Tài liệu 43719oc

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 121 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 13477 tài liệu

Mô tả:

GV. NGUYEÃN TAÁN TRUNG (Trung Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao VÓNH VIEÃN) Baøi 23 Coù 3 coâng thöùc vieát phaûn öùng ™ Coâng thöùc 1: Muoái + Muoái 2 Muoái môùi (Phaûn öùng trao ñoåi) 9Muoái pöù: Tan hoaëc ít tan 9Saûn phaåm phaûi coù: ‰ Chaát keát tuûa ‰ Chaát bay hôi ‰ Chaát khoù ñieän ly hôn ™ Coâng thöùc 1: Muoái + Muoái 2 Muoái môùi ¾Saûn phaåm phaûi coù:Chaát ↓;Chaát ↑;Chaát Ñ.li yeáu ‰ Aùp duïng 1: Vieát caùc phaûn öùng BaSO4 ↓ + 2 NaCl Na22SO44 →BaSO a. BaCl2 + ddNa b. AgNO33 + ddNaCl c. FeCl3 + Ag2SO4 d. Ba(HCO3)2 + Na2SO4 e. Ba(HCO3)2 + Na2CO3 ™ Coâng thöùc 1: Muoái + Muoái 2 Muoái môùi ¾Saûn phaåm phaûi coù:Chaát ↓;Chaát ↑;Chaát Ñ.li yeáu 9Muoái pöù: Tan hoaëc ít tan ‰ Aùp duïng 1: AgCl + NaNO3 b. AgNO3 + NaCl→ AgCl↓ c. FeCl3 + Ag2SO4 d. Ba(HCO3)2 + Na2SO4 e. Ba(HCO3)2 + Na2CO3 ™ Coâng thöùc 1: Muoái + Muoái 2 Muoái môùi ¾Saûn phaåm phaûi coù:Chaát ↓;Chaát ↑;Chaát Ñ.li yeáu 9Muoái pöù: Tan hoaëc ít tan ‰ Aùp duïng 1: AgCl + Fe2(SO4)3 c. 2 FeCl3 +3 Ag2SO4→ 6 AgCl↓ d. Ba(HCO3)2 + Na2SO4 e. Ba(HCO3)2 + Na2CO3 ‰ Aùp duïng 2: ™ Coâng thöùc 1: Muoái + Muoái 2 Muoái môùi ¾Saûn phaåm phaûi coù:Chaát ↓;Chaát ↑;Chaát Ñ.li yeáu 9Muoái pöù: Tan hoaëc ít tan ‰ Aùp duïng 1: d. Ba(HCO3)2+Na2SO4→ BaSO4↓ +2 NaHCO3 BaCO ↓+2 NaHCO e. Ba(HCO3)2 + Na2CO→ 3 3 3 ‰ Aùp duïng 2: Vieát 5 phaûn öùng coù daïng: BaCl2 + ? KCl + ? ‰ Aùp duïng 2: Vieát 5 phaûn öùng coù daïng: BaCl2 ? KCl + ? ‰ Giaûi: BaCl2 + K2SO4→ 2KCl + BaSO4↓ BaCl2 + K2SO3→ 2KCl + BaSO3↓ BaCl2 + K2CO3→ 2KCl + BaCO3↓ BaCl2 + K2SiO3→ 2KCl + BaSiO3↓ 3BaCl2+2K3PO4→ 6KCl + Ba3(PO4)2↓ ‰ AÙp duïng 3: (HVQY-2001) Vieát vaø caân baèng phaûn öùng a. ddAlCl3+ ddKAlO2 b. ddAlCl3 + ddNa2S c. ddAlCl3 + dd NaHCO3 Coâng thöùc 2: Khi gaëp 9 Caùc muoái Al3+, Fe3+, Zn2+ Muoái A 9 Phaûn öùng vôùi caùc muoái: CO32-; HCO3- ; SO32-; B Muoá i S2- ; HS ; AlO ; HSO3 Coâng thöùc 2: Aùp duïng rieâng cho caùc muoái 9 Caùc muoái Al3+, Fe3+, Zn2+ muoái A 9 Phaûn öùng vôùi caùc muoái: Pöù:? CO32-; HCO3- ; SO32-; muoái B 2S ; HS ; AlO ; HSO3 Thöù töï pöù: Hydroxyt ↓ + Axit Muoái A + H2Odd + Muoái B + Axit → Muoái môùi + Axit môùi PÖÙ cuoái cuøng 2‰ Coâng thöùc 2: CO3 ; HCO3+ muoái B : SO 2-; HSO muoái A 3 3 3+ 3+ 2+ ( Al , Fe , Zn ) S2- ; HS- ; PÖÙ: Muoái A + H2Odd Hydroxyt ↓ + Axit Muoái B + Axit → Muoái môùi + Axit môùi Ví duï: AlCl3 + dd Na2CO3 :? AlCl3 + 3 H2O → Al(OH)3↓ + 3 HCl 2 HCl + Na2CO3→2 NaCl + CO2↑+ H2O X2 X3 2‰ Coâng thöùc 2: CO3 ; HCO3+ Muoái B : SO 2-; HSO Muoái A 3 3 3+ 3+ 2+ ( Al , Fe , Zn ) S2- ; HS- ; PÖÙ: muoái A + H2Odd Hydroxyt ↓ + Axit muoái B + Axit → Muoái môùi + Axit môùi Ví duï: AlCl3 + dd Na2CO3 :? 2AlCl3 + 6H2O →2Al(OH)3↓ + 6 HCl 6 HCl +3Na2CO3→ 6NaCl +3CO2↑+3H2O 2AlCl3 + 3H2O + 3Na2CO3→ → 2Al(OH)3↓ + 6NaCl + 3CO2↑ ‰ AÙp duïng 3: (HVQY-2001) Vieát vaø caân baèng phaûn öùng a. ddAlCl3 + ddKAlO2 b. ddAlCl33 + +ddNa22S c. ddAlCl3 + dd NaHCO3 AlCl3 + dd KAlO2 :? AlCl3 + 3 H2O → Al(OH)3↓ + 3 HCl 3HCl +3KAlO2 +3 H2O →3Al(OH)3↓+3 KCl X 3 AlCl3 + 6H2O + 3KAlO2→ → 4Al(OH)3↓ + 3 KCl ‰ AÙp duïng 3: (HVQY-2001) b. ddAlCl3 +ddNa2S AlCl3 + 3 H2O → Al(OH)3↓ + 3 HCl 2 HCl + Na2S→ 2 NaCl + H2S ‰ AÙP duïng 4: (ÑHSP TPHCM -2000) a. ddAl2(SO4)3 +ddNa2CO3 b. ddAgNO3 + ddFe(NO3)2 X2 X3 ‰ AÙp duïng 3: (HVQY-2001) b. ddAlCl3 +ddNa2S 2 AlCl3++ 36H H22O O →2Al(OH)3↓ + 63 HCl 62 HCl + 3Na2S→ 2 6 NaCl +3 H2S 2AlCl3 + 6H2O + 3Na2S→ → 2Al(OH)3↓ + 6 NaCl + 3 H2S ‰ AÙP duïng 4: (ÑHSP TPHCM -2000) a. ddAl2(SO4)3 +ddNa2CO3 b. ddAgNO3 + ddFe(NO3)2 X2 X3 ‰ AÙp duïng 3: (HVQY-2001) c. ddAlCl3 +ddNaHCO3 AlCl3 + 3 H2O → Al(OH)3↓ + 3 HCl 3HCl +3 NaHCO3→ 3 NaCl +3 CO2↑+ 3H2O X 3 AlCl3+3NaHCO3→ Al(OH)3↓+ 3 NaCl +3 CO2↑ ‰ AÙP duïng 4: (ÑHSP TPHCM -2000) a. ddAl2(SO4)3 +ddNa2CO3 b. ddAgNO3 + ddFe(NO3)2 ‰ AÙp duïng 4: (ÑHSP TPHCM -2000) a. ddAl2(SO4)3 +ddNa2CO3 b. ddAgNO3 + ddFe(NO3)2 2 Al(OH)3↓ Al2(SO4)3 +3H2O +3Na2CO3→ 3 Na2SO4 3 CO2↑ ‰ AÙp duïng 5: (HVKTQS-1999) Cho 0,1 mol FeCl3 taùc duïng heát vôùi dd Na2CO3 dö, thu ñöôïc chaát khí vaø keát tuûa. Laáy keát tuûa ñem nung ôû nhieät ñoä cao ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi thì thu ñöôïc bao nhieâu gam chaát raén? ‰ AÙp duïng 5: (HVKTQS-1999) Cho 0,1 mol FeCl3 taùc duïng dö, thu heát vôùi dd Na2CO3 dö ñöôïc cha chaáát kh khíí va vaøø ke keáát tu tuûûa. Laáy keát tuûa ñem nung ôû nhieät ñoä cao ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi thì thu ñöôïc bao nhieâu gam chaát raén? ‰ Toùm taét aùp duïng 5:(HVKTQS-1999) 0,1 mol FeCl3 to ↓ Raén: ? g dd Na2CO3 dö Giaûi PÖÙ: 2FeCl3+3Na2CO3→ 2Fe(OH)3↓+ 3 NaCl +3 CO2↑ (1) 0,15 mol 0,1 0,1 2Fe(OH)3 to Fe2O3 + 3 H2O 0,05 (mol) (2) 0,1 Theo (1),(2) ⇒Raén laø Fe2O3: 0,05(mol) Vaäy mRaén = 0,05. 160 = 8 gam
- Xem thêm -