Tài liệu 34 cty cn phẩm minh quân

  • Số trang: 48 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 223 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Ch¬ng I Néi dung c¬ b¶n cña Marketing øng dông trong ho¹t ®éng kinh doanh vµ giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty tnhh c«ng nghÖ phÈm Minh Qu©n. 1.1. Néi dung c¬ b¶n cña Maketing øng dông trong ho¹t ®éng kinh doanh. 1.1.1. Nghiªn cøu thÞ trêng: NÒn kinh tÕ thÞ trêng kh«ng ngõng ph¸t huy tÝnh chñ ®éng s¸ng t¹o cña doanh nghiÖp mµ cßn t¨ng kh¶ n¨ng thÝch øng tríc sù thay ®æi cña thÞ trêng, nÕu nh tríc kia c¸c doanh nghiÖp kinh doanh theo kÕ ho¹ch cña nhµ níc th× b©y giê mäi ho¹t ®éng kinh doanh ®Òu xuÊt ph¸t tõ thÞ trêng, thÞ trêng ®Çy bÝ Èn vµ kh«ng ngõng thay ®æi. Do vËy ®Ó kinh doanh cã hiÖu qu¶, doanh nghiÖp ph¶i nghiªn có thÞ trêng. Nghiªn cøu thÞ trêng lµ qu¸ tr×nh t×m kiÕm kh¸ch quan vµ cã hÖ thèng cïng víi sù ph©n tÝch thu thËp th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n cña kinh doanh. Bëi vËy nghiªn cøu thÞ trêng gióp nhµ kinh doanh cã thÓ ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao vµ thùc hiÖn ®îc c¸c môc ®Ých cña m×nh, ®ã còng lµ kh©u më ®Çu cho ho¹t ®éng kinh doanh, quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp. C¬ chÕ thÞ trêng lµm cho hµng ho¸ phong phó, cung lu«n cã xu híng lín h¬n cÇu, b¸n hµng ngµy cµng khã kh¨n, møc ®é rñi ro cao, c¸c doanh nghiÖp muèn thµnh c«ng th× ph¶i tho¶ m·n tèt nhu cÇu cña kh¸ch hµng, mäi ho¹t ®éng kinh doanh ®Òu híng vµo kh¸ch hµng. Nghiªn cøu nhu cÇu thÞ trêng ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i n¾m ®îc th«ng tin vÒ lo¹i hµng hãa, dÞch vô kinh doanh, dung lîng thÞ trêng, yªu cÇu vÒ quy c¸ch, chÊt lîng, mÉu m· hµng ho¸ cña kh¸ch hµng ... hiÓu râ thÞ hiÕu, phong tôc tËp qu¸n tiªu dïng ë mçi nhãm vµ mçi khu vùc, t×m hiÓu th«ng tin vÒ ®èi thñ c¹nh tranh. Néi dung nghiªn cøu thÞ trêng cña doanh nghiÖp bao gåm: - Thø h¹ng phÈm cÊp chÊt lîng nµo phï hîp víi nhu cÇu thÞ trêng cña doanh nghiÖp. - §©u lµ môc tiªu cña doanh nghiÖp, s¶n phÈm x¬ng sèng cña doanh nghiÖp, kh¸ch hµng lµ ai, ë khu vùc nµo, nhu cÇu hiÖn t¹i vµ t¬ng lai cña hµng ho¸ mµ doanh nghiÖp kinh doanh vµ c¸c mÆt hµng kh¸c doanh nghiÖp ®ang quan t©m. §ç ThÞ Thanh - K6 - QTKDTM - §HKTQD 3 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - C¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn nhu cÇu cña hµng ho¸ doanh nghiÖp kinh doanh, u vµ nhîc ®iÓm cña ®èi thñ c¹nh tranh. - Nguån hµng nµo th× phï hîp víi nhu cÇu cña kh¸ch, ph©n phèi nh thÕ nµo cho hîp lý vµ nªn c¹nh tranh b»ng h×nh thøc nµo. §ã lµ toµn bé th«ng tin c¬ b¶n vµ cÇn thiÕt, mµ mét doanh nghiÖp ph¶i nghiªn cøu ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh mét c¸ch ®óng ®¾n, tèi u nhÊt. §Ó n¾m b¾t ®îc nh÷ng th«ng tin ®ã doanh nghiÖp ph¶i coi c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng lµ mét ho¹t ®éng kh«ng kÐm phÇn quan träng so víi c¸c ho¹t ®éng kh¸c nh ho¹t ®éng qu¶n lý, nghiÖp vô bëi v× c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng kh«ng trùc tiÕp tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp nh mua, b¸n... nhng kÕt qu¶ cña nã ¶nh hëng ®Õn toµn bé c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn ®©y cha ph¶i lµ mét gi¶i ph¸p cã thÓ gi¶i quyÕt ®îc mäi vÊn ®Ò cña doanh nghiÖp nhng nã lµ mét ho¹t ®éng kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo. C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng ®îc tiÕn hµnh mét c¸ch khoa häc sÏ gióp cho doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®îc : - LÜnh vùc kinh doanh, ngµnh nghÒ kinh doanh vµ lùa chän s¶n phÈm kinh doanh còng nh c¸c chÝnh s¸ch duy tr×, c¶i tiÕn hay ph¸t triÓn s¶n phÈm. - Nhu cÇu hiÖn t¹i, t¬ng lai vµ c¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn nhu cÇu thÞ trêng, x¸c ®Þnh ®îc môc tiªu cña doanh nghiÖpmét c¸ch ®óng ®¾n. - T×m ®îc nguån hµng, c¸c ®èi t¸c vµ b¹n hµng kinh doanh, lùa chän kªnh ph©n phèi vµ c¸c biÖn ph¸p xóc tiÕn phï hîp. Trªn c¬ së nghiªn cøu thÞ trêng vµ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tiÒm lùc cña m×nh, doanh nghiÖp lùa chän h×nh thøc kinh doanh, mÆt hµng, thÞ trêng vµ ngêi cung cÊp. 1.1.2. Nghiªn cøu c¸c yÕu tè ¶nh hëng thuéc m«i trêng kinh doanh. C¸c yÕu tè thuéc m«i trêng kinh doanh lµ c¸c yÕu tè kh¸ch quan mµ doanh nghiÖp kh«ng thÓ kiÓm so¸t ®îc nh: v¨n hãa, x· héi, chÝnh trÞ,… Nghiªn cøu c¸c yÕu tè nµy kh«ng nh»m môc ®Ých ®iÒu khiÓn nã theo ý muèn cña doanh nghiÖp mµ nh»m t¹o ra kh¶ n¨ng thÝch øng mét c¸ch tèt nhÊt vãi xu thÕ vËn ®éng cña chóng; ®Ó råi tõ ®Êy doanh nghiÖp cã thÓ ®a ra c¸c chÝnh s¸ch phï hîp cho c«ng viÖc kinh doanh. M«i trêng v¨n ho¸ vµ x· héi. §ç ThÞ Thanh - K6 - QTKDTM - §HKTQD 4 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp YÕu tè v¨n hãa - x· héi lu«n bao quanh doanh nghiÖp vµ kh¸ch hµng. Nã cã ¶nh hëng lín tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong bµi viÕt nµy, em chØ ®Ò cËp tíi sù ¶nh hëng cña c¸c yÕu tè trong m«i trêng nµy trong viÖc h×nh thµnh vµ ®Æc ®iÓm thÞ trêng tiªu thô cña doanh nghiÖp. C¸c yÕu tè thuéc m«i trêng v¨n hãa - x· héi bao gåm c¸c yÕu tè sau:  D©n sè: §©y lµ quy m« cña nhu cÇu vµ tÝnh ®a d¹ng cña nhu cÇu. D©n sè cµng lín, thÞ trêng cµng lín; nhu cÇu vÒ mét nhãm hµng ho¸ cµng lín;… Cã nhiÒu c¬ héi cho doanh nghiÖp h¬n.  Xu híng vËn ®éng cña d©n sè: §©y lµ d¹ng cña nhu cÇu vµ s¶n phÈm ®¸p øng. Tû lÖ sinh/tö, ®é tuæi trung b×nh cao/thÊp,… §iÒu nµy ¶nh h¬ng tíi c¸ch thøc ®¸p øng cña doanh nghiÖp nh: lùa chän s¶n phÈm, ho¹t ®éng xóc tiÕn…  Hé gia ®×nh vµ xu híng vËn ®éng: §é lín cña mét gia ®×nh cã ¶nh hëng ®Õn sè lîng, quy c¸ch s¶n phÈm cô thÓ,…khi s¶n phÈm ®ã ®¸p øng cho nhu cÇu chung cña c¶ gia ®×nh.  Sù dÞch chuyÓn d©n c vµ xu híng vËn ®éng: Sù h×nh thµnh hay suy gi¶m møc ®é tËp trung d©n c (ngêi tiªu thô) ë mét khu vùc ®Þa lý cã ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn sù xuÊt hiÖn c¬ héi míi hoÆc suy tµn c¬ héi hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp.  Thu nhËp vµ ph©n bè thu nhËp cña ngêi tiªu dïng.  NghÒ nghiÖp, tÇng líp x· héi.  D©n téc, chñng téc, s¾c téc, t«n gi¸o, nÒn v¨n ho¸. YÕu tè nµy ®ßi hái ph©n ®o¹n thÞ trêng vµ cã chiÕn lîc Maketing phï hîp. M«i trêng chÝnh trÞ - ph¸p luËt. C¸c yÕu tè thuéc lÜnh vùc chÝnh trÞ vµ ph¸p luËt chi phèi m¹nh mÏ sù hinh thµnh c¬ héi vµ kh¶ n¨ng thùc hiÖn môc tiªu cña bÊt kú doanh nghiÖp nµo. Sù æn ®Þnh chÝnh trÞ ®· ®îc x¸c ®Þnh lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò quan träng cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. C¸c yÕu tè c¬ b¶n:  Quan ®iÓm, môc tiªu dÞnh híng ph¸t triÓn x· héi vµ nÒn kinh tÕ cña §ç ThÞ Thanh - K6 - QTKDTM - §HKTQD 5 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp §¶ng cÇm quyÒn.  Ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch triÓn khai thùc hiÖn c¸c quan ®iÓm, môc tiªu cña ChÝnh phñ vµ kh¶ n¨ng ®iÒu hµnh cña ChÝnh phñ.  Møc ®é æn ®Þnh chÝnh trÞ - x· héi… M«i trêng kinh tÕ - c«ng nghÖ. M«i trêng nµy cã ¶nh rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. C¸c yÕu tè c¬ b¶n bao gåm:  TiÒm n¨ng cña nÒn kinh tÕ.  C¸c thay ®æi vÒ cÊu tróc, c¬ cÊu kinh tÕ cña nÒn kinh tÕ quèc d©n.  Tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ.  L¹m ph¸t vµ kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn l¹m ph¸t.  Ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng, xu híng ®ãng/më cña nÒn kinh tÕ.  TØ gi¸ hèi ®o¸i vµ kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi cña ®ång tiÒn quèc gia.  HÖ thèng thuÕ, møc ®é hoµn thiÖn vµ thùc thi.  C¬ së h¹ tÇng kÜ thuËt cña nÒn kinh tÕ…. M«i trêng c¹nh tranh. C¹nh tranh lµ ®éng lùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn. Trong m«i trêng c¹nh tranh, ai hoµn thiÖn h¬n, tho¶ m·n nhu cÇu tèt h¬n vµ hiÖu qu¶ h¬n th× ngêi ®ã sÏ th¾ng, sÏ tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Doanh nghiÖp cÇn chó ý mét sè yÕu tè sau trong m«i tr êng c¹nh tranh:  §iÒu kiÖn chung vÒ c¹nh tranh trªn thÞ trêng.  Sè lîng ®èi thñ.  ¦u, nhîc ®iÓm cña ®èi thñ.  ChiÕn lîc c¹nh tranh cña ®èi thñ. M«i trêng ®Þa lý - sinh th¸i. Trong m«i trêng nµy, doanh nghiÖp cÇn chó ý c¸c yÕu tè nh: §ç ThÞ Thanh - K6 - QTKDTM - §HKTQD 6 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp  VÞ trÝ ®Þa lý.  KhÝ hËu, thêi tiªt, tÝnh thêi vô.  C¸c vÊn ®Ò vÒ c©n b»ng sinh th¸i, « nhiÔm m«i trêng. 1.1.3. Nghiªn cøu kh¸ch hµng. HiÓu biÕt ®Çy ®ñ vÒ kh¸ch hµng, nhu cÇn vµ c¸ch thøc mua s¾m cña hä lµ mét trong nh÷ng c¬ së quan träng cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn kh¶ n¨ng lùa chän ®óng c¬ héi kinh doanh vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp. C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm nhu cÇu vµ c¸ch thøc mua s¾m cña kh¸ch hµng trªn thÞ trêng, cã thÓ chia kh¸ch hµng lµm hai nhãm c¬ b¶n sau:  Ngêi tiªu thô trung gian.  Ngêi tiªu thô cuèi cïng. Mçi nhãm kh¸ch hµng cã nh÷ng nhu cÇu mua s¾m vµ c¸ch thøc mua s¾m kh¸c nhau, v× vËy doanh nghiÖp cÇn lµm râ tõng nhãm kh¸ch hµng ®Ó cã chÝnh s¸ch tiÕp cËn còng nh chÝnh s¸ch tho¶ m·n phï hîp. 1.1.4. ChÝnh s¸ch s¶n phÈm. S¶n phÈm lµ mét trong bèn tham sè c¬ b¶n trong Maketing ( s¶n phÈm, xóc tiÕn, gi¸ c¶, ph©n phèi). BÊt cø mét doanh nghiÖp nµo - nhÊt lµ doanh nghiÖp th¬ng m¹i - còng ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch cô thÓ vµ ®óng ®¾n vÒ s¶n phÈm nÕu muèn thµnh c«ng trªn thÞ trêng. HiÓu vµ m« t¶ ®óng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan träng cña Maketing. X¸c ®Þnh dóng s¶n phÈm cã ¶nh hëng lín ®Õn kh¶ n¨ng tiªu thô vµ khai th¸c c¬ héi kinh doanh cña doanh nghiÖp. Cã hai c¸ch tiÕp cËn ®Ó m« t¶ s¶n phÈm:  TiÕp cËn vµ m« t¶ s¶n phÈm theo truyÒn thèng.  TiÕp cËn vµ m« t¶ s¶n phÈm theo quan ®iÓm Maketing. Mçi c¸ch tiÕp cËn ®Òu cã nh÷ng u nhîc ®iÓm riªng cña nã. ViÖc lùa chän c¸ch tiÕp cËn nµo lµ tuú thuéc vµo tõng doanh nghiÖp. Mét ®iÒu kh«ng thÓ kh«ng nh¾c tíi trong chÝnh s¸ch s¶n phÈm, ®ã lµ viÖc ®Þnh híng ph¸t triÓn s¶n phÈm míi. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Çy biÕn ®éng khã l- §ç ThÞ Thanh - K6 - QTKDTM - §HKTQD 7 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp êng th× ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i thêng xuyªn ®æi míi vÒ s¶n phÈm. §iÒu chó ý lµ s¶n phÈm míi kh«ng nhÊt thiÕt lµ míi hoµn toµn. Mét s¶n phÈm cò c¶i tiÕn còng cã thÓ ®îc coi lµ s¶n phÈm míi. 1.1.5. ChÝnh s¸ch ph©n phèi. Ngêi tiªu dïng kh«ng chØ cÇn s¶n phÈm tèt vµ gi¸ rÎ mµ hä cßn cÇn ®îc ®¸p øng ®óng thêi gian vµ ®Þa ®iÓm. V× vËy ®Ó thµnh c«ng trong kinh doanh, chÝnh s¸ch ph©n phèi cña doanh nghiÖp kh«ng thÓ bÞ coi nhÑ. X©y dùng chÝnh s¸ch ph©n phèi, doanh nghiÖp cÇn chó ý gi¶i quyÕt tèt c¸c néi dung sau:  Lùa chän ®Þa ®iÓm.  Lùa chän vµ tæ chøc kªnh ph©n phèi.  Tæ chøc vµ ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh ph©n phèi hiÖn vËt. Mét trong nh÷ng yÕu tè rÊt quan träng cña chÝnh s¸ch ph©n phèi lµ ®Þa ®iÓm. Lùa chän ®Þa ®iÓm liªn quan ®Õn c¸c néi dung x¸c ®Þnh thÞ trêng cña doanh nghiÖp theo tiªu thøc ®Þa lý vµ kh¸ch hµng ®ång thêi cô thÓ ho¸ nã trong chiÕn lîc ph©n phèi. Lùa chän ®Þa ®iÓm ®îc tiÕn hµnh theo hai tiªu thøc:  Lùa chän ®Þa ®iÓm ë ®©u.  Lùa chän ®Þa ®iÓm cho ai. Kªnh ph©n phèi mµ doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän trong chÝnh s¸ch ph©n phèi cña m×nh:  Kªnh ph©n phèi trùc tiÕp, kªnh ph©n phèi gi¸n tiÕp.  Kªnh ph©n phèi ng¾n, kªnh ph©n phèi dµi. ViÖc lùa chän kªnh ph©n phèi nµo lµ tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ. §Ó thiÕt kÕ hÖ thèng kªnh ph©n phèi cÇn chó ý c¸c ®iÓm sau: yÕu tè ¶nh hëng, môc tiªu vµ tiªu chuÈn cña hÖ thèng, x¸c ®Þnh d¹ng vµ ph¬ng ¸n kªnh ph©n phèi, lùa chän vµ ph¸t triÓn c¸c phÇn tö trong kªnh, ®iÒu chØnh hÖ thèng kªnh. 1.1.6. ChÝnh s¸ch xóc tiÕn. Xóc tiÕn lµ c«ng cô h÷u hiÖu gióp cho cung cÇu gÆp nhau, xóc tiÕn lµm cho b¸n hµng trë nªn dÔ dµng h¬n, xóc tiÕn lµ cÇu nèi gi÷a kh¸ch hµng vµ doanh nghiÖp,…Nãi mét c¸ch ng¾n gän th× xóc tiÕn cã vai trß rÊt quan träng trong §ç ThÞ Thanh - K6 - QTKDTM - §HKTQD 8 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp kinh doanh. ChÝnh s¸ch xóc tiÕn lµ mét trong nh÷ng chÝnh s¸ch quan träng trong chiÕn lîc Marketing. Ho¹t ®éng xóc tiÕn bao gåm c¸c ho¹t ®éng chÝnh sau:  Qu¶ng c¸o.  KhuyÕn m¹i.  Héi chî, triÓn l·m.  B¸n hµng trùc tiÕp.  Quan hÖ c«ng chóng vµ c¸c ho¹t ®éng khuyÕch tr¬ng kh¸c. C¸c néi dung nµy ®Òu cã vai trß quan träng nh nhau. §Ó ho¹t ®éng xóc tiÕn cã hiÖu qu¶, c¸c doanh nghiÖp nªn sö dông tæng hîp c¸c néi dung trªn. Tuú vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ mµ doanh nghiÖp lùa chän néi dung nµo lµ chñ ®¹o. Thùc tÕ ®· chøng minh r»ng doanh nghiÖp nµo lµm tèt c«ng t¸c xóc tiÕn th× doanh nghiÖp ®ã ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao trong kinh doanh. 1.1.7. ChÝnh s¸ch gi¸ c¶. Mét doanh nghiÖp bÊt kú khi ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc, chÝnh s¸ch vµ kiÓm so¸t gi¸ c¶ trong kinh doanh cÇn lµm râ mét sè vÊn ®Ò nh: Môc tiªu ®Æt gi¸, chÝnh s¸ch ®Æt gi¸, ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸. X¸c ®Þnh møc gi¸ cho c¸c s¶n phÈm, dÞch vô cô thÓ trong kinh doanh kh«ng thÓ tuú ý. §Þnh gi¸ ph¶i ®¸p øng c¸c môc tiªu ®· ®îc ®Æt ra cña doanh nghiÖp. Nã ph¶i ®¶m b¶o:  Ph¸t triÓn doanh nghiÖp (thÞ phÇn).  Kh¶ n¨ng b¸n hµng (Doanh sè).  Thu nhËp (Lîi nhuËn). §Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®Þnh gi¸, doanh nghiÖp cÇn ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh râ rµng vÒ chÝnh s¸ch gi¸ cña m×nh. Mét sè chÝnh s¸ch gi¸ c¬ b¶n:  ChÝnh s¸ch vÒ sù linh ho¹t cña gi¸.  ChÝnh s¸ch vÒ møc gi¸ theo chu kú sèng cña s¶n phÈm.  ChÝnh s¸ch vÒ møc gi¸ theo chi phÝ vËn chuyÓn. §ç ThÞ Thanh - K6 - QTKDTM - §HKTQD 9 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp  ChÝnh s¸ch gi¶m gi¸ vµ chiÕu cè gi¸ (chªnh lÖch gi¸). Trªn ®©y lµ mét sè néi dung c¬ b¶n cña Maketing øng dông vµo trong ho¹t ®éng kinh doanh nh»m lµm cho ho¹t ®éng kinh doanh mang l¹i hiÖu qu¶ nh mong muèn. 1.2. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty TNHH C«ng nghÖ phÈm Minh Qu©n: 1.2.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty TNHH Minh Qu©n: C«ng ty TNHH Minh Qu©n ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo quyÕt ®Þnh sè 29 ngµy 29 th¸ng 01 n¨m 2001 cña Së kÕ ho¹ch ®Çu t Hµ Néi. C«ng ty cã trô së chÝnh t¹i Sè 88 Phè Hoµng V¨n Th¸i – QuËn Thanh Xu©n – Hµ Néi §Çu n¨m 2001 C«ng ty míi ®îc thµnh lËp nhng ®· cã ®îc chç ®øng trªn thÞ trêng thuéc Qu©n Thanh Xu©n vµ QuËn §èng §a nhanh chãng do sù n¾m b¾t thÞ trêng mét c¸ch nhanh nh¹y vµ chÝnh x¸c cña ban l·nh ®¹o c«ng ty. N¨m 2002-2003 C«ng ty ®· më réng thÞ trêng cña m×nh trªn toµn thµnh phè Hµ Néi vµ uy tÝn còng nh tªn tuæi cña C«ng ty ngµy cµng ®îc nhiÒu ngêi biÕt dÕn. §Æc biÖt n¨m 2004 b»ng sù phÊn ®Êu kh«ng ngõng C«ng ty ®· ®îc trë thµnh nhµ ph©n phèi ®éc quyÒn vÒ c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty s÷a Vinamilk cho c¸c kh¸ch s¹n, nhµ hµng, trêng häc,… ®ãng trªn ®Þa bµn Hµ Néi. §ång thêi trong n¨m 2004 vµ 2005 C«ng ty cßn më réng thÞ trêng cña m×nh ra c¸c vïng l©n cËn nh: Hµ T©y, VÜnh Phóc… 1.2.2. Ngµnh nghÒ, lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty TNHH c«ng nghÖ phÈm Minh Qu©n. C«ng ty TNHH c«ng nghÖ phÈm Minh Qu©n kinh doanh trong lÜnh vùc th¬ng m¹i dÞch vô, bu«n b¸n c¸c lo¹i s¶n phÈm nh s÷a, rîu, bia, b¸nh kÑo,… C¸c s¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng ty lµ: C¸c lo¹i s÷a chua: s÷a chua tr¾ng, s÷a chua tr¸i c©y, s÷a chua d©u, s÷a chua Yaho,… C¸c lo¹i s÷a cña h·ng Vinamilk: s÷a «ng thä, s÷a ®Æc cã ®êng Cacao, s÷a bét ngêi lín vµ trÎ em,… C¸c lo¹i bia: Carlsberg, Hµ Néi, Halida,… §ç ThÞ Thanh - K6 - QTKDTM - §HKTQD 10 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp C¸c lo¹i níc ngät: Coca cola, Fanta, Sprite,… C¸c lo¹i b¸nh kÑo. ThÞ trêng ®Çu ra chñ yÕu cña c«ng ty lµ khu vùc Hµ Néi vµ c¸c tØnh l©n cËn. §©y lµ thÞ trêng cã tÝnh c¹nh tranh khèc liÖt. Tõng lo¹i s¶n phÈm cña c«ng ty trªn thÞ trêng ®Òu ph¶i c¹nh tranh quyÕt liÖt víi c¸c s¶n phÈm cña c¸c c«ng ty kh¸c. Tõng bíc c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty ®· kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ thÕ cña m×nh. MÆt hµng s÷a chua lµ mét mÆt hµng giµnh chñ yÕu cho giíi trÎ vµ nã còng lµ mét trong nh÷ng s¶n phÈm mµ giíi trÎ rÊt thÝch. TiÒm n¨ng cña thÞ trêng nµy lµ rÊt kh¶ quan. D©n sè cña khu vùc Hµ Néi vµ c¸c vïng phô cËn ngµy mét t¨ng, trong ®ã giíi trÎ chiÕm sè ®«ng. Cïng víi ®ã nhu cÇu dïng nh÷ng ®å uèng rÎ vµ cã lîi cho søc khoÎ ngµy mét t¨ng. §ã chÝnh lµ mét thuËn lîi rÊt lín cho lo¹i s¶n phÈm nµy. MÆt hµng ®å uèng nh bia, rîu vµ níc gi¶i kh¸t lµ mét trong nh÷ng mÆt hµng ngµy cµng trë lªn thiÕt yÕu víi cuéc sèng. Thu nhËp cña ngêi d©n ngµy mét cao, nhu cÇu vÒ ®å uèng cã ga còng v× thÕ mµ t¨ng lªn. Thùc tÕ cho thÊy, ®å uèng ngµy cµng ®îc sö dông nhiÒu kh«ng chØ trong c¸c dÞp lÔ tÕt mµ ngay c¶ trong nh÷ng b÷a ¨n hµng ngµy. Nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng lµ rÊt lín. §©y lµ mét thuËn lîi to lín ®èi víi viÖc s¶n xuÊt vµ kinh doanh mÆt hµng nµy. ThÞ trêng ®Çu vµo cña c«ng ty kh¸ phong phó. Kh«ng chØ nhËp hµng tõ mét ®Çu mèi nhÊt ®Þnh mµ c«ng ty lu«n chñ ®éng t×m kiÕm nguån hµng rÎ vµ phong phó c¶ vÒ sè lîng lÉn chÊt lîng ®Ó ®¸p øng cho nhu cÇu cña thÞ trêng. TiÒm n¨ng thÞ trêng cña nh÷ng mÆt hµng mµ c«ng ty Minh Qu©n kinh doanh lµ rÊt lín. NÕu n¾m b¾t tèt c¬ héi th× trong mét t¬ng lai kh«ng xa, c¸i tªn C«ng ty TNHH Minh Qu©n sÏ trë lªn quen thuéc víi ngêi tiªu dïng. 1.2.3. C¬ cÊu tæ chøc, chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c bé phËn phßng ban trong C«ng ty Minh Qu©n. C«ng ty TNHH C«ng nghÖ phÈm Minh Qu©n thuéc lo¹i h×nh doanh nghiÖp nhá víi bé m¸y tæ chøc gän nhÑ, phï hîp víi yªu cÇu vµ nhiÖm vô ®Ò ra t¹o lËp n¨ng lùc vµ chÊt lîng ho¹t ®éng thóc ®Èy kinh doanh ph¸t triÓn, tiÕt kiÖm chi phÝ vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y C«ng ty gåm cã: Thø nhÊt: Ban gi¸m ®èc bao gåm: Mét gi¸m ®èc, mét Phã gi¸m ®èc. §ç ThÞ Thanh - K6 - QTKDTM - §HKTQD 11 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Gi¸m ®èc lµ ngêi l·nh ®¹o cao nhÊt trong C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh còng nh ®¶m b¶o viÖc lµm thêng xuyªn cho nghêi lao ®éng trong C«ng ty. Gi¸m ®èc lµ ngêi s¾p xÕp ®iÒu hµnh qu¶n lÝ mäi hoat ®éng cña C«ng ty c¬ së ph¸p luËt, quy chÕ ®iÒu hµnh cña nhµ níc. Phã gi¸m ®èc lµ ngêi ®îc gi¸m ®èc bæ nhiÖm vµ uû quyÒn ®¶m nhiÖm vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vÒ mÆt ®èi ngo¹i cña C«ng ty nh: Ký kÕt hîp ®ång liªn doanh liªn kÕt, hîp ®ång mua b¸n vËt t tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ mµ C«ng ty kinh doanh. Thø hai: Phßng kinh doanh cã nhiÖm vô lËp c¸c kÕ ho¹ch, thùc hiÖn vµ qu¶n lÝ c¸c kÕ ho¹ch kinh doanh, tham mu cho gi¸m ®èc trong viÖc tæ chøc kÝ kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ. Tæ chøc nghiªn cøu thÞ trêng, n¾m b¾t nhu cÇu dÓ x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh, lùa chän ph¬ng thøc kinh doanh phï hîp cho tõng thÞ trêng, lùa chän t×m kiÕm nguån hµng, phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh, x©y dùng mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng, gi÷ ch÷ tÝn, gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh. Thø ba: Bé phËn tµi chÝnh kÕ to¸n: §øng ®Çu bé phËn tµi chÝnh kÕ to¸n lµ mét kÕ to¸n trëng l·nh ®¹o thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng vÒ chÕ ®é tµi chÝnh, kÕ to¸n do nhµ níc vµ c¸c c¬ quan cã chøc n¨ng quy ®Þnh. Xö lÝ c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n trong qu¸ tr×nh kinh doanh, qu¶n lÝ vèn, tham gia x¸c ®Þnh gi¸, qu¶n lÝ c¸c nguån thu thuéc phßng kinh doanh vµ cöa hµng Ph¶n ¸nh t×nh h×nh sö dông tµi s¶n vµ nguån vèn, lËp ng©n s¸ch vµ x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn kinh doanh cña C«ng ty, còng nh x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch sö dông vèn vµ huy ®éng vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh. Thø 4: Bé phËn tæ chøc hµnh chÝnh : Bé phËn hµnh chÝnh cã nhiÖm vô qu¶n lÝ vµ tæ chøc nh÷ng nhiÖm vô qu¶n trÞ cña C«ng ty nh x©y dùng m« h×nh tæ chøc, x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch vÒ lao ®éng, chÕ ®é l¬ng thëng. Tham mu cho gi¸m ®èc trong viÖc xÐt bËc l¬ng thëng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty, s¾p xÕp bè trÝ lao ®éng, gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cho ngêi lao ®éng. So¹n th¶o c¸c c«ng v¨n, quyÕt ®Þnh, quy ®Þnh cña C«ng ty, qu¶n lÝ hµnh chÝnh, v¨n th lu tr÷, ®¶m b¶o c¬ së vËt chÊt cho ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Thø 5: Cöa hµng kinh doanh: §ç ThÞ Thanh - K6 - QTKDTM - §HKTQD 12 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Cöa hµng sè 1: Chuyªn cung cÊp hµng ho¸ cña C«ng ty cho khu vùc QuËn Thanh Xu©n. Cöa hµng sè 2: Chuyªn cung cÊp hµng ho¸ cña C«ng ty cho khu vùc QuËn Ba §×nh. Hai cöa hµng cã chøc n¨ng giíi thÖu s¶n phÈm, b¸n bu«n, b¸n lÎ c¸c lo¹i hµng ho¸. C«ng ty phôc vô cho nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng th«ng qua ®ã n¾m b¾t thÞ hiÕu, th¸i ®é, nhu cÇu, møc ngêi tiªu dïng. Thø 6: Bé phËn kho : - Thùc hiÖn chøc n¨ng tiÕp nhËn hµng vµo kho tæ chøc b¶o qu¶n hµng ho¸ trong kho, ®¶m b¶o chÊt lîng gi¶m chi phÝ, hao hôt, mÊt m¸t, h háng hµng ho¸ . - Tæ chøc dù tr÷ hµng ho¸ ®Ó duy tr× ho¹t ®éng kinh doanh ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng mét c¸ch kip thêi, ®ång bé. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng tµi chÝnh kÕt to¸n Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng kinh doanh Cöa hµng sè 1 §ç ThÞ Thanh - K6 - QTKDTM - §HKTQD Cöa hµng sè 2 13 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Ch¬ng II KÕt qu¶ kinh doanh vµ thùc tr¹ng ho¹t ®éng Marketing cña C«ng ty Minh Qu©n giai ®o¹n 2002 - 2005. 2.1. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Minh Qu©n giai ®o¹n 2002 - 2005. 2.1.1. Nguån hµng cña C«ng ty Minh Qu©n. Lµ mét c«ng ty th¬ng m¹i, kinh doanh c¸c mÆt hµng s÷a vµ ®å uèng c¸c lo¹i mÆt kh¸c, C«ng ty Minh Qu©n lµ nhµ ph©n phèi ®éc quyÒn kªnh tiªu thô Horeca chuyªn cung cÊp c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty s÷a Vinamilk cho kh¸ch s¹n, nhµ nhµ, trêng häc... nªn nguån hµng chñ yÕu cña c«ng ty ®îc lÊy tõ C«ng ty s÷a Vinamilk. Ngoµi ra, C«ng ty Minh Qu©n cßn cã nguån hµng tõ c¸c c«ng ty ®å uèng nh C«ng ty bia rîu Hµ Néi, Nhµ m¸y bia Halida, … Nguån hµng lín nhÊt cña C«ng ty lµ tõ C«ng ty s÷a Vinamilk. Lîng hµng cña Minh Qu©n ®îc lÊy vÒ tõ C«ng ty s÷a Vinamilk chiÕm tõ 75% - 87% tæng lîng hµng nhËp. Trong c¸c n¨m qua, cô thÓ lµ tõ 2002 -2005, tØ lÖ nµy lµ kh«ng cã sù thay ®æi nµo ®¸ng kÓ. ChØ tÝnh riªng quý mét n¨m 2006, lîng hµng cña Minh Qu©n nhËp tõ Vinamilk ®· chiÕm tíi 83% lîng hµng nhËp cña c«ng ty. Nh vËy nguån hµng lín nhÊt cña Minh Qu©n lµ Vinamilk. Ta cã thÓ thÊy ®îc ®©y lµ mét nguån hµng æn ®Þnh vµ ch¾c ch¾n. Tuy nhiªn do chØ nhËp hµng tõ mét ®Çu mèi chñ yÕu nµy cã lóc Minh Qu©n bÞ l©m vµo t×nh c¶nh thiÕu hµng ®Ó nhËp do mét sè nguyªn nh©n kh¸ch quan tõ phÝa chñ hµng. Ngoµi ra do nhËp hµng chñ yÕu tõ mét nguån nªn x¶y ra t×nh tr¹ng bÞ ®éng trong kinh doanh. §©y lµ nh÷ng khã kh¨n mµ thêi gian qua C«ng ty Minh Qu©n ®· gÆp ph¶i. 2.2.2. Mét sè kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty Minh Qu©n ®¹t ®îc trong thêi gian qua (giai ®o¹n 2002 - 2005). 2.2.2.1. Ph©n tÝch kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty Minh Qu©n giai ®o¹n 2002 - 2005. BiÓu 1 §ç ThÞ Thanh - K6 - QTKDTM - §HKTQD 14 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp T×nh h×nh kinh doanh cña C«ng ty Minh Qu©n giai ®o¹n 2002 - 2005. §¬n vÞ tÝnh: VND STT I 1 2 3 II 1 2 3 DiÔn gi¶i Doanh sè b¸n trùc tiÕp S÷a Bia B¸nh kÑo Doanh sè hµng göi b¸n S÷a Bia B¸nh kÑo Tæng 2002 2003 N¨m 2004 2005 7.050.256.265 8.984.564.505 10.563.489.150 12.578.469.579 4.642.894.642 1.645.245.321 762.116.320 5.005.423.165 2.658.694.215 1.320.447.125 6.689.467.235 2.003.487.102 7.689.572.981 2.896.462.533 850.645.325 1.517.492.029 2.549.093.335 2.742.178.541 461.875.462 598.753.951 1.089.465.297 1.124.326.643 265.452.783 461.456.248 576.546.981 721.468.502 123.317.080 457.281.830 883.081.057 896.383.396 7.900.901.590 10.502.056.534 13.112.582.485 15.320.648.120 (Nguån: Phßng KÕ to¸n) NhËn xÐt: Doanh sè b¸n trùc tiÕp chiÕm sè lîng lín trong tæng doanh sè b¸n hµng cña C«ng ty Minh Qu©n. Cô thÓ: trong c¸c n¨m tõ 2002 - 2005, doanh sè b¸n trùc tiÕp bao giê còng chiÕm mét tû träng lín trong tæng doanh sè. N¨m 2002, doanh sè b¸n trùc tiÕp ®¹t møc 7.050.256.265 ®ång chiÕm 89,23% doanh sè b¸n hµng. Con sè nµy cña n¨m 2003 lµ 8.984.564.505 ®ång chiÕm 85,55% doanh sè b¸n hµng. N¨m 2004 vµ 2005 c¸c con sè nµy lÇn lît lµ 10.563.489.150 ®ång, 80,55% vµ 12.578.469.579 ®ång, 82,1%. Nh vËy ta cã thÓ thÊy ®îc r»ng, doanh sè b¸n hµng trùc tiÕp gi¶m tû träng trong doanh sè b¸n hµng qua c¸c n¨m. Nguyªn nh©n chÝnh lµ do lîng hµng göi b¸n cña C«ng ty ngµy mét t¨ng. MÆt hµng s÷a lµ mÆt hµng ®îc b¸n nhiÒu nhÊt trong sè c¸c mÆt hµng mµ c«ng ty kinh doanh. N¨m 2002, doanh sè cña mÆt hµng nµy lµ 5.104.770.104 ®ång chiÕm 64,6% doanh sè b¸n hµng cña C«ng ty. N¨m 2003, doanh sè nµy lµ 5.604.177.116 ®ång chiÕm 53,36% tæng doanh sè. Trong n¨m võa qua, 2005, mÆt hµng s÷a ®¹t doanh sè b¸n ra lµ 8.813.899.624 ®ång vµ b»ng 57,5% tæng doanh sè b¸n hµng. Nh vËy, doanh sè mÆt hµng s÷a kh«ng t¨ng qua c¸c n¨m, n¨m sau cao h¬n n¨m tríc; nhng tû träng cña nã trong tæng doanh sè b¸n hµng l¹i gi¶m qua c¸c n¨m tõ 64,6% n¨m 2002 xuèng cßn 57,5% n¨m 2005. §iÒu nµy lµ do doanh sè cña c¸c m¨t hµng kh¸c nh bia vµ b¸nh kÑo ®· t¨ng m¹nh h¬n §ç ThÞ Thanh - K6 - QTKDTM - §HKTQD 15 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp so víi mÆt hµng s÷a. Tuy nhiªn, trong c¬ cÊu cña doanh sè b¸n hµng th× doanh sè cña s÷a vÉn chiÕm qu¸ nöa. 2.2.2.2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty Minh Qu©n giai ®o¹n 2002 - 2005. BiÓu 2: KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh giai ®o¹n 2002 - 2005. §¬n vÞ tÝnh: VND STT DiÔn gi¶i 1 2 3 4 5 2002 2003 N¨m Doanh thu 7.900.901.590 10.502.056.534 Nép ng©n 2.579.846 3.456.732 s¸ch Chi phÝ qu¶n lý kinh 72.012.465 74.528.643 doanh Lîi nhuËn 8.522.080 11.567.582 tríc thuÕ Lîi nhuËn 5.942.234 8.110.850 sau thuÕ 2004 2005 13.112.582.485 15.320.648.120 4.036.482 5.555.790 77.098.791 78.520.641 14.416.006 18.579.257 10.379.524 13.023.467 (Nguån: phßng kª to¸n) NhËn xÐt: Qua sè liÖu trªn ta cã thÓ thÊy, c¸c chØ sè cña Minh Qu©n t¨ng qua tõng n¨m. Cô thÓ: nÕu nh n¨m 2002, doanh thu míi chØ ®¹t 7.900.901.590VND th× n¨m 2003 ®· ®¹t 10.502.056.534VND b»ng 133% n¨m 2002. Tíi n¨m 2005 §ç ThÞ Thanh - K6 - QTKDTM - §HKTQD 16 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp doanh thu cña C«ng ty Minh Qu©n lµ 15.320.648.120VND b»ng 194% n¨m 2002 vµ b»ng 117% n¨m 2004 (doanh thu n¨m 2004 lµ 13.112.582.485). Lîi nhuËn sau thuÕ còng t¨ng ®Òu qua tõng n¨m trong giai ®o¹n 2002 2005. Lîi nhuËn sau thuÕ n¨m 2002 lµ 5.942.234VND th× n¨m 2003 ®· lµ 8.110.850VND. ChØ sè nµy ë c¸c n¨m 2004 vµ 2005 lÇn lît lµ 10.379.524VND vµ 13.023.467VND. Sau 4 n¨m lîi nhuËn cña C«ng ty t¨ng gÊp gÇn 3 lÇn. Nép ng©n s¸ch nhµ níc t¨ng tõ 2.579.846VND n¨m 2002 lªn 5.555.790VND n¨m 2005, nghÜa lµ t¨ng gÊp gÇn 3 lÇn. Nh vËy kÕt qu¶ kinh doanh cña Minh Qu©n t¨ng kh«ng ngõng qua c¸c n¨m trong giai ®o¹n 2002 - 2005. 2.2.2.3. KÕt qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña Minh Qu©n giai ®o¹n 2002 - 2005. BiÓu 3: KÕt qu¶ cña ho¹t ®éng tµi chÝnh giai ®o¹n 2002 - 2005. §¬n vÞ tÝnh: VND ChØ tiªu 2002 Doanh thu 7.900.901.590 Gi¸ vèn hµng b¸n 7.346.563.419 Chi phÝ qu¶n lý 72.012.465 kinh doanh Chi phÝ tµi chÝnh Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh 9.624.426 doanh L·i kh¸c Lç kh¸c 1.102.346 Lîi nhuËn kÕ to¸n 8.522.080 C¸c kho¶n ®iÒu chØnh lîi nhuËn Lîi nhuËn chÞu 8.522.080 thuÕ ThuÕ thu nhËp 2.579.846 Lîi nhuËn sau 5.942.234 thuÕ 2003 N¨m 2004 2005 10.502.056.534 10.045.643.753 13.112.582.485 13.016.322.280 15.320.648.120 15.054.481.723 74.528.643 77.098.791 78.520.641 11.567.582 14.416.006 18.579.257 11.567.582 14.416.006 18.579.257 11.567.582 14.416.006 18.579.257 3.456.732 4.036.482 5.555.790 8.110.850 10.379.524 13.023.467 (Nguån: phßng kÕ to¸n) NhËn xÐt: T×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty còng kh¸ kh¶ quan. C¸c chØ tiªu t¨ng liªn tôc qua c¸c n¨m. Nh lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty t¨ng §ç ThÞ Thanh - K6 - QTKDTM - §HKTQD 17 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp gÇn gÊp ®«i sau 4 n¨m, tõ 9.624.426VND n¨m 2002 lªn tíi 18.579.257VND n¨m 2005. BiÓu 4: Chi tiÕt doanh thu. §¬n vÞ tÝnh: VND ChØ tiªu 1. Doanh thu 2. C¸c kho¶n gi¶m trõ: + ChiÕt khÊu th¬ng m¹i + Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i + Gi¶m gi¸ hµng b¸n 3. Doanh thu thuÇn 2002 2003 N¨m 2004 2005 7.900.901.590 10.502.056.534 13.112.582.485 15.320.648.120 5.249.269 4.795.432 0 0 5.687.945 4.795.432 4.745.478 7.895.652.321 10.497.261.102 13.107.837.007 561.324 15.320.648.120 (Nguån: Phßng kÕ to¸n) NhËn xÐt: Trong 2 n¨m gÇn ®©y, 2004 vµ 2005 c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu ®· kh«ng cßn. §iÒu nµy lµm cho doanh thu thuÇn cña C«ng ty còng t¨ng lªn kh«ng ngõng. Tõ 7.895.625VND n¨m 2002 lªn tíi 15.320.648.120VND. Gi¶i thÝch vÊn ®Ò nµy, c¸n bé cña C«ng ty cho biÕt: hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i ®· ®îc kh¾c phôc mét c¸ch triÖt ®Ó. Céng víi ®ã lµ viÖc gi¶m gi¸ hµng b¸n còng thÊp dÇn do C«ng ty ®· cã thÞ trêng mét c¸ch æn ®Þnh. 2.2.2.4. C«ng t¸c tæ chøc nh©n sù cña C«ng ty Minh Qu©n. VÒ c¬ cÊu nh©n sù cña c«ng ty BiÓu 5: Lao ®éng cña c«ng ty trong 3 n¨m gÇn ®©y. Ph©n lo¹i Tæng sè lao ®éng + Theo giíi tÝnh - Nam - N÷ + Theo tr×nh ®é - §¹i häc - Cao ®¼ng - Trung cÊp - Lao ®éng phæ 2003 Sè lîng % 20 100% 2004 Sè lîng % 22 100% 2005 Sè lîng % 25 100% 17 3 85% 15% 17 5 77% 23% 18 7 72% 28% 3 3 8 6 15% 15% 40% 30% 3 5 8 6 17% 23% 36% 24% 5 7 8 5 20% 28% 32% 20% §ç ThÞ Thanh - K6 - QTKDTM - §HKTQD 18 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp th«ng (Nguån: phßng TCHC) Qua biÓu trªn ta thÊy, nh©n sù cña c«ng ty cã sù thay ®æi qua c¸c n¨m. Cô thÓ, n¨m 2004 tæng sè lao ®éng lµ 22 ngêi t¨ng 2 (10%) ngêi so víi n¨m 2003. §Õn n¨m 2005 lao ®éng cña c«ng ty ®· lµ 25 ngêi t¨ng 5 (25%) so víi n¨m 2003 vµ t¨ng 17% so víi n¨m 2004. §i s©u vµo ph©n tÝch ta thÊy:  XÐt theo tr×nh ®é: Nh×n chung lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ cao ®¼ng chiÕm tû träng t¬ng ®èi trong c¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty Minh Qu©n. Hµng n¨m tû lÖ nµy cã sù thay dæi theo híng tÝch cùc tuy lµ kh«ng cao. N¨m 2003, tû lÖ lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc chiÕm 15% vµ lao ®éng cã tr×nh ®é cao ®¼ng chiÕm 15% tæng sè lao ®éng; ®Õn n¨m 2004 tû lÖ nµy lµ 17% vµ 23%. N¨m 2005 cã 5 lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc chiÕm 20%, sè lao ®éng cã tr×nh ®é cao ®¼ng lµ 8 chiÕm 28%. Sè lao ®éng cã tr×nh ®é trung cÊp vµ lao ®éng phæ th«ng ngµy mét gi¶m. NÕu nh n¨m 2003 sè lao ®éng cã tr×nh ®é trung cÊp chiÕm 40% th× tíi n¨m 2005 tû lÖ nµy chØ lµ 32%. Lao ®éng phæ th«ng gi¶m tõ 30% n¨m 2003 xuèng 20% n¨m 2005. §iÒu nµy hoµn toµn phï hîp víi chiÕn lîc ph¸t triÓn cña c«ng ty. Nã thÓ hiÖn ®îc sù ®óng ®¾n trong híng ®i cña c«ng ty.  XÐt theo giíi tÝnh: Lao ®éng nam trong c«ng ty chiÕm tû träng lín h¬n lao ®éng n÷. Sù chªnh lÖch nµy ®îc thÓ hiÖn rÊt râ qua sè liÖu tõng n¨m. N¨m 2003 tû lÖ lao ®éng nam lµ 85% trong khi lao ®éng n÷ chØ chiÕm 15%. N¨m 2004, tû lÖ nµy lµ 77% vµ 23%. N¨m 2005, cã 18 lao ®éng lµ nam giíi chiÕm 72%, n÷ giíi chØ cã 7 chiÕm 28%. Nhng sù chªnh lÖch nµy ®îc gi¶m qua c¸c n¨m nh ta ®· thÊy qua sè liÖu ph©n tÝch trªn. Lao ®éng n÷ cña c«ng ty tËp trung vµo phßng kÕ to¸n tµi chÝnh. VÒ ph©n bè lao ®éng trong c«ng ty: BiÓu 6: Ph©n bè lao ®éng theo phßng ban n¨m 2005. Phßng ban Ban gi¸m ®èc Phßng kinh doanh Tæng sè 2 4 §ç ThÞ Thanh - K6 - QTKDTM - §HKTQD Nam 1 3 Trong ®ã N÷ 1 1 19 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Phßng TCHC Phßng kÕ to¸n Bé phËn kho Cöa hµng Tæng céng 4 3 4 8 25 4 3 4 5 17 3 8 (Nguån: phßng TCHC) ViÖc qu¶n lý lao ®éng thuéc ph¹m vi, tr¸ch nhiÖm cña phßng TCHC. Trong C«ng ty viÖc ph©n bè nh©n sù do Ban gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh vµ phßng TCHC thi hµnh quyÕt ®Þnh ®ã. Hµng n¨m, c«ng ty cã nh÷ng chÝnh s¸ch tuyÓn dông thªm lao ®éng cho phï hîp víi ®ßi hái cña c«ng viÖc. Ngoµi viÖc tuyÓn dông thªm lao ®éng míi, C«ng ty Minh Qu©n cßn cã chÝnh s¸ch ®µo t¹o lao ®éng hiÖn cã cña m×nh, nh khuyÕn khÝch, ®éng viªn c¸n bé c«ng nh©n viªn ®i ®i häc thªm ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, tæ chøc c¸c buæi häc trao ®æi kinh nghiÖm cho c¸n bé trong c«ng ty,… 2.2. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng Marketing cña c«ng ty Minh Qu©n giai ®o¹n 2002 - 2005. Lµ mét c«ng ty míi ®îc thµnh lËp, tuy “tuæi ®êi cßn non trΔ nhng trong thêi gian qua C«ng ty Minh Qu©n ®· bíc ®Çu cã nh÷ng thµnh c«ng trªn thÞ trêng. Trong giai ®o¹n võa qua tuy cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n song víi sù nç lùc vµ phÊn ®Êu cña tËp thÓ c¸n bé nh©n viªn bíc ®Çu C«ng ty ®· kh¼ng ®Þnh ®îc chç ®øng cña m×nh trªn th¬ng trêng. §Ó cã ®îc kÕt qu¶ nh ngµy h«m nay, ngoµi sù cè g¾ng cña tõng c¸n bé, nh©n viªn trong c«ng ty, th× ph¶i kÓ tíi nh÷ng chÝnh s¸ch ph¸t triÓn ®óng ®¾n mµ c«ng ty ®· thùc hiÖn trong suèt thêi gian qua. Kh«ng thÓ kh«ng nh¾c tíi nh÷ng chÝnh s¸ch trong chiÕn lîc Marketing cña c«ng ty. Lµ mét doanh nghiÖp th¬ng m¹i, nªn ban gi¸m ®èc cña Minh Qu©n ®· x¸c ®Þnh chØ cã lµm tèt c«ng t¸c Marketing th× míi mang l¹i hiÖu qu¶ trong kinh doanh. ChÝnh nhê sù x¸c ®Þnh ®óng ®¾n céng víi sù thùc thi c¸c chÝnh s¸ch mét c¸ch hîp lý ®· gióp cho C«ng ty ngµy mét ®i lªn. Díi ®©y lµ mét sè ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng Marketing cña C«ng ty Minh Qu©n. §Ó tõ ®ã phÇn nµo thÊy ®îc nh÷ng mÆt ®· lµm ®îc vµ nh÷ng mÆt cßn tån t¹i trong chiÕn lîc marketing cña c«ng ty. §ç ThÞ Thanh - K6 - QTKDTM - §HKTQD 20 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 2.2.1. ThÞ trêng cña C«ng ty Minh Qu©n. Khu vùc thÞ trêng cña C«ng ty. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, cïng víi sù ®i lªn cña nÒn kinh tÕ, cuéc sèng cña ®¹i ®a sè ngêi d©n ®· ®îc c¶i thiÖn mét c¸ch râ rÖt. Nhu cÇu vÒ nh÷ng mÆt hµng thùc phÈm nãi chung vµ vÒ c¸c s¶n phÈm s÷a, b¸nh kÑo còng nh ®å uèng nãi riªng ngµy mét t¨ng cao. Nh vËy lµ thÞ trêng cho nh÷ng mÆt hµng nµy lµ rÊt réng. Cã trô së, hÖ thèng cöa hµng còng nh hÖ thèng nhµ kho chÝnh t¹i Hµ Néi, thµnh phè ®«ng d©n thø hai cña c¶ níc, nªn thÞ trêng chÝnh cña c«ng ty Minh Qu©n lµ ®Þa bµn Hµ Néi. Lµ ®Çu mèi, trung t©m kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, x· héi cña c¶ níc; l¹i lµ n¬i tËp trung cña h¬n 4 triÖu ngêi cã thÓ nãi Hµ Néi lµ mét thÞ trêng ®Çy tiÒm n¨ng vµ hÊp dÉn víi bÊt k× doanh nghiÖp th¬ng m¹i nµo. §©y lµ mét thÞ trêng réng, víi søc tiªu thô lín. ViÖc t×m kiÕm c¬ héi kinh doanh trªn thÞ trêng lµ rÊt kh¶ quan. Ngay tõ khi míi thµnh lËp, C«ng ty Minh Qu©n ®· x¸c ®Þnh thÞ trêng chÝnh cña C«ng ty lµ ®Þa bµn Hµ Néi. §iÒu nµy kh«ng cã nghÜa lµ chØ bã hÑp trong khu vùc néi thµnh chËt hÑp mµ ®ã cßn lµ c¶ khu vùc ngo¹i thµnh vµ c¸c huyÖn n»m trong ®Þa giíi hµnh chÝnh cña thµnh phè Hµ Néi. Nh vËy cã thÓ nãi thÞ trêng chÝnh cña C«ng ty Minh Qu©n lµ thµnh phè Hµ Néi bao gåm c¶ c¸c huyÖn ngo¹i thµnh nh §«ng Anh, Thanh Tr×,… Nhng C«ng ty tËp trung vµo khu vùc néi thµnh. Bªn c¹nh viÖc x¸c ®Þnh thµnh phè Hµ Néi lµ thÞ trêng chÝnh, C«ng ty còng ®· x¸c ®Þnh cho m×nh nh÷ng thÞ trêng mµ C«ng ty cã kh¶ n¨ng v¬n tíi. §ã lµ nh÷ng tØnh n»m ven Hµ Néi nh Hµ T©y, VÜnh Phóc, Hµ Nam,… Sè liÖu b¸o c¸o tæng kÕt n¨m 2005 cña C«ng ty cho thÊy: cã tíi trªn díi 96% lîng hµng cña C«ng ty ®îc tiªu thô trªn ®Þa bµn Hµ Néi. §èi tîng kh¸ch hµng cña C«ng ty: §èi tîng kh¸ch hµng cña C«ng ty kh¸ ®a d¹ng. Cã thÓ lµ c¸ nh©n, tËp thÓ, hay tæ chøc - nh÷ng ngêi cÇn tiªu dïng mÆt hµng mµ c«ng ty kinh doanh. C«ng ty Minh Qu©n chuyªn cung cÊp s¶n phÈm cña m×nh cho ®èi tîng kh¸ch hµng lµ c¸c kh¸ch s¹n, nhµ hµng, trêng häc, bÖnh viÖn, c¸c qu¸n cµ phª,… C¸c kh¸ch hµng chÝnh cña C«ng ty: §ç ThÞ Thanh - K6 - QTKDTM - §HKTQD 21 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp  Kh¸ch s¹n Deawo.  Kh¸ch s¹n Melia.  Kh¸ch s¹n Lakeside.  Kh¸ch s¹n Sun way.  Kh¸ch s¹n Hµ Néi.  Kh¸ch s¹n Ph¬ng Nam.  C«ng ty TNHH thùc phÈm Hµ Néi.  C«ng ty CPTM§T Long Biªn.  C«ng ty chÕ biÕn LTTP Hµ Néi.  C«ng ty c¬ khÝ.  C«ng ty B¸ch ho¸ Hµ Néi.  XÝ nghiÖp vËn dông toa xe kh¸ch Hµ Néi.  Trung t©m th¬ng m¹i sè 7 §inh Tiªn Hoµng. Nãi chung c¸c kh¸ch hµng cña C«ng ty hiÖn nay ®Òu lµ nh÷ng kh¸ch hµng cã quan hÖ v÷ng ch¾c vµ l©u dµi víi c«ng ty. Trong sè kh¸ch hµng nµy cã c¶ kh¸ch hµng trung gian vµ kh¸ch hµng lµ ngêi tiªu dïng cuèi cïng. Nhng dï lµ kh¸ch hµng trung gian hay ngêi tiªu dïng cuèi cïng th× nh÷ng kh¸ch hµng nµy ®Õn víi C«ng ty qua c¸c h×nh thøc sau:  Kh¸ch hµng quen biÕt qua c¸c vô bu«n b¸n c¸c mÆt hµng cña c«ng ty.  Kh¸ch hµng ®îc giíi thiÖu qua c¸c ®¹i lý.  Kh¸ch hµng mµ c«ng ty t×m ®Õn th«ng qua sù gÆp gì ë c¸c cuéc héi chî.  Kh¸ch hµng tù t×m ®Õn c«ng ty qua qu¶ng c¸o. HiÖn nay C«ng ty ®ang ph¸t huy mèi quan hÖ tèt ®Ñp vµ thêng xuyªn ®Ó gi÷ c¸c kh¸ch hµng nµy mÆt kh¸c tÝch cùc t×m kiÕm thªm b¹n hµng míi. 2.2.2. Ph©n tÝch c¹nh tranh trªn thÞ trêng. §ç ThÞ Thanh - K6 - QTKDTM - §HKTQD 22
- Xem thêm -