Tài liệu 62 pp trả lương tại cty cms

  • Số trang: 50 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 76 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lêi Më ®Çu Níc ta tõ mét nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng XHCN. NÒn kinh tÕ tho¸t khái tr¹ng th¸i tr× trÖ, suy tho¸i, bíc sang giai ®o¹n t¨ng trëng liªn tôc tèc ®é cao, søc s¶n xuÊt vµ tiªu dïng lín, cêng ®é c¹nh tranh cao vµ ngµy cµng gay g¾t. C¸c ®èi thñ c¹nh tranh nhau b»ng mäi c¸ch, víi mäi h×nh thøc. Trong ®ã næi bËt lµ c¹nh tranh vÒ s¶n phÈm, gi¸ c¶, chÊt lîng, mÉu m·, ph©n phèi, khuÕch tr¬ng... §Ó ®øng v÷ng trong c¬ chÕ thÞ trêng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i nç lùc ®æi míi, n¨ng ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh. Doanh nghiÖp hoµn toµn lo liÖu ®Çu vµo, ®Çu ra, h¹ch to¸n kinh doanh, chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. §èi víi C«ng ty m¸y tÝnh CMS, tõ khi thµnh lËp ®Õn nay ®· tr¶i qua nh÷ng biÕn ®éng th¨ng trÇm cña nÒn kinh tÕ nhng vÉn ®øng v÷ng ®îc nhê tÝch cùc ®æi míi, n¨ng ®éng trong kinh doanh, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, ®Æc biÖt lµ vÊn ®Ò më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm vÉn ®îc coi lµ vÊn ®Ò bøc xóc vµ hÕt søc quan träng mµ c¸c cÊp l·nh ®¹o, nh÷ng nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch kinh doanh cña C«ng ty lu«n quan t©m. ViÖc thùc tËp lµ v« cïng quan träng ®èi víi mçi sinh viªn nãi chung, nã gióp ®a c¸c kiÕn thøc s¸ch vë ra øng dông thùc tÕ, t¹o cho mçi sinh viªn khái bì ngì, m¹nh d¹n, biÕt tin vµo m×nh h¬n khi ®i lµm viÖc. Qua thêi gian thùc tËp t¹i trêng vµ qu¸ tr×nh t×m hiÓu thùc tÕ t¹i C«ng ty m¸y tÝnh CMS em xin chän ®Ò tµi: “Ph¬ng ph¸p tr¶ l¬ng t¹i c«ng ty CMS" lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cho chuyªn ®Ò thùc tËp cña m×nh . Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, chuyªn ®Ò gåm cã ba ch¬ng : Ch¬ng I: Kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty m¸y tÝnh CMS. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c tr¶ l¬ng cña C«ng ty m¸y tÝnh CMS. Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn ph¬ng ph¸p tr¶ l¬ng cña C«ng ty m¸y tÝnh CMS. Chuyªn ®Ò ®îc hoµn thµnh nhê sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c anh chÞ trong phßng KÕ to¸n C«ng ty M¸y TÝnh CMS vµ sù híng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o ThS. Mai Xu©n §îc. MÆc dï ®· cè g¾ng xong chuyªn ®Ò kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh. V× vËy em rÊt mong ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn tõ c¸c thÇy c« vµ c¸c anh chÞ trong phßng KÕ to¸n C«ng ty M¸y tÝnh CMS ®Ó chuyªn ®Ò cña em cã thÓ hoµn thiÖn h¬n. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ch¬ng I Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty m¸y tÝnh CMS 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty m¸y tÝnh CMS C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ dÞch vô m¸y tÝnh ThÕ Trung (CMS Co., Ltd.,) ®îc Së KH Thµnh phè Hµ Néi cÊp giÊy phÐp kinh doanh sè 101956 thµnh lËp ngµy 17/5/1999 lµ mét thµnh viªn cña tËp ®oµn CMC, mét trong nh÷ng tËp ®oµn c«ng nghÖ th«ng tin hµng ®Çu ViÖt Nam. HiÖn nay, CMS lµ nhµ s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p m¸y tÝnh Th¬ng hiÖu sè 1 ViÖt Nam - m¸y tÝnh CMS, ®ång thêi lµ nhµ ph©n phèi chuyªn nghiÖp c¸c thiÕt bÞ s¶n phÈm tin häc. Ngµy 17 th¸ng 5 n¨m 1999 khai tr¬ng C«ng ty cã trô së t¹i 67B Ng« Th× NhËm, quËn Hai Bµ Trng, Hµ Néi. §Õn nay CMS ®· vµ ®ang ph¸t triÓn kh«ng ngõng ®Ó trëng thµnh, vµ thùc tÕ CMS ®· trë thµnh mét nhµ s¶n xuÊt l¾p r¸p, ph©n phèi cã tªn tuæi víi nh÷ng s¶n phÈm ®îc thÞ trêng c«ng nhËn. - 01/2006 CMS ®¹t danh hiÖu Hµng ViÖt Nam chÊt lîng cao do ngêi tiªu dïng b×nh chän. 1.2. NhiÖm vô vµ chøc n¨ng C«ng ty TNHH m¸y tÝnh CMS víi chøc n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh c¸c thiÕt bÞ vµ dÞch vô trong lÜnh vùc ®iÖn tö viÔn th«ng tin häc. Nh÷ng ngµnh nghÒ chÝnh cña c«ng ty ®îc quy ®Þnh trong giÊy phÐp kinh doanh: - M¸y tÝnh, linh kiÖn m¸y tÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ kÌm theo m¸y tÝnh. - Kinh doanh dÞch vô hç trî, cung cÊp c¸c gi¶i ph¸p trong lÜnh vùc tin häc ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ cho c¸c c«ng ty, tæ chøc. HiÖn nay, CMS ®ang lµ nhµ ph©n phèi chÝnh thøc c¸c s¶n phÈm cña c¸c h·ng s¶n xuÊt linh kiÖn vµ thiÕt bÞ tin häc hµng ®Çu trªn thÕ giíi nh Intel, BenQ, Kingston, Santak, Transcend, Foxconn… Nhê cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh æn ®Þnh, tÝnh chuyªn nghiÖp cao trong kinh doanh vµ dÞch vô, kh¶ n¨ng b¶o hµnh vµ hç trî kü thuËt ë møc tèi ®a, nh÷ng mÆt hµng CMS tham gia ph©n phèi lu«n ®îc kh¸ch hµng tin tëng vµ ®¹t doanh sè cao. - VÒ mÆt kinh doanh dÞch vô, c«ng ty ®· triÓn khai vµ cung cÊp c¸c lo¹i h×nh dÞch vô chñ yÕu sau: + DÞch vô l¾p ®Æt míi, b¶o tr×, b¶o dìng c¸c hÖ thèng m¸y tÝnh, thiÕt bÞ m¹ng cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c tæ chøc Nhµ níc. + DÞch vô t vÊn vÒ quy ho¹ch vµ ph¸t triÓn nÒn t¶ng øng dông c«ng Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nghÖ th«ng tin trong s¶n xuÊt, qu¶n lý kinh doanh cho c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc, doanh nghiÖp t nh©n. + Kh¶o s¸t thiÕt kÕ x©y dùng c¸c phÇn mÒm øng dông theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Khi míi thµnh lËp, víi quy m« nhá, thêi gian ho¹t ®éng cha dµi v× vËy C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ dÞch vô m¸y tÝnh CMS ®· gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong viÖc tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm, ph¸t triÓn dÞch vô còng nh kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c trong cïng lÜnh vùc. Tr¶i qua h¬n 6 n¨m ho¹t ®éng, C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ dÞch vô m¸y tÝnh CMS ®· t×m ra c¸ch thøc ho¹t ®éng riªng, ®Æc trng cho c«ng ty m×nh, t×m ra híng ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ cã hiÖu qu¶ cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng m¹i cña m×nh vµ thùc tÕ CMS ®· trë thµnh nhµ s¶n xuÊt, l¾p r¸p, ph©n phèi cã tªn tuæi víi nh÷ng s¶n phÈm ®îc thÞ trêng c«ng nhËn 1.3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. HiÖn nay c«ng ty cã 25 nh©n viªn lµm viÖc trong c¸c phßng ban vµ bé phËn kh¸c nhau. C¬ cÊu bé m¸y cña c«ng ty ®îc tæ chøc theo kiÓu trùc tuyÕn ®Õn tõng phßng ban, bé phËn s¶n xuÊt kinh doanh th«ng qua c¸c trëng phßng, ®¶m b¶o lu«n n¾m b¾t ®îc nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c vµ tøc thêi vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, thÞ trêng còng nh kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña c«ng ty. Bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ dÞch vô m¸y tÝnh CMS ®îc m« t¶ b»ng h×nh vÏ sau: H×nh1 : S¬ ®å tæ chøc c«ng ty CMS Gi¸m ®èc PG§ kinh doanh Phßng kinh doanh ph©n phèi Phßng kinh doanh b¸n lÎ PG§ kü thuËt Phßng kÕ to¸n Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Trung t©m b¶o hµnh Phßng l¾p m¸y Phßng dù ¸n + §øng ®Çu c«ng ty lµ Gi¸m ®èc c«ng ty do c¸c thµnh viªn s¸ng lËp ®Ò cö lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o chung mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp doanh vµ qu¶n lý c«ng ty. + Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch vÒ kinh doanh, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng vÒ kinh doanh, b¸n bu«n, b¸n lÎ, qu¶n lý vµ xÐt duyÖt c¸c ho¹t ®éng t×m ®èi t¸c kinh doanh tõ c¸c nh©n viªn nghiªn cøu thÞ trêng t¹i c¸c phßng (chñ yÕu lµ phßng ph©n phèi). + Phã gi¸m ®èc kü thuËt chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn vÒ kh©u kü thuËt cña c«ng ty bao gåm: l¾p m¸y vµ qu¶n lý c¸c dù ¸n vÒ m¸y tÝnh vµ tiªu thô m¸y tÝnh cho c«ng ty. + Phßng kÕ to¸n: gåm kÕ to¸n trëng, kÕ to¸n viªn, thñ quü chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª, theo dâi t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. + Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: cã nhiÖm vô qu¶n lý lùc lîng c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty vµ c¸c vÊn ®Ò hµnh chÝnh cã liªn quan. + C«ng ty cã hai phßng kinh doanh cã nhiÖm vô trùc tiÕp tæ chøc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh bao gåm: Phßng b¸n lÎ (phôc vô ngêi tiªu dïng cã nhu cÇu mua thiÕt bÞ lÎ hay mua m¸y ®¬n chiÕc). Phßng ph©n phèi (cã nhiÖm vô t×m c¸c nguån hµng, c¸c ®¹i lý lín ®Ó ph©n phèi víi sè lîng nhiÒu, tæ chøc c¸c cuéc ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ trêng). + Phßng b¶o hµnh: thùc hiÖn b¶o hµnh c¸c s¶n phÈm b¸n bu«n vµ b¸n lÎ cña c«ng ty. + Phßng l¾p m¸y: chÞu tr¸ch nhiÖm l¾p ®Æt m¸y mãc ®óng theo tiªu chuÈn, quy tr×nh kü thuËt vµ tiÖn lîi cho viÖc sö dông cña kh¸ch hµng. + Phßng dù ¸n: nghiªn cøu thÞ trêng, ®Ò xuÊt c¸c ph¬ng ¸n vÒ nguån nhËp hµng vµ nguån tiªu thô hµng hãa ®em l¹i lîi nhuËn cho c«ng ty. 1.4. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty (2002 - 2005). *. VÒ ho¹t ®éng chung cña C«ng ty tõ n¨m 2002-2005. Tr¶i qua mét sè n¨m ho¹t ®éng, C«ng ty CMS ®· gÆt h¸i ®îc nhiÒu thµnh c«ng. §ã chÝnh lµ sù t¨ng trëng doanh thu, sù t¨ng trëng møc lîi nhuËn, sù ®ãng gãp cña C«ng ty vµo Ng©n s¸ch nhµ níc, nguån lao ®éng t¨ng lªn, ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®îc c¶i thiÖn. C¸c kÕt qu¶ ®ã ®îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: B¶ng 1: KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty m¸y tÝnh CMS. (§¬n vÞ: 1.000 ®ång) ChØ tiªu 1. Tæng doanh thu 2. Nép ng©n s¸ch NN 3. Doanh thu thuÇn N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 3.845.000 4.050.000 5.230.000 216.000 297.000 408.000 2.945.000 3.753.000 4.822.000 N¨m 2005 6.086.000 510.300 5.575.700 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 4. Gi¸ vèn hµng b¸n 1.785.000 5. L·i lç, l·i gép 547.000 6. Chi phÝ qu¶n lý kinh doanh 468.000 7. Lîi tøc tríc thuÕ 114.000 2.981.000 772.000 3.910.000 912.000 4.546.000 1.029.700 603.000 169.000 773.000 139.000 841.500 198.200 8. ThuÕ TNDN (32%) 34.000 54.080 44.480 60.230 9. Lîi tøc sau thuÕ 10.Tæng sè lao ®éng( Ngêi) 86.000 114.920 94.520 127.970 13 15 20 24 (Nguån: Phßng kÕ to¸n - C«ng ty m¸y tÝnh CMS) Qua b¶ng trªn cho thÊy: Nh×n chung ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty qua c¸c n¨m lµ t¬ng ®èi æn ®Þnh. Sau n¨m 2002 ®¹t 86.000.000 ®ång ®Õn n¨m 2003 khi t¨ng lîi nhuËn lªn lµ 114.920.000 ®ång vµo n¨m 2003 th× ®Õn n¨m 2004 lîi nhuËn chØ ®¹t 94.520.000 ®ång vµ t¨ng lªn vµo n¨m 2005 víi lîi nhuËn ®¹t 127.970.000 ®ång. §Æc biÖt, lîi nhuËn cña c«ng ty gi¶m sót trong n¨m 2004 lµ do mét sè nguyªn nh©n sau ®©y: Thø nhÊt, chi phÝ qu¶n lý kinh doanh t¨ng tõ 468.000.000 ®ång vµo n¨m 2002 lªn 603.000 ®ång n¨m 2003 vµ 773.000 ®ång n¨m 2004. Sù céng dån cña c¸c kho¶n thuÕ vµ c¸c kho¶n gi¶m trõ t¨ng tõ 216.000.000 ®ång n¨m 2002 lªn 297.000.000 ®ång n¨m 2003 vµ lªn ®Õn 510.300.000 n¨m 2005. Thø hai, lµ do c«ng ty cha thùc sù sö dông hÕt tiÒm lùc cña m×nh ®Ó ph¸t huy vµo thÞ trêng b¸n lÎ, b¸n bu«n, ph©n phèi toµn diÖn cho kh¸ch hµng. Thø ba, mÆc dï doanh thu trong c¸c n¨m 2003,2004,2005 ®Òu t¨ng lªn so víi n¨m tríc ®ã nhng chi phÝ ®Çu vµo t¨ng m¹nh ®· khiÕn cho gi¸ vèn hµng ho¸ qu¸ cao khiÕn cho l·i suÊt gi¶m (mét phÇn lµ do sù khan hiÕm cña mét sè chñng lo¹i hµng hãa, vµ sù dù tr÷ kh«ng hîp lý cña c«ng ty). Nh×n chung doanh thu cña c¸c n¨m cã t¨ng lªn, ®i kÌm lµ lîi nhuËn còng t¨ng theo, lîng thuÕ ®ãng gãp cho nhµ níc t¨ng dÇn lªn theo c¸c n¨m víi 216.000.000 ®ång n¨m 2002 lªn 297.000.000 ®ång n¨m 2003 cho ®Õn 510.000.000 n¨m 2005. Theo ®¸nh gi¸ th× t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty cã chiÒu híng ph¸t triÓn ®i lªn. *. VÒ doanh thu : Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp B¶ng 2 : C¬ cÊu doanh thu cña C«ng ty CMS (§¬n vÞ: 1000 ®ång) Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp LÜnh vùc N¨m 2002 Doanh Tû lÖ thu % N¨m 2003 Doanh Tû lÖ thu % N¨m 2004 Doanh Tû lÖ thu % N¨m 2005 Doanh Tû lÖ thu % M¸y tÝnh 1.958.000 81,2% 3.520.000 86,91% 4.475.200 85,56% 5.063.000 83,19% DÞch vô 453.000 18,8% 530.000 13,09% 754.800 14,44% 1.023.000 16,81% Tæng céng 2.411.000 100% 4.050.000 100% 5.230.000 100% 6.086.000 100% (Nguån: Phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ dÞch vô m¸y tÝnh CMS) LÜnh vùc kinh doanh phÇn cøng nh m¸y tÝnh, phô kiÖn vµ c¸c s¶n phÈm liªn quan lµ lÜnh vùc kinh doanh truyÒn thèng cña C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ dÞch vô m¸y tÝnh CMS. Ban gi¸m ®èc C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ dÞch vô m¸y tÝnh CMS lu«n coi ®ã lµ lÜnh vùc kinh doanh chÝnh cña hä vµ trong thùc tÕ lÜnh vùc nµy ®· cã doanh thu chiÕm tíi 81,2% n¨m 2002; 86,91% n¨m 2003; 85,56% n¨m 2004 vµ 83,19% n¨m 2005. Kinh doanh dÞch vô hç trî vµ cung cÊp c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt cho c¸c c«ng ty kh¸c vµ c¸c tæ chøc trong c¸c dù ¸n tin häc hoÆc hiÖn ®¹i ho¸ lµ mét trong nh÷ng lÜnh vùc quan träng kh«ng chØ v× nã chiÕm tíi 18,8% n¨m 2002; 13,09% n¨m 2003; 14,44% n¨m 2004 vµ 16,81% n¨m 2005 doanh thu mµ cßn v× lÜnh vùc nµy liªn quan trùc tiÕp tíi lÜnh vùc kinh doanh phÇn cøng m¸y tÝnh, nã chÝnh lµ lÜnh vùc hç trî m¸y tÝnh; khi t vÊn, cung cÊp cho kh¸ch hµng nh÷ng gi¶i ph¸p hîp lý th× h×nh ¶nh vµ uy tÝn cña c«ng ty ®îc t¨ng thªm gÊp nhiÒu lÇn. Trong thêi gian gÇn ®©y, song song víi viÖc ph¸t triÓn kinh doanh lÜnh vùc phÇn cøng, C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ dÞch vô m¸y tÝnh CMS còng ®ang rÊt chó träng tíi viÖc kinh doanh c¸c dÞch vô ®i kÌm ®Ó cã thÓ khai th¸c hay t×m kiÕm ®îc c¸c kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. *. VÒ vèn kinh doanh: B¶ng 3: C¬ cÊu vèn cña C«ng ty CMS ChØ tiªu §¬n vÞ Tæng vèn kinh doanh 1.000 ®ång 1.000 ®ång Vèn lu ®éng Vèn cè ®Þnh 1.000 ®ång N¨m 2002 N¨m 2004 N¨m 2005 2.067.000 3.560.000 4.906.000 5.145.000 1.685.000 2.966.000 4.272.000 4.504.000 634.000 641.000 382.000 N¨m 2003 594.000 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Tû lÖ vèn lu ®éng trong tæng vèn KD Nguån vèn chñ së h÷u % 1.000 ®ång 81,5% 83,31% 87,08% 87,54% 1425.000 2.020.000 3.149.000 3.525.000 C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ dÞch vô m¸y tÝnh CMS lµ mét c«ng ty t nh©n, cã quy m« nhá, tuæi ®êi cßn rÊt trÎ. Trong giai ®o¹n ®Çu bíc vµo kinh doanh trong lÜnh vùc ®iÖn tö viÔn th«ng tin häc, c«ng ty ®· gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc më réng nguån vèn, nhiÒu hîp ®ång ®îc ký kÕt díi h×nh thøc thanh to¸n sau, hoÆc thanh to¸n dµi h¹n ®Ó c¹nh tranh víi c¸c c«ng ty kh¸c. V× vËy t×nh tr¹ng nî ®äng vèn cña c«ng ty lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái, dÉn ®Õn nguån vèn quay vßng chËm. Tuy nhiªn, trong thêi gian gÇn ®©y c«ng ty ®· cã nhiÒu chÝnh s¸ch më réng kinh doanh vµ ®a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng nguån vèn s¶n xuÊt kinh doanh nh vay vèn ng©n hµng, khuyÕn khÝch c¸c nh©n viªn trong c«ng ty cïng gãp vèn. Tæ chøc c¸c ®ît qu¶ng c¸o, khuyÕn m·i s¶n phÈm víi môc tiªu t¨ng lîng s¶n phÈm b¸n ra nh»m thu håi vèn nhanh. Do ®ã, tæng nguån vèn cña c«ng ty hiÖn nay ®· ®¹t gÇn møc 5,2 tû ®ång. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ch¬ng II Thùc tr¹ng c«ng t¸c tr¶ l¬ng cña c«ng ty m¸y tÝnh cms 2.1. Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn ph¬ng ph¸p tr¶ l¬ng cña C«ng ty. 2.1.1. §Æc ®iÓm lao ®éng cña C«ng ty. C¸c thµnh viªn ban gi¸m ®èc, kÕ to¸n trëng vµ c¸c trëng phßng ban lµ nh÷ng c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc, hä cã nhiÒu n¨m kinh nghiÖm vÒ qu¶n lý kinh tÕ vµ kü thuËt trong c¸c c«ng ty trong vµ ngoµi níc, cã t¸c phong lµm viÖc hiÖn ®¹i, nh¹y bÐn vµ n¨ng ®éng, cã kh¶ n¨ng qu¶n lý ®iÒu hµnh tèt c¸c ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng m¹i cña c«ng ty. Lùc lîng lao ®éng cña c«ng ty chñ yÕu lµ ®éi ngò nh©n viªn cã tuæi ®êi cßn rÊt trÎ, ®a phÇn ®îc ®µo t¹o chÝnh quy trong c¸c trêng cao ®¼ng vµ ®¹i häc, cã n¨ng lùc vµ sù n¨ng ®éng cña tuæi trÎ. Tuy nhiªn, vÒ tr×nh ®é kü thuËt cña c«ng ty th× cßn nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ph¶i gi¶i quyÕt, cã thÓ nãi hÇu hÕt nh©n viªn Marketing vµ nh©n viªn b¸n hµng phÇn lín lµ nh÷ng cö nh©n kinh tÕ, ®iÒu nµy ®¸p øng ®îc nh÷ng nhu cÇu hiÖn t¹i cña c«ng ty trong viÖc kinh doanh th¬ng m¹i nhng xÐt trªn thùc tÕ mÆt hµng kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty l¹i lµ m¸y vi tÝnh – lµ mét mÆt hµng kü thuËt. Trong thêi gian tíi khi më réng thÞ trêng kinh doanh, c¸c nh©n viªn kinh doanh cña c«ng ty ngoµi nh÷ng kiÕn thøc vÒ kinh tÕ còng cÇn ph¶i cã nh÷ng hiÓu biÕt kü thuËt c¬ b¶n vÒ mÆt hµng nµy. VÊn ®Ò ®µo t¹o vµ n©ng cao tr×nh ®é cho ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn nh»m ®¸p øng nhu cÇu ®ßi hái cña thÞ trêng còng ®ang ®îc ban gi¸m ®èc C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ dÞch vô m¸y tÝnh CMS quan t©m. Tuy nhiªn, víi tiÒm lùc nhá, kinh phÝ ®µo t¹o lµ t¬ng ®èi Ýt, do vËy ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trªn c«ng ty chó träng chØ tuyÓn thªm nh÷ng nh©n viªn ®· ®îc ®µo t¹o cã kiÕn thøc vÒ c¶ hai chuyªn ngµnh, ®ång thêi khuyÕn khÝch nh÷ng thµnh viªn cña c«ng ty häc tËp n©ng cao kiÕn thøc kÕt hîp víi mét sè ch¬ng tr×nh ®µo t¹o c¬ b¶n cho nh©n viªn víi ph¬ng thøc võa häc võa lµm, nhng ®©y còng kh«ng ph¶i lµ mét biÖn ph¸p l©u dµi, trong thêi gian kÕ tiÕp khi c«ng ty më réng vµ ph¸t triÓn th× c«ng ty sÏ ph¶i cã nh÷ng ®Çu t l©u dµi cho lÜnh vùc nh©n lùc. B¶ng 4 : C¬ cÊu lao ®éng cña C«ng ty m¸y tÝnh CMS STT Tiªu chÝ N¨m 2002 Sè l- % N¨m 2003 % N¨m 2004 Sè l- % N¨m 2005 % Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Sè lîng îng 1 2 3 Theo tiªu chÝ lao ®éng - Lao ®éng gi¸n tiÕp - Lao ®éng trùc tiÕp Theo tr×nh ®é häc vÊn - §¹i häc vµ trªn §H - Trung cÊp, Cao ®¼ng - Kh¸c Giíi tÝnh - Nam - N÷ 13 4 9 13 9 3 1 13 10 3 100 69 31 100 69 23 8 100 77 23 15 4 11 15 11 3 2 15 12 3 Sè lîng îng 100 27 73 100 73 20 7 100 80 20 20 4 16 20 13 5 2 20 14 6 100 20 80 100 65 25 10 100 70 30 24 4 20 24 16 6 2 24 17 7 100 16,67 83,33 100 66,67 25 8,33 100 70,83 29,17 (Nguån: Phßng tæ chøc hµnh chÝnh cña c«ng ty CMS) 2.1.2. §Æc ®iÓm vÒ kinh doanh cña C«ng ty. *. Ho¹t ®éng mua hµng cña C«ng ty . Còng nh c¸c c«ng ty tin häc kh¸c, C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ dÞch vô m¸y tÝnh CMS lµ c«ng ty kinh doanh th¬ng m¹i vµ dÞch vô. HÇu hÕt c¸c linh kiÖn, thiÕt bÞ m¸y vi tÝnh cña c«ng ty ®îc cung øng qua c¸c c«ng ty xuÊt nhËp khÈu nh FPT, CMC, Samsung Vina, LG – SEL… hoÆc mét sè c«ng ty trung gian kh¸c nh CDS, ISTC, T&H, Hitech, §¹i phong, Minh Quang… chÝnh v× vËy mµ s¶n phÈm m¸y vi tÝnh cña c«ng ty hiÖn nay 100% ®îc l¾p r¸p tõ nh÷ng linh kiÖn rêi nhËp ngo¹i. N¨m 2000, C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ dÞch vô m¸y tÝnh CMS ®· ký hîp ®ång lµm ®¹i lý ph©n phèi cho Samsung Vina vÒ mµn h×nh m¸y vi tÝnh mang nh·n hiÖu Monitor Samsung SyncMaster vµ Motorola víi nh·n hiÖu s¶n phÈm Fax modem Motorola… Ngoµi ra, C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ dÞch vô m¸y tÝnh CMS cßn lµm b¹n hµng vµ ®¹i lý ph©n phèi cho h·ng MSI cña Mü, UPSELEC cña §µi Loan, HP cña Singapore, LG cña LG ELECTRONICS Vietnam… B¶ng 5 : Nguån hµng nhËp trong n¨m 2004 - 2005 §¬n STT Nguån hµng N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 vÞ 1 NhËp khÈu 1.000 trùc tiÕp ®ång 140.000 220.000 320.000 635.000 2 NhËp qua c¸c 1.000 745.000 895.000 1.277.800 1.884.000 ®¹i lý cña ®ång Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 3 h·ng NhËp qua c¸c trung gian 1.000 kh¸c ®ång 1.095.000 Tæng 1.980.000 1.854.000 2.969.000 2.312.200 3.910.000 2.027.000 4.546.000 ViÖc nhËp hµng cña C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ dÞch vô m¸y tÝnh CMS chñ yÕu th«ng qua ba nguån nhËp c¬ b¶n trªn. Do quy m« cña c«ng ty cßn nhá nªn phÇn lín c¸c thiÕt bÞ, linh kiÖn ®Òu ®îc nhËp th«ng qua c¸c ®¹i lý cña c¸c h·ng t¹i ViÖt Nam hay qua c¸c c«ng ty trung gian kh¸c cã quy m« lín h¬n. Theo sè liÖu thèng kª th× lîng hµng nhËp qua c¸c ®¹i lý cña c¸c h·ng t¹i ViÖt Nam t¨ng dÇn tõ 745.000.000 ®ång trong n¨m 2002 th× ®Õn n¨m 2005 lîng hµng nhËp ®· t¨ng lªn 1.884.000.000 ®ång, tuy con sè nµy cha cao nhng cã thÓ nãi C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ dÞch vô m¸y tÝnh CMS ®· dÇn ®ang më réng mèi quan hÖ cña m×nh ®Õn víi c¸c c«ng ty lµ ®¹i diÖn cho c¸c h·ng lín, cã uy tÝn trªn thÞ trêng c«ng nghÖ th«ng tin nh: IBM, HP, Toshiba, Xerok, Epson, Compaq… Lîng hµng nhËp th«ng qua c¸c c«ng ty trung gian kh¸c kh«ng cã sù dao ®éng qu¸ lín víi 1.095.000.000 ®ång n¨m 2002 ®Õn n¨m 2005 lµ 2.027.000.000 ®ång, nguån hµng nhËp nµy chiÕm h¬n mét nöa trong tæng sè lîng hµng nhËp cña c«ng ty, ®iÒu nµy ¶nh hëng kh¸ lín trong viÖc c¹nh tranh cña c«ng ty ®èi víi c¸c ®èi thñ kh¸c. Do quy m« nhá nªn lîng hµng nhËp th«ng qua nhËp khÈu trùc tiÕp n¨m 2002 lµ 140.000.000 ®ång vµ ®Õn n¨m 2005 lµ 635.000.000 ®ång, tuy t¨ng lªn rÊt nhanh nhng con sè nµy cha ®¸ng ®îc ghi nhËn bëi nã chØ chiÕm 8,18% ®Õn 13,97% trong tæng sè. Trong thêi gian tíi c«ng ty ®ang cã kÕ ho¹ch gi¶m lîng hµng nhËp th«ng qua nguån nhËp hµng thø ba xuèng chØ cßn 1/5, t¨ng lîng hµng nhËp th«ng qua nguån thø nhÊt vµ thø hai lªn cµng lín cµng tèt mµ chó träng tËp trung vµo nhËp hµng trùc tiÕp lµ chñ yÕu. *. VÒ c«ng t¸c thÞ trêng vµ chÊt lîng s¶n phÈm cña C«ng ty. Nhu cÇu tiªu dïng m¸y vi tÝnh trong d©n c hiÖn nay chuyÓn dÇn sang lo¹i m¸y tÝnh l¾p r¸p lµ chñ yÕu. §ãn b¾t ®îc nhu cÇu nµy ®ång thêi còng phï hîp víi chiÕn lîc kinh doanh mµ c«ng ty ®· ®Ò ra, c«ng ty CMS ®· tËp trung vµ ph©n tÝch hai ®èi tîng tiªu dïng cuèi cïng chñ yÕu sau: C¸ nh©n, c¸c hé gia ®×nh, c¸c trung trß ch¬i (Internet): Tû träng sö dông m¸y nhËp ngo¹i chiÕm 18%, m¸y l¾p r¸p chiÕm 82%. §Æc ®iÓm tiªu dïng cña hä nh sau: - Sö dông hÇu hÕt lµ m¸y l¾p r¸p víi môc ®Ých häc hµnh vµ phôc vô cho c«ng viÖc. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - Khi mua m¸y thêng th«ng qua ngêi th©n quen giíi thiÖu. - Khi mua hä thêng quan t©m hµng ®Çu ®Õn chÊt lîng, sau ®ã lµ gi¸ c¶ vµ chÕ ®é b¶o hµnh ®i kÌm. - Sè lîng ngêi cã nhu cÇu mua m¸y ngµy cµng gia t¨ng. - Hä thêng cã nhu cÇu mua m¸y vi tÝnh ë møc gi¸ trung b×nh tõ 5 triÖu ®Õn 10 triÖu. - RÊt quan t©m ®Õn c¸c ch¬ng tr×nh khuyÕn m¹i cña c«ng ty. - Thêng lµ thanh to¸n ngay sau khi m¸y vi tÝnh ®îc l¾p ®Æt vµ ch¹y thö ®¹t theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Kh¸ch hµng lµ c¸c tæ chøc: tû träng sö dông m¸y nhËp ngo¹i chiÕm 40,8% vµ m¸y l¾p r¸p chiÕm 59,2%. Nh÷ng ®èi tîng sö dông chñ yÕu m¸y tÝnh nhËp (nguyªn bé) nh: C¸c c¬ quan thuéc ng©n hµng, tµi chÝnh, h¶i quan, dÇu khÝ, bu chÝnh viÔn th«ng, hµng kh«ng, y tÕ… cã kh¶ n¨ng kinh phÝ ®Çu t dåi dµo, ®ßi hái cao vÒ yªu cÇu kü thuËt vµ øng dông. Nh÷ng ®èi tîng sö dông mµy vi tÝnh l¾p r¸p nh: C¸c c¬ quan nhµ níc c¸c cÊp, gi¸o dôc, c¸c c«ng ty liªn doanh vµ t nh©n… Môc ®Ých sö dông cña c¸c c¬ quan nµy chñ yÕu lµ ®µo t¹o, d¹y häc, qu¶n lý hå s¬, lu tr÷ th«ng tin, thiÕt kÕ, nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn. Sè lîng mçi lÇn mua hµng tuú thuéc theo quy m« ®Çu t cña c¸c doanh nghiÖp ®ã, cã thÓ víi sè lîng rÊt lín khi hä ®Çu t n©ng cÊp ®ång lo¹t c¸c trang thiÕt bÞ hoÆc sè lîng nhá khi chØ ®¬n thuÇn lµ thay thÕ, söa ch÷a. Nhng víi c¸c doanh nghiÖp nµy th× dÞch vô sau b¸n nh chÕ ®é b¶o hµnh b¶o dìng rÊt ®îc quan t©m, th«ng thêng hä hay ký kÕt c¸c hîp ®ång b¶o dìng theo ®Þnh kú hay kho¸n theo n¨m. Trong c¸c tiªu thøc ®¸nh gi¸ th× ®èi tîng kh¸ch hµng nµy quan t©m ®Õn chÊt lîng vµ dÞch vô nhiÒu h¬n sau ®ã míi ®Õn lµ gi¸ c¶. B¶ng 6 : Ph©n phèi c¸c ®o¹n thÞ trêng cho 2 nhãm m¸y tÝnh. M¸y tÝnh M¸y tÝnh nhËp §èi tîng sö dông l¾p r¸p (%) ngo¹i (%) - C¸ nh©n, hé gia ®×nh, trung t©m trß ch¬i 82 18 - C¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp 73,4 26,6 - Doanh nghiÖp nhµ níc 41,7 58,3 - Doanh nghiÖp t nh©n 68,1 31,9 - C«ng ty liªn doanh 50 50 - Ngµnh gi¸o dôc 80 20 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - Ngµnh y tÕ 25 75 - Ngµnh ng©n hµng 5 95 Ban l·nh ®¹o c«ng ty CMS ®· x¸c lËp ®èi tîng kh¸ch hµng mua m¸y tÝnh l¾p r¸p lµm ®o¹n thÞ trêng môc tiªu cña m×nh. Nhng cho ®Õn nay c«ng ty vÉn cha ph©n ®Þnh ®îc nh÷ng nhãm kh¸ch hµng nµo sÏ lµ ®èi tîng chñ yÕu, cha ph©n lo¹i ®îc nhãm kh¸ch hµng truyÒn thèng, nhãm kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. Do thùc hiÖn chÝnh s¸ch gi¸ kh«ng ph©n biÖt vµ c«ng khai nªn c¸c ho¹t ®éng khuyÕn m¹i cho lÜnh vùc b¸n lÎ lu«n ®îc c«ng ty quan t©m chó ý. C¸c ch¬ng tr×nh khuyÕn m¹i thêng ®îc tæ chøc theo ®ît vµ cã sù ñng hé gióp ®ì cña c¸c ®èi t¸c. Mét sè ch¬ng tr×nh khuyÕn m¹i mµ c«ng ty ®· thùc hiÖn trong thêi gian qua lµ: - Mua linh kiÖn cã gi¸ trÞ trªn 5USD ®îc truy cËp 01giê internet miÔn phÝ t¹i cöa hµng cña c«ng ty. - Mua mét bé m¸y vi tÝnh (l¾p r¸p) tÆng 01 bµn di chuét + 01 kÝnh ch¾n mµn h×nh + 01 headphone hoÆc tÆng 01 ®ång hå treo têng. Ho¹t ®éng khuyÕn m¹i tá ra lµ c«ng cô ®¾c lùc ®Ó kÝch thÝch t¨ng lîng b¸n ra, nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn gi¸ kh«ng thÓ trë thµnh c«ng cô c¹nh tranh thÝch hîp, nã ®Æc biÖt t¸c ®éng m¹nh tíi ®èi tîng tiªu dïng lµ c¸c c¸ nh©n. Thùc tÕ n¨m 2003, trong th¸ng thùc hiÖn khuyÕn m¹i, sè lîng kh¸ch hµng ®· t¨ng lªn 1.3 lÇn so víi th¸ng kh«ng cã ch¬ng tr×nh khuyÕn m¹i. KhuyÕn m¹i kh«ng chØ thu hót thªm kh¸ch hµng cho c«ng ty mµ th«ng qua nh÷ng tÆng phÈm göi cho kh¸ch hµng, h×nh ¶nh cña c«ng ty cßn ®îc kh¸ch hµng ghi nhËn l¹i vµ còng lµ mét h×nh thøc qu¶ng c¸o gi¸n tiÕp cho c«ng ty. Nhng nh×n chung c¸c ho¹t ®éng nµy vÉn ®îc tiÕn hµnh rêi r¹c cha liªn kÕt ®îc víi c¸c ch¬ng tr×nh khuyÕn m¹i cho lÜnh vùc b¸n bu«n nªn ®«i khi g©y l·ng phÝ chi phÝ cña c«ng ty vµ hiÖu qu¶ ®em l¹i cha cao. C«ng ty CMS cÇn ph¶i cã nh÷ng ®iÒu chØnh ®¸ng kÓ trong viÖc lùa chän chÊt lîng cña c¸c thiÕt bÞ vµ hoµn thiÖn h¬n n÷a qu¸ tr×nh l¾p r¸p ®ång thêi thùc hiÖn tèt viÖc cung øng c¸c dÞch vô ®i kÌm sao cho s¶n phÈm ®Õn tay ngêi tiªu dïng ®îc hoµn h¶o h¬n, chiÕm ®îc lßng tin cña kh¸ch hµng. Kh¸ch hµng hiÖn t¹i thêng mua m¸y vi tÝnh t¹i c¸c c«ng ty, cöa hµng tin häc lµ chÝnh, chØ cã mét sè rÊt Ýt (1,2% kh¸ch hµng mua m¸y tÝnh s¸ch tay t¹i Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp níc ngoµi). Do m¸y vi tÝnh lµ s¶n phÈm cña nÒn khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ cao nªn kh¸ch hµng thêng dùa vµo ý kiÕn cña c¸c chuyªn gia t vÊn tin häc (47%), vµo ngêi b¸n hµng (28%) cßn l¹i lµ (25%). Theo ®¸nh gi¸ chung th× kh¸ch hµng cho r»ng c¸c tiªu chÝ nh: cÊu h×nh bé m¸y, chÊt lîng m¸y tÝnh vµ dÞch vô b¶o hµnh, söa ch÷a lµ c¸c tiªu chÝ ®ang ®îc kh¸ch hµng rÊt quan t©m tíi, hä cho r»ng khi ®· lùa chän mét cÊu h×nh m¸y tÝnh thÝch hîp cho c«ng viÖc th× chÊt lîng cña bé m¸y tÝnh ®ã ph¶i thËt tèt, ph¶i ®¶m b¶o ®îc yªu cÇu kü thuËt, c¸c linh kiÖn l¾p r¸p ph¶i ®ång bé vµ t¬ng thÝch víi nhau. Bªn c¹nh ®ã kh¸ch hµng còng rÊt b¨n kho¨n vÒ chÕ ®é b¶o hµnh hiÖn nay, bëi m¸y tÝnh l¾p r¸p hiÖn nay ®îc b¶o hµnh theo tõng linh kiÖn chø kh«ng b¶o hµnh theo c¶ bé m¸y vµ theo quy ®Þnh b¶o hµnh cña tõng c«ng ty nªn khi m¸y tÝnh cã sù cè th× kh¸ch hµng rÊt b¨n kho¨n liÖu r»ng phÇn linh kiÖn háng trong m¸y tÝnh cña m×nh cã cßn thêi h¹n b¶o hµnh hay kh«ng vµ cã ®îc b¶o hµnh hay kh«ng? §©y chÝnh lµ nh÷ng vÊn ®Ò mÊu chèt mµ c¸c c«ng ty tin häc nãi chung vµ C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ dÞch vô m¸y tÝnh CMS nãi riªn cÇn ph¶i kh¾c phôc ®Ó t¹o ®îc lßng tin cho kh¸ch hµng. Kh¸ch hµng s½n sµng tr¶ thªm chi phÝ ®Ó b¶o ®¶m cho m¸y tÝnh cña hä ®îc ho¹t ®éng mét c¸ch an toµn vµ liªn tôc. 2.1.3. §Æc ®iÓm vÒ qu¶n lý. C«ng ty cã c¬ cÊu tæ chøc b« m¸y theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng, vµ nã còng thÓ hiÖn sù phï hîp víi t×nh h×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty. Víi c¬ cÊu nµy, C«ng ty ®· tËn dông ®îc mäi tÝnh u viÖt cña viÖc híng dÉn c«ng t¸c qua c¸c chuyªn gia kü thuËt vµ c¸n bé nghiÖp vô chuyªn m«n ë c¸c phßng ban chøc n¨ng.¦u ®iÓm cña kiÓu c«ng t¸c qu¶n lý nµy lµ c«ng t¸c qu¶n lý ®îc chuyªn m«n ho¸ cao: Mçi bé phËn, mçi phßng ban ®¶m nhiÖm mét phÇn c«ng viÖc nhÊt ®Þnh, VËn dông ®îc kh¶ n¨ng, tr×nh ®é chuyªn s©u cña c¸n bé qu¶n lý, gi¶m ®îc g¸nh nÆng cho G§. C«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé cã n¨ng lùc, cã kinh nghiÖm, cã nh÷ng c¸n bé ®· tr¶i qua thùc tÕ nhiÒu lÇn, cã tÇm nh×n chiÕn lîc, cã ®ñ n¨ng lùc ®¶m nhËn vÞ trÝ mµ c«ng ty giao phã. C«ng ty ®ang tiÕn hµnh nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ nhiÖm vô cña tõng ngêi trong c¸c phßng ban vµ quy tr×nh lµm viÖc tõng bé phËn phßng ban. Tuy nhiªn bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty vÉn tån t¹i mét sè h¹n chÕ nh: Mét sè c¸n bé c«ng nh©n viªn cha thùc sù ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña c«ng viÖc Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp dÉn ®Õn sù phèi hîp gi÷a c¸c bé phËn kh«ng ®îc nhÞp nhµng, mét sè c¸n bé vµ nh©n viªn ph¶i ®¶m nhËn qu¸ nhiÒu c«ng viÖc nªn nhiÒu lóc cã sù bÕ t¾c trong c«ng viÖc do ph¶i lµm qu¸ nhiÒu viÖc vµ lµm kh«ng ®óng chuyªn m«n cña m×nh. V× vËy C«ng ty cÇn ph©n bè l¹i nhiÖm vô chøc n¨ng vµ cÇn ®µo t¹o, ®µo t¹o l¹i, båi dìng tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho hä. NÕu cÇn thiÕt th× cã thÓ tuyÓn thªm nh©n viªn vµ thay thÕ c¸n bé qu¶n lý ®Ó ®¸p øng nh÷ng ®ßi hái kh¸ch quan cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong giai ®o¹n hiÖn nay; C«ng ty cha cã nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch lao ®«ng qu¶n lý häc hµnh, cö ®i häc níc ngoµi vµ thuª chuyªn gia níc ngoµi ®Õn gi¶ng d¹y ®Ó ®éi ngò lao ®éng cña c«ng ty cã thÓ thÝch øng vµ vËn dông nhanh chãng c«ng nghÖ míi vµo c«ng t¸c qu¶n lý cña C«ng ty; C«ng ty cha cã chÝnh s¸ch thu hót nh÷ng ngêi lao ®éng trÎ, cã tr×nh ®é ®µo t¹o cao, nhiÖt t×nh, n¨ng ®éng vµ thÝch øng nhanh víi sù thay ®æi cña m«i trêng c¹nh tranh.Tãm l¹i, C«ng ty cÇn ph¶i hoµn thiÖn h¬n n÷a trong c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý, ph©n râ nhiÖm vô vµ chøc n¨ng cña tõng c¸n bé ®Ó kÕt qu¶ c«ng viÖc ®îc thùc hiÖn tèt h¬n nh»m ph¸t huy ®îc nh÷ng u ®iÓm vµ h¹n chÕ nh÷ng tån t¹i t¹o ra thÕ m¹nh míi ®Ó C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn víi s¶n phÈm ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu ngµy cµng kh¾t khe cña kh¸ch hµng trong vµ ngoµi níc. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 2.1.4. §Æc ®iÓm vÒ c¸c dßng s¶n phÈm cña C«ng ty trªn thÞ trêng. HiÖn nay, CMS ®ang lµ nhµ ph©n phèi chÝnh thøc c¸c s¶n phÈm cña c¸c h·ng s¶n xuÊt linh kiÖn vµ thiÕt bÞ tin häc hµng ®Çu trªn thÕ giíi nh Intel,Benq,Kingston, Santax, Transcend, Foxconn... nhê cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh æn ®Þnh, tÝnh chuyªn nghiÖp cao trong kinh doanh vµ dÞch vô, kh¶ n¨ng b¶o hµnh vµ hç trî kü thuËt ë møc tèi ®a, nh÷ng mÆt hµng CMS tham gia ph©n phèi lu«n ®îc kh¸ch hµng tin tëng vµ ®¹t doanh sè cao. MÆt kh¸c CMS lµ nhµ s¶n xuÊt vµ l¾p r¾p m¸y tÝnh th¬ng hiÖu sè 1 ViÖt Nam - M¸y CMS, ®ång thêi lµ nhµ ph©n phèi chuyªn nghiÖp c¸c thiÕt bÞ vµ s¶n phÈm tin häc. §Æc ®iÓm dßng s¶n phÈm cña C«ng ty lµ yÕu tè ®Çu tiªn quyÕt ®Þnh nhÊt tíi tÝnh chÊt c«ng viÖc, lao ®éng, hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty §Æc ®iÓm dßng s¶n phÈm cña C«ng ty cã chung mét ®Æc ®iÓm lµ s¶n phÈm mang tÝnh chÊt c«ng nghiÖp chøa ®ùng nhiÒu yÕu tè kü thuËt h¬n thñ c«ng, lao ®éng chñ yÕu lµ c«ng nh©n kü thuËt ®øng trªn d©y truyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm, do vËy lùc lîng lao ®éng ph¶i ®ßi hái cã mét tr×nh ®é kü n¨ng nhÊt ®Þnh ®Ó thùc hiÖn, ®¸p øng yªu cÇu c«ng viÖc vµ nhu cÇu møc thï lao t¬ng xøng. Nh vËy, ®Æc ®iÓm vÒ dßng s¶n phÈm cña C«ng ty cã ¶nh hëng tíi ph¬ng ph¸p tr¶ l¬ng C«ng ty. 2.1.5. §Æc ®iÓm vÒ thiÕt bÞ m¸y mãc vµ c«ng nghÖ cña C«ng ty. Lµ mét c«ng ty ho¹t ®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc th¬ng m¹i vµ l¾p r¸p cho nªn c¬ së vËt chÊt cña C«ng ty TNHH s¶n xuÊt vµ dÞch vô m¸y tÝnh CMS hÇu hÕt bao gåm nh÷ng thiÕt bÞ phôc vô, ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña c«ng ty, gi¸ trÞ cña c¬ së vËt chÊt kh«ng thuéc lo¹i lín. C¬ së vËt chÊt sö dông ®Ó qu¶n trÞ: trô së giao dÞch chÝnh cña c«ng ty ®Æt t¹i 67 – Ng« Th× NhËm, ®©y lµ mét c¬ së ®îc trang bÞ ®Çy ®ñ nh÷ng thiÕt bÞ v¨n phßng thiÕt yÕu, phôc vô cho viÖc qu¶n lý ®iÒu hµnh cña c«ng ty. C«ng ty tõ l©u ®· ¸p dông nh÷ng thµnh tùu trong lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin vµo trong qu¶n trÞ nh sö dông c¸c c«ng cô v¨n phßng, m¸y fax, m¸y photo, sö dông m¸y vi tÝnh vµo viÖc qu¶n trÞ vµ ®Æc biÖt lµ sö dông hÖ thèng kÕ to¸n m¸y, c«ng cô lËp tr×nh, c«ng cô qu¶n trÞ dù ¸n nh»m hoµn thiÖn hÖ thèng qu¶n trÞ. C¬ së vËt chÊt sö dông trong c«ng t¸c kinh doanh th¬ng m¹i: C«ng ty trang bÞ hÖ thèng d©y chuyÒn s¶n xuÊt - l¾p r¸p m¸y tÝnh CMS (c«ng suÊt 12.000PCs/th¸ng) lµ d©y chuyÒn chuyªn dông l¾p r¸p m¸y tÝnh c«ng nghiÖp ®Çu tiªn vµ lín nhÊt t¹i ViÖt Nam. D©y chuyÒn nµy ®îc ®Çu t ®ång bé, khÐp Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp kÝn tõ kh©u kiÓm tra chÊt lîng linh kiÖn ®Çu vµo ®Õn l¾p r¸p, kiÓm tra tÝnh t¬ng thÝch hÖ thèng, kiÓm tra sèc ®iÖn, nhiÖt ®é, ®é Èm v.v.. vµ ®îc qu¶n lý theo tiªu chuÈn chÊt lîng quèc tÕ ISO 9001:2000. CMS cßn cã hÖ thèng phßng thÝ nghiÖm ®o lêng m¸y tÝnh ViÖt Nam ®¹t chuÈn ISO IEC/TCVN 17025. C«ng nghÖ tiªn tiÕn cã nhiÒu thiÕt bÞ nhËp míi, tÝnh chÊt c«ng viÖc t¬ng ®èi phøc t¹p ®ßi hái ph¶i cã kiÕn thøc ë mét møc nhÊt ®Þnh míi thùc hiÖn ®îc. §Ó ®¸p øng sù thay ®æi kh«ng ngõng cña c«ng nghÖ hiÖn ®¹i theo kÞp sù ph¸t triÓn chung cña toµn thÕ giíi th× ®éi ngò lao ®éng cã tay nghÒ giái do vËy C«ng ty cÇn ph¶i cã ph¬ng ph¸p tr¶ l¬ng t¬ng xøng. Nh vËy, yÕu tè m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ cña C«ng ty lµ yÕu tè c¬ b¶n, ®Æc thï cã ¶nh hëng tíi ph¬ng ph¸p tr¶ l¬ng C«ng ty. 2.2. Thùc tr¹ng ph¬ng ph¸p tr¶ l¬ng cña C«ng ty. * Khái niệm tiền lương Tiền lương là một phạm trù kinh tế, chính trị xã hội. Nó không chỉ là phản ánh thu nhập thuần tuý quyết định sự ổn định và phát triển của người lao động mang nó chính là động lực thúc đẩy sự phát triển sản xuất của Doanh nghiệp, của xã hội. Bởi vậy, cần phải hiểu rõ thế nào là tiền lương, bản chất của tiền lương từ đó mới nhận thấy được vai trò, sự cần thiết của tiền lương đối với người lao động nói riêng và đối với Doanh nghiệp, xã hội nói chung. Để hiểu rõ khái niệm của tiền lương, chúng ta xem xét tiền lương qua các thời kỳ: Trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung, tiền lương được hiểu một cách khái quát như sau: Về thực chất, tiền lương dưới chủ nghĩa xã hội là một phần thu nhập quốc dân, biểu hiện dưới hình thái tiền tệ, được Nhà nước phân phối có kế hoạch cho công nhân viên chức phù hợp với số lượng và chất lượng lao động của mỗi người đã cống hiến. Tiền lương phản ánh sự trả công cho công nhân viên chức dựa trên nguyên tắc theo lao động nhằm tái sản xuất sức lao động. Trong nền kinh tế thị trường, tiền lương được định nghĩa như sau: Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hiện nay, khái niệm tiền lương được bộ luật lao động quy định "Tiền lương của người lao động do hai bên thoả thuận trong hợp đồng lao động và được trả theo năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc" (trích Điều 55). Về mặt kinh tế, có thể hiểu tiền lơng là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động được hình thành thông qua sự thảo luận giữa người sử dụng sức lao động và người lao động. Tiền lương tuân theo các quy luật cung cầu, giá trị thị trường và pháp luật hiện hành của Nhà nước. Đồng thời, tiền lương phải bao gồm đủ các yếu tố cấu thành để đảm bảo là nguồn thu nhập, nguồn sống chủ yếu của bản thân người lao động và gia đình họ. Chuyển sang nền kinh tế thị trường trong mọi người lao động làm công ăn lương trong xã hội, cụ thể kể cả Giám đốc đều là những người làm thuê cho những ông chủ và Nhà nước. Sức lao động được nhìn nhận như là một hàng hoá nên tiền lương không phải là cái gì khác mà nó chính là giá cả sức lao động. Thật vậy, sức lao động là cái vốn có của người lao động mà người sử dụng lao động lại có điều kiện sử dụng nó để tạo ra của cải vật chất. Do vậy, người sử dụng lao động phải trả cho người lao động (người sở hữu sức lao động) một số tiền nhất định để đổi lấy quyền sử dụng sức lao động của người lao động còn người lao động thì đem bán sức lao động của mình cho người sử dụng lao động để có một khoản thu nhập nhất định. Như vậy, giữa người sử dụng lao động và người lao động nảy sinh quan hệ mua bán và cái dùng để trao đổi mua bán ở đây là sức lao động, giá cả sức lao động chính là số tiền mà người sử dụng sức lao động trả cho người lao động. Hay nói cách khác tiền lương chính là giá cả sức lao động. Nói tãm lại: Tiền lương là giá cả sức lao động được hình thành qua thoả thuận giữa người sử dụng lao động với người lao động. Tiền lương là một khoản chi phí bắt buộc, do đó muốn nâng cao lợi nhuận và hạ giá thành sản phẩm, các doanh nghiệp phải biết quản trị và tiết Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp kiệm chi phí tiền lương. Tiền lương còn là một phương tiện kích thích và động viên người lao động làm việc có hiệu quả. Ngoµi khái niệm tiền lương còn có khái niệm tiền công Khái niệm tiền công: Tiền công là giá cả sức lao động thảo thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Tiền công thường được áp dụng trong các thàn phần về khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Các Mác viết: Tiền công không phải là giá cả hay giá trị của sức lao động mà chỉ là một hình thái cải trang của giá trị hay giá cả sử dụng sức lao động. * Tiền lương tối thiểu, tiền lương danh nghĩa và tiền lương thực tế: - Tiền lương tối thiểu: Tiền lương tối thiểu là mức lương quy định để làm cơ sở tín lương, mức lương thực tế được qui định trong điều 56 Bộ luật lao động: "Mức lương thực tế được ấn định theo giá cả sinh hoạt, đảm bảo cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện bình thường bù đắp sức lao động giản đơn và một phần tích luỹ tái sản xuất sức lao động mở rộng và dùng làm căn cứ để tính mức lương cho các loại lao động khác". - Tiền lương danh nghĩa: Là số tiền là người lao động nhận được sau khi kết thúc quá trình lao động hay là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người bán sức lao động. - Tiền lương thực tế: Biển hiện qua khối lượng hàng hoá tiêu dùng và các loại dịch vụ mà họ mua được thông qua tiền lương danh nghĩa của họ. Như vậy, tiền lương thực tế không chỉ phụ thuộc vào số lượng tiền theo danh nghĩa mà phụ thuộc vào giá cả của các loại hàng hoá tiêu dùng và các tiền lương danh nghĩa được thể hiện qua công thức sau: I TLDN ITLTT = I GCTT Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Như vậy, ta có thể thấy rõ nếu giá cả tăng lên thì tiền lương thực tế giảm đi. Điều này có thể xảy ra ngay khi cả tiền lương danh nghĩa tăng lên. Đây là một quan hệ rất phức tạp do sự thay đổi của tiền lương danh nghĩa, của giá cả và phụ thuộc vào những yếu tố khác nhau. Trong xã hội, tiền lương thực tế là mục đích trực tiếp của người lao động hưởng lương. Đó cũng là đối tượng quản lý trực tiếp trong các chính sách về thu nhập, tiền lương và đời sống 2.2.1. Quy chÕ tr¶ l¬ng cña C«ng ty §èi víi ngêi lao ®éng lµm c«ng t¸c qu¶n lý , chuyªn m«n, nghiÖp vô, l¸i xe, nh©n viªn hµnh chÝnh, t¹p vô, c«ng nh©n kho vµ nh©n viªn b¶o vÖ. C¨n cø vµo møc ®é phøc t¹p cña c«ng viÖc cña tõng ngêi, tÝnh tr¸ch nhiÖm cña c«ng viÖc ®Ó h×nh thµnh hÖ sè cña nhãm chøc danh c«ng viÖc. C¨n cø vµo møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc vµ chÊt lîng c«ng viÖc ®Ó xÕp h¹ng thµnh tÝch ®¹t ®îc, céng víi mét phÇn l¬ng cÊp bËc vµ phô cÊp, sè ngµy c«ng thùc tÕ ®Ó tr¶ l¬ng. §èi víi c¸c cöa hµng vµ chi nh¸nh: tiÒn l¬ng tr¶ cho c¸c nh©n viªn b¸n hµng ph¶i c¨n cø vµo kÕt qña s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ víi c¸c tÝnh cô thÓ nh sau: - §¬n vÞ nµo hoµn thµnh kÕ ho¹ch doanh thu vµ kÕ ho¹ch l·i gép th× ®îc nhËn l¬ng b»ng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng nh©n víi doanh thu nh©n víi hÖ sè l¬ng khuyÕn khÝch ®îc hëng. - Khi ®¬n vÞ kh«ng thùc hiÖn hoµn thµnh kÕ ko¹ch ( c¶ doanh thu vµ l·i gép) th× tiÒn l¬ng còng ph¶i gi¶m theo tû lÖ t¬ng øng. §ã lµ toµn bé quy chÕ cña C«ng ty. 2.2.2. H×nh thøc tr¶ l¬ng. 2.2.2.1. H×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian: §©y lµ h×nh thøc tr¶ l¬ng trong ®ã tiÒn l¬ng ®îc x¸c ®Þnh phô thuéc vµo møc l¬ng cÊp bËc vµ thêi gian lµm viÖc thùc tÕ cña ngêi lao ®éng. H×nh thøc tr¶ l¬ng nµy thêng ®îc ¸p dông ®èi víi nh÷ng c«ng viÖc khã ®Þnh møc cô thÓ, nh÷ng c«ng viÖc ®ßi hái chÊt lîng cao vµ nh÷ng c«ng viÖc mµ n¨ng suÊt chÊt lîng phô thuéc chñ yÕu vµo m¸y mãc thiÕt bÞ, ho¹t ®éng s¶n xuÊt t¹m thêi, s¶n xuÊt thö. §Æc thï cña h×nh thøc tr¶ l¬ng nµy lµ tiÒn l¬ng cña ngêi lao ®éng kh«ng g¾n liÒn víi kÕt qu¶ lao ®éng, v× vËy ®Ó ®¶m b¶o ®îc tÝnh c«ng b»ng trong tr¶
- Xem thêm -