Tài liệu 4 lợi nhuận và giải pháp gia tăng lợi nhuận tại cty cp xd nhà số 1

  • Số trang: 72 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 71 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lêi më ®Çu Tr¶i qua 15 n¨m ®æi míi, ®· xuÊt hiÖn nhiÒu lo¹i h×nh doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, tuy lµm ¨n th¨ng trÇm cã kh¸c nhau nhng phÇn lín doanh nghiÖp ®· rót ra ®îc nhiÒu bµi häc quý gi¸ trong s¶n xuÊt kinh doanh, thÝch nghi víi kinh tÕ thÞ trêng. NÕu nh trong c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp, c¸c xÝ nghiÖp quèc doanh ®¬n thuÇn s¶n xuÊt vµ giao nép s¶n phÈm theo kÕ ho¹ch Ên ®Þnh tõ trªn xuèng mµ kh«ng cÇn quan t©m ®Õn chÊt lîng, gi¸ thµnh vµ lîi nhuËn th× ngµy nay ®èi mÆt víi kinh tÕ thÞ trêng, khi mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu ph¶i tÝnh to¸n hiÖu qu¶ mµ lµ hiÖu qu¶ thËt sù chø kh«ng ph¶i “l·i gi¶, lç thËt” nh tríc ®©y. Mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu ph¶i ®Æt trªn c¬ së thÞ trêng, n¨ng suÊt, chÊt lîng, hiÖu qu¶ ®· trë thµnh mèi quan t©m hµng ®Çu cña toµn x· héi còng nh cña mçi doanh nghiÖp. C¬ chÕ thÞ trêng ®ßi hái võa n©ng cao n¨ng suÊt, võa t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc n©ng cao n¨ng suÊt v× lîi Ých sèng cßn cña doanh nghiÖp vµ sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña c¶ níc. Doanh nghiÖp dùa trªn chiÕn lîc chung cña c¶ níc ®Ó x©y dùng chiÕn lîc riªng cña m×nh nãi ®óng h¬n lµ dùa trªn tÝn hiÖu cña thÞ trêng mµ x©y dùng chiÕn lîc theo nguyªn t¾c: ph¶i b¸n nh÷ng thø mµ thÞ trêng cÇn chø kh«ng ph¶i b¸n nh÷ng g× m×nh cã. Trong qu¸ tr×nh kinh doanh, c¹nh tranh vµ kh¸t väng lîi nhuËn ®· thùc sù trë thµnh ®éng lùc th«i thóc c¸c doanh nghiÖp t¨ng cêng ®Çu t, ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ, ®Çu t vµo nh÷ng ngµnh nghÒ míi… víi môc ®Ých cuèi cïng lµ ®¹t ®îc chØ tiªu lîi nhuËn ngµy cµng lín. HiÖn nay, cã rÊt nhiÒu ngêi cßn cha hiÓu râ vÒ lîi nhuËn vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ, hä thêng nhÇm lÉn gi÷a hai kh¸i niÖm nµy. VËy lîi nhuËn lµ g× vµ cã vai trß nh thÕ nµo ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp? Víi môc ®Ých t×m hiÓu vÒ lîi nhuËn vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp x©y l¾p, em ®· ®Õn thùc tËp t¹i HUDC – 1. Sau mét thêi gian häc hái, nghiªn cøu em ®· chän ®Ò tµi: “Lîi nhuËn vµ gi¶i ph¸p gia t¨ng lîi nhuËn t¹i C«ng ty X©y l¾p – Ph¸t triÓn nhµ sè 1”. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña em gåm ba ch¬ng: Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ lîi nhuËn vµ gi¶i ph¸p gia t¨ng lîi nhuËn t¹i c¸c doanh nghiÖp Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty X©y l¾p – Ph¸t triÓn nhµ sè 1 (HUDC-1) Ch¬ng III: Gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ nh»m gia t¨ng lîi nhuËn t¹i HUDC–1 V× ®iÒu kiÖn thêi gian cã h¹n vµ kiÕn thøc thùc tÕ cha nhiÒu nªn chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña em cßn cã nh÷ng khuyÕt ®iÓm. Em rÊt mong nhËn ®îc ý kiÕn ®ãng gãp quý b¸u cña c« gi¸o híng dÉn ThS Ph¹m Hång V©n cïng tÊt c¶ mäi ngêi, nh÷ng ai quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy. 1 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Ch¬ng I: lý luËn chung vÒ lîi nhuËn vµ c¸c biÖn ph¸p n©ng cao lîi nhuËn t¹i c¸c doanh nghiÖp 1.1_ Lý luËn chung vÒ lîi nhuËn 1.1.1_ Kh¸i niÖm vÒ lîi nhuËn: Môc tiªu truyÒn thèng vµ quan träng cña mét chñ c«ng ty theo lý thuyÕt lµ ®¹t tèi ®a lîi nhuËn vµ gi¶ thuyÕt nµy rÊt v÷ng ch¾c. Nã vÉn t¹o nªn c¬ së cña rÊt nhiÒu lý thuyÕt cña kinh tÕ vi m«.VÒ lÞch sö mµ nãi nh÷ng nhµ kinh tÕ trong c¸c ph©n tÝch cña hä vÒ c«ng ty ®Òu lÊy lîi nhuËn tèi ®a lµm môc ®Ých cuèi cïng, tuy nhiªn cã rÊt nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ lîi nhuËn:  Theo quan ®iÓm cña c¸c nhµ kinh tÕ häc cæ ®iÓn tríc Marx “c¸i phÇn tréi lªn n»m trong gi¸ b¸n so víi chi phÝ s¶n xuÊt lµ lîi nhuËn”  Karl Marx cho r»ng: “gi¸ trÞ thÆng d hay c¸i phÇn tréi lªn trong toµn bé gi¸ trÞ cña hµng ho¸ trong ®ã lao ®éng thÆng d chÝnh lµ lao ®éng kh«ng ®îc tr¶ c«ng cña c«ng nh©n ®· ®îc vËt ho¸ th× t«i gäi lµ lîi nhuËn”. 2 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp  Nhµ kinh tÕ häc hiÖn ®¹i P.A.Samuelson vµ W.D.Nordhaus th× ®Þnh nghÜa r»ng: “Lîi nhuËn lµ mét kho¶n thu nhËp d«i ra b»ng tæng sè thu vÒ trõ ®i tæng sè ®· chi” hoÆc cô thÓ h¬n lµ “ lîi nhuËn ®îc ®Þnh nghÜa nh lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a tæng thu nhËp cña mét c«ng ty vµ tæng chi phÝ”. Tõ c¸c quan ®iÓm trªn chóng ta thÊy r»ng nhê cã lý luËn v« gi¸ vÒ gi¸ trÞ hµng ho¸ søc lao ®éng, Marx lµ ngêi ®Çu tiªn ®· ph©n tÝch nguån gèc lîi nhuËn mét c¸ch khoa häc, s©u s¾c vµ cã ý nghÜa c¶ vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ. Theo «ng, lîi nhuËn lµ h×nh th¸i chuyÓn ho¸ cña gi¸ trÞ thÆng d, lîi nhuËn vµ gi¸ trÞ thÆng d cã sù gèng nhau vÒ lîng vµ kh¸c nhau vÒ chÊt. VÒ lîng, nÕu gi¸ c¶ hµng ho¸ b»ng gi¸ trÞ cña nã th× lîng lîi nhuËn b»ng lîng gi¸ trÞ thÆng d, nÕu gi¸ c¶ hµng ho¸ kh«ng nhÊt trÝ víi gi¸ trÞ cña nã th× mçi t b¶n c¸ biÖt cã thÓ thu ®îc lîng lîi nhuËn lín h¬n hoÆc nhá h¬n gi¸ trÞ thÆng d, nhng trong toµn x· héi th× tæng sè lîi nhuËn lu«n b»ng tæng sè gi¸ trÞ thÆng d. VÒ chÊt, gi¸ trÞ thÆng d lµ néi dung bªn trong ®îc t¹o ra trong lÜnh vùc s¶n xuÊt, lµ kho¶n d«i ra ngoµi gi¸ trÞ t b¶n kh¶ biÕn vµ do søc lao ®éng ®îc mua tõ t b¶n kh¶ biÕn t¹o ra. Cßn lîi nhuËn lµ h×nh thøc biÓu hiÖn bªn ngoµi cña gi¸ trÞ thÆng d th«ng qua trao ®æi, ph¹m trï lîi nhuËn ®· xuyªn t¹c, che ®Ëy ®îc nguån gèc quan hÖ bãc lét t b¶n chñ nghÜa. KÕ thõa ®îc nh÷ng g× tinh tÕ nhÊt cña c¸c nhµ kinh tÕ häc t s¶n cæ ®iÓn, kÕt hîp víi qu¸ tr×nh nghiªn cøu s©u s¾c nÒn s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa, Karl Marx ®· chØ râ ®îc nguån gèc s©u xa cña lîi nhuËn vµ quan ®iÓm vÒ lîi nhuËn cña «ng lµ hoµn toµn ®óng ®¾n, do ®ã ngµy nay khi nghiªn cøu vÒ lîi nhuËn chóng ta ®Òu nghiªn cøu dùa trªn quan ®iÓm cña Karl Marx. ë níc ta theo §iÒu 3 LuËt Doanh nghiÖp ghi nhËn: “Doanh nghiÖp lµ tæ chøc kinh doanh cã tªn riªng, tµi s¶n, trô së giao dÞch æn ®Þnh, ®îc ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt nh»m môc ®Ých thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh.” Mµ kinh doanh lµ viÖc thùc hiÖn mét, mét sè hoÆc tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh ®Çu t tõ s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm hoÆc cung øng dÞch vô trªn thÞ trêng nh»m môc ®Ých sinh lîi. §iÒu ®ã chøng tá r»ng lîi nhuËn ®· ®îc ph¸p luËt thõa nhËn nh lµ môc tiªu chñ yÕu vµ lµ ®éng c¬ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. VËy lîi nhuËn lµ g×? Lîi nhuËn lµ kÕt qu¶ tµi chÝnh cuèi cïng cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, lµ chØ tiªu chÊt lîng ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Tõ gãc ®é cña nhµ qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp cã thÓ thÊy r»ng: Lîi nhuËn cña doanh nghiÖp lµ kho¶n tiÒn chªnh lÖch gi÷a 3 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp thu nhËp (income) vµ chi phÝ (expenses) mµ doanh nghiÖp bá ra ®Ó ®¹t ®îc thu nhËp tõ c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®a l¹i. 1.1.2_ Néi dung cña lîi nhuËn Ho¹t ®éng kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ trêng, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ph¶i cã hiÖu qu¶. Tuy nhiªn, do ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp rÊt ®a d¹ng vµ phong phó, hiÖu qu¶ kinh doanh cã thÓ ®¹t ®îc tõ nhiÒu ho¹t ®éng kh¸c nhau. Bëi vËy lîi nhuËn cña doanh nghiÖp còng bao gåm nhiÒu lo¹i, trong ®ã chñ yÕu lµ:  Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a doanh thu tiªu thô s¶n phÈm vµ chi phÝ ®· bá ra cña khèi lîng s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô, lao vô cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh vµ phô cña doanh nghiÖp.  Lîi nhuËn thu ®îc tõ c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh mang l¹i, ®ã lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a c¸c kho¶n thu vµ chi cã tÝnh chÊt nghiÖp vô tµi chÝnh trong qu¸ tr×nh doanh nghiÖp thùc hiÖn viÖc kinh doanh. C¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô tµi chÝnh gåm : ho¹t ®éng cho thuª tµi chÝnh, ho¹t ®éng mua b¸n chøng kho¸n, mua b¸n ngo¹i tÖ, l·i tiÒn göi ng©n hµng thuéc vèn kinh doanh ccña doanh nghiÖp, l·i cho vay vèn, lîi tøc cæ phÇn vµ hoµn nhËp sè d kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t chøng kho¸n vµ lîi nhuËn thu ®îc tõ viÖc ph©n chia kÕt qu¶ ho¹t ®éng liªn doanh, liªn kÕt cña doanh nghiÖp víi ®¬n vÞ kh¸c.  Lîi nhuËn thu ®îc tõ c¸c ho¹t ®éng kh¸c (ho¹t ®éng bÊt thêng) lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a thu nhËp vµ chi phÝ cña c¸c ho¹t ®éng kh¸c ngoµi c¸c ho¹t ®éng nªu trªn. Nh vËy, lîi nhuËn thu ®îc tõ c¸c ho¹t ®éng kh¸c bao gåm: kho¶n ph¶i tr¶ nhng kh«ng tr¶ ®îc do phÝa chñ nî, kho¶n nî khã ®ßi ®· duyÖt bá nay thu håi ®îc, lîi nhuËn tõ quyÒn së h÷u, quyÒn sö dông tµi s¶n. Kho¶n thu vËt t tµi s¶n thõa sau khi ®· bï trõ hao hôt, mÊt m¸t, kho¶n chªnh lÖch gi÷a thu nhËp vµ chi phÝ cña ho¹t ®éng thanh lý, nhîng b¸n tµi s¶n cè ®Þnh. Lîi nhuËn c¸c n¨m tríc ph¸t hiÖn n¨m nay, hoµn nhËp sè d c¸c kho¶n dù phßng, gi¶m gi¸ hµng tån kho, dù phßng nî ph¶i thu khã ®ßi, tiÒn trÝch b¶o hµnh s¶n phÈm cßn thõa sau khi hÕt h¹n b¶o hµnh. 1.1.3_ Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh lîi nhuËn Lîi nhuËn ®îc tÝnh to¸n bëi viÖc s¾p xÕp cña bÊt kú doanh thu nµo ®îc doanh nghiÖp t¹o ra (kh«ng kÓ tíi cã ph¶i kh¸ch hµng hay kh«ng ®· tr¶ tiÒn cho doanh thu nµy) vµ trõ ®i tæng sè tiÒn chi tiªu cña doanh nghiÖp. Mét trong sè chi tiªu nµy lµ sù khÊu hao, nã lµ phÇn tæn thÊt trong gi¸ trÞ cña tµi s¶n cè ®Þnh nh: xe h¬i, m¸y tÝnh…g©y ra do c¸c tµi s¶n nµy ® îc sö 4 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp dông vµo viÖc s¶n xuÊt kinh doanh. Theo chÕ ®é hiÖn hµnh ë níc ta cã 3 c¸ch chñ yÕu x¸c ®Þnh lîi nhuËn sau: 1.1.3.1_ Ph¬ng ph¸p trùc tiÕp Theo ph¬ng ph¸p nµy lîi nhuËn cña doanh nghiÖp ®îc x¸c ®Þnh trùc tiÕp tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ho¹t ®éng tµi chÝnh, ho¹t ®éng kh¸c. a) Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh §©y lµ bé phËn lîi nhuËn chñ yÕu mµ doanh nghiÖp thu ®îc tõ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, cung øng s¶n xuÊt dÞch vô trong kú ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Lîi nhuËn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh = Doanh thu thuÇn - Gi¸ vèn hµng b¸n - Chi phÝ b¸n hµng - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp trong ®ã:  Lîi nhuËn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ sè lîi nhuËn tríc thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (TNDN)  Doanh thu thuÇn = Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸ dÞch vô trong kú - C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu gåm:  ChiÕt khÊu hµng b¸n: lµ sè tiÒn ngêi b¸n gi¶m trõ cho ngêi mua ®èi víi sè tiÒn ph¶i tr¶ cho ngêi mua thanh to¸n tiÒn mua s¶n phÈm, hµng ho¸ dÞch vô cña doanh nghiÖp tríc thêi h¹n thanh to¸n vµ ®· ®îc ghi trªn ho¸ ®¬n b¸n hµng hoÆc hîp ®ång kinh tÕ.  Gi¶m gi¸ hµng b¸n: lµ sè tiÒn ngêi b¸n gi¶m trõ cho ngêi mua ( kh¸ch hµng) trªn gi¸ b¸n ®· tho¶ thuËn do hµng kÐm phÈm chÊt, kh«ng ®óng quy c¸ch, thêi h¹n thanh to¸n ®· ®îc ghi trªn hîp ®ång kinh tÕ hoÆc gi¶m gi¸ cho kh¸ch hµng khi hä mua mét khèi lîng hµng ho¸ lín.  Gi¸ trÞ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i: lµ gi¸ trÞ tÝnh theo gi¸ thanh to¸n cña sè s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô mµ doanh nghiÖp ®· tiªu thô bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹i do vi ph¹m c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt.  ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt: lµ lo¹i thuÕ gi¸n thu tÝnh trªn mét sè lo¹i hµng ho¸, dÞch vô ®Æc biÖt mµ nhµ níc kh«ng khuyÕn khÝch tiªu dïng.  ThuÕ xuÊt nhËp khÈu: lµ lo¹i thuÕ gi¸n thu tÝnh trªn s¶n phÈm hµng ho¸ cña c¸c tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi níc xuÊt khÈu qua biªn giíi ViÖt Nam.  Gi¸ vèn hµng b¸n (GVHB) ph¶n ¸nh trÞ gi¸ gèc s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô (bao gåm c¶ mét sè kho¶n thuÕ theo quy ®Þnh nh thuÕ nhËp khÈu, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng) ®· ®îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô. Khi x¸c ®Þnh 5 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ®îc doanh thu th× ®ång thêi gi¸ trÞ s¶n phÈm hµng ho¸ xuÊt khÈu còng ®îc ph¶n ¸nh vµo gi¸ vèn ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶. Do vËy viÖc x¸c ®Þnh ®óng gi¸ vèn hµng b¸n cã ý nghÜa rÊt quan träng. §èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt Gi¸ vèn hµng b¸n = Gi¸ thµnh s¶n phÈm cña khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô trong kú = Gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña khèi lîng s¶n phÈm tån kho ®Çu kú + Gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña khèi lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt trong kú – Gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña khèi l îng s¶n phÈm tån kho cuèi kú §èi víi doanh nghiÖp th¬ng nghiÖp Gi¸ vèn hµng b¸n = TrÞ gi¸ mua vµo cña hµng ho¸ b¸n ra = TrÞ gi¸ hµng ho¸ tån kho ®Çu kú + TrÞ gi¸ hµng ho¸ mua vµo trong kú – TrÞ gi¸ hµng ho¸ tån kho cuèi kú  Chi phÝ b¸n hµng lµ mét bé phËn cña chi phÝ lu th«ng ph¸t sinh díi h×nh th¸i tiÒn tÖ ®Ó thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô b¸n hµng hãa kinh doanh trong kú b¸o c¸o. Chi phÝ b¸n hµng ®îc bï ®¾p b»ng khèi lîng doanh thu thuÇn ®îc thùc hiÖn, xÐt vÒ néi dung kinh tÕ cña c¸c kho¶n môc chi phÝ b¸n hµng ta cã: chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng, chi phÝ vËt liÖu bao b×, chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh cña c¸c kh©u b¸n hµng, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c…  Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp (QLDN), lµ mét lo¹i chi phÝ thêi kú ®îc tÝnh ®Õn khi h¹ch to¸n lîi tøc thuÇn tuý cña kú b¸o c¸o, chi phÝ QLDN lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ cã liªn quan ®Õn viÖc tæ chøc qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Néi dung chi phÝ qu¶n lý còng bao gåm c¸c yÕu tè chi phÝ nh chi phÝ b¸n hµng, tuy vËy c«ng dông chi phÝ cña c¸c yÕu tè ®ã cã sù kh¸c biÖt. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chi chung cho qu¶n lý v¨n phßng vµ c¸c kho¶n chi kinh doanh kh«ng g¾n ®îc víi c¸c ®Þa chØ cô thÓ trong c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. b) Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh Ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ nh÷ng ho¹t ®éng cã liªn quan tíi viÖc huy ®éng, qu¶n lý vµ sö dông vèn trong kinh doanh Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Lîi nhuËn ho¹t ®éng tµi chÝnh = Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh – ThuÕ gi¸n thu (nÕu cã) – Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh trong ®ã:  Thu nhËp tµi chÝnh gåm: l·i tiÒn göi ng©n hµng, b¸n tr¶ gãp, l·i kinh doanh chøng kho¸n, l·i gãp vèn liªn doanh, l·i ®Çu t ng¾n h¹n vµ dµi h¹n kh¸c, chiÕt khÊu thanh to¸n khi mua hµng ®îc hëng, thu tiÒn do cho 6 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp thuª tµi s¶n vµ b¸n bÊt ®éng s¶n, chªnh lÖch tû gi¸, hoµn nhËp kho¶n dù phßng.  Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh gåm: lç do kinh doanh chøng kho¸n vµ c¸c ho¹t ®éng ®Çu t kh¸c, chi phÝ do ®em gãp vè liªn doanh,chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc thuª tµi s¶n, chªnh lÖch tû gi¸, lËp dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t chøng kho¸n... c) Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kh¸c Ho¹t ®éng kh¸c (ho¹t ®éng bÊt thêng) lµ nh÷ng ho¹t ®éng diÔn ra kh«ng thêng xuyªn mµ doanh nghiÖp kh«ng dù tÝnh tríc ®îc hoÆc cã dù tÝnh nhng Ýt cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn nh c¸c ho¹t ®éng thanh lý, nhîng b¸n tµi s¶n cè ®Þnh, xö lý nî khã ®ßi… Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kh¸c ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Lîi nhuËn ho¹t ®éng kh¸c = Thu nhËp ho¹t ®éng kh¸c – ThuÕ gi¸n thu (nÕu cã) – Chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c trong ®ã:  Thu nhËp ho¹t ®éng kh¸c lµ nh÷ng kho¶n thu vÒ tiÒn ph¹t do kh¸ch hµng vi ph¹m hîp ®ång, tiÒn thu ®îc tõ ho¹t ®éng thanh lý, nhîng b¸n tµi s¶n cè ®Þnh, thu c¸c kho¶n nî khã ®ßi, thu c¸c kho¶n miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ, tiÒn thu vÒ gi¸ trÞ tµi s¶n thu ®îc do v¾ng chñ, hoµn nhËp dù phßng, gi¶m gi¸ dù tr÷ vµ ph¶i thu nî khã ®ßi, trÝch tríc söa ch÷a lín tµi s¶n cè ®Þnh, b¶o hµnh s¶n phÈm nhng kh«ng dïng hÕt vµo cuèi n¨m.  Chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c lµ nh÷ng kho¶n chi nh: chi ph¹t thuÕ, tiÒn ph¹t do doanh nghiÖp vi ph¹m hîp ®ång, chi cho thanh lý, nhîng b¸n tµi s¶n, gi¸ trÞ tµi s¶n bÞ tæn thÊt do quü dù phßng tµi chÝnh kh«ng ®ñ bï ®¾p chi phÝ kinh doanh... Sau khi ®· x¸c ®Þnh lîi nhuËn cña c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, chóng ta tiÕn hµnh tæng hîp l¹i, kÕt qu¶ sÏ thu ®îc lîi nhuËn tríc thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp nh sau: Lîi nhuËn tríc thuÕ TNDN = Lîi nhuËn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh + Lîi nhuËn ho¹t ®éng tµi chÝnh + Lîi nhuËn ho¹t ®éng kh¸c Sau ®ã ta sÏ x¸c ®Þnh lîi nhuËn sau thuÕ TNDN (lîi nhuËn rßng) cña doanh nghiÖp trong kú theo c«ng thøc: Lîi nhuËn rßng = Lîi nhuËn tríc thuÕ TNDN – ThuÕ TNDN hoÆc Lîi nhuËn rßng = Lîi nhuËn tríc thuÕ TNDN * (1 – thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp) NhËn xÐt: C¸ch x¸c ®Þnh lîi nhuËn theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp rÊt ®¬n gi¶n, dÔ tÝnh to¸n, do ®ã ph¬ng ph¸p nµy ®îc ¸p dông phæ biÕn vµ réng r·i trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt Ýt lo¹i s¶n phÈm. Cßn ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp lín, s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm th× ph¬ng ph¸p nµy kh«ng 7 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp thÝch hîp bëi khèi lîng c«ng viÖc tÝnh to¸n sÏ rÊt lín, tèn nhiÒu thêi gian vµ c«ng søc. 1.1.3.2_ Ph¬ng ph¸p gi¸n tiÕp ( x¸c ®Þnh lîi nhuËn qua c¸c bíc trung gian) Ngoµi ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh lîi nhuËn nh ®· tr×nh bµy ë trªn, chóng ta cßn cã thÓ x¸c ®Þnh lîi nhuËn trong kú cña doanh nghiÖp b»ng c¸ch tiÕn hµnh tÝnh dÇn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp qua tõng kh©u trung gian. C¸ch x¸c ®Þnh nh vËy gäi lµ ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh lîi nhuËn qua c¸c bíc trung gian . §Ó x¸c ®Þnh ®îc kÕt qu¶ cuèi cïng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®ã lµ lîi nhuËn rßng cña doanh nghiÖp chóng ta cÇn tÝnh lÇn lît c¸c chØ tiªu sau: 1. Doanh thu b¸n hµng 2. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu (chiÕt khÊu hµng b¸n, gi¶m gi¸ hµng b¸n, gi¸ trÞ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ xuÊt nhËp khÈu) 3. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng (= 1- 2) 4. TrÞ gi¸ vèn hµng b¸n 5. Lîi nhuËn gép vÒ ho¹t ®éng kinh doanh (= 3 – 4) 6. Chi phÝ b¸n hµng 7. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 8. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh (= 5 – 6 – 7) 9. Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh 10. Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 11. Lîi nhuËn ho¹t ®éng tµi chÝnh (= 9 – 10) 12. Thu nhËp ho¹t ®éng kh¸c 13. Chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c 14. Lîi nhuËn ho¹t ®éng kh¸c (=12 – 13) 15. Lîi nhuËn tríc thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (= 8 + 11 + 14) 16. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (=15 * thuÕ suÊt thuÕ TNDN) 17. Lîi nhuËn rßng( =15 – 16) NhËn xÐt: C¸ch tÝnh nµy cho phÐp ngêi qu¶n lý n¾m ®îc qu¸ tr×nh h×nh thµnh lîi nhuËn vµ t¸c ®éng cña tõng kh©u ho¹t ®éng ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cuèi cïng cña doanh nghiÖp, ®ã lµ lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (lîi nhuËn rßng). Ph¬ng ph¸p nµy gióp chóng ta cã thÓ lËp B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp th«ng qua c¸c chØ tiªu trªn, nhê ®ã chóng ta dÔ dµng ph©n tÝch vµ so s¸nh ®îc kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp kú tríc so víi kú nµy. MÆt kh¸c chóng ta cã thÓ thÊy ®îc sù t¸c ®éng cña tõng kh©u ho¹t ®éng tíi sù t¨ng gi¶m lîi nhuËn cña doanh nghiÖp, tõ ®ã sÏ gióp chóng ta t×m ra 8 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nh÷ng gi¶i ph¸p ®iÒu chØnh thÝch hîp gãp phÇn n©ng cao lîi nhuËn, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1.1.3.3_ Ph©n tÝch ®iÓm hoµ vèn a) Kh¸i niÖm ®iÓm hoµ vèn §iÓm hoµ vèn lµ ®iÓm mµ t¹i ®ã doanh thu b¸n hµng ®ñ trang tr¶i mäi chi phÝ bá ra vµ doanh nghiÖp kh«ng lç, kh«ng l·i, lµ mét ®iÓm mµ t¹i ®ã lîi nhuËn cña doanh nghiÖp b»ng kh«ng. Nh vËy trªn ®iÓm hoµ vèn sÏ cã l·i vµ díi ®iÓm hoµ vèn sÏ bÞ lç. X¸c ®Þnh ®iÓm hoµ vèn trong kinh doanh lµ ®iÓm khëi ®Çu ®Ó quyÕt ®Þnh quy m« s¶n xuÊt, tiªu thô, quy m« vèn ®Çu t cho s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó ®¹t møc l·i mong muèn phï hîp víi ®iÒu kiÖn hiÖn hµnh còng nh ®Çu t míi hoÆc ®Çu t bæ sung. b) Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh  X¸c ®Þnh s¶n lîng hoµ vèn VÒ mÆt to¸n häc, ®iÓm hoµ vèn lµ ®iÓm giao nhau cña ®êng biÓu diÔn doanh thu víi ®êng biÓu diÔn chi phÝ. Do ®ã s¶n lîng hoµ vèn chÝnh lµ Èn sè cña hai ph¬ng tr×nh biÓu diÔn hai ®êng th¼ng ®ã Gäi F: tæng chi phÝ cè ®Þnh V: chi phÝ kh¶ biÕn cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm Q: s¶n lîng hoµ vèn g: gi¸ b¸n mét ®¬n vÞ s¶n phÈm Khi ®ã, tæng chi phÝ kh¶ biÕn lµ VQ Tæng chi phÝ s¶n xuÊt lµ Y1 = F + VQ Tæng doanh thu tiªu thô s¶n phÈm lµ Y2 = gQ T¹i ®iÓm hoµ vèn, tæng doanh thu = tæng chi phÝ ( Y1 Y2 )  Qg = F + VQ  Q(g – V) = F  S¶n lîng hoµ vèn = Q = F/ (g – V)  X¸c ®Þnh doanh thu hoµ vèn Doanh thu hoµ vèn ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Doanh thu hoµ vèn = gQ = g * F/ (g – V) = F/ (1 – V/g ) TØ lÖ (1 – V/ g ) ®îc gäi lµ tØ lÖ l·i trªn biÕn phÝ Q ®îc coi lµ s¶n lîng hoµ vèn  X¸c ®Þnh c«ng suÊt hoµ vèn Ngêi qu¶n lý cÇn biÕt huy ®éng bao nhiªu phÇn tr¨m c«ng suÊt sÏ ®¹t ®iÓm hoµ vèn, møc huy ®éng n¨ng lùc s¶n xuÊt trªn c«ng suÊt hoµ vèn sÏ ®a l¹i lîi nhuËn cho doanh nghiÖp, ngîc l¹i nÕu møc huy ®éng n¨ng lùc s¶n xuÊt thÊp h¬n c«ng suÊt hoµ vèn doanh nghiÖp sÏ bÞ lç. Theo kh¸i niÖm ®iÓm hoµ vèn ta cã tæng doanh thu = tæng chi phÝ 9 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp gQ = F + VQ F = gQ – VQ, tøc lµ t¹i ®iÓm hoµ vèn th× chªnh lÖch gi÷a tæng doanh thu b¸n hµng víi tæng chi phÝ biÕn ®æi chÝnh lµ tæng chi phÝ cè ®Þnh. VËy khi huy ®éng 100% c«ng suÊt ®¹t s¶n lîng lµ s th× chªnh lÖch gi÷a tæng doanh thu vµ tæng chi phÝ biÕn ®æi lµ (sg – sV). Do ®ã cÇn cã h% c«ng suÊt ®Ó chªnh lÖch ®ã ®ñ bï ®¾p chi phÝ cè ®Þnh  F = (sg – sV) / 100 * h%  C«ng suÊt hoµ vèn = h% = F/ (sg – sV) * 100 NghÜa lµ cø 1% c«ng suÊt sÏ øng víi møc chªnh lÖch lµ (sg – sV) * 100. NÕu h%>1 th× doanh nghiÖp kh«ng ®¹t ®îc ®iÓm hoµ vèn (lîi nhuËn < 0) NÕu h%<1 th× doanh nghiÖp ®¹t ®îc ®iÓm hoµ vèn (lîi nhuËn > 0)  X¸c ®Þnh thêi gian ®¹t ®iÓm hoµ vèn NÕu gäi thêi gian ®¹t ®iÓm hoµ vèn lµ n th× n ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: n = 12 th¸ng * Q/ s víi Q: s¶n lîng hoµ vèn cña doanh nghiÖp s: s¶n lîng ®¹t ®îc khi huy ®éng 100% c«ng suÊt. §iÒu nµy cã nghÜa lµ doanh nghiÖp ph¶i dµnh mét kho¶ng thêi gian lµ n th¸ng trong n¨m míi s¶n xuÊt ®ñ s¶n lîng hoµ vèn. KÕt luËn: Ph©n tÝch ®iÓm hoµ vèn sÏ gióp cho c¸c nhµ qu¶n trÞ tµi chÝnh xem xÐt kinh doanh trong mèi quan hÖ cña nhiÒu yÕu tè t¸c ®éng tíi lîi nhuËn, cho phÐp x¸c ®Þnh râ rµng vµo thêi ®iÓm nµo trong kú kinh doanh hoÆc ë møc s¶n xuÊt, tiªu thô bao nhiªu s¶n phÈm th× doanh nghiÖp kh«ng bÞ lç, tõ ®ã cã c¸c quyÕt ®Þnh chñ ®éng vµ tÝch cùc trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 1.1.4_ Vai trß cña lîi nhuËn 1.1.4.1_ Vai trß cña lîi nhuËn ®èi víi doanh nghiÖp  Lîi nhuËn gi÷ vÞ trÝ quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp v× trong ®iÒu kiÖn h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp theo c¬ chÕ thÞ trêng, doanh nghiÖp cã tån t¹i vµ ph¸t triÓn hay kh«ng th× ®iÒu quyÕt ®Þnh lµ doanh nghiÖp cã t¹o ra ®îc lîi nhuËn hay kh«ng? Chuçi lîi nhuËn cña doanh nghiÖp trong t¬ng lai sÏ ph¸t sinh vµ diÔn biÕn nh thÕ nµo? V× thÕ, lîi nhuËn ®îc coi lµ mét trong nh÷ng ®ßn bÈy kinh tÕ quan träng ®ång thêi lµ mét chØ tiªu c¬ b¶n ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Lîi nhuËn t¸c ®éng ®Õn tÊt c¶ c¸c mÆt ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, viÖc thùc hiÖn chØ tiªu lîi nhuËn lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®¶m b¶o cho t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®îc æn ®Þnh, v÷ng ch¾c.  Lîi nhuËn lµ mét chØ tiªu chÊt lîng tæng hîp nãi lªn kÕt qu¶ cña toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. NÕu doanh 10 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nghiÖp phÊn ®Êu c¶i tiÕn, n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµm cho gi¸ thµnh s¶n phÈm h¹ th× lîi nhuËn sÏ t¨ng lªn mét c¸ch trùc tiÕp. Ngîc l¹i, nÕu gi¸ thµnh s¶n phÈm t¨ng lªn th× lîi nhuËn sÏ gi¶m ®i. Bëi vËy lµ chØ tiªu quan träng nhÊt t¸c ®éng ®Õn mäi vÊn ®Ò cña doanh nghiÖp, quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, ®ång thêi lîi nhhuËn ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, lµ chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt lîng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1.1.4.2_ Vai trß cña lîi nhuËn ®èi víi x· héi Ngoµi vai trß ®èi víi doanh nghiÖp lîi nhËn cßn lµ nguån tÝch luü c¬ b¶n, lµ nguån ®Ó më réng t¸i s¶n xuÊt x· héi. Sau mçi chu kú s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp ph¶i h¹ch to¸n lîi nhuËn (hoÆc lç) råi tõ ®ã nép mét kho¶n tiÒn vµo ng©n s¸ch nhµ níc. Sù tham gia ®ãng gãp nµy cña c¸c doanh nghiÖp ®îc ph¶n ¸nh ë sè thuÕ thu nhËp mµ doanh nghiÖp ®· nép. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp lµ mét sù ®iÒu tiÕt cña nhµ níc ®èi víi lîi nhuËn thu ®îc cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh, ®Ó gãp phÇn thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn vµ ®éng viªn mét phÇn lîi nhuËn cña c¬ së kinh doanh cho ng©n s¸ch nhµ níc, b¶o ®¶m sù ®ãng gãp c«ng b»ng, hîp lý gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, kÕt hîp hµi hoµ gi÷a lîi Ých cña nhµ níc vµ lîi Ých cña ngêi lao ®éng. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay ë níc ta, ®Ó khuyÕn khÝch, n©ng cao chÊt lîng s¶n xuÊt, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp sÏ miÔn thu cho phÇn lîi nhuËn dïng ®Ó t¸i ®Çu t vµo s¶n xuÊt kinh doanh vµ miÔn gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh ë vïng s©u, vïng xa. §èi víi c¸c doanh nghiÖp quèc doanh, hîp t¸c x·, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®iÖn n¨ng, khai th¸c má, luyÖn kim, c¬ khÝ, ph©n bãn, thuèc trõ s©u, vËt liÖu x©y dùng, khai th¸cvµ chÕ biÕn l©m s¶n, thuû h¶i s¶n, x©y dùng, vËn t¶i, nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo thuÕ suÊt 28%, c¸c ngµnh c«ng nghiÖp nhÑ, c«ng nghiÖp thùc phÈm vµ ngµnh s¶n xuÊt kh¸c nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo thuÕ suÊt lín h¬n. Kho¶n thuÕ thu nhËp mµ c¸c doanh nghiÖp nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc sÏ dïng ®Ó ®Çu t x©y dùng c¬ së h¹ tÇng më réng t¸i s¶n xuÊt x· héi. 1.1.5_ Nh©n tè ¶nh hëng tíi lîi nhuËn cña doanh nghiÖp Víi vai trß rÊt lín cña m×nh, lîi nhuËn t¸c ®éng tíi mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, lîi nhuËn lµ nguån tÝch luü c¬ b¶n ®Ó t¸i s¶n xuÊt më réng. Tuy nhiªn cÇn lu ý r»ng kh«ng thÓ coi lîi nhuËn lµ chØ tiªu duy nhÊt ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ còng kh«ng thÓ chØ dïng lîi nhuËn ®Ó so s¸nh chÊt lîng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c nhau, bëi v× b¶n th©n lîi nhuËn chÞu ¶nh hëng cña nhiÒu yÕu tè, ®ã lµ: 1.1.5.1_ Quy m« s¶n xuÊt 11 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp C¸c doanh nghiÖp cïng lo¹i, nÕu quy m« s¶n xuÊt kh¸c nhau th× lîi nhuËn thu ®îc còng kh¸c nhau. ë nh÷ng doanh nghiÖp lín h¬n nÕu c«ng t¸c qu¶n lý kÐm nhng lîi nhuËn thu ®îc vÉn cã thÓ lín h¬n nh÷ng doanh nghiÖp cã quy m« nhá vµ c«ng t¸c qu¶n lý tèt h¬n. Bëi doanh nghiÖp lín cã rÊt nhiÒu u thÕ ngay c¶ khi tÊt c¶ c¸c ngµnh kinh tÕ ®· sö dông nhiÒu ®¬n vÞ lín cã thiÕt bÞ vµ kiÕn thøc chuyªn m«n ho¸. Tríc hÕt, doanh nghiÖp cã quy m« lín sÏ cã u thÕ vÒ mÆt tµi chÝnh, do ®ã phÇn dù tr÷ cña doanh nghiÖp cho nh÷ng rñi ro kh«ng cÇn ph¶i t¨ng tû lÖ víi doanh thu, v× víi mét sè dù ¸n ®Çu t s¶n xuÊt t¨ng, cã nhiÒu kh¶ n¨ng gi¶m bít thiÖt h¹i. Mét khÝa c¹nh kh¸c cña viÖc gi¶m bít rñi ro kÌm theo t¨ng quy m« s¶n xuÊt lµ c¸c doanh nghiÖp lín cã ®ñ søc ®¬ng ®Çu víi nh÷ng rñi ro lín h¬n do ®ã kh¶ n¨ng ®¹t ®îc lîi nhuËn cao h¬n. H¬n n÷a nÕu doanh nghiÖp muèn cã nguån tµi chÝnh lín th× quy m« cña nã cho phÐp viÖc th©m nhËp trùc tiÕp vµo thÞ trêng vèn vµ víi quy m« lín nhµ ®Çu t sÏ tin tëng khi hä quyÕt ®Þnh ®Çu t vµo c«ng ty. Mét nh©n tè quan träng gióp n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng cña C«ng ty lµ víi quy m« lín c«ng ty cã thÓ tiÕp nhËn ®îc c¸c lîi thÕ theo quy m« vÒ kü thuËt vµ qu¶n lý trong mét sè thÞ trêng nh: kho tµng bÕn b·i, ®êng x¸, bëi vËy cho phÐp c«ng ty cã c¸c u thÕ lín vÒ kh¶ n¨ng t¹o dùng mét tiÒn ®å sù nghiÖp tèt cho c¸c nhµ qu¶n lý. Cßn vÒ c«ng t¸c mua nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo th× nhê quy m« lín cho phÐp c«ng ty cã lîi thÕ trong th¬ng lîng kh«ng chØ vÒ gi¸ c¶ nguyªn vËt liÖu mµ cßn vÒ thêi h¹n vµ dÞch vô thanh to¸n, giao hµng. Tr×nh ®é trang bÞ tµi s¶n cè ®Þnh lµ mét trong nh÷ng biÓu hiÖn vÒ quy m« s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. ë hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ, doanh nghiÖp ®Òu cã quyÒn tù chñ trong viÖc mua s¾m, ®æi míi tµi s¶n cè ®Þnh b»ng c¸c nguån vèn nh nguån vèn ph¸p ®Þnh, nguån vèn tù bæ sung, nguån vèn liªn doanh, liªn kÕt, vµ c¸c nguån vèn tÝn dông kh¸c. NÕu doanh nghiÖp cã quy m« lín th× cã thÓ dÔ dµng trong viÖc huy ®éng nguån vèn lín ®Ó mua s¾m, hiÖn ®¹i ho¸ trang thiÕt bÞ, c«ng nghÖ s¶n xuÊt… nh»m gãp phÇn t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1.1.5.2_ §iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh Sù tiÕn bé cña Khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ, viÖc ¸p dông mau lÑ nh÷ng thµnh tùu vÒ khoa häc c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt kinh doanh lµ nh©n tè cùc kú quan träng cho phÐp c¸c doanh nghiÖp h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, n©ng cao lîi nhuËn vµ thµnh c«ng trong kinh doanh. NhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt ph¸t triÓn hÕt søc m¹nh mÏ, c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ ®îc dïng vµo s¶n xuÊt hÕt søc hiÖn ®¹i thay thÕ nhiÒu lao ®éng nÆng nhäc cña con ngêi vµ ®iÒu ®¸ng chó ý lµ ngµy nay thÕ giíi ®ang ®i vµo cuéc c¸ch m¹ng c«ng nghÖ míi (nh vi ®iÖn tö, tin 12 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp häc, sinh häc, vËt liÖu míi) hÇu nh lµm thay ®æi nhiÒu ®iÒu kiÖn c¬ b¶n cña s¶n xuÊt nh: viÖc tiªu tèn nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ngµy cµng Ýt, nhiÒu lo¹i vËt liÖu míi ra ®êi, lîng lao ®éng dïng vµo s¶n xuÊt còng gi¶m bít do ¸p dông tù ®éng ho¸ vµ c«ng nghÖ míi. Do vËy, trong s¶n xuÊt kinh doanh vÊn ®Ò ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp lµ tuú theo ®iÒu kiÖn cô thÓ mµ ®ãn b¾t htêi c¬, øng dông thµnh tùu khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i vµo s¶n xuÊt ®Ó n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, h¹ gi¸ thµnh gãp phÇn n©ng cao lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Bªn c¹nh viÖc ¸p dông thµnh tùu khoa häc vµo s¶n xuÊt th× nhµ qu¶n lý cÇn ph¶i lu«n quan t©m tíi c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng vµ sö dông con ngêi. Bëi ®©y còng lµ mét nh©n tè rÊt quan träng ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nhÊt lµ c¸c doanh nghiÖp sö dông nhiÒu lao ®éng trong s¶n xuÊt. ViÖc tæ chøc lao ®éng khoa häc sÏ t¹o ra sù kÕt hîp c¸c yÕu tè s¶n xuÊt mét c¸ch hîp lý lo¹i trõ ®îc t×nh tr¹ng l·ng phÝ lao ®éng, l·ng phÝ giê m¸y, cã t¸c dông lín thóc ®Èy viÖc n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt lîng s¶n phÈm. Nhng ®iÒu quan träng h¬n vµ cã ý nghÜa h¬n trong viÖc tæ chøc qu¶n lý lao ®éng cña mét doanh nghiÖp lµ ë chç biÕt sö dông yÕu tè “con ngêi”, biÕt kh¬i dËy tiÒm n¨ng trong mçi con ngêi, chñ doanh nghiÖp ph¶i biÕt båi dìng tr×nh ®é cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, quan t©m ®Õn ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn, ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña mçi ngêi trong doanh nghiÖp. 1.1.5.3_ Nh÷ng nh©n tè kh¸ch quan vµ chñ quan Ta cã c«ng thøc x¸c ®Þnh lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh sau: LN = D – G – C trong ®ã LN: lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh D: doanh thu tiªu thô s¶n phÈm G: gi¸ vèn hµng xuÊt b¸n C: chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp NÕu quan niÖm doanh thu tuú thuéc vµo s¶n lîng hµng ho¸ b¸n ra vµ gi¸ b¸n b×nh qu©n cña tõng lo¹i s¶n phÈm, gi¸ vèn hµng xuÊt b¸n phô thuéc vµo sè lîng hµng ho¸ b¸n ra vµ gi¸ vèn b×nh qu©n cña tõng lo¹i s¶n phÈm tiªu thô, chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp còng phô thuéc vµo s¶n lîng hµng ho¸ b¸n ra vµ chi phÝ b¸n hµng chi phÝ qu¶n lý doanh nhgiÖp trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm, th× lîi nhuËn rßng tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh phô thuéc vµo n¨m nh©n tè sau:  Mét lµ, nh©n tè s¶n lîng tiªu thô, trong ®iÒu kiÖn c¸c nh©n tè kh¸c kh«ng thay ®æi, khi s¶n lîng tiªu thô t¨ng lªn hoÆc gi¶m ®i bao nhiªu lÇn th× lîi nhuËn còng t¨ng lªn gi¶m ®i bÊy nhiªu lÇn. ViÖc t¨ng gi¶m khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô ph¶n ¸nh kÕt qu¶ cña s¶n xuÊt kinh doanh c¶ vÒ 13 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp khèi lîng, chÊt lîng, chñng lo¹i s¶n phÈm, vµ thêi h¹n còng nh ph¶n ¸nh kÕt qu¶ c«ng t¸c b¸n hµng cña doanh nghiÖp. Nh vËy, t¸c ®éng cña nh©n tè nµy chñ yÕu ph¶n ¸nh yÕu tè chñ quan trong c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.  Hai lµ, nh©n tè kÕt cÊu tiªu thô, kÕt cÊu tiªu thô thay ®æi cã thÓ lµm t¨ng hoÆc gi¶m tæng sè lîi nhuËn. Trong thùc tÕ nÕu t¨ng tû träng b¸n ra nh÷ng mÆt hµng cã møc lîi nhuËn cao vµ gi¶m tû träng b¸n ra nh÷ng mÆt hµng cã møc lîi nhuËn thÊp h¬n th× mÆc dï lîi nhuËn c¸ biÖt cña tõng mÆt hµng ho¸ kh«ng thay ®æi nhng tæng sè lîi nhuËn cña doanh nghiÖp sÏ t¨ng hoÆc ngîc l¹i nÕu gi¶m tû träng b¸n ra nh÷ng mÆt hµng cã møc lîi nhuËn cao vµ t¨ng tû träng b¸n ra nh÷ng mÆt hµng cã møc lîi nhuËn thÊp th× tæng sè lîi nhuËn mµ doanh nghiÖp thu ®îc sÏ bÞ gi¶m. ViÖc thay ®æi kÕt cÊu tiªu thô tríc hÕt lµ do t¸c ®éng cña nhu cÇu thÞ trêng, tøc lµ t¸c ®éng cña nh©n tè kh¸ch quan. MÆt kh¸c, ®Ó ®¸p øng cho nhu cÇu thÞ trêng thêng xuyªn biÕn ®éng, b¶n th©n mçi doanh nghiÖp ph¶i t×m c¸ch tù ®iÒu chØnh tõ kh©u s¶n xuÊt cho ®Õn kh©u tiªu thô s¶n phÈm vµ khi ®ã t¸c ®éng nµy l¹i lµ t¸c ®éng mang yÕu tè chñ quan trong c«ng t¸c qu¶n lý cña doanh nghiÖp.  Ba lµ, nh©n tè gi¸ b¸n, gi¸ b¸n s¶n phÈm thay ®æi ¶nh hëng thuËn chiÒu ®Õn lîi nhuËn, trêng hîp gi¸ c¶ hµng ho¸ cña mét sè mÆt hµng cßn do nhµ níc quyÕt ®Þnh vµ trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh ngµy cµng trë nªn quyÕt liÖt, gi¸ c¶ hµng ho¸ t¨ng hay gi¶m lµ do t¸c ®éng cña nh÷ng nh©n tè kh¸ch quan nh: nhu cÇu , thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng. Cßn do phÈm cÊp chÊt lîng hµng ho¸ kh«ng ®¹t tiªu chuÈn lµm cho gi¸ b¸n b×nh qu©n thay ®æi th× ®ã l¹i lµ do t¸c ®éng cña nh©n tè chñ quan.  Bèn lµ, nh©n tè gi¸ vèn hµng xuÊt b¸n, thùc chÊt ¶nh hëng cña nh©n tè nµy lµ ¶nh hëng cña gi¸ thµnh s¶n phÈm tiªu thô vµ nã t¸c ®éng nghÞch chiÒu ®Õn lîi nhuËn. Nh ngêi ta biÕt, gi¸ thµnh s¶n phÈm cao hay thÊp, t¨ng hay gi¶m lµ tuú thuéc vµo kÕt qu¶ cña viÖc qu¶n lý tµi chÝnh vµ sö dông lao ®éng, vËt t trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. NÕu tæ chøc qu¶n lý tèt s¶n xuÊt vµ tµi chÝnh th× ®©y sÏ lµ nh©n tè t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn viÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈn, t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Tríc hÕt, tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt ®¹t tr×nh ®é cao cã thÓ gióp doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®îc møc s¶n xuÊt tèi u, ph¬ng ¸n s¶n xuÊt tèi u lµm cho gi¸ thµnh s¶n phÈm h¹ xuèng. Nhê vµo viÖc bè trÝ c¸c kh©u s¶n xuÊt hîp lý cã thÓ h¹n chÕ sù l·ng phÝ phÝ nguyªn vËt liÖu, gi¶m thÊp tû lÖ phÕ phÈm, nh÷ng chi phÝ vÒ ngõng s¶n xuÊt… Bªn c¹nh ®ã th× c«ng t¸c tæ chøc sö dông vèn hîp lý, ®¸p øng ®Çy ®ñ kÞp thêi nhu cÇu cho viÖc mua s¾m vËt t tr¸nh ®îc nh÷ng tæn thÊt cho s¶n xuÊt khi m¸y mãc ph¶i ngõng lµm viÖc do thiÕu vËt t. §ång thêi th«ng qua viÖc tæ chøc sö dông vèn, kiÓm tra ®îc t×nh h×nh dù tr÷ vËt t, tån kho s¶n phÈm, tõ ®ã ph¸t hiÖn ng¨n ngõa kÞp 14 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp thêi t×nh tr¹ng ø ®äng, mÊt m¸t hao hôt vËt t, s¶n phÈm… ViÖc ®Èy m¹nh chu chuyÓn vèn cã thÓ gi¶m bít nhu cÇu vay vèn khiÕn cho doanh nghiÖp gi¶m bít chi phÝ vÒ tr¶ l·i tiÒn vay, tÊt c¶ nh÷ng sù t¸c ®éng trªn ®Òu lµ t¸c ®éng cña nh©n tè chñ quan trong c«ng t¸c qu¶n lý cña doanh nghiÖp. NÕu tæ chøc tèt c«ng t¸c nµy sÏ lµm gi¶m bít chi phÝ s¶n xuÊt gãp phÇn tÝch cùc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm n©ng cao lîi nhuËn cho doanh nghiÖp.  N¨m lµ, t¸c ®éng cña nh©n tè chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, tÝnh chÊt ¶nh hëng cña nh©n tè nµy gièng víi ¶nh hëng cÊu nh©n tè gi¸ b¸n, xÐt c¶ vÒ møc ®é còng nh tÝnh chÊt ¶nh hëng . 1.1.6_ C¸c chØ tiªu vÒ lîi nhuËn §Ó so s¸nh, ®¸nh gi¸ chÊt lîng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp, ngêi ta c¨n cø vµo møc lîi nhuËn tuyÖt ®èi vµ møc lîi nhuËn t¬ng ®èi mµ doanh nghiÖp ®¹t ®îc trong kú. 1.1.6.1_ Møc lîi nhuËn tuyÖt ®èi Møc lîi nhuËn tuyÖt ®èi gåm  Lîi nhuËn tríc thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµ l·i vay  Lîi nhuËn tríc thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp  Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ( hay cßn gäi lµ lîi nhuËn rßng) Tuy nhiªn, khi so s¸nh chÊt lîng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp chØ tiªu lîi nhuËn tuyÖt ®èi Ýt ®îc sö dông, mµ nhµ qu¶n trÞ tµi chÝnh thêng quan t©m h¬n tíi chØ tiªu vÒ møc lîi nhuËn t¬ng ®èi ( chÝnh lµ tû suÊt lîi nhuËn ) 1.1.6.2_ Møc lîi nhuËn t¬ng ®èi Møc lîi nhuËn t¬ng ®èi, tû suÊt lîi nhuËn (cßn gäi lµ møc doanh lîi) ph¶n ¸nh kÕt qu¶ cña mét lo¹t chÝnh s¸ch vµ quyÕt ®Þnh cña doanh nghiÖp. Tû suÊt lîi nhuËn lµ chØ tiªu tr¶ lêi cho c©u hái cuèi cïng doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ nh thÕ nµo, lµ c¬ së quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Tû suÊt lîi nhuËn lµ ®¸p sè sau cïng cña hiÖu qu¶ kinh doanh vµ lµ mét luËn cø quan träng ®Ó c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh ®a ra quyÕt ®Þnh tµi chÝnh trong t¬ng lai. Tû suÊt lîi nhuËn (møc doanh lîi) cã nhiÒu d¹ng: a. Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu ChØ tiªu nµy ®îc tÝnh b»ng c¸ch chia lîi nhuËn cho doanh thu tiªu thô s¶n phÈm. VÒ lîi nhuËn cã hai chØ tiªu mµ nhµ qu¶n trÞ tµi chÝnh rÊt quan t©m lµ lîi nhuËn tríc thuÕ vµ lîi nhuËn sau thuÕ (lîi nhuËn thuÇn tuý sau khi ®· nép c¸c kho¶n cho ng©n s¸ch nhµ níc). Do vËy t¬ng øng còng sÏ cã hai chØ tiªu TSLN trªn doanh thu, c«ng thøc x¸c ®Þnh nh sau: 15 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp TS LN tríc thuÕ trªn doanh thu = Lîi nhuËn tríc thuÕ * 100/ Doanh thu thuÇn TSLN sau thuÕ trªn doanh thu = Lîi nhuËn sau thuÕ * 100/ Doanh thu thuÇn ChØ tiªu Tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu ph¶n ¸nh b×nh qu©n trong mét ®ång doanh thu mµ doanh nghiÖp thùc hiÖn trong kú cã mÊy ®ång lîi nhuËn. b. Tû suÊt lîi nhuËn trªn tæng tµi s¶n ChØ tiªu nµy ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch chia lîi nhuËn tríc thuÕ vµ l·i vay (EBIT) cho gi¸ trÞ tµi s¶n b×nh qu©n theo c«ng thøc TS LN trªn tµi s¶n = LN tríc thuÕ vµ l·i vay* 100 / Tµi s¶n b×nh qu©n TS LN trªn tµi s¶n = EBIT * 100/ Tµi s¶n b×nh qu©n ChØ tiªu Tû suÊt lîi nhuËn trªn tµi s¶n ph¶n ¸nh mét ®ång gi¸ trÞ tµi s¶n mµ doanh nghiÖp ®· huy ®éng vµo s¶n xuÊt kinh doanh t¹o ra mÊy ®ång lîi nhuËn tríc thuÕ vµ l·i vay. c. Tû suÊt lîi nhuËn vèn kinh doanh ChØ tiªu nµy ®îc tÝnh b»ng c¸ch chia lîi nhuËn cho b×nh qu©n tæng sè vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp trong kú nghiªn cøu. Còng gièng nh chØ tiªu TSLN trªn doanh thu, ngêi ta thêng tÝnh riªng rÏ mèi quan hÖ gi÷a lîi nhuËn tríc thuÕ vµ lîi nhuËn sau thuÕ víi vèn kinh doanh. C«ng thøc ®îc x¸c ®Þnh nh sau: TS LN tríc thuÕ vèn kinh doanh = Lîi nhuËn tríc thuÕ * 100/ Vèn kinh doanh b×nh qu©n TSLN sau thuÕ vèn kinh doanh = Lîi nhuËn sau thuÕ * 100/ Vèn kinh doanh b×nh qu©n ChØ tiªu Tû suÊt lîi nhuËn vèn kinh doanh ph¶n ¸nh mét ®ång vèn kinh doanh mµ doanh nghiÖp ®· sö dông vµo s¶n suÊt kinh doanh trong kú t¹o ra mÊy ®ång lîi nhuËn. Trong hai chØ tiªu TSLN tríc thuÕ vèn kinh doanh vµ TSLN sau thuÕ vèn kinh doanh th× chØ tiªu TSLN sau thuÕ vèn kinh doanh ®îc c¸c nhµ qu¶n trÞ tµi chÝnh sö dông nhiÒu h¬n, bëi lÏ nã ph¶n ¸nh sè lîi nhuËn cßn l¹i (sau khi doanh nghiÖp ®· tr¶ l·i vay ng©n hµng vµ thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ níc) ®îc sinh ra do sö dông b×nh qu©n mét ®ång vèn kinh doanh. d. Tû suÊt lîi nhuËn vèn chñ së h÷u Môc tiªu ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp lµ t¹o ra lîi nhuËn rßng cho c¸c chñ nh©n, nh÷ng ngêi chñ së h÷u doanh nghiÖp ®ã. Doanh lîi vèn chñ së h÷u lµ chØ tiªu ®¸nh gi¸ møc ®é thùc hiÖn cña môc tiªu nµy. TSLN vèn chñ së h÷u ®îc tÝnh b»ng c¸ch chia lîi nhuËn sau thuÕ cho vèn chñ së h÷u b×nh qu©n. C«ng thøc x¸c ®Þnh nh sau: TSLN vèn chñ së h÷u = Lîi nhuËn sau thuÕ * 100 / Vèn chñ së h÷u b×nh qu©n 16 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ChØ tiªu TSLN vèn chñ së h÷u cã ý nghÜa lµ mét ®ång vèn mµ chñ së h÷u bá vµo s¶n xuÊt kinh doanh trong kú mang l¹i mÊy ®éng lîi nhuËn sau thuÕ. NÕu doanh nghiÖp cã TSLN vèn chñ së h÷u > TSLN sau thuÕ trªn tæng vèn kinh doanh, ®iÒu ®ã chøng tá viÖc doanh nghiÖp sö dông vèn vay rÊt cã hiÖu qu¶. e. Tû suÊt lîi nhuËn trªn gi¸ thµnh Lµ quan hÖ gi÷a lîi nhuËn tiªu thô so víi gi¸ thµnh toµn bé cña s¶n phÈm hµng ho¸ tiªu thô, c«ng thøc ®îc x¸c ®Þnh nh sau: TSLN trªn gi¸ thµnh = P * 100 / Zsp Trong ®ã: P: lîi nhuËn tiªu thô trong kú Zsp: gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm hµng ho¸ tiªu thô trong kú Th«ng qua chØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn trªn gi¸ thµnh nhµ qu¶n trÞ tµi chÝnh cã thÓ thÊy râ hiÖu qu¶ cña chi phÝ bá vµo s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. 1.2_ BiÖn ph¸p n©ng cao lîi nhuËn trong c¸c doanh nghiÖp 1.2.1_ Sö dông hÖ thèng “ ®ßn bÈy” trong doanh nghiÖp Trong vËt lý, ®ßn bÈy cã t¸c dông lµ chØ cÇn sö dông mét lùc nhá cã thÓ di chuyÓn mét vËt lín. Cßn trong kinh tÕ ®ßn bÈy ®îc gi¶i thÝch b»ng sù gia t¨ng rÊt nhá vÒ s¶n lîng (hoÆc doanh thu) cã thÓ ®¹t ®îc mét sù gia t¨ng rÊt lín vÒ lîi nhuËn. T¸c dông cña ®ßn bÈy ®îc sö dông ®Ó biÖn minh cho kh¶ n¨ng vÒ chi tr¶ nh÷ng chi phÝ cè ®Þnh khi sö dông tµi s¶n hoÆc vèn ®Ó nhÊn m¹nh kh¶ n¨ng hoµn tr¶ cho nh÷ng ngêi chñ cña chóng. T¸c dông ®ßn bÈy xuÊt hiÖn khi mµ mét c«ng ty cã nh÷ng chi phÝ cè ®Þnh. HÖ thèng ®ßn bÈy ®îc c¸c doanh nghiÖp sö dông trong qu¶n lý tµi chÝnh lµ ®ßn bÈy kinh doanh, ®ßn bÈy tµi chÝnh, ®ßn bÈy tæng hîp. 1.2.1.1_ §ßn bÈy kinh doanh a. Kh¸i niÖm ®ßn bÈy kinh doanh : Lµ sù kÕt hîp gi÷a chi phÝ bÊt biÕn (®Þnh phÝ) vµ chi phÝ kh¶ biÕn (biÕn phÝ) trong viÖc ®iÒu hµnh doanh nghiÖp. §ßn bÈy kinh doanh sÏ rÊt lín trong c¸c doanh nghiÖp cã tû lÖ chi phÝ bÊt biÕn cao h¬n so víi chi phÝ kh¶ biÕn, ngîc l¹i ®ßn bÈy kinh doanh sÏ thÊp khi tû lÖ chi phÝ bÊt biÕn nhá h¬n chi phÝ kh¶ biÕn. Khi ®ßn bÈy kinh doanh cao, chØ cÇn mét sù thay ®æi nhá vÒ s¶n lîng tiªu thô còng lµm thay ®æi lín vÒ lîi nhuËn, nghÜa lµ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp sÏ rÊt nh¹y c¶m víi thÞ trêng khi doanh thu biÕn ®éng. §ßn bÈy kinh doanh cã c¬ së tõ quan hÖ gi÷a doanh thu cña mét c«ng ty víi nh÷ng thu nhËp khi cha tr¶ l·i vµ nép thuÕ cña nã. Nh vËy, ®ßn bÈy kinh doanh lµ tû lÖ thay ®æi vÒ lîi nhuËn tríc thuÕ vµ l·i vay (EBIT: earning before interest and tax) ph¸t sinh do sù thay ®æi vÒ s¶n lîng tiªu thô. 17 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp b. §é lín cña ®ßn bÈy kinh doanh §é lín cña ®ßn bÈy kinh doanh (DOL: degree oprating leverage) tån t¹i trong doanh nghiÖp ë møc ®é s¶n lîng cho s½n ®îc tÝnh theo c«ng thøc: DOL = tû lÖ thay ®æi EBIT/ tû lÖ thay ®æi s¶n lîng tiªu thô Chóng ta cã thÓ thµnh lËp c«ng thøc ®Ó do lêng ®é lín cña ®ßn bÈy kinh doanh nh sau: gäi F lµ ®Þnh phÝ (kh«ng cã l·i vay) V lµ biÕn phÝ trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm g lµ gi¸ b¸n mét s¶n phÈm Khi tiªu thô ®îc Q0 s¶n phÈm ta sÏ ®¹t ®îc lîi nhuËn tríc thuÕ vµ l·i vay lµ P0 , ta cã P0 = Tæng doang thu – Tæng chi phÝ = Q0 g – (F + Q0 V) = Q0 (g – V) – F NÕu tiªu thô ®îc Q1 s¶n phÈm ( Q1 > Q0 ) th× sÏ ®¹t ®îc lîi nhuËn tríc thuÕ vµ l·i vay lµ P1 , ta cã P1 = Tæng doanh thu – Tæng chi phÝ = Q1 (g – V) – F Ta gäi Q = Q1 – Q0 P = P1 – P0 = Q1 (g – V) – F – Q0 (g – V) + F = Q1 (g – V) – Q0 (g – V) = ( Q1 – Q0 )(g – V) = Q(g –V) Khi ®ã ®é lín cña ®ßn bÈy kinh doanh (DOL) ë møc ®é s¶n lîng x¸c ®Þnh nh sau: DOL = Tû lÖ thay ®æi cña EBIT / Tû lÖ thay ®æi s¶n lîng tiªu thô Q0 ®îc =  lîi nhuËn / lîi nhuËn gèc / s¶n lîng / s¶n lîng gèc = P/ P0 / Q/ Q0 = Q(g – V)/ [ Q0 (g – V) – F] / Q/ Q0 = Q(g – V) / [ Q0 (g – V) – F] Nh vËy, ®é lín cña ®ßn bÈy kinh doanh ®Æt träng t©m vµo ®Þnh phÝ vµ tû lÖ thuËn víi ®Þnh phÝ. DOL cho biÕt lîi nhuËn cña doanh nghiÖp sÏ thay ®æi nh thÕ nµo khi lîng b¸n thay ®æi 1%. c. T¸c dông cña ®ßn bÈy kinh doanh §ßn bÈy kinh doanh lµ c«ng cô ®îc c¸c nhµ qu¶n lý sö dông ®Ó gia t¨ng lîi nhuËn, ë doanh nghiÖp trang bÞ tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§) hiÖn ®¹i, ®Þnh phÝ rÊt cao, biÕn phÝ rÊt nhá th× s¶n lîng hoµ vèn rÊt lín. Nhng mét khi ®· vît qua ®iÓm hoµ vèn th× l¹i cã ®ßn bÈy rÊt lín, do ®ã chØ cÇn mét sù thay ®æi nhá cña s¶n lîng còng sÏ lµm gia t¨ng mét lîng lín lîi nhuËn. Chóng ta cã c«ng thøc ®o lêng sù t¸c ®éng cña ®ßn bÈy kinh doanh tíi sù gia t¨ng lîi nhuËn nh sau: Tû lÖ gia t¨ng EBIT = DOL * Tû lÖ thay ®æi vÒ s¶n lîng tiªu thô 18 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Kh¸i niÖm ®ßn bÈy kinh doanh cung cÊp cho c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp mét c«ng cô ®Ó dù kiÕn lîi nhuËn. ®ßn bÈy kinh doanh thuéc ph¹m vi mµ nh÷ng chi phÝ cè ®Þnh ®îc sö dông cã lîi trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy nhiªn cÇn lu ý r»ng: ®ßn bÈy kinh doanh nh “con dao hai lìi”, chóng ta biÕt ®ßn bÈy kinh doanh phô thuéc vµo ®Þnh phÝ, nÕu vît qua ®iÓm hoµ vèn th× doanh nghiÖp nµo cã ®Þnh phÝ cao sÏ thu ®îc lîi nhuËn cao, nhng nÕu cha vît qu¸ ®iÓm hoµ vèn, ë cïng mét møc ®é s¶n lîng th× doanh nghiÖp nµo cã ®Þnh phÝ cµng cao th× lç cµng lín. §iÒu nµy gi¶i thÝch t¹i sao c¸c doanh nghiÖp ph¶i phÊn ®Êu ®Ó ®¹t ®îc s¶n lîng hoµ vèn. Khi vît qu¸ ®iÓm hoµ vèn th× ®ßn bÈy kinh doanh lu«n lu«n d¬ng vµ nã ¶nh hëng tÝch cùc tíi sù gia t¨ng lîi nhuËn. 1.2.1.2_ §ßn bÈy tµi chÝnh a. Kh¸i niÖm ®ßn bÈy tµi chÝnh §ßn bÈy tµi chÝnh lµ mèi quan hÖ tû lÖ gi÷a vèn m¾c nî vµ tæng sè vèn hiÖn cã, ®«i khi ngêi ta cßn gäi lµ hÖ sè nî. Th«ng qua hÖ sè nî, ngêi ta cßn x¸c ®Þnh ®îc møc ®é gãp vèn cña chñ së h÷u víi sè nî vay, nã cã mét vÞ trÝ vµ tÇm quan träng ®Æc biÖt vµ ®îc coi nh mét chÝnh s¸ch tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. NÕu gäi: C lµ tæng vèn chñ së h÷u, Vlµ tæng sè nî vay T lµ tæng vèn kinh doanh mµ doanh nghiÖp ®ang sö dông (T = C + V) Hv lµ hÖ sè nî vay, Hv = V/ T HÖ sè nî vay (Hv) ph¶n ¸nh trong mét ®ång vèn kinh doanh mµ doanh nghiÖp hiÖn ®ang sö dông cã mÊy ®ång vèn vay, khi ®ã møc ®é gãp vèn cña chñ së h÷u lµ Hc = 1 – Hv. Khi Hv cµng lín th× chñ së h÷u cµng cã lîi, v× khi ®ã chñ së h÷u chØ ph¶i ®ãng gãp mét lîng vèn Ýt nhng ®îc sö dông mét lîng tµi s¶n lín. §Æc biÖt khi doanh nghiÖp t¹o ra lîi nhuËn trªn tiÒn vay lín h¬n so víi tiÒn l·i ph¶i tr¶ th× phÇn lîi nhuËn dµnh cho chñ së h÷u gia t¨ng rÊt nhanh. b. §é lín cña ®ßn bÈy tµi chÝnh §ßn bÈy tµi chÝnh lµ sù ®¸nh gi¸ chÝnh s¸ch vay nî ®îc sö dông trong viÖc ®iÒu hµnh doanh nghiÖp. V× l·i vay ph¶i tr¶ kh«ng ®æi khi s¶n lîng thay ®æi, do ®ã ®ßn bÈy tµi chÝnh sÏ rÊt lín trong c¸c doanh nghiÖp cã tû sè nî cao vµ ngîc l¹i ®ßn bÈy tµi chÝnh sÏ rÊt nhá nÕu tû sè nî cña doanh nghiÖp thÊp. Cßn nh÷ng doanh nghiÖp kh«ng m¾c nî (tû sè nî = 0) th× sÏ kh«ng cã ®ßn bÈy tµi chÝnh. Nh vËy ®ßn bÈy tµi chÝnh ®Æt träng t©m vµo tû sè nî, khi ®ßn bÈy tµi chÝnh cao th× chØ cÇn mét sù thay ®æi nhá vÒ lîi nhuËn tríc thuÕ vµ l·i vay còng cã thÓ lµm t¨ng mét tû lÖ cao h¬n vÒ doanh lîi vèn chñ së h÷u, nghÜa lµ tû suÊt lîi nhuËn vèn chñ së h÷u rÊt nh¹y c¶m khi mµ EBIT thay ®æi. 19 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §é lín ®ßn bÈy tµi chÝnh (DFL:degree finance leverage) ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: DFL = tû lÖ thay ®æi vÒ doanh lîi vèn chñ së h÷u / tû lÖ thay ®æi cña lîi nhuËn tríc thuÕ vµ l·i vay NÕu gäi I lµ l·i vay ph¶i tr¶ th× DFL = [ Q0 (g – V) – F] / [ Q0 (g – V) – F – I] C«ng thøc ®îc chøng minh nh sau: Khi tiªu thô ®îc s¶n phÈm Q0 , doanh nghiÖp ®¹t lîi nhuËn tríc thuÕ vµ l·i P0 = Q0 g – (F+ Q0 V) = Q0 (g – V) – F vay lµ lîi nhuËn sau thuÕ lµ P0' = [ Q0 (g – V) – F – I](1 – t%) t: thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp TSLN sau thuÕ vèn CSH lµ P0' / C = [ Q0 (g – V) – F – I](1 – t%) / C Khi tiªu thô ®îc s¶n phÈm Q1 ( Q1 > Q0 ), doanh nghiÖp ®¹t lîi nhuËn tríc thuÕ vµ l·i vay lµ P1 = Q1 g – (F + Q1 V) = Q1 (g – V) – F lîi nhuËn sau thuÕ lµ P1' = [ Q1 (g – V) – F – I](1 – t%) TSLN sau thuÕ vèn CSH lµ /C Gäi Q = P = P1' / C = [ Q1 (g – V) – F – I](1 – t%) Q1 – Q0 P1 – P0 = ( Q1 – Q0 )(g – V) = Q(g – V) Møc gia t¨ng doanh lîi vèn CSH ®îc x¸c ®Þnh lµ  Pc'  Pc' = P1' – P0' = ( Q1 – Q0 )(g – V)(1 – t%) / C = Q(g – V)(1 – t%) / C Víi tû lÖ thay ®æi vÒ doanh lîi vèn chñ së h÷u khi s¶n lîng thay ®æi lµ  Pc' / Poc' = Q(g – V) / [ Q0 (g – V) – F – I] (c«ng thøc a) Vµ tû lÖ thay ®æi vÒ lîi nhuËn tríc thuÕ vµ l·i vay khi s¶n lîng thay ®æi lµ: P/ P0 = Q(g – V) / Q0 (g – V) – F (c«ng thøc b) Tõ hai c«ng thøc a vµ b ta tÝnh ®îc ®é lín cña ®ßn bÈy tµi chÝnh (DFL) DFL =  Pc' / Poc' / P/ I] P0 = [ Q0 (g – V) – F] / [ Q0 (g – V) – F – c. T¸c dông cña ®ßn bÈy tµi chÝnh §ßn bÈy tµi chÝnh ®îc sö dông rÊt nhiÒu trong giao dÞch th¬ng m¹i, ®Æc biÖt lµ ë ®©u mµ tµi s¶n vµ nguån vèn thùc tÕ bao gåm tr¸i phiÕu, cæ phiÕu u ®·i chø kh«ng ph¶i cæ phiÕu thêng. §ßn bÈy tµi chÝnh cã quan hÖ víi t¬ng quan gi÷a thu nhËp c«ng ty tríc khi tr¶ l·i vµ nép thuÕ vµ thu nhËp dµnh cho chñ së h÷u cæ phiÕu thêng vµ nh÷ng cæ ®«ng kh¸c. Kh¶ 20
- Xem thêm -