Tài liệu 460,484a zl huong dan su dung

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 423 |
  • Lượt tải: 0
phamvuong1143870

Tham gia: 12/04/2018

Mô tả:

Cài đặt đồng hồ đo lường
R 变变变变变变变 —————————— 变变 03000112 变 MPM/MDM 系系变变变变变 SERIES MPM/MDM TRANSMITTER WITH CONTROLLER 变变 变变变变变变变变变 变变 MICRO SENSOR CO.变LTD. 系 系 一. 一一..........................................................................................................................................................1 一. 一一一一.....................................................................................................................................................1 系. 系系系系......................................................................................................................................................2 系. 系系系系......................................................................................................................................................3 系. 系系系系......................................................................................................................................................5 系. 系系...........................................................................................................................................................7 系. 系系.........................................................................................................................................................12 系. 系系系系....................................................................................................................................................13 系. 系系系系....................................................................................................................................................15 系.系系..........................................................................................................................................................16 变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变 变变变变 变变变变变变变变变变变变变 变变变变变变变变V6.0 系 系 系 系 系 系 系 系 系 MPM/MDM484A系MPM/MDM484ZL系MPM /MDM460系W系系系系系系系变 MPM/MDM 变变变变变变变 变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变 MPM/MDM 变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变 变变变变变变变变变变变变变变变 RS485 变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变 变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变 一. 一一 变变变变变变变变变变变变变变变变变变 ● 变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变 ● 变变变变变变变 ● 变变变变变变变变变,变变变变 ● 变变变变变变变变变变变变变 RS485 变变变变 ● 变变变变变变变变变变变变变 ● 变变变变变变变变变变变变变变变变变变变 ● 一. 一一一一 变变变变变变变 0变1…200mH2O变变变-0.1…0变0…100MPa 变变变 0变50kPa…2MPa 变变变变变220VAC±15% 变 220VDC 变 24VDC 变变变变变变变变变4变20mADC变0变10/20mADC变0/1变5VDC 变变变变RS485 变变 变变变变变-10℃变60℃ 变变变变变-10℃变80℃ 变变变变变-40℃变125℃ 变变变变变 0变80%RH 变变变变变 0变300Hz 变 变 变变 ≤3X9.81ms-2 变 变变 ≤10X9.81ms-2 变变变变变变变变变 4 变变变 ±1 变变 变变变变变变变 变变变变变 ≥变变变变变 变 变 变变 ≤±0.5% / 变 变变变变变 ≤±0.1%FS 变变变变变 ≤±0.5%FS 变±0.1%FS 变变(变变+变变变+变变) 变变变变变 ≤3.5W 变变变变变 变变变1.5 变变变变变变变 110MPa (变变变变) 变变变1.5 变变变变变变 变变变变变变 20MPa (变变) 变变变kPa变 变变变变变kPa变 变变变变变kPa变 10 250 100 20 250 100 50 250 100 100 300 200 变变变变 变变变变变240V/3A(AC) 变 30V/5A(DC) 1 200 400 300 500 1000 500 1000 2000 700 2000 4000 1000 MPM/MDM 变变变变变变变 变变变变变 >100000 变 变变变变变 变变变变变 变变 LED 变变, 0.5 变变(460 变变变484A 变变)变 0.8 变变变484ZL 变变变 变变变变变 变变 LED变 变变 0.36 变变 变变变变变 -1999~9999 变变变变变 变变变变变 10 变/变 变变变变变变 24 变 D/A 变变变 16 变 D/A 变变变变变变变1~5 变 变变变变变 变变变变变变变变变变变变变变变 变变变变变 IP65变MPM484A变MDM484A变MPM460变W变变MDM460 IP68变MPM460W 变变变变变 系. 系系系系 220VAC 变变变变 24VDC 变变变变 变 变 D/A 变变 变变变 变变变 变变变变 CPU 变变变变 变变变 变 变变变变变 变变变变 变变变变 A/D 变变 变变变变变变变 220V 变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变 变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变 1 变2mA 变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变 变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变 变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变 变变变变变变 484A变484ZL 变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变 0/4变20mA 变0 变10mA 变0变5V变1变5V 变变变变变变变变 系. 系系系系 1变变变变变变 变变变变变 变变变 变变变变变 316L 变变变 2 MPM/MDM 变变变变变变变 160 变变变变变 变变变 变变变变变 变变变变变变变变 2变变变变变变 变变变变变变 M20 x 1.5 变变变 变变变变变变 G1/4 变变变 变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变 3变变变变变 变1变 MPM460变MPM460W变MDM460 变变变变 MPM460 变变变变变变变变变变变 MDM460 变变变变变变变变变变变 MPM460W 变变变变变变变变变变变 变2变 MPM484A变MDM484A 变变变变变 3 MPM/MDM 变变变变变变变 MPM484A 变变变变变变变变变变变 MDM484A 变变变变变变变变变变变 变3变 MPM484ZL变MDM484ZL 变变变变变 MPM484ZL 变变变变变变变变变变变 变变变变变变变变 MDM484ZL 变变变变变变变变变变变 MPM484ZL 变变变变变变变变变变变(变变变变) 4 MPM/MDM 变变变变变变变 变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变 系. 系系系系 1变MPM460变MPM460W变MDM460 变变变变变变变变变变 2变MPM484A 变MDM484A 变变变变变 变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变 变变 1 # 变变 2 # 变变 3 # 变变 4 # 变变 5 # 变变 6 # 变变 7 # 变变 8 # 变变 9 # 变变 10# 变变 11# 变变 12# 变变变变变变 变变 13# 变变变变变变 变变变变变变 变变 14# 变变变变变变 变变变变变变 变变 15# 变变变变变变 变变变变变变 变变 16# 变变变变变变 变变变变变变 变变 17# 变变变变变变 变变变变变变 变变 18# 变变变变变变 变变变变变变 变变 19# 变变变 变变变变变变 变变 20# RS485 变变变 A 变 变变变变变变 变变 21# RS485 变变变 B 变 变变变变 变变 22# 变变变 变变 24V 变变变变 220V 变变 变变 23# 变变变变 – 变变 24V 变变变变 220V 变变 变变 24# 变变变变 + 3变 MPM484ZL变MDM484ZL 变变变变 5 MPM/MDM 变变变变变变变 变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变 变变 1 # 变变变变变变 变变 2 # 变变变变变变 变变 3 # 变变变变变变 变变 4 # 变变变变变变 变变 5 # 变变变变变变 变变 6 # 变变变变变变 变变 7 # 变变变变变变 变变 8 # 变变变变变变 变变 9 # 变变变变变变 变变 10# 变变变变变变 变变 11# 变变变变变变 变变 12# 变变变变变变 变变 13# RS485 变变变 A 变变 14# RS485 变变变 B 变变 15# 变变变变 变变 16# 变变变变 + 变变 17# 变变变变变 变变 18# 变变 24V 变变变 变变 19# 变变变变 变变 20# 变变 220V 变变 变变 21# 变变 220V 变变 变变 22# 变变变变变变 变变 23# 变变变变变变 变变 24# 变变变变变变 系系 系1系系系 220V 系系系 24V 系系系系系系系 系2系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系 系3系5.2 系系系系系 10# 系5.3 系系系系系 19#系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系 系4系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系 4变RS485 变变变变变变变变变变 1变变变变变 1 变变变变变8 变变变变变1 变变变变变 2变变变变变变变变 3变变变变变变变变 系. 系系 1变 变变变变变变变变 变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变 变变变变变变变变变变变变变 变变变变变变变变变变 ▲变SET变▼变变 ▲ 变变变变变变变变变变变变变▲变变变变变变变 -1999→0→9999→-1999 ▼ 变变变变变变变变变变变变变▼变变变变变变变 -1999→9999→0→-1999 SET 变变变变变变变变变变变变变变 变变变变变变变变变变变变变变变 6 MPM/MDM 变变变变变变变 变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变 变变变 变变变变 SET 变 SET 变变变 变变变变变变变变 变变变变 U——U PASS 变变变变变变变变变变 变变变变变变变变 2变变变变变变变 变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变“ U――U”变变变变变变变变变变 变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变 变变变变变变变变变变变变 变1变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变 变2变变变变变变变“OU_P”变变变变变变变变变变变变变变 变3变变变变变变变“P__U”变 变变变变变变变变变变变 3变变变变变变 变1变变变变变 变变变变变 a. 变变变变变变变变变变变“SET” 变 3 变变变变变变变变变变变变变 b. 变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变“PASS”变变变变变变变 变“▲”变“▼”变变变变变变变变变变变变变 c. 变“PASS”变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变“SET”变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变(变变变变 变变变变变变变变)变变“SET”变变变变变变变变变变变变 d.变变变变变变变变变变变变变变“000”变变变变变变“SET”变变变变变变变变变变变变变 e.变变变“1369”,变变“SET”变变变变“L--d”变变变“▲”变变变变变变变变变变变变 (2) 变变变变变变 7 MPM/MDM 变变变变变变变 变变变变变 a.变变变变变变变“FUnC”变变变变“变变变变变”变变变变变变变变变变“SET”变变变变变变变变变“变变变变变”变变变变变变变变 “▼”变变变变“变变变变变”变变变变 b.变变变变变“d--p”变变变变变变变变变变变变变变“▼”变变变变变变变变变变变变 c.变“SET”变变变变变变变变变变变变“变变变变变”变变“▼”变变变变变变变变变变变变变变“▲”变“▼”变变变变变变变变变变变变 变“SET”变变变变变变变变变变变变变 d.“变变变变变”变“变变变变变”变“变变变变变”变变变变变变“变变变变变”变变变变 e.变变“变变变变变”变“变变变变变”变“变变变变变”变“变变变变变”变变变变变变变变变变变变 f.变变变变变“p--U”,变变变变变变变变 g.变“变变变变变”变“变变变变变”变“变变变变变”变“变变变变变”变变变变变变变变变变变变 变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变 变变变变变变变变变变变 变变变变变 变变变 d -- p X.XXX S -- L 0000 S -- H 4000 P -- L 0000 P -- H 4000 变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变 变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变 变变变变变 变变变 d -- p X.XXX S -- L 0000 S -- H 3000 P -- L 0000 P -- H 4000 变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变 变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变 变变变变变变变变变变变变变变变变变变变 变变变变变变 8 MPM/MDM 变变变变变变变 变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变 变变变变变 变变变 d -- p X.XXX S -- L -80.00 S -- H 0.000 P -- L -100.0 P -- H 0.000 变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变 变变变变变变变变变变变变变变变变变变变 (3)变变变变变变 变变变变变 a 变变变变变变变“S--U”变变变变“变变变变变”变变变变变变变变变变“ SET”变变变变变变变变变“变变”变变变变变变变变变变 “▼”变变变变“变变变变”变变变变 b 变变变变变“1--S”变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变“▼”变变变变变“变变变变”变变变变变变“▲”变“▼”变变变变变 变变变变变变变变变变变变变变“SET”变变变变变变变变变变变变变变 c 变变变 b 变变变变变变变“变变变变”变“变变变变”变“变变变变”变“变变变变”变“变变变变”变“变变变变变”变“变变变变变”变变变变 d 变变变变变变变变变变变变变变变变变变“S--C”变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变±变变变变 e 变变变变变变变变“L--C”变变变变变变变变变变变变变变变 变变变 0000 0001 0002 0003 0004 0005 变变变 变变 变变 变变 变变 变变 变变 变变变 变变 变变 变变 变变 变变 变变 9 变变变 变变 变变 变变 变变 变变 变变 变变变 变变 变变 变变 变变 变变 变变 变变变 变变 变变 变变 变变 变变 变变 MPM/MDM 变变变变变变变 系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系 f 变变变变变变变变“d--L”变变变变变变变变变变变变变变变 变变变 变变变变变 0000 变变变变 U—U 变变变变变变 0001 变变变变变变变变变 0002 变变变变变变变变变 0003 变变变变变变变变变 0004 变变变变变变变变变 0005 变变变变变变变变变 (4)变变变变变变 变变变变 a 变变变变变变变“CAL-”变变变变“变变”变变变变变变变变变变“SET”变变变变变变变变变“变变变变”变变变变变变变变“▼”变变 变变变变变变变变变变变变 b 变变变变“变变变变”变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变2变变变变变“S--L” 变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变“SET”变变变变变变变 变变变变变变变变变变变变 c 变变变变“----”变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变2变变变变变“S--H” 变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变“SET”变变变变变变变变变 d 变变变变变变变变变变变变变变变变变变“E--X”,X 变变变变变变 (4) 变变变变变变 10 MPM/MDM 变变变变变变变 变变变变 a 变变变变变变“LInE”变变变变变变变变变变变变变变变变变变变“SET”变变变“变 变变变”变变变变变变“▼”变变变变变变变变变变变 b 变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变 变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变“LInE” 变变变变变变变变变变变变变变变变变“LInE”变变变 变变变变变 (6)变变变变 变变变变 变 a 变变变变变变变“FACt”变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变“SET”变变 变变变变变变变变变变变变“▼”变变变变变变变变变变变 b 变变变“变变变变”变变变变变变变变变变变变变 c 变变变变“F--n”变变变变变变变变变变变变变变“9064”变变变变变变变变变变变变 d 变变变变“n--O”变变变变变变变变变变变变变变变变 01---99 ,变变变变变变变变 e 变变变变“1d-1”变变变变变变变变变变变变变变变变 2002 变变 15 变变变变变变“0215”变 f 变变变变“1d-2”变变变变变变变变变变变变变变变变变 g 变变变变“bt-L”变变变变变变变变变变变变变 h 变变变变“UnLt”变变变变变变变变变变变变0000 变 kPa变0001 变 MPa变 i 变变变变“HodE”变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变 j 变变变变“t--L”变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变 k 变变变变“t--H”变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变 系. 系系 1变MPM460变MPM484A变MPM484ZL 变变变变变变变变变变变 11 MPM/MDM 变变变变变变变 变变变 MPM460变MPM484A变MPM484ZL 变变变变变变变变变变变变变变 M20 x 1.5 变变变变变变变变变变变变变变 变变变变变变变变变变变变变 G1/2 变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变 变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变 变变变变变变变变变变变 M20X1.5 变变变变变变 20mm 变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变 G1/2 变变变变变变变 变变变变变 15mm变变变变变变变变变 G1/2 变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变 2变MDM484A变MDM484ZL变MDM460 变变变变变变变变变变变 变变变 MDM484A变MDM484ZL 变变变变变变变变变变变变变变变变 G1/4 变变变变变变变变变变变“+”变变变变变变变变变 变变变变“—”变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变“ +”变变变变变 变变变变变变变变变变变变变变“—”变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变 变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变 G1/4 变变变变变变变变变变变 12mm变变变变变变变变变变变变 系系系 系1系系系系系系系系系系系 20MPa系 系2系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系 系3系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系系 系4系系系系系系系系系系系系系系系系系系 系5系系系系系系系“+”“-” 系系系系系系系系系系系变 3变MPM460W 变变变变变变变变变变变 变变变 460 变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变 系. 系系系系 1变 变变变变 变变变变变 $ Xx YY [ S #. ### ] PP Return 变变变 变变 变变 变变 变变 变变变 变变变变变 * Xx [ S #. ### ] PP Return 变变变 变变 变变 变变 变变变 变变变变变变变变变变变变变变变“[”“]”变变变变变变变变变 $ 变变变变变变变变变1 变变变ASCII 变变 24H * 变变变变变变变变变1 变变变ASCII 变变 2AH Return 变变变变变变变1 变变变ASCII 变变 0DH Xx 变变变变变2 变变变变 01---99变变 99 变变变变变 1 变变变变变 00 YY 变变变变变2 变变变变变变变变变变变变变变变变变 S “变”变变“变”变变1 变变 . 变变变变1 变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变 #### 变变变4 变变变变变变变变 12 MPM/MDM 变变变变变变变 PP 变变变变变2 变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变 ASCII 变变变变变 % 变变变变变变变 1~5变1 变变 变变变变变变4 变变 FFFF 变变变变变变变1 变变 _ 2变 变变变变 变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变 变 变变55 变 变 变变9600bps 变 变 变变02461232 变 变 变变-0.1~1MPa 变 变变25℃ 变变变变变0.500MPa 变变变变变变变 变变变变变V1.00 变变变变变0.800MPa 变变变变变变变 变变 变变 变变 变变 变 变 变变0.010MPa 变变变变变0.002 变变变变变变 2 变变变 变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变 系系 AD BD 系系 系系 变变变变 变变变变 ## 变变变变变 系系系系 系系系系 系系 $00AD *5555 $5534 *3434 $55BD *551 变变变 0,1,2,3,4 变变变变变变变 1200, 2400, 4800, 9600, 变变变变变变变 01~99 变变变变变 # $55BD1 *551 19200bps RP 变变变变变变变变 # $55RP0 *55+0.500 #变变变变变变变变变 RT 变变变变变变变变 # $55RT0 *55+23.00 #变变变变变变变变变 ID 变变变变变 $55ID *5502461232 变变变变变变 02461232 VR 变变变变变变变变 $55VR *55V1.00 V 变变变变变变变变变变变 变变变变变变 $55DL *55-0.100 DL DH OL OH 变变变变变变 变变变变变变 变变变变变变 变变变变变变变变 变变变变变变变变 变变变变变变变变 变变变变变变变变 S#.### $55DL-0.100 $55DH *55-0.100 *55+1.000 S#.### $55DH+1.000 *55+1.000 $55OL S#.### $55OL-0.100 $55OH *55-0.100 *55-0.100 *55+1.000 S#.### $55OH+1.000 *55+1.000 13 MPM/MDM 变变变变变变变 DP 变变变变变变变 变变变变变变变 # $55DP *553 $55DP3 *553 变变变变变变 0变1变2变3变变变变变变变变1 变变2 变变3 变变变 WU 变变变变变变变变 $55WU *55OK OK 变变变变变变 LD 变变变变变变变变 $55LD *55OK OK 变变变变变变变变变变 UT 变变变变变变变 $55UT *551 变变变变变变 0变1变2变3变4变变变 kPa变MPa变mH2O变bar变Psi SZ 变变 $55SZ *55OK OK 变变变变变变 ZF 变变变变变变变 $55ZF *55+1224 变变变 4 变变变变变变变变 变变变变变变变 FF S#### $55ZF+1233 变变变变变变变 变变变变变变变 $55FF S#### $55FF+3244 *55+1233 *55+3453 *55+3244 变变变 4 变变变变变变变变 变变变变 变变变变 TY 变变变变 $55TY *55484A-1000 变变变变 变变变变变变 $55LC *551 # # # # 4 6 0 _ 0 4 6 2 E 4 6 2 B 4 4 变变 变变 # # 变变 # 变变 0 变变变 变变变 1 4-20mA 变 2 8 4 A 2 变变 8 4 Z 3 变变 1 L% CV 变变变变变变 变变变变变变 0 变 0 0-10mA 变 0 3 0-20mA 变 0 4 0-5V 变 0 5 1-5V 0 1 变 2 变变 变变 变变 变变 变变 3 变变 变变 变变 变变 变变 4 变变 变变 变变 变变 变变 5 变变 变变 变变 变变 变变 *552 $55L1 *55+0.800 变变变 1 变变变 *55+0.500 变变变 2 变变变 *55+0.010 - $55CV $55LI S#.### $55LI+0.002 变变变变变变 $55DS *55+0.002 *55+0.002 *552 DS 变变变变变变 %变变变变变 1变2变3变4变5 S#.### $55CV+0.010 *55+0.010 变变变变变变 变变变变变变 $55LC2 S#.### $55L2+0.500 变变变变变 变变变变变 LI # # $55DS1 *551 14 # 变 LC 变变变变变变 变变 # 变变 0 U—U 1 变 1 变变变 2 变 2 变变变 3 变 3 变变变 4 变 4 变变变 5 变 5 变变变 MPM/MDM 变变变变变变变 系. 系系系系 1变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变 2变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变 3变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变 4变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变 系.系系 变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变变 15
- Xem thêm -