Tài liệu 50 ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG THỰC HÀNH NGHỀ NGHỀ: Quản trị mạng máy tính Giáo viên 2019

  • Số trang: 247 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
kenhht

Tham gia: 06/11/2018

Mô tả:

50 ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG THỰC HÀNH NGHỀ NGHỀ: Quản trị mạng máy tính Giáo viên 2019
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG THỰC HÀNH NGHỀ NGHỀ: Quản rị ạạng ạy rính Mã đề rhi: QTMMT - TH 01 Thời gian: ….. h A/ NỘI DUNG Modul 1: (15 Điểạ) THỰC HIỆN ĐẤU NỐI CÁP CHO MỘT MẠNG LAN THEO YÊU CẦU SAU: - Đấu nối cáp từ PC đến HUB/SWITCH. - Đấu nối cáp từ máy chủ đến HUB/SWITCH. - Đấu nối cáp từ một máy tính đến một máy tính (dây cáp chéo). Modul 2: (15 Điểạ) CÀI ĐẶT HỆ THỐNG MÁY CHỦ (SERVER) BẰNG WINDOWS 2003 SERVER Yêu cầu : - Phân vùng đĩa cứng thành 2 phân vùng và định dạng các phân vùng này theo hệ thống file là NTFS. - Cài đặt hệ điều hành Windows 2003 Server. - Cài đặt các trình điều khiển thiết bị (cài đặt Driver) - Đặt địa chỉ IP cho máy SERVER ở mạng 10.xxx.xxx.xxx; đặt tên máy và tên Domain theo qui tắc sau: Ví dụ tên thí sinh dự thi tốt nghiệp là Lê Văn Khoa thì đặt tên máy là LVKSERVER và tên Domain là LVK.EDU.VN. - Nâng hệ thống máy SERVER này thành máy Domain Controller với tên miền là QTM_TH.com.vn . Modul 3: (15 Điểạ) TRÊN MÁY CHỦ THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU SAU: - Bỏ chính sách password phức tạp trong hệ thống. - Thực hiện việc Lock-Out account (cho phép user nhập sai 2 lần). - Tạo 2 nhóm làm việc có tên lần lượt là SINH_VIEN và TOT_NGHIEP - Tạo các User: o SV1,SV2,SV3 thuộc group: SINH_VIEN o TN1, TN2, TN3 thuộc group: TOT_NGHIEP - Cho phép user TN1 chỉ có thể logon trên máy MAY01. Trang 1/ 247 - Cho phép user của group TOT_NGHIEP có quyền Administrators cục bộ trên máy Client. - Tạo thư mục trên ổ đĩa D: , chia sẻ và phân quyền truy cập thư mục theo bảng dưới đây: Foldeị Gịoup Shaịe Secuịir Peịạissions SINHVIEN SINH_VIEN Change Modify TOT NGHIEP TOT_NGHIEP Change Modify DUNGCHUNG Everyone Change Read,Write Modul 4: (25 Điểạ) TRIỂN KHAI HTTPS CHO WEBSERVER Yêu cầu : - Cấu hình cho máy Server làm Web server - Cài đặt CA (Certificate Services) . - Cấu hình IIS để nhận Certificate. - Cấp quyền truy xuất web cho SV1,SV2 được truy xuất thư mục thi và không cho user Anonymous truy xuất. - Không cho phép tất cả các máy trong mạng 10.12.12.0 truy xuất webserver B/ TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ Tên Thiếr b , vậr rư I. Thiếr b 1. Switch – Hub STT 2. Bộ máy tính Đơn v Số lượng Cái 01 8 Ports Bộ 02 CPU P.IV 3.0 GHz, RAM 1GB, DVD, HDD 80GB, … Cái 01 Máy Test Cable UTP Cái 01 Kìm cắt cáp mạng, dây rút Kìm bấm đầu mạng RJ45 II. Dụng cụ 1. Card Tester mạng 2. Kìm cắt 3. Kìm bấm chuyên dụng III. Vậr rư 1. Cable Cái 01 mét 6 2. 3. cái đĩa 10 01 Connector Đĩa cài đặt Tên nhà xuấr- Thông số kỹ rhuậr Cable UTP loại Cat5 hoặc Cat6 với 6m/1 thí sinh Đầu bấm RJ45 HĐH Window XP, HĐH Window Server 2003, Driver của các thiết Trang 2/ 247 Ghi chú bị. IV. Tịang b bảo hộ lao động 1. Đồng phục xưởng thực Bộ 01 hành. 2. Các trang bị cá nhân Bộ 01 đảm bảo an toàn về điện Ghi chú: Các thiết bị, vật tư được dự tính cho mỗi thí sinh. Số lượng thiết bị vật tư chỉ là tương đối, có thể sẽ có thay đổi phù hợp hơn. Trang 3/ 247 D/ NỘI DUNG CHO ĐIỂM Môn rhi: Ngà rhi: Mã số : Họ và rên rhí sinh: Số byo danh: I/ Hệ số điểm STT 1 2 Cyc phương phyp đynh giy Yêu cầu kỹ thuật Thời gian Tổng cộng Điểạ 100 0 100 Bài 1 20 Hệ số điểạ Bài 2 Bài 3 20 20 Bài 4 20 II/ Nội dung kiểạ rịa, đynh giy TT Tiêu chí đynh giy I Yêu cầu kỹ rhuậr Thực hiện đấu nối cyp cho ạộr ạy chủ MD 1 rheo êu cầu sau: A Đấu nối cáp từ PC đến HUB đúng B Đấu nối cáp từ máy chủ đến HUB/SWITCH đúng C Đấu nối cáp tực tiếp từ máy tính đến máy tính đúng Cài đặr hệ rhống ạy chủ (Seịveị) bằng MD 2 Windows 2003 Seịveị A Phân vùng đĩa cứng thành 2 phân vùng và định dạng các phân vùng này theo file hệ thống là NTFS đúng B Cài đặt được hệ điều hành Windows 2003 Server C Cài đặt được các trình điều khiển thiết bị D Đặt địa chỉ IP đúng E Đặt tên máy hợp lệ F Đặt tên Domain hợp lệ G Nâng được hệ thống này thành máy Domain Controller MD 3 Tịên cyc ạy chủ rhực hiện êu cầu sau: A Bỏ được chính sách password phức tạp trong hệ thống B Thiết lập cho phép user nhập sai 2 lần C Tạo được 2 nhóm SINH_VIEN và TOT_NGHIEP đúng Trang 4/ 247 Điểm tối đa 100 20 5,5 6,5 8 20 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 20 2,5 2,5 1,5 Điểạ Điểm Điểm trừ thực tế D E Tạo được các User thuộc các nhóm Thiết lập cho phép user TN1 chỉ logon trên MAY01 đúng F Thiết lập cho phép user của group TOT_NGHIEP có quyền Administrator cục bộ trên máy Client G Tạo được các thư mục SINH VIEN, TOT NGHIEP, DUNG CHUNG H Chia sẻ các thư mục đúng yêu cầu I Phân quyền truy cập các thư mục này đúng yêu cầu MD 4 Tịiển khai HTTPS cho WebSeịveị A Cài đặt được IIS B Cài đặt được CA C Cấu hình IIS nhận được Certificate D Tạo đúng cấu trúc thư mục trên ổ cứng và tạo các trang web như yêu cầu E Cấp được đúng quyền truy xuất web cho các user F Không cho phép tất cả các máy trong mạng 10.12.12.0 truy xuất webserver II Thời gian A. Đúng thời gian B. Chậm dưới 15 phút so với thời gian làm bài TỔNG SỐ ĐIỂM 2,5 2,5 2,5 1,5 1,5 3 40 4,5 8 8 4,5 8 7 0 -10 100 Ghi chú: ( các đánh giá khác) …………………………………………………………………………………….. . …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….. Hà Nội, ngày…… tháng …….năm 2013. LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC PHÊ UYỆT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KTĐG Trang 5/ 247 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG THỰC HÀNH NGHỀ NGHỀ: Quản rị ạạng ạy rính Mã đề rhi: QTMMT - TH 02 Thời gian: ….. h A/ NỘI DUNG Modul 1: (15 Điểạ) THỰC HIỆN ĐẤU NỐI CÁP CHO MỘT MẠNG LAN THEO YÊU CẦU SAU: - Đấu nối cáp từ PC đến HUB/SWITCH. - Đấu nối cáp từ máy chủ đến HUB/SWITCH. - Đấu nối cáp từ một máy tính đến một máy tính (dây cáp chéo). Modul 2: (15 Điểạ) CÀI ĐẶT HỆ THỐNG MÁY CHỦ (SERVER) BẰNG WINDOWS 2003 SERVER Yêu cầu : - Phân vùng đĩa cứng thành 2 phân vùng và định dạng các phân vùng này theo file hệ thống là NTFS. - Cài đặt hệ điều hành Windows 2003 Server. - Cài đặt các trình điều khiển thiết bị (cài đặt Driver) - Đặt địa chỉ IP cho máy SERVER ở mạng 10.xxx.xxx.xxx; đặt tên máy và tên Domain theo qui tắc sau: Ví dụ tên thí sinh dự thi tốt nghiệp là Lê Văn Khoa thì đặt tên máy là LVKSERVER và tên Domain là LVK.EDU.VN. - Nâng hệ thống máy SERVER này thành máy Domain Controller. Modul 3: (20 Điểạ) TRÊN MÁY CHỦ THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU SAU: - Bỏ chính sách password phức tạp trong hệ thống. - Tạo 2 nhóm làm việc có tên lần lượt là KHOACNTT và DAOTAO - Tạo các User: o CNTT1,CNTT2,CNTT3 thuộc group: KHOACNTT o DT1, DT2, DT3 thuộc group: DAOTAO - Chỉ cho phép các user logon vào mạng từ 8:00am-5:00pm Trang 6/ 247 - Cho phép user của group KHOACNTT được kết nối remote desktop đến máy chủ - Tạo thư mục trên ổ đĩa D: , chia sẻ và phân quyền truy cập thư mục theo bảng dưới đây: Foldeị Gịoup Shaịe Secuịir Peịạissions DULIEUCNTT KHOACNTT Change Modify DULIEUDT DAOTAO Change Modify DUNGCHUNG Everyone Change Read,Write Modul 4: (20 Điểạ) CÀI ĐẶT VÀ QUẢN TRỊ MÁY IN Yêu cầu : - Cài đặt máy in HP LaserJet III thứ nhất, đặt tên là HPPool1 và chia sẻ máy in này với tên gọi là HP1. - Cài đặt máy in HP LaserJet III thứ hai, đặt tên là HPPool2 và chia sẻ máy in này với tên gọi là HP2. - Cấu hình chỉ cho phép các User thuộc nhóm KHAOCNTT được in trên máy in HPPool1. - Cấu hình chỉ cho phép các User thuộc nhóm DAOTAO được in trên máy in HPPool2. - Thiết lập tính ưu tiên in của máy in HPPool1 cao hơn HPPool2. B/ TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ Tên Thiếr b , vậr rư I. Thiếr b 3. Switch – Hub STT Đơn v Số lượng Cái 01 Tên nhà xuấr- Thông số kỹ rhuậr 8 Ports HP Laser Jet III hoặc tương đương CPU P.IV 3.0 GHz, RAM 1GB, DVD, HDD 80GB, … 4. Máy in Bộ 01 5. Bộ máy tính Bộ 02 Cái 01 Máy Test Cable UTP Cái 01 Kìm cắt cáp mạng, dây rút Cái 01 Kìm bấm đầu mạng RJ45 mét 6 Cable UTP loại Cat5 hoặc Cat6 II. Dụng cụ 4. Card Tester mạng 5. Kìm cắt 6. Kìm bấm chuyên dụng III. Vậr rư 4. Cable Trang 7/ 247 Ghi chú 5. Connector cái 10 6. Đĩa cài đặt đĩa 01 với 6m/1 thí sinh Đầu bấm RJ45 HĐH Window XP, HĐH Window Server, Driver của các thiết bị. IV. Tịang b bảo hộ lao động 3. Đồng phục xưởng thực Bộ 01 hành. 4. Các trang bị cá nhân Bộ 01 đảm bảo an toàn về điện Ghi chú: - Các thiết bị, vật tư được dự tính cho mỗi thí sinh. Số lượng thiết bị vật tư chỉ là tương đối, có thể sẽ có thay đổi phù hợp hơn. Trang 8/ 247 D/ NỘI DUNG CHO ĐIỂM Môn rhi: Ngà rhi: Mã số : Họ và rên rhí sinh: Số byo danh: I/ Hệ số điểm STT 1 2 Cyc phương phyp đynh giy Yêu cầu kỹ thuật Thời gian Tổng cộng Điểạ 100 0 100 Bài 1 20 Hệ số điểạ Bài 2 Bài 3 20 30 Bài 4 30 II/ Nội dung kiểạ rịa, đynh giy TT Tiêu chí đynh giy I Yêu cầu kỹ rhuậr Thực hiện đấu nối cyp cho ạộr ạy chủ MD 1 rheo êu cầu sau: A Đấu nối cáp từ PC đến HUB đúng B Đấu nối cáp từ máy chủ đến HUB/SWITCH đúng C Đấu nối cáp tực tiếp từ máy tính đến máy tính đúng Cài đặr hệ rhống ạy chủ (Seịveị) bằng MD 2 Windows 2003 Seịveị A Phân vùng đĩa cứng thành 2 phân vùng và định dạng các phân vùng này theo file hệ thống là NTFS đúng B Cài đặt được hệ điều hành Windows 2003 Server C Cài đặt được các trình điều khiển thiết bị D Đặt địa chỉ IP đúng E Đặt tên máy hợp lệ F Đặt tên Domain hợp lệ G Nâng được hệ thống này thành máy Domain Controller MD 3 Tịên ạy chủ rhực hiện cyc êu cầu sau: A Bỏ được chính sách password phức tạp trong hệ thống B Tạo được 2 nhóm KHOACNTT và DAOTAO đúng C Tạo được các User thuộc các nhóm Trang 9/ 247 Điểm tối đa 100 20 5,5 6,5 8 20 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 30 4,5 3 3 Điểạ Điểm Điểm trừ thực tế D Thiết lập cho phép user logon vào mạng từ 8:00am-5:00pm E Cho các user của group KHOACNTT được remote desktop máy chủ F Tạo được các thư mục DU LIEU CNTT, DU LIEU DT, DUNG CHUNG G Chia sẻ các thư mục đúng yêu cầu I Phân quyền truy cập các thư mục này đúng yêu cầu MD 4 Cài đặr và quản rị ạy in A Cài đặt được máy in HP LaserJet III thứ nhất, đặt tên là HPPool1 và chia sẻ máy in này với tên gọi là HP1 B Cài đặt được máy in HP LaserJet III thứ hai, đặt tên là HPPool2 và chia sẻ máy in này với tên gọi là HP2 C Cấu hình chỉ cho phép các User thuộc nhóm KHOACNTT được in trên máy in HPPool1 D Cấu hình chỉ cho phép các User thuộc nhóm DAOTAO được in trên máy in HPPool2. E Thiết lập tính ưu tiên in của máy in HPPool1 cao hơn HPPool2 II Thời gian A. Đúng thời gian B. Chậm dưới 15 phút so với thời gian làm bài TỔNG SỐ ĐIỂM 4,5 3 3 4,5 4,5 20 6 6 6 6 6 0 0 -10 100 Ghi chú: ( các đánh giá khác) …………………………………………………………………………………….. .………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………… Hà Nội, ngày…… tháng …….năm 2013. LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC PHÊ UYỆT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KTĐG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trang 10/ 247 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG THỰC HÀNH NGHỀ NGHỀ: Quản rị ạạng ạy rính Mã đề rhi: QTMMT - TH 03 Thời gian: ….. h A/ NỘI DUNG Modul 1: (15 Điểạ) THỰC HIỆN ĐẤU NỐI CÁP CHO MỘT MẠNG LAN THEO YÊU CẦU SAU: - Đấu nối cáp từ PC đến HUB/SWITCH. - Đấu nối cáp từ máy chủ đến HUB/SWITCH. - Đấu nối cáp từ một máy tính đến một máy tính (dây cáp chéo). Modul 2: (15 Điểạ) CÀI ĐẶT HỆ THỐNG MÁY CHỦ (SERVER) BẰNG WINDOWS 2003 SERVER Yêu cầu : - Phân vùng đĩa cứng thành 2 phân vùng và định dạng các phân vùng này theo file hệ thống là NTFS. - Cài đặt hệ điều hành Windows 2003 Server. - Cài đặt các trình điều khiển thiết bị (cài đặt Driver) - Đặt địa chỉ IP cho máy SERVER ở mạng 10.xxx.xxx.xxx; đặt tên máy và tên Domain theo qui tắc sau: Ví dụ tên thí sinh dự thi tốt nghiệp là Lê Văn Khoa thì đặt tên máy là LVKSERVER và tên Domain là LVK.EDU.VN. - Nâng hệ thống máy SERVER này thành máy Domain Controller. Modul 3: (20 Điểạ) TRÊN MÁY CHỦ THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU SAU: - Tạo 2 nhóm làm việc có tên lần lượt là SV và GV - Tạo các User: o SV1,SV2,SV3 thuộc group: SV o GV1, GV2, GV3 thuộc group: GV - Chỉ cho phép các user logon vào mạng từ 7:00am-7:00pm - Chỉ cho mỗi User được phép lưu trữ trên SERVER dung lượng tối đa 100MB - Tạo thư mục trên ổ đĩa D: , chia sẻ và phân quyền truy cập thư mục theo bảng dưới đây: Trang 11/ 247 Foldeị Gịoup Shaịe Peịạissions Change Change Change DU LIEU SV SV DU LIEU GV GV DUNG CHUNG Everyone Seịcuịir Modify Modify Read,Write Modul 4: (20 Điểạ) TẠO MAILBOX STORAGE VÀ STORAGE LIMITS Yêu cầu: - Cài đặt Exchange server trên máy server - Tạo 2 tài khoản mail bất kỳ - Kiểm tra mailbox store trong cửa sổ Exchange System manager - Gởi và nhận mail từ 2 user đã tạo ở trên - Kiểm tra mailbox store trong cửa sổ Exchange System manager (so sánh với khi chưa gởi nhận thư) - Tạo Mailbox Store mới - Di chuyển Mailbox của 2 user trên vào Mail box Store mới tạo - Chạy Run Cleanup Agent cho Mailbox ban đầu - Tạo Storage Limits cho phép 2 user vừa tạo chỉ được lưu trữ 50MB B/ TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ Tên Thiếr b , vậr rư I. Thiếr b 6. Switch – Hub STT 7. Bộ máy tính Đơn v Số lượng Cái 01 8 Ports Bộ 02 CPU P.IV 3.0 GHz, RAM 1GB, DVD, HDD 80GB, … Cái 01 Máy Test Cable UTP Cái 01 Kìm cắt cáp mạng, dây rút Kìm bấm đầu mạng RJ45 II. Dụng cụ 7. Card Tester mạng 8. Kìm cắt 9. Kìm bấm chuyên dụng III. Vậr rư 7. Cable Cái 01 mét 6 8. Connector cái 10 9. Đĩa cài đặt đĩa 01 Tên nhà xuấr- Thông số kỹ rhuậr Cable UTP loại Cat5 hoặc Cat6 với 6m/1 thí sinh Đầu bấm RJ45 HĐH Window XP, HĐH Window Server, Driver của các thiết bị, Exchange server 2003 Trang 12/ 247 Ghi chú IV. Tịang b bảo hộ lao động 5. Đồng phục xưởng thực Bộ 01 hành. 6. Các trang bị cá nhân Bộ 01 đảm bảo an toàn về điện Ghi chú: - Các thiết bị, vật tư được dự tính cho mỗi thí sinh. Số lượng thiết bị vật tư chỉ là tương đối, có thể sẽ có thay đổi phù hợp hơn. - Thí sinh không được phép sử dụng tài liệu, Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Trang 13/ 247 D/ NỘI DUNG CHO ĐIỂM Môn rhi: Ngà rhi: Mã số : Họ và rên rhí sinh: Số byo danh: I/ Hệ số điểm STT 1 2 Cyc phương phyp đynh giy Yêu cầu kỹ thuật Thời gian Tổng cộng Điểạ 100 0 100 Bài 1 20 Hệ số điểạ Bài 2 Bài 3 20 30 Bài 4 30 Điểạ Điểm trừ Điểm thực tế II/ Nội dung kiểạ rịa, đynh giy TT Tiêu chí đynh giy I Yêu cầu kỹ rhuậr Thực hiện đấu nối cyp cho ạộr ạy chủ MD 1 rheo êu cầu sau: A Đấu nối cáp từ PC đến HUB đúng B Đấu nối cáp từ máy chủ đến HUB/SWITCH đúng C Đấu nối cáp tực tiếp từ máy tính đến máy tính đúng Cài đặr hệ rhống ạy chủ (Seịveị) bằng MD 2 Windows 2003 Seịveị A Phân vùng đĩa cứng thành 2 phân vùng và định dạng các phân vùng này theo file hệ thống là NTFS đúng B Cài đặt được hệ điều hành Windows 2003 Server C Cài đặt được các trình điều khiển thiết bị D Đặt địa chỉ IP đúng E Đặt tên máy hợp lệ F Đặt tên Domain hợp lệ G Nâng được hệ thống này thành máy Domain Controller MD 3 Tịên cyc ạy chủ rhực hiện êu cầu sau: A Tạo được 2 nhóm làm việc có tên lần lượt là SV và GV B Tạo được các User thuộc các nhóm đúng C Chỉ cho phép các user logon vào mạng từ 7:00am-7:00pm Trang 14/ 247 Điểm tối đa 100 20 5,5 6,5 8 20 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 30 3 4,5 4,5 D Chỉ cho mỗi User được phép lưu trữ trên SERVER dung lượng tối đa 100MB E Tạo thư mục trên ổ đĩa D: F Chia sẻ dữ liệu đúng yêu cầu G Phân quyền truy cập dữ liệu đúng yêu cầu MD 4 Tạo Mailbox Sroịage và Sroịage Liạirs A Cài đặt được Exchange server B Tạo được 2 tài khoản mail bất kỳ C Gởi và nhận mail được từ 2 user đã tạo ở trên D Tạo được Mailbox Store mới E Di chuyển được Mailbox của 2 user trên vào Mail box Store mới tạo F Chạy Run Cleanup Agent cho Mailbox ban đầu G Tạo được Storage Limits cho phép 2 user vừa tạo chỉ được lưu trữ 50MB II Thời gian A. Đúng thời gian B. Chậm dưới 15 phút so với thời gian làm bài TỔNG SỐ ĐIỂM 4,5 1,5 4,5 7,5 30 6 3 3 4,5 4,5 3 6 0 0 -10 100 Ghi chú: ( các đánh giá khác) …………………………………………………………………………………….. .………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………… Hà Nội, ngày…… tháng …….năm 2013. LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC PHÊ UYỆT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KTĐG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Trang 15/ 247 ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG THỰC HÀNH NGHỀ NGHỀ: Quản rị ạạng ạy rính Mã đề rhi: QTMMT - TH 04 Thời gian: ….. h A/ NỘI DUNG Modul 1: (15 Điểạ) THỰC HIỆN ĐẤU NỐI CÁP CHO MỘT MẠNG LAN THEO YÊU CẦU SAU: - Đấu nối cáp từ PC đến HUB/SWITCH. - Đấu nối cáp từ máy chủ đến HUB/SWITCH. - Đấu nối cáp từ một máy tính đến một máy tính (dây cáp chéo). Modul 2: (15 Điểạ) CÀI ĐẶT HỆ THỐNG MÁY CHỦ (SERVER) BẰNG WINDOWS 2003 SERVER Yêu cầu : - Phân vùng đĩa cứng thành 2 phân vùng và định dạng các phân vùng này theo file hệ thống là NTFS. - Cài đặt hệ điều hành Windows 2003 Server. - Cài đặt các trình điều khiển thiết bị (cài đặt Driver) - Đặt địa chỉ IP cho máy SERVER ở mạng 10.xxx.xxx.xxx; đặt tên máy và tên Domain theo qui tắc sau: Ví dụ tên thí sinh dự thi tốt nghiệp là Lê Văn Khoa thì đặt tên máy là LVKSERVER và tên Domain là LVK.EDU.VN. - Nâng hệ thống máy SERVER này thành máy Domain Controller. Modul 3: (20 Điểạ) TRÊN MÁY CHỦ THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU SAU: - Bỏ chính sách password phức trong hệ thống. - Tạo 2 nhóm làm việc có tên lần lượt là SINH_VIEN và TOT_NGHIEP - Tạo các User: o SV1,SV2,SV3 thuộc group: SINH_VIEN o TN1, TN2, TN3 thuộc group: TOT_NGHIEP - Trên đĩa D: tạo thư mục DU LIEU, trong thư mục DU LIEU lần lượt tạo 3 thư mục DU LIEU SV, DU LIEU TN và DUNG CHUNG. - Lấy thư mục DU LIEU làm Home Folder cho các User. - Phân quyền truy cập thư mục theo bảng dưới đây: Foldeị Gịoup Shaịe Seịcuịir Peịạissions DULIEUSV SINH_VIEN Change Modify DULIEUTN TOT_NGHIEP Change Modify Trang 16/ 247 DUNGCHUNG Everyone Change Read,Write Modul 4: (20 Điểạ) KIỂM TRA GỞI VÀ NHẬN MAIL BẰNG GIAO THỨC IMAP Yêu cầu: - Cài đặt Microsoft Exchange Server 2003 - Tạo ít nhất 2 tài khoản mail - Kích hoạt dịch vụ IMAP của hệ thống chạy - Cấu hình Outlook Express để gởi và nhận mail bằng giao thức IMAP. B/ TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ Tên Thiếr b , vậr rư I. Thiếr b 8. Switch – Hub STT 9. Bộ máy tính Đơn v Số lượng Cái 01 8 Ports Bộ 02 CPU P.IV 3.0 GHz, RAM 1GB, DVD, HDD 80GB, … Cái 01 Máy Test Cable UTP Cái 01 Kìm cắt cáp mạng, dây rút Kìm bấm đầu mạng RJ45 II. Dụng cụ 10. Card Tester mạng 11. Kìm cắt 12. Kìm bấm chuyên dụng III. Vậr rư 10. Cable Cái 01 mét 6 11. Connector cái 10 12. Đĩa cài đặt đĩa 01 Tên nhà xuấr- Thông số kỹ rhuậr Cable UTP loại Cat5 hoặc Cat6 với 6m/1 thí sinh Đầu bấm RJ45 HĐH Window XP, HĐH Window Server, Driver của các thiết bị, Exchange server 2003 IV. Tịang b bảo hộ lao động 7. Đồng phục xưởng thực Bộ 01 hành. 8. Các trang bị Bộ 01 cá nhân Trang 17/ 247 Ghi chú đảm bảo an toàn về điện Ghi chú: - Các thiết bị, vật tư được dự tính cho mỗi thí sinh. Số lượng thiết bị vật tư chỉ là tương đối, có thể sẽ có thay đổi phù hợp hơn. Trang 18/ 247 D/ NỘI DUNG CHO ĐIỂM Môn rhi: Ngà rhi: Mã số : Họ và rên rhí sinh: Số byo danh: I/ Hệ số điểm STT 1 2 Cyc phương phyp đynh giy Yeey cầu kỹ thuật Thời gian Tổng cộng Điểạ 100 0 100 Bài 1 20 Hệ số điểạ Bài 2 Bài 3 20 30 Bài 4 30 Điểạ Điểm trừ Điểm thực tế II/ Nội dung kiểạ rịa, đynh giy TT Tiêu chí đynh giy I Yêu cầu kỹ rhuậr Thực hiện đấu nối cyp cho ạộr ạy chủ MD 1 rheo êu cầu sau: A Đấu nối cáp từ PC đến HUB đúng B Đấu nối cáp từ máy chủ đến HUB/SWITCH đúng C Đấu nối cáp tực tiếp từ máy tính đến máy tính đúng Cài đặr hệ rhống ạy chủ (Seịveị) bằng MD 2 Windows 2003 Seịveị A Phân vùng đĩa cứng thành 2 phân vùng và định dạng các phân vùng này theo file hệ thống là NTFS đúng B Cài đặt được hệ điều hành Windows 2003 Server C Cài đặt được các trình điều khiển thiết bị D Đặt địa chỉ IP đúng E Đặt tên máy hợp lệ F Đặt tên Domain hợp lệ G Nâng được hệ thống này thành máy Domain Controller MD 3 Cài đặr hệ rhống ạy chủ (Seịveị) bằng Windows 2003 Seịveị A Bỏ được chính sách password phức trong hệ thống. B Tạo được 2 nhóm làm việc có tên lần lượt là SINH_VIEN và TOT_NGHIEP Trang 19/ 247 Điểm tối đa 100 20 5,5 6,5 8 20 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 30 4,5 3 C D E F G Tạo đươc các User: SV1,SV2,SV3 thuộc group: SINH_VIEN TN1, TN2, TN3 thuộc group: TOT_NGHIEP Trên đĩa D: tạo được thư mục DU LIEU, trong thư mục DU LIEU lần lượt tạo 3 thư mục DU LIEU SV, DU LIEU TN và DUNG CHUNG. Lấy được thư mục DU LIEU làm Home Folder cho các User. Chia sẻ dữ liệu đúng yêu cầu Phân quyền truy cập thư mục đúng yêu cầu MD 4 Kiểạ rịa gửi và nhận Mail bằng giao rhức IMAP A Cài đặt đượcMicrosoft Exchange Server 2003 B Tạo được ít nhất 2 tài khoản mail C Kích hoạt được dịch vụ IMAP của hệ thống chạy D Cấu hình được Outlook Express để gởi và nhận mail bằng giao thức IMAP II Thời gian A. Đúng thời gian B. Chậm dưới 15 phút so với thời gian làm bài TỔNG SỐ ĐIỂM 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 30 7,5 6 6 10,5 0 0 -10 100 Ghi chú: ( các đánh giá khác) …………………………………………………………………………………….. .………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………… Hà Nội, ngày…… tháng …….năm 2013. LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC PHÊ UYỆT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KTĐG Trang 20/ 247
- Xem thêm -