Tài liệu 313 câu lý thuyết crom, sắt, đồng có lời giải chi tiết ôn thi thptqg

  • Số trang: 130 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 205 |
  • Lượt tải: 0
minhminh748742

Tham gia: 16/09/2017

Mô tả:

313 câu trắc nghiệm lý thuyết chương Crom, Sắt, Đồng Hóa học 12 ôn thi THPTQG File word có đáp án và lời giải chi tiết từng câu
Trọn bộ 6000 câu lý thuyết có đáp án lời giải tại đây: https://forms.gle/up6ANjVxsQhovrWW9 Câu 1: (Đềề chuẩn 3 thầềy Nguyềễn Anh Tuầấn Moon 2018) Cho phản ứng hóa học: Fe  CuSO 4  FeSO 4  Cu. Trong phản ứng trền xảy ra 2 A. sự khử Fe và sự oxi hóa Cu. 2 2 B. sự khử Fe và sự khử Cu C. sự oxi hóa Fe và sự oxi hóa Cu 2 D. sự oxi hóa Fe và sự khử Cu Câu 2: (Đềề chuẩn 3 thầềy Nguyềễn Anh Tuầấn Moon 2018) Dung dịch nào sau đầy tác dụng được với kim loại sắất tạo thành muốấi sắất(III)? A. HNO3 (loãng, dư) B. C. FeCl3 (dư). H 2SO 4 (đặc, nguội) D. HCl (đặc). 2 CuSO4 Câu 3: (Đềề chuẩn 4 thâềy Nguyềễn Anh Tuâấn Moon 2018) Để khử ion Cu trong dung dịch có thể dùng kim loại A. Fe B. Na C. K D. Ba Câu 4: (Đềề chuẩn 4 thâềy Nguyềễn Anh Tuâấn Moon 2018) thành phầền chính của quặng cromit là A. FeO.Cr2 O3 B. Cr  OH  2 C. Fe3O 4 .CrO D. Cr  OH  3 Câu 5:(Đềề chuẩn 4 thâềy Nguyềễn Anh Tuâấn Moon 2018) : Thực hiện thí nghiệm điềều chềấ khí X, khí X được thu vào bình tam giác theo hình veễ sau: Thí nghi ệm đó là A. Cho dung dịch HCl vào bình đựng bột CaCO3 . B. Cho dung dịch H 2SO4 C. Cho dung dịch H 2SO 4 loãng vào bình đựng hạt kim loại Zn. đặc vào bình đựng lá kim loại Cu. D. Cho dung dịch HCl đặc vào bình đựng tinh thể K 2 Cr2 O7 . Cu và Fe3O 4 Câu 6: (Đềề chuẩn 4 thâềy Nguyềễn Anh Tuâấn Moon 2018) Cho hốễn hợp gốềm vào H SO lượng dư dung dịch 2 4 loãng. Kềất thúc các phản ứng thu được dung dịch Y và chầất rắấn Z. Dãy gốềm các chầất đềều tác dụng được với dung dịch Y là: A. KMnO 4 , NaNO 3 , FeCl 3 , Cl 2 B. Fe2 O3 , K 2 MnO 4 , K 2 Cr2 O7 , HNO3 C. CaCl2 , Mg,SO 2 , K 2 MnO 4 D. NH 4 NO3 , Mg  NO3  2 , KCl,Cu Câu 7: (Đềề chuẩn 5 thâềy Nguyềễn Anh Tuâấn Moon 2018) :Nhiệt phần đềấn khi khốấi lượng chầất rắấn khống thay đổi, thu được A. Fe 2 O3 B. FeO C. Fe3O 4 D. Fe  OH  2 Fe  OH  3 trong khống khí Trọn bộ 6000 câu lý thuyết có đáp án lời giải tại đây: https://forms.gle/up6ANjVxsQhovrWW9 Câu 8: (Đềề chuẩn 5 thâềy Nguyềễn Anh Tuâấn Moon 2018) Khi cho được hốễn hợp gốềm CrO3 A. H 2Cr2O 7 và H 2CrO 4 B. Cr  OH  2 và Cr  OH  3 C. HCrO 2 và Cr  OH  3 D. H 2 CrO4 và Cr  OH  2 tác dụng với H 2O thu Câu 9: (Đềề chuẩn 5 thâềy Nguyềễn Anh Tuâấn Moon 2018) Dãy các muốấi nào sau đầy khi nhiệt NO 2 O ? phần thu được sản phẩm là oxit kim loại, khí và khí 2 NaNO3 , Ba  NO3  2 , AgNO3 A. Hg  NO3  2 , Fe  NO3  2 , Cu  NO3  2 B. D. Fe  NO3  3 , Cu  NO3  2 , Mg  NO3  2 C. NaNO3 , AgNO3 , Cu  NO3  2 Câu 10: (Đềề chuẩn 5 thâềy Nguyềễn Anh Tuâấn Moon 2018) Có các phát biểu sau: CrO3 . (a) Lưu huỳnh, photpho đềều bốấc cháy khi tiềấp xúc với  (b) Khi phản ứng với dung dịch HCl, kim loại Cr bị oxi hoá thành ion Cr2 . (c) Bột nhốm tự bốấc cháy khi tiềấp xúc với khí clo. Na 2SO4 .Al2  SO 4  3 .24H 2 O. (d) Ph n chua có cống thức (e) Crom (VI) oxit là oxit bazơ. Sốấ phát biểu đúng là A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 11: (Đềề chuẩn 6 thâềy Nguyềễn Anh Tuâấn Moon 2018) Nguyền tắấc luyện thép từ gang là: A. Dùng O2 oxi hoá các tạp chầất Si, P, S, Mn,… trong gang để thu được thép B. Dùng chầất khử CO khử oxit sắất thành sắất ở nhiệt độ cao C. Dùng CaO hoặc CaCO3 để khử tạp chầất Si, P, S, Mn,… trong gang để thu được thép D. Tắng thềm hàm lượng cacbon trong gang để thu được thép Câu 12: (Đềề chuẩn 6 thâềy Nguyềễn Anh Tuâấn Moon 2018) Sản phẩm của phản ứng nhiệt phần AgNO3 là hoàn toàn A. Ag 2O, NO 2 , O 2 B. Ag, NO 2 , O 2 C. Ag 2O, NO, O 2 D. Ag, NO, O 2 Câu 13: (Đềề chuẩn 6 thâềy Nguyềễn Anh Tuâấn Moon 2018) Trường hợp nào sau đầy tạo hai muốấi của sắất? A. FeO tác dụng với HCl C. Fe 2 O3 tác dụng với HCl B. Fe  OH  3 D. Fe3O 4 tác dụng với HCl tác dụng với HCl Trọn bộ 6000 câu lý thuyết có đáp án lời giải tại đây: https://forms.gle/up6ANjVxsQhovrWW9 Câu 14: (Đềề chuẩn 7 thâềy Nguyềễn Anh Tuâấn Moon 2018) Chầất nào sau đầy thuộc loại hợp chầất sắất (II)? A. Fe 2 O3 B. FeSO 4 C. Fe 2  SO4  3 D. Fe  OH  3 Câu 15: (Đềề chuẩn 7 thâềy Nguyềễn Anh Tuâấn Moon 2018)Phản ứng nào sau đầy chứng minh hợp chầất sắất (II) có tính khử? A. FeCl2  2NaOH  Fe  OH  2  2NaCl B. Fe  OH  2  2HCl  FeCl 2  2H 2O. C. FeO  CO  Fe  CO 2 . D. 3FeO  10HNO3  3Fe( NO3 )3  5H 2 O  NO. Câu 16: (Đềề chuẩn 7 thâềy Nguyềễn Anh Tuâấn Moon 2018)Cho sơ đốề các phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thường  FeCl phaân dung dòch Cu 2 NaCl  ñieä n     X    Y  HCl  T    CuCl 2 maøng ngaên Hai chầất X, T lầền lượt là A. NaOH, Fe  OH  3 . B. Cl2 FeCl2 . C. NaOH, FeCl3 . D. Cl 2 , FeCl3 . Câu 17: (Đềề chuẩn 8 thâềy Nguyềễn Anh Tuâấn Moon 2018) :Ở điềều kiện thường, chầất nào sau đầy H SO khống phản ứng với dung dịch 2 4 loãng? Fe  OH  3 FeCl3 Fe O Fe O A. B. 2 3 C. 3 4 D. Câu 18: (Đềề chuẩn 8 thâềy Nguyềễn Anh Tuâấn Moon 2018) Cho các dung dịch: Fe  NO3  2  X3  ; Fe2  SO4  3  X 4  . và HCl  X1  ; KNO3  X 2  ; HCl Sốấ dung dịch tác dụng được với Cu là A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 19: (Đềề chuẩn 9 thâềy Nguyềễn Anh Tuâấn Moon 2018) Chầất nào sau đầy tác dụng với dung dịch HCl thu được dung dịch chứa hai muốấi? A. Fe2 O3 B. Fe  OH  2 C. Fe3O 4 D. Fe  OH  3 Câu 20: (Đềề chuẩn 9 thâềy Nguyềễn Anh Tuâấn Moon 2018) Trong các oxit sau, oxit nào có tính oxi hóa mạnh nhầất? A. CrO3 B. Cr2 O3 C. Fe 2O3 D. FeO Trọn bộ 6000 câu lý thuyết có đáp án lời giải tại đây: https://forms.gle/up6ANjVxsQhovrWW9 Câu 21: (Đềề nâng cao 1 thâềy Nguyềễn Anh Tuâấn Moon 2018) Hiện tượng xảy ra khi cho dung H SO Na 2 CrO 4 dịch 2 4 vào dung dịch là: A. Dung dịch chuyển từ màu vàng thành khống màu B. Dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng C. Dung dịch chuyển từ màu vàng sang màu da cam D. Dung dịch chuyển từ khống màu sang màu da cam Câu 22: (Đềề nâng cao 1 thâềy Nguyềễn Anh Tuâấn Moon 2018) Oxit nào sau đầy là oxit axit? A. CaO B. CrO3 C. Na 2O D. MgO Câu 23: (Đềề nâng cao 1 thâềy Nguyềễn Anh Tuâấn Moon 2018) Phương trình hóa học nào sau đầy được viềất sai? 0 A. Fe  Cl 2  t FeCl2 B. Fe  2HCl  FeCl 2  H 2 C. Cu  Fe 2  SO 4  3  2FeSO 4  CuSO 4 D. Fe  Fe2  SO 4  3  3FeSO 4 H SO Câu 24: (Đềề nâng cao 1 thâềy Nguyềễn Anh Tuâấn Moon 2018) Cho Cu và dung dịch 2 4 loãng tác dụng với chầất X (một loại phần bón hóa học), thầấy thoát ra khí khống màu hóa nầu trong khống khí. Mặt khác, khi X tác dụng với dung dịch NaOH thì có khí mùi khai thoát ra. Chầất X là A. amoni clorua B. ure C. natri nitrat D. amoni nitrat Câu 25: (Đềề nâng cao 1 thâềy Nguyềễn Anh Tuâấn Moon 2018) Đốất nóng sợi dầy đốềng kim loại đã cuộn thành lò xo trền ngọn lửa đèn cốền đềấn khi ngọn lửa khống còn màu xanh, sau đó nhúng nhanh vào etanol đựng trong ốấng nghiệm. Màu đen của dầy đốềng từ từ chuyển sang đ ỏ. Phát bi ểu nào sau đầy là đúng? A. Đốềng oxit đã khử etanol thành anđehit axetic B. Đốềng oxit đã oxi hóa etanol thành etyl axetat C. Đốềng oxit đã oxi hóa etanol thành anđehit axetic D. Đốềng oxit đã oxi hóa etanol thành khí cacbonic và nước Câu 26: (Đềề nâng cao 2 thâềy Nguyềễn Anh Tuâấn Moon 2018): Kim loại Fe phản ứng được với lượng dư dung dịch nào sau đầy tạo thành muốấi sắất (III)? A. HCl. B. H 2SO 4 (loãng). C. HNO3 (loãng). D. CuSO4 . FeCl 2 Câu 27: (Đềề nâng cao 2 thâềy Nguyềễn Anh Tuâấn Moon 2018) Cho dung dịch hốễn hợp và CrCl3 tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được kềất tủa X. Nung X trong khống khí đềấn khốấi l ượng khống đổi, thu được chầất rắấn Y. Thành phầền của Y Trọn bộ 6000 câu lý thuyết có đáp án lời giải tại đây: https://forms.gle/up6ANjVxsQhovrWW9 A. gốềm FeO và C. chỉ có Cr2O3 B. chỉ có Cr2O3 D. gốềm Fe 2O3 và Fe2 O3 Cr2 O3 Câu 28: (Đềề nâng cao 2 thâềy Nguyềễn Anh Tuâấn Moon 2018) Cho dãy chầất: Fe  NO3  2 , Cu  NO3  2 , Fe, Al, ZnCl 2 , BaCl 2 . Sốấ chầất trong dãy đềều tác dụng được với dung dịch AgNO3 và dung dịch NaOH là A. 2 B. C. 5 D. 4 Câu 29: (Đềề nâng cao 4 thâềy Nguyềễn Anh Tuâấn Moon 2018) Bột oxit sắất trộn với bột kim loại X tạo thành hốễn hợp tecmit dùng để hàn đường ray tàu hỏa. Kim loại X là A. Cu B. Ag C. Al D. Hg Câu 30: (Đềề nâng cao 4 thâềy Nguyềễn Anh Tuâấn Moon 2018) Crom(III) hiđroxit trong dung dịch nào sau đầy? A. KNO3 B. KCl C. NaOH D. Fe 2 O3 B. FeO C. Fe3O 4 D. Câu 32: (Đềề nâng cao 5 thâềy Nguyềễn Anh Tuâấn Moon 2018) Khi cho được hốễn hợp gốềm Fe  OH  2 H 2 Cr2O 7 và H 2CrO 4 B. Cr  OH  2 và Cr  OH  3 C. HCrO 2 và Cr  OH  3 D. H 2 CrO4 và Cr  OH  2 tan trong khống Fe  OH  3 CrO3 A. 3 NaCrO 2 Câu 31: (Đềề nâng cao 5 thâềy Nguyềễn Anh Tuâấn Moon 2018): Nhiệt phần khí đềấn khi khốấi lượng chầất rắấn khống thay đổi, thu được A.  Cr  OH   tác dụng với H 2O thu Câu 33: (Đềề nâng cao 5 thâềy Nguyềễn Anh Tuâấn Moon 2018) Dãy các muốấi nào sau đầy khi nhiệt NO2 O ? phần thu được sản phẩm là oxit kim loại, khí và khí 2 NaNO3 , Ba  NO3  2 , AgNO3 B. Hg  NO3  2 , Fe  NO3  2 , Cu  NO3  2 D. A. C. Fe  NO3  3 , Cu  NO3  2 , Mg  NO3  2 NaNO3 , AgNO3 , Cu  NO3  2 Câu 34: (Đềề nâng cao 5 thâềy Nguyềễn Anh Tuâấn Moon 2018)Để phần tích định tính các nguyền tốấ trong hợp chầất hữu cơ, người ta thực hiện một thí nghiệm được mố tả như hình veễ: Trọn bộ 6000 câu lý thuyết có đáp án lời giải tại đây: https://forms.gle/up6ANjVxsQhovrWW9 Phát biểu nào sau đầy đúng? A. Thí nghiệm trền dùng để xác định nitơ có trong hợp chầất hữu cơ B. Bống trộn CuSO4 khan có tác dụng chính là ngắn hơi hợp chầất hữu cơ thoát ra kh ỏi ốấng nghi ệm C. Trong thí nghiệm trền có thể thay dung dịch Ca  OH  2 bắềng dung dịch Ba  OH  2 D. Thí nghiệm trền dùng để xác định clo có trong hợp chầất hữu cơ Câu 35: (Đềề nâng cao 8 thâềy Nguyềễn Anh Tuâấn Moon 2018) Chầất nào sau đầy vừa phản ứng được với dung dịch HCl vừa tác dụng được với dung dịch NaOH loãng? A. CrCl3 B. Cr  OH  3 C. Na 2 CrO4 D. NaCrO 2 Câu 36: (Đềề nâng cao 8 thâềy Nguyềễn Anh Tuâấn Moon 2018)Thí nghiệm nào sau đầy khống xảy ra phản ứng hóa học? A. Cho kim loại Fe vào dung dịch Fe 2  SO4  3 C. Cho kim loại Zn vào dung dịch B. Cho kim loại Mg vào dung dịch CuSO 4 HNO3 D. Cho kim loại Ag vào dung dịch Câu 37: (Đềề nâng cao 8 thâềy Nguyềễn Anh Tuâấn Moon 2018)Cho dãy chuyển hóa sau:  Al du ,t 0 0  KOH dac,du Br  dd H SO loang,du ,t  2  4 Cr2 O3     X1  Cl2 X 2       X 3   2     X4 Các chầất A. X3 , X 4 lầền lượt là: K 2 CrO 4 , K 2Cr2 O7 B. Cr  OH  2 , Cr2  SO 4  3 C. CrBr3 , Cr2  SO 4  3 D. K 2 Cr2 O7 , K 2CrO 4 Câu 38: (Đềề nâng cao 9 thâềy Nguyềễn Anh Tuâấn Moon 2018) Bột Ag có lầễn tạp chầất là bột Fe và Cu. Để thu được Ag tinh khiềất mà khống bị thay đổi khốấi lượng trong hốễn h ợp ban đầều có th ể ngầm hốễn hợp vào một lượng dư dung dịch X, sau đó lọc lầấy Ag. Dung dịch X là A. Fe  NO3  3 B. HCl C. NaOH D. AgNO3 Câu 39: (Đềề nâng cao 9 thâềy Nguyềễn Anh Tuâấn Moon 2018) Cho các phát biểu sau: (a) Dung dịch hốễn hợp FeSO 4 và H 2SO 4 làm mầất màu dung dịch KMnO 4 Trọn bộ 6000 câu lý thuyết có đáp án lời giải tại đây: https://forms.gle/up6ANjVxsQhovrWW9 (b) Fe2 O3 (c) Cr  OH  3 (d) CrO3 có trong tự nhiền dưới dạg quặng hematit. tan được trong dung dịch axit mạnh và kiềềm. là oxit axit, tác dụng với H 2O chỉ tạo ra một axit. Sốấ phát biểu đúng là A. 3 B. 2 C. 1 D. 4 Câu 40: (ĐỀỀ SỐỐ 2 Megabook năm 2018) Sốấ oxi hóa của crom trong hợp chầất Cr2O3 là A. +4. B. +2. C. +3. D. +6. Câu 41: (ĐỀỀ SỐỐ 3 Megabook năm 2018) Thí nghiệm nào sau đầy khống có sự hòa tan chầất rắấn? A. Cho Al(OH)3 vào dung dịch HNO3 B. Cho Fe vào dung dịch H2SO4 loãng, nóng. C. Cho NaCl vào H2O. D. Cho Al vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội. Câu 42: (ĐỀỀ SỐỐ 3 Megabook năm 2018) Phương trình hoá học nào sau đầy sai? A. Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2 B. Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O C. Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O D. Fe3O4 + 4HNO3 → Fe(NO3)2 + 2Fe(NO3)3 + 4H2O Cau 10: (ĐỀỀ SỐỐ 3 Megabook năm 2018) Hòa tan Fe3O4 vào dung dịch HCl dư, thu được dung dịch X. Cho dãy các chầất: MnO2, Cl2, KOH, Na2CO3, CuSO4, HNO3, Fe, NaNO3. Sốấ chầất trong dãy tác dụng được với dung dịch X là: A. 6. B. 5. C. 4. D. 7. Câu 43: (ĐỀỀ SỐỐ 3 Megabook năm 2018) Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam Fe và 2,4 gam bột kim loại M vào dung dịch HCl, thu được 3,584 lít khí H2 (đktc). Kim loại M là A. Al. B. Mg. C. Zn. D. Ca. Câu 44: (ĐỀỀ SỐỐ 3 Megabook năm 2018) Cho các phát biểu sau: (1) Các oxit của kim loại kiềềm phản ứng với CO tạo thành kim loại. (2) Các kim loại Ag, Fe, Cu và Mg đềều được điềều chềấ được bắềng phương pháp đi ện phần dung d ịch. (3) Các kim loại Mg, K và Fe đềều khử được ion Ag+ trong dung d ịch thành Ag. (4) Cho Cu vào dung dịch FeCl3 dư, thu được dung dịch chứa 3 muốấi. Sốấ phát biểu đúng là A. 4. B. 1. C. 3. D. 2. Trọn bộ 6000 câu lý thuyết có đáp án lời giải tại đây: https://forms.gle/up6ANjVxsQhovrWW9 Câu 45: (ĐỀỀ SỐỐ 3 Megabook năm 2018) Kim loại Fe phản ứng với dung dịch X (loãng, dư), tạo muốấi Fe(III). Dung dịch X là A. NaNO3, HCl B. H2SO4, Na2SO4. C. HCl, H2SO4. D. CuSO4, Fe2(SO4)3. Câu 46: (ĐỀỀ SỐỐ 3 Megabook năm 2018) Phát biểu nào sau đầy sai? A. Hàm lượng cacbon trong thép ít hơn trong gang. B. Nhốm là kim loại màu trắấng, dầễn nhiệt tốất. C. Quặng hematit có thành phầền chính là Fe2O3. D. Sắất (III) hiđroxit là chầất rắấn, màu đỏ, khống tan trong nước. Câu 47: (ĐỀỀ SỐỐ 3 Megabook năm 2018) Kim loại nào sau đầy phản ứng được với dung dịch FeSO 4 và dung dịch H2SO4 đặc, nguội? A. Na. B. Al. C. Fe. D. Cu. Câu 48: (ĐỀỀ SỐỐ 4 Megabook năm 2018) Cầấu hình electron nguyền tử của sắất là A. [Ar]3d64s2 B. [Ar]3d64s1 C. [Ar]4s23d6 D. [Ar]3d54s1 Câu 49: (ĐỀỀ SỐỐ 4 Megabook năm 2018) Nguyền tắấc sản xuầất gang là A. khử quặng sắất oxit bắềng dòng điện. B. dùng khí hiđro để khử sắất oxit ở nhiệt độ cao. C. khử quặng sắất oxit bắềng than cốấc trong lò cao. D. dùng nhốm khử sắất oxit ở nhiệt độ cao. Câu 50: (ĐỀỀ SỐỐ 4 Megabook năm 2018)Có thể dùng lượng dư dung dịch của chầất nào sau đầy để tách Ag ra khỏi hốễn hợp Ag, Fe, Cu mà vầễn giữ nguyền khốấi lượng Ag ban đầều? A. Fe(NO3)3. B. Fe(NO3)3. C. AgNO3. D. Cu(NO3)2. Câu 51: (ĐỀỀ SỐỐ 5 Megabook năm 2018) Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 loãng, dư vào dung dịch K2CrO4 thì màu của dung dịch chuyển từ: A. khống màu sang màu da cam. B. khống màu sang màu vàng. C. màu vàng sang màu da cam. D. màu da cam sang màu vàng. Câu 52: (ĐỀỀ SỐỐ 5 Megabook năm 2018) Tiềấn hành các thí nghiệm sau: (a) Cho lá Fe nguyền chầất vào dung dịch CuCl2. (b) Cho lá Ni nguyền chầất vào dung dịch HCl. (c) Cho lá Zn nguyền chầất vào dung dịch FeCl3. (d) Cho lá Ni nguyền chầất vào dung dịch FeCl2. Sốấ thí nghiệm có thể xảy ra ắn mòn điện hóa là Trọn bộ 6000 câu lý thuyết có đáp án lời giải tại đây: https://forms.gle/up6ANjVxsQhovrWW9 A. 3. B. 4. C. 1. D. 2. Câu 53: (ĐỀỀ SỐỐ 5 Megabook năm 2018) Cho dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch chứa chầất X thầấy tạo kềất tủa T màu vàng. Cho kềất tủa T tác dụng với dung dịch HNO 3 dư thầấy kềất tủa tan. Chầất X là A. KI. B. KBr. C. KCl. D. K3PO4. Câu 54: (ĐỀỀ SỐỐ 6 Megabook năm 2018) Thực hiện các thí nghiệm sau: 1. Hòa tan hốễn hợp gốềm Cu và Fe2O3 (cùng sốấ mol) vào dung dịch HCl loãng dư. 2. Cho KHS vào dung dịch KHSO4 vừa đủ. 3. Cho CrO3 tác dụng với dung dịch NaOH dư. 4. Hòa tan Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng dư. 5. Cho hốễn hợp bột gốềm Ba và NaHSO4 (tỉ lệ mol tương ứng 1: 2) vào lượng nước dư. 6. Cho 1 mol NaOH vào dung dịch chứa 1 mol Ba(HCO3)2. 7. Cho 1 mol NaHCO3 vào dung dịch chứa 1 mol Ba(OH)2. Sốấ thí nghiệm luốn thu được hai muốấi là: A. 4 B. 5 C. 3 D. 6 Câu 55: (ĐỀỀ SỐỐ 6 Megabook năm 2018) Nhiệt phần Fe(NO3)2 trong mối trường khí trơ. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được sản phẩm gốềm: A. FeO, NO2, O2. B. Fe2O3, NO2, O2. C. Fe3O4, NO2, O2. D. Fe, NO2, O2. Câu 56: (ĐỀỀ SỐỐ 7 Megabook năm 2018) Tiềấn hành các thí nghiệm sau: (a) Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4. (b) Dầễn khí co qua Fe2O3 nung nóng. (c) Điện phần dung dịch NaCl bão hòa, có màng ngắn. (d) Đốất bột Fe trong khí oxi. (e) Cho kim loại Ag vào dung dịch HNO3 loãng. (f) Nung nóng Cu(NO3)2. (g) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng. (h) Nung quặng xiđerit với bột sắất trong bình kín. Sốấ thí nghi ệm có xảy ra s ự oxi hóa kim lo ại là: A. 2 B. 3 C. 5 D. 4 Câu 57: (ĐỀỀ SỐỐ 7 Megabook năm 2018) Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Nhiệt phần AgNO3. (b) Nung FeS2 trong khống khí Trọn bộ 6000 câu lý thuyết có đáp án lời giải tại đây: https://forms.gle/up6ANjVxsQhovrWW9 (c) Cho Mg (dư) vào dung dịch Fe2(SO4)3. (d) Nhiệt phần Mg(NO3)2. (c) Cho Fe vào dung dịch CuSO4 (dư) (g) Cho Zn vào dung dịch FeCl3 (dư) (h) Nung Ag2S trong khống khí. (i) Cho Ba vào dung dịch CuCl2 (dư) Sỏ thí nghiệm thu được kim loại sau khi các phản ứng kềất thúc là: A. 4 B. 3 C. 5 D. 2 Câu 58: (ĐỀỀ SỐỐ 7 Megabook năm 2018) Tiềấn hành các thí nghiệm sau: (a) Nung nóng Fe(NO3)2 đềấn phản ứng hoàn toàn. (b) Dầễn khí H2 (dư) qua bột MgO nung nóng. (c) Cho dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2 dư. (d) Cho Na vào dung dịch MgSO4. (e) Nhiệt phần Hg(NO3)2. (g) Điện phần dung dịch Cu(NO3)2 với điện cực trơ. (h) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư. Sốấ thí nghiệm khống tạo thành kim loại là: A. 2 B. 5 C. 3 Câu 59: (ĐỀỀ SỐỐ 8 Megabook năm 2018) Cho các phản ứng: (1); 2Fe 2  Cl 2    2Fe3  2Cl 2Fe3  Cu    2Fe2   Cu 2  D. 4 Fe  Cu 2    Fe 2  Cu (2); (3); Dãy các chầất và ion xềấp theo chiềấu giảm dầền tính oxi hoá: A. Cu2+ > Fe2+ > Cl2 > Fe3+ B. Cl2 > Cu2+ > Fe2+ > Fe3+ C. Fe3+ > Cl2 > Cu2+ > Fe2+ D. Cl2 > Fe3+ > Cu2+ > Fe2+ Câu 60: (ĐỀỀ SỐỐ 9 Megabook năm 2018) Cho dung dịch muốấi X đềấn dư vào dung dịch muốấi Y, thu được kềất tủa Z. Hòa tan hoàn toàn Z vào dung dịch HNO3 (loãng, dư), thu được khí khống màu hóa nầu trong khống khí. X và Y lầền lượt là A. AgNO3 và FeCl2. B. AgNO3 và FeCl3. C. Na2CO3 và BaCl2. D. AgNO3 và Fe(NO3)2. Câu 61: (ĐỀỀ SỐỐ 10 Megabook năm 2018) Thí nghiệm nào khống xảy ra phản ứng hóa học? A. Nhúng thanh Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3. B. Nhúng thanh Ag vào dung dịch Cu(NO3)2. Trọn bộ 6000 câu lý thuyết có đáp án lời giải tại đây: https://forms.gle/up6ANjVxsQhovrWW9 C. Cho bột Cu vào dung dịch AgNO3. D. Cho bột Fe vào dung dịch Cu(NO3)2. Câu 62: (ĐỀỀ SỐỐ 10 Megabook năm 2018)Cho bột Fe vào dung dịch hổn hợp NaNO3 và HCl đềấn khi các phản ứng kềất thúc, thu được dung dịch X, hốễn hợp khí NO, H 2 và chầất rắấn không tan. Các muốấi trong dung dịch X là A. FeCl3, Nad. B. Fe(NO3)3, FeCl3, NaNO3, NaCl. C. FeCl2, Fe(NO3)2, NaCl, NaNO3. D. FeCl2, NaCl. Câu 63: (ĐỀỀ SỐỐ 10 Megabook năm 2018)Tiềấn hành các thí nghiệm sau: (a) Cho Cu vào dung dịch AgNO3. (b) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3. (c) Cho Na vào dung dịch CuSO4. (d) Dầễn khí CO (dư) qua bột CuO nóng. Sốấ thí nghiệm có tạo thành kim loại là A. 1 B. 4 C. 2 D. 3 Câu 64: (ĐỀỀ SỐỐ 10 Megabook năm 2018)Cho sơ đốề chuyển hóa: 0 Fe(NO3 )3  t X(CO d ,t 0 )  Y(FeCl3 )  Z(T)  Fe(NO3 )3 A. FeO; dung dịch NaNO3. . Các chầất X và T lầền lượt là B. Fe2O3; dung dịch Cu(NO3)2. C. FeO; dung dịch AgNO3. D. Fe2O3; dung dịch AgNO3. Câu 65: (ĐỀỀ SỐỐ 11 Megabook năm 2018) Quặng sắất pirit có thành phầền chính là A. Fe3O4. B. Fe2O3. C. FeS2. D. FeCO3. Câu 66: (ĐỀỀ SỐỐ 11 Megabook năm 2018) Khi phản ứng với dung dịch HCl, crom tạo thành sản phẩm muốấi có cống thức hóa học là A. CrCl6. B. CrCl4. C. CrCl3. D. CrCl2 Câu 67: (ĐỀỀ SỐỐ 11 Megabook năm 2018) Tiềấn hành các thí nghiệm sau: (a) Cho crom vào cốấc có chứa axit sunfuric đậm đặc, nguội. (b) Cho dung dịch axit sunhiric loãng vào cốấc chứa dung d ịch kali cromat. (c) Cho keễm vào cốấc có chứa dung dịch crom (III) clorua. (d) Cho crom (III) oxit vào cốấc có chứa dung dịch NaOH loãng ở nhi ệt đ ộ th ường. Sốấ thí nghiệm có xảy ra phản ứng hóa học là A. 4. B. 3. C. l. D. 2. Trọn bộ 6000 câu lý thuyết có đáp án lời giải tại đây: https://forms.gle/up6ANjVxsQhovrWW9 Câu 68: (ĐỀỀ SỐỐ 12 Megabook năm 2018) Oxit nào sau đầy tác dụng với dung dịch HCl sinh ra hốễn hợp muốấi? A. Al2O3. B. Fe3O4. C. CaO. D. Na2O. Câu 69: (ĐỀỀ SỐỐ 12 Megabook năm 2018) Cho dung dịch FeCl3 tác dụng với dung dịch NaOH tạo thành kềất tủa có màu A. nầu đỏ. B. trắấng. C. xanh thầễm. D. trắấng xanh. Câu 70: (ĐỀỀ SỐỐ 12 Megabook năm 2018) Kim loại crom tan được trong dung dịch A. HNO3 (đặc, nguội). B. H2SO4 (đặc, nguội). C. HCl (nóng). D. NaOH (loãng). Câu 71: (ĐỀỀ SỐỐ 12 Megabook năm 2018) Cho hốễn hợp Zn và Fe vào dung dịch hốễn hợp Cu(NO3)2 và AgNO3, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hốễn hợp hai kim loại. Hai kim loại đó là A. Fe, Cu. B. Cu, Ag. C. Zn, Ag. D. Fe, Ag. Câu 72: (ĐỀỀ SỐỐ 12 Megabook năm 2018) Cho sơ đốề chuyển hóa: H SO lo·ng K Cr O H SO lo·ng    KOH (®á) 2 7 Fe  2 4     X  2   24   Y  KOH    Z  Br2  T Biềất các chầất Y, Z, T là các hợp chầất của crom. Các chầất X, Y, Z, T ỉầền lượt là A. Fe2(SO4)3, Cr2(SO4)3, Cr(OH)3, KCrO2. B. FeSO4, CrSO4, KCrO2, K2CrO4. C. FeSO4, Cr2(SO4)3, KCrO2, K2CrO4. D. FeSO4, Cr2(SO4)3, Cr(OH)3, K2Cr2O7. Câu 73: (ĐỀỀ SỐỐ 12 Megabook năm 2018) Cho 5 chầất: NaOH, HCl, AgNO3, HNO3, Cl2. Sốấ chầất tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)2 là A. 5. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 74: (ĐỀỀ SỐỐ 13 Megabook năm 2018) Thí nghiệm nào sau đầy không xảy ra phản ứng? A. Cho kim loại Fe vào dung dịch ZnCl2. B. Cho kim loại Mg vào dung dịch Al2(SO4)3. C. Cho kim loại Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3. D. Cho kim loại Cu vào dung dịch HNO3 đặc, nguội. Câu 75: (ĐỀỀ SỐỐ 13 Megabook năm 2018) Cho hốễn hợp Cu và Fe2O3 vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được đung dich X và một lượng chầất rắấn khống tan. Dung d ịch X khống tác dụng với chầất nào sau đầy? A. AgNO3 B. Cu C. Fe D. Cl2 Câu 76: (ĐỀỀ SỐỐ 13 Megabook năm 2018) Phương trình hóa học nào sau đầy sai? A. Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O Trọn bộ 6000 câu lý thuyết có đáp án lời giải tại đây: https://forms.gle/up6ANjVxsQhovrWW9 B. Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O C. Fe + Cl2 → FeCl2 D. Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O Câu 77: (ĐỀỀ SỐỐ 13 Megabook năm 2018) Nềấu cho dung dịch CuSO4 vào dung dịch NaOH thì xuầất hiện kềất tủa màu A. nầu đỏ. B. xanh lam. C. vàng nhạt. D. trắấng. Câu 78: (ĐỀỀ SỐỐ 13 Megabook năm 2018) Trong phòng thí nghiệm, Cu được điều chềấ bắềng cách nào dưới đầy? A. Cho kim loại Fe vào dung dịch CuSO4. B. Điện phần nóng chảy CuCl2. C. Nhiệt phần Cu(NO3)2. D. Cho kim loại K vào dung dịch Cu(NO3)2. Câu 79: (ĐỀỀ SỐỐ 14 Megabook năm 2018) Kim loại Cu phản ứng được với dung dịch A. FeSO4. B. AgNO3. C. KNO3. D. HCl. Câu 80: (ĐỀỀ SỐỐ 14 Megabook năm 2018) Hoà tan hoàn toàn 3 kim loại Zn, Fe, Cu bắềng dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chầất rắấn khống tan là Cu. Dung d ịch sau phản ứng chứa A. Zn(NO3)2; Fe(NO3)3. B. Zn(NO3)2; Fe(NO3)2. C. Zn(NO3)2; Fe(NO3)3; Cu(NO3)2. D. Zn(NO3)2; Fe(NO3)2; Cu(NO3)2. Câu 81: (ĐỀỀ SỐỐ 14 Megabook năm 2018) Cho từng chầất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lầền lượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng. Sốấ trường hợp xảy ra phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là A. 7 B. 5 C. 6 D. 8 Câu 82: (ĐỀỀ SỐỐ 14 Megabook năm 2018) Cho biềất các phản ứng xảy ra sau: 2FeBr2  Br2  2FeBr3 ;2NaBr  Cl 2  NaCl  Br2 Phát biểu nào sau đầy đúng ? A. Tính khử của Cl mạnh hơn Br. B. Tính oxi hoá của Br2 mạnh hơn Cl2. C. Tính khử của Br mạnh hơn Fe2+. D. Tính oxi hoá của Cl2 mạnh hơn của Fe3+. Câu 83: (ĐỀỀ SỐỐ 14 Megabook năm 2018) Tiềấn hành 6 thí nghiệm sau: - TN1: Nhúng thanh sắất vào dung dịch FeCl3. - TN2: Nhúng thanh sắất vào dung dịch CuSO4. - TN3: Cho chiềấc đinh làm bắềng thép vào bình chứa khí oxi, đun nóng. - TN4: Cho chiềấc đinh làm bắềng thép vào dung dịch H2SO4 loãng. Trọn bộ 6000 câu lý thuyết có đáp án lời giải tại đây: https://forms.gle/up6ANjVxsQhovrWW9 - TN5: Nhúng thanh đốềng vào dung dịch Fe2(SO4)3. - TN6: Nhúng thanh nhốm vào dung dịch H2SO4 loãng có hoà tan vài giọt CuSO4. Sốấ trường hợp xảy ra ắn mòn điện hóa là A. 3 B. 5 C. 2 D. 4 Câu 84 (ĐỀỀ SỐỐ 14 Megabook năm 2018) Nhận xét nào sau đầy là sai ? A. Trong mối trường kiềềm, ion cam). CrO 24 (màu vàng) phản ứng với H O sinh ra ion Cr2 O72 (màu da 2 B. Trong mòi trường axit H2SO4 loãng, ion Cr2O 72 oxi hóa được H S thành S. 2 C. Cr(OH)2 tan trong dung dịch NaOH khi có mặt O2. D. Cho dung dịch K2Cr2O7 vào dung dịch Ba(NO3)2 xuầất hiện kềất tủa màu vàng tươi. Câu 85: (THPT Hàn Thuyền BẮỐC NINH năm 2017-2018) Sản phẩm của phàn ứng nhiệt phần AgNO3 hoàn toàn là? Ag, NO, O 2 Ag 2 O, NO 2 , O 2 Ag, NO 2 , O 2 Ag 2O, NO, O 2 A. B. C. D. Câu 86: (THPT Thuận Thành sôấ 1 Băấc Ninh năm 2017-2018) Nhiệt phần muốấi được sản phẩm là A. Cu  NO 2  2 và O2 B. CuO, NO và O2 C. CuO, NO 2 và O2 D. Cu, Cu  NO3  2 thu NO 2 và O 2 Câu 87: (THPT Thuận Thành sôấ 1 Băấc Ninh năm 2017-2018) Cho phản ứng: FeO  HNO3  Fe  NO3  3  NO  H 2O . Trong phương trình của phản ứng trền có bao nhiều phần tử A. 4 B. 8 HNO3 đóng vai trò là chầất oxi hóa: C. 10 D. 1 Câu 88: (THPT Tứ Kì - Hải Dương - Lâền 1 - Năm 2018). Nung nóng hốễn hợp FeO, Fe(OH)2, FeCO3 và Fe3O4 trong khống khí đềấn khốấi lượng khống đổi thu được một chầất rắấn X. X là: A. Fe3O4. B. FeO. C. Fe(OH)3. D. Fe2O3. Câu 89: (THPT Tứ Kì - Hải Dương - Lâền 1 - Năm 2018)Cho Cu tác dụng với dung dịch hốễn hợp gốềm NaNO3 và H2SO4 loãng giải phóng khí X (khống màu, dềễ hóa nầu trong khống khí). Khí X là: A. NH3. B. N2O C. NO2. D. NO. Câu 90: (THPT Tứ Kì - Hải Dương - Lâền 1 - Năm 2018)Cho phản ứng oxi hóa sau: Fe(OH)2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O. Hệ sốấ cần bắềng của H2O trong phản ứng trền là: (Biềất hệ sốấ cần bắềng là những sốấ nguyền, tốấi giản) Trọn bộ 6000 câu lý thuyết có đáp án lời giải tại đây: https://forms.gle/up6ANjVxsQhovrWW9 A. 13. B. 18. C. 26. D. 21. Câu 91: (THPT Khoái Châu - Hưng Yền - Lâền 1 - Năm 2018) Nhiệt phần hoàn toàn Fe(NO3)3 trong khống khí thì thu được: A. Fe3O4, NO2 và O2. B. Fe, NO2 và O2. C. Fe2O3, NO2 và O2. D. Fe(NO2)2 và O2 Câu 92: (THPT Quảng Xương 1 - Thanh Hóa - Lâền 1 - Năm 2018) Kim loại Fe tác dụng với lượng dư dung dịch nào sau đầy tạo hợp chầất sắất (III)? A. H2SO4 loãng. B. HCl. C. HNO3 đặc, nóng. D. CuCl2. Câu 93: (THPT Quảng Xương 1 - Thanh Hóa - Lâền 1 - Năm 2018) Cho hai phương trình ion thu gọn sau: Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+ Nhận xét nào dưới đầy đúng? A. Tính khử: Fe > Fe2+ > Cu. B. Tính khử: Fe2+> Cu > Fe. C. Tính oxi hóa: Cu2+ > Fe3+ > Fe2+. D. Tính oxi hóa: Fe3+ > Cu2+ > Fe2+. Câu 94: (THPT Quảng Xương 1 - Thanh Hóa - Lâền 1 - Năm 2018) Nhận xét nào sau đầy không đúng? A. Kim loại có độ cứng cao nhầất trong tầất cả các kim loại là Cr. B. Các kim loại Al, Fe, Cr thụ động hóa trong dung dịch HNO 3 đặc, nguội và H2SO4 đặc, nguội, C. Kim loại kiềềm được điềều chềấ bắềng phương pháp điện phần dung dịch muốấi halogenua c ủa nó. D. Kim loại thủy ngần tác dụng được với lưu huỳnh ngay ở điềều kiện thường. Câu 95: (THPT Quảng Xương 1 - Thanh Hóa - Lâền 1 - Năm 2018) Tiềấn hành các thí nghiệm sau: (1) Thả viền Mg vào dung dịch HCl có nhỏ vài giọt dung dịch CuSO 4. (2) Thả viền Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3. (3) Thả viền Fe vào dung dịch Cu(NO3)2. (4) Thả viền Zn vào dung dịch H2SO4 loãng. Sốấ thí nghiệm xảy ra hiện tượng ắn mòn điện hóa là A. 1. B. 4. C. 3. D. 2. Câu 96: (THPT Triệu Sơn - Thanh Hóa - Lâền 2 - Năm 2018)Cho từng chầất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lầền lượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng. Sốấ trường hợp xảy ra phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là A. 7. B. 5. C. 6 D. 8. Trọn bộ 6000 câu lý thuyết có đáp án lời giải tại đây: https://forms.gle/up6ANjVxsQhovrWW9 Câu 97: (THPT Yền Lạc 2 - Vĩnh Phúc - Lâền 1 năm 2018)Dung dịch H2SO4 loãng khống phản ứng với kim loại A. Fe. B. Cu. C. Na. D. Zn. Câu 98: (THPT Tân Châu - Tây Ninh - Lâền 1 năm 2018)Kim loại nào sau đầy phản ứng được với dung dịch FeSO4 và dung dịch HNO3 đặc, nguội? A. Mg. B.Cr. C.Al. D.Cu Câu 99: (THPT Tân Châu - Tây Ninh - Lâền 1 năm 2018)Một miềấng kim loại bắềng bạc bị bám một lớp kim loại sắất ở bềề mặt, ta có thể dùng lượng dư dung dịch nào sau đầy để loại b ỏ tạp chầất ra kh ỏi tầấm kim loại bắềng bạc? A. Fe2(SO4)3. B. NiSO4. C. ZnSO4. D. CuSO4. Câu 100: (THPT Tân Châu - Tây Ninh - Lâền 1 năm 2018) Cho kim loại M phản ứng với Cl2, thu được muốấi X. Cho M tác dụng với dung dịch HCl, thu được muốấi Y. Cho Cl 2 tác dụng với dung dịch muốấi Y, thu được muốấi X. Kim loại M là A. Al. B. Fe. C. Zn. D.Mg. Câu 101: (THPT Yền Định 2 - Thanh Hóa - Lâền 1 năm 2018) Kim loại Cu không tan trong dung dịch A. HNO3 loãng. B. HNO3 đặc nguội. C. H2SO4 đặc nóng. D. H2SO4 loãng. Câu 102: (THPT Yền Định 2 - Thanh Hóa - Lâền 1 năm 2018) Cống thức hóa học của sắất (III) hiđroxit là A. Fe2O3. B. Fe(OH)3. C. Fe3O4. D. Fe2(SO4)3. Câu 103: (THPT Yền Định 2 - Thanh Hóa - Lâền 1 năm 2018) Phương trình hóa học nào sau đầy viềất sai? A. Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag. B. Cu + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2. C. Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu. D. Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2. Câu 104: (THPT Yền Định 2 - Thanh Hóa - Lâền 1 năm 2018) Tiềấn hành các thí nghiệm sau: (1) Cho Zn vào dung dịch FeSO4. (2) Cho Fe vào dung dịch FeCl3. (3) Cho Fe vào dung dịch CuSO4. (4) Dầễn khí CO (dư) qua bột FeO nóng. Các thí nghiệm có tạo thành kim loại là A. (2), (3) và (4). B.(1), (2) và (3). C. (1), (3) và (4). D. (2), (3) và (4). Câu 105: (THPT Nghi Lộc 4 - Nghệ An - Lâền 1 năm 2018)Thành phầền chính của quặng manhetit là Trọn bộ 6000 câu lý thuyết có đáp án lời giải tại đây: https://forms.gle/up6ANjVxsQhovrWW9 A. Fe2O3. B. FeCO3. C. Fe3O4. D. FeS2. Câu 106: (THPT Nghi Lộc 4 - Nghệ An - Lâền 1 năm 2018) Kim loại nào sau đầy không tác dụng với dung dịch FeCl3. A. Cu B. Ni. C. Ag. D. Fe. Câu 107: (THPT Nghi Lộc 4 - Nghệ An - Lâền 1 năm 2018) Cho 4 dung dịch riềng biệt: (a) Fe2(SO4)3; (b) H2SO4 loãng; (c) CuSO4; (d) H2SO4 loãng có lầễn CuSO4. Nhúng vào mốễi dung dịch thanh Zn nguyền chầất. Sốấ trường hợp xuầất hiện ắn mòn điện hóa là A. 3. B. 1. C. 4 D. 2. Câu 108: Phương trình hóa học nào sau đầy là sai? A. 2FeCl3 + 2NaI → 2FeCl2 + 2NaCl + I2. B. Na2SO4 + 2HCl → 2NaCl + H2SO4. C. Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O. D. Fe + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3Ag Câu 109: (THPT Nghi Lộc 4 - Nghệ An - Lâền 1 năm 2018)Nhúng thanh Zn vào dung dịch muốấi X, sau khi kềất thúc phản ứng thu được dung dịch có khốấi lượng giảm so với dung d ịch ban đầều. Muốấi X là muốấi nào sau đầy? A. Ni(NO3)2. B. AgNO3. C. Fe(NO3)3. D. Cu(NO3)2. Câu 110: (THPT Nghi Lộc 4 - Nghệ An - Lâền 1 năm 2018)Cho hốễn hợp X gốềm Mg và Fe vào dung dịch Y chứa Cu(NO3)2 và AgNO3, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và rắấn Z gốềm hai kim loại. Nhận định nào sau đầy là sai? A. Cho z vào dung dịch HCl loãng, dư khống thầấy khí thoát ra. B. Dung dịch Y chứa tốấi đa ba loại ion. C. Lượng Mg trong X đã phản ứng hềất. D. Dung dịch Y chứa tốấi thiểu hai muốấi. Câu 111: (THPT Tân Yền Sôấ 1 - Băấc Giang - Lâền 1 năm 2018) Phản ứng nào dưới đầy xảy ra? A. Fe + ZnCl2. B. Al + MgSO4. C. Fe + Cu(NO3)2. D. Mg + NaCl. Câu 112: (THPT Tân Yền Sôấ 1 - Băấc Giang - Lâền 1 năm 2018) X là kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng; Y là kim loại tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)3. Hai kim loại X, Y lầền lượt là A. Cu, Fe. B. Mg, Ag. C. Fe, Cu. D. Ag, Mg. Câu 113: (THPT Tân Yền Sôấ 1 - Băấc Giang - Lâền 1 năm 2018)Trong các kim loại dưới đầy có bao nhiều kim loại có thể khử Fe3+ trong dung dịch thành kim loại: Zn, Na, Cu, Al, Fe, Ca, Mg? A. 6. B. 3. C. 2. D. 4. Câu 114: (THPT Di Linh - Lâm Đôềng - Lâền 1 năm 2018) Kim loại tác dụng với dung dịch HCl và khí Cl2 tạo cùng loại muốấi clorua là A. Cu. B. Zn. C. Fe. D. Ag. Trọn bộ 6000 câu lý thuyết có đáp án lời giải tại đây: https://forms.gle/up6ANjVxsQhovrWW9 Câu 115: (THPT Di Linh - Lâm Đôềng - Lâền 1 năm 2018) Để bảo vệ vỏ tàu làm bắềng thép phầền ngầm trong nước biển, người ta gắấn thềm kim loại M vào vỏ tàu. Kim loại M có thể là A. Fe. B. Pb. C. Cu. D. Zn. Câu 116: (THPT Di Linh - Lâm Đôềng - Lâền 1 năm 2018) Thứ tự một sốấ cặp oxi hóa - khử trong dãy điện hóa như sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+. Trường hợp không xảy ra phản ứng hóa học khi cho các chầất sau tác dụng với nhau là A. Cu và dung dịch FeCl3. B. Fe và dung dịch FeCl3. C. Cu và dung dịch FeCl2. D. Fe và dung dịch FeCl2. Câu 117: (THPT Di Linh - Lâm Đôềng - Lâền 1 năm 2018) Cặp kim loại vừa tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3 là A. Zn, Cu. B. Zn, Mg. C. Mg, Au. D. Mg, Cu. Câu 118: (THPT Di Linh - Lâm Đôềng - Lâền 1 năm 2018) Kim loại X dầễn điện tốất nhầất ở nhiệt độ thường. Kim loại Y có nhiệt độ nóng chảy cao, dùng làm dầy tóc bóng đèn. Kim lo ại X, Y lầền l ượt là: A. Ag, W. B. Cu, W. C. Ag, Cr. D. Au, W. Câu 119: (THPT Di Linh - Lâm Đôềng - Lâền 1 năm 2018) Cho các hợp kim sau: Cu-Fe, Zn-Fe, Sn-Fe, Fe-C. Khi tiềấp xúc với dung dịch chầất điện li thì sốấ hợp kim mà trong đó Fe b ị ắn mòn tr ước là A. 3. B. 2 C. 4. D. 1 Câu 120: (THPT Hàn Thuyền tỉnh Băấc Ninh năm 2018)Sản phẩm của phản ứng nhiệt phần hoàn toàn AgNO3 là A. Ag2O, NO2, O2 B. Ag, NO2, O2 C. Ag2O, NO, O2 D. Ag, NO, O2 Câu 121: (THPT Hàn Thuyền tỉnh Băấc Ninh năm 2018)Cho Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành khí X; nhiệt phần tinh thể KNO3 tạo thành khí Y; cho tinh thể KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc tạo thành khí Z. Các khí X, Y và Z lầền lượt là A. SO2, O2 và Cl2 B. Cl2, O2 và H2S C. H2, O2 và Cl2 D. H2, NO2 và CI2 Câu 122: (THPT Hàn Thuyền tỉnh Băấc Ninh năm 2018)Có 4 dung dịch muốấi riềng biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nềấu thềm dung dịch KOH (dư) vào 4 dung dịch trền, thềm tiềấp dung d ịch NH 3 đặc (dư) vào thì sau khi kềất thúc các phản ứng sốấ chầất kềất tủa thu được là A. 3 B. 2 C. 4 D. 1 Câu 123: (THPT Hàn Thuyền tỉnh Băấc Ninh năm 2018)Tổng hệ sốấ (các sốấ nguyền, tốấi giản) của tầất cả các chầất trong phương trình phản ứng giữa Cu với dung dịch HNO 3 đặc, nóng là A. 8 B. 10 C. 11 D. 9 Câu 124: (THPT Chu Văn An - Hà Nội - Lâền 1 năm 2018) Kim loại nào sau đầy không phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng? A. Fe. B. Zn. C. Cu. D. Mg Trọn bộ 6000 câu lý thuyết có đáp án lời giải tại đây: https://forms.gle/up6ANjVxsQhovrWW9 Câu 125: (THPT Chu Văn An - Hà Nội - Lâền 1 năm 2018)Cặp chầất không xảy ra phản ứng hóa học là A. Fe và dung dịch FeCl3. B. Fe và dung dịch HCl. C. Cu và dung dịch FeCl3. D. Cu và dung dịch FeCl2. Câu 126: (THPT Chu Văn An - Hà Nội - Lâền 1 năm 2018) Cho dung dịch muốấi X đềấn dư vào dung dịch muốấi Y, thu được kềất tủa Z. Cho Z vào dung dịch HNO 3 (loãng, dư), thu được chầất rắấn T và khí khống màu hóa nầu trong khống khí. Hai muốấi X và Y lầền lượt là A. AgNO3 và FeCl3. B. AgNO3 và Fe(NO3)2. C. AgNO3 và FeCl2. D. Na2CO3 và BaCl2. Câu 127 (THPT Lương Tài Sôấ 2 - Băấc Ninh - Lâền 2 năm 2018) Nềấu cho dung dịch CuSO4 vào dung dịch NaOH thì xuầất hiện kềất tủa màu A. nầu đỏ. B. vàng nhạt. C. trắấng. D. xanh lam. Câu 128 (THPT Hậu Lộc 2 - Thanh Hóa - Lâền 1) Nhiệt phần hốễn hợp gốềm NH4NO3, Cu(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)2 đềấn phản ứng hoàn toàn thì chầất rắấn thu được sau phản ứng là A. CuO, Ag2O, FeO. B. CuO, Ag, Fe2O3. C. Cu, Ag, FeO. D. CuO, Ag, FeO. Câu 129 (THPT Hậu Lộc 4 - Thanh Hóa năm 2018) Phản ứng: Cu + 2FeCl3 → 2FeCl2 + CuCl2 chứng tỏ A. ion Fe3+ có tính khử mạnh hơn ion Fe2+. B. ion Fe2+ có tính oxi hoá mạnh hơn ion Fe3+ C. ion Fe3+ có tính oxi hoá mạnh hơn Cu2+ . D. ion Fe3+ có tính oxi hoá yềấu hơn ion Cu2+ Câu 130 (THPT Hậu Lộc 4 - Thanh Hóa năm 2018) Phản ứng nào sau đầy khống tạo ra muốấi sắất (III) ? A. FeO tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư. B. Fe2O3 tác dụng với dung dịch H2SO4. C. Fe(OH)3 tác dụng với dung dịch HCl. D. Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng. Câu 131 (THPT Hậu Lộc 4 - Thanh Hóa năm 2018) Cho hốễn hợp Cu và Fe2O3 vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và một lượng chầất rắấn khống tan. Muốấi trong dung dịch X là A. FeCl3. B. CuCl2, FeCl2. C. FeCl2, FeCl3. D. FeCl2. Câu 132 (THPT Thiệu Hóa - Thanh Hóa - Lâền 1 năm 2018)Cống thức của sắất (II) hiđroxit là A. FeO. B. Fe(OH)3. C. Fe(OH)2. D. Fe3O4. Câu 133 (THPT Thiệu Hóa - Thanh Hóa - Lâền 1 năm 2018) Để thu được kim loại Cu từ dung dịch CuSO4 bắềng phương pháp thủy luyện, ta khống thể dùng kim loại nào sau đầy? Trọn bộ 6000 câu lý thuyết có đáp án lời giải tại đây: https://forms.gle/up6ANjVxsQhovrWW9 A. Mg. B. Ca. C. Fe. D. Zn. Câu 134 (THPT Thiệu Hóa - Thanh Hóa - Lâền 1 năm 2018) Kim loại Fe tác dụng với hóa chầất nào sau đầy giải phóng khí H2? A. Dung dịch HNO3 đặc nóng dư. B. Dung dịch HNO3 loãng dư. C. Dung dịch H2SO4 loãng dư. D. Dung dịch H2SO4 đặc nóng dư. Câu 135 (THPT Hậu Lộc 3 - Thanh Hóa - Lâền 1 năm 2018)Cho kim loại Fe lầền lượt phản ứng với các dung dịch: FeCl3, Cu(NO3)2, AgNO3, MgCl2. Sốấ trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là: A. 4. B. 3. C. 1. D. 2. Câu 136 (THPT Nguyềễn Đăng Đạo - Băấc Ninh - Lâền 2 năm 2018) Cho một kim loại M vào dung dịch CuSO4 dư thu được chầất rắấn X. Biềất X tan hềất trong dung dịch H2SO4 loãng và các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Vậy M là kim loại nào trong các kim loại dưới đầy? A. Mg. B. Ba. C. Zn. D. Na. Câu 137 (THPT Kim Liền - Hà Nội - Lâền 1 năm 2018) Kim loại nào sau đầy không phản ứng với dung dịch CuSO4? A. Zn. B. Al. C. Fe. D. Ag. Câu 138 (THPT Kim Thành - Hải Dương - Lâền 1 năm 2018)Cho phản ứng của Fe với oxi như hình veễ sau Vai trò của lớp nước ở đáy bình là A. Xúc tác cho phản ứng của Fe với O2 xảy ra dềễ dàng hơn. B. Tắng áp suầất bình phản ứng. C. Tránh vỡ bình vì sắất cháy có nhiệt độ cao. D. Hòa tan O2 để phản ứng với Fe trong nước. Câu 139 (THPT Yền Lạc 2 - Vĩnh Phúc - Lâền 3 năm 2018) Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Cho Fe3O4 vào dung dịch HCl. (b) Cho Fe3O4 vào dung dịch HNO3 dư, tạo sản phẩm khử duy nhầất là NO. (c) Sục khí SO2 đềấn dư vào dung dịch NaOH. (d) Cho Fe vào dung dịch FeCl3 dư. (e) Cho hốễn hợp Cu và FeCl3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào H2O dư.
- Xem thêm -