn ton him hoi. - Em quen rŒi, quen đn ni có lúc em tk•ng mình đk—c sinh ra tœ đây. - Suzy d˜i mái tóc m€m vào ngŸc Trác. - Còn anh thì sao? - Anh đi đn bqt cš nii nào sinh l—i nhuun, núi cao hay bin sâu, bqt cš nii nào. 29 7 ngày trên sa mạc - Em thqy... • đây... trŠng troi quá. Chuyên không thích nàng. Anh không bit sao lmi th. Có th tœ sau lrn đšng đ—i anh và nàng rqt lâu sau cánh ca g phòng làm vi„c, Chuyên đã tˆ ra khó ch†u, nhkng cgng ch… nh| nhàng grn xa. - Tmi sao? DiLi - Tmi sao? 30 - Em bit không, gia đình c™a anh, gia đình c™a Chuyên là nhžng ngk“i nhup ck khŠn khŽ. Th“i ông bà, vì chin tranh, vì nmn đói m‘i phoi bˆ đqt mà đi. Khi anh m‘i l‘n lên, chính ph™ Thái quây t˜ nhžng ngk“i Vi„t lku lmc vào mt vùng, đqy là mt thš trmi tup trung rng l‘n b† bao quanh b•i nhžng rào con vô hình. Thum chí có nhi€u ngk“i suŠt cuc đ“i chka đk—c đ{t chân lên thành phŠ, quanh nem ch… bit đn th† trqn biên gi‘i nhˆ h|p. Sau này, khi luut pháp thay đŽi, cha anh mt mình đi tìm con đk“ng sŠng. Ông v€ nk‘c, đúng vùng đqt này, ông làm thuê, đào đãi mˆ qu{ng. HŒi qy nhi€u ngk“i còn chka bit giá tr† c™a nhžng mˆ titan. H‡ không bit thš qu{ng đen sì qy đk—c dùng vào vi„c gì. Trong khi các quŠc gia phát trin lúc nào cgng ngŠn titan nhk thuŒng luŒng đ ch tmo máy bay, vˆ xe teng, tên la, tàu chin, vˆ đmn và các thit b† c™a lò phon šng hmt nhân thì đqt nk‘c này lmi có trž lk—ng cát đen chim mt phrn nem th gi‘i. Sau này nhi€u ngk“i trong cng đŒng Vi„t bên qy theo ông sang đây, trong đó có co cha c™a Chuyên. Cha anh lúc qy m‘i gom vŠn tœ nhžng ngk“i quen trong cng đŒng, thành lup mt doanh nghi„p nho nhˆ rŒi thuê ngk“i đào đãi sa khoáng và xuqt thô sang Trung QuŠc. ” đqt nk‘c này, ngk“i ta vtn Vì Suzy đang gŠi đru lên ngŸc Trác, nên anh không th quan sát gking m{t nàng. Anh đành hôn lên mái tóc c™a Suzy. - Trk‘c khi ông v€ Nit bàn, ch… nói v‘i anh mt câu duy nhqt “Trác, con đOmng trOlc m[t con bYt bukc chd có thành công mà thôi.” Ngày thr tO... Anh đã xa drn trung tâm c™a Bangkok. Nii này là nhžng con ngõ nhˆ quanh co, bsn th…u, v‘i đry rác rn tœ rau cˆ và hoa quo ntu nát. Dk‘i cái nwng mùa khô hanh hao, mùi thŸc vut phân h™y bwt đru xc lên ám vào da th†t nhžng ngk“i khách b hành. Trên đqt nk‘c này, không nii nào giŠng nhau, trœ cái nwng, nwng khô hmn, nwng nh‘p nhúa, nwng 31 7 ngày trên sa mạc - Con đk“ng trk‘c m{t anh bwt buc ch… có thành công mà thôi. - Anh l{p lmi câu nói c™a Chuyên. quen v‘i vi„c đào b‘i các nguŒn sa khoáng vô tŽ chšc kiu thŽ ph…. Nhkng nh“ vuy mà gia đình anh tr• nên giàu có. Khách hàng c™a ông ngày càng nhi€u, nhkng cgng có nhi€u ngk“i bwt đru nhun ra nguŒn l—i khŽng lŒ c™a cát đen. Ông đŽi hk‘ng, nhup dây chuy€n công ngh„ và thuê k£ sk giˆi đ ch bin bóc tách luôn titan tœ qu{ng Ilmenhit và xuqt khsu h—p kim tinh chqt. Mãi sau này nhà nk‘c m‘i ban hành luut cqm xuqt thô, thì cha anh đã đi trk‘c mt bk‘c rŒi. Cát đen là máu, là nk‘c mwt, là mŒ hôi c™a cha anh em m. Ông đã bˆ grn na đ“i ngk“i đ chôn mình trong các mˆ qu{ng. - Con không còn gì co, thry ii. DiLi - Chakri, th gi‘i này là hk vô. Vmn vut bin hóa vô thk“ng, đ“i ngk“i là vô thk“ng. Mi giây tmo h—p b•i nhân duyên, phút chŠc lmi di„t. C™a coi sinh ra do tâm thšc c™a con. Thš quý nhqt, nó nxm trong tim con. Nó vô hình mà hžu hình. Đqy là ĐpT con m. 32 Anh im l{ng. “Con không thuc v€ nii này, con cgng không thuc v€ nii linh hŒn tŽ tiên đã gwn bó xking th†t tœ ngàn đ“i. Con đã tk•ng th mà không phoi. Con thqy s— h‡. Con s— nhžng con ngk“i qy, nhžng đŒng bào cùng chung nguŒn gŠc đã szn sàng h™y homi và vùi di„t con xuŠng đqt đen.” Anh không thŠt nên l“i nhkng dk“ng nhk ý nghf đã đuu lmi nh“ s—i dây tinh thrn vœa đk—c gwn kt v‘i Phra Suphan. - Nhân quo là hi„n thân c™a vô thk“ng, Chakri. - Con đã làm đi€u gì không phoi? - Nhžng gi‡t nk‘c khô khŠc ša ra tœ hai hŠc mwt Trác. - Ta không có ý nói th. Nhân duyên h—p tan không vfnh vi‚n. Chyng có gì là vfnh vi‚n trên cõi đ“i này. Co ni đau c™a con cgng vuy, Chakri m. - Con không th xua nó đi. Ch… còn mt cách duy nhqt thôi, thka thry. - Cái cht k? Nu ngay co trong cái cht con cgng không th gioi thoát đk—c thì sao đây? Vtn còn nhžng con ngk“i đang sŠng gwn kt v‘i linh hŒn con. Làm sao con có th gioi thoát khˆi h‡ đây? Nu con đã nghf đn cái cht, vuy thì hãy ngày nào cgng nghf đn nó đi. Nu th“i hmn c™a con ch… là boy ngày, con s~ làm đk—c nhžng đi€u đúng nhqt. Suphan đã khuyên anh nên nghf đn cái cht và đi€u đó nhup vào anh nhk mt cách tŸ k¢ ám th†. Sau 7 ngày anh s~ tìm đn cái cht đ đk—c gioi thoát vfnh vi‚n. Nhk vuy, ch… còn ba ngày nža thôi. Hình nhk anh b† lmc đk“ng. Chùa Wat Phou Phnom nxm • góc phoi trên bon đŒ quun Khlong Toey nhkng anh lmi đang đi v€ hk‘ng Thung Mahamek. Trác đành quay ngk—c lmi. Khi nhžng ngôi nhà cg nát hi„n ra thì m{t tr“i đã đšng bóng. Nhžng ck dân quun Khlong Toey nghèo túng nhqt Bangkok. Phrn l‘n h‡ là dân lao đng nhup ck đn 33 7 ngày trên sa mạc chói chang, nwng gxn hwt, nwng bˆng cháy, nwng ˜p lên m‡i vut nhk muŠn r˜i tàn tqt co. Nwng len lˆi vào cŽ h‡ng anh khô khŠc. Nhžng dây hoa ngg swc đ cúng chùa lqp lóa trk‘c m{t anh muôn nghìn swc tía. Anh cŠ gwng chŠng ch‡i v‘i cin choáng váng vì say nwng và vì đói khát. PhŠ xá đông ngk“i và anh đang đc hành. Nhžng con ngk“i này nói cùng ting nói v‘i anh. Anh đã sinh ra và l‘n lên cùng dân tc này, nhkng anh luôn thqy mình không thuc v€ h‡. Anh không thuc v€ nii này. Ý nghf đó đã lóe lên trong khoonh khwc khi anh đi đi v€ v€ giža nhžng mˆ sa khoáng xám x†t, lrm b˜i và rét cwt da cwt th†t, đ rŒi ch… hai ting sau đã có m{t • thành phŠ Œn ã chan hòa ánh nwng. Khi đŠi di„n Phra Suphan, anh ngsng lên nhìn ông đau khŽ. - Đqy là mùi hking pha trn c™a lan Nam Phi, nhài Madras và hŒng Damascene, tmo nên Rush Coffret. DiLi - Anh chyng quan tâm đn nhài, lan hay hŒng hoa gì ht. Nó luôn xuqt hi„n khi em có m{t. Anh thành phon xm có đi€u ki„n rŒi. Thum chí nu ch… crm mt chic khen có Rush Coffret thì hình onh em lup tšc hi„n ra trong đru anh. 34 - Mt nãm Gucci son xuqt t‘i hàng vmn l‡ Rush. Anh nhìn thqy em • tqt co nhžng ngk“i dùng Rush à? - Suzy ck“i to. Quo thut, mùi hking nŒng nàn qy đã tr• nên ám onh đn ni có lrn trong mt bža ti„c l‘n mà hai ngk“i tham dŸ, anh ngŒi grn nàng và com nhun mùi hking tˆa ra tœ nhžng np voi áo, tœ trong nhžng c đng nhˆ nhqt c™a nàng và dk“ng nhk quy„n hòa lên co ánh mwt, đôi môi. Anh nhwn tin vào máy nàng “Ra ngoài chút, có vi„c crn”. Nàng bk‘c theo anh, ngi ngác giža hành lang vwng l{ng. Anh không nói gì, kéo tay nàng đi trên nhžng buc thang troi thom đˆ hun hút và h‡ đã làm vi„c đó ngay trong rest room c™a sonh khách smn, vi vã và cuŒng nhi„t nhk nhžng thanh niên m‘i l‘n còn nguyên tính tò mò. - Nó hòa ltn vào em, tmo thành mt mùi hking khác, không phoi giŠng thš nk‘c hoa trong cái hp qy đâu. - Nhk th nào? - Nàng tˆ v} làm nhk kinh ngmc. - Anh không bit. Không miêu to đk—c, ch… com nhun đk—c thôi. Ngay lúc đó, anh kéo nàng ngŒi lên đùi mình. Mùi lan Nam Phi nŒng nàn. Chic áo th˜ng trên ngk“i nàng xô l„ch, l mt phrn vai và b ngŸc sen chwc màu sáp ong. C{p đùi nàng rng m• và m€m mmi. Ting kêu kh~ hru nhk thoát ra cùng lúc tœ hai c{p môi đang gwn ch{t. - Anh yêu em, Suzy. MŒ hôi trên ngŸc trên cŽ nàng lqp lánh. Vài s—i tóc rŠi vking xuŠng m{t anh, chúng cgng mang 35 7 ngày trên sa mạc tœ vùng Đông Bwc t…nh Isan. Nhžng con kênh • Khlong Toey bŠc mùi xú u và không khí ô tmp ngay co trong nhžng bóng cây him hoi bên v„ đk“ng. Bqt ch—t giža nhžng tmp chqt hn đn qy, mt mùi hking thoong qua khšu giác hru nhk đã tê li„t. Anh cŠ nhk‘ng đôi mwt đ“ đtn v€ phía mùi hking nhk mt phon xm có đi€u ki„n. Có chic ô tô vœa đ x†ch lmi ngay trk‘c m{t anh và mt cô gái Thái xuqt hi„n tœ ca sau. Anh không bit chic xe hii sang tr‡ng và cô gái sang tr‡ng kia làm gì • chŠn brn hàn này, nhkng mùi hking toát ra tœ cô ta khin anh ngây ngqt, và đau đ‘n. Đó là mùi hking mê ho{c c™a lan Nam Phi, nhài Madras và hŒng Damascene. Mùi hking pha trn co sŸ lmnh l~o c™a cái cht. Mt turn trk‘c đó, Chuyên dè d{t nói v‘i anh. - Vi„c chuyn nhk—ng cŽ phrn cho Suzy, cuu nên cân nhwc k£ lk–ng. - Có gì đâu mà phoi cân nhwc. Ch… mk“i phrn trem cŽ phrn, cuu làm sao th? - Chúng ta đã có nguyên twc bqt di bqt d†ch rxng phoi nwm quá bán. Công ty nào cgng vuy thôi. Cuu m‘i là lm lùng. - Không phoi v‘i Suzy. - Trác thqy hai má mình nóng lên. - Suzy v‘i tôi là mt, cgng nhk tôi v‘i cuu là mt vuy. - Cuu chka tìm hiu k£ v€ Suzy nhk nguyên twc chúng ta vtn làm trk‘c khi chuyn nhk—ng cŽ phrn cho cŽ đông. - Tôi hiu cô qy còn hin bon thân mình, cha c™a Suzy s• hžu mt tup đoàn l‘n, mình lmi đang crn huy đng vŠn, còn gì hin nža. Lfnh vŸc homt đng c™a nhà cô qy cgng chyng liên quan gì đn sa khoáng. DiLi - Trong kinh doanh không th làm sai nguyên twc. - Chuyên vtn cšng rwn. 36 - Cuu đang giong bài cho tôi hay sao th? - Trác hét to. - Cô qy swp tr• thành v— tôi và cô qy muŠn mình cgng có mt phrn trong công vi„c c™a tôi. Chúng ta không bàn cãi chuy„n này thêm nža. Cuc nói chuy„n v‘i Chuyên làm Trác buŒn bŸc. SuŠt co buŽi, phòng làm vi„c c™a anh mù m†t khói thuŠc. TŠi hôm đó, anh nxm ngay đi trên gik“ng và ngay co mùi lan Nam Phi nŒng nàn cgng không khin anh nhúc nhích. - Anh làm sao th? - CuŠi cùng Suzy kh~ khàng. - Anh không sao. - Anh choàng qua vai nàng an ™i, mwt vtn không r“i vt đen nhˆ xíu trên trrn nhà. - Có mà. Chuy„n gì? - Anh vœa có chuy„n ceng thyng v‘i Chuyên. - V€ chuy„n gì? - Vtn là chuy„n kinh doanh l{t v{t thôi mà! - V€ em à? Trác giut mình. Khi anh và Chuyên tranh cãi v€ chuy„n này, Suzy không có m{t • công ty, nhkng nàng thông minh và nhmy com. Dk“ng nhk Suzy đã nhun ra mŠi ác com c™a Chuyên đŠi v‘i mình ngay tœ đru. - Không. - Anh nói dŠi. - Sao em lmi nghf th? - Anh Chuyên là ngk“i đc đoán, nhkng phrn l‘n công ty này là c™a anh, tmi sao anh luôn đ anh qy chi phŠi. - Cuu ta không chi phŠi đk—c anh. - Trác gwt lên. - Tqt co m‡i ngk“i đ€u thqy th. Bqt k vi„c gì l‘n nhˆ anh cgng đ€u tham khoo ý kin c™a anh qy. - Vì cuu qy là giám đŠc đi€u hành c™a công ty. 37 7 ngày trên sa mạc mùi hking c™a ci th nàng. Anh vùi mình trong nàng và òa v– cùng mùi hking hoang dmi đang ša ra tœ th†t da. Trác th• dài. DiLi - MŠi quan h„ giža anh và Chuyên, không ch… đin gion là đŒng nghi„p, hay bmn bè... 38 B‡n anh l‘n lên cùng nhau, h‡c cùng mt l‘p, uŠng chung mt mmch nk‘c ging. HŒi nhˆ, cuu qy hay Šm đau b„nh tut, cgng là vì cuc sŠng c™a tqt co cng đŒng ngk“i Vi„t khi qy đ€u khŽ cŸc nhk nhau. Đru nhžng nem 70, anh và Chuyên h‡c tiu h‡c. Có vài đša h‡c sinh Thái thk“ng g‡i b‡n anh là M‡i. Mt lrn không ch†u nŽi, anh nŽi khùng lên gây ln. Ba thxng ngk“i Thái nhoy vào. Tqt nhiên Chuyên không đšng ngoài cuc. CuŠi cùng anh thì không sao, nhkng cuu qy b† đánh đn ngqt. Anh cõng Chuyên v€ nhà, rŒi ngk“i nhà đka cuu qy đn trmm xá. Cuu qy b† giup co lá lách, phoi phtu thuut. Lúc đšng ngoài phòng mŽ, anh đã có ý nghf rqt kinh kh™ng. Anh s~ không th tha thš cho mình... nhkng cuŠi cùng, cuu ta cgng khˆe, ngk“i đã bé càng xanh nhk lá. Cš nhk th, cuu qy • bên cmnh anh cho đn bây gi“. Anh không có anh em trai, và Chuyên thì hin co anh em, là mt phrn máu th†t c™a anh. HŒi nem chín boy, Thái Lan là tâm đim c™a cuc kh™ng hoong tài chính Đông Á. Trk‘c lúc qy cha anh đã th chqp ngân hàng đ đru tk phrn l‘n vào chšng khoán. Khi đó đŒng baht b† s˜t giá còn mt na. Ông khŠn khŽ vì suýt mqt trwng, trong khi công ty đang crn vŠn dk đ tích hàng. Cha c™a Chuyên, cgng là mt cŽ đông c™a công ty, đã dŒn ht toàn b gia son, tŸ đšng ra vay mk—n thêm nhi€u ngk“i khác trong cng đŒng đ giúp ông mà không h€ đòi hˆi quy€n đšng tên đa sŠ cŽ phrn, k co khi cha anh nen n…. K homch đk—c đi du h‡c nk‘c ngoài c™a Chuyên vì th cgng tiêu luôn. Anh không nhžng mwc n— Chuyên, mà còn mwc n— co gia đình cuu qy và nhi€u ngk“i khác. Nhžng gì cuu qy lo lwng cuŠi cùng cgng ch… là vì sŸ thành công c™a anh mà thôi. Suzy không bình luun gì, và anh cgng ng™ thip đi trong giqc mng chup ch“n đry bóng tŠi lang thang trên nhžng cánh đŒng hoang vu, cxn ci c™a vùng Đông Bwc om đmm. Khi anh giut mình thšc duy, ch—t thqy ngŸc trái mình lành lmnh, Suzy không còn • đó nža. Anh hŠt hoong but duy và g‡i tên nàng. Anh chmy lên xuŠng nem trng gác và tình c“ nhìn thqy ánh đèn vàng v‡t trong phòng làm vi„c. - Suzy. - Anh m• ca phòng ngmc nhiên. - Em làm gì th? Suzy đang đšng giža phòng, hii lúng túng và nho}n mi„ng ck“i. - Câu chuy„n c™a anh làm em không ng™ đk—c. Em tính d‡n d|p phòng cho anh. Bœa bãi quá. Nàng bk‘c t‘i d˜i m‘ tóc rŠi m€m qm vào ngŸc anh. Anh b thŠc nàng v€ phòng ng™. Cuc nói chuy„n v‘i Chuyên đã hru nhk bin mqt, nhk vt 39 7 ngày trên sa mạc - Còn chuy„n giža em và anh, giám đŠc đi€u hành cgng đk—c phép xen vào sao? DiLi 40 Có nhi€u con đk“ng đ sŠng và cgng nhi€u con đk“ng đ cht, nhkng con đk“ng gioi thoát ch… có mt. Anh còn hai ngày nža. Th“i hmn c™a anh đang ngwn drn. Ngôi chùa này không ngen đk—c mùi xú u đang xc lên tœ con kênh nk‘c đen đry rác rn l“ đ“ bên kia vách tk“ng. Khi nwng ló rmng thì cgng là lúc rut gan con kênh bwt đru nhn nhmo. Nó đang bŠc hii. Tuy nhiên, các teng vtn thon nhiên đi lmi, en uŠng và ng™ ngh… giža mùi ô tmp này. H‡ đã h‡c đk—c cách vô com v‘i đ“i, không ch… vô com v‘i hào nhoáng, xa hoa, lng lty mà vô com ngay co khi b† đsy vào giža chŠn bùn nhi lry li. Trác thqy ghen t† v‘i h‡. Anh vtn chka di„t đk—c khšu giác c™a mình. Tqt co các giác quan vtn homt đng nghfa là anh vtn đang chìm vào cõi oo. Phra Sutta nói rxng th gi‘i hi„n tk—ng sinh ra do tâm thšc c™a con ngk“i. Đqy là vut chqt gio h—p hi„n ra các sinh vut c™a th gi‘i này và c™a tqt co các th gi‘i. Khi nào giác quan tun di„t, qy cgng là lúc con ngk“i nhun thšc đk—c rxng vg tr˜ này ch… là hk vô. Trác ngŒi swp bxng dk‘i đi„n. Bšc tk“ng đen vô hình lmi đk—c dŸng lên trong lúc thi€n đ†nh. Nhkng trên nhžng tqm vách đen đúa qy, vtn thqp thoáng khuôn m{t đry máu nhˆ bé c™a Chuyên khi đang lo đi trên lkng anh, rŒi ánh mwt ai oán l{ng l~ c™a cuu trk‘c lúc r“i khˆi công ty. Nhžng hình onh đeo đyng qy khin anh muŠn cht. “Cht k? - Gi‡ng nói chum rãi c™a Phra Suphan lmi vang lên. - Ngk“i cht càng ngày càng chìm trong bùn lry c™a oo tk•ng luân hŒi. Vòng bánh xe cš xoay vòng nhk th cho đn khi k} nào dính mwc vào đó có th tŸ mình dšt bˆ đk—c các mŠi dây ràng buc”. Th“i gian t‡a thi€n thk“ng kéo dài 30 phút nhkng anh không qn đ†nh đk—c đã bao nhiêu th“i khwc qua đi. Ch… khi thqy ngk“i thêm ê sm, thêm n{ng nh‡c và thêm phrn ™ dt, anh m‘i đšng duy. Đôi chân anh không th xˆ vào giày đk—c nža. Nhžng nhà sk • đây vtn đi khqt thŸc bxng đôi chân trrn. Gót chân h‡ đã chai srn khi đmp bxng lên sˆi đá, lá cây và rác rn. H‡ đã di„t trœ đk—c xúc giác rŒi cheng? Anh cgng muŠn đk—c nhk h‡: đi giža cuc trrn ai náo đng mà nhk không com, không nghe, không thqy. Trác crm chic túi đã gói ghém szn. Anh uŠng thêm mt ly nk‘c rŒi bk‘c chân ra khˆi cánh ca làm bxng hai tr˜ đá s{c s–, thyng hk‘ng t‘i Wat Suan Kaew. 41 7 ngày trên sa mạc đen trên trrn nhà kia. Nó ch… tŒn tmi khi có ngk“i chú ý đn nó. Suzy kh~ chŠng cŸ và nhžng đng tác c™a nàng càng làm anh cuŒng lomn. Ngoài ca sŽ, gió hú tœng chup nhk muŠn nhqn chìm ngôi nhà vào thym nguyên u tŠi. Anh l{ng im trk‘c ca phòng, nàng đang • trong đqy, đang ch“ đ—i, trên tqm drap đˆ tía quen thuc đk—m mùi lan Nam Phi. Nhk m‡i khi, anh s~ vào phòng và ch… trong vài phút s~ điên cuŒng trên làn da m€m mmi c™a nàng. Nhkng gi“ phút này, đôi chân anh tr• nên n{ng nh‡c. Anh nhk đang đšng trk‘c mt chic hp ph™ nhung đ|p đ~, s— rxng khi m• nó ra, s~ có co hoa hŒng và rwn rt. Anh na muŠn chšng kin sŸ thut, na muŠn im l{ng đ giž mãi mt đi€u huy‚n tk•ng tuy„t đ|p. Anh swp szn vài câu hˆi trong óc. “Suzy, em đã có đi€u nói dŠi anh. Tmi sao th?”. “Suzy, anh đã nghe v€ nhžng câu chuy„n không trung thŸc c™a em. Em gioi thích th nào đây?”. “Suzy...” - Anh sao vuy? - Nàng m• toang ca và tròn mwt ngmc nhiên tŸa hŒ có th thqu th† qua cánh ca g lim kín đ{c. Trác nhk k} b† bwt quo tang đang làm đi€u ti li. Anh ngk—ng ngùng bk‘c vào phòng và không nhìn vào mwt nàng. - Anh sao vuy? - Nàng l{p lmi. DiLi - À... không... Anh không sao. 42 Suzy m…m ck“i, vkin tay but đfa hát. Nàng vtn có mt thói quen đài các là s d˜ng nhžng đfa than và luôn mang theo chúng bqt k • đâu. Nàng chmm vào anh, nh| nhàng và chum rãi. C{p đùi nàng quqn quýt trên đùi anh. Hai đŠm la trên ngŸc nàng min tr‘n trên ngŸc anh. Cánh tay trrn sit trên lkng anh, d†u dàng và đau đ‘n. Anh thqy ci th mình đang nóng drn lên. Nàng m{c b kimono bxng l˜a xanh, nhkng không m{c đŒ lót. B“ hông nàng chuyn đng theo nh†p Zouk mê cuŒng c™a giai đi„u “Dans tes yeux”. Đôi môi nàng m• hé ch“ đ—i. Ánh sáng trong phòng vàng v‡t tˆa ra tœ ng‡n đèn ng™ duy nhqt trên táp đ“ luy, vì th anh không th nhìn rõ đôi mwt nàng, ch… thqy na khuôn m{t stm đen trong tranh sáng tranh tŠi, ma quái và k  d†. Anh giut mình buông nàng ra, nhk con cá trên choo rang b† nhét tr• lmi vào ngen lmnh. Anh lmnh lùng. - Em twt nhmc đi. - Sao vuy? - Em twt nhmc đi. - Anh l{p lmi, và không ch“ nàng phon šng, đka tay twt máy hát. Gi‡ng r™ r… cuŒng nhi„t c™a Nichols twt l†m. - Em đã nói dŠi anh, v€ câu chuy„n gia đình c™a em. - L“i nói c™a anh but ra trk‘c ý thšc. Anh com thqy nh| bng nhk cqt đk—c gánh n{ng nghìn cân đang đeo trên ngŸc, đ rŒi szn sàng chšng kin nhžng gì xoy ra sau đó. 43 7 ngày trên sa mạc - Nhoy v‘i em nào! - Nàng thì thrm theo gi‡ng c™a Nichols. - Que tu veux de moi. Que tu veux de moi. Dans tes yeux châlés, je me vois.
- Xem thêm -