Tài liệu 43717oc

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 117 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 13715 tài liệu

Mô tả:

GV. NGUYEÃN TAÁN TRUNG (Trung Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao VÓNH VIEÃN) Coù 3 coâng thöùc vieát phaûn öùng ™ Coâng thöùc 1: Kim loai tan trong H2O KL + H2O → Bazô + H2 (1) Bazô + Muoái → Bazô môùi+ Muoái môùi (2) 9Muoái pöù: Tan hoaëc ít tan 9Saûn phaåm cuûa (2) phaûi coù: ‰ Chaát keát tuûa ‰ Chaát bay hôi ‰ Chaát khoù ñieän ly hôn ™ Coâng thöùc 1: Kim loai tan trong H2O KL + H2O → Bazô + H2 (1) Bazô + Muoái → Bazô môùi+ Muoái môùi (2) ‰ Ví duï 1: Cho Na phaûn öùng vôùi dung dòch CuSO4. Vieát phöông trình phaûn öùng. 2 Na + 2 H2O →2 NaOH + H2↑ 2 NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2↓ + Na2SO4 2Na + 2 H2O + CuSO4 → Cu(OH)2↓ + Na2SO4 + H2↑ ‰ Ví duï 2: (ÑH Noâng Nghieäp 1 – 1997) Cho 21,84g kali kim loaïi vaøo 200g moät dung dòch chöùa Fe2(SO4)3 5% , FeSO4 3,04% vaø Al2(SO4)3 8,55% veà khoái löôïng.Sau phaûn öùng, loïc taùch, thu ñöôïc keát tuûa A vaø dung dòch B. Nung keát tuûa A trong khoâng khí ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi. 1. Vieát phöông trình caùc phaûn öùng hoaù hoïc ñaõ xaûy ra. 2. Tính khoái löôïng chaát raén thu ñöôïc sau khi nung keát tuûa A. 3. Tính noàng ñoä phaàn traêm khoái löôïng caùc chaát taïo thaønh trong dung dòch B. Fe=56, K=39, S=32, Al=27, O=16, H=1. Giaûi: 1. Caùc phaûn öùng K + H2O = KOH + H2↑ Fe2(SO4)3 + 6KOH = 2 Fe(OH)3↓ + 3 K2SO4 FeSO4 + 2KOH = Fe(OH)2↓ + K2SO4 Al2(SO4)3 + 6 KOH = 2Al(OH)3↓ + 3K2SO4 Coù theå coù theâm : Al(OH)3 + KOH = KAlO2 + 2 H2O ™ Caùc phaûn öùng treân ñöôïc xaùc ñònh chính xaùc nhôø ñònh löôïng sau: 21,84 =0,56 mol Soá mol K= 39 5x200 = 0,025 mol Soá mol Fe2(SO4)3= 100x400 3,04x200 Soá mol FeSO4= = 0,04 mol 100x152 8,55x200 = 0,05 mol Soá mol Al2(SO4)3= 100x342 Theo ñeà ta co ù Caùc phaûn öùng: K + 0,56 H2O = Fe2(SO4)3+6 KOH 0,15 0,025 KOH + 0,56 ½ H2↑ 0,28 (1) mol = 2Fe(OH)3↓ + 3K2SO4 (2) 0,05 0,075 mol FeSO4 + 2 KOH = Fe(OH)2↓ + K2SO4 0,08 0,04 0,04 0,04 (3) mol Al2(SO4)3 + 6 KOH = 2Al(OH)3↓ +3 K2SO4 (4) 0,3 0,1 0,05 0,15 mol (2), (3), (4) ⇒ Soá Σmol KOH pöù = 0,53 mol ⇒ Soá mol KOH dö =0,56 – 0,53 = 0,03 mol Vì sau (4) coøn KOH, neân coù theâm pöù: Al(OH)3 + KOH = KAlO2 + 2 H2O (5) 0,03 mol 0,03 0,03 Theo (4), (5) ⇒ Soá mol Al(OH)3 dö = 0,1 – 0,03 = 0,07 mol (*) 2. Khi nung keát tuûa A: (2), (3), (4),(*) ⇒Caùc pöù nung keât tuûa taïo raén 2Fe(OH)2 0,04 + ½ O2 to t=o Fe O + 2 3 0,02 Fe2O3 + 3 H2O 0,025 2Fe(OH)3 = 0,05 o t 2Al(OH)3 = Al2O3 + 3H2O 0,07 0,035 2 H2O (6) mol (7) mol (8) mol Theo (6), (7), (8) ta coù Khoái löôïng ng chaát raén sau khi nung: Fe2O3 = 160 x 0,045 = 7,2 gam. Al2O3 = 102 x 0,035 = 3,57 gam. 10,77 gam. 3.Tính noàng ng ñoä phaàn traêm khoái löôïng ng caùc chaát taïo thaønh nh trong dung dòch B. mddB = 200+ mK – m H↑ - m↓ = 206,87 gam 2 Dung dòch B coù: K2SO4 = KAlO2 = 174x0,256 206,87 98 x 0,03 206,87 x100 =22,29% x100 =1,42% ‰ Ví duï 3: (ÑH Thuyû Lôïi – 1997) Cho 9,2 gam Na vaøo 160 ml dung dòch coù khoái löôïng rieâng laø 1,25 g/ml chöùa Fe2(SO4)3 vôùi noàng ñoä töông öùng laø 0,125M vaø 0,25M. Sau phaûn öùng ngöôøi ta taùch keát tuûa ra vaø ñem nung ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi. 1. Tính khoái löôïng caùc chaát raén thu ñöôïc sau khi nung. 2. Tính noàng ñoä phaàn traêm cuûa caùc muoái taïo thaønh trong dung dòch. Giaûi: Soá mol Na = 9,2 =0,4 mol 23 Soá mol Fe2(SO4)3 = 0,16x0,125 = 0,02 mol Soá mol Al2(SO4)3 = 0,16x0,25 = 0,04 mol Khoái löôïng 160 ml dd = 160x1,25g/ml = 200 g ™ Caùc phaûn öùng: Na + H2O → NaOH + 1/2 H2↑ (1) 0,4 0,4 0,4 0,2 mol Fe2(SO4)3+ 6NaOH → 2Fe(OH)3↓ + 3 Na2SO4 (2) 0,02 0,12 0,04 0,06 mol Al2(SO4)3+6NaOH→ 2 Al(OH)3↓ + 3 Na2SO4 0,04 0,24 0,08 0,12 (3) mol Soá mol NaOH coøn dö = 0,4 – (0,12+0,24)=0,04 mol Vì coøn dö NaOH , neân Al(OH)3 bò tan theo: Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2 H2O (4) 0,04 0,04 0,04 mol Theo (2), (3), (4) Keát tuûa thu ñöôïc goàm: Fe(OH)3: 0,04 mol Al(OH)3:0,08 - 0,04 = 0,04 mol Caùc phaûn öùng ng nung keát tuûa to 2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 3 H2O 0,04 0,02 mol o t 2Al(OH)3 = Al2O3 + 3 H2O 0,04 0,02 mol (5) (6) 1. Khoái löôïng ng chaát raén sau khi nung: Theo (5), (6) ta suy ra ñöôïc: Khoái löôïng ng Fe2O3 = 160x0,02=3,2 gam. gam Khoái löôïng ng Al2O3 = 102x0,02=2,04 gam. 5,24 gam. 2. Noàng ng ñoä % caùc muoái trong dung dòch: Theo (2), (3), (4) ta suy ra ñöôïc khoái löôïng ng caùc muoái: Khoái löôïng Na2SO4 = 142x0,18=25,56 gam. Khoái löôïng NaAlO2 = 82x0,04=3,28 gam. ƒTính khoái löôïng dung dòch: Theo (1), (2), (3), ta tính ñöôïc khoái löôïng ng caùc chaát: Khoái löôïng H2↑ = 2x0,2 =0,4 gam. Khoái löôïng Fe(OH)3 ↓ = 107x0,04=4,28 gam. Khoái löôïng Al(OH)3 ↓ = 78x0,04=3,12 gam. Vaäy khoái löôïng ng dung dòch luùc sau: (9,2 + 200) –(0,4 + 4,28 + 3,12) = 201,4 gam. 25,56 C% Na2SO4= 100 =12,71% 201,4 C% NaAlO2= 3,28 100 =1,63% 201,4 Coâng thöùc 2: Kim loaïi khoâng tan trong nöôùc. KLA + Muoái KLB → KLB + Muoái KLA (cô cheá kim loaïi ñaåy kim loaïi ra khoûi muoái ) Ñieàu kieän: 9 KLA khoâng tan trong nöôùc 9 KL A ñöùng tröôùc KL B ( trong daõy hoaït ñoäng hoaù hoïc Beâkeâoâp) 9 Muoái :Tan Ví duï: Zn + CuSO4 → Cu + ZnSO4 ‰ Ví duï 4:(ÑHQGTP.HCM – 1998) 3,78 gam boät Al phaûn öùng vöøa ñuû vôùi dung dòch muoái XCl3 taïo thaønh dung dòch Y. Khoái löôïng chaát tan trong dung dòch Y giaûm 4,06 gam so vôùi dung dòch XCl3 . XaÙc ñònh coâng thöùc cuûa muoái XCL3. Giaûi: Phaûn öùng: Al + XCl3 → 27 3,78 X+3.35,5 AlCl3 + X 27 +3.35,5 (1) mC.tan giaûm: X-27 g mC.tan giaûm: 4,06 g Theo (1) coù: 27 3,78 = X-27 4,06 ⇒ X = 56 ⇒ X : Fe ⇒ XCl3 : Fe Cl3 ‰Coâng thöùc 3: khi gaëp saét Pöù xaûy ra theo qui taéc α TQ: Oh1 Oh2 Kh1 Kh2 a. Cu+ Fe(NO3)3 b. Fe + Fe(NO3)3 Oh2 + Kh1→ Oh1 + Kh2 Daõy ñieän hoaù: Fe2+ Cu2+ I2 Fe3+ Fe Cu Ag+ 2+ Fe 2I Ag ‰ Ví duï 5: Vieát caùc phaûn öùng a. Cu+ Fe(NO3)3 a. Cu+ Fe(NO3)3 3+ b. Fe + Fe(NO3)3 Cu2 Fe + TQ: 2+ Fe Cu Cu +2Fe3+ → 2Fe2+ + Cu2+ Daõy ñieän hoaù: Fe2+ Cu2+ I2 Fe3+ Fe Cu Ag+ 2+ Fe 2I Ag
- Xem thêm -