Tài liệu 46 chiến lược qc tại cty bia - rượu - nước gk hà nội

  • Số trang: 85 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª Lêi nãi ®Çu §Êt níc ta ®ang trong giai ®o¹n ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr¬ng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng vµ viÖc héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi lµ mét tÊt yÕu. Tr¶i qua suèt chÆng ®êng ®æi míi nÒn kinh tÕ níc ta ®· vµ ®ang h×nh thµnh mét thÞ tr¬ng kinh tÕ cã sù c¹nh tranh lµnh m¹nh gi÷a c¸c doanh nghiÖp. ThÞ trêng qu¶ng c¸o cña ViÖt Nam ®îc dù ®o¸n trong n¨m 2006 cã møc t¨ng trëng 28%, mét møc t¨ng trëng gÊp 5 lÇn møc t¨ng trëng trung b×nh cña thÞ trêng qu¶ng c¸o thÕ giíi ( 5%), sù c¹nh tranh trªn thÞ tr¬ng nµy sÏ trë nªn gay g¾t h¬n bao giê hÕt, sù x©m nhËp cña c¸c c«ng ty qu¶ng c¸o níc ngoµi sÏ cµng lµm thÞ trêng nµy nãng báng h¬n. §iÒu nµy còng cho th©y nh÷ng thay ®æi trong nhËn thøc cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®èi víi qu¶ng c¸o. C«ng cô qu¶ng c¸o ngµy cµng ®îc khai th¸c m¹nh mÏ, triÖt ®Ó vµ trë thµnh c«ng cô quan träng, hiÖu qu¶ ®Ó c¸c doanh nghiÖp qu¶ng b¸ cho th¬ng hiÖu cña m×nh trªn thÞ trêng, t¹o dùng mét chç ®øng v÷ng ch¾c cho th¬ng hiÖu cña doanh nghiÖp trong t©m trÝ kh¸ch hµng. MÆt kh¸c nhËn thøc cña ngêi tiªu dïng ViÖt Nam ®èi víi c¸c th«ng tin qu¶ng c¸o còng ®· cã nh÷ng thay ®æi rÊt lín. V× vËy yªu cÇu ®Æt ra cho c¸c th«ng tin qu¶ng c¸o ®Ó cã thÓ ®¹t ®îc c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp cµng kh¾t khe h¬n, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp khi x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh qu¶ng c¸o ph¶i ®Çu t cã tÝnh chiÕn lîc vµ hîp lý h¬n. Tæng c«ng ty Bia - Rîu - Níc gi¶i Kh¸t Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp cña nhµ níc ®· cã bÒ giÇy truyÒn thèng ph¸t triÓn trªn 100 n¨m qua ®· phÇn nµo cã ®îc chç ®øng v÷ng trªn thÞ trêng ViÖt Nam vµ dµnh ®îc t×nh c¶m yªu mÕn cña kh¸ch hµng. Qu¶ng c¸o ®· ®ãng gãp kh«ng nhá cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®i lªn, cho viÖc qu¶ng b¸ s¶n phÈm- th¬ng hiÖu, l«i kÐo vµ duy tr× lßng trung thµnh cña kh¸ch hµng trong nhiÒu n¨m qua cña Tæng c«ng ty Bia - Rîu - Níc gi¶i Kh¸t Hµ Néi, chóng ta ph¶i thõa nhËn r»ng qu¶ng c¸o lu«n mang l¹i gi¸ trÞ lan truyÒn v« cïng to lín cho doanh nghiÖp. Tuy vËy c¸c ch¬ng tr×nh qu¶ng c¸o cña Tæng c«ng ty Bia - Rîu - Níc gi¶i Kh¸t Hµ Néi vÉn cha thùc sù t¹o ®îc nh÷ng Ên tîng s©u s¾c cho kh¸ch hµng, cha cã tÝnh s¸ng t¹o vµ cßn nhiÒu ®iÓm cßn bÊt cËp trong suèt qu¸ tr×nh x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh qu¶ng c¸o. H¬n n÷a, sang n¨m 2006 nµy, khi mµ qu¶ng c¸o cµng bïng næ h¬n bao giê hÕt c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng, xu híng tiªu dïng hµng ho¸ v× th¬ng hiÖu lµ mét tÊt yÕu. Tæng c«ng ty Bia - Rîu - Níc gi¶i Kh¸t Hµ Néi còng ®ang ®a ra s¶n phÈm míi lµ lo¹i bia chai 330ml nªn viÖc qu¶ng c¸o ®Ó qu¶ng b¸ cho 1 Líp: Marketing 44b Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª s¶n phÈm nµy nh»m môc ®Ých x©m nhËp vµo thÞ trêng cao cÊp vµ thÞ tr¬ng miÒn Nam vµ suÊt khÈu cµng ®Æt ra cÊp thiªt nhÊt. C¸c ch¬ng tr×nh qu¶ng c¸o cÇn ph¶i cã chÊt lîng, ®éc ®¸o, s¸ng t¹o, thu hót ®îc sù chó ý cña kh¸ch hµng vµ cuèi cïng lµ t¹o niÒm tin th«i thóc kh¸c hµng uèng bia cña Tæng c«ng ty Bia - Rîu - Níc gi¶i Kh¸t Hµ Néi. Trong thêi gian thùc tËp t¹i phßng tiªu thô – thÞ trêng cña Tæng c«ng ty Bia - Rîu - Níc gi¶i Kh¸t Hµ Néi, cã sù híng dÉn d×u d¾t cña anh §¹t vµ tËp thÓ phßng tiªu thô vµ thÊy gi¸o híng dÉn GS.TS TrÇn Minh §¹o em ®· chän ®Ò tµi “Hoµn thiÖn chiÕn lîc qu¶ng c¸o cña Tæng c«ng ty Bia - Rîu Níc gi¶i Kh¸t Hµ Néi “ lµm chuyªn ®Ò thùc tËp. Trong chuyªn ®Ò em chñ yÕu tËp trung nghiªn cøu ®Õn thùc tr¹ng ho¹t ®éng Qu¶ng c¸o cña Tæng c«ng ty Bia - Rîu - Níc gi¶i Kh¸t Hµ Néi. Tõ ®ã ®a ra mét sè gi¶i ph¸p gióp cho viÖc hoµn thiÖn chiÕn lîc qu¶ng c¸o cña Tæng c«ng ty Bia - Rîu - Níc gi¶i Kh¸t Hµ Néi, ®Ó qu¶ng c¸o cã thÓ cã nh÷ng ®ãng gãp h¬n n÷a trong viÖc qu¶ng b¸ th¬ng hiÖu vµ ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty Bia - Rîu - Níc gi¶i Kh¸t Hµ Néi. Chuyªn ®Ò nµy ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn ®îc tr×nh bµy thµnh 3 phÇn nh sau: Ch¬ng I: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng marketing cña Tæng c«ng ty Bia - Rîu - Níc gi¶i Kh¸t Hµ Néi Ch¬ng II: Ph©n tÝch ho¹t ®éng qu¶ng c¸o cña Tæng c«ng ty Bia - Rîu - Níc gi¶i Kh¸t Hµ Néi Ch¬ng III: C¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn ho¹t ®éng qu¶ng c¸o cña Tæng c«ng ty Bia - Rîu - Níc gi¶i Kh¸t Hµ Néi Do thêi gian cã h¹n vµ kiÕn thøc cßn h¹n chÕ nªn chuyªn ®Ò kh«ng thÓ tr¸nh khái sai sãt, thõa thiÕu. VËy nªn kÝnh mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy gi¸o ®Ó chuyªn ®Ò cña em ®îc hoµn chØnh h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n anh §¹t, tËp thÓ phßng tiªu thô Tæng c«ng ty Bia - Rîu - Níc gi¶i Kh¸t Hµ Néi – thÇy gi¸o híng dÇn, GS.TS TrÇn Minh §¹o trong thêi gian qua ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n! 2 Líp: Marketing 44b Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª Ch¬ng 1 thùc tr¹ng ho¹t ®éng marketing cña tæng c«ng ty bia- rîu- níc gi¶i kh¸t hµ néi i. Tæng Quan VÒ Tæng C«ng Ty Bia - Rîu - NGK Hµ Néi 1.1. Tæng quan vÒ tæng c«ng ty Tªn giao dÞch: Tæng C«ng Ty Bia- Rîu- Níc Gi¶I Kh¸t Hµ Néi Tªn TiÕng ViÖt: HanoiBeer-Alcohol-Beverage Corporation. Tªn viÕt t¾t: HABECO §Þa ChØ: 183 Hoµng Hoa Th¸m- Ba §×nh Hµ Néi. §iÖn Tho¹i: (84.4) 8.453843 Fax: (84.4) 8.464549 Email: vinabeco@hn.vnn.vn Website: http://www.moi.gov.vn/Trang vang/ Ngµnh: Bia – R¬u – Níc Gi¶i Kh¸t. 1.2. H×nh thøc së h÷u: Doanh nghiÖp quèc doanh cña nhµ níc ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 75/2003/Q§-BCN ngµy 06/05/2003 cña Bé Trëng Bé C«ng NghiÖp vµ ®îc chuyÓn ®æi tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo m« h×nh c«ng ty mÑ – c«ng ty con theo QuyÕt ®Þnh sè 36/2004/Q§ - BCN ngµy 11/05/2004 cña Bé Trëng Bé C«ng NghiÖp. Tªn Th¬ng HiÖu: HABECO. Logo Vµ Slogan: BÝ quyÕt duy nhÊt-TruyÒn thèng tr¨m n¨m ý nghÜa logo: - §Æc trng cho v¨n ho¸ Hµ Néi víi Chïa Mét Cét. - BiÓu tîng ®¼ng cÊp víi 5 ng«i sao. - BiÓu tîng cho søc m¹nh víi 5 chó gÊu. - Th«ng ®iÖp göi tíi kh¸ch hµng lµ HABECO, since 1890. Slogan : TruyÒn thèng tr¨m n¨m. 1.3. C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn: TiÒn th©n cña Tæng c«ng ty lµ Nhµ m¸y Bia Hommel, Nhµ m¸y Bia Hµ Néi, C«ng ty Bia Hµ Néi, cã truyÒn thèng trªn 100 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn víi nh÷ng cét mèc lÞch sö nh: - N¨m 1890: nhµ m¸y bia Hommel ®îc x©y dùng vµ s¶n xuÊt nh÷ng mÎ bia ®Çu tiªn. 3 Líp: Marketing 44b Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª - N¨m 1957: nhµ m¸y bia Hommel ®îc kh«I phôc, ®æi tªn thµnh Nhµ m¸y Bia Hµ Néi. - N¨m 1993: nhµ m¸y Bia Hµ Néi ®· ®îc ®æi tªn thµnh C«ng ty Bia Hµ Néi vµ b¾t ®Çu qu¸ tr×nh ®Çu t míi thiÕt bÞ n©ng c«ng suÊt lªn 50 triÖu lÝt / n¨m. -N¨m 2003: Tæng C«ng ty Bia – Rîu – Níc gi¶I kh¸t Hµ Néi ®îc thµnh lËp trªn c¬ së s¾p xÕp l¹i C«ng ty Bia Hµ Néi vµ mét sè ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty Rîu – Bia – Níc gi¶i kh¸t ViÖt Nam. - N¨m 2004 dù ¸n ®Çu t chiÒu s©u ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ, n©ng cao c«ng suÊt bia Hµ Néi lªn 100 triÖu lÝt/n¨m ®· hoµn tÊt vµ ®a vµo sö dông, ®¸p øng ®îc nhu cÇu ngµy cµng cao cña ngêi tiªu dïng vÒ c¶ sè lîng vµ chÊt lîng. §Õn nay, Tæng c«ng ty gi÷ vai trß C«ng ty mÑ víi nhiÒu c«ng ty con, c«ng ty liªn kÕt, ®¬n vÞ phô thuéc tr¶i dµi tõ miÒn Trung Qu¶ng B×nh ®Õn c¸c tØnh, thµnh phÝa B¾c, ®ã lµ: C«ng ty TNHH Nhµ níc mét thµnh viªn Rîu Hµ Néi, C«ng ty CP Bia Thanh Ho¸, C«ng ty CP Bia Hµ Néi – H¶i D¬ng, C«ng ty CP Bia Hµ Néi – Qu¶ng B×nh, C«ng ty CP Bao b× Bia Rîu NGK, C«ng ty TNHH Thuû tinh SanMiguel Yamamura H¶i Phßng, C«ng ty CP Bia Hµ Néi – Th¸i B×nh, C«ng ty CP Bia Hµ Néi – Qu¶ng Ninh, C«ng ty CP Bia Hµ Néi – H¶i Phßng. 1.4. LÜnh vùc , ngµnh nghÒ kinh doanh. C«ng ty mÑ ®îc kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ chñ yÕu sau: a, S¶n xuÊt, kinh doanh c¸c lo¹i: bia, rîu, níc gi¶i kh¸t, cån, bao b×. b, XuÊt nhËp khÈu c¸c lo¹i: s¶n phÈm bia, rîu, níc gi¶i kh¸t, cån, bao b×, vËt t nguyªn liÖu, c¸c lo¹i h¬ng liÖu, níc cèt ®Ó s¶n xuÊt bia rîu, níc gi¶i kh¸t, c¸c lo¹i thiÕt bÞ chuyªn ngµnh bia, rîu, níc gi¶i kh¸t, c, DÞch vô ®Çu t, t vÊn , nghiªn cøu, ®µo t¹o, chuyÓn giao c«ng nghÖ, thiÕt kÕ, chÕ t¹o, x©y, l¾p ®Æt thiÕt bÞ c«ng tr×nh chuyªn ngµnh bia, rîu, níc gi¶i kh¸t. d, T¹o nguån vèn ®Çu t, cho vay vèn, ®Çu t vèn vµo c¸c c«ng ty con, C«ng ty liªn kÕt. ®, Kinh doanh kh¸ch s¹n, du lÞch, héi chî triÓn l·m, th«ng tin qu¶ng c¸o vµ c¸c ngµnh nghÒ kh¸c theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt II. Thùc Tr¹ng S¶n XuÊt Kinh Doanh Cña Tæng c«ng ty Bia - Rîu Níc gi¶i Kh¸t Hµ Néi : 2. §¸nh Gi¸ N¨ng Lùc Kinh Doanh Cña Tæng C«ng Ty: 2.1. Kh¶ n¨ng tµi chÝnh: Nguån vèn: Vèn ®iÒu lÖ t¹i thêi ®iÓm thµnh lËp Tæng C«ng Ty n¨m 2003 la: 710.824.000.000VN§. 4 Líp: Marketing 44b Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª Sè ®¨ng ký kinh doanh: 113641- DNNN. Tµi kho¶n cò: 431101.000006 Tµi kho¶n míi: 1500.311.000006 T¹i Ng©n Hµng N«ng NghiÖp vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n. Chi nnh¸nh Hµ Néi: 77 L¹c Trung- Hai Bµ trng – Hµ Néi. B¶ng 1: B¶ng C©n §èi KÕ To¸n Tõ N¨m 2001 – 2004 (2005 cha tæng kÕt) Tµi s¶n I. TSL§ & ®Çu t ng¾n h¹n 1. TiÒn mÆt 2. Kho¶n ph¶i thu 3. Hµng tån kho 4. TSL§ kh¸c II TSL§ & ®Çu t dµi h¹n 1. TSL§ h÷u h×nh Nguyªn gi¸ KhÊu hao 2. TSC§ v« h×nh Nguyªn gi¸ KhÊu hao 3. §Çu t tµi chÝnh dµi h¹n 4. Chi phÝ XDCB dë dang Tæng tµi s¶n =I+II Nguån vèn I. Nî ph¶i tr¶ 1. Nî ng¾n h¹n 2. Nî dµi h¹n 3. Nî kh¸c II. Nguån vèn chÝnh s¸ch Tæng nguån vèn N¨m 2001 338.840,15 278.131,76 6.036,52 48.887,65 3.369,65 146.416,5 122.196,52 356.005,47 -258.906,77 2.931,39 3.864,16 -932,77 2.021,08 19.267,50 485.256,65 N¨m 2002 487.580,18 400.222,74 80686,36 70.347,77 4.848,39 210.688,67 175.836,90 512.280,52 -372.558,58 4.218,18 5.560,40 -1.342,23 2.908,27 27.725,32 698.268,85 N¨m 2003 798.816,43 657.292,76 13.561,07 114.629,99 7.383,36 339.732,57 281.936,83 843.094,41 -608.266,83 6.383,54 9.135,03 -2.296,49 4.714,34 46.242,86 1.138.549,00 N¨m 2004 1.081.728,23 889.651,28 18.544,68 155.395,80 10.149,34 461.522,49 383.445,67 1.140.659,73 -824.261,20 9.279,99 12.363,51 -3.083,52 6.397,57 62.399,25 1.543.250,73 69.869,26 67.972,70 115,52 1.781,04 415.387,39 485.256,65 100.539,64 97.810,54 166,23 2.562,86 597.929,22 698.268,85 164.150,89 159.734,02 216,84 4.200,04 974.398,11 1.138.549,00 222.439,90 216.444,09 308,61 5.687,21 1.320.810,83 1.543.250,73 ( Nguån: Phßng Tµi chÝnh- KÕ to¸n) 5 Líp: Marketing 44b Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª B¶ng 2: C¬ cÊu vèn cña c«ng ty bia Hµ Néi(2003) Sè lîng STT Lo¹i vèn (tû ®ång) 187 * Vèn cè ®Þnh 1. -Vèn ng©n s¸ch 63 -Vèn tù bæ xung 16 -Vèn vay 66 -Vèn chiÕm dông 34 2. * Vèn lu ®éng -Vèn ng©n s¸ch cÊp -Vèn tù bæ xung 33 29 4 Tû träng (%) 100 34 10 35 21 100 88 12 (Nguån: Phßng tµi chÝnh – kÕ to¸n) Qua B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ta thÊy nguån vèn cña Tæng c«ng ty chñ yÕu lµ vèn ng©n s¸ch chiÕm h¬n 86% tæng vèn, vèn ®i vay chiÕm mét tû lÖ nhá vµ chñ yÕu lµ vay ng¾n h¹n. Tai s¶n lu ®éng chñ yÕu lµ tiÒn mÆt, Tæng c«ng ty sö dông ph¬ng thøc b¸n hµng tr¶ tiÒn ngay ( hoÆc tr¶ chËm trong thêi gian ng¸n vµ chØ víi sè lîng nhá) nªn c¸c kho¶n ph¶i thu thÊp, chØ chiÕm kho¶ng 1,5%. Tµi s¶n cè ®Þnh ®îc ®Çu t nhiÒu, n¨m s¨u cao h¬n n¨m tríc ®Æc biÖt n¨m 2003 nguyªn gi¸ TSC§ t¨ng h¬n 331 tû so víi n¨m 2002vµ n¨m 2004 t¨ng gÇn 300 tû so víi n¨m 2003. 2.2. C¬ së vËt chÊt kü thuËt. ThiÕt bÞ c«ng nghÖ (phÇn cøng) chñ yÕu lµ nhËp tõ c¸c níc ch©u ¢u vµ ®îc gióp ®ì cña c¸c níc nh §øc, TiÖp Kh¾c… Tuy nhiªn, hÖ thèng c¸n bé kü thuËt Tæng c«ng ty ®· tõng bíc trëng thµnh vÒ sè lîng vµ chÊt lîng, cã thÓ ®¶m nhiÖm còng nh c¶i tiÕn mét sè kh©u – giai ®o¹n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÕ biÕn. HiÖn t¹i Tæng c«ng ty ®ang së h÷u mét d©y truyÒn trang thiÕt bÞ t¬ng ®èi hiÖn ®¹i bao gåm: - HÖ thèng thiÕt bÞ nÊu vµ nhµ nÊu cña §øc c«ng suÊt 100 triÖu lÝt/n¨m - HÖ thèng lªn men cña CHLB §øc c«ng suÊt 50 triÖu lÝt/n¨m - HÖ thèng thu håi CO2 cña §an M¹ch - HÖ thèng chiÕt bia lon cña CHLB §øc 7500 lon/h - HÖ thèng chiÕt bia chai cña CHLB §øc 150000 chai/h - D©y chuyÒn chiÕt chai hiÖn ®¹i cña §øc 30000 chai/h - HÖ thèng l¹nh cña NhËt 6 Líp: Marketing 44b Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª - HÖ thèng lß dÇu cña §µi Loan 10 tÊn h¬i/h - HÖ thèng xö lý níc hiÖn ®¹i cña §øc - HÖ thèng xö lý níc th¶i chèng « nhiÔm m«i trêng… HÖ thèng trang thiÕt bÞ hiÖn cã cña Tæng c«ng ty cho phÐp s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt lîng cao tuy nhiªn víi c«ng suÊt hiÖn t¹i cha thÓ ®¸p øng ®îc nhu cÇu tiªu thô cña thÞ trêng. V× vËy nã cã ¶nh hëng lín tíi viÖc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô cña Tæng c«ng ty. 7 Líp: Marketing 44b Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª B¶ng 3: S¬ §å Quy Tr×nh C«ng NghÖ S¶n XuÊt Bia Cña C«ng Ty Bia Hµ Néi. G¹o + malt Malt Lµm s¹ch Lµm s¹ch L¾ng trong ë n® l¹nh Men gièng Lªn men Xay Ng©m Hå ho¸ Xay KhÝ s¹ch Läc b·o hoµ CO2 DÞch ho¸ T¨ng chøa ¸p lùc §¹m ho¸ §un s«i Chai Lon Keg Röa chai Röa lon Röa ChiÕt chai ChiÕt lon ChiÕt §ãng nót GhÐp mÝ XuÊt Thanh trïng Thanh trïng §ãng kÐt KiÓm tra ®Çy v¬i H¹ nhiÖt ®é D¸n nh·n §ãng hép Lªn men s¬ bé NhËp kho NhËp kho XuÊt XuÊt §êng ho¸ 1 §êng ho¸ 2 B· bia Läc Hoa §un hoa §êng B· bia T¸ch b· bia L¾ng trong KhÝ s¹ch Men gièng Thu håi CO2 Lªn men chÝnh Thu håi men Lªn men phô 8 Líp: Marketing 44b Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª 2.3. T×nh h×nh lao ®éng cña Tæng c«ng ty B¶ng 4: B¶ng c¬ cÊu nh©n lùc cña Tæng c«ng ty qua 3 n¨m (2002 – 2004) Thêi gian C¬ cÊu Tæng sè lao ®éng Sè lao ®éng n÷ Sè lao ®éng nam Lao ®éng gi¸n tiÕp Lao ®éng trùc tiÕp Tr×nh ®é ®¹i häc Tr×nh ®é cao ®¼ng Tr×nh ®é trung cÊp Tr×nh ®é s¬ cÊp Tr×nh ®é phæ th«ng 2002 Sè tuyÖt Tû träng ®èi % 688 100 278 40,4 410 59,6 118 17,2 570 82,8 70 10,2 10 1,4 50 7,3 155 22,3 403 58,5 Sè tuyÖt ®èi 672 272 400 110 562 72 12 71 160 357 2003 Tû träng % 100 40,5 59,5 16,4 83,6 10,7 1,8 10,6 23,8 53,1 2004 Sè tuyÖt Tû träng ®èi % 649 100 251 38,7 398 61,3 99 15,3 550 84,7 93 14,3 14 2,1 77 11,9 173 26,7 292 45 ( Nguån: Phßng Tæ chøc lao ®éng) Qua b¶ng c¬ cÊu nãi trªn cã thÓ thÊy tr×nh ®é cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy cµng ®îc n©ng cao, ®ã lµ kÕt qu¶ cña c«ng t¸c ®µo t¹o còng nh c«ng t¸c tuyÓn dông trong c«ng ty. Bªn c¹nh sè lao ®éng trªn, Tæng c«ng ty còng sö dông lao ®éng mïa vô ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc ®¬n gi¶n nh sÕp chai bia vµo hép giÊy, dän dÑp,… Tuy lµ lao ®éng mïa vô nh ng Tæng c«ng ty còng thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ an toµn lao ®éng, khen thëng. ChÊt lîng lao ®éng dÇn ®îc n©ng cao ®iÒu nµy ®îc thÓ hiÖn qua chØ tiªu: Sè lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc t¨ng 32,9% n¨m 2004 so víi n¨m 2002 t¬ng øng lµ 23 ngêi. Sè lao ®éng phæ th«ng gi¶m ®¸ng kÓ 111 ngêi n¨m 2004 so víi n¨m 2002. §iÒu nµy lµ do yªu cÇu cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®îc trang bÞ c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, do vËy ®ßi hái ®éi ngò lao ®éng ph¶i qua ®µo t¹o. ChÝnh v× vËy mµ lao ®éng cã tr×nh ®é ngµy mét t¨ng lªn. T×nh h×nh thu nhËp cña ngêi lao ®éng. Tæng c«ng ty cã chÝnh s¸ch ®·i ngé nh©n sù kh¸ hîp lý, th«ng qua thu nhËp cña ngêi lao ®éng ë møc kh¸ cao so víi møc thu nhËp trung b×nh cña ngêi lao ®éng trong c¶ níc. Kh«ng nh÷ng vËy chÝnh s¸ch ®·i ngé nh©n sù cña Tæng c«ng ty cßn ®îc thÓ hiÖn qua c¸c ®·i ngé tµi chÝnh, nh cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña toµn c«ng ty ®i tham quan nghØ m¸t, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, thÓ thao ®¶m b¶o ®êi sèng v¨n ho¸ tinh thÇn cho ngêi lao ®éng, tõ ®ã t¹o bÇu kh«ng khÝ lµm viÖc h¨ng say tho¶i m¸i cho ngêi lµo ®«ng sau nh÷ng ngµy lµm viÖc mÖt nhäc, ®ång thêi cã chÝnh s¸ch quan t©m ®Õn con em c¸n bé, c«ng nh©n viªn… 9 Líp: Marketing 44b Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª B¶ng 5: B¶ng thu nhËp b×nh qu©n cña ngêi lao ®éng cña Tæng c«ng ty §V: TriÖu ®ång Thu nhËp BQ1ngêi/th¸ng N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 2,1 2,2 2,5 So s¸nh 2003/2002 So s¸nh 2004/2003 Chªnh lÖch Tû lÖ % Chªnh lÖch Tû lÖ % 0,1 4,5 0,3 13,64 ( Nguån: Phßng tµi chÝnh – kÕ to¸n) Qua b¶ng sè liÖu ta thÊy thu nhËp b×nh qu©n cña ngêi lao ®éng trong Tæng c«ng ty kh«ng ngõng t¨ng lªn qua c¸c n¨m. N¨m 2003 so víi n¨m 2002 thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi t¨ng 0,1 triÖu ®ång tû lÖ t¨ng 4,5%. N¨m 2004 so víi n¨m 2003 thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi t¨ng lªn 0,3 triÖu ®ång tû lÖ t¨ng lµ 13,64%. * NhËn xÐt vÒ lùc lîng lao ®éng cña Tæng c«ng ty Víi ®Æc ®iÓm lao ®éng nh hiÖn nay, Tæng c«ng ty cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô cña minh. §éi ngò lao ®éng cã tay nghÒ cao, kinh nghiÖm l©u n¨m vµ thêng xuyªn ®îc n©ng cao tay nghÒ, ®éi ngò c¸n bé kü thuË cña Tæng c«ng ty còng thìng xuyªn trau dåi kiÕn thøc ®Ó cã thÓ lµm chñ ®îc c¸c trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i mua vÒ. V× vËy cho phÐp Tæng c«ng ty cã thÓ s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm cã chÊt lîng cao, gi¶m tû lÖ phÕ phÈm, tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt… Ho¹t ®éng tieeu thô cña mäi doanh nghiÖp chÞu ¶nh h ëng rÊt lín bëi n¨ng suÊt lµm viÖc cña ®éi ngò c¸n bé kinh doanh. S¶n phÈm s¶n xuÊt ra nhng ®Ó ®Õn tay ngêi tiªu dïng th× cÇu nèi v« cïng quan träng lµ ®éi ngò nµy. HiÖn nay ®éi ngò c¸n bé kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ nh÷ng ngêi rÊt cã n¨ng lùc vµ tr×nh ®é. Hä ®· qu¶n lý tèt ho¹t ®éng tiªu thô trong khu vùc thÞ trêng cña m×nh. Tuy nhiªn, do sè lîng c¸n bé kinh doanh cña Tæng c«ng ty cßn thiÕu nªn viÖc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô, më réng khai th¸c thÞ trêng tiªu thô cña Tæng c«ng ty cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Víi yªu cÇu cña viÖc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ ®ßi hái Tæng c«ng ty cÇn cã chÝnh s¸ch tuyÓn dông thªm c¸n bé kinh doanh trong thêi gian tíi. Tuy nhiªn, do sè lîng c«ng viÖc cßn cha cao, cha ph¸t huy ®îc hÕt n¨ng lùc. V× vËy khiÕn cho viÖc thóc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thu, më réng khai th¸c thÞ trêng tiªu thô cña Tæng c«ng ty cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y thu nhËp cña c¸n bé nh©n viªn Tæng c«ng ty liªn tôc ®îc n©ng cao. §iÒu nµy cho thÊy Tæng c«ng ty lu«n quan t©m tíi ®êi sèng c¸n bé nh©n viªn cña minh. Víi møc thu nhËp æn ®Þnh, ®ñ ®¶m b¶o ®êi sèng 10 Líp: Marketing 44b Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª cña lao ®éng gióp hä cã thÓ toµn t©m toµn ý cèng hiÕn cho Tæng c«ng ty. §©y chÝnh lµ mét ®éng lùc quan träng gióp Tæng c«ng ty cã thÓ thùc hiÖn ®îc môc tiªu ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô cña minh trong t¬ng lai. 2.4. C¬ cÊu tæ chøc 11 Líp: Marketing 44b Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª B¶ng 6: C¬ cÊu tæ chøc cña Tæng c«ng ty Bia - Rîu Níc gi¶i Kh¸t Hµ Néi Héi ®ång qu¶n trÞ Chi nh¸n h XN chÕ biÕn XN thµnh phÈm XN ®éng lùc (Nguån: XN c¬Phßng Tæ chøc lao ®éng) ®iÖn Bé phËn vËt t 12 Ban Y tÕ Phßng kÕ ho¹ch Phã tæng gi¸m ®èc KHKT- §Çu t P. KT c«ng nghÖ P. ®Çu t Phã tæng gi¸m ®èc KT-SX B¶o vÖ P.kü thuËt c¬ ®iÖn P. tæ chøc- L§ Phã tæng gi¸m ®èc Tµi chÝnh®æi míi DN V¨n phßng Tµi chÝnh- KÕ to¸n Tiªu thi –thÞ trêng Tæng gi¸m ®èc VËt t nguyªn liÖu Ban kiÓm so¸t Líp: Marketing 44b Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª Tæng c«ng ty ®îc qu¶n lý bëi Héi ®ång qu¶n trÞ vµ ®îc ®iÒu hµnh bëi Tæng gi¸m ®èc. Héi ®ång qu¶n trÞ lµ ®¹i diÖn trùc tiÕp chñ së h÷u nhµ níc t¹i Tæng c«ng ty, cã toµn quyÒn nh©n danh c«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn viÖc x¸c ®Þnh vµ thùc hiÖn môc tiªu, nhiÖm vô vµ quyÒn lîi cña Tæng c«ng ty, trõ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn, tr¸ch nhiÖm cña chñ së h÷u ph©n cÊp cho c¸c c¬ quan, tæ chøc kh¸c lµ ®¹i diÖn chñ së h÷u thùc hiÖn. Tæng gi¸m ®èc do Bé trëng Bé c«ng nghiÖp bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen thëng, kû luËt theo ®Ò nghÞ cña Héi ®ång qu¶n trÞ. Tæng gi¸m ®èc lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña Tæng c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Héi ®ång qu¶n trÞ, tríc Bé trëng Bé c«ng nghiÖp vµ tríc ph¸p luËt vÒ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty. Tæng gi¸m ®èc lµ ngêi cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong Tæng c«ng ty. Phã Tæng gi¸m ®èc lµ ngêi gióp viÖc Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mét hoÆc mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty theo ph©n c«ng hoÆc uû quyÒn cña Tæng gi¸m ®èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Tæng gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô ®îc Tæng gi¸m ®èc ph©n c«ng hoÆc uû quyÒn. Phã tæng gi¸m ®èc s¶n xuÊt - kü thuËt lµ ngêi ®¬c tæng gi¸m ®èc ph©n c«ng chØ ®¹o qu¸ tr×nh s¶n xuÊt – kü thuËt theo kÕ ho¹ch cña Tæng c«ng ty(c«ng ty mÑ),chÞu tr¾ch nhiÑm tríc tæng gi¸m ®èc vÒ lÜnh vùc ®îc giao.Thay mÆt Tæng gi¸m ®èc khi Tæng gi¸m ®èc guû quyÒn. Phã Tæng gi¸m ®èc tµi chÝnh: lµ ngêi ®îc Tæng gi¸m ®èc ph©n c«ng tæ chc quan lý c«ng t¸c tai chÝnh kÕ to¸n,®æi míi s¾p sÕp doanh nghiÖp trong toµn bé tæng c«ng ty.Thay mÆt Tæng gi¸m ®èc khi Tæng gi¸m ®èc uû quyÒn. Phã tæng gi¸m ®èc Khoa häc kü thuËt vµ §Çu t: Lµ ngêi ®îc Tæng gi¸m ®èc ph©n c«ng chØ ®¹o lÜnh vùc khoa häc kü thuËt vµ ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty.Thay mÆt Tæng gi¸m ®èc khi Tæng gi¸m ®«c uû quyÒn. KÕ to¸n trëng Tæng c«ng ty gióp Tæng gi¸m ®èc chØ ®¹o, tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c tµi chÝnh kÕt to¸n, thèng kª cña Tæng c«ng ty, cã c¸c quyÒn vµ nhiÖm vô theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. V¨n phßng: §¶m nhËn vµ chÞu tr¾ch nhiÖm tríc Tæng gi¸m ®èc vÒ lÜnh vùc v¨n phßng nh : c«ng t¸c hµnh chÝnh, táng hîp, c«ng t¸c qu¶n trÞ,c«ng t¸c thi ®ua khen thëng ,c«ng t¸c y tÕ, c«ng t¸c b¶o vÖ, an ninh trËt tù vµ qu©n sù. Phßng tæ chøc - lao ®éng: §¶m nhËn vµ chÞu tr¾ch nhiÖm tríc Tæng c«ng ty vÒ lÜnh vùc tæ chøc – lao ®éng: C«ng t¸c tæ chøc c¸n bé vµ qu¶n lý lao ®éng…vµ lÜnh vùc qu¶n lý c¸c hÖ thèng chÊt lîng vµ m«i trêng. 13 Líp: Marketing 44b Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª Phßng kÕ ho¹ch: §¶m nhËn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Tæng gi¸m ®èc vÒ lÜnh vùc quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch kinh doanh cña c«ng ty mÑ vµ tæ hîp c«ng ty mÑ – c«ng ty con. Phßng vËt t- nguyªn liªu: §¶m nhËn vµ chÞu tr¾ch nhiÖm tríc Tæng c«ng ty vÒ lÜnh vùc cung cÊp vËt t, nguyªn liÖu, kho tµng, vËn chuyÓn… ®¸p øng yªu cÇu kinh doanh cña Tæng c«ng ty. Phßng tiªu thô – thÞ trêng: §¶m nhËn vµ chÞu tr¾ch nhiÖm tríc Tæng c«ng ty vª viÖc tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty trong toµn Tæng c«ng ty. Phßng kü thuËt c«ng nghÖ – KCS: §¶m nhËn vµ chÞu tr¾ch nhiÖm tríc tæng c«ng ty vÒ lÜnh vùc qu¶n lý kü thuËt c«ng nghÖ vµ KCS trong T«ng c«ng ty. Phßng kü thuËt – c¬ ®iÖn: §¶m nhËn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Tæng c«ng ty vÒ lÜnh vùc qu¶n lý c¬ - ®iÖn trong Tæng c«ng ty. Phßng ®Çu t: §¶m nhËn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Tæng c«ng ty vª lÜnh vùc qu¶n lý ®Çu t cña Tæng c«ng ty va c¸c c«ng ty con. Phßng nghiªn cøu øng dông vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm míi: §¶m nhËn vµ chÞu tr¾ch nhiÖm tríc Tæng c«ng ty vÒ lÜnh vùc qu¶n lý c«ng t¸c nghiªn cøu øng dông vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm míi cña toµn Tæng c«ng ty vµ c¸c c«ng ty con. C¸c XÝ NghiÖp S¶n XuÊt : XÝ nghiÖp chÕ biÕn: Thù hiÖn c¸c c«ng ®o¹n trong s¶n xuÊt gåm: NÊu, lªn men, läc bia thµnh phÈm theo cac kÕ ho¹ch ®¶m b¶o chÊt lîng, sè lîng cho toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña Tæng c«ng ty. XÝ nghiÖp thµnh phÈm: Thùc hiÖn chiÕt bia c¸c lo¹i: bia chai, bia lon, bia h¬i theo kÕ ho¹ch ®¶m b¶o ch©t lîc, sè lîng, mÉu m· cña Tæng c«ng ty. XÝ nghiÖp c¬ ®iÖn: Cung cÊp ®iÖn b¶o dìng, söa ch÷a toµn bé m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ phôc vô s¶n xuÊt cña Tæng cæng c«ng ty theo kÕ ho¹ch ®îc giao; l¾p ®Æt, x©y dùng vµ söa ch÷a c«ng tr×nh nhá t¹i Tæng c«ng ty. XÝ nghiÖp ®éng Lùc: S¶n xuÊt vµ cung c©p h¬i nãng, l¹nh, khÝ nÐn, CO2, níc cho c¸c qóa trÝnh s¶n xuÊt vµ phôc vô s¶n xuÊt; xö lý níc th¶i trong toµn Tæng c«ng ty. 14 Líp: Marketing 44b Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª C¸c c«ng ty con: C«ng ty TNHH NN1thµnh viªn Rîu Hµ Néi. C«ng ty Cæ PhÇn Bia Thanh Ho¸. C«ng ty Bao Bi Rîu – Bia – NGK C«ng ty Cæ PhÇn Bia Hµ Néi - H¶i D¬ng. C«ng ty Cæ PhÇn Bia Hµ Néi – Qu¶ng B×nh. C«ng Ty Cæ PhÇn Bia Hµ Néi – Th¸i B×nh. C«ng Ty Cæ PhÇn Bia Hµ Néi - Qu¶ng Ninh. C«ng Ty Cæ PhÇn Bia Hµ Néi – H¶i Phßng. C«ng ty liªn kÕt: C«ng ty TNHH Thuû tinh SaMiguel Yamamura H¶iPhßng. M« H×nh Tæ Chøc Tæ Hîp C«ng Ty MÑ – C«ng Ty Con Cña Tæng C«ng Ty Bia – R¬u – Níc Gi¶i Kh¸t Hµ Néi 15 Líp: Marketing 44b Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª B¶ng 7: M« h×nh tæ chøc tæ hîp c«ng ty mÑ – c«ng ty con cña Tæng c«ng ty bia – r îu – níc gi¶i kh¸t C«ng ty mÑ Tæng CTY bia – rîu-ngk hµ néi (Habeco) Cty TNHH 1 thµnh viªn Rîu Hµ Néi Cty TNHH 1 thµnh viªn Cty CP Bia Thanh Ho¸ Cty Bao b× RB NGK Cty CP Bia Hµ Néi – H¶i D ¬ng Cty CP Bia Hµ NéiQu¶ng B×nh Cty CP Bia Hµ Néi – Qu¶ng Ninh Cty cæ phÇn Bia Hµ Néi – Th¸i B×nh C«ng ty CP Bia Hµ Néi H¶i Phßng (Nguån: Phßng tiªu thô – thÞ trêng) C«ng ty Cæ M« h×nh tæ chøc phÇn cña Tæng c«ng ty lµ m« C«ng h×nh hçn hîp, kÕt hîp gi÷a m« C«ng Cæ chøc n¨ng C«nglµ chñ yÕu. h×nh chøc n¨ng vµ trùc tuyÕn nhng trong C«ng C«ng ®ã m«tyh×nh C«ng ty Cæ phÇn ty Cæ ty Cæ ty Cæ Cæ Tæng gi¸m ®èc lµ ngêi cã quyÕt ®ÞnhphÇn sau cïng vµ cã hiÖu lùc nhÊt, theo ty chÕ phÇn phÇn phÇn phÇn ®é “mét thñ trëng”. C¸c phßng ban cã nhiÖm vô t vÊn, gióp ®ì Tæng gi¸m ®èc trong ph¹m vi chøc n¨ng do phßng m×nh qu¶n lý. ChØ cã phßng vËt t vµ phßng tiªu thô thÞ trêng lµ cã thªm quyÒn ra quyÕt ®Þnh c¸c chi nh¸nh vµ c¸c bé phËn vËt t. 16 Líp: Marketing 44b C«ng ty con Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª 2.2. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty Bia - Rîu - Níc gi¶i Kh¸t Hµ Néi B¶ng 8: Ph©n tÝch kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty Bia – R îu – Níc gi¶i kh¸t Hµ Néi ( 2002-2004) §¬n vÞ tÝnh: Ngh×n ®ång (Nguån: Phßng tiªu thô – thÞ trêng) chØ tiªu Tæng doanh thu C¸c kho¶n gi¶m trõ Doanh thu thuÇn GTSX hµng b¸n Lîi nhuËn gép Tû suÊt LN gép/DTT Chi phÝ kinh doanh Tû suÊt CPKD/DTT LN tríc thuÕ ThuÕ TN ph¶i nép LN sau thuÕ 2002 587,768,800 367,022 587,401,778 427,981,000 159,420,778 27.14% 38,204,972 6.50% 121,215,806 33,940,426 87,275,380 Thùc hiÖn(1000®) 2003 732,174,000 435,186 731,738,814 543,793,000 187,954,814 25.68% 47,005,571 6.42% 140,940,243 39,463,268 133,138,316 2004 942,433,500 513,889 941,919,611 697,255,000 244,664,611 25.98% 59,750,284 6.34% 184,914,327 51,776,012 133,138,316 2003/2002 Sè tiÒn Tû lÖ 144,405,200 24.57% 68,164 18.57% 144,337,036 24.57% 115,812,000 27.06% 28,525,036 17.89% -1.46% 8,800,599 23.04% -0.08% 19,724,437 16.27% 5,522,842 16.27% 14,201,595 16.27% 17 Líp: Marketing 44b So s¸nh 2004/2003 Sè tiÒn Tû lÖ 210,259,500 28.72% 78,702 18.08% 210,180,798 28.72% 153,462,000 28.22% 56,718,798 30.18% 0.29% 12,744,713 27.11% -0.08% 43,974,084 31.20% 12,312,744 31.20% 31,661,341 31.20% Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª * NhËn xÐt: Trong 3 n¨m 2002, 2003, 2004 Tæng c«ng ty lu«n t¹o ra møc lîi nhuËn cao vµ v÷ng m¹nh theo tõng n¨m. N¨m 2002, lîi nhuËn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty ®¹t 87,257,380,180 ®ång, n¨m 2003 lîi nhuËn t¨ng 16.27% so víi n¨m 2002. N¨m 2004 lîi nhuËn ®¹t ®îc t¨ng 31.2% so víi n¨m 2003 t¬ng øng víi tiÒn lµ 31,661,340,810 ®ång. Nh vËy, ta thÊy lîi nhuËn thu ®îc cña Tæng c«ng ty liªn tôc t¨ng víi møc t¨ng hµng n¨m lµ rÊt cao. Tû lÖ t¨ng lîi nhuËn n¨m 2004 so víi n¨m 2003 t¨ng gÊp 2 lÇn tû lÖ t¨ng lîi nhuËn n¨m 2003 so víi n¨m 2002. Cã ®îc ®iÒu nµy lµ do nhiÒu nguyªn nh©n bao gåm c¶ nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ chñ qua. Tuy nhiªn, ®Ó cã thÓ ®a ra ®îc nh÷ng nhËn xÐt chÝnh x¸c ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty cÇn xem xÐt c¸c chØ tiªu doanh thu vµ chi phÝ. Tæng doanh thu thuÇn cña Tæng c«ng ty t¨ng lªn hµng n¨m víi møc t¨ng kh¸ cao. Doanh thu thuÇn ®¹t ®îc n¨m 2003 lµ 144,337,035,750 ®ång, t¨ng 24.57% so víi n¨m 2002. N¨m 2004 so víi n¨m 2003, doanh thu ®¹t ®îc cßn m¹nh h¬n víi tû lÖ 28.72% t¬ng øng víi sè tiÒn 210,259,500,000 ®ång. Møc t¨ng doanh thu n¨m 2004 so víi n¨m 2003 lµ rÊt cao. §iÒu nµy chñ yÕu do Tæng c«ng ty t¨ng s¶n lîng tiªu thô, bªn c¹nh ®ã do Tæng c«ng ty t¨ng gi¸ b¸n s¶n phÈm bia chai tõ 10,333 ®ång/lÝt lªn 11,367 ®ång/lÝt. Mµ s¶n phÈm bia chai cña Tæng c«ng ty lµ s¶n phÈm mòi nhän, chiÕm tû träng lín (>70%) trong c¬ cÊu mÆt hµng kinh doanh cña Tæng c«ng ty. T×nh h×nh chi phÝ kinh doanh cña Tæng c«ng ty còng cã xu híng t¨ng nhanh. Chi phÝ kinh doanh cña Tæng c«ng ty n¨m 2003 so víi n¨m 2002 t¨ng 23.04% t¬ng øng sè tiÒn 8,800,598,800 ®ång. N¨m 2004 so víi n¨m 2003 chi phÝ kinh doanh t¨ng 7.11% t¬ng øng sè tiÒn 12,774,713,100 ®ång.Chi phÝ t¨ng nhanh lµ do gi¸ c¶ ngµy cµng ®¾t ®á khiÕn cho chi phÝ b¸n hµng (tiÒn l¬ng nh©n viªn b¸n hµng, tiÒn thuª mÆt b»ng kinh doanh….) t¨ng m¹nh. Bªn c¹nh ®ã lµ viÖc Tæng c«ng ty liªn tôc më réng m¹ng líi tiªu thô cña minh lµm chi phÝ qu¶n lý kªnh tiªu thô t¨ng. Tuy nhiªn,thÊy tû chi phÝ kinh doanh cña Tæng c«ng ty lµ kh¸ cao nhng cßn thÊp h¬n víi tû lÖ t¨ng doanh thu thuÇn cña Tæng c«ng ty. §©y lµ mét ®iÒu ®¸ng mõng cho tõng c«ng ty, trong nh÷ng n¨m tíi Tæng c«ng ty cÇn cã c¸c biÖn ph¸p nh»m gi¶m tèc ®é t¨ng chi phÝ kinh doanh còng nhu t¨ng tèc ®é t¨ng doanh thu thuÇn cña m×nh. Co nh vËy Tæng c«ng ty sÏ ®¶m b¶o ®îc sù t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn m¹nh trong nh÷ng n¨m tíi. 18 Líp: Marketing 44b Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª 2.2.1 §¸nh gi¸ vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Trong nh÷ng n¨m võa qua bªn c¹nh nh÷ng lîi thÕ c¬ b¶n Tæng c«ng ty còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n nh chi phÝ ®Çu vµo cho s¶n xuÊt bao gåm gi¸ malt, gi¸ l¬ng thùc, gi¸ x¨ng dÇu, chai thuû tinh, kÐt nhùa, s¾t, xi m¨ng ®Òu t¨ng tõ 1020%, chi phÝ ®Çu ra nh qu¶ng c¸o, khuyÕn m·i, chiÕt khÊu còng ph¶i t¨ng nh»m ®¶m b¶o tÝnh c¹nh tranh vµ thÞ phÇn cho s¶n phÈm. Tuy nhiªn bøc tranh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong nh÷ng n¨m qua cña Tæng c«ng ty cã thÓ nãi kh¸ s¸ng sña víi mét lo¹t c¸c chØ tiªu ®Òu ®¹t vµ t¨ng trëng. Tèc ®é t¨ng trëng b×nh qu©n trong 3 n¨m gÇn ®©y lµ 20%. Doanh thu b×nh qu©n mçi n¨m t¨ng 20%. Nép ng©n s¸ch Nhµ níc b×nh qu©n t¨ng 15%. Lîi nhuËn t¨ng b×nh qu©n mçi n¨m t¨ng 12%. ViÖc kh¾c phôc khã kh¨n b»ng ph¸t huy néi lùc, tÝnh n¨ng ®éng, tÝnh tiÕt kiÖm, gi¶m hao phÝ nguyªn liÑu céng thªm sù yªu mªn cña ngêi tiªu dïng ®èi víi s¶n phÈm bia, rîu truyÒn thèng, Tæng c«ng ty ®· tiÕp tôc ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, ®¸p øng ®ñ nhu cÇu thÞ trêng nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt lîng. N¨m 2004, gi¸ trÞ tæng s¶n lîng toµn Tæng c«ng ty ®¹t 1.047 tû ®ång, ®¹t 110,6% so víi kÕ ho¹ch, doanh thu ®¹t 111,13% , nép ng©n s¸ch 665,48 tû ®ång, ®øng thø 5 trong sè 24 Tæng c«ng ty vµ c«ng ty trùc thuéc bé c«ng nghiÖp. S¶n lîng bia ®¹t 171,62 triÖu lÝt, rîu ®¹t 4,624 triÖu lÝt, cån 2,26 triÖu lÝt. HiÖn nay, vÒ s¶n lîng, Tæng c«ng ty ®øng thø 3 trong 10 doanh nghiÖp s¶n xuÊt bia hµng ®Çu cña ViÖt Nam chiÕm 11,6% thÞ phÇn trªn tæng lîng bia tiªu thô t¹i ViÖt Nam. 10 th¸ng ®Çu n¨m 2005, gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cña Tæng c«ng ty ®¹t 1089,6 tû ®ång, t¨ng 27,5 % doanh thu ®¹t 1500 tû ®ång, t¨ng 32,3%; nép ng©n s¸ch 678,2 tû ®ång, t¨ng 40% so víi cïng kú n¨m 2004. Dù tÝnh n¨m 2005, doanh thu toµn Tæng c«ng ty ®¹t 1780 tû ®ång ( §ã lµ chua tÝnh ®Õn hai c«ng ty con cæ phÇn chi phèi míi gia nhËp lµ c«ng ty CP bia Hµ Néi – H¶i phßng vµ c«ng ty Bia Hµ Néi – Th¸i B×nh) 2.2.2 §¸nh gi¸ vÒ ®Çu t ®æi míi Lé tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ khu vùc, triÓn khai HiÖp ®Þnh khung vÒ Khu mËu dÞch tù do ASEAN – Trung Quèc, tiÕn tíi thµnh lËp mét trôc th¬ng m¹i, du lÞch vËn hµnh tõ Trung Quèc ®Õn ViÖt Nam nèi dµi víi c¸c níc ASEAN, còng nh viÖc chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó gia nhËp WTO lµ nh÷ng th¸ch thøc vµ c¬ héi lín cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nãi chung vµ Tæng c«ng ty Bia rîu níc 19 Líp: Marketing 44b Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp §µo Ngäc Khuª gi¶i kh¸t Hµ Néi nãi riªng. Nh»m ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, ®ãn ®Çu nh÷ng c¬ héi, biÕn nh÷ng th¸ch thøc thµnh c¬ héi. Tæng c«ng ty ®· x¸c ®Þnh: §Çu t ®æi míi – biÖn ph¸p quan träng hµng ®Çu, n¨m 2004 dù ¸n ®Çu t chiÒu s©u ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ, n©ng c«ng suÊt bia Hµ Néi lªn 100 triÖu lÝt/n¨m ®· hoµn tÊt vµ ®a vµo sö dông, ®¸p øng ®îc nhu cÇu ngµy cµng cao cña ngêi tiªu dïng c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng. HiÖn nay Tæng c«ng ty ®ang gÊp rót triÓn khai c¸c bíc cña dù ¸n ®Çu t nhµ m¸y bia míi t¹i VÜnh Phóc víi c«ng suÊt 100 triÖu lÝt/n¨m, cã kh¶ n¨ng më réng lªn 200 triÖu lÝt/n¨m vµ hµng lo¹t c¸c dù ¸n ®Çu t më réng, chiÒu s©u t¹i c¸c c«ng ty con nh»m n©ng cao n¨ng lùc, còng nh kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c c«ng ty con trong xu thÕ héi nhËp. 2.2.3. VÒ c«ng t¸c ®æi míi s¾p xÕp doanh nghiÖp: Trong thêi gian qua, Tæng c«ng ty ®· hoµn thµnh nhanh vµ ®óng tiÕn ®é viÖc s¾p xÕp cñng cè tæ chøc c«ng ty mÑ víi 9 phßng ban chuyªn m«n nghiÖp vô vµ 4 xÝ nghiÖp s¶n xuÊt trùc thuéc. §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty theo m« h×nh c«ng ty mÑ – c«ng ty con vµ ®· ®îc Bé c«ng nghiÖp phª duyÖt. X©y dùng xong quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh. TiÕp nhËn vµ hoµn thµnh viÖc chuyÓn ®æi c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn ®Ó trë thµnh c¸c c«ng ty con, c«ng ty liªn kÕt nh Cty TNHH Nhµ níc mét thµnh viªn Rîu Hµ Néi, Cty CP bia Thanh Ho¸, Cty CP Bia Hµ Néi – H¶i D¬ng, Cty CP bia Hµ Néi – Qu¶ng B×nh, Cty CP bao b× bia rîu NGK. §ång thêi bè trÝ kÞp thêi c¸n bé tham gia H§QT, Ban KiÓm so¸t ë c¸c C«ng ty cæ phÇn ®Óm lµm ngêi ®¹i ®iÖn vèn gãp cña Tæng c«ng ty, tham gia gãp vèn vµ cÊp vèn ®iÒu lÖ cho c¸c c«ng ty con, c«ng ty liªn kªt. 2.2.4. §¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c thÞ trêng( c«ng t¸c t×m kiÕm kh¸ch hµng míi) N¨m 2004, s¶n phÈm bia Hµ Néi cña Tæng c«ng ty ®· vinh dù ®îc nhËn gi¶i thëng vµng quèc tÕ cho th¬ng hiÖu th¬ng m¹i tèt nhÊt ®îc tæ chøc t¹i Madrid T©y Ban Nha, ®ång thêi HABECO còng ®îc trao gi¶i thëng vÒ qu¶n lý chÊt lîng toµn cÇu. Tæng c«ng ty ý thøc ®îc viÖc ph¸t triÓn thÞ trêng néi ®Þa vµ xuÊt khÈu lµ c«ng t¸c träng t©m, thêi gian qua c«ng t¸c thÞ trêng cña Tæng c«ng ty ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶: - Thø nhÊt lµ s¶n lîng tiªu thô n¨m 2004 vµ 8 th¸ng ®Çu n¨m 2005 ®¹t ë møc cao nhÊt tõ tríc ®Õn nay. 20 Líp: Marketing 44b
- Xem thêm -