Tài liệu 61 bài tập pascal cơ bản

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 178 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Bài 1: Nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó. Program HINH_CHU_NHAT; Uses Crt; Var a,b,s,c: real; Begin Clrscr; Writeln(‘ TINH DIEN TICH & CHU VI HINH CHU NHAT:’); Writeln(‘--------------------------------------------------------------‘); Write('Nhap chieu dai='); readln(a); Write('Nhap chieu rong=');readln(b); s:=a*b; c:=(a+b)*2; Writeln('Dien tich hinh chu nhat la:’,s:6:2); Writeln('Chu vi hinh chu nhat:',c:6:2); Readln; End. Bài 2: Nhập vào bán kính của hình tròn. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó. Program HINHTRON; Uses Crt; Var r,dt,cv:real; Begin Clrscr; Writeln('TINH DIEN TICH & CHU VI HINH TRON:'); Writeln('------------------------------------------------------'); Write ('Nhap ban kinh R=');readln(r); dt:=pi*r*r; cv:=2*pi*r; Writeln('Dien tich hinh tron la:',dt:6:2); Writeln('Chu vi hinh tron la:',cv:6:2); Readln; End. Bài 3 : Tính tam giác: Nụâp vào ba số a,b,c bất kì. Kiểm tra xem nó có thể là độ dài ba cạnh hay không, nếu không thì in ra màn hình ' Khong la ba canh cua mot tam giac'. Ngược lại, thì in diện tích, chu vi của tam giác ra màn hình. Program TAMGIAC; Uses crt; Var a,b,c,s,p : real; Begin Clrscr; Writeln(‘BAI TOAN TAM GIAC:’); Writeln('---------------------------------'); Write('nhap a =');readln(a); Write ('nhap b =');readln(b); Write('nhap c =');readln(c); If ((a+b)>c)and((b+c)>a)and((a+c)>b) then Begin p:=(a+b+c)/2; s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)); Writeln('Chu vi tam giac:',2*p:4:2) ; Writeln('Dien tich tam giac:',s:4:2); End Else Trang 1 Writeln(a,’, ‘, b,’, ‘, c, ‘ khong phai la ba canh cua tam giac') ; Readln; End. Bài 4: Viết chương trình giải phương trình bậc 1 (ax + b = 0) Program GIAI_PHUONG_TRINH_BAC_NHAT; Var a,b,x:real; Begin Clrscr; Writeln('GIAI PHUONG TRINH BAC NHAT: AX + B=0'); Writeln('------------------------------------------------------------'); Write ('Nhap a= '); readln(a); Write ('Nhap b= ');readln(b); If(a=0) then If(b=0) then Writeln(' Phuong trinh co vo so nghiem') Else writeln(' Phuong tring vo nghiem') Else Writeln('Phuong trinh co nghiem x=',-b/a:4:2); Readln; End. Bài 5: Viết chương trình giải bất phương trình bậc 1 (ax + b • 0) Program BAT_PHUONG_TRINH_BACI; Uses crt; Var a,b: real; Begin Clrscr; Writeln('GIAI BAT PHUONG TRINH BAC NHAT: AX + B>=0'); Writeln('----------------------------------------------------------------------'); Write('nhap a=');readln(a); Write('nhap b=');readln(b); If a<>0 then If a>0 then Writeln('Bat phuong trinh co nghiem: x>=',-b/a:4:2) Else Writeln('Bat phuong trinh co nghiem: x<=',-b/a:4:2) Else If b>=0 then Writeln('Bat phuong trinh co vo so nghiem') Else writeln('Bat phuong trinh vo nghiem'); Readln; End.. Bài 6: Viết chương trình giải phương trình bậc 2 (ax2 + bx + c =0) .Program GIAI_PHUONG_TRINH_BACII; Uses crt; Var a,b,c,d,x,x1,x2:real; Begin Writeln('GIAI PHUONG TRINH BAC II:'); Writeln('-------------------------------------------'); Write('Nhap he so a=');readln(a); Write('Nhap he so b=');readln(b); Write('Nhap he so c=');readln(c); Trang 2 If a=0 then If b=0 then If c=0 then Writeln('Phuong trinh co vo so nghiem') Else Writeln('Phuong trinh vo nghiem') Else Writeln('Phuong trinh co mot nghiem: x=',-c/b:4:2) Else Begin d:=b*b-4*a*c; If d=0 then Writeln('Phuong trinh co nghiem kep: x=',-b/(2*a):4:2) Else If d<0 then Writeln('Phuong trinh vo nghiem') Else Begin x1:= (-b+sqrt(d))/(2*a); x2:= (-b-sqrt(d))/(2*a); Write('Phuong trinh co hai nghiem: ‘); Writeln(‘ x1=',x1:4:2,' va x2=',x2:4:2); End; End; Readln; End. Bài 7: Tìm giá trị lớn nhất trong 4 số a, b, c, d (a, b, c, được nhập từ bàn phím). Program TIM_SO_LON_NHAT; Uses crt; Var a,b,c,d,max:real; Begin Clrscr; Writeln('TIM SO LON NHAT TRONG BON SO A, B, C, D'); Writeln('---------------------------------------------------------------'); Write('Nhap a='); Readln(a); Write('Nhap b='); Readln(b); Write('Nhap c='); Readln(c); Write('Nhap d='); Readln(d); max:=a; If b>max then max:=b; If d>max then max:=d; Writeln('So lon nhat la:',max:4:2); Readln; End. Bài 8: Tìm giá trị nhỏ nhất trong 4 số a, b, c, d (a, b, c, được nhập từ bàn phím). Program TIM_SO_NHO_NHAT; Uses crt; Var a,b,c,d,min:real; Begin Clrscr; Writeln('TIM SO NHO NHAT TRONG BON SO A, B, C, D'); Trang 3 Writeln('---------------------------------------------------------------'); Write('Nhap a='); Readln(a); Write('Nhap b='); Readln(b); Write('Nhap c='); Readln(c); Write('Nhap d='); Readln(d); min:=a; If br then Writeln('Diem A nam ngoai duong tron') Else Writeln('Diem A nam trong duong tron'); Readln; End. Bài 12: Tính xy ( Với x, y là số thực). Program X_LUYTHUA_Y; Uses crt; Var x,y,z:real; Begin Writeln(‘TINH X LUY THUA Y:’); Writeln('----------------------------------'); Write('Nhap x = '); readln(x); Write('nhap y = '); readln(y); If x>=0 then Begin z:=exp(y*ln(x)); Writeln('x ^ y = ',z:4:2); End Else Writeln('Khong tinh duoc do x la so am'); Readln; End. Bài 13: Tính n! Program TINH_N_GIAI_THUA; Uses crt; Var i,n,gt:integer; Trang 5 Begin Clrscr; Writeln(' TINH N GIAI THUA:'); Writeln('----------------------------------'); Write('Nhap n ='); readln(n); gt:=1; For i:=1 to n do gt:=gt*i; Writeln(n, '!= ',gt); End. Readln; Bài 14: Tính xn (Với n là số nguyên không âm). Program TINH_X_LUY_THUA_N; Uses crt; Var i,n,x:integer; lt:real; Begin Writeln(' TINH X LUY THUA Y:'); Writeln('----------------------------------'); Write('Nhap x ='); readln(x); Write('Nhap n ='); readln(n); lt:=1; For i:=1 to n do lt:=lt*x; Writeln(x, '^',n,' = ',lt:4:2); Readln; End. n Bài 15: Tính tổng S = 1 i=0 i! Program TINH_TONG1; Uses crt; Var i,n,gt: integer; s:real; Begin Clrscr; Writeln('CHUONG TRINH TINH TONG:'); Writeln('----------------------------------------'); Write('Nhap n='); Readln(n); gt:=1; s:=1; For i:=1 to n do Begin gt:=gt*i; s:=s+1/gt; End; Writeln('Tong S = ',s:8:2); Readln; End. Trang 6 n Bài 16: Tính tổng S = x i i=1 Program TINH_TONG2; Uses Crt; Var i,n:integer; x,s,lt:real; Begin Clrscr; Writeln('TINH TONG LUY THUA:'); Writeln('----------------------------------'); Write('Nhap x = '); readln(x); Write('nhap n = '); readln(n) ; s:=0; lt:=1; For i:=1 to n do Begin lt:=lt*x ; s:=s+lt ; End; Writeln('Tong S = ',s:8:2); Readln; End. n Bài 17: Tính tổng S =  i= 0 x i i! Program TINH_TONG3; Uses Crt; Var i,n,gt:integer; x,s,lt:real; Begin Clrscr; Writeln('TINH TONG LUY THUA/GIAI THUA:'); Writeln('--------------------------------------------------'); Write('Nhap x = '); readln(x); Write('nhap n = '); readln(n) ; s:=2; gt:=1; lt:=1; For i:=1 to n do Begin lt:=lt*x ; gt:=gt*i; s:=s+lt/gt ; End; Writeln('Tong S = ',s:8:2); Readln; End. Bài 18: Tìm tất cả các chữ số có ba chữ số abc sao cho tổng các lập phương của các chữ số thì bằng chính số đó ( abc = a 3 + b3 + c3). Program TIM_SO; Uses crt; Trang 7 Var i,j,k:integer; Begin Writeln('CHUONG TRINH TIM SO:'); Writeln('----------------------------------'); For i:=1 to 9 do For j:=0 to 9 do For k:=0 to 9 do if (100*i+10*j+k)=(i*i*i + j*j*j + k*k*k) then Writeln(i,j,k,' = ',i,'^3 + ',j,'^3 + ',k,'^3'); Readln; End. Bài 19: Nhập vào một số nguyên không âm, kiểm tra xem nó có phải là số nguyên tố hay không? Program SO_NGUYEN_TO; Uses crt; Var i,n: integer; Begin Clrscr; Writeln('KIEM TRA SO NGUYEN TO:'); Writeln('----------------------------------------'); Write ('Nhap so can kiem tra n = '); readln(n); If (n=0) or (n=1) then Writeln(n,' Khong phai la so nguyen to') Else Begin i:=1; Repeat i:= i+1; Until (n mod i= 0) or (i*i>n); If i*i>n then Writeln (n,' la so nguyen to') Else Writeln (n,' khong phai la so nguyen to'); End; Readln; End. Bài 20: In ra các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng N (N là số nguyên không âm được nhập từ bàn phím). Program CAC_SO_NGUYEN_TO; Uses crt; Var n,i,t: integer; Begin Clrscr; Writeln('IN RA CAC SO NGUYEN SO <=N'); Writeln('---------------------------------------------'); Write('Nhap n = ');readln(n); If n<2 then Writeln('Khong co so nguyen to nao <=',n) Else Begin Writeln('Cac so nguyen to <= ',n,' la:'); For i := 2 to n do Begin t:= 1; Trang 8 Repeat t:= t+1; Until ( i mod t = 0) or ( t*t>i ) ; If( t*t>i) then Write(i:4); End; End; Readln; End. Bài 21: Nhập 3 loại tiền và số tiền cần đổi. Hãy tìm tất cả các tổ hợp có đ ược của 3 loại tiền trên cho số tiền vừa nhập. Program DOI_TIEN; Uses Crt; Var x,y,z,n,i,j,h,s:longint; Begin Clrscr; Writeln('CHUONG TRINH DOI TIEN:'); Writeln('---------------------------------------'); Write('Nhap so tien can doi n = ');readln(n); Write('Nhap loai tien thu 1: ');readln(x); Write('Nhap loai tien thu 2: ');readln(y); Write('Nhap loai tien thu 3: ');readln(z); Writeln('Loai ',x:6,' Loai ',y:6,' Loai ',z:6); For i:=0 to (n div x) do For j:=0 to (n div y) do For h:= 0 to (n div z) do If (i*x+j*y+h*z=n) then Writeln (i:8,j:12,h:10); Readln; End. Bài 22: Trăm trâu trăm cỏ Trâu đứng ăn năm Trâu nằm ăn ba Trâu già ba con một bó. Hỏi có bao nhiêu con mỗi loại? Program TRAMTRAU_TRAMCO; Uses crt; Var td,tn,tg:integer; Begin Clrscr; Writeln(' TRAM TRAU TRAM CO:'); Writeln('----------------------------------'); Writeln('Trau dung Trau nam Trau gia'); For td:=0 to 20 do For tn:=0 to 33 do For tg:=0 to 100 do If ((5*td+3*tn+tg/3=100)and (td+tn+tg=100)) then Writeln(td:6, tn:12, tg:15); Readln; End. Trang 9 Bài 23: Tạo bảng số dạng sau: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ......................................................................... Program BANG_SO; Uses crt; Var i,j,n:integer; Begin Clrscr; Writeln(' TAO BANG SO TU 0-99'); Writeln('---------------------------------------------'); For i:=0 to 99 do Begin If (i mod 10 = 0) then Writeln; Write(i:3) End; Readln; End. Bài 24: Tạo hình a) * ** ** * *** * ***** b) ** ** * *** * ** * ** * c) * *** ***** *** **** ********* Program TAO_HINH_A; Uses Crt; Var i,j,n: integer; Begin Clrscr; Writeln(' TAO HINH A:'); Writeln('------------------------'); Write('Nhap so dong n=');readln(n); For i:= 1 to n do Begin For j:=1 to i do Write('* '); Writeln; End; Readln; End. Program TAO_HINH_B; Uses Crt; Var i,j,n,m: integer; Trang 10 Begin Clrscr; Writeln(' TAO HINH B'); Writeln('----------------------------'); Write('Nhap so dong n= ');readln(n); For i:= n downto 1 do Begin For j:=1 to i do Write('* '); Writeln; End; Readln; End. Program TAO_HINH_C; Uses Crt; Var i,j,n,m: integer; Begin Clrscr; Writeln(' TAO HINH C'); Writeln('----------------------------'); Write('Nhap so dong n= ');readln(n); For i:= 1 to n do Begin Gotoxy(n-i+5,i+5); For j:=1 to 2*i-1 do Write('*'); Writeln; End; Readln; End. Bài 26: Tính a n (dùng chương trình con) Program LUY_THUA; Uses Crt; Var a,n:integer; Function lt(a,n:integer):longint; Var i:integer; kq:longint; Begin kq:=1; For i:=1 to n do kq:=kq*a; lt:=kq; End; Begin Clrscr; Writeln('CHUONG TRINH TINH A^N:'); Writeln('------------------------------------------'); Write('Nhap a = '); readln(a); Write('Nhap n = '); readln(n); Writeln(a,'^',n,' = ',lt(a,n)); Readln; Trang 11 End. Bài 27: Tính n! (dùng chương trình con) Program GIAI_THUA; Uses Crt; Var n:integer; Function gt(n:integer):longint; Var kq,i:integer; Begin kq:=1; For i:=1 to n do kq:=kq*i; gt:=kq; End; Begin Clrscr; Writeln('CHUONG TRINH TINH N! :'); Writeln('---------------------------------------'); Write('Nhap n = '); readln(n); Writeln(n,'! = ',gt(n)); Readln; End. Bài 28: Tính C kn (dùng chương trình con) Program TO_HOP; Uses Crt; Var n,k:integer; Function gt(n:integer):longint; Var kq,i:integer; Begin kq:=1; For i:=1 to n do kq:=kq*i; gt:=kq; End; Function C(n,k:integer):real; Begin c:=gt(n)/(gt(k)*gt(n-k)); End; Begin Clrscr; Writeln('CHUONG TRINH TINH N CHAP K :'); Writeln('----------------------------------------------'); Write('Nhap n = '); readln(n); Write('Nhap k = ');readln(k); Writeln('C(',n,',',k,') = ',c(n,k):6:0); Readln; End. Bài 29: Lập tam giác PASCAL, bằng Cn k(dùng chương trình con) n Program TAM_GIAC_PASCAL; Uses Crt; Var i,j,n,k:integer; Trang 12 Function gt(n:integer):longint; Var kq,i:integer; Begin kq:=1; For i:=1 to n do kq:=kq*i; gt:=kq; End; Function C(k,n:integer):real; Begin C:=gt(n)/(gt(k)*gt(n-k)); End; Begin Clrscr; Writeln('VIET TAM GIAC PASCAL:'); Writeln('---------------------------------'); Write(' Nhap n = '); readln(n); For i:=0 to n do Begin For j:=0 to i do Write(C(j,i):3:0); Writeln; End; Readln; End. Bài 30: Viết các chương trình con tính diện tích tam giác, tròn, vuông, chữ nhật trong một chương trình. Sau đó hỏi chọn một trong các phương án tính diện tích bằng cách chọn trong bảng chọn lệnh sau: 0. Không làm gì hết và trở về màn hình soạn thảo. 1. Tính diện tích hình vuông 2. Tính diện tích hình tròn 3. Tính diện tích tam giác 4. Tính diện tích hình chӳ nhұt Program TINH_DIEN_TICH; Uses crt; Procedure HV; Var s,a:real; Begin Writeln('TINH DIEN TICH HINH VUONG:'); Write('Nhap chieu dai cua canh a = ');readln(a); s:=a*a; Writeln('Dien tich hinh vuong = ',s:6:2); End; Procedure HT; Var s,r:real; Begin Writeln('TINH DIEN TICH HINH TRON:'); Write('Nhap ban kinh R = ');readln(r); s:=pi*r*r; Writeln('Dien tich hinh tron = ',s:6:2); End; Procedure TG; Trang 13 Var a, b, c,s,p:real; Begin Writeln('TINH DIEN TICH TAM GIAC:'); Write('nhap a =');readln(a); Write ('nhap b =');readln(b); Write('nhap c =');readln(c); If ((a+b)>c)and((b+c)>a)and((a+c)>b) then Begin p:=(a+b+c)/2; s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)); Writeln('Chu vi tam giac:',2*p:4:2) ; Writeln('Dien tich tam giac:',s:4:2); End Else Writeln(a,', ',', ',c,' khong phai la ba canh cua tam giac') ; End; Procedure CN; Var a, b, s:real; Begin Writeln('TINH DIEN TICH HINH CHU NHAT:'); Write('Nhap chieu dai a =');readln(a); Write('Nhap chieu rong b= ');readln(b); s:= a*b; Writeln('Dien tich hinh chu nhat, s= ',s:6:2); End; Procedure menu; Var d:integer; Begin Clrscr; Writeln('CHON MOT TRONG CAC PHUONG AN SAU:'); Writeln('----------------------------------------------------------'); Writeln('0: Quay ve man hinh soan thao'); Writeln('1: Tinh dien tich hinh vuong'); Writeln('2: Tinh dien tich hinh tron'); Writeln('3: tinh dien tich tam giac'); Writeln('4: Tinh dien tich hinh chu nhat'); Writeln('===================================='); Write(' Hay chon mot phuong an: '); readln(d); Writeln('===================================='); Writeln; Case d of 0: Exit; 1: HV; 2: HT; 3: TG; 4: CN; End; End; Begin menu; Readln; End. Trang 14 Bài 31: Tính các số Fibonacci: - F1=F2 = 1 - Fn = Fn-1 + Fn-2 Program FIBONACII; Uses Crt; Var n,kq:integer; Function F(n:integer):integer; Begin If (n=1) or (n=2) then F:=1 Else F:=F(n-1)+F(n-2); End; Begin Clrscr; Writeln(' TINH SO FIBONACII:'); Writeln('-------------------------------'); Write('Nhap n = '); Readln(n); Write('F(',n,')= ',f(n)); Readln; End. Bài 32: Viết chương trình tìm số đảo của một số nguyên dương . Ví dụ: - Số = 12345 - Số đảo = 54321 Program TIM_SO_DAO; Uses crt; Var n:longint; Function daoso(n: longint):longint; Var s:string; ch:char; i,l,code:integer; kq:longint; Begin str(n,s); For i:=1 to length(s) div 2 do Begin ch:=s[i]; s[i]:=s[length(s)-i+1]; s[length(s)-i+1]:=ch; End; val(s,kq,code); daoso:=kq; End; Begin Clrscr; Writeln(' TIM SO DAO CUA MOT SO'); Writeln('--------------------------------------'); Write('Nhap so can tim dao n= ');readln(n); Writeln('So dao cua ',n,' la: ', daoso(n)); Readln; End. Trang 15 n Bài 33: Tính tổng S =  1 (dùng chương trình con) i=0 i! Program TONG1; Uses Crt; Var i,n:integer; s:real; Function gt(n:integer):longint; Var kq,i:integer; Begin kq:=1; For i:=1 to n do kq:=kq*i; gt:=kq; End; Begin Clrscr; Writeln(' CHUONG TRINH TINH TONG:'); Writeln('----------------------------------------------'); Write('Nhap n='); Readln(n); S:=1; For i:= 1 to n do S:=S+1/gt(i); Write('Tong la: ',S:6:2); Readln; End. n Bài 34: Tính tổng S =  x (dùng chương trình con) i i=1 Program TONG2; Uses Crt; Var i,x,n:integer; s:longint; Function lt(a,n:integer):longint; Var i:integer; kq:longint; Begin kq:=1; For i:=1 to n do kq:=kq*a; lt:=kq; End; Begin Clrscr; Writeln(' CHUONG TRINH TINH TONG:'); Writeln('----------------------------------------------'); Write('Nhap x = ');readln(x); Write('Nhap n='); Readln(n); S:=0; For i:= 1 to n do S:=S+lt(x,i); Writeln('Tong la: ',s); Trang 16 Readln; End. n 1  xi Bài 35: Tính tổng S =  (dùng chương trình con) ( 1  i )! i  0 Program TONG3; Uses Crt; Var i,x,n:integer; s:real; Function lt(a,n:integer):longint; Var i:integer; kq:longint; Begin kq:=1; For i:=1 to n do kq:=kq*a; lt:=kq; End; Function gt(n:integer):longint; Var kq,i:longint; Begin kq:=1; For i:=1 to n do kq:=kq*i; gt:=kq; End; Begin Clrscr; Writeln(' CHUONG TRINH TINH TONG:'); Writeln('-------------------------------'); Write('Nhap x = ');readln(x); Write('Nhap n= '); Readln(n); S:=0; For i:= 0 to n do S:=S+(1+lt(x,i))/gt(1+i); Writeln('Tong la: ',s:6:2); Readln; End. Bài 36: Giải hệ phương trình: Viết chương trình giải hệ phương trình tuyến tính 2 ẩn dùng ma trận. a11.x + a12.y = c1 a21 + a22.y = c2 Bài 37: Hãy viết chương trình nhập giá trị cho ma trận vuông cấp n. a. Tính tổng các phần tử nằm trên đường chéo chính b. Tính tổng bình phương các số nằm trên hàng chẵn. c. Tính tổng căn bậc hai các số không âm trên cột lẻ. d. Đếm số phần tử có giá trị trong khoảng [1..5]. Program MAT_TRAN1; Uses Crt; Type MT = array[1..20,1..20] of integer; Trang 17 Var a:MT; n:integer; Procedure Input(Var a:MT; n:integer); Var i, j:integer; Begin For i:=1 to n do For j:=1 to n do Begin Write('a',i,j,'='); Readln(a[i,j]); End; End; Procedure Output(a:MT;n:integer); Var i,j:integer; Begin For i:=1 to n do Begin For j:=1 to n do Write (a[i,j]:3); Writeln; End; End; {Tong cac phan tu tren duong cheo chinh} Function Sum1(a:MT;n:integer):integer; Var i,kq:integer; Begin kq:=0; For i:=1 to n do kq:=kq + a[i,i]; sum1:=kq; End; {Tong binh phuong cac so tren hang chan} Function Sum2(a:MT;n:integer):integer; Var i,j,kq:integer; Begin kq:=0; For i:=1 to n do For j:=1 to n do If(i mod 2 =0) then kq:=kq+SQR(a[i,j]); Sum2:=kq; End; {Tong can bac hai cac so tren cot le} Function Sum3(a:MT;n:integer):real; Var i,j:integer; kq:real; Begin kq:=0; For i:=1 to n do For j:=1 to n do If (j mod 2 =1) and (a[i,j]>=0)then kq:=kq + SQRT(a[i,j]); Sum3:=kq; End; Trang 18 {So phan tu cua ma tran co gia tri nam trong [1..5]} Function Count(a:MT;n:integer):integer; Var i,j,kq:integer; Begin kq:=0; For i:=1 to n do For j:=1 to n do If (a[i,j]>=1) and(a[i,j]<=5) then kq:=kq+1; Count:=kq; End; Begin Writeln('CHUONG TRINH TINH TONG CAC PHAN TU CUA MA TRAN'); Writeln('-----------------------------------------------'); Write('Nhap cap cua ma tran n = ');readln(n); Input(a,n); Output(a,n); Writeln('Tong cac phan tu tren duong cheo chinh la = ',sum1(a,n)); Writeln('Tong binh phuong cac phan tu tren hang chan la = ',sum2(a,n)); Writeln('Tong can bac hai cac so khong am tren cot le = ',sum3(a,n):6:2); Writeln('So phan tu trong khoang[1..5] = ', count(a,n)); Readln; End. Bài 38: Viết chương trình nhập vào một ma trân, tính tổng bình phương của các số âm trong ma trận trên. Program MAT_TRAN2; Uses Crt; Type MT = array[1..20,1..20] of integer; Var a:MT; n,m:integer; Procedure Input(Var a:MT; n,m:integer); Var i, j:integer; Begin For i:=1 to n do For j:=1 to m do Begin Write('a',i,j,'='); Readln(a[i,j]); End; End; Procedure Output(a:MT;n,m:integer); Var i,j:integer; Begin For i:=1 to n do Begin For j:=1 to m do write (a[i,j]:3); writeln; End; End; {Tong binh phuong cac phan tu am} Function Sum(a:MT;n,m:integer):integer; Trang 19 Var i,j,kq:integer; Begin kq:=0; For i:=1 to n do For j:=1 to m do If(a[i,j]< 0) then kq:=kq+SQR(a[i,j]); Sum:=kq; End; Begin Clrscr; Writeln('TINH TONG BINH CAC PHAN TU AM'); Writeln('------------------------------'); Write('Nhap vao so dong n = ');readln(n); Write('Nhap vao so cot m = ');readln(m); Input(a,n,m); Output(a,n,m); Writeln('Tong binh phuong cac phan tu am = ',sum(a,n,m)); Readln; End. Bài 39: Viết chương trình nhập vào một ma trận. In ma trận chuyển vị của nó ra màn hình. Ma trận B là ma trận chuyển vị của ma trận A nếu các phần tử của chúng có quan hệ B[i, j] = A[j, i]. Program MAT_TRAN_CHUYEN_VI; Uses Crt; Type MT = array[1..20,1..20] of integer; Var a,b:MT; n,m:integer; Procedure Input(Var a:MT; n,m:integer); Var i, j:integer; Begin For i:=1 to n do For j:=1 to m do Begin Write('a',i,j,'='); Readln(a[i,j]); End; End; Procedure Output(a:MT;n,m:integer); Var i,j:integer; Begin For i:=1 to n do Begin For j:=1 to m do write (a[i,j]:3); writeln; End; End; Procedure Chuyenvi(a:MT;n,m:integer; var b:MT); Var i,j:integer; Begin For j:=1 to m do For i:=1 to n do Trang 20
- Xem thêm -