Tài liệu 307560

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 13424 tài liệu

Mô tả:

GVHD: VUÕ ÑÖÙC QUANG Baùo caùo thöïc taäp cô baûn PHAÀN I: I. GIÔÙI THIEÄU CHUNG - II. GIÔÙI THIEÄU COÂNG TY - C«ng ty TNHH t vÊn kiÓm to¸n Trung TÝn §øc chuyªn cung cÊp c¸c dÞch vô nh: dÞch vô kiÓm to¸n, t vÊn ®Çu t, tµi chÝnh, kh¶o s¸t thiÕt kÕ… cho c¸c kh¸ch hµng trong níc vµ ngoµi níc. Tªn c«ng ty: c«ng ty TNHH kiÓm to¸n Trung TÝn §øc Tªn giao dÞch: Trung TÝn §øc Auditing-Consulting company limited Tªn viÕt t¾t: T.A.C.COLT.D §Þa chØ trô së chÝnh 848/16 HËu Giang, phêng 12, quËn 6 Vèn ®iÒu lÖ: 1.000.000.000 ( mét tû ®ång) M· sè thuÕ: 0303152604 §iÖn tho¹i: (08). 7518937 Fax: (08)7518739 Tµi kho¶n: 0882959- Ng©n hµng ¸ Ch©u - Chi nh¸nh Phó L©m - Email: trungtinduc@hcm.vnn.vn QUAÙ TRÌNH HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN CUÛA COÂNG TY. - C«ng ty ®îc thµnh lËp theo giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè 4102016. + §¨ng ký lÇn ®Çu: ngµy 5 th¸ng 1 n¨m 2004. + §¨ng ký lÇn thø 2: ngµy 9 th¸ng 2 n¨m 2004. - Khi b¾t ®Çu th¸nh lËp c«ng ty cã sè vèn ®IÒu lÖ lµ 1 tû ®ång lµ c«ng ty TNHH víi ba thµnh viªn gãp voán. Danh s¸ch thµnh viªn gãp vèn: STT 1 2 3 - Tªn thµnh viªn NguyÔn Thµnh Trung NguyÔn Ngäc Ninh NguyÔn Quang Dòng N¬i ®¨ng ky hé khÈu thêng tró ®èi víi c¸ nh©n hoÆc ®Þa chØ trô së chÝnh ®èi víi tæ chøc Gi¸ trÞ vèn gãp (triÖu ®ång) PhÊn vèn gãp 258/433 Vâ Vaên TÇn, P.5, Q.3 900 90% K164/8 Hoµng DiÖu, P. H¶I Ch©u 3/1, Tæ 1, Êp Th¸i B×nh, P.long B×nh, Q,9 8% 80 20 2% C«ng ty ®îc thµnh lËp dùa trªn c¬ së ®éi ngò kiÓm to¸n viªn giµu kinh nghiÖm, n¨ng lùc vµ ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp. §îc sù cho phÐp cña bé tµI chÝnh, c«ng ty ®· thùc hiÖn viÖc kiÓm to¸n cho mét sè c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, SVTH: ÑAÏO VAÊN THUÛY Trang 1 Baùo caùo thöïc taäp cô baûn GVHD: VUÕ ÑÖÙC QUANG ®Çu t níc ngoµi, doanh nghiÖp nhµ níc, c«ng ty cæ phÇn… vµ ®· t¹o ®îc sù khen ngîi vµ tin tëng. §Ó gi÷ v÷ng ph¬ng ch©m ho¹t ®éng c«ng ty ®ang vµ sÏ kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng dÞch vô kiÓm to¸n tõ viÖc nhá nhÊt ®Õn s¶n phÈm cuèi cïng. - Sau mét n¨m ®I vµo ho¹t ®éng kinh doanh c«ng ty ®· thu ®îc lîi nhuËn lµ 25.256.235 ®ång - §Õn ®Çu n¨m 2005 sè vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty ®· t¨ng lªn 1.300.000.000 (mét tû ba tr¨m triÖu ®ång). - §èi víi quy m« lao ®éng th× nh©n viªn trong c«ng ty ®a sè ®Òu cã tr×nh ®é ®¹i häc trë lªn trong ®ã gåm: + Th¹c sü gåm: 4 ngêi + §¹i häc gåm: 21 ngêi + Cao ®¼ng : 2 ngêi + Trung häc: 4 ngêi - Ph¹m vi ho¹t ®éng : trªn c¶ níc. III. NHIEÄM VUÏ, MUÏC TIEÂU VAØ PHÖÔNG HÖÔÙNG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA COÂNG TY : NhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh. 1. - Kinh doanh dÞch vô t vÊn kiÓm to¸n, dÞch vô t vÊn ®Çu t vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ, t vÊn kh¶o s¸t thiÕt kÕ, t vÊn gi¸m s¸t c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp vµ giao th«ng. ThiÕt kÕ c«ng tr×nh giao th«ng (cÇu, ®êng bé). T vÊn cæ phÇn ho¸, thÈm tra thiÕt kÕ c«ng tr×nh giao th«ng, d©n dông vµ c«ng nghiÖp. ThÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng vµ c«ng tr×nh giao th«ng cÇu, ®êng bé. Nh÷ng thuËn lîi khã kh¨n. 2. - ThuËn lîi: c«ng ty cã nh÷ng thuËn lîi sau. + Cã ®éi ngò kü s giµu kinh nghiÖmtrong c«ng t¸c kiÕt kÕ gi¸m s¸t, thi c«ng vµ ®Æc biÖt lµ trong viÖc kiÓm ®Þnh x©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng. + Nh©n sù kiÓm ®Þnh lµ nh÷ng th¹c sÜ, kü s vµ kü thuËt viªn cã phÈm chÊt ®¹o ®øc, trung thùc vµ t©n huyÕt vèi kh¸ch hµng. + Phßng thÝ nghiÖm kiÓm ®Þnh ®îc trang bi ®Çy ®ñ m¸y mãc thiÕt bÞ dông cô hiÖn ®¹i nh m¸y kÐo thÐp, siªu ©m hµn, siªu ©m cäc, khoan SVTH: ÑAÏO VAÊN THUÛY Trang 2 Baùo caùo thöïc taäp cô baûn - 3. nhåi m¸y, khoan bªt«ng nhùa, bªt«ng xi m¨ng…vµ c«ng cô hiÖn ®¹i kh¸c ®îc trang bÞ ®Ó cã thÓ kiÓm ®Þnh c¸c c«ng tr×nh giao th«ng. Khã kh¨n:bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi c«ng ty cßn cã nh÷ng khã kh¨n lµ: + C«ng ty míi thµnh lËp con non trÎ vµ quy m« nhá. + C¸n bé, c«ng nh©n viªn cßn Ýt cha ®¸p øng ®ñ cho lîng c«ng viÖc. + Trang thiÕt bÞ cßn thiÕu. Muïc tieâu: - - - 4. GVHD: VUÕ ÑÖÙC QUANG C«ng ty ®îc h×nh th¸nh nhÇm môc tiÖu hç trî c¸c doanh nghiÖp trong còng nh ngoµn níc vµ tÊt c¶ c¸c tæ chøc ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam vÒ c¸c lÜnh vùc kiÓm to¸n, t vÊn ®Çu t, t vÊn tµI chÝnh kÕ to¸n, t vÊn kh¶o s¸t thiÕt kÕ, t vÊn c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông…nh¨m gióp cho c¸c doanh nghiÖp cã diÒu kiÖn h¬n trong kinh doanh còng nh nh»m môc ®Ých ngµy cµng n©ng cao vai trß nghµnh kiÓm to¸n t¹i ViÖt Nam. C«ng ty lu«n cè g¾ng hoµn thµnh tèt nhÊt nh÷ng hîp ®ång kiÓm to¸n cho kh¸ch hµng còng nh c¸c dÞch vô kh¸c, t¹o mäi ®IÒu kiÖn ®Ó kh¸ch hµng cã thÓ hoµn thµnh nh÷ng kÕ ho¹ch mµ hä ®Ò ra. Môc tiªu cuèi cïng lµ cè g¾ng phÊn ®Êu trë thµnh 1 c«ng ty t vÊn kiÓm to¸n lín m¹nh ®Ó nghµnh kiÓm to¸n trë thµnh 1 nghµnh ph¸t triÓn ë ViÖt Nam. §ã còng lµ nguyÖn väng cña Ban gi¸m ®èc vµ toµn thÓ nh©n viªn trong c«ng ty. C¬ cÊu tæ chøc vµ mèi liªn hÖ gi÷a c¸c phßng ban: a. Cô caáu toå chöùc: SVTH: ÑAÏO VAÊN THUÛY Trang 3 Baùo caùo thöïc taäp cô baûn - - GVHD: VUÕ ÑÖÙC QUANG C¬ cÊu cña c«ng ty ®îc tæ chøc trùc tuyÕn. §©y lµ m« hinh trong ®ã Gi¸m ®èc lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm quan lý vµ ®iÒu hanh cao nhÊt mäi ho¹t ®«ng cña c«ng ty. Ban Gi¸m ®èc gåm: + Moät gi¸m ®èc c«ng ty ®iÒu hµnh toµn diÖn, trùc tiÕp mäi ho¹t ®«ng cña c«ng ty. + Moät phã gi¸m ®èc thêng trùc thay Gi¸m ®èc ®IÒu hµnh c«ng viÖc khi gi¸m ®èc v¾ng mÆt, trùc tiÕp ®IÒu hµnh phßng thiÕt kÕ gi¸m s¸t. + Moät phã gi¸m ®èc kü thuËt ®IÒu hµnh trùc tiÕp phßng thÝ nghiÖm. + Moät phã gi¸m ®èc tµi chÝnh ®IÒu hµnh trùc tiÕp phßng Tæ chøc- KÕ to¸n. b. Moái lieân heä giöõa caùc phoøng ban: - - - Phßng ThiÕt kÕ gi¸m s¸t: + T vÊn, gi¸m s¸t thiÕt kÕ, t vÊn gi¸m s¸t c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông, c«ng nghiÖp vµ giao th«ng. + ThiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh giao th«ng (cÇu, hÇm, ®êng bé…) + ThÈm tra thiÕt kÕ c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông, c«ng nghiÖp vµ giao th«ng. Phßng thÝ nghiÖm: gåm 6 ngêi. 1 trëng phßng gi¸m s¸t, 4 thÝ nghiÖm viªn, 1 c¸n bé phßng thÝ nghiÖm. + ThÝ nghiÖm vËt liÖu x©y dùng + KiÓm ®Þnh cÇu, ®êng giao th«ng + KiÓm tra, ®¸nh gi¸ chÊt lîng c«ng tr×nh giao th«ng, x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp + Siªu ©m cäc khoan nhåi, siªu ©m cäc bª t«ng, thÐp hµn,… Phßng kiÒm to¸n: gåm 1 Trëng phßng kiÓm to¸n, 4 kiÒm to¸n viªn, 1 kiÓm to¸n x©y dùng c¬ b¶n vµ 1 th ký kiÓm to¸n. + DÞch vô kiÓm to¸n ®éc lËp (kiÓm to¸n x©y dùng c¬ b¶n vµ kiÓm to¸n kÕ to¸n tµi chÝnh) SVTH: ÑAÏO VAÊN THUÛY Trang 4 Baùo caùo thöïc taäp cô baûn GVHD: VUÕ ÑÖÙC QUANG + T vÊn tµI chÝnh, t vÊn thuÕ cho c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi. Phßng kÕ to¸n - tæ chøc: gåm 1 kÕ to¸n trëng, 1 kÕ to¸n tæng hîp, 1 thñ quü, 1 t vÊn luËn + Qu¶n lý viÖc sö dông vèn tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n theo ph¸p luËt nhµ níc quy ®Þnh + Tham mu cho Gi¸m ®èc trong lÜnh vùc tµi chÝnh - CAÙC COÂNG TRÌNH ÑAÕ VAØ ÑANG THÖÏC HIEÄN KIEÅM ÑÒNH : IV. 1. Teân coâng trình: Caûi taïo vaø naâng caáp quoác loä 80. - Chuû ñaàu tö: BQLdöï aùn giao thoâng 9. - Ñôn vò thi coâng: Chi nhaùnh coâng ty xaây döïng CTGT 4 taïi TPHCM vaø coângt y xaây döïng CTGT Vieät Laøo. 2. Giaù trò coâng trình: 40000000000 ñoàng ( Boán möôi tæ ñoàng) Teân coâng trình: Söõa chöõa lôùn ñöôøng Leâ Hoàng Phong - Chuû ñaàu tö: Ban naâng caáp söõa chöõa coâng trình giao thoâng sôû GTVT Baø RòaVuõng taøu - Ñôn vò thi coâng: Coâng ty CPXD coâng trình 710. - Giaù trò coâng trình: 5.000.000.000 ñoàng (naêm tæ ñoàng) 3. Teân coâng trình: Caûi taïo naâng caáp ñöôøng Phöôùc Thaéng - Chuû ñaàu tö: Ban giao thoâng thaønh phoá Vuõng Taøu - Ñôn vò thi coâng: Coâng ty TNHH xaây döïng Thanh Xuaân - Giaù trò coâng trình: 10.000.000.000 ñoàng 4. Teân coâng trình: Caûi taïo naâng caáp ñöôøng Hoaøng Hoa Thaùm - Chuû ñaàu tö: BQL chuyeân ngaønh sôû Giao thoâng tænh Baø Ròa Vuõng Taøu - Ñôn vò thi coâng: Coâng ty TNHH vaø saûn xuaát VLXD Bình Minh - Giaù trò coâng trình: 13.000.000.000 ñoàng (möôøi ba tæ ñoàng) 5. Teân coâng trình: Naâng caáp môû roäng quoác loä 56 (Ñoaïn tænh Baø Ròa Vuõng Taøu) SVTH: ÑAÏO VAÊN THUÛY Trang 5 Baùo caùo thöïc taäp cô baûn GVHD: VUÕ ÑÖÙC QUANG - Chuû ñaàu tö: BQL chuyeân ngaønh sôû GTVT tænh Baø Ròa Vuõng Taøu - Ñôn vò thi coâng: Coâng ty TNHH Ñoàng Taâm - Giaù trò coâng trình: 39.000.000.000 ñoàng (ba möôi chín tæ ñoàng) 6. Teân coâng trình: Caûi taïo vaø naâng caáp quoác loä 55 - Chuû ñaàu tö: BQL chuyeân ngaønh sôû GTVT tænh Baø Ròa Vuõng Taøu - Ñôn vò thi coâng: Coâng ty TNHH Ñoàng Taâm - Giaù trò coâng trình: 25.000.000.000 ñoàng (hai möôi laêm tæ ñoàng) 7. Teân coâng trình: Caûi taïo vaø naâng caáp ñöôøng My õXuaân Ngaõi Giao - Chuû ñaàu tö: Ban naâng caáp söõa chöõa coâng trình giao thoâng sôû GTVT Baø RòaVuõng Taøu - Ñôn vò thi coâng: Coâng ty TNHH Ñoàng Taâm - Giaù trò coâng trình: 39.000.000.000 ñoàng (ba möôi chín tæ ñoàng) 8. Teân coâng trình: Naâng caáp ñöôøng Haï Long - Chuû ñaàu tö: Ban naâng caáp söõa chöõa coâng trình giao thoâng Sôû GTVT Baø Ròa- Vuõng Taøu - Ñôn vò thi coâng: Coâng ty coâng trình GTVT & coâng ty XD phaùt trieån ñoâ thò Baø Ròa- Vuõng Taøu - Giaù trò coâng trình: 39.000.000.000 ñoàng (ba möôi chín tæ ñoàng) CAÙC COÂNG TRÌNH TV-TK ÑAÕ VAØ ÑANG THÖÏC HIEÄN : V. 1. Coâng trình thieát keá xaây döïng môùi Caàu Raïch Xaõ Chaùnh - Ñòa ñieåm: Xaõ Phöôùc Vónh Ñoâng- Huyeän Caàn Giuoäc - Chuû ñaàu tö: Ban QLDA Caùc CTXT Huyeän Caàn Giuoäc - Voán ñaàu tö: 1.000.000.000 ñoàng 2. Coâng trình söûa chöõa ñöôøng An Döông Vöông - Ñòa ñieåm: Quaän 8- TPHCM - Chuû ñaàu tö: Khu Quaûn Lyù Giao Thoâng Ñoâ Thò SVTH: ÑAÏO VAÊN THUÛY Trang 6 Baùo caùo thöïc taäp cô baûn 3. GVHD: VUÕ ÑÖÙC QUANG Giaù trò hôïp ñoàng: 103.443.995 ñoàng Coâng trình ñöôøng du lòch Ñeâ Haûi Ñaêng-Tp Vuõng Taøu - Chuû ñaàu tö: Ban QLDA Thaønh Phoá Vuõng Taøu - Giaù trò hôïp ñoàng: 150.000.000 ñoàng 4. Coâng trình caûi taïo ñöôøng Phöôùc Thaéng, Phöôøng 12-Tp Vuõng Taøu - Ñòa ñieåm: Phöôøng 12-Tp Vuõng Taøu - Chuû ñaàu tö: : Ban QLDA Thaønh Phoá Vuõng Taøu - Giaù trò hôïp ñoàng: 140.000.000 ñoàng … LÓNH VÖÏC KHAÛO SAÙT LAÄP HOÀ SÔ QUAÛN LYÙ CAÀU ÑÖÔØNG BOÄ VI. 1. Khaûo saùt, ñaêng kyù hoà sô lyù lòch quaûn lyù caàu ñöôøng boä trong ñiaï baøn tænh Baø Ròa- Vuõng Taøu - Chuû ñaàu tö: sôû GTVT Tænh Baø Ròa- Vuõng Taøu - Giaù trò thöïc hieän: 958.141.000 ñoàng Ngoaøi caùc coâng trình treân coâng ty coøn thöïc hieän nhöõng coâng trình khaùc ôû caùc tænh nhö: Baø Ròa- Vuõng Taøu, Long An, caùc coâng trình ôû TP. HCM trong caùc lónh vöïc: Tö Vaán Giaùm Saùt, Thaåm Tra Thieát Keá. PhÇn II: Néi dung thùc tËp I. TUAÀN I: (töø ngaøy ….. 1. Tìm hieåu veà hoaït ñoäng cuûa coâng ty: (ñaõ giôùi thieäu ôû phaàn I) SVTH: ÑAÏO VAÊN THUÛY Trang 7 Baùo caùo thöïc taäp cô baûn GVHD: VUÕ ÑÖÙC QUANG 2. Ñoïc quy trình quy phaïm vaø ñoïc hoà sô cuûa moät soá coâng trình maø coâng ty ñaõ thöïc hieän: a. Quy trình vaø moät soá coâng trình em ñaõ ñoïc qua hoà sô thieát keá:  Quy phaïm kó thuaät thieát keá ñöôøng phoá, ñöôøng quaõng tröôøng ñoâ thò 20 TCN 104 – 83  Hoà sô moät soá coâng trình nhö sau: - Ñöôøng Mieáu OÂng Ñaù, huyeän Bình Chaùnh – TP. Hoà Chí Minh. - Ñöôøng Maïc Ñónh Chi, TP Vuõng Taøu – tænh BR-VT. - Ñöôøng Soá 9, TX Taân An – tænh Long An. b. Moät soá kieán thöùc em ruùt ra ñöôïc:  Nguyeân taéc thieát keá bình ñoà: ñeå thieát keá bình ñoà cuûa moät tuyeán ñöôøng trong ñoâ thò, ta phaûi tuaân thuû moät soá nguyeân taéc thieát keá nhö sau: - Baùm saùt vaøo quy hoaïch tuyeán ñöôøng maø caùc cô quan ñaõ quy hoaïch. - Ñaûm baûo thoûa maõn quy trình quy phaïm taïi nhöõng ñöôøng cong. - Traùnh giaûi toûa quaù lôùn.  Nguyeân taéc thieát keá traéc doïc: ñeå thieát keá traéc doïc cuûa moät tuyeán ñöôøng trong ñoâ thò, ta phaûi tuaân thuû moät soá nguyeân taéc thieát keá nhö sau: - Ñaûm baûo caùc ñieåm khoáng cheá sau: + Ñieåm ñaàu vaø ñieåm cuoái tuyeán. + Taïi caùc vò trí giao nhau. + Ñaûm baûo beà daøy ñaép ñaát treân löng coáng. - Khoái löôïng ñaøo ñaép laø ít nhaát. - Ñaûm boûo ñoä doác doïc vaø ñöôøng cong ñöùng theo ñuùng quy trình.  Nguyeân taéc thieát keá traéc ngang: ñeå thieát keá traéc ngang cuûa moät tuyeán ñöôøng trong ñoâ thò, ta phaûi tuaân thuû moät soá nguyeân taéc thieát keá nhö sau: - Kích thöôùc maët caét ngang: laáy theo quy hoaïch ñaõ ñöôïc pheâ duyeät.  Nguyeân taéc thieát keá keát caáu aùo ñöôøng: ñeå thieát keá keát caáu aùo ñöôøng cuûa moät tuyeán ñöôøng trong ñoâ thò, ta phaûi tuaân thuû moät soá nguyeân taéc thieát keá nhö sau: - …………………: II. TUAÀN II: (töø ngaøy ….. 1. Khaûo saùt moät soá heûm BA ÑÌNH ôû Quaän 8: Cuï theå noäi dung coâng vieäc nhö sau: SVTH: ÑAÏO VAÊN THUÛY Trang 8 GVHD: VUÕ ÑÖÙC QUANG Baùo caùo thöïc taäp cô baûn  Chuaån bò: - Maùy ño, chaân maùy - Mia - Thöôùc daây, sôn - Giaáy ñeå sô khaûo khu vöïc caàn khaûo saùt  Noäi dung thöïc hieän: - Xaùc ñònh ñöôïc cô baûn ñöôøng truyeàn cao ñoä - Xaùc ñònh traïm maùy ñeå coâng taùc ño ñöôïc thuaän lôïi - Xaùc ñònh moác, coïc ñeå ít coïc caøng toát - Döïng maùy taïi caùc vò trí ñeå cho vieäc ño thuaän lôïi nhaát, - caân baèng maùy, döïng mia taïi vò trí moác, ñoïc soá trò treân mia, döïng mia taïi caùc vò trí caàn laáy cao ñoä  Xöû lyù soá lieäu khaûo saùt: - tính toaùn bình sai ñöôøng truyeàn cao ñoä - xöû lyù soá lieäu ñeå coù cao ñoä chuaån - leân cao ñoä caùc ñieåm sau khi khaûo treân bình ñoà 2. Tham gia thieát keá ñöôøng soá 1 trung taâm khu du lòch Vónh Hy – tænh Ninh Thuaän: a. Giôùi thieäu coâng trình: Quy moâ coâng trình Toång chieàu daøi tuyeán ñöôøng soá 1 laø L = 1049.23km   Beà roäng maët ñöôøng 1000cm  Beà roäng leà ñöôøng 150cm  Toång beà roäng maët ñöôøng 1300cm Keát caáu aùo ñöôøng cô baûn cuûa coâng trình o o o o BTN noùng, chaët, haït nhoû, IB BTN noùng, chaët, haït vöøa, IB Caáp phoái ñaù daêm loaïi 1: Caáp phoái ñaù daêm loaïi 2: Toång coäng = 3 cm = 4 cm = 20 cm = 25 cm = 52 cm - b. Coâng vieäc em tham gia: Boá trí vaïch sôn ñöôøng. SVTH: ÑAÏO VAÊN THUÛY Trang 9 Baùo caùo thöïc taäp cô baûn GVHD: VUÕ ÑÖÙC QUANG o Sôn keû vaïch: Baèng sôn phaûn quang coâng ngheä sôn noùng theo ñieàu leä baùo hieäu ñöôøng boä 22TCN – 237-01. o Boá trí sôn keû vaïch ñi boä, sôn phaân chia laøn xe, vaïch sôn taïi voøng xoay vôùi caùc kích thöôùc döïa vaøo tieâu chuaån treân ( baøn veõ keøm theo ) o Soá löôïng coâng vieäc: Boá trí taát caû caùc tuyeán ñöôøng cuûa coâng trình trung taâm khu du lòch Vænh Hy III. TUAÀN III: (töø ngaøy ….. 1. Tham gia laøm ñaêng kyù ñöôøng ôû Quaän 8: Cuï theå noäi dung coâng vieäc nhö sau: - Nhaäp caùc soá lieäu NOVA cho taát caû caùc tuyeán ñöôøng cuûa coâng trình ñaêng kyù ñöôøng ôû Quaän 8 Ñi traéc doïc, traéc ngang, chænh söûa traéc doïc, traéc ngang treân Autocad chænh söøa maët caét ngang moät soá tuyeán ñöôøng cuûa coâng trình: + Ñöôøng Traàn Nguyeân Haõn + Ñöôøng Taï Quang Böûu + Ñöôøng soá 9 + Ñöôøng Hoaøng Minh Ñaïo + Vaø moät soá tuyeán ñöôøng khaùc 2. Vieát baùo caùo thöïc taäp: SVTH: ÑAÏO VAÊN THUÛY Trang 10
- Xem thêm -