Tài liệu 350 câu trắc nghiệm lịch sử 10

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 3045 |
  • Lượt tải: 1
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

A. Đông Nam Kì B. Tây Nam Kì C. Đồng bằng sông Cửu Long D. Biên giới phía Bắc C©u 2 : Trong thời Bắc thuộc, nhân dân ta biết tiếp nhận những yếu tố tích cực của nền văn hoá Trung Hoa thời nào? A. Thời nhà Triệu B. Thời nhà Hán C. Thời nhà Tống, Đường D. Thời nhà Hán, Đường C©u 3 : Vì sao trong các thế kỉ X- XV, thương nghiệp nước ta được mở rộng và phát triển? A. Câu A và B đúng B. Nhà nước quan tâm hàng đầu đến thương nghiệp C. Nhờ sự phát triển của nông nghiệp và thủ D. Đất nước được độc lập và thống nhất công nghiệp C©u 4 : Vào năm nào Khúc Thừa Dụ được nhân dân ủng hộ, đánh chiếm Tống Bình (Hà Nội)? A. Nă m938 B. Năm 906 C. Năm 905 D. Năm 907 C©u 5 : Ỹ nghĩa to lớn của phong trào Văn hoá phục hưng là gì? A. Đề cao giá trị con người nhưng cũng ủng B. Đánh bại hệ tư tưởng lỗi thời của phong hộ sự bóc lột để làm giàu của giai cấp tư kiến và Giáo hội Thiên Chúa giáo góp sản phần quan trọng giải phóng tư tưởng tình cảm con người khỏi sự kìm hãm và trói buộc của Giáo hội C. Khôi phục được những giá trị xa xưa và D. Tất cả các nội dung trên đều đúng phát huy tất cả giá trị văn hoá nhân loại bị Giáo hội Thiên chúa giáo và phong kiến vùi dập C©u 6 : Giai cấp thống trị nước ta nửa đầu thế kỉ XIX gồm những thành phần nào? A. Vua quan, địa chủ, binh lính B. Vua quan, binh lính, địa chủ, quý tộc, cường hào C. Vua quan, binh lính, quý tộc D. Vua, quan, địa chủ, cường hào C©u 7 : Tổ chức bộ máy cai trị ở địa phương dưới thời inh Mạng theo những cấp nào? A. Tỉnh, phủ, huyện châu và xã B. Tỉnh, phủ, huyện, châu, tổng và xã C. Tỉnh, phủ, huyện và xã D. Tỉnh, huyện, phủ, tổng và xã C©u 8 : Nguyên nhân sâu xa của tình trạng suy thoái của các quốc gia phong kíên Đông Nam Á bắt nguồn từ đâu A. Từ sự tấn công của các thế lực ngoại xâm B. Từ ngay trong lòng chế độ phong kiến ở mỗi quốc gia C. Từ sự chia rẽ giữa các tộc người ở Đông D. Tất cả các nguyên nhân trên Nam Á C©u 9 : Từ năm 1527 đến 1592, đất nước ta diễn ra cục diện: Nam - Bắc triều. Đó là cuộc tranh giành quyền lực giữa tập đoàn phong kiến nào? A. Vua Lê (Nam triều) – Chúa Trịnh (Bắc B. Chúa Trịnh (Nam triều) – nhà Mạc (Bắc triều) triều) C. Nhà Mạc (Nam triều) – Nhà Nguyễn (Bắc D. Vua Lê, chúa trịnh (Nam triều) – Nhà Mạc triều) (Bắc triều) C©u 10 : Khoảng 6000 năm trước đây, người ta bắt đầu thấy dân cư cày bừa trên ruộng ven sông nào? A. Sông Nin và Lưỡng Hà B. Sông Hằng và Sông Ấn C. Sông Hoàng Hà D. Sông Hồng C©u 11 : Giữa thế kỉ XI, tình hình nhà Tống như thế nào? A. Đang ở thời kì thịnh đạt B. Suy yếu và gặp nhiều khó khăn ở trong nước cũng như ở vùng biên giới phía Bắc C. Bị các nước xâm lược D. Đang mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược các nước C©u 12 : Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á được hình thành vào thời gian nào? A. Khoảng từ thế kỉ VI đến đầu thế kỉ X B. Khoảng từ thế kỉ VII đến nửa đầu thế kỉ X C. Khoảng từ thế kỉ VII đến cuối thế kỉ X D. Khoảng từ thế kỉ VII đến đâu thế kỉ X C©u 13 : Đến thế kỉ nào, Thiên Chúa giáo truyền bá mạnh mẽ vào nước ta? A. Đến khoảng thế kỉ XV B. Đến khoảng thế kỉ XVI C. Đến khoảng thế kỉ XVI D. Đến khoảng thế kỉ XVIII C©u 14 : Tác phẩm sử học nổi tiếng dưới thời nhà Nguyễn "Lịch triều hiến trương lại chí" của tác giả nào? A. Phan Huy Chú B. Lê Văn Hưu C. Ngô Cao Bằng D. Trịnh Hoài Đức C©u 15 : Những tri thức khoa học nào ra đời thuộc vào loại sớm nhất ở các quốc gia cổ đại phương Đông? A. Lịch pháp và chữ viết B. Thiên văn học và Lịch Pháp C. Toán học và Thiên văn học D. Thiên văn học, Lịch pháp và chữ viết C©u 16 : Những công trình kiến trúc tạo nên dáng vẻ oai nghiêm, đồ sộ, hoành tráng và thiết thực, đó là đặc điểm nghệ thuật của quốc gia cổ đại nào? A. Hi Lạp B. Rô-ma C. Trung Quốc D. Ấn Độ C©u 17 : Trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta, ai là người thực hiện nghệ tuật "Tiên phát chế nhân" A. Người thực hiện nghệ thuật đó là Lê Hoàn B. Người thực hiện nghệ thuật đó là Lý Thường Kiệt C. Người thực hiện nghệ thuật đó là Trần D. Người thực hiện nghệ thuật đó là Lý Công Hưng Đạo Uẩn C©u 18 : Điều kiện cần và đủ để chủ nghĩa tư bản châu Âu ra đời là gì? A. Câu A và B đúng B. Đội ngũ công nhân làm thuê được hình thành C. Sự chuyển hoá từ quý tộc sang phong kiến D. Số vốn đầu tiên tích luỹ được tư bản C©u 19 : Lý Bí nên ngôi làm vua vào năm nào? Đặt niên hiệu là gì? A. Năm 544. Đặt niên hiệu là Thiên Đức B. Năm 545. Đặt niên hiệu là Thái Bình C. Năm 546, Đặt niên hiệu là Thuận Thiên D. Năm 542. Đặt niên hiệu là Thiên Phúc C©u 20 : Dưới ách áp bức, bóc lột của lãnh chúa phong kiến, nông nô đã làm gì? A. Thường xuyên đấu tranh chống lãnh chúa B. Nhẫn nhục chịu đựng bằng nhiều hình thức khác nhau C. Bỏ trốn vào rừng D. Đốt cháy khi tàng của lãnh chúa C©u 21 : Vào thời gian nào Cam –phu-chia trở thành một trong những vương quốc mạnh và ham chiến trận nhất ở Đông Nam Á? A. Khoảng thế kỉ X- XII B. Khoảng thế kỉ XIII C. Từ thế kỉ X- XI D. Khoảng thế kỉ XI-XII C©u 22 : Yếu tố nào sau đây không thuộc cơ sở ra đời của nhà nước Văn Lang? A. C. C©u 23 : A. C. C©u 24 : A. C. C©u 25 : A. C. C©u 26 : A. C. C©u 27 : A. C. C©u 28 : A. C. C©u 29 : B. Yêu cầu bảo vệ nền nông nghiệp lúa nước Yêu cầu chống ngoại xâm D. Tất cả các yếu tố trên Do sự phân hoá xã hội sâu sắc Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những gia cấp nào? B. Chủ nô - nô lệ Chủ nô - nông dân công xã - nô lệ D. Quý tộc- nông dân công xã - nô lệ Quý tộc - chủ nô - nông dân công xã - nô lệ Đi liền với sự xuất hiện công cụ bằng kim loại, xã hội nguyên thuỷ có bước tiến đầu tiên như thế nào? B. Đã xuất hiện của dư thừa Đã hình thành nhà nước D. Đã xuất hiện chế độ tư hữu Đã xuất hiện sự cạnh tranh trong sản xuất Khi cuộc chiến Nam - Bắc triều đang tiếp diễn thì nội bộ Nam triều như thế nào? B. Diễn ra mâu thuẫn gay gắt trong nội bộ Đoàn kết chống lại Bắc triều Nam triều D. Nảy sinh mầm mống của sự chia rẽ Nảy sinh mầm mống của sự chia rẽ nhưng không ảnh hưởng đến nội bộ Nam triều Vì sao ở các thế kỉ XVI - XVII, Nho giáo không còn giữ vị trí độc tôn trong xã hội? B. Sự phát triển của Phật giáo và Đạo giáo Nhà nước trung ương tập quyền Lê Sơ ra bị sụp đổ D. Câu A và B đúng Sự phát triển của nền kinh tế hàng hoá Nguyên nhân cơ bản nào đưa đến chiến thắng Bạch Đằng năm 938? B. Khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ (năm 905) Câu A và B đúng D. Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền Ngô Quyền xưng vương lập ra nhà Ngô (năm 938) (938) Người tối cổ sử dụng phố biến công cụ lao động gì? B. Sử dụng công cụ bằng đồ đá mới Sử dụng công cụ bằng đồ đá giữa D. Sử dụng công cụ bằng đồ đá cũ Sử dụng công cụ bằng đồ đồng thau Triều Ngô trong lịch sử nước ta được thành lập và tồn tại trong khoảng thời gian nào? A. Từ năm 931-933 B. Từ năm 939-965 C. Từ năm 938- 944 D. Từ năm 939-968 C©u 30 : Công cụ sản xuất được cải tiến hơn, kĩ thuật canh tác tiến bộ hơn và khai hoang được đẩy mạnh, diện tích canh tác tăng nhanh, điều đó dẫn đến hệ quả gì? A. Xuất hiện nhiều sản phẩm thừa, nảy sinh B. Câu A và B đúng nhu cầu trao đổi, mua bán C. Tạo điều kiện cho việc chuyên môn hoá D. Câu A và B sai của những người thợ thủ công. C©u 31 : Vua Hùng Vương cho đóng đô Văn Lang ở Đâu? A. Bạch Hạc (Việt Trì - Phú Thọ) B. Cổ Loa (Đông Anh - Hà Nội) C. Thăng Long (Hà Nội) D. Luy Lâu (Thuận Thành - Bắc Ninh) C©u 32 : Sau khi đánh bại quân xâm lược nhà Lương năm 550, Triệu Quang Phục lên ngôi làm vua, lấy hiệ là gì? A. Triệu Việt Vương B. Dạ Trạch Vương C. Triệu Nam Vương D. Nam Việt Vương C©u 33 : Người Chăm và người Phù Nam sùng tín tôn giáo nào nhất? A. Bà La Môn B. Ấn Độ giáo C. Hin – đu giáo và Phật giáo D. Phật giáo C©u 34 : Vào giữa thế kỉ XVIII tình hình đàng trong như thế nào? A. Diễn ra sự tranh chấp ruộng đất khốc liệt B. Bứơc vào thời kì hưng thịnh nhất C. Chính quyền suy thoái, nhân dân khốn khổ D. Ổn định và phát triển C©u 35 : Đến vương chiều nào, miền Bắc Ấn Độ đựơc thống nhất trở lại, bước vào một thời kì mới, thời kì phát triển cao và rất đặc sắc của lịch sử Ấn Độ? A. Vương triều A-sô-ca B. Vương triều Hác-sa C. Vương triều Hồi giáo Đê-li D. Vương triều Giúp-ta C©u 36 : Năm 1358 diễn ra sự kiện lịch sử nào ở nước Pháp? A. Từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XIV B. Khởi nghĩa Oát Tay-lơ C. Bạo động của nông nô D. . Khởi nghĩa Giắc-cơ-ri C©u 37 : Chế độ quân điền dưới thời nhà Đường là gì? A. Lấy ruộng công và ruộng đất bỏ hoang B. Lấy ruộng đất của nhà nước chia bình quân chia cho nông dân cho mọi người C. Lấy ruộng đất của nông dân giàu chia cho D. Lấy ruộng đất của địa chủ, quan lại chia nông dân nghèo cho nông dân C©u 38 : Cư dân nào đã mở đằuthòi đại đồng thau ở Việt Nam? A. Cư dân Hoà Bình B. Cư dân Vi Sơn- Phú Thọ C. Cư dân Lai Châu D. Cư dân Phùng Nguyên. C©u 39 : Người Phơ –răng vốn dĩ là một bộ tộc sống ở miền nào của Châu Âu? A. Sống ở miền Nam Châu Âu B. Sống ở miền Đông Châu Âu C. Sống ở miền Bắc châu Âu D. Sống ở miền Tây Châu Âu C©u 40 : Tính cộng đồng trong thị tộc được biểu hiện như thế nào? A. Sự bình đẳng giữa các thành viên trong thị B. Mọi sinh hoạt và của cải được coi là của tộc chung, việc chung và làm chung C. Tập hợp một số thị tộc, sông cạnh nhau, có D. Các thị tộc có quan hệ gắn bó với nhau họ hàng với nhau và cùng một nguồn gốc tổ tiên xa xôi C©u 41 : Nhà nước Văn Lang chia cả nước làm bao nhiêu bộ, đứng đầu mỗi bộ là ai? A. CHia thành 15 bộ, đứng đầu mỗi bộ là Lạc B. Chia thành 15 bộ, đứng đầu mỗi bộ là Lạc Tướng hầu C. Chia thành 15 bộ, đứng đầu mỗi bộ là Bồ D. Chia thành 15 bộ, đứng đầu mỗi bộ là chính Quan Lang C©u 42 : Dưới thời nhà Nguyễn đã xuất hiện một nghề thủ công mới, đó là nghề nào? A. Nghề khai mỏ B. Nghề in tranh dân gian C. Nghề làm gốm sứ D. Nghề dệt vải C©u 43 : Từ thế kỉ XI-XIII, văn hoá Tây Âu bị ràng buộc bởi hệ tư tưởng nào? A. Nhà thờ Ki – tô B. Nho giáo C. Trung quân D. Thiên chúa giáo C©u 44 : Dưới triều Nguyễn, địa danh nào được chọn làm kinh đô là trung tâm đầu não của cả nước? A. Phú Xuân (Huế) B. Gia Định (Sài Gòn) C. Phủ Quy Nhơn D. Thăng Long (Hà Nội) C©u 45 : Từ đầu thế kỉ XVI, ở Tây Âu đã xuất hiện hình thức sản xuất gì thay thế cho phường hội nhập? A. Công trường thủ công B. Thương đoàn C. Nông trại D. Xưởng thủ công C©u 46 : Trong khoảng những thế kỉ đầu công nguyên, ở Nam Trung Bộ ngày nay, quốc ra nào ra đời? A. Lạc Việt B. Lâm Ấp Cham - pa C. Phù Nam D. Đại Việt C©u 47 : Bước nhảy vọt đầu tiên trong qúa trình tiến hoá của loài người là gì? A. Từ người tinh khôn chuyển thành người B. Từ người tối cổ trở thành người tinh khôn hiện đại C. Từ vượn cổ trở thành người tinh khôn D. Từ vượn cổ trở thành người tối cổ C©u 48 : Nhà Tần thống nhất Trung Quốc vào khoảng thời gian nào? A. Khoảng năm 212 TCN B. Khoảng năm 221 TCN C. Khoảng năm 122 TCN D. Khoảng năm 215 TCN C©u 49 : Các quốc gia cổ Đông Nam Á hình thành và phát triển trong khoảng thời gian nào? A. Khoảng đầu Công nguyên đến thế kỉ VII B. Khoảng từ thế kỉ VII đến thế kỉ X C. Khoảng những thế kỉ tiếp giáp Công D. khoảng những thế kỉ tiếp giáp trước và sau nguyên công nguyên C©u 50 : Vào thời gian nào tên nước Đại Cồ Việt được đổi thành Đại Vịêt? A. Năm 1056 B. Năm 1052 C. Năm 1054 D. Năm 1055 C©u 51 : Chính quyền trung ương thời nhà Nguyễn đựơc tổ chức theo mô hình thời nhà nào trước đó? A. Thời nhà Trần B. Thời nhà Lý C. Thời nhà Lê D. Câu A và B đều đúng C©u 52 : Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta có tên gọi là gì? Do ai ban hành? A. Hoàng triều luật lệ. Do Lý Thánh Tông ban B. Hình Luật. Do Lý Thánh Tông ban hành hành C. Quốc triều hình luật. Do Lê Thánh Tông D. Luật Hồng Đức. Do Lê Thánh Tông ban ban hành hành C©u 53 : Do đâu mà người phương Đông phải liên kết với nhau trong các công xã để khai phá đất đai làm thuỷ lợi? A. Do nhu cầu sản xuất nông nghiệp B. Do nhu cầu chống lại thiên tai C. Do nhu cầu mở rộng diện tích canh tác D. Do nhu cầu chăn nuôi C©u 54 : Thành thị trung đại châu Âu ra đời biểu hiện sự tiến bộ trước hết trong lĩnh vực nào ? A. Ngoại thương B. Nông nghiệp C. Thủ công nghiệp D. Thương nghiệp C©u 55 : Một bộ phận nông dân Trung Quốc dưới thời nhà Tần giữ được ruộng đất để cày cấy gọi là ? A. Nông dân tự canh B. Nông dân giàu có C. Nông dân lĩnh canh D. Câu A và B đúng C©u 56 : Các di tích văn hó Đồng Nai thuộc vùng nào? A. Tây Nam Bộ B. Nam Trung Bộ C. Nam Bộ D. Đông Nam Bộ C©u 57 : Dòng sông nào hàng năm đã mang về cho Ai Cập một lượng phù sa màu mỡ mà nhà sử học Hê-rô-đốt cho đó là quà tặng của Ai Cập A. Sông Ơ-phơ-rat và Ti-gơ-rơ B. Sông Hoàng Hà C. Sông Nin D. Các dòng sông trên C©u 58 : Sau khi đánh chiếm Mê Linh (Vĩnh Phúc), ngiã quân của Hai Bà Trưng đánh chiếm vùng nào A. Câu A và B đúng B. Hát Môn (Phú Thọ, Hà Tây) C. Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) D. Luy Lâu (Thuận Thành ,Bắc Ninh C©u 59 : Ai là người lên ngôi hoàng đế, lập ra nhà Minh? A. Lý Tự Thành B. Trần Thắng C. Ngô Quảng D. Chu Nguyên Chương C©u 60 : Việc sử dụng nguyên liệu đồng và thuật luyện kim để chế tạo công cụ lao động có tác dụng A. C. C©u 61 : A. C. C©u 62 : A. C. C©u 63 : A. C. C©u 64 : A. C. C©u 65 : A. C. C©u 66 : A. C. C©u 67 : A. C. C©u 68 : A. C. C©u 69 : A. C. C©u 70 : A. C. C©u 71 : A. C. C©u 72 : A. C. ngành sản xuất nào? B. Nông nghiệp trồng lúa Tất cả các ngành trên D. Thủ công nghiệp Thương nghiệp Thời kì khủng hoảng và suy thoái của chế độ phong kiến ở Châu Âu vào thời gian nào? B. Từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XIV Từ thế kỉ X đến XI D. Từ thế kỉ XVI đến Thế kỉ XVII Từ thế kỉ XIV đến thế kỉ XV Vì sao ngành nông nghiệp phát triển sớm nhất và có hiệu quả nhất ở các quốc gia cổ đại phương Đông? B. Nhờ sử dụng công cụ bằng sắt sớm Nhờ các dòng sông mang phù sa bồi đắp D. Tất cả các lí do trên Nhờ nhân dân cần cù lao động Vào các thế kỉ XV – XVI, trên thế giới có sự kiện gì đáng ghi nhớ góp phần quan trọng vào sự giao lưu quốc tế? B. Những cuộc khai phá vùng đất mới ở Mĩ Đã tìm ra la bàn để đi biển D. Những cuộc phát kiến lớn về địa lí Sự phát triển nhanh chóng của khoa học kĩ thuật Vương triều hồi giáo Đê-li do người nước nào lập nên? B. Người Ấn Độ Người Trung Quốc D. Người Mông Cổ Người thổ nhĩ kì Ở nứơc ta "loạn 12 sứ quân" diễn ra trong thời điểm lịch sử nào? B. Đầu thời Ngô Đầu thời Đinh D. Cuối thời Đinh Cuối thời Ngô Công trình kiến trúc quần thể Ăng –co Vát và Thom là biểu trưng của tôn giáo nào? B. Nho giáo Ấn Độ giáo D. Phật giáo Tất cả các tôn giáo tren hoà quện lẫn nhau. Nguồn lương thực chính của cộng đồng cư dân Văn Lang - Âu Lạc là gì? B. Gạo nếp, gạo tẻ Rau củ và các sản phẩm của nghề đánh cá D. Tất cả các loại trên Các loại củ như khoai, sắn Ai là người hô hào nhân dân Tượng Lâm nổi dậy giành quyền tự chủ và đặt tên nứơc là Lâm Ấp? B. Khu Liên Không phải các vu trên D. Hùng Vương Thục Phán Lực lượng sản xuất chủ yếu trong xã hội phương Đông là ai? B. Nông dân công xã Nô lệ D. Nông nô Nông dân tự canh Trong lịch sử trung đại Ấn Độ, vương triều nào được xem là phát triển thịnh vượng nhất? B. Vương triều Gúp-ta Vương triều Ấn Độ Môn-gô D. Vương triều Hác -sa Vương triều hồi giáo Dê-li Thơ ông tập trung miêu tả những cảnh bất công trong xã hội, miêu tả cảnh nghèo khổ và những nỗi oan khuất của nhân dân lao động, vạch trấn sự áp bức bóc lột và xa xỉ của giai cấp thống trị. Ông là ai? B. Đỗ phủ Bạch Cư Dị D. Lý Bạch Đỗ Lăng Triều đại phong kiến nào ở Việt Nam phải đương đầu với cuộc chiến tranh xâm lược của Nhà Minh ở Trung Quốc? B. Nhà Trần Nhà Lý D. Thời Lê sơ Nhà Nguyễn C©u 73 : A. C. C©u 74 : A. C. C©u 75 : A. C. C©u 76 : A. C. C©u 77 : A. C. C©u 78 : A. C. C©u 79 : A. C. C©u 80 : A. C. C©u 81 : A. C. C©u 82 : A. C. C©u 83 : A. C. C©u 84 : A. C. C©u 85 : Điền vào chỗ trống câu sau đây: "Khu đền Ăng -co Vát và Ăng co Thom ơ Cam -pu-chia, thạt Luông ở Là, Tháp chàm ở Việt Nam vừa mang dáng dấp kiến trúc của ............vừa có nét độc đáo riêng của nền dân tộc. là những di tích lịch sử- văn hoá nổi tiếng thế giới" B. Trung Quốc Ấn Độ D. Thái Lan In-đô-nê-xi-a Đế quốc Rô-ma hùng cứ một thời, đến năm 476 bị bộ tộc noà xâm chiếm? B. Bị bộ tộc Giéc-man xâm và Hung –nô xâm Bị bộ tộc Tây Gốt xâm chiếm chiếm D. Bị bộ tộc Giéc-man xâm chiếm Bị bộ tộc Hung-nô xâm chiếm Chế độ phong kiến phương Tây suy vong vào thời gian nào? B. Khoảng thế kỉ XVI – XVIII Khoảng thế kỉ XVII – XVIII D. Khoảng thế kỉ XV – XVI Khoảng thế kỉ XVI – XVII Xếp theo thứ tự thời gian tên anh hùng dân tộc đã lãnh đạo quân ta làm nên chiến thắng oanh liệt trên sông Bạch Đằng từ thế kỉ X đến thế kỉ XVI? B. Ngô Quyền - Lê Hoàn - Trần Hưng Đạo Lê Hoàn - Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo D. Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo - Lê Hoàn Trần Hưng Đạo - Ngô Quyền - Lê Hoàn Điền vào chỗ trống câu sau đây: “Sau khi Xu-li-nha Vông –xa qua đời, nước Lạn Xạng chia thành ba tiểu quốc đối địch nhau : Luông –pha-băng………………..và Chăm –pa-xăc”. B. Viêng Chăn Xiêng Khoảng D. Sê-nô Mường Sài Nước nào đi đầu trong việc hiểu biết chính xác về trái đất và hệ Mặt Trời? Nguyên nhân vì sao? B. Rôma. Nhờ đi biển Hi Lạp. Nhờ buôn bán giữa các thị quốc D. Ba Tư. Nhờ khoa học kĩ thuật phát triển Hi Lạp. Nhờ đi biển Nước Lạn Xạng ở Lào đựơc thành lập vào năm nào? B. Năm 1533 Năm 1363 D. Năm 1353 Năm 1336 Hai giai cấp chính trong xã hội phong kiến ở phương Đông là giai cấp nào? B. Địa chủ và nông dân tự canh Địa chủ và nông dân lĩnh canh D. Chủ nô và nông nô Chủ nô và nô lệ Hãy sắp xếp tên các triều đại phong kiến ở nước ta theo thứ tự thời gian: B. Đinh - Tiền Lê, Trần, Lý, Ngô, Hồ, Lê sơ, Ngô, Đinh - Tiền Lê, Trần, Lý, Lê sơ, Hồ, Nguyễn Nguyễn D. Ngô, Đinh - Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê sơ, Ngô, Đinh - Tiền Lê, Trần, Lý, Hồ, Lê sơ, Nguyễn Nguyễn Cuối thời nhà Trần, trong lúc đất nước loạn lạc, ai là người ban lện hạn chế việc chấp chiếm ruộng đất của quý tộc, địa chủ nhằm ổn định tình hình? B. Trần Nhân Tông Trần Thánh Tông D. Hồ Quý Ly Nguyễn Trãi Đế quốc Rô-ma dần dần lâm vào tình trạng khủng hoảng từ thế kỉ nào? B. Từ thể kỉ IV Từ thế kỉ VI D. Từ thế kỉ C Từ thể kỉ III Cuộc khởi nghĩa nào ở Trung Quốc làm cho nhà Đường bị lật đổ? B. Khời nghĩa nông dân Ngô Quảng Khởi nghĩa nông dân Chu Nguyên Chương D. Khởi nghĩa nông dân Hoàng Sảo Khởi nghĩa nông dân Trần Thắng Nguồn gốc của những người nô lệ trong xã hội cổ đại phương Đông xuất thân từ đâu? A. Tù binh chiến tranh B. Câu A và B đúng C. Nông dân nghèo không trả được nợ D. Người buon bán từ các nước khác đến C©u 86 : Xuất hiện ngày càng nhiều công trường thay thế cho các phường hội, đó là một trong những biểu hiện của hình thức sản xuất nào? A. Hình thức sản xuất tư bản chủ nghiã B. Không phải các hình thức trên C. Hình thức sản xuất đan xen giữa phong D. Hình thức sản xuất phong kiến kiến và tư bản chủ nghĩa C©u 87 : Vào thời gian nào chữ Quốc ngữ chính thức trở thành chữ viết của dân tộc Việt Nam? A. Vào khoảng thế kỉ XVII B. Vào khoảng thế kỉ XX C. Vào khoảng thế kỉ XIX D. Vào khoảng thế kỉ XVIII C©u 88 : Tình trạng chia cắt loạn lạc sau thời Đường trước thời Tống ở Trung Quốc được sử sách gọi là gì? A. Thời Đông Tấn B. Thời Tam Quốc C. Thời Ngũ đại - Thập quốc D. Thời Tây Tấn C©u 89 : Nét đặc sắc của văn hoá Ấn Độ từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XVI là gì? A. Văn hoá hồi giáo vào Ấn Độ làm thủ tiêu B. Văn hoá truyền thống Ấn Độ đã làm phai văn hoá truyền thống mờ văn hoá hồi giáo C. Tổng hớp các loại hình văn hoá của các D. Song song luôn tồn tại hai nền văn minh nước đều có mặt ở Ấn Độ đặc sắc là Ấn Độ Hin-đu giáo và hồi giáo C©u 90 : Các cua thời Lê và Lý hàng năm thường về các địa phương để làm gì? A. Kiểm tra lại việc ban cấp ruộng đất cho B. Làm lễ cày ruộng công điền nông dân C. Cùng nông dân làm công tác thuỷ lợi D. Làm lễ cày tịch điền C©u 91 : Người tối cổ đã có những phát minh lớn gì ghi dấu ấn trong thời nguyên thuỷ? A. Giữ lửa và tạo ra lửa B. Chế tạo công cụ bằng đá C. Ghẻ đẽo công cụ bằng đá thật sắc D. Giữ lửa trong tự nhiên C©u 92 : Ai là tác giả của tác phẩm "Bạch đằng giang phú", một tác phẩm thể hiện niềm tự hào dân tộc A. Nguyễn Trãi B. Trần Quốc Tuấn C. Lý Thường Kiệt D. Trương Hán Siêu C©u 93 : Vào giứa thế kỉ XVIII tình hình Đàng Trong như thế nào? A. Liên tục mở các cuộc tấn công vào vùng B. Mang quân đánh chiếm toàn bộ phủ Quy đất Gia Định, giải phóng hầu hết Đàng Nhơn, chuẩn bị tấn công ra Đàng Ngoài Trong và tiêu diệt lực lượng cát cứ của chúa Nguyễn C. Liên tục mở các cuộc tấn công vào Đàng D. Liên tục mở các cuộc tấn công vào Đàng Trong và Đàng Ngoài Trong, đánh chiếm Phú Yên C©u 94 : vì sao Đông Nam Á được coi là khu vực co quá trình chuyển hoá từ vượn thành người? A. Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy dấu vết B. Người tinh khôn xuất hiện rất sớm ở Đông hoá thạch ở hầu hết các nước trong khu Nam Á vực Đông Nam Á C. Vượn người đã được hình thành sớm ở các D. Tìm thấy công cụ lao động tối cổ ở Đông nước Đông Nam Á Nam Á C©u 95 : Chữ viết đầu tiên của người phương Đông cổ đại là chữ gì? A. Chữ tượng hình B. Chữ Nôm C. Chữ tượng ý D. Chữ tượng thanh C©u 96 : Vương triều Gúp-ta do ai sáng lập? Vào thời gian nào? A. C. C©u 97 : A. C. C©u 98 : A. C. C©u 99 : A. C. C©u 100 : A. C. C©u 101 : A. C. C©u 102 : A. C. C©u 103 : A. C. C©u 104 : A. C. C©u 105 : A. C. C©u 106 : A. C. C©u 107 : A. C. C©u 108 : B. Gúp -ta sáng lập, vào đầu công nguyên Bim-bi-sa-ra sáng lập, vào năm 1500 TCN D. A-cơ-ba sáng lập vào thế kỉ IV A-sô-ca sáng lập vào thế kỉ II Ai được coi là ông vua kiệt xuất và nổi tiếng nhất trong lịch sử Ấn Độ? B. Hác-sa A-sô-ca D. A-cơ-ba Gúp-ta Nhà Trần đã sử dụng biện pháp chủ yếu nào để phòng thuỷ tai? B. Đào một số kênh máng và đắp đê Huy động nhân dân cả nước đắp đê dọc theo các con sông lớn D. Cử các chức Hà đê sứ để trông coi đê điều Tất cả các biện pháp trên Hãy nêu biểu hiện của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu trên lĩnh vực công nghiệp? B. Tất cả các biểu hiện trên Quan hệ giữa lãnh chúa và nông nô trước kia được thay bằng quan hệ giữa chủ trại với công nhân nông nghiệp D. Các thương hội trung đại được thay thế Nhiều công trường thủ công đã xuất hiện thay thế cho phường hội bằng các công ty thương mại Từ thời Bắc thuộc hai tôn giáo lớn đã được truyền bá vào nước ta, từng bước hoà nhập vào cuộc sống của nhân dân. Đó là hai tôn giáo nào? B. Phật giáo và Ấn Độ giáo Phật giáo và Thiên Chúa giáo D. Nho giáo và Phật giáo Phật giáo và Đạo giáo Địa bàn cư trú của cư dân Sơn Vị kéo dài từ tỉnh nào đến tỉnh nào ở Việt Nam ngày nay? B. Từ Sơn La đến Quảng Trị Từ Lai Châu đến Quảng Bình D. Từ Lào Cai đến Nghệ An Từ Lạng Sơn đến Hà Tĩnh Ai là người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Tần vào thế kỉ thứ III TCN? B. Hùng Vương Hai Bà Trưng D. Thục Phán Bà Triệu Từ cuối thế kỉ III TCN, nhân dân Lạc Việt và Âu Việt đã phải hợp lực chiến đấu chống kẻ thù xâm lược nào của Trung Quốc? B. Nhà Triệu Nhà Ngô D. Nhà Tần Nhà Hán Sự ra đời và ngày càng lớn mạnh của các hội chợ ở Châu Âu trung đại nhằm mục đích gì? B. Thúc đẩy hoạt động thương mại Bảo vệ thương hội D. Chống lại các thế lực phong kiến Thúc đẩy thủ công nghiệp phát triển Triều nhà Đinh trong lịch sử nước ta được thành lập và tồn tại trong khoảng thời gian nào? B. Từ năm 967-979 Từ năm 968-979 D. Từ năm 968-1001 Từ năm 939-944 Từ cuối thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XVI, ruộng đất ngày càng tập trung trong tay vào trong tay ai? B. Địa chủ, quan lại Nhà nước phong kiến D. Toàn dân Nông dân Bộ lễ, binh, hình, công, lại, hộ ở thời nhà Minh của Trung Quốc bắt đầu xuất hiện trong triều đại phong kiến nào ở Việt Nam B. Thời Lê sơ Thời Trần D. Thời Nguyễn Thời Lý Những chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nước ta từ năm 179 TCN đến thế kỉ X nhằm thực hiện âm mưu gì? A. Sáp nhập nước ta vào lãnh thổ của chúng B. Biến nước ta thành căn cứ quân sự để xâm lược các nứơc khác C. Biến nước ta thành thị trường tiêu thụ hàng D. Biến nước ta thành thuộc địa kiểu mới của hoá của chúng chúng C©u Vì sao nhân dân ta không ngừng vùng lên đấu tranh chống chế độ phong kiến Bắc thuộc? 109 : A. Vì bị bóc lột theo kiểu địa tô phong kiến B. Vì căm thù sâu sắc chế độ cai trị tàn bạo của kẻ thù C. Vì bị mất ruộng đất quá nhiều D. Vì đời sống gặp nhiều khó khăn C©u 110 : Quân đội dưới thời Lý, Trần được tuyển chọn theo chế độ nào? A. Theo chế độ tuyển chọn tức con em quan B. Theo chế độ "Ngự ông ư binh" lại C. Theo chế độ "Ngụ binh ư nông". D. Theo chế độ tuyển mộ binh sĩ C©u 111 : Ở di tích Vi Sơn (Phú Thọ), các nhà khảo cổ học đã tìm thấy di chỉ gì của Người hiện đại của Việt Nam? A. Nhiều răng hoá thạch ở giai đoạn sớm B. Nhiều xương hoá thạch ở giai đoạn muộn C. Nhiều công cụ bằng đồng thau ở giai đoạn D. Nhiều công cụ bằng đá ở giai đoạn muộn sớm C©u 112 : Lực lượng sản xuất chủ yếu trong các lãnh địa phong kiến là ai? A. Giai cấp nông dân tự do B. Lãnh chúa phong kiến C. Giai cấp nô lệ D. Giai cấp nông nô C©u 113 : Nước nào là quê hương cảu phong trào Văn hoá phục hưng? A. Hà Lan B. I-ta-li-a C. Đức D. Pháp C©u 114 : Quân đội dưới thời Lý - Trần bảo vệ nhà vua và kinh thành được gọi là gì? A. Ngoại bình B. Lộ Binh C. Cấm quân D. Kỵ binh C©u 115 : Cùng với đạo phật, đến đời Tống, tôn giáo nước nào được phát triển thêm một bước về lí luận? A. Thiên chúa giáo B. Đạo giáo C. Tất cả các tôn giáo trên D. Nho giáo C©u 116 : Ở nươc ta thời Bắc thuộc, đâu là nơi xuất phát các cuộc đấu tranh chống lại các triều phương bắc để giành độc lập dân tộc? A. Rừng núi B. Thành thị C. Cả nông thôn và thành thị D. Làng xóm ở nông thôn C©u 117 : Di cốt người tối cổ được tìm thấy đầu tiên ở những khu vực nào? A. Sử dụng công cụ bằng đồng thau B. Ở Tây Á, Gia-va, Bắc Kinh C. Ở Đông Phi- Tây Á,Gia - va D. Ở Đông Phi, Gia-va, Bắc Kinh C©u 118 : Trần Thái Tông viết hai câu thơ: "Người lính già đầu bạc Kể mãi chuyện Nguyên Phong" đề nói về chiến công oanh liệt chống quân xâm lược nào? A. Mông Cổ (1258) B. Nhà Tống (1075 - 1077) C. Nhà Minh (1427) D. Nhà Nguyên (1288) C©u 119 : Tên nước đại việt có từ thời vua nào của nhà Lý? A. Vua Lý Thái Tông B. Vua Lý Nhân Tông C. Vua Lý Thái Tổ D. Vua Lý Thánh Tông C©u Lợi dụng cơ hội nào quân Nam Hán kéo vào xâm lựơc nước ta lần thứ hai? 120 : A. Nộ bộ triều đình nhà Ngô bị rối loạn C. Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ để đoạt chức tiết độ sứ B. Kiều Công Tiễn bị Ngô Quyền giết chết D. Ngô Quyền đem quân đánh Kiều Công Tiễn, Kiều Công Tiễn cho người sang cầu cứu Nam Hán C©u Vào cuối thế kỉ XIV, một khu thành lứn được xây dựng ở đâu ? 121 : A. Ở Thăng Long B. Ở Chí Linh (Thanh Hoá ) C. Ở Lam Sơn (Thanh Hóa) D. Ở Vĩnh Lộc (Thanh Hoá) C©u Chủ nghĩa Tư Bản ở châu Âu được hình thành trên cơ sở nào? 122 : A. Thu vàng bạc, hương liệu từ Ấn Độ và B. Các thành thị trung đại phương Đông C. vốn và công nhân làm thuê D. Sự phá sản của chế độ phong kiến C©u Hai bộ sử thi nối tiếng nhất của Ấn Độ thời cổ đại là gì? 123 : A. Ra-ma-ya-na và Xát-sai-a B. Ma-ha-bha-ra-ta và pritsicat C. Ma-ha-bha-ra-ta và Ra-ma-ya-na D. Ra-ma-ya-na và Mê-ga-du-ta C©u Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế vào năm nào? Đặt niên hiệu là gì? 124 : A. Năm 1801 - Niên hiệu là Gia Long B. Năm 1806- Niên hiệu là Minh Mạng C. Năm 1802 - Niên hiệu là Gia Long D. Năm 1804 - Niên hiệu là Càn Long C©u Vương quốc Cam-phu-chia đựoc hình thành vào khoảng thời gian nào? 125 : A. Vào khoảng thế kỉ IV B. Vào khoảng thế kỉ V C. Vào khoảng thế kỉ VI D. Vào khoảng thế kỉ III C©u Trong chính sách đối ngoại của mình, triều đình nhà Nguyễn bắt nước nào phải thuần phục? 126 : A. Các nước Đông Nam Á B. Lào và Chân Lạp C. Chăm - pa và Cao Miên D. Các nước phương Tây C©u Lưu Bị, Quan Văn Trường, Trương Phi là ba nhân vật chính trong tác phẩm nào ở Trung Quốc 127 : A. Thuỷ Hử B. Hồng Lâu Mộng C. Tây du kí D. Tam quốc diễn nghĩa C©u 128 : Một trong những nguyên nhân nào dưới đây dẫn đến cuộc phát triển địa lí ở thế kỉ XV-XVI? A. Do sự phát triển nhanh chóng của lực B. Do khoa học- kí thuật lúc này đã có những lượng sản xuất làm cho nhu cầu về hương bước tiến quan trọng. liệu, vàng bạc, thị trường ngày càng tăng. C. Do nhu cầu muốn tiến hành chiến tranh D. Do xã hội Tây Âu nảy sinh nhiều mâu xâm lược các nước thuẫn về kinh tế và xã hội C©u Giữ độc quyền sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, bảo vệ quyền lợi cho thợ thủ công cùng ngành 129 : nghề và đấu tranh chống lại sự áp bức, sách nhiễu của lãnh chúa phong kiến địa phương. Đó là mục đích của : A. Các xưởng thủ công B. Phường hội C. Thương hội D. Các công trường thủ công C©u Vì sao các quốc gia cổ đại phương Đông xuất hiện sớm hơn các quốc gia cổ đại phương Tây? 130 : A. Ở phương Đông có sông, nhiều đồi thuận B. Cả ba ý trên đều đúng lợi cho con người C. Ở phương Đông có điều kiện tự nhiên D. Ở phương Đông xuất hiện công cụ bằng thuận lợi kim loại sớm C©u Thời Tiền Lê, nước ta đang đương đầu với cuộc chiến tranh xâm lược của quân nào ở Trung 131 : Quốc? A. Nhà Nguyên B. Nhà Minh C. Nhà Hán D. Nhà Tống C©u Từ nửa sau thế kỉ XVII, tình hình ruộng đất ở Đàng Trong và Đàng Ngoài như thế nào? 132 : A. Ruộng đất Đàng Ngoài mở rộng hơn Đàng B. Ruộng đất Đàng Trong mở rộng, Đàng Trong Ngoài bị thu hẹp C. Ruộng đất cả hai Đàng đều thu hẹp D. Ruộng đất cả hai đàng đều mở rộng nhất là ở Đàng Trong C©u Mâu thuẫn bao trùm trong xã hội nước ta dưới thời Bắc thuộc là quan hệ gì? 133 : A. Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với địa B. Mâu thuẫn giữa quý tộc phong kiến Việt chủ phong kiến Nam với chính quyền đô hộ phương Bắc C. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với chính D. Tất cả các mâu thuẫn trên quyền đô hộ phương Bắc C©u xã hội phong kiến TâyÂu đựơc hình thành trong khoảng thời gian nào? 134 : A. Khoảng thế kỉ V đến thế kỉ X B. Khoảng thế kỉ VII đến thế kỉ X C. Khoảng thế kỉ III TCN đến thế kỉ X D. Khoảng thế kỉ VI đến thế kỉ XI C©u Nước Đại Việt dưới thời nào đã phải đương đầu với cuộc kháng chiến chống xâm lược Mông 135 : Nguyên? A. Thời Đinh - Tiền Lê B. Thời nhà Trần C. Thời nhà Lý, nhà Trần D. Thời nhà Hồ C©u Vương quốc Lan Xang bước vào giai đoạn thịnh vượng vào thế kỉ nào? 136 : A. Khoảng thế kỉ XV-XVI B. Khoảng thế kỉ XIV -XV C. Khoảng thế kỉ XV-XVII D. Khoảng thế kỉ XVI-XVII C©u Thành thị châu Âu Trung đại ra đời có tác động như thế nào đối với sự tồn vong của các lãnh 137 : địa phong kiến? A. Tiền đề để làm tiêu vong các lãnh địa B. Làm cho lãnh địa thêm phát triển C. Kìm hãm sự phát triển kinh tế lãnh địa D. Thúc đẩy kinh tế lãnh địa phát triển C©u Quốc gia cổ Chăm - pa được hình thành trên địa bàn của nền văn hoá nào? 138 : A. Văn hó Sa Huỳnh B. Văn hó Óc-Eo C. Văn hoá Đồng Nai D. Văn hoá Đông Sơn C©u Phong trào "Rào đất cướp ruộng" diễn ra sớm nhất ở nước nào? 139 : A. Anh B. Bồ Đào Nha C. Tây Ban Nha D. Pháp C©u Vua đầu tiên của nhà Trần là ai? 140 : A. Trần Thái Tông (Trần Cảnh) B. Trần Anh Tông (Trần Thuyên) C. Trần Nhân Tông (Trần Khâm) D. Trần Thánh Tông (Trần Hoàng) C©u Chiến thắng nào đã ghi dấu ấn sâu sắc nhất về sự đánh bại quan Mãn Thanh xâm lược? 141 : A. Chiến thắng Hà Nội B. Chiến thắng Ngọc Hồi C. Chiến thắng Ngọc Hồi, Đống Đa D. Chiến thắng Thăng Long C©u 142 : A. C. C©u 143 : A. C. C©u 144 : A. C. C©u 145 : Các quốc gia Đông nam Á có một nét chung về điều kiện tự nhiên, đó là chịu ảnh hưởng của: khí hậu gió mùa Khí hậu hàn đới Nước cham - pa ra đời vào thời gian nào? B. khí hậu nhiệt đới D. Khí hậu ôn đới Khoảng thời gian từ thế kỉ V Khoảng thời gian từ thế kỉ VII Văn hoá phục hưng đã đề cao vấn đề gì? B. Khoảng thời gian từ thế kỉ VI D. Khoảng thời gian từ thế kỉ VIII Giá trị con người và khoa học tự nhiên Tự do cá nhân B. Khoa học- xã hội nhân văn D. Tôn giáo Ai là người thực hiện cuộc hành trình từ châu Âu sang phương Đông trước cuộc phát triển địa lí thế kỉ XV? A. B.ĐI-a-xơ B. Va-xcô Đơ Ga-ma C. Mác-cô-pô-lô D. Không có ai cả C©u Thời đại văn hoá phục hưng đã chứng kiến sự tíên bộ vượt bậc của lĩnh vực nào? 146 : A. Khoa học xã hội –nhân văn B. Khoa học –kĩ thuật C. Tư tưởng văn hoá D. Văn học nghệ thuật C©u Người nước nào đã tính được một năm có 365 ngày và ¼, nên họ định ra một tháng có 30 ngày, 147 : riêng tháng hai có 28 ngày. A. Trung Quốc B. Hi Lạp C. Rô-ma D. Ai Cập C©u Chế độ phong kiến phương Đông rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng vào thời gian nào? 148 : A. Khoảng thế kỉ XVII – XI B. Khoảng thế kỉ XVI – XVIII C. Khoảng thế kỉ XV – XVIII D. Khoảng thế kỉ XVI – XVII C©u Vương triều Nguyễn tồn tại trong khoảng thời gian nào? Có bao nhiêu đời vua? 149 : A. Từ năm 1801 đến 1945. Có 13 đời vua B. Từ năm 1802 đến 1858. Có 12 Đời vua C. Từ năm 1802 - đếm 1885. Có 13 Đời vua D. Từ năm 1802 đến 1945. Có 13 đời vua C©u Cách ngày nay khoảng bao nhiêu năm các bộ lạc trên đất nước ta đã biết đến dồng, thuật luyện 150 : kim và nghề trồng lúa nước? A. Khoảng 3000-4000 năm B. Khoảng 2000 - 3000 năm C. Khoảng 3000 - 3500 năm D. KHoảng 1000- 2000 năm C©u Tín ngưỡng chủ yếu và phổ biến của cư dân Văn Lang - Âu Lạc là gì? 151 : A. Thờ cúng tổ tiên B. Sùng bái tự nhiên C. Thờ thần mặt trời D. Thờ thần núi C©u Người kế tục Lý Nam Đế lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược vào năm 152 : 545 là ai? A. Lý Phật Tử B. Lý Tự Tiên C. Lý Thiên Bảo D. Triệu Quang Phục C©u Nhà Minh được thành lập trong khoảng thời gian nào? Do ai sáng lập? 153 : A. Khoảng thời gian 1271-1464, do Hoàng B. Khoảng thời gian 1368-1474, do Chu Sảo Nguyên Chương sáng lập C. Khoảng thời gian 1271-1368, do Ngô D. Khoảng thời gian 1368-1464, do Chu C©u 154 : A. C. C©u 155 : A. C. C©u 156 : A. C. C©u 157 : A. C. C©u 158 : A. C. C©u 159 : A. C. C©u 160 : A. C. C©u 161 : A. Quảng sáng lập Khởi nghĩa của Nông Văn Vân nổ ra ở đâu? Nguyên Chương sáng lâpj B. Tuyên Quang, Hà Giang Thái Nguyên, Tuyên Quang D. Cao Bằng, Lạng Sơn Tuyên Quang, Cao Bằng Ở Nam triều, ai là người thâu tóm mọi quyền hành trong tay mình và loại dần ảnh hưởng của họ Nguyễn? B. Trịnh Tráng Trịnh Tùng D. Trịnh Kiểm Trịnh Doanh Chữ viết của người Chăm bắt nguồn từ chữ nào? B. Bắt nguồn từ chữ phạn của người Ấn Độ. Bắt nguồn từ chữ tượng hình của Trung Quốc D. Bắt nguồn từ chữ quốc ngữ của người Việt Bắt nguồn từ chữ tượng ý của người Trung Quốc Nam Chiến thắng có ý nghĩa quyết định thắng lợi của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc dưới ngọn cờ khởi nghĩa Lam Sơn là trận nào? B. Chiến thắng Tốt Động - Chúc Động (1426) Chiến thắng Chi Linh - Xương Giang (1427) D. Chiến thắng Diễn Châu (1425) Chiến thắng Chi Linh (1424) Ai là tác giả của hai câu thơ dưới đây: "Tướng sĩ, quân hầu đều biết chữ Chăn voi, thư lại cũng hay thơ" B. Trần Nhân Tông Trần Quang Khải D. Trần Nguyên Đán Trần Sư Mạnh Nhân tố nào là nhân tố cuối cùng, có tính chất quyết định, dẫn tới sự suy sụp của các vương quốc Đông Nam Á B. Sự xâm nhập của chủ nghĩa Tư bản Sự nổi dậy của cát cứ, địa phương ở từng nước phương Tây D. Phong trào khởi nghĩa của nông dân Sự xung đột giữa các quốc gia Đông Nam Á Nhà Tống đã giải quyết những khó khăn giữa thế kỉ XI như thế nào? B. Đánh hai nước Liêu, Hạ Đánh Đại Việt làm cho Liêu, Hạ kiêng nể D. Giải hoà với Đại Việt để đánh Liêu, Hạ Đánh Cham-pa để mở rộng lãnh thổ Nguyên nhần nào dưới đây là nguyên nhân cơ bản nhất làm bùng nổ phong trào khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài đầu thập niên 40 của thế kỉ XVIII? B. Nông dân bị chế độ thuế, lao dịch, binh Nông dân bị chấp chiếm, cướp đoạt hết ruộng đất dịch nặng nề C. Nông dân bị nạn hạn hán, lụt lội, vỡ đê làm D. Nông dân muốn thoát khỏi sự ràng buộc mất mùa xảy ra liên tiếp của chế độ phong kiến Đàng Ngoài C©u 162 : Thời nhà Minh bỏ các chức Thừa tướng, thái uý và thay vào đó bằng chức gì? A. Tiết độ sử B. Không thay thế chức nào? C. Các quan thượng thư phụ trách các bộ D. Quan văn, quan võ C©u Sự phân hoá giàu nghèo ngày càng sâu sắc hơn dưới thời văn hoá nào? 163 : A. Dưới thời văn hoá Phùng Nguyên B. Dưới thời văn hoá Sa Huỳnh C. C©u 164 : A. C. C©u 165 : A. C. D. Dưới thời văn hoá Hoa Lộc Dưới thời văn hoá Đông Sơn Ở phía bắc nước ta, các nhà khảo cổ học tìm thấy tích Người tối cổ ở tỉnh nào? B. Hải Phòng, Quảng Ninh Lạng Sơn, Thanh Hoá D. Nghệ An, Thanh Hoá Hoà Bình, Sơn La Khi lên ngôi Hoàng đế, công việc đầu tiên của nhà Nguyễn Ánh tập trung giải quyết là gì? B. Xây dựng quân đội hùng mạnh Trả thù phong trào Tây Sơn D. Thiết lập một hệ thống cai trị từ Trung Xây dựng cung đình nguy nga, tráng lệ ương tới các địa phương C©u Chế độ phong kiến phương Đông rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng vào thời gian nào? 166 : A. Khoảng thế kỉ XVI – XVIII B. Khoảng thế kỉ XVII – XIX C. Khoảng thế kỉ XVI – XVII D. Khoảng thế kỉ XV – XVIII C©u Dưới thời nhà Nguyễn dòng văn học nào ngày càng phong phú và hoàn thiện? 167 : A. Dòng văn học chữ Quốc Ngữ B. Dòng văn học dân gian C. Dòng văn học chữ Nôm D. Dòng văn học chữ Hán C©u Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế vào năm nào? Đặt tên nước là gì? 168 : A. Năm 968. Đặt tên nước là Đại Việt B. Năm 967. Đặt tên nước là Đại Cồ Việt C. Năm 969. Đặt tên nước là Đại Việt D. Năm 968. Đặt tên nước là Đại Cồ Việt C©u Nhà Nguyễn chủ trương hạn chế hoạt đọng của tôn giáo nào? 169 : A. Phật giáo B. Đạo giáo C. Thiên Chúa giáo D. Nho giáo C©u Năm 944, Ngô Quyền mất, đất nước ta trở lên như thế nào? 170 : A. Nhà Ngô suy vong "loạn 12 sứ quân" diễn B. Ngô Xương Ngập chiếm ngôi vua, đất ra, đất nước bị chia cắt nước tiếp tục ổn định C. Ngô Xương Văn chiếm ngôi vua, "loạn 12 D. Dương Tam Kha chiếm ngôi vua, tiếp tục sứ quân". xây dựng đất nứơc C©u Quốc gia cổ đại ra đời sớm nhất trên nứơc ta là quốc gia nào? 171 : A. Âu Lạc B. Lâm Ấp C. Văn Lang D. Phù Nam C©u Vid sao Nguyễn Hoàng xin vào trấn thủ ở Thuận Hoá? 172 : A. Tập hợp nhân dân khai hoang B. Tất cả các lí do trên C. Tránh âm mưu ám hại của họ Trịnh D. Tránh sự xung đột giữa Nam - Bắc triều. C©u Vào khoảng thời gian nào nước Ma-ga-da lớn mạnh hơn cả, được nhiều nước khác tôn phục? 173 : A. Khoảng 500 năm TCN B. Khoảng 1500 năm TCN C. Khoảng 1200 năm TCN D. Khoảng 1000 năm TCN C©u Nước Văn Lang tồn tại trong khoảng thời gian nào? 174 : A. Khoảng từ thế kỉ V đến thế kỉ III TCN B. Khoảng từ thế kỉ V đến thế kỉ IV TCN C. Khoảng từ thế kỉ VI đến thế kỉ III TCN D. Khoảng từ thế kỉ VI đến thế kỉ IV TCN C©u Sắp xếp các chiến thắng oanh liệt của quân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh chống ngoại xâm 175 : từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII theo thứ tự thời gian nào? A. Như Nguyệt, Bạch Đằng, Chi Lăng B. Bạch Đằng - Như Nguyệt, Chi Lăng- Xương Giang, Ngọc Hồi - Đống Đa Xương Giang, Ngọc Hồi - Đống Đa C. Chi Lăng - Xương Giang, Bạch Đăng, D. Chi Lăng - Xương Giang, Ngọc Hồi Ngọc Hồi - Đống Đa, Như Nguyệt Đống Đa, Như Nguệt, Bạch Đằng C©u Ở Việt Nam Phật giáo và Đạo giáo suy yếu dần vào thời gian nào 176 : A. Từ thế kỉ XV B. Từ thế kỉ XVI C. Từ thế kỉ XIV D. Từ thế kỉ XVII C©u Đối với nhà Thanh ở Trung Quốc, triều đình nhà Nguyễn thực hiện chính sách đối ngoại như 177 : thế nào? A. Kiên quyết không chịu phục tùng nhà B. Giữ quan hệ hoà hảo hai bên cùng có lợi Thanh C. Thực hiện chính sách "đóng cửa với nhà" D. Chịu phục tùng nhà Thanh Thanh. C©u Người dựng lên nước Âu Lạc là ai? Đóng đô ở đâu? 178 : A. Hùng Vương, đóng đô ở Bạch Hạc B. An Tiêm, đóng đô ở Cổ Loa C. Lang Liêu, đóng đô ở Thăng Long D. Thục Phán (An Dương Vương), đóng đô ở Cổ Loa C©u Phong trào cải cách tôn giáo nổ ra đầu tiên ở nước nào? 179 : A. Nước Pháp B. Nứơc Thuỵ Sỹ C. Nước Anh 4. Vì sao xuất hiện phong trào D. Nước Đức cải cách tôn giáo? A. Giáo hội tăng cường bóc lột nhân dân B. Giáo hội là lực lượng cản trở sự phát triển của giai cấp tư sản đang lên C. Giáo hội dựa vào Kinh Thánh của đạo Ki – tô bóc lột nhân dân về mặt tinh thần D. cả ba câu trên đều đúng C©u Điều kiện nào đóng vai trò chủ yếu dẫn đến sự ra đời cảu phong trào văn hoá phục hưng? 180 : A. Sự xuất hiện quan hệ Tư bản chủ nghĩa B. Sự ra đời của giai cấp tư sản C. Sự lớn mạnh của thành thị D. Nhiều phát minh khoa học – kĩ thuật C©u Người tối cổ đã làm gì để sử dụng công cụ lao động bằng đá có hiệu quả hơn? 181 : A. Đã biết ghè đá hai cạnh thật sắc bén. B. Đã biết tra cán vào công cụ bằng đá C. Đã biết ghè đẽo một mặt cho sắc và vừa D. Chỉ sử dụng những hòn đá có sẵn trong tự tay cầm. nhiên, không hề biết ghè đẽo trau truốt C©u Nguyên nhân nào dưới đây là nguyên nhân cơ bản nhất cho Ấn Độ rơi vào tình trạng chia rẽ, 182 : phân tán vào thế kỉ VII? A. Do đất nước rộng lớn chính quyền trung B. Do mỗi vùng lãnh thổ có những điều kiện ương không cai quản nổi và sắc thái riêng C. Do tình trạng cát cứ ở mỗi địa phương D. Do chính quyền trung ương suy yếu C©u Đồ đồng được sử dụng ở Đông Nam Á vào khoảng thời gian nào? 183 : A. Khoảng thiên niên kỉ I TC B. Khoảng thiên niên kỉ III TCN C. Khoảng thiên niên kỉ IV TCN D. Khoảng thiên niên kỉ II TC C©u Sự hình thành chế độ phong kiến ở Tây Âu gắn liền với sự kiện nào? 184 : A. Tất cả các sự kiện trên B. Các cuộc đấu tranh của nô lệ chống lại chủ nô Rô-ma D. Quá trình xâm nhập của các bộ tộc người Giéc-man vào lãnh thổ đế quốc Rô-ma . C©u Cư dân thời Đông Sơn đã khai phá và biển vùng trở thành vùng đất màu mỡ để trồng lúa nước? 185 : A. Vùng châu thổ sông Mã, sông Cả B. Câu A và B đúng C. Vùng châu thổ Sông Hồng D. Vùng châu thổ sông Mê Công C©u 186 : Ngành kinh tế chủ yếu trong xã hội cổ đại phương Đông là gì? A. Thương nghiệp B. Thủ công nghiệp C. Nông nghiệp D. Tất cả các ngành trên C©u Nước Đại Việt phải đương đầu với một số cuộc thử lửa chống quân Mông - Nguyên diễn ra bao 187 : nhiêu năm? A. 15 năm B. 20 năm C. 25 Năm D. 30 năm C©u Lĩnh vực nào thể hiện sự tiến bộ của khoa học kĩ thụât vào thế kỉ XV ở các nước châu Âu? 188 : A. Hiểu biết về thiên văn và du lịch B. Sự hiểu biết về địa lí của các đại dương, về sử dụng la bàn C. Sự hiểu biết về địa lí, đại dương D. Sự hiểu biết về dự báo thời tiết C©u Chiến tranh nông dân Đức thể hiện điều gì? 189 : A. Tất cả đều đúng B. Lòng căm thù của giai cấp tư sản đối với phong kiến và giáo hội thiên chúa giáo C. Lòng căm thù của giai cấp nông dân đối D. Lòng căm thù của quảng đại quần chúng với chế độ phong kiến đã lỗi thời đối với chế độ phong kiến đã lỗi thời C©u Ph. Ma-gien- len là người thuộc quốc gia nào? 190 : A. I-ta-li-a B. Bồ đào nha C. Tây ban nha D. Pháp C©u 191 : Triều đại phong kiến nào ở Trung Quốc kế tiếp triều đại nhà Minh? A. Nhà Bắc Tống B. Nhà Nguyên C. Nhà Minh D. Nhà Thanh C©u 192 : Trong lúc ở Đàng Ngoài khủng hoảng sâu sắc, ở Đàng Trong chúa Nguyễn làm gì? A. Chúa Nguyễn mang quân ra đánh chúa B. Chúa Nguyễn lo củng cố phủ chúa trịnh C. Tất cả các việc làm trên D. Chúa Nguyễn xưng vương, thành lập triều đình riêng C©u Quyền lực xã hội ở các quốc gia cổ đại Địa Trung Hải nằm trong tay ai? 193 : A. Quý tộc phong kiến B. Vua chuyên chế C. Bô lào thị tộc D. Chủ nô, chủ xưởng, nhà buôn C©u 194 : Từ thế kỉ XI đến thế kỉ XV, nước ta trải qua các triều đại nào? A. Lý, Trần, Hồ, Lê B. Đinh, Lê, Lý, Trần,Hồ C. Lý, Trần, Hồ D. Đinh, Lê, Lý, Trần C©u Cư dân nước nào ở phương Đông rất giỏi về hình học? 195 : C. Sự suy yếu của đế quốc Rô ma A. C. C©u 196 : A. C. C©u 197 : A. C. C©u 198 : A. C. B. Ai Cập Lưỡng Hà D. Trung Quốc Ấn Độ Khi quân Tây Sơn giải phóng hầu hết đất Đàng Trong và tiêu diệt lực lượng cát cứ của Nguyễn, ai là người còn sống sót đã chạy sang cầu cứu quân Xiêm? B. Lê Chiêu Thống Nguyễn Kim D. Nguyễn Ánh Nguyễn Hoàng Đặc điểm nào dưới đây biểu hiện sự khác biệt giữa Người tinh khôn và Người tối cổ? B. Đã loại bỏ hết dấu tích vượn trên người Đã biết chế tạo ra lửa để nấu chín thức ăn D. Vẫn còn một ít dấu tích vượn trên người Là Người tối cổ tiến bộ Dưới thời Lý - Trần , nhà nước bước đầu lấy một số ruộng thưởng và cấp cho đối tượng nào? B. Thưởng cho những người có công và cấp cho hộ nông dân nghèo D. Thưởng cho qúy tộc và cấp cho dòng tộc Thưởng cho những người có công và cấp cho chùa chiền Địa danh nào trên đắt nước ta thời Lý, Trần trở thành một đô thị lớn với nhiều phố phường và chợ? B. Lạch Trường (Thanh Hoá) Tất cả các địa danh trên D. Hội An (Quảng Nam) Thăng Long (Hà Nội) Quá trình tích luỹ ban đầu của chủ nghĩa tư bản được thực hiện như thế nào? Thưởng cho quân đội và cấp cho làng xã C©u 199 : A. C. C©u 200 : A. Sau cuộc phát kiến địa lí, quý tộc và B. Câu B và C đúng thương nhân ra sức thúc đẩy kinh tế phát triển C. Sau cuộc phát kiến địa lí, quý tộc và D. Bọn quý tộc phong kiến và giai cấp tư sản thương nhân ra sức cướp bóc của các nước dùng bạo lực để cướp ruộng đất của nông thuộc địa ở Châu Mĩ, châu Phi, châu Á dân đem về Tây Âu. C©u Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta suốt nghìn năm Bắc thuộc đã giành được thắng 201 : lợi cơ bản, tạo điều kiện đi đến thắng lợi nào hoàn toàn? A. Tất cả các chiến thắng trên B. Chiến thằng Bạch Đằng năm 1288 C. Chiến thắng Bạch Đằng Năm 938 D. Chiến thắng Chi Lăng – Xương Giang thế kỉ XV C©u Sau khi lên làm vua, Lý Bí đặt quốc hiệu nước ta là gì? Dựng kinh đô ở đâu? 202 : A. Đại Cổ Việt, Dựng kinh đô ở Mê Linh B. Nam Việt, Dựng kinh đô ở Hát Môn (Phú (Vĩnh Phúc) Thọ, Hà Tây) C. Vạn Xuân, Dựng kinh đô ở Sông Tô Lịch D. Đại Việt, Dựng kinh đô ở Cổ Loa (Đông (Hà Nội) Anh, Hà Nội) C©u 203 : Năm 1380, Vua Minh Thái Tổ quyết định bỏ chức gì ở triều đình A. Thừa tướng, thái uý B. Thừa Tướng C. Quan võ D. Quan văn C©u 204 : Lực lượng sản xuất chủ yếu trong xã hội phong kiến ở phương Đông là giai cấp nào? A. Thợ thủ công B. Công nhân C. Nô lệ D. D. Nông nô C©u Công trình kiến trúc nổi tiếng của Lào là gì? Được xây dựng vào năm nào? 205 : A. Thạt Luổng. Được xây dựng vào năm 1566 C. C©u 206 : A. C. C©u 207 : A. C. C©u 208 : A. C. C©u 209 : A. C. C©u 210 : A. C. C©u 211 : A. C. C©u 212 : A. C. C©u 213 : A. C. C©u 214 : A. C. C©u 215 : A. B. Ăng co Thom. Được xây dựng vào năm 1567 D. Bay-on. Được xây dựng vào năm 1567 Ăng co Vát. Được xây dựng vào năm 1566 Họ Nguyễn vừa lo phát triển kinh tế, vừa lo củng cố chính quyền thống trị ở Thuận Hoá nhằm mục đích gì? B. Củng cố thế lực của họ Nguyễn ở Nam Thoát li dần sự lệ thuộc vào họ Trịnh triều D. Sẵn sàng chống lại thế lực của họ Trịnh Thoát li dần sự lệ thuộc và trở thành một lực lượng đối địch với họ Trịnh Hiện nay ở khu vực Đông Nam Á có bao nhiêu nước? B. Có 11 nước có 10 nước D. Có 12 nước Có 8 nước Dưới thời nhà Nguyễn, trong nửa đầu thế kỉ XIX đã có bao nhiêu cuộc khởi nghĩa chống lại triều đình ? B. Khoảng 250 cuộc khởi nghĩa Khoảng 300 cuộc khởi ngh D. Khoảng 400 cuộc khởi nghĩa Khoảng 500 cuộc khởi nghĩa Ở Tây Âu, quan hệ sản xuất phong kiến bắt đầu tan rã vào thời gian nao? B. Khoảng từ thế kỉ XVI Khoảng từ thế kỉ XV D. Khoảng từ thế kỉ XVII Khoảng từ thế kỉ XVIII Trong qúa trình phát triển chung của lịch sử nhân loại, cư dân ở đâu sử dụng công cụ bằng đồng thau sớm nhất? B. Trung Quốc, Việt Nam Tây Á, Ai Cập D. Tất cả các nơi trên In-đô-nê-xi-a, Đông Phi Lực lượng sản xuất chủ yếu trong xã hội phong kiến ở phương Đông là giai cấp nào? B. Thợ thủ công Công nhân D. Nô lệ Nông nô Đời nhà Trần có một danh sĩ được gọi là "Lưỡng quốc trạng nguyên" (Trạng nguyên hai nước ). Đó là ai? B. Phạm Sư Mạn Mạc Đĩnh Chi D. Chu Văn An Lê Quý Đôn Dưới thời nhà Trần đã đặt tên chức gì để trông coi, đốc thúc việc sửa và đắp đê? Khuyến nông sứ Hà đê sứ B. Đồn điền sứ D. Đắp đê sứ Hai giai cấp chính trong xã hội phong kiến phương Tây là hai giai cấp nào? B. Lãnh chúa phong kiến và nông nô Lãnh chúa phong kiến và nông dân D. Chủ nô và nô lệ Địa chủ và nông dân Độ ngũ công nhân làm thuê xuất thân chủ yếu từ giai cấp nào? B. Từ những chủ xưởng bị phá sản trong kinh Từ những người thợ thủ công bị tước đoạt tư liệu sản xuất doanh C. Từ những người nông dân bị tước đoạt D. Từ những người thương nhân làm ăn bị sập ruộng đất tiệm C©u Vì sao đến năm 1432 người Khơ-me phải bỏ Ăng –co về phía Nam biển Hồ?
- Xem thêm -