Tài liệu 60 nâng cao hiệu quả kd ở cty tnhh thái dương

  • Số trang: 48 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp LêI NãI §ÇU Kinh tÕ thÞ trêng lµ viÖc tæ chøc nÒn kinh tÕ x· héi dùa trªn c¬ së mét nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. ThÞ trêng lu«n më ra c¸c c¬ héi kinh doanh míi cho c¸c doanh nghiÖp, nhng ®ång thêi còng chøa ®ùng nh÷ng mèi nguy c¬ ®e do¹ cho c¸c doanh nghiÖp. §Ó c¸c doanh nghiÖp cã thÓ ®øng v÷ng tríc qui luËt c¹nh tranh kh¾c nghiÖt cña c¬ chÕ thÞ trêng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i vËn ®éng, t×m tßi híng ®i cho phï hîp. ViÖc doanh nghiÖp ®øng v÷ng chØ cã thÓ kh¼ng ®Þnh b»ng c¸ch ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶. HiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ph¹m trï cã ý nghÜa rÊt quan träng trong mäi nÒn kinh tÕ, lµ mét chØ tiªu chÊt lîng tæng hîp. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh chÝnh lµ qu¸ tr×nh so s¸nh gi÷a chi phÝ bá ra vµ kÕt qu¶ thu vÒ víi môc ®Ých ®· ®îc ®Æt ra vµ dùa trªn c¬ së gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n cña nÒn kinh tÕ: s¶n xuÊt c¸i g×? s¶n xuÊt nh thÕ nµo? vµ s¶n xuÊt cho ai? Do ®ã viÖc nghiªn cøu vµ xem xÐt vÒ vÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ®ßi hái tÊt yÕu ®èi víi mçi doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh hiÖn nay. ViÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®ang lµ mét bµi to¸n rÊt khã ®ßi hái mçi doanh nghiÖp cÇn ph¶i quan t©m ®Õn, ®©y lµ mét vÊn ®Ò cã ý nghÜa quan träng ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã ®é nh¹y bÐn, linh ho¹t trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. V× vËy, trong qu¸ tr×nh thùc tËp ë C«ng ty TNHH Th¸i D¬ng, víi nh÷ng kiÕn thøc ®· tÝch luü ®îc cïng víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o - Th¹c sÜ NguyÔn Thanh Phong nªn em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi "Mét sè biÖn ph¸p Chñ yÕu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty TNHH Th¸i D¬ng " lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cña m×nh. Thùc ra ®©y lµ mét vÊn ®Ò cã néi dung rÊt réng v× vËy trong chuyªn ®Ò nµy em chØ ®i vµo thùc tr¹ng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty vµ ®a ra mét sè gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Néi dung chuyªn ®Ò bao gåm c¸c phÇn sau: Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty TNHH Th¸i D¬ng. Ch¬ng II Thùc tr¹ng hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty TNHH Th¸i D¬ng. Ch¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty TNHH Th¸i D¬ng. 1 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Chuyªn ®Ò nµy ®îc hoµn thµnh díi sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o – Th¹c sÜ NguyÔn Thanh Phong. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì quÝ b¸u ®ã. Ch¬ng I Lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp I. Kh¸i niÖm vµ vai trß vÒ viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng Ty. 1. Kh¸i niÖm vÒ viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh Tõ tríc ®Õn nay c¸c nhµ kinh tÕ ®· ®a ra nhiÒu kh¸i niÖm kh¸c nhau vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. - HiÖu qu¶ kinh doanh lµ møc ®é h÷u Ých cña s¶n phÈm s¶n xuÊt tøc lµ gi¸ trÞ sö dông cña nã (hoÆc lµ doanh thu vµ nhÊt lµ lîi nhuËn thu ®îc sau qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh). Kh¸i niÖm nµy lÉn lén gi÷a hiÖu qu¶ vµ môc tiªu kinh doanh. - HiÖu qu¶ kinh doanh lµ sù t¨ng trëng kinh tÕ ph¶n ¸nh nhÞp ®é t¨ng cña c¸c chØ tiªu kinh tÕ. C¸ch hiÓu nµy chØ lµ phiÕn diÖn, nã chØ ®óng trªn møc ®é biÕn ®éng theo thêi gian. - HiÖu qu¶ kinh doanh lµ møc ®é tiÕt kiÖm chi phÝ vµ møc t¨ng kÕt qu¶. §©y lµ biÓu hiÖn cña b¶n chÊt chø kh«ng ph¶i lµ kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ. 2 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - HiÖu qu¶ kinh doanh ®îc x¸c ®Þnh bëi tû sè gi÷a kÕt qu¶ ®¹t ®îc víi chi phÝ bá ra. §iÓn h×nh cho quan ®iÓm nµy lµ t¸c gi¶ Manfred - Kuhn vµ quan ®iÓm nµy ®îc nhiÒu nhµ kinh tÕ vµ qu¶n trÞ kinh doanh ¸p dông vµ tÝnh hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. - Tõ c¸c kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh trªn ta cã thÓ ®a ra mét sè kh¸i niÖm ng¾n gän nh sau: hiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ph¹m trï kinh tÕ ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc (lao ®éng, m¸y mãc, thiÕt bÞ, vèn vµ c¸c yÕu tè kh¸c) nh»m ®¹t ®îc môc tiªu kinh doanh mµ doanh nghiÖp ®· ®Ò ra. 2. Vai trß cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Vai trß cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng x· héi vµ tiÕt kiÖm nguån lùc lao ®éng x· héi. §©y lµ hai mÆt cã mèi quan hÖ mËt thiÕt cña vÊn ®Ò hiÖu qu¶ kinh tÕ. ChÝnh viÖc khan hiÕm nguån lùc vµ viÖc sö dông chóng cã tÝnh c¹nh tranh nh»m tháa m·n nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña x· héi, ®Æt ra yªu cÇu ph¶i khai th¸c, tËn dông triÖt ®Ó vµ tiÕt kiÖm c¸c nguån lùc. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp buéc ph¶i chó träng c¸c ®iÒu kiÖn néi t¹i, ph¸t huy n¨ng lùc, hiÖu n¨ng cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm mäi chi phÝ. §Ó hiÓu râ vÒ vai trß cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, ta còng cÇn ph©n biÖt gi÷a hai kh¸i niÖm hiÖu qu¶ vµ kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng kinh doanh. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh lµ nh÷ng g× mµ doanh nghiÖp ®¹t ®îc sau mét qu¸ tr×nh kinh doanh nhÊt ®Þnh, kÕt qu¶ cÇn ®¹t ®îc bao giê còng lµ môc tiªu cÇn thiÕt cña doanh nghiÖp. Trong khi ®ã trong kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh, ngêi ta sö dông c¶ hai chØ tiªu kÕt qu¶ vµ chi phÝ ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh. V× vËy, yªu cÇu cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ ph¶i ®¹t kÕt qu¶ tèi ®a víi chi phÝ tèi thiÓu, hay chÝnh x¸c h¬n lµ ®¹t kÕt qu¶ tèi ®a víi chi phÝ nhÊt ®Þnh hoÆc ngîc l¹i ®¹t kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh víi chi phÝ tèi thiÓu. Chi phÝ ë ®©y ®îc hiÓu theo nghÜa réng lµ chi phÝ ®Ó t¹o ra nguån lùc vµ chi phÝ sö dông nguån lùc, ®ång thêi ph¶i bao gåm c¶ chi phÝ c¬ héi. Chi phÝ c¬ héi lµ gi¸ trÞ cña viÖc lùa chän tèt nhÊt ®· bÞ bá qua hay lµ gi¸ trÞ cña sù hy sinh c«ng viÖc kinh doanh kh¸c ®Ó thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh nµy. Chi phÝ c¬ héi ph¶i ®îc bæ sung vµo chi phÝ kÕ to¸n vµ lo¹i ra khái lîi nhuËn kÕ to¸n ®Ó thÊy râ lîi Ých kinh tÕ thËt sù. C¸ch tÝnh nh vËy sÏ khuyÕn khÝch c¸c nhµ kinh doanh lùa chän ph¬ng ¸n kinh doanh tèt nhÊt, c¸c mÆt hµng s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ cao h¬n. 3 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 3. Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. HiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét trong c¸c c«ng cô h÷u hiÖu ®Ó c¸c nhµ qu¶n trÞ thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng cña m×nh. ViÖc xem xÐt vµ tÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh doanh kh«ng nh÷ng chØ cho biÕt viÖc s¶n xuÊt ®¹t ë tr×nh ®é nµo mµ cßn cho phÐp c¸c nhµ qu¶n trÞ ph©n tÝch, t×m ra c¸c nh©n tè ®Ó ®a ra c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp trªn c¶ hai ph¬ng diÖn t¨ng kÕt qu¶ vµ gi¶m chi phÝ kinh doanh nh»m n©ng cao hiÖu qu¶. Víi t c¸ch lµ mét c«ng cô ®¸nh gi¸ vµ ph©n tÝch kinh tÕ, ph¹m trï hiÖu qu¶ kh«ng chØ ®îc sö dông ë gi¸c ®é tæng hîp, ®¸nh gi¸ chung tr×nh ®é sö dông tæng hîp ®Çu vµo trong ph¹m vi toµn doanh nghiÖp mµ cßn sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ tr×nh ®é sö dông tõng yÕu tè ®Çu vµo ë ph¹m vi toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp còng nh ë tõng bé phËn cÊu thµnh cña doanh nghiÖp. Ngoµi ra, viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cßn lµ sù biÓu hiÖn cña viÖc lùa chän ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh. Doanh nghiÖp ph¶i tù lùa chän ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh cho phï hîp víi tr×nh ®é cña doanh nghiÖp. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu tèi ®a hãa lîi nhuËn, doanh nghiÖp buéc ph¶i sö dông tèi u nguån lùc s½n cã. Nhng viÖc sö dông nguån lùc ®ã b»ng c¸ch nµo ®Ó cã hiÖu qu¶ nhÊt l¹i lµ mét bµi to¸n mµ nhµ qu¶n trÞ ph¶i lùa chän c¸ch gi¶i. ChÝnh v× vËy, ta cã thÓ nãi r»ng viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh kh«ng chØ lµ c«ng cô h÷u hiÖn ®Ó c¸c nhµ qu¶n trÞ thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ cña m×nh mµ cßn lµ thíc ®o tr×nh ®é cña nhµ qu¶n trÞ. Ngoµi nh÷ng chøc n¨ng trªn cña hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp, nã cßn lµ vai trß quan träng trong c¬ chÕ thÞ trêng. Thø nhÊt, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ c¬ së c¬ b¶n ®Ó ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Sù tån t¹i cña doanh nghiÖp ®îc x¸c ®Þnh bëi sù cã mÆt cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng, mµ hiÖu qu¶ kinh doanh l¹i lµ nh©n tè trùc tiÕp ®¶m b¶o sù tån t¹i ®ã, ®ång thêi môc tiªu cña doanh nghiÖp lµ lu«n tån t¹i vµ ph¸t triÓn mét c¸ch v÷ng ch¾c. Do vËy, viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ®ßi hái tÊt yÕu kh¸ch quan ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay. Do yªu cÇu cña sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp ®ßi hái nguån thu nhËp cña doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng t¨ng lªn. Nhng trong ®iÒu kiÖn nguån vèn vµ c¸c yÕu tè kü thuËt còng nh c¸c yÕu tè kh¸c cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chØ thay ®æi trong khu«n khæ nhÊt ®Þnh th× ®Ó t¨ng lîi nhuËn ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Nh vËy, hiÖu qu¶ kinh 4 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp doanh lµ hÕt søc quan träng trong viÖc ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Mét c¸ch nh×n kh¸c sù tån t¹i cña doanh nghiÖp ®îc x¸c ®Þnh bëi sù t¹o ra hµng hãa, cña c¶i vËt chÊt vµ c¸c dÞch vô phôc vô cho nhu cÇu cña x· héi, ®ång thêi t¹o ra sù tÝch lòy cho x· héi. §Ó thùc hiÖn ®îc nh vËy th× mçi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i v¬n lªn vµ ®øng v÷ng ®Ó ®¶m b¶o thu nhËp ®ñ bï ®¾p chi phÝ bá ra vµ cã l·i trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh. Cã nh vËy míi ®¸p øng ®îc nhu cÇu t¸i s¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ. Nh vËy chóng ta buéc ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch liªn tôc trong mäi kh©u cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh nh lµ mét nhu cÇu tÊt yÕu. Tuy nhiªn, sù tån t¹i míi chØ lµ yªu cÇu mang tÝnh chÊt gi¶n ®¬n cßn sù ph¸t triÓn vµ më réng cña doanh nghiÖp míi lµ yªu cÇu quan träng. Bëi v× sù tån t¹i cña doanh nghiÖp lu«n lu«n ph¶i ®i kÌm víi sù ph¸t triÓn më réng cña doanh nghiÖp, ®ßi hái ph¶i cã sù tÝch lòy ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt më réng theo ®óng quy luËt ph¸t triÓn. Thø hai, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ nh©n tè thóc ®Èy sù c¹nh tranh vµ tiÕn bé trong kinh doanh. ChÝnh viÖc thóc ®Èy c¹nh tranh yªu cÇu c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù t×m tßi, ®Çu t t¹o nªn sù tiÕn bé trong kinh doanh. ChÊp nhËn c¬ chÕ thÞ trêng lµ chÊp nhËn sù c¹nh tranh. Song khi thÞ trêng ngµy cµng ph¸t triÓn th× c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng gay g¾t vµ khèc liÖt h¬n. Sù c¹nh tranh lóc nµy kh«ng cßn lµ sù c¹nh tranh vÒ mÆt hµng mµ c¹nh tranh vÒ mÆt chÊt lîng, gi¸ c¶ mµ cß ph¶i c¹nh tranh nhiÒu yÕu tè kh¸c n÷a. môc tiªu cña doanh nghiÖp lµ ph¸t triÓn th× c¹nh tranh lµ yÕu tè lµm cho doanh nghiÖp m¹nh lªn nhng ngîc l¹i còng cã thÓ lµ cho doanh nghiÖp kh«ng tån t¹i ®îc trªn thÞ trêng. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu lµ tån t¹i vµ ph¸t triÓn më réng th× doanh nghiÖp ph¶i chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh trªn thÞ trêng. Do ®ã doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã hµng hãa, dÞch vô chÊt lîng tèt, gi¸ c¶ hîp lý. MÆt kh¸c hiÖu qu¶ lao ®éng lµ ®ång nghÜa víi viÖc gi¶m gi¸ thµnh, t¨ng khèi lîng hµng hãa, chÊt lîng, mÉu m· kh«ng ngõng ®îc c¶i thiÖn n©ng cao.... Thø ba, viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh chÝnh lµ nh©n tè c¬ b¶n t¹o ra sù th¾ng lîi cho doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh trªn thÞ trêng. Muèn t¹o ra sù th¾ng lîi trong c¹nh tranh ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña m×nh. ChÝnh sù n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ con ®êng n©ng cao søc c¹nh tranh vµ kh¶ n¨ng tån t¹i, ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp. II. ®Æc ®iÓm cña mÆt hµng l©m s¶n ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty tnhh th¸i d¬ng 1. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm 5 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lµ mét c«ng ty chuyªn khai th¸c vµ chÕ biÕn mÆt hµng l©m s¶n, tríc hÕt s¶n phÈm cña c«ng ty sÏ cã ®Æc ®iÓm lµ ®å gç, s¶n phÈm cña c«ng ty s¶n xuÊt ra sÏ cung cÊp cho c¸c c¸c thÞ trêng trong níc còng nh níc ngoµi. Tuú theo tÝnh chÊt vµ ®Æc ®iÓm cña tõng lo¹i s¶n phÈm mµ kh¸ch hµng yªu cÇu c«ng ty sÏ cã nh÷ng kÕ ho¹ch ph©n c«ng tíi tõng bé phËn thùc hiÖn. §Ó thùc hiÖn hoµn chØnh mét lo¹i s¶n phÈm nãi chung cÇn mét quy tr×nh c«ng nghÖ nh sau: S¶n phÈm A C¸c kh©u liªn quan vµ m¸y mãc sö dông 1. ThiÕt kÕ mÉu m·. 2. M¸y ca vßng 3. M¸y ca m©m 4. M¸y tiÖn 5. M¸y bµo 6. M¸y khoan 7. M¸y ®¸nh bãng 8. M¸y kh¶m, ch¹m 9. M¸y s¬n. 10.KCS (kiÓm tra lo¹i bá s¶n phÈm h háng). 11. NhËp kho thµnh phÈm Tuy nhiªn, c¸c lo¹i s¶n phÈm ®ã ®îc ph©n chia theo tõng cÊp tuú theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng (s¶n phÈm chÊt lîng cao hay thÊp). Trong nÒn kinh tÕ ngµy nay, do sù t¸c ®éng cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng cïng víi sù héi nhËp kinh tÕ ®ang diÔn ra tõng ngµy, tõng giê, c¸c s¶n phÈm nhËp ngo¹i cã chÊt lîng cao, mÉu m· ®Ñp ®i ®«i víi chÊt lîng cña s¶n phÈm c¹nh tranh rÊt m¹nh víi c¸c lo¹i s¶n phÈm trong níc, lµm cho nhu cÇu vÒ h×nh thøc mÉu m· s¶n phÈm, chÊt lîng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp còng ®îc ®Èy lªn rÊt cao, ®ßi hái doanh nghiÖp s¶n xuÊt mÆt hµng l©m s¶n nh c«ng ty TNHH Th¸i D¬ng thêng xuyªn ph¶i tiÕp cËn nh÷ng c«ng nghÖ, m¸y mãc míi còng nh thiÕt kÕ nh÷ng kiÓu d¸ng mÉu m· cña c¸c s¶n phÈm ®i ®«i víi chÊt lîng cña s¶n phÈm ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng. ViÖc doanh thu cña lo¹i h×nh s¶n xuÊt nµy mang l¹i lîi nhuËn rÊt cao nªn nã ¶nh hëng tÝch cùc ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Ngoµi ra khi s¶n xuÊt lo¹i s¶n phÈm nµy ®Òu kh«ng g©y mÊt nhiÒu chi phÝ b¶o qu¶n dÉn ®Õn gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh cho doanh nghiÖp. - Mét ®Æc ®iÓm n÷a vÒ s¶n phÈm lµ ®îc s¶n xuÊt theo nhu cÇu thÞ trêng vµ ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng, ®Æc ®iÓm nµy cã thuËn lîi lµ kh«ng cã 6 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nhiÒu hµng tån kho ø ®äng hay thÊt tho¸t vèn, nhng còng chÝnh ®Æc ®iÓm nµy lµm cho doanh nghiÖp kh«ng chñ ®éng ®îc nhiÒu trong viÖc s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ còng nh tiÕt kiÖm ®îc nguyªn vËt liÖu. 2. §Æc ®iÓm vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt. §Ó phôc vô tèt h¬n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, mçi c«ng ty, doanh nghiÖp ph¶i cã nh÷ng bíc ®i ®óng ®¾n trong qu¸ tr×nh ®Çu t m¸y mãc thiÕt bÞ, còng nh nguyªn vËt liÖu ®Ó ®¶m b¶o cho sù ho¹t ®éng liªn tôc cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt còng nh tiÕp cËn víi nh÷ng c«ng nghÖ míi ®Ó n©ng cao chÊt lîng, hiÖu qu¶ cho s¶n phÈm cña m×nh. §ã lµ yÕu tè mang tÝnh tÊt yÕu cho sù sèng cßn cña mçi doanh nghiÖp s¶n xuÊt. HiÖn nay, c«ng ty TNHH Th¸i D¬ng cã hÖ thèng c¬ së vËt chÊt kü thuËt nh sau: Thèng kª hÖ thèng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña c«ng ty. §¬n vÞ: 1000® C¸c chØ tiªu Nguyªn gi¸ HÖ thèng v¨n phßng lµm viÖc Gi¸ trÞ cßn l¹i 750.000 550.000 HÖ thèng xëng s¶n xuÊt HÖ thèng kho b·i Ph¬ng tiÖn vËn t¶i 1.200.000 850.000 1.500.000 1.000.000 M¸y mãc thiÕt bÞ 3.500.000 2.500.000 Trong ®ã hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty nh sau: C¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ Sè lîng C«ng suÊt (kw/h) N¨m sö dông Quèc gia cung cÊp M¸y thiÕt kÕ (m¸y vi tÝnh) M¸y ca vßng M¸y ca m©m M¸y tiÖn M¸y bµo M¸y ®¸nh bãng M¸y ch¹m, kh¶m 7 2 1998 Sigapore 4 9 20 20 15 28 95 70 50 45 40 35 1996 1986 1996 1998 1996 1991 ViÖt Nam Nga Trung Quèc §µi Loan §µi Loan Trung Quèc M¸y s¬n M¸y khoan 12 16 35 1991 NhËt 45 1996 §µi Loan (Theo nguån: Phßng kü thuËt th¸ng 12/2005) ¶nh hëng cña c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Nh trªn ®· tr×nh bµy ta thÊy r»ng gi¸ trÞ cßn l¹i cña hÖ thèng c¬ së vËt chÊt cña c«ng ty lµ rÊt thÊp so víi nguyªn gi¸ ban ®Çu, do nhiÒu hÖ thèng 7 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ®· khÊu hao vµ c¸c hÖ thèng ®Çu t míi cha cã nhiÒu. §iÒu nµy ®· g©y nhiÒu bÊt lîi cho c«ng ty trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. C¬ së h¹ tÇng vËt chÊt kü thuËt thÊp kÐm, thø nhÊt ¶nh hëng ®Õn viÖc phôc vô qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. HÖ thèng v¨n phßng lµm viÖc xuèng cÊp, kh«ng ®Çy ®ñ trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng qu¶n lý cña c«ng ty. Sù s¾p xÕp gi÷a c¸c phßng ban cha t¹o nªn ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc trao ®æi th«ng tin vµ thµnh mét tæng thÓ thèng nhÊt nªn kh«ng t¹o ra ®îc mét bÇu kh«ng khÝ, mét m«i trêng lµm viÖc tho¶i m¸i khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng lµm viÖc h¨ng say h¬n. HÖ thèng kho tµng c¸c ph©n xëng ®· xuèng cÊp rÊt nhiÒu, thËm chÝ nh÷ng n¬i kh«ng cßn ®ñ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh. Sù xuèng cÊp nµy ®· ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng vµ an toµn lao ®éng, ngêi lao ®éng cha yªn t©m tho¶i m¸i lµm viÖc vµ kh«ng ®¶m b¶o cho b¶o qu¶n nguyªn vËt liÖu, s¶n phÈm vµ hµng ho¸. MÆc dï c«ng ty ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó kh¾c phôc gi¶m bít nh÷ng khã kh¨n vÒ c¬ së h¹ tÇng nhng vÉn cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña s¶n xuÊt kinh doanh. Ph¬ng tiÖn vËn t¶i dïng ®Ó vËn chuyÓn hµng ho¸ cã sè lîng h¹n chÕ ®«i khi cha ®¸p øng ®ñ nhu cÇu vËn chuyÓn hµng ho¸ cña c«ng ty. Nã g©y ¶nh hëng tr× trÖ, kh«ng kÞp thêi vµ ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. ¶nh hëng thø hai cña c¬ së vËt chÊt h¹ tÇng nh hiÖn nay cña c«ng ty ngµy cµng lçi thêi, l¹c hËu ®· kh«ng cã søc hÊp dÊn víi ®èi t¸c, ®Æc biÖt lµ víi ng©n hµng cho vay. ChÝnh ®iÒu ®ã ®· lµm ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng ty. §èi víi hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty, ngoµi nh÷ng m¸y mãc míi ®Çu t gÇn ®©y cßn ®¹i ®a sè m¸y mãc ®· qu¸ cò céng víi sù ph¸t triÓn mét c¸ch nhanh chãng cña ngµnh c«ng nghÖ hiÖn nay , ®· lµm cho hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cha ®¹t hiÖu qu¶ cao, dÉn ®Õn hiÖu qña lµm ra s¶n phÈm kÐm chÊt lîng, n¨ng suÊt lao ®éng thÊp, tiªu hao nhiÒu nguyªn vËt liÖu, lµm chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cao g©y gi¶m hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 3. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng. Nh©n tè con ngêi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh do ®ã c«ng ty ®· x¸c ®Þnh: lao ®éng lµ yÕu tè hµng ®Çu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. NÕu nh ®¶m b¶o ®îc sè lîng, chÊt lîng lao ®éng sÏ mang l¹i hiÖu qu¶ cao v× yÕu tè nµy ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng, hÖ sè sö dông lao ®éng, nhng do tÝnh chÊt c«ng viÖc cña c«ng ty lµ Ýt 8 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp æn ®Þnh, cã thêi gian khèi lîng c«ng viÖc nhiÒu vµ ngîc l¹i nªn trong mÊy n¨m qua c«ng ty kh«ng chó träng ph¸t triÓn sè lîng lao ®éng mµ chØ quan t©m ®Õn viÖc n©ng cao chÊt lîng lao ®éng mµ th«i vµ gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng thiÕu lao ®éng b»ng viÖc thuª ngoµi lao ®éng ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vu s¶n xuÊt kinh doanh. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ lao ®éng kü thuËt ®îc ®µo t¹o c¬ b¶n tõ c¸c trêng vµ c¸c lµng nghÒ cã uy tÝn, tuú theo tõng bé phËn trong ph©n xëng s¶n xuÊt c«ng ty sÏ bè trÝ thÝch hîp cho tõng vÞ trÝ ®¶m b¶o sù th«ng suèt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt còng nh phï hîp víi tr×nh ®é chuyªn m«n cña tõng ngêi. ViÖc s¾p xÕp bè trÝ nh©n sù trong c«ng ty nh sau: C¬ cÊu lao ®éng theo chøc n¨ng. ChØ tiªu Sè lîng TØ träng 1. Lao ®éng gi¸n tiÕp: 21 21% - Qu¶n lý 9 9% - Ký thuËt 12 12% 2. Lao ®éng trùc tiÕp: 79 79% - Ph©n xëng s¶n xuÊt 60 60% - Kho b·i 10 10% - Ph©n xëng KCS 9 9% Tæng 100 ngêi 100% (Theo nguån: Phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l¬ng th¸ng 12/2005) Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy víi 100 c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty, lao ®éng gi¸n tiÕp chiÕm tû träng nhá (21%) trong ®ã cã 9% lµ lao ®éng qu¶n lý, ®©y lµ mét bé m¸y qu¶n lý ®· ®îc tinh gi¶m, gän nhÑ, chøng tá ban gi¸m ®èc chó träng ®Õn chÊt lîng lao ®éng h¬n lµ sè lîng lao ®éng. C«ng ty còng lµ doanh nghiÖp lµm viÖc theo chÕ ®é mét thñ trëng. V× vËy, còng h¹n chÕ tèi ®a ®îc sù chång chÐo trong kh©u qu¶n lý trong c«ng ty. C¬ cÊu trong lao ®éng c¸c ph©n xëng còng ®îc s¾p xÕp mét c¸ch hîp lý, ®èi víi c¸c kh©u thiÕt kÕ mÉu m·... ®Õn kh©u cuèi cïng lµ KCS, ®¶m b¶o mét c¸ch tèi ®a c«ng su©t, n¨ng lùc cña tõng bé phËn. Víi c¬ cÊu nh©n sù nh vËy c«ng ty ®· phÇn nµo ®¸p øng ®îc nhu cÇu s¶n xuÊt t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. - C¬ cÊu lao ®éng theo tr×nh ®é: ChØ tiªu lao ®éng C¸n bé qu¶n lý C¸n bé kü thuËt C«ng nh©n bËc 6-7 §¹i vµ sau ®¹i häc 7 8 0 Cao ®¼ng 0 0 0 9 Trung cÊp 2 4 0 C«ng nh©n kü thuËt 0 0 12 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp C«ng nh©n bËc 4-5 C«ng nh©n bËc 2-3 Tæng sè Tû träng 0 0 15 15% 0 0 0 0 0 6 6% 38 29 79 79% (Theo nguån: Phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l¬ng th¸ng 12/2005) Sè lîng lao ®éng qu¶n lý lµ 9 ngêi, trong ®ã cã 7 ngêi cã tr×nh ®é ®¹i häc, cßn l¹i c¸n bé kü thuËt cã tr×nh trung cÊp vµ chñ yÕu ®îc ®µo t¹o tõ c¸c lµng nghÒ cã uy tÝn cao. Nh vËy víi bé m¸y qu¶n lý nhá gän nhng l¹i cã tû träng c¸n bé cã tr×nh ®é cao chiÕm phÇn lín nªn c«ng viÖc qu¶n lý cña c«ng ty vÉn ®îc tæ chøc mét c¸ch khoa häc vµ hiÖu qu¶. Trong sè c¸n bé kü thuËt cã tr×nh ®é ®¹i häc chiÕm tû träng cao, nhng ®ã cha ph¶i lµ sè lîng c¸n bé ®ñ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt cña c«ng ty. C«ng ty cÇn chó träng tuyÓn thªm c¸n bé kü thuËt vÒ c¸c ph©n xëng phô tr¸ch trùc tiÕp qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh»m n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty. C«ng ty cã sè lîng c«ng nh©n kü thuËt bËc cao t¬ng ®èi lín, ®ã lµ nh÷ng c«ng nh©n ®· cã nhiÒu n¨m kinh nghiÖm lµm viÖc, lµ nh÷ng c«ng nh©n bËc thÇy cho c¸c líp c«ng nh©n trÎ míi vµo lµm, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng ty n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng. Nhng mÆt kh¸c sè c«ng nh©n bËc cao nµy còng cã nh÷ng bÊt æn cho c«ng ty trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tuy lµ nh÷ng c«ng nh©n lµnh nghÒ ®· quen víi nÕp sèng kû luËt cña c«ng ty nhng nã còng khã kh¨n vÒ søc khoÎ vµ tuæi t¸c cña c«ng nh©n nµy ®· cao, s¾p hÕt tuæi lao ®éng. NhiÒu ngêi trong sè hä søc kháe ®· gi¶m ®i lµm ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng. V× vËy c«ng ty cÇn ph¶i chuÈn bÞ tuyÓn ngêi vµ ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ cña c¸c líp c«ng nh©n trÎ, kÞp thêi thay thÕ cho c¸c líp thÕ hÖ tríc. 4. §Æc ®iÓm vÒ nguyªn vËt liÖu. Nguyªn vËt liÖu lµ mét trong 3 yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trùc tiÕp cÊu thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm. ThiÕu nguyªn vËt liÖu th× qu¸ tr×nh s¶n xuÊt bÞ gi¸n ®o¹n hoÆc kh«ng thÓ tiÕn hµnh ®îc. V× vËy, nguyªn vËt liÖu cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm, ®Õn viÖc sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu, ®Õn hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông vèn, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty cã ®Æc ®iÓm lµ nguyªn vËt liÖu thuéc vÒ l©m s¶n. Nh chóng ta ®· biÕt nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn hiÖn nay ngµy cµng Ýt ®i, nhiÒu khu rõng ë níc ta ®· c¹n kiÖt vµ nhÊt lµ chÝnh phñ ®· ra lÖnh cÊm khai th¸c gç bõa b·i. Nguyªn vËt liÖu chñ yÕu ®îc nhËp khÈu tõ c¸c níc nh: Lµo, Campuchia, In®«nªxia.... V× thÕ, doanh nghiÖp ph¶i lªn 10 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp mét kÕ hoach thËt cô thÓ trong kh©u nhËp nguyªn vËt liÖu sao cho chÊt lîng, sè lîng vµ gi¸ c¶ cho phï hîp víi bÕn b·i còng nh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Chó träng nhÊt lµ lµm sao cã ®ñ nguyªn vËt liÖu ®Ó ®¸p øng cho kh©u s¶n xuÊt kÞp thêi, ®Ó xuÊt hµng cho kh¸ch ®ïng thêi h¹n....Do ®ã c«ng ty ph¶i lµm tèt c¸c kh©u trªn, tr¸nh ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 5. §Æc ®iÓm vÒ thÞ trêng . 5.1. VÒ thÞ trêng cung øng nguyªn vËt liÖu vµ hµng ho¸ kinh doanh. §èi víi thÞ trêng cung øng nguyªn vËt liÖu cho c«ng ty nh c¸c c«ng ty khai th¸c gç ë T©y nguyªn, c¸c c«ng ty nhËp gç tõ c¸c níc nh Lµo, Campuchia, In®«nªxia... ®Òu lµ nh÷ng thÞ trêng ®Çu vµo. §Æc ®iÓm nµy cã ¶nh hëng tÝch cùc vµ tiªu cùc ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh nh sau: - ¶nh hëng tÝch cùc: c«ng ty kh«ng ph¶i chÞu chi phÝ cho viÖc nghiªn cøu thÞ trêng ®Çu vµo cña m×nh vµ do cã nhiÒu nhµ cung cÊp c¹nh tranh víi nhau nªn gi¸ thµnh cã thÓ ®îc gi¶m. - ¶nh hëng tiªu cùc: chñng lo¹i, chÊt lîng, sè lîng bÞ h¹n chÕ. §èi víi thÞ trêng cung øng hµng ho¸: c«ng ty chñ yÕu chñ ®éng ®Õn víi c¸c thÞ trêng vµ b¹n hµng truyÒn thèng. Tuy nhiªn, viÖc c¸c c«ng ty nµy cã b¸n ®îc s¶n phÈm cña m×nh trªn thÞ trêng hay kh«ng phô thuéc rÊt nhiÒu nh÷ng yÕu tè nh gi¸ nguyªn vËt liÖu, viÖc nhËp nguyªn vËt liÖu khã kh¨n nh vËy ®· g©y nhiÒu khã kh¨n cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lµm ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Ngoµi ra c«ng ty ph¶i bá mét kho¶n chi phÝ lín ®i nghiªn cøu thÞ trêng, ch¨m sãc kh¸ch hµng, ký kÕt hîp ®ång vµ kiÓm tra tõng l« hµng tríc khi nhËp hµng. 5.2. VÒ thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm: - §èi víi thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm, hiÖn nay c«ng ty còng ®ang têng bíc chiÕm ®îc ®a sè thÞ phÇn ë khu vùc miÒn trung nhÊt lµ c¸c s¶n phÈm néi thÊt, gia dông. C«ng ty phÊn ®Êu cung cÊp s¶n phÈm nµy cho c¸c tØnh miÒn trung vµ ®· t¹o ®îc uy tÝn, chiÕm ®îc lßng tin cña kh¸ch hµng, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp m×nh. Nhng do ngêi tiªu dïng ViÖt Nam nãi chung vµ miÒn trung nãi riªng cha thËt sù cã nh÷ng c¸i nh×n ®Çy ®ñ vÒ nh÷ng lo¹i mÉu m· hµng ho¸ cïng víi chÊt lîng hµng ho¸ trong níc cho nªn ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn c¸c doanh nghiÖp chÕ biÕn mÆt hµng l©m s¶n, 11 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp MÆt kh¸c, thÞ phÇn cña doanh nghiÖp chiÕm 50% miÒn trung nhng ë thÞ trêng nµy sè s¶n phÈm l¹i h¹n chÕ do sù qu¶n lý cßn cha th«ng tho¸ng trong viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng trong khi ®ã c«ng ty vÉn cha x©m nhËp ®îc thÞ trêng miÒn b¾c vµ miÒn nam nhiÒu, lµ thÞ trêng cã rÊt nhiÒu nhu cÇu tiªu dïng cã sö dông s¶n phÈm do c«ng ty s¶n xuÊt... v× ë thÞ trêng nµy ®· cã nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt cã chÊt lîng vµ c«ng suÊt cao h¬n, ®ã lµ mét ®èi thñ c¹nh tranh lín k×m h·m c«ng ty trong viÖc më réng thÞ trêng, ¶nh hëng tiªu cùc ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. II. HÖ thèng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp 1. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Khi xem xÐt hiÖu qu¶ kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp, cÇn ph¶i dùa vµo mét hÖ thèng c¸c tiªu chuÈn, c¸c doanh nghiÖp ph¶i coi c¸c tiªu chuÈn lµ môc tiªu phÊn ®Êu. Cã thÓ hiÓu tiªu chuÈn hiÖu qu¶ lµ giíi h¹n, lµ mèc x¸c ®Þnh ranh giíi cã hay kh«ng cã hiÖu qu¶. NÕu theo ph¬ng ph¸p so s¸nh toµn ngµnh cã thÓ lÊy gi¸ trÞ b×nh qu©n ®¹t ®îc cña ngµnh lµm tiªu chuÈn hiÖu qu¶. NÕu kh«ng cã sè liÖu cña toµn ngµnh th× so s¸nh víi c¸c chØ tiªu cña n¨m tríc. Còng cã thÓ nãi r»ng, c¸c doanh nghiÖp cã ®¹t ®îc c¸c chØ tiªu nµy míi cã thÓ ®¹t ®îc c¸c chØ tiªu vÒ kinh tÕ. HÖ thèng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp bao gåm: 1.1. Nhãm chØ tiªu tæng hîp. Nhãm chØ tiªu nµy ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ cña toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, bao gåm: - ChØ tiªu doanh thu trªn 1 ®ång chi phÝ ChØ tiªu doanh thu trªn 1 ®ång chi phÝ = Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm trong kú Tæng chi phÝ s¶n xuÊt vµ tiªu thô trong kú ChØ tiªu nµy cho biÕt 1 ®ång chi phÝ s¶n xuÊt vµ tiªu thô trong kú t¹o ra ®îc bao nhiªu ®ång doanh thu. ChØ tiªu nµy cao khi tæng chi phÝ thÊp, do vËy nã cã ý nghÜa khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp t×m ra c¸c biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. - ChØ tiªu doanh thu trªn mét ®ång vèn s¶n xuÊt (søc s¶n xuÊt cña vèn): Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm trong kú Søc s¶n xuÊt cña vèn = Tæng vèn kinh doanh ChØ tiªu nµy cho biÕt hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp: mét ®ång vèn kinh doanh sÏ t¹o ra ®îc bao nhiªu ®ång doanh thu. 12 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Do ®ã, nã cã ý nghÜa khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp trong viÖc qu¶n lý vèn chÆt chÏ, sö dông tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶ ®ång vèn kinh doanh. - ChØ tiªu doanh lîi theo chi phÝ: Lîi nhuËn trong kú ChØ tiªu doanh lîi theo chi phÝ = Tæng chi phÝ s¶n xuÊt vµ tiªu thô trong kú ChØ tiªu nµy cho biÕt mét ®ång chi phÝ s¶n xuÊt vµ tiªu thô trong kú t¹o ra ®îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. - ChØ tiªu doanh lîi theo vèn kinh doanh. Lîi nhuËn trong kú ChØ tiªu doanh lîi theo vèn kinh doanh = Tæng vèn kinh doanh trong kú ChØ tiªu nµy cho biÕt hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp; mét ®ång vèn t¹o ra ®îc bao nhiªu ®ånglnh. Nã ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông yÕu tè vèn cña doanh nghiÖp. - ChØ tiªu doanh lîi theo doanh thu thuÇn: ChØ tiªu doanh lîi theo doanh thu thuÇn = Lîi nhuËn trong kú Doanh thu thuÇn trong kú ChØ tiªu nµy cho biÕt doanh nghiÖp t¹o ra ®îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn tõ mét ®ång doanh thu thuÇn. ChØ tiªu nµy cã ý nghÜa khuyÕn khÝch doanh nghiÖp t¨ng doanh thu, gi¶m chi phÝ hoÆc tèc ®é t¨ng doanh thu ph¶i lín h¬n tèc ®é t¨ng chi phÝ. 1.2. ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông c¸c yÕu tè ®Çu vµo c¬ b¶n. * Nhãm chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng. - ChØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng: gi¸ trÞ s¶n xuÊt t¹o ra trong kú ChØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng = Tæng Tæng sè lao ®éng b×nh qu©n trong kú ChØ tiªu nµy cho biÕt mét lao ®éng sÏ t¹o ra ®îc bao nhiªu ®ång gi¸ trÞ s¶n xuÊt. - ChØ tiªu kÕt qu¶ s¶n xuÊt trªn mét ®ång chi phÝ tiÒn l¬ng: Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm trong kú ChØ tiªu kÕt qu¶ s¶n xuÊt trªn 1 ®ång chi phÝ tiÒn l¬ng = Tæng chi phÝ tiÒn l¬ng trong kú ChØ tiªu nµy cho biÕt 1 ®ång chi phÝ tiÒn l¬ng trong kú t¹o ra ®îc bao nhiªu ®ång doanh thu. - ChØ tiªu lîi nhuËn b×nh qu©n tÝnh cho mét lao ®éng: ChØ tiªu lîi nhuËn b×nh qu©n tÝnh cho mét lao ®éng = Lîi nhuËn trong kú 13 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Tæng sè lao ®éng b×nh qu©n trong kú ChØ tiªu nµy cho biÕt b×nh qu©n mét lao ®éng trong kú t¹o ra ®îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. - HÖ sè sö dông lao ®éng: Tæng sè lao ®éng ®îc sö dông HÖ sè sö dông lao ®éng = Tæng sè lao ®éng hiÖn cã ChØ tiªu nµy cho biÕt tr×nh ®é sö dông lao ®éng cña doanh nghiÖp. - HÖ sè sö dông thêi gian lao ®éng: thêi gian lao ®éng thùc tÕ HÖ sè sö dông thêi gian lao ®éng = Tæng Tæng thêi gian lao ®éng ®Þnh møc ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh thêi gian lao ®éng thùc tÕ so víi thêi gian lao ®éng ®Þnh møc, nã cho biÕt t×nh h×nh sö dông thêi gian lao ®éng trong doanh nghiÖp. * Nhãm chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh: Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm trong kú Søc s¶n xuÊt cña vèn cè ®Þnh = Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n trong kú - Søc s¶n xuÊt cña vèn cè ®Þnh. ChØ tiªu nµy cho biÕt mét ®ång vèn cè ®Þnh trong kú sÏ t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu. Lîi nhuËn trong kú Søc sinh lîi cña vèn cè ®Þnh = Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n trong kú - Søc sinh lîi cña vèn cè ®Þnh: ChØ tiªu nµy cho biÕt mét ®ång vèn cè ®Þnh trong kú sÏ t¹o ra ®îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. - HiÖu suÊt sö dông thêi gian lµm viÖc cña m¸y mãc thiÕt bÞ. Thêi gian lµm viÖc thùc tÕ HiÖu qu¶ sö dông thêi gian lµm viÖc cña m¸y mãc thiÕt bÞ = Thêi gian lµm viÖc theo thiÕt kÕ - HÖ sè sö dông tµi s¶n cè ®Þnh: HÖ sè sö dông tµi s¶n cè ®Þnh = Tæng tµi s¶n cè ®Þnh ®îc huy ®éng Tæng tµi s¶n cè ®Þnh hiÖn cã - HÖ sè ®æi míi tµi s¶n cè ®Þnh: Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh ®îc ®æi míi HÖ sè ®æi míi tµi s¶n cè ®Þnh = Tæng tµi s¶n cè ®Þnh hiÖn cã * Nhãm chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ vèn lu ®éng: Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm trong kú Søc s¶n xuÊt cña vèn lu ®éng = Vèn lu ®éng b×nh qu©n trong kú - Søc s¶n xuÊt cña vèn lu ®éng: 14 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh mét ®ång vèn lu ®éng trong kú sÏ t¹o ra ®îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. - HÖ sè ®¶m nhiÖm cña vèn lu ®éng: Vèn lu ®éng b×nh qu©n trong kú Doanh thu thuÇn ChØ tiªu nµy cho biÕt cÇn bao nhiªu ®ång vèn lao ®éng ®¶m nhiÖm ®Ó t¹o ra mét ®ång doanh thu. HÖ sè ®¶m nhiÖm cña vèn lu ®éng = - Sè vßng quay cña vèn lu ®éng: Sè vßng quay c¶u vèn lu ®éng = Doanh thu thuÇn Vèn lu ®éng b×nh qu©n trong kú ChØ tiªu nµy cµng cao chøng tá viÖc sö dông vèn lu ®éng cã hiÖu qu¶ vµ ngîc l¹i. - Thêi gian cña mét vßng quay: Thêi gian cña mét vßng quay = Thêi gian cña kú ph©n tÝch Sè vßng quay cña vèn lu ®éng ChØ tiªu nµy cho biÕt sè ngµy ®Ó vèn lu ®éng quay ®îc mét vßng. Thêi gian nµy cµng ng¾n th× hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng cµng cao vµ ngîc l¹i. ch¬ng II thùc tr¹ng vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty TNHH th¸i d¬ng I. LÞch sö h×nh thµnh vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty TNHH Th¸i D¬ng. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh c«ng ty TNHH Th¸i D¬ng. C«ng ty TNHH Th¸i D¬ng ®îc chÝnh thøc thµnh lËp vµo ngµy 18/ 01/ 1996. Trô së cña c«ng ty ®Æt t¹i 35 ®êng Phan Chu Trinh thµnh phè Vinh tØnh NghÖ An. - GiÊy phÐp §KKD sè 048226 do Së KÕ Ho¹ch - §Çu T - TØnh NghÖ An cÊp. TiÒn th©n c«ng ty TNHH Th¸i D¬ng lµ mét c«ng ty chuyªn khai th¸i vµ chÕ biÕn l©m s¶n. TÊt c¶ mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty ®Òu díi sù chØ ®¹o cña chñ së h÷u. C«ng ty TNHH Th¸i D¬ng ®îc thµnh lËp víi nguån vèn cña: ¤ng Th¸i L¬ng TrÝ: Gi¸m ®èc C«ng ty. §Õn ngµy 25 th¸ng 05 n¨m 2005. C«ng ty TNHH Th¸i D¬ng ®· ®¨ng ký ngµnh nghÒ bæ xung vµ tæng thÓ bao gåm nh sau: Khai th¸c chÕ biÕn l©m s¶n – Kh¶o s¸t th¨m dß – Khai th¸c vµ mua b¸n kho¸ng s¶n ( thiÕc, vµng). Sù më réng vÒ ngµnh nghÒ ®· ®a ®Õn cho c«ng ty sù më réng vÒ quy m«. 15 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §Õn b©y giê c«ng ty ®· thµnh lËp ®îc 6 phßng ban. Tuy cßn lµ mét doanh nghiÖp non trÎ míi thµnh lËp c«ng ty ho¹t ®éng trong ®iÒu kiÖn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n nhng c«ng ty ®· tõng bíc kh¾c phôc nhê sù cè g¾ng, nç lùc cña ban gi¸m ®èc còng nh ®éi ngò nh©n viªn kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é, häc hái vµ tÝch luü kinh nghiÖm ®Ó x©y dùng c«ng ty ngµy cµng v÷ng m¹nh h¬n. 2. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty TNHH Th¸i D¬ng. 2.1. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty. Trong nh÷ng n¨m ®Çu ho¹t ®éng c«ng ty TNHH Th¸i D¬ng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, nÒn kinh tÕ níc ta míi chuyÓn híng tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. V× thÕ, víi c«ng ty cßn non trÎ nh c«ng ty TNHH Th¸i D¬ng sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n vµ th¸ch thøc. Nhng víi sù nç lùc cña ban Gi¸m ®èc còng nh toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn. C«ng ty ®· ph¸t triÓn vµ ngµy cµng ®øng v÷ng h¬n trong c¬ chÕ thÞ trêng v« cïng kh¾c nghiÖt ®ã. Nhng trong nh÷ng n¨m ho¹t ®éng kinh doanh c«ng ty TNHH Th¸i D¬ng vÉn lu«n hoµn thµnh tèt mäi nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc, trong nh÷ng n¨m ®Çu ho¹t ®éng, c«ng ty chuyªn khai th¸c vµ chÕ biÕn l©m s¶n cung cÊp cho nh÷ng kh¸ch hµng truyÒn thèng trong níc còng nh ngoµi níc. HiÖn nay c«ng ty TNHH Th¸i D¬ng më réng vµ ®Çu t sang níc b¹n Lµo ®Ó khai th¸c vµ luyÖn kho¸ng s¶n. Víi tõng bíc ph¸t triÓn vµ më réng thªm thÞ trêng c«ng ty TNHH Th¸i D¬ng quyÕt t©m sÏ ngµy cµng v÷ng m¹nh h¬n trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay còng nh mai sau. Víi khÈu hiÖu “Ch÷ TÝn ” lµ søc m¹nh. C«ng ty TNHH Th¸i D ¬ng ®ang vît qua nh÷ng khã kh¨n chung trong nÒn kinh tÕ kinh tÕ thÞ trêng ®Ó ph¸t triÓn, kh«ng nh÷ng gi÷ v÷ng thÞ trêng trong níc mµ cßn t¨ng cêng më réng thÞ trêng ra bªn ngoµi. 2.2. C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty. HiÖn nay C«ng ty TNHH Th¸i D¬ng gåm 100 c¸n bé, nh©n viªn, c«ng nh©n lao ®éng trong ®ã cã 15 kÜ s tèt nghiÖp c¸c trêng ®¹i häc: Ngo¹i th¬ng, Kinh tÕ quèc d©n, Tµi chÝnh, B¸ch khoa, X©y dùng, Giao th«ng, N«ng 16 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nghiÖp, Má ®Þa chÊt cïng 6 nh©n viªn trung cÊp tµi chÝnh kÕ to¸n vµ 79 c«ng nh©n. Lµ mét c«ng ty TNHH nªn bé m¸y cña c«ng ty ®îc tæ chøc theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng. Phßng Gi¸m ®èc Phßng kÕ to¸n Phßng dù ¸n Phßng m¸y mãc, thiÕt bÞ Bé phËn V¨n Phßng Kho vµ phßng mÉu Phßng kinh doanh M« h×nh: ( Nguån tõ phßng kÕ to¸n ). * Gi¸m ®èc: §¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng m¹i, thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi nhµ níc. Gi¸m ®èc cã quyÒn quyÕt ®Þnh tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc trong c«ng ty. Gi¸m ®èc cßn tù chÞu mäi sù rñi ro cña c«ng ty. * Phßng kÕ to¸n: Qu¶n lý toµn bé tµi s¶n cña c«ng ty, tæ chøc sö dông vèn vµ nguån vèn kinh doanh cña c«ng ty. Thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi ng©n s¸ch nhµ níc. Ph©n phèi thu nhËp, tÝch luü tÝnh to¸n theo dâi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty, viÕt phiÕu xuÊt nhËp kho. KiÓm tra råi viÕt ho¸ ®¬n thanh to¸n råi giao cho nh©n viªn c¸c phßng thùc hiÖn theo yªu cÇu thanh to¸n. * Phßng dù ¸n: LËp vµ ph©n tÝch c¸c dù ¸n ®Çu t míi: Nghiªn cøu ®¬n ®Æt hµng míi. - X©y dùng nh÷ng kÕ ho¹ch ®Ó tr×nh lªn Gi¸m ®èc - Cung cÊp c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn s¶n phÈm mét c¸ch ®Çy ®ñ chÝnh x¸c. * Phßng m¸y mãc, thiÕt bÞ: Chuyªn vÒ bé phËn xe, m¸y vµ thiÕt bÞ ®Ó phôc vô cho kh¸i th¸i vµ s¶n xuÊt. B¶o tr× l¹i nh÷ng m¸y mãc vµ thiÕt bÞ ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt. * Bé phËn v¨n phßng: Tæ chøc mau s¾m ph¬ng tiÖn viÖc lµm, v¨n phßng phÈm phôc vô cho qu¸ tr×nh lµm viÖc cña c¸c phßng ban: 17 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - Tæng hîp truyÒn ®¹t c¸c quyÕt ®Þnh cña giµm ®èc cho c¸c phßng ban. - ChuÈn bÞ th«ng b¸o c¸c cuéc häp cho c¸c bé phËn trong c«ng ty. - ChuÈn bÞ tiÕp kh¸ch vµ liªn hÖ xe ®i l¹i cho c¸c ®oµn kh¸ch . * Kho vµ phßng mÉu: - Kho: CÊt tr÷ hµng ho¸ vµ s¶n phÈm cña c«ng ty lµ kho chÝnh. - Phßng mÉu: Trng bÇy hµng ho¸ lµ kho phô. * Phßng kinh doanh: Lµ phßng cã tr¸ch nhiÖm mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty, phßng kinh doanh ph¶i tù khai th¸c vµ më réng t×m kiÕm kh¸ch hµng trong níc còng nh ngoµi níc, ®Ó tham mu cho Gi¸m ®èc ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ. II. Kh¸i qu¸t thùc tr¹ng kinh doanh cña c«ng ty tnhh th¸i d¬ng. 1. Nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: Tõ khi ®îc thµnh lËp vµ tr¶i qua nhiÒu khã kh¨n, c«ng ty TNHH Th¸i D¬ng ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh, gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ non trÎ níc ta nãi chung vµ n©ng cao ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty nãi riªng. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty TNHH Th¸i D¬ng lu«n lu«n ®Æt ra cho chÝnh m×nh mét môc tiªu ph¸t triÓn vµ lu«n nç lùc trong viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®Æt ra. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, mäi nç lùc cña c«ng ty ®Òu nh»m më réng quy m« ho¹t ®éng cña m×nh trªn c¬ së më réng thÞ trêng, ®ång thêi c«ng ty còng ®Æt ra vÊn ®Ò hiÖu qu¶ kinh doanh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lªn hµng ®Çu. Thùc tÕ trong c«ng ty thêi gian võa qua chØ thùc hiÖn ®îc môc tiªu më réng kinh doanh, mµ môc tiªu n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh vÉn cßn lµ mét bµi to¸n khã ®ang ®îc l·nh ®¹o cña c«ng ty quan t©m vµ sÏ tim ra gi¶i ph¸p phï hîp nhÊt. MÆc dï trong nh÷ng n¨m ho¹t ®éng kinh doanh cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nhng vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh ë c«ng ty, ta thÊy r»ng thêi gian qua c«ng ty lu«n ®¹t ®îc kÕt qu¶ cao vÒ tæng doanh thu, tæng lîi nhuËn thu nhËp b×nh qu©n vµ kho¶n nép ng©n s¸ch nhµ níc cña c«ng ty, nhng c«ng ty vÉn cha thùc hiÖn ®îc viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Nguyªn nh©n cña viÖc cha thùc hiÖn ®îc viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ do ngoµi nh÷ng thuËn lîi vµ nç lùc b¶n th©n th× c«ng ty cßn cã nhiÒu khã kh¨n h¹n chÕ tõ m«i trêng bªn trong còng nh bªn ngoµi cña c«ng 18 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ty, ®· t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn môc tiªu n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Qua qu¸ tr×nh thùc tÕ nghiªn cøu t¹i c«ng ty TNHH Th¸i D¬ng, t«i rót ra ®îc nh÷ng nhËn xÐt chung nh sau: - C«ng ty lu«n hoµn thµnh vµ hoµn thµnh vît møc kÕ ho¹ch vÒ doanh thu, lîi nhuËn, gi¸ trÞ tæng s¶n lîng. - §êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn do thu nhËp t¨ng tõ 750.000®/ ngêi/ th¸ng n¨m 2000 lªn ®Õn 950.000®/ ngêi/ th¸ng trong n¨m 2001 vµ ®Õn n¨m 2005 lµ 1.450.000®/ ngêi/ th¸ng. - C«ng ty hµng n¨m ®· ®ãng gãp mét phÇn nhá cho ng©n s¸ch nhµ níc, gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc còng nh t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng cïng víi sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ míi trong qu¸ tr×nh t¹o nªn mét bíc míi trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. 1.1. Nh÷ng ®iÓm m¹nh trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty TNHH Th¸i D¬ng lµ mét c«ng ty t nh©n cã d©y chuyÒn c«ng nghÖ míi ®îc ®a vµo s¶n xuÊt cïng víi mét lo¹t c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt phôc vô cho sù ho¹t ®éng cña c«ng ty lu«n ®îc ®¶m b¶o mét c¸ch th«ng suèt tõ trªn xuèng díi. Nh÷ng c«ng nghÖ míi ®îc ®a vµo s¶n xuÊt ®· gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. ¦u ®iÓm cña d©y chuyÒn c«ng nghÖ nµy lµ do nhËp tõ níc ngoµi cïng víi c«ng nh©n kü thuËt cao ®îc ®µo t¹o c¬ b¶n do c¸c chuyªn gia híng dÉn nªn ®¸p øng ®îc c¸c nhu cÇu ®Æt ra ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, tËn dông ®îc nguån nh©n lùc s½n cã vµ t¹o thÕ chñ ®éng cho c«ng ty. Víi s¶n phÈm lµ c¸c lo¹i mÆt hµng vÒ ®å thñ c«ng mü nghÖ, gç chÊt lîng cao vµ uy tÝn cña c«ng ty vÒ chÊt lîng s¶n phÈm, ph¬ng thøc s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét ®iÒu kiÖn hÕt søc thuËn lîi cho c«ng ty tiÕp tôc ®a d¹ng ho¸ vÒ s¶n phÈm cña m×nh, më réng thÞ trêng tiªu thô ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. VÒ quan hÖ giao dÞch cña c«ng ty, c«ng ty cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi c¸c c¬ së cung cÊp nguyªn vËt liÖu trong níc vµ c¸c nguån hµng tõ níc ngoµi. C«ng ty ®· ®¹t ®îc ch÷ tÝn ®Ó kinh doanh l©u dµi trªn c¬ së hai bªn cïng cã lîi. C«ng ty ®· cã nguån cung cÊp nguyªn vËt liÖu ®Çy ®ñ vµ cã chÊt lîng cao. 19 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ThÞ trêng hiÖn cã c¸c s¶n phÈm do c«ng ty s¶n xuÊt chiÕm tíi 10% thÞ trêng miÒn Trung. §ã lµ thÞ trêng hiÖn cã cña c«ng ty ®ång thêi còng lµ mét thÞ trêng tiÒm n¨ng lín ®èi víi mét sè s¶n phÈm nÕu nh c«ng ty ®a d¹ng ho¸ ®îc c¸c s¶n phÈm cña m×nh cã tr×nh ®é c«ng nghÖ kü thuËt cao ®Ó cã ®îc c¸c s¶n phÈm phôc vô cho nhu cÇu thÞ trêng. C«ng ty cã mét thÞ phÇn t¬ng ®èi lín so víi nhiÒu nh÷ng doanh nghiÖp cã cïng lo¹i h×nh s¶n xuÊt kinh doanh nh c«ng ty kÓ c¶ víi c¸c doanh nghiÖp nhµ níc, chiÕm tíi 10% thÞ phÇn vµ c¸c doanh nghiÖp cßn l¹i chiÕm 90% thÞ phÇn. Nh vËy lµ trong m«i trêng c¹nh tranh gay g¾t nµy, c«ng ty vÉn chiÕm lÜnh ®îc thÞ trêng b»ng uy tÝn, chÊt lîng s¶n phÈm mÆc dï c«ng ty cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong viÖc t×m hiÓu vÒ thÞ trêng trong níc, sù thay ®æi trong m«i trêng kinh doanh vµ c¸c chÝnh s¸ch cña nhµ níc vµ c¸c ngµnh. - HiÖn nay bËc thî trung b×nh cña c«ng ty lµ 4,1 / 7. ChØ tiªu nµy lµ t¬ng ®èi cao so víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c, chøng tá tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n lµ kh¸ cao, nªn vÊn ®Ò vÒ chÊt lîng lao ®éng cña c«ng ty lµ mét lîi thÕ trong viÖc sö dông nguån lao ®éng. Doanh nghiÖp cã ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é tay nghÒ cao, lµnh nghÒ, cã kinh nghiÖm tèt,...nªn cã kh¶ n¨ng cao h¬n trong chñ ®éng ®µm ph¸n còng nh viÖc nhËn gia c«ng c¸c mÆt hµng cã chÊt lîng cao cho mét sè doanh nghiÖp kh¸c. ChÊt lîng cña ngêi c«ng nh©n ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm, ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm. - C«ng ty n»m ë NghÖ An, tuy r»ng víi vÞ trÝ nµy cha thùc sù thuËn lîi ®èi víi mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt míi ra ®êi, nhng c«ng ty ®· nh¹y bÐn trong viÖc n¾m b¾t nh÷ng th«ng tin vÒ t×nh h×nh kinh tÕ - x· héi rÊt kÞp thêi, sù thay ®æi trªn thÞ trêng, sù thay ®æi trong m«i trêng kinh doanh vµ c¸c chÝnh s¸ch cña nhµ níc vµ c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh cña m×nh. 1.2. Nh÷ng ®iÓm yÕu trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. MÆc dï cã mét sè u ®iÓm trªn, nhng nh×n chung c«ng ty vÉn cßn nhiÒu khã kh¨n trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. - VÊn ®Ò vÒ kü thuËt c«ng nghÖ: Ngoµi nh÷ng d©y chuyÒn m¸y mãc ®îc nhËp tõ níc ngoµi, cßn l¹i mét lo¹t nh÷ng m¸y mãc ®· qu¸ l¹c hËu so víi sù ph¸t triÓn mét c¸ch nhanh chãng cña c«ng nghÖ hiÖn nay. C«ng t¸c kinh doanh cña c«ng ty gåm nh÷ng kh©u nh sau: thu thËp th«ng tin, xö lý th«ng tin vµ ra quyÕt ®Þnh kinh doanh. §èi víi c«ng ty TNHH Th¸i D¬ng th× c¸c kh©u nµy ho¹t ®éng rÊt thñ c«ng. C¸c kh©u cña ho¹t ®éng nµy rÊt cÇn cã sù hç trî cña c¸c ph¬ng tiÖn hiÖn ®¹i: dÞch vô m¹ng vµ 20
- Xem thêm -