Tài liệu 307564

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 13424 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ***VIỆN KH & KT MT*** Báo cáo thực tập công nhân Môc lôc STT Tiªu §Ò 1.1 Lêi nãi ®Çu 1.2 Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty TNHH Nhµ níc mét thµnh viªn Tho¸t Níc Hµ Néi vµ ®¬n vÞ ®Õn thùc tËp. 1.3 Kh¸i qu¸t vÒ ®¬n vÞ ®Õn tham gia thùc tËp. 1.4 M« t¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt t¹i c¬ së 1.5 Nh÷ng ý kiÕn, nhËn xÐt 1.6 ¶nh minh häa. 2.1 Kh¸i qu¸t chung c¬ së ®Õn tham quan. 2.2 Kh¸i qu¸t vÒ ho¹t ®éng cña c¬ së ®îc tham quan. 2.3 ¶nh minh ho¹ Trang NhËn xÐt cña c¬ quan/®¬n vÞ ®Õn thùc tËp ------------------------------------------------------------------------------------------------1 Nhóm 4- Lớp 52DT TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ***VIỆN KH & KT MT*** Hµ néi, ngµy Báo cáo thực tập công nhân th¸ng n¨m 2010 Lêi më ®Çu Líp 52 DT ®îc chia thµnh 8 nhãm.Nhãm thùc tËp sè 04 gåm 6 sinh viªn vµ ®îc chia thµnh 2 nhãm ,mçi nhãm gåm 3 sinh viªn.nhãm 2 trong nhãm 6 ®· ®îc s¾p xÕp vµ bè trÝ thùc tËp t¹i XÝ nghiÖp tho¸t níc sè 03 chi nh¸nh C«ng Ty TNHH nhµ níc mét thµnh viªn Tho¸t Níc Hµ Néi , ®îc sù gióp ®ì cña Ban L·nh §¹o xÝ ------------------------------------------------------------------------------------------------2 Nhóm 4- Lớp 52DT TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ***VIỆN KH & KT MT*** Báo cáo thực tập công nhân nghiÖp. Nhãm thùc tËp ®· hoµn thµnh tèt c¸c môc tiªu cña bé m«n ®Ò ra vµ ®¸p øng ®îc yªu cÇu vÒ c«ng nh©n cña xÝ nghiÖp. ChÝnh v× thÕ, nhãm 4 chóng em xin ®îc c¶m ¬n Ban L·nh §¹o xÝ nghiÖp cïng toµn thÓ c¸c thÇy c« Bé M«n ®· gióp ®ì chóng em hoµn thµnh tèt ®ît thùc tËp c«ng nh©n cña cña m×nh. Sau ®©y, lµ phÇn tr×nh bµy kÕt qu¶ thùc tËp ®· tÝch lòy ®îc cña nhãm sè 04. PhÇn 1- B¸o c¸o thùc tËp Kh¸i qu¸t chung vÒ ®¬n vÞ/c¬ quan ®Õn thùc tËp a, Giíi thiÖu vÒ C«ng Ty TNHH nhµ níc mét thµnh viªn tho¸t níc Hµ Néi §Þa chØ 65 V©n Hå3 – Hai Bµ Trng - Hµ Néi. Gåm hơn 1600 c¸n bé c«ng nh©n viªn. Ban gi¸m ®èc gåm 6 phßng ban, nghiÖp vô cïng víi 10 xÝ nghiÖp thµnh viªn.. Mçi xÝ nghiÖp ®îc chia thµnh nhiÒu tæ, mçi tæ gåm tõ 14-16 c¸n bé c«ng nh©n viªn. C¸c ngµnh nghÒ chñ yÕu nhÊt cña c¸c xÝ nghiÖp gåm - N¹o vÐt bïn cèng b»ng ph¬ng ph¸p thñ c«ng - N¹o vÐt bïn b»ng ph¬ng ph¸p c¬ giíi - Thu gom phÕ th¶i trªn c¸c tuyÕn m¬ng thuéc ®Þa bµn qu¶n lý. - Duy tu HTTN ( HÖ thèng tho¸t níc ), vËn hµnh tr¹m b¬m tho¸t níc , nhµ m¸y xö lý níc th¶i - Söa ch÷a «- t«. b, Giíi ThiÖu vÒ xÝ nghiÖp 03 N»m t¹i ®Þa chØ sè: 53 Nguyễn Chinh – Tân Mai – Quận Hoàng Mai – Hà Nội NhiÖm vô chÝnh cña xÝ nghiÖp lµ duy tu, duy tr× HTTN thuéc ®Þabµn qu¶n lý. Thi c«ng c¸c c«ng tr×nh tho¸t níc n»m trong ®Þabµn. XÝ nghiÖp gåm cã c¸c phßng: - Phßng Gi¸m §èc - Phßng Phã Gi¸m §èc - Phßng Tæ Chøc - Phßng Kü ThuËt * C¸c tæ c«ng nh©n cô thÓ nh sau - Tæ R¸c - 2 tæ - Tæ M¬ng - 4 tæ - Tæ Qu¶n lý duy tu -1 tæ - Tæ C¬ Giíi - 1 tæ - Tæ S«ng - 1 tæ - Tæ Cèng - 7 tæ - Tæ Qu¶n lý HTTN – 1 tæ 1.2 Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng viÖc ®· ®îc tham gia trong qu¸ tr×nh thùc tËp a, M« t¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt t¹i c¬ së - C«ng t¸c trùc trong nh÷ng ngµy ma b·o trªn ®Þa bµn qu¶n lý - Duy tu, duy tr× hÖ thèng tho¸t níc ®« thÞ trong ®Þa bµn qu¶n lý. - N¹o vÐt bïn m¬ng – cèng - Thu gom r¸c, phÕ th¶i trªn kªnh vµ ven kªnh - Thi c«ng c¸c c«ng tr×nh tho¸t níc trªn ®Þa bµn. ------------------------------------------------------------------------------------------------3 Nhóm 4- Lớp 52DT TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ***VIỆN KH & KT MT*** Báo cáo thực tập công nhân b, Qui tr×nh vËn hµnh tõng c«ng ®o¹n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt 1. Qui tr×nh c«ng t¸c trùc trong nh÷ng ngµy ma * Trùc m¬ng - ChuÈn bÞ dông cô: cµo, xÎng, x«, xe c¶i tiÕn. - C«ng nh©n cã mÆt t¹i c¸c vÞ trÝ ®îc ph©n c«ng,dïng cµo cµo bÌo rau ,vËt c¶n ®äng tríc cöa cèng ®a lªn xe c¶i tiÕn ®æ ®Õn ®iÓm quy ®Þnh. * Trùc cèng thñ c«ng - ChuÈn bÞ : d©y, qu¶ g¨ng, que th«ng, xÎng, x«, cuèc chim, xe c¶i tiÕn, biÓn b¸o hiÖu c«ng truêng, cho¹c, cê chØ huy giao th«ng. - C«ng nh©n trùc cã mÆt t¹i vÝ trÝ ®îc ph©n c«ng. DÆt biÓn b¸o hiÖu c«ng trêng, mét ngêi lµm nhiÖm vô c¶nh giíi giao th«ng, híng dÉn giao th«ng cho ngêi vµ ph¬ng tiÖn ®i l¹i nÕu cÇn. - Më n¾p ga cèng cho níc rót nhanh - NÕu cèng t¾c dïng d©y nilong, qu¶ g¨ng ®Ó th«ng t¾c, ®Æt cho¹c vµo vÞ trÝ më ga * Trùc c¸c ®iÓm óng ngËp b»ng xe c¬ giíi - C«ng nh©n vµ c¸c xe hót , xe tÐc hoÆc xe phun níc ph¶n lùc ®îc ph©n c«ng t¹i vÝ trÝ nµo cã mÆt ®óng giê t¹i vÝ trÝ lµm viÖc. - NÕu óng ngËp côc bé do ®Þa h×nh tròng th× hót níc vµo xe tec ®Ó ®æ ®i n¬i kh¸c **lu ý: + T¹i mỗi nhãm trùc ®Òu ph¶i cã sæ nhËt ký c«ng trêng ®Ó ghi chÐp thêi gian vµ c«ng viÖc trùc. + Cuèi buæi trùc, thu dän dông cô, ®Ëy n¾p ga hoÆc bµn giao ca sau. Qui Tr×nh c«ng nghÖ c«ng t¸c qu¶n lý m¬ng - ChuÈn bÞ dông cô, ph¬ng tiÖn, - §i tua däc 2 bªn bê m¬ng nh»m ph¸t hiÖn phÕ th¶i, nhÆt hÕt r¸c, c¸c lo¹i phÕ th¶i trªn bê, m¸i cña m¬ng, s«ng thuéc hµnh lang qu¶n lý, vµ vun thµnh ®èng nhá xóc lªn ®a lªn ph¬ng tiÖn trung chuyÓn ( xe c¶i tiÕn, xe thå, xe ®Èy tay ). - NhÆt, gom phÕ th¶i vµ rau bÌo trªn mÆt níc cña m¬ng. - Dïng thuyÒn ®a vµo bê vµ xóc lªn ph¬ng tiÖn trung chuyÓn ( xe c¶i tiÕn, xe thå, xe ®Èy tay ). - VËn chuyÓn phÕ th¶i vÒ ®Þa ®iÓm tËp kÕt t¹m thêi víi cù ly b×nh qu©n 150m - Xóc r¸c, phÕ th¶i vµ rau bÌo tõ vËt liÖu trung chuyÓn vµ ph¬ng tiÖn ®Ó t¹i n¬i tËp kÕt - VÖ sinh thu dän mÆt b»ng lµm viÖc * Ph¬ng ph¸p n¹o vÐt bïn m¬ng - §óng giê cã mÆt t¹i hiÖn trêng - ChuÈn bÞ dông cô lµm viÖc - Tïy theo m¬ng to hay nhá, s©u hay n«ng, cù ly trung chuyÓn xa hay gÇn ®Ó bè trÝ d©y truyÒn cho thich hîp. NÕu m¬ng cã B(®é réng) > 6m th× b¾c cÇu c«ng t¸c. - Dän dÑp mÆt b»ng, ph¸t c©y cá hai bªn bê m¬ng - Chän vÞ trÝ thich hîp ë trªn bê ®Ó ®a bïn lªn - TiÕn hµnh móc bïn vµo x« råi chuyÓn lªn vÞ trÝ trªn bê ®· chän. Trong mét d©y truyÒn bè trÝ số ngêi móc bïn vµ sè ngêi vËn chuyÓn bïn nh»m ®¶m b¶o cho d©y chuyÒn ho¹t ®éng liªn tôc. Bïn ®îc chuyÓn lªn bê sau ®ã ®a vµo thïng ®ùng ®ùng bïn hoÆc lªn thïng xe víi cù ly trung chuyÓn trung b×nh lµ 150m.C«ng viÖc tiÕn hµnh cho ®Õn khi ®¹t cao tr×nh quy ®Þnh . Qui Tr×nh N¹o vÐt bïn cèng ngang - ThÓ hiÖn t¹i n¬i lµm viÖc b»ng biÓn b¸o cña xÝ nghiÖp ------------------------------------------------------------------------------------------------4 Nhóm 4- Lớp 52DT TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ***VIỆN KH & KT MT*** Báo cáo thực tập công nhân - Më n¾p ga ( N¾p ga bªn vÖ ®êng ) trong 5 - 10 phót. Dïng gËy hít bá phÇn mì vµ r¸c to vµo xe. - Dïng gËy n¹o bïn lo¹i nhá, lÊy hÕt bïn t¹i ga hµm Õch, sau ®ã tiÕp tôc n¹o phÇn hè ga ngang. C¸ch lµm nh vít r¸c. - Khi ®· n¹o xong hè ga ngang bªn vÖ ®êng, b¾t ®Çu më n¾p hè ga th¨m gi÷a ®êng, dïng mét ®o¹n d©y thõng ®êng kÝnh kho¶ng 4cm, rßng qua 2 vÞ trÝ nµy, neo cè ®Þnh ë 2 ®Çu hè, cho mét qu¶ däc b»ng nhùa, cao su cã ng¹nh , kÐo qua , kÐo l¹i 2 ®Çu hè, nh»m cµo lîng bïn vµ r¸c ®Õn 2 hè ga, sau ®ã tiÕp tôc n¹o vÐt hÕt t¹i 2 vÞ trÝ ga nµy. - Bïn ®îc ®a lªn xe ®Èy, ®a vÒ n¬i tËp kÕt råi chê xe chuyªn dïng tíi ®Ó ®a ®i ch«n lÊp. - VÖ sinh s¹ch sÏ mÆt b»ng lµm viÖc, thu dän dông cô gän gµng. Qui Tr×nh n¹o vÐt bïn cèng ngÇm - Sau khi më ga th¨m cèng ngÇm, c«ng nh©n mÆc ¸o trïm b¶o hé , b¾t ®Çu xuèng vít bïn ( Qu¸ tr×nh n¹o thñ c«ng ) . - Nao hót b»ng ph¬ng ph¸p c¬ giíi , dïng xe hót bïn cèng chuyªn dông th× sau khi më n¾p ga, c«ng nh©n ph¶i xuèng ®iÒu chØnh vßi hót - Khi m¸y hót b¾t ®Çu më , chê vßi thë ®Òu, sôc vßi xuèng bïn , sau khi ®Çy b×nh chøa, ng¾t m¸y hót . Chê m¸y nÐn bïn xong, l¹i b¾t ®Çu x¶ níc xuèng cèng. Qui Tr×nh vít r¸c trªn s«ng - Thu gom r¸c vµ phÕ th¶i trªn s«ng bao gåm c¶ phÇn m¸i, phÇn bê s«ng thuéc ®Þa bµn qu¶n lý. - C«ng nh©n ®¶m b¶o ®Çy ®ñ quy ®Þnh vÒ b¶o hé an toµn khi lao ®éng gåm : ñng, g¨ng tay, quÇn ¸o cña xÝ nghiÖp. - §¶m b¶o ngêi thu gom trªn mÆt s«ng cÇn ph¶i cã kü n¨ng b¬i léi. - PhÕ th¶i ven s«ng, bê vµ m¸i ®îc thu gom vµ ®a lªn xe trung chuyÓn. - PhÕ th¶i trªn mÆt s«ng thu gom vµ ®a lªn thuyÒn, sau khi lµm hÕt tuyÕn, phÇn phÕ th¶i nµy ®îc ®a lªn xe trung chuyÓn vµ ®a vÒ ®iÓm tËp kÕt ®Ó ®i ch«n lÊp. C, Nh÷ng qui ®Þnh vÒ an toµn lao ®éng trong tõng kh©u / c«ng ®o¹n - Tríc vµ trong qu¸ tr×nh lµm vÖc, c«ng nh©n, vµ tÊt c¶ c¸c c¸n bé kh«ng ®îc uèng rîu hoÆc dïng chÊt kÝch thÝch kh¸c. - KiÓm tra ®Çy ®ñ tÝnh an toµn cña dông cô lao ®éng s¶n xuÊt, nÕu an toµn míi ®îc sö dông. Ph¶i ph¸t hiÖn sím vµ söa ch÷a kÞp thêi. - Kh«ng ®îc më n¾p giÕng th¨m khi cha ®Æt biÓn b¸o khu vùa söa ch÷a, n¹o vÐt bïn. - Kh«ng më n¾p giÕng th¨m b»ng tay mµ ph¶i dïng ®ßn bÈy hoÆc dông cô chuyªn dïng - Khi tiÕn hµnh n¹o vÐt trong cèng ph¶i cã biÖn ph¸p h¹ thÊp mùc níc trong cèng. Ph¶i cã biÖn ph¸p an toµn khi n¹o vÐt gÇn ®iÓm x¶ cña c¸c tr¹m cÊp níc, khi n¹o vÐt gÇn ®iÓm x¶ cña c¸c tr¹m cÊp níc. - Më n¾p cèng ph¶i ®Ó tõ 10 – 15 phót cho khÝ ®éc bay hÕt sau ®ã míi tiÕn hµnh th¨m dß giÕng th¨m, nÕu kh«ng cã g× nguy hiÓm th× míi tiÕn hµnh n¹o vÐt - Ph¶i th«ng giã ®o¹n cèng cÇn n¹o vÐt b»ng c¸ch më hÕt n¾p ga trªn ®o¹n cèng ®ã. - Khi xuèng díi cèng ngÇm nÕu vµo s©u qu¸ 10m th× ph¶i cã d©y an toµn do ngêi ë trªn mÆt ®Êt gi÷ vµ theo dâi ®Ó hç trî khi cÇn thiÕt. - Khi xuèng kiÓm tra hoÆc lµm viÖc trong lßng cçng , bÓ chøa bÈn ph¶i mang ®Ìn hiÖu cã ®iÖn ¸p kh«ng qu¸ 12 vol. - Kh«ng ®îc thö khÝ trong ®êng cèng vµ c«ng tr×nh tho¸t níc b»ng c¸ch ®èt löa. - Khi c«ng nh©n tiÕn hµnh thu gom phÕ th¶i, r¸c trªn s«ng th× cÇn ph¶i cã kü n¨ng b¬i léi. - C«ng nh©n ph¶i chó ý t¾m b»ng xµ phßng , giÆt vµ khö trïng quÇn ¸o b¶o hé cïng c¸c trang thiÕt bÞ lao ®éng ------------------------------------------------------------------------------------------------5 Nhóm 4- Lớp 52DT TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ***VIỆN KH & KT MT*** Báo cáo thực tập công nhân - Khi lµm c«ng t¸c xong cÇn chó ý vÖ sinh s¹ch sÏ , xÕp ®Æt dông cô ®óng chç, gän gµng ng¨n n¾p. - Víi nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c quy t¾c cÇn chó ý hiÓu biÕt ch¾c ch¾n nh÷ng nhiÖm vô, chøc n¨ng vµ mäi quyÕt ®Þnh vi ph¹m. D, C¸c c«ng viÖc ®· tham gia trong qu¸ tr×nh thùc tËp - Ngµy 15/6/2010 ®Õn ngµy 20/6/2010 ®îc häc lý thuyÕt vÒ c¸c quy tr×nh vµ an toµn lao ®éng t¹i phßng kü thuËt cña xÝ nghiÖp. - Ngµy 21/6/2010 nhãm ®îc ®i hiÖn trêng t¹i ®Þa ®iÓm ? + Tíi ®Þa ®iÓm h×nh ¶nh ®Çu tiªn ®îc nh×n thÊy H×nh1:Mương đang ®îc n¹o vÐt . Công nhân đang thực hiện công tác hút bùn bởi xe téc bùn ------------------------------------------------------------------------------------------------6 Nhóm 4- Lớp 52DT TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ***VIỆN KH & KT MT*** Báo cáo thực tập công nhân H×nh2:Xe téc bùn đang thực hiện công tác hút bùn . + Sau khi kiÓm tra dông vµ mÆc quÇn ¸o b¶o vÖ c«ng nh©n b¾t ®Çu léi xuèng m¬ng lµm viÖc. QuÇn ¸o b¶o vÖ lµm b»ng chÊt liÖu cao su ko thÊm níc. Bé ®å nµy ®îc mÆc ngang tíi ngùc ®Ó tr¸nh cho níc trµn vµo + TaÞ ®Þa ®iÓm gÇn ? xe hút bùn cã thÓ ho¹t ®éng dÔ dµng v× vËy viÖc vËn chuyÓn hút bïn trở lên dễ dàng hơn + Do mương phải hút với độ sâu là khá lớn (H = 1,9 m) tính từ đáy lên tới mặt nước. Việc nạo vét bùn ở độ sâu từ 1m – 1,9m diễn ra rất khó khăn. Phương án tiếp theo để có thể nạo vét đó là dũng máy xúc và xe vận chuyển ------------------------------------------------------------------------------------------------7 Nhóm 4- Lớp 52DT TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ***VIỆN KH & KT MT*** Báo cáo thực tập công nhân H×nh3:Máy xúc bùn lên xe vận chuyển + Lượng bùn sau khi đã được đưa lên xe vận chuyển thì sau đó sẽ được đưa tớ nơi xử lý tránh gây ô nhiêm môi trường - Ngµy 26/6/2010 nhãm ®îc ®i hiÖn trêng t¹i ®Þa ®iÓm sông Kim Ngưu ------------------------------------------------------------------------------------------------8 Nhóm 4- Lớp 52DT TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ***VIỆN KH & KT MT*** + Hình ảnh thấy được Báo cáo thực tập công nhân H×nh4:Đoạn sông trước khi được nạo vét + Rác được vớt trên bề mặt mương và hai bên bờ của mương sau đó được đưa vào thùng chứa rác. Rồi đựa đưa tới nơi xử lý nhằm tránh ảnh hưởng tới môi trường xung quanh,ảnh hưởng tới người dân sống ở đó ------------------------------------------------------------------------------------------------9 Nhóm 4- Lớp 52DT TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ***VIỆN KH & KT MT*** Báo cáo thực tập công nhân H×nh 5: Xe trë r¸c khã ph©n hñy + Sau khi ®· vít hÕt r¸c trªn bÒ mÆt m¬ng c«ng nh©n b¾t ®Çu dïng xÎng xóc bïn vµo x« vµ chuyÓn bïn lªn bê råi ®æ vµo thïng chøa bïn. C«ng nh©n ®îc bè trÝ thµnh d©y truyÒn sao cho d©y truyÒn ho¹t ®éng liªn tôc ko bÞ gi¸n ®o¹n. -----------------------------------------------------------------------------------------------10 Nhóm 4- Lớp 52DT TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ***VIỆN KH & KT MT*** Báo cáo thực tập công nhân H×nh 6: C«ng nh©n xóc bïn vµo x«. + X« lu«n ®îc gi÷ næi trªn mÆt níc ®Ó tr¸nh níc trµn vµo . H×nh 7: X« ®îc gi÷ trªn mÆt níc -----------------------------------------------------------------------------------------------11 Nhóm 4- Lớp 52DT TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ***VIỆN KH & KT MT*** Báo cáo thực tập công nhân + Bùn sau khi được công nhân thu gom bằng xô thì được đưa lên bờ để đổ vào thùng + Lîng bïn ®îc ®æ vµo trong thïng chøa theo quy ®Þnh, kh«ng nªn ®æ ®Çy qu¸ tr¸nh r¬i v·i khi vËn chuyÓn. + Sau khi lîng bïn ®· ®îc bïn ®· ®îc ®æ vµo thïng theo quy ®Þnh th× xe n©ng b¾t ®Çu n©ng thïng bune lªn xe ®Ó v©n chuyÓn tíi n¬i xö lý H×nh 8: Thùng chứa bùn + Sau khi ®îc vít r¸c vµ n¹o vÐt m¬ng ®· ®îc c¶i thiÖn h¬n -----------------------------------------------------------------------------------------------12 Nhóm 4- Lớp 52DT TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ***VIỆN KH & KT MT*** Báo cáo thực tập công nhân Sau khi lªn bê c«ng nh©n lµm nhiÖm vô vÖ sinh. Hình 9:H×nh ¶nh sau ca lµm viÖc - Ngµy 4/7/2010 nhãm ®îc ®i hiÖn trêng t¹i ®Þa ®iÓm đường Lĩnh Nam – Quận Hoàng Mai + Hình ảnh nạo vét bùn,cải tạo mương dọc tuyến phố -----------------------------------------------------------------------------------------------13 Nhóm 4- Lớp 52DT TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ***VIỆN KH & KT MT*** Báo cáo thực tập công nhân Hình 10:H×nh ¶nh công nhân đang xúc bùn + Sau khi xúc bùn hết dưới lòng cống,nếu thấy tại vị trí nào của cống bị hỏng,xụt nún,nắp cống bị vỡ...thì công nhân tu sửa lại. Đảm bảo hệ thống thoát nước làm việc tốt -----------------------------------------------------------------------------------------------14 Nhóm 4- Lớp 52DT TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ***VIỆN KH & KT MT*** Báo cáo thực tập công nhân Hình 11:H×nh ¶nh công nhân đang tu sửa lắp cống E, Nh÷ng ý kiÕn vµ nhËn xÐt trong qu¸ tr×nh thùc tËp Trong qu¸ tr×nh thùc tËp, n¾m b¾t ®îc m« h×nh vµ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt thiÕt kÕ cña xÝ nghiÖp. HiÓu râ ®îc c¸c ho¹t ®éng tham gia c«ng t¸c tho¸t níc cña c«ng nh©n xÝ nghiÖp, gãp phÇn vµo ho¹t ®éng tho¸t níc chung cña c«ng ty TNHH tho¸t níc Hµ Néi. N¾m b¾t ®îc c¸c kh©u lµm viÖc, c¸c quy tr×nh lµm viÖc cña c«ng nh©n. -----------------------------------------------------------------------------------------------15 Nhóm 4- Lớp 52DT TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ***VIỆN KH & KT MT*** Báo cáo thực tập công nhân T×m hiÓu kü h¬n ®îc m« h×nh c¸c c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc m«i trêng, vµ biÕt c¸ch lµm thÕ nµo ®Ó vËn dông ®îc kiÕn thøc ®· häc ë nhµ trêng ®em ra ngoµi thùc tÕ. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp ®· ®îc híng dÉn rÊt chu ®¸o vµ nhiÖt t×nh cña Phßng Kü ThuËt, c¸c anh chÞ c¸n bé kü thuËt cña xÝ nghiÖp, cïng víi sù ®ãng gãp bæ Ých cña c¸c anh chÞ thÕ hÖ c«ng nh©n t¹i xÝ nghiÖp. Trong thêi gian thùc tËp do gÆp nhiÒu bÊt lîi vÒ thêi tiÕt cho nªn qu¸ tr×nh tiÕp thu vÉn cha thùc sù hoµn thiÖn. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp cßn víng m¾c mét sè häc phÇn do thi muén cho nªn qu¸ tr×nh hoµn thµnh c«ng viÖc thùc tËp h¬i muén C«ng nh©n nhiÒu khi chñ quan kh«ng sö dông ®Çy ®ñ b¶o hé. -----------------------------------------------------------------------------------------------16 Nhóm 4- Lớp 52DT
- Xem thêm -