Tài liệu 48 bộ tiếng nhật cơ bản nhất

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 894 |
  • Lượt tải: 0
sakura

Tham gia: 10/08/2015

Mô tả:

www.facebook.com/chuhandongian 48 MOST FREQUENT KANJI RADICALS Chữ Hán đơn giản 48 bộ Kanji cơ bản nhất based on the new 2136 jôyô kanji list © Patrick Chaury 6 most frequent radicals Thủy water Nhân (𠆢 1 Ngôn to say Thủ person hand Mộc tree ) Khẩu mouth = 25%! (㣺 4 2 3 Mịch Xước Thổ thread path ground 5 6 Thảo Nhục plant meat Nhật Á city wall Nữ Miên Bối = 50%! Kim sun woman roof shell metal/gold 14 15 16 17 Điền Mục rice field eye big cloth building 28 29 30 31 Thốn Thực Thập inch eat ten 択 +12 7 8 9 10 11 Đao Hỏa Trúc Lực Hạt sword fire bamboo power grain 21(拭) 20 19 +30 Tâm heart Sơn Xử mountain action 34 35 Thạch stone 36 22 Hộ corpse 37 12 13 Đầu head 23 24 Vương jewel/king 38 Bệnh illness 39 Hành Y cloak to go 26 25 XA Thị altar vehicle 40 41 27 Đại Chai Vũ bottle rain enclosure 42 43 44 Đóng khung = 75%! 18 Bố 45 Quảng (公) 46 Khuyển dog 32 47 Nhất one 33 Cung bow 48 % = percentage of jôyô kanji that have one of these radicals (xuất hiện trong 75% chữ KANJI)
- Xem thêm -