Tài liệu 307515

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 12206 tài liệu

Mô tả:

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 76 Số trang 61 Trang số 1 ÑEÀ CÖÔNG THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP NGAØNH THIEÁT KEÁ & ÑOÙNG THAÂN TAØU NOÄI DUNG THÖÏC TAÄP: 1. Tìm hieåu caùc baûn veõ kyõ thuaät ( hoaëc caùc loaïi baûn veõ: baûn veõ kyõ thuaät, baûn veõ thi coâng ). 2. Laäp qui trình thi coâng cho moät saûn phaåm, qui trình thi coâng moät toång ñoaïn ( phaân ñoaïn ) trong coâng trình thieát keá. 3. Khaûo saùt phöông tieän caàn söûa chöõa, leân keá hoaïch söûa chöõa, nghieäm thu saûn phaåm. 4. Laäp döï toaùn ñoùng môùi hoaëc döï toaùn söûa chöõa cho moät con taøu cuï theå. 5. Tìm hieåu caùch toå chöùc moät phoøng kó thuaät, moät cô quan thieát keá, moät cô quan nghieân cöùu, hoaëc moät boä phaän kieåm tra. 6. Tìm hieåu caùch laäp hoà sô coâng trình thieát keá. 7. Taäp xaây döïng phöông aùn thieát keá vaø phaân tích ñeå choïn phöông aùn neáu ñieàu kieän nôi thöïc taäp cho pheùp. 8. Tìm hieåu caùc taøi lieäu caàn thieát phuïc vuï cho vieäc thieát keá moät con taøu. SVTH: Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Nguyên Vũ Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 76 Số trang 61 Trang số 2 CHÖÔNG I TÌM HIEÅU CAÙC BAÛN VEÕ SVTH: Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Nguyên Vũ Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 76 Số trang 61 Trang số 3 Hoà sô cuûa moät con taøu bao goàm raát nhieàu baûn veõ vaø ñöôïc phaân laøm 2 loaïi baûn veõ: baûn veõ kyõ thuaät vaø baûn veõ thi coâng. Ví duï caùc baûn veõ cuûa moät taøu haøng bao goàm: A. Caùc baûn veõ kyõû thuaät: Phaàn naøy ñöôïc thöïc hieän ngay trong böôùc thieát keá, noù coøn laø hoà sô thieát keá cho con taøu. 1) Baûn veõ phaàn voû: - Baûn veõ tuyeán hình. - Baûn veõ boá trí chung. - Baûn veõ boá trí thieát bò. - Baûn veõ boá trí lan can, caàu thang, maïn chaén soùng. - Baûn veõ ñöôøng môùn nöôùc. - Baûn veõ Bonjean. - Baûn veõ ñöôøng cong thuûy löïc. - Baûn veõ ñöôøng Pantokaren - Baûn veõ boá trí thieát bò tín hieäu. - Baûn veõ boá trí thieát bò cöùu sinh, cöùu hoûa. - Baûn veõ keát caáu cô baûn. - Baûn veõ maët caét ngang. - Baûn veõ toân voû - toân boong. - Baûn veõ nuùt keát caáu. - Baûn veõ keát caáu vuøng laùi. - Baûn veõ keá caáu vuøng muõi. - Baûn veõ baùnh laùi – truïc laùi. - Baûn veõ boá trí laùi. - Baûn veõ beä maùy. - Baûn veõ chaân vòt. Trong soá caùc baûn veõ neâu treân thì baûn veõ tuyeán hình laø quan troïng nhaát, noù quyeát ñònh böôùc thieát keá ban ñaàu, veà kích thöôùc con taøu ñeå ñaûm baûo troïng taûi thieát keá ñöa ra theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng, ñaûm baûo veà vaän toác ban ñaàu ñöa ra trong böôùc thieát keá sô boä vaø oån ñònh khi thieát keá . 2) YÙ nghóa cuûa töøng baûn veõ: a) Baûn veõ tuyeán hình : duøng ñeå tính toaùn caùc tính naêng cuûa taøu, ñeå laäp hoà sô boá trí chung, trieån khai baûn veõ raûi toân … Treân baûn veõ tuyeán hình bieåu dieãn hình daùng voû bao trong ba hình daïng chieáu : hình chieáu ñöùng, hình chieáu baèng vaø hình chieáu caïnh nhö caùc ñöôøng söôøn lyù thuyeát, caùc ñöôøng caét doïc, caùc ñöôøng nöôùc. Ngoaøi ra treân baûn veõ tuyeán hình coøn bieåu dieãn caùc ñöôøng meùp boong, maïn giaû, soáng muõi, soáng laùi, soáng chính. b) Baûn veõ boá trí chung : baûn veõ boá trí chung toaøn taøu thöôøng coù maët chieáu caïnh toaøn taøu, maët chieáu baèng caùc boong, taàng vaø ñaùy. Baûn veõ boá trí chung toaøn SVTH: Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Nguyên Vũ Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 76 c) d) e) f) g) h) i) j) Số trang 61 Trang số 4 taøu theå hieän söï phaân boá caùc khoang, buoàng, vò trí loái ñi laïi, cöûa ra vaøo, caàu thang vaø vò trí laép ñaët caùc thieát bò treân taøu. Thieát keá boá trí chung toaøn taøu phaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu veà thaåm myõ, kyõ thuaät vaø kinh teá. Baûn veõ keát caáu cô baûn : theå hieän keát caáu cuûa toaøn boä con taøu, caùc soáng chính ñaùy, soáng phuï ñaùy, ñaø ngang ñaùy, soáng chính boong, soáng doïc boong, caùc xaø ngang boong, söôøn thöôøng, söôøn khoûe, daàm doïc maïn … keát caáu phaûi ñaûm baûo döôùi taùc duïng cuûa ngoaïi löïc, taøu coù moät söùc beàn nhaát ñònh, tính oån ñònh vaø ñoä cöùng caàn thieát, keát caàu phaûi phuø hôïp vôùi tính naêng söû duïng cuûa taøu, taïo neân moät caáu truùc hoaøn chænh daûm baûo söï hoaït ñoäng bình thöôøng cuûa caùc boä phaän treân taøu, phaûi ñaûm baûo thi coâng deã daøng, giaûm nheï cöôøng ñoä lao ñoäng vaø naâng cao naêng suaát lao ñoäng. Baûn veõ maët caét ngang - nuùt keát caáu : Treân baûn veõ maët caét ngang taïi moät söôøn theå hieän ñöôøng söôøn, ñaø ngang, xaø ngang caùc taàng boong, thöôïng taàng, theå hieän caùc maõ lieân keát giöõa caùc cô caáu, theå hieän vò trí taïi caùc ñöôøng noái toân, theå hieän caùc cô caáu doïc maïn, boong, ñaùy, caùc taàng boong, thöôïng taàng (neáu coù ). Nuùt keát caáu ñöôïc taùch ra töø baûn veõ maët caét ngang theå hieän nhöõng keát caáu maø trong baûn veõ maët caét ngang chöa theå hieän roõ. Baûn veõ raõi toân : Baûn veõ raûi toân theå hieän vò trí laép ñaët caùc taám toân vaø theå hieän ñöôøng haøn giöõa caùc taám toân ñoù, caùc ñöôøng söôøn lyù thuyeát, caùc ñöôøng caét doïc, caùc ñöôøng nöôùc, ñöôøng meùp boong, ñöôøng maïn chaén soùng, Baûn veõ beä maùy chính : ñöôïc duøng ñeå thi coâng caùc ñaø maùy vaø laép ñaët maùy chính. Baûn veõ boá trí laùi : theå hieän vò trí laép ñaët heä thoáng laùi. Baûn veõ baùnh laùi : baùnh laùi laø moät thieát bò duøng ñeå ñieàu chænh höôùng ñi cuûa taøu thoâng qua söï ñieàu khieån cuûa ngöôøi laùi. Baûn veõ baùnh laùi theå hieän caùc keát caáu beân trong cuûa baùnh laùi ñeå deã gia coâng cheá taïo. Baûn veõ chaân vòt : chaân vòt laø moät thieát bò ñaåy duøng ñeå ñaåy taøu ñi trong nöôùc, baûn veõ chaân vòt duøng ñeå gia coâng vaø cheá taïo ra chaân vòt cho töøng loaïi taøu thieát keá. Thöôùc nöôùc vaø daáu maïn khoâ: ñöôøng môùn nöôùc laø möùc chìm toái ña cho pheùp cuûa taøu veà phöông dieän an toaøn. Thöôùc nöôùc vaø daáu maïn khoâ ñöôïc duøng ñeå xaùc ñònh möïc nöôùc trong luoàng laïch taøu ñang hoaït ñoäng. Baûn veõ thöôùc nöôùc vaø daáu maïn khoâ duøng ñeå gia coâng thöôùc nöôùc vaø daáu voøng troøn Ñaêng Kieåm. SVTH: Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Nguyên Vũ Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 76 Số trang 61 Trang số 5 CHÖÔNG II QUI TRÌNH THI COÂNG ÑOÙNG MÔÙI Phöông tieän: Phaø maùy 200T (NF–0203 TP) SVTH: Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Nguyên Vũ Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 76 A. Số trang 61 Trang số 6 GIÔÙI THIEÄU CHUNG: Phaø maùy 200T (kyù hieäu NF – 0203 TP) voû theùp keát caáu haøn, heä thoáng keát caáu ngang, coù caùc kích thöôùc cô baûn nhö sau: - Chieàu daøi lôùn nhaát Lmax = 56.8 m - Chieàu daøi thieát keá Ltk = 48 m - Chieàu roäng meùp boong Bmb = 12.8 m - Chieàu roäng thieát keá Btk = 11.8 m - Chieàu cao maïn D = 2.8 m - Môùn nöôùc d = 1.75 m - Troïng taûi P = 200 T - Maùy chính: CARTERPILLAR 3406C Coâng suaát Ne = 2x365 Hp Voøng quay n = 1800 v/p - Thuyeàn vieân t = 8 ngöôøi - Caáp phaø VR SI Ñaëc ñieåm keát caáu cuûa phaø: a) Heä thoáng keát caáu: Phaø ñöôïc keát caáu theo heä thoáng keát caáu ngang, ñaùy ñôn, maïn ñôn, khoaûng caùch cô caáu 500 mm. b) Vaät lieäu ñoùng taøu phaø: Vaät lieäu ñoùng phaø laø loaïi theùp coù maùc theùp töông ñöông vôùi tieâu chuaån Vieät Nam CT38 coù δch = 240 Mpa. c) Hình thöùc lieân keát: Lieân keát baèng phöông thöùc haøn ñieän hoà quang d) Nhöõng qui caùch chuû yeáu:  Toân voû bao: - Ñaùy s = 8 mm - Maïn s = 8 mm - Boong s = 6 mm - Vaùch s = 6 mm - Laàu s = 4 mm  Qui caùch cô caáu: o Daøn ñaùy: Ñaø ngang thöôøng Ñaø ngang khoûe Soáng ñaùy SVTH: Nguyễn Thanh Bình L 75x75x6 100 x8 350 x 6 100 x8 T 350 x 6 T GVHD: Phạm Nguyên Vũ Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 76 o Daøn maïn: Söôøn thöôøng L 75x75x6 Söôøn khoûe T Soáng maïn o Daøn boong: Xaø ngang boong vuøng ñaäu xe Xaø ngang boong ngoaøi vuøng ñaäu xe Soáng boong o Daøn vaùch: Neïp ñöùng vaùch Soáng ñöùng vaùch C 180x68x7 C 100x48x5.3 C 200x73x7 L 75x75x6 L 100x100x10 100 x 6 350 x 6 L o Thöôïng taàng: Neïp cô caáu Xaø ngang L 75x75x6 L 50x50x5 Soáng boong L Soáng boong B. 100 x8 300 x 6 100 x8 L 300 x 6 Soáng naèm vaùch o Cô caáu saøn khaùch: Toân saøn khaùch Xaø ngang Xaø doïc o Laàu laùi: Neïp cô caáu Xaø ngang Số trang 61 Trang số 7 100 x8 500 x 6 s=6 C 100x48x5.3 C 90x90x8 L 50x50x5 L 50x50x5 L 60 x 6 100 x 4 QUI TRÌNH THI COÂNG: 1) Löïa choïn phöông aùn: a) Phöông aùn thi coâng, coâng ngheä : - Caên cöù vaøo kích thöôùc vaø keát caáu cuûa Phaø, choïn phöông phaùp ñoùng theo phöông phaùp laép raùp thaân taøu: töø caùc chi tieát, cuïm chi tieát vaø töø caùc phaân ñoaïn. SVTH: Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Nguyên Vũ Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 76 Số trang 61 Trang số 8 b) Caùc Böôùc Kieåm Tra : - Döïa theo quy trình kieåm tra kyõ thuaät. STT NOÄI DUNG KIEÅM TRA A PHAÀN VOÛ TAØU Keû oâ maïng, phoùng daïng caùc ñöôøng hình daùng thaân taøu nhö: ñöôøng nöôùc, 1 ñöôøng caét doïc, ñöôøng söôøn theo qui ñònh 2 Cheá taïo beä khuoân 3 Kieåm tra vaät lieäu ñoùng phaø 4 Gia coâng, laép raùp khung xöông 5 Gia coâng, laép raùp maïn thöôïng taàng. 6 Gia coâng, laép raùp boong thöôïng taàng. 7 Gia coâng, laép raùp saøn boä haønh. 8 Gia coâng, laép raùp truï moû baøn. 9 Gia coâng, laép raùp moû haøn. 10 Gia coâng, laép raùp toân voû. 11 Gia coâng caùc phuï kieän: Giaù chöõ nhaân, baùnh laùi, thieát bò boong … 12 Laép raùp hoäp van thoâng soâng + thöû aùp löïc hoäp van 13 Ñöôøng haøn 14 Chaân vòt 15 Thöû kín, sôn, haï thuûy 16 Thöû nghieâng leäch B PHAÀN MAÙY TAØU 1 Ñöôøng taâm heä truïc, beä maùy 2 Laép raùp truïc trung gian 3 Laép raùp heä truïc chaân vòt vaø chaân vòt 4 Laép ñaët maùy Thöû taïi beán: kieåm tra maùy chính, maùy ñeøn, caùc heä thoáng vaø thieát bò treân taøu, 5 VTÑ, caùc heä thoáng khaùc Thöû ñöôøng daøi: kieåm tra maùy chính, maùy ñeøn, caùc heä thoáng vaø thieát bò treân 6 taøu, thieát bò ñieän vaø tính naêng phaø C CAÙC HEÄ THOÁNG: (Kieåm tra laép ñaët) 1 Heä thoáng laùi, heä thoáng ñieän: aùnh saùng, thoâng gioù… 2 Heä thoáng laøm maùt, cöùu hoûa, sinh hoaït, daàu ñoát, huùt khoâ 3 Trang bò haøng haûi: phao caùc loaïi, duïng cuï, daây chaèng buoäc, tôøi neo, neo … SVTH: Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Nguyên Vũ Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 76 Số trang 61 Trang số 9 c) Tieâu Chuaån Kieåm Tra:  Phaàn voû taøu: Qui trình Coâng ñoaïn Chæ tieâu CL Thieát bò Möùc yeâu caàu Taàn soá saûn xuaát caàn kieåm duøng kieåm kieåm tra tra tra 2 KT Saøn Baèng phaúng, Maét,thöôùc  1.5mm/1m , chung  Khi keát phoùng nhaün, sôn keùo, oáng thuùc 5mm, Ñoä nhaün:  maøu saùng thuûy bình, 5mm. Maøu xaùm saùng coâng thöôùc Nivoâ ñoaïn KT OÂ maïn Thaúng Thöôùc Ñöôøng cô baûn:  Khi keát ñöôøng cô keùo, daây thuùc 0.5mm baûn Phoùng Thaúng goùc, song song: coâng Ñoä thaúng ñoaïn daïng  1mm/5m daøi goùc, song song KT trò soá Phuø hôïp Thöôùc keùo Döôùi ÑNTK:  3mm Khi keát tuyeán hình giöõa lyù thuùc Meùp boong, ñoä caát thuyeát vaø coâng muõi laùi:  5mm thöïc teá ñoaïn KT qui Theo thieát Thöôùc keùo Caét phoâi töøng chuûng Tröôùc caùch vaø keá loaïi VL göûi ñi thöû taïi khi söû trung taâm 3 duïng Vaät lieäu chaát löôïng vaät lieäu thi coâng KT caân Ñoä vaùt vaø Thöôùc Ñoä vaùt:  1.0mm Khi keát baèng beä laép caân baèng beä, keùo, oáng thuùc Ñoä caân baèng:  Beä raùp ñuùng vò trí thuûy bình, coâng 1.5mm khuoân vaø soá löôïng daây doïi ñoaïn laép raùp theo baûn veõ beä laép raùp KT gia Theo soá Thöôùc Ñoä dòch chuyeån baûn Trong Gia coâng coâng chi söôøn, theo keùo, thöôùc caùnh cuûa KCT:  suoát laép raùp tieát thieát keá, moái keïp, thöôùc QT thi 3mm keát caáu haøn, ñoä bieán laùt, döôõng coâng Ñoä cong hoaëc thaúng daïng theo maët phaúng baûn thaønh:  2mm/1mdaøi SVTH: Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Nguyên Vũ Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 76 KT laép raùp khung xöông Laép raùp toân Ñöôøng haøn Thöû kín nöôùc ñöôøng haøn Thöû aùp löïc haàm keùt,hoäp van thoâng soâng, baùnh laùi Laøm saïch beà maët Sôn KT laép raùp toân voû, boong, thöôïng taàng, cabin KT qui caùch vaø chaát löôïng ñöôøng haøn KT thöû kín nöôùc ñöôøng haøn Ñuùng trò soá tuyeán hình vaø theo khoaûng caùch Sn thieát keá Theo baûn veõ raûi toân voû, boong, thöôïng taàng, ca bin Theo TK vaø Qui trình haøn cuûa P.KTCN Kín nöôùc Số trang 61 Trang số 10 Thöôùc keùo Vaïch daáu vò trí chi tieát Khi keát so vôùi lyù thuyeát:  thuùc coâng 1mm ñoaïn Khung xöông vaø vaùch daáu:  2mm Thöôùc Khe hôû: 2 – 3mm Khi keát o keùo, thöôùc Ñoä vaùt meùp: 60  5 thuùc laù coâng Cheânh meùp toân:1-2 ñoaïn mm Baèng maét, döôõng, thöôùc keùo Theo qui caùch haøn, khoâng khuyeát taät Queùt voâi thöû daàu Queùt voâi, thöû daàu töø 30 – 60 phuùt Ñaûm baûo kín nöôùc KT thöû aùp löïc Theo tieâu chuaån TK Ñoàng hoà ño aùp löïc, m10/10/20 03aùy neùn khí Thöû aùp löïc hôi trong voøng 15 phuùt, ñaûm baûo chæ soá aùp löïc 0.3 kg/cm2 khoâng giaûm Ñaûm baûo kín nöôùc KT laøm saïch, veä sinh caùc khoang, keùt, toân bao ñeå chuaån bò sôn KT qui trình sôn Laøm saïch beà maët trôn, laùng Maét thöôøng Taåy saïch caùc ba via, goõ ræ ñöôøng haøn Sôn ñuùng chuûng loaïi, ñuû lôùp theo qui trình Baèng maét SVTH: Nguyễn Thanh Bình Trong suoát QT thi coâng Khi keát thuùc coâng ñoaïn Khi keát thuùc coâng ñoaïn Khi keát thuùc coâng ñoaïn Theo qui trình sôn cuûa Khi keát haõng sôn thuùc coâng ñoaïn GVHD: Phạm Nguyên Vũ Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 76 Kieåm tra tröôùc khi haï thuûy Ñaûm baûo ñuû ñieàu kieän ñeå haï thuûy Thöôùc ño Thöû nghieâng leäch Laäp baûng thoâng soá keát quaû thöû nghieâng Theo qui trình thöû nghieâng Thöû taïi beán Laäp baûng thoâng soá keát quaû thöû taïi beán Theo qui trình thöû taïi beán Daây doïi, thöôùc ño, thieát bò phuïc vuï khaùc Ñoàng hoà ño, caùc thieát bò phuïc vuï khaùc Thöû ñöôøng daøi Laäp baûng thoâng soá keát quaû thöû ñöôøng daøi Theo qui trình thöû ñöôøng daøi Kieåm tra tröôùc khi haï thuûy Ñoàng hoà ño, caùc thieát bò phuïc vuï khaùc Số trang 61 Trang số 11 Kín nöôùc, sôn ñuû lôùp, Khi keát kích thöôùc cô baûn cuûa thuùc taøu, gaén thöôùc nöôùc coâng voøng troøn ÑK, ñaõ laép ñoaïn ñaët heä thieát bò ñaåy, heä truïc baùnh laùi, baùnh laùi, caùc thieát bò khaùc Thöïc hieän theo bieân Sau khi baûn thöû nghieâng haï thuûy vaø hoaøn thieän Thöïc hieän theo bieân Sau khi baûn thöû taïi beán laép ñaët thieát bò maùy vaø heä thoáng Thöïc hieän theo bieân Tröôùc baûn thöû ñöôøng daøi khi baøn giao d) Vò Trí Thi Coâng: Taïi baõi ñoùng môùi. 2) COÂNG TAÙC CHUAÅN BÒ: a) Chuaån bò vaät tö, vaät lieäu : Caên cöù vaøo hoà sô thieát keá vaø baûn kieåm tu ñeå chuaån bò caùc loaïi vaät tö, vaät lieäu theo ñuùng quy caùch, chuûng loaïi (yeâu caàu coù chöùng chæ cuûa nôi saûn xuaát ñöôïc Ñaêng kieåm chaáp thuaän hoaëc coù chöùng chæ kieåm nghieäm cuûa caùc trung taâm kieåm nghieäm ñöôïc Ñaêng kieåm chaáp thuaän) b) Chuaån bò maët baèng thi coâng : Caên cöù vaøo caùc thoâng soá kyõ thuaät cuûa taøu, choïn maët baèng phuø hôïp ñeå thi coâng. Kieåm tra ñoä baèng phaúng cuûa maët baèng, ñoä cöùng cuûa maët neàn sao cho ñaûm baûo coâng vieäc thi coâng an toaøn, thuaän tieän vaø khoâng gaây bieán daïng taøu trong quaù trónh thi coâng. SVTH: Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Nguyên Vũ Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 76 Số trang 61 Trang số 12 c) Chuaån bò beä khuoân laép raùp : Beä khuoân laép raùp coù vai troø raát quan troïng trong suoát thôøi gian thi coâng taøu. Coâng taùc chuaån bò khuoân ñöôïc tieán haønh nhö sau: - Choïn vò trí doïc taâm treân maët baèng döïng hai coät chuaån laø muùt muõi vaø muùt laùi cuûa phaø. Coät chuaån baèng saét hình L75x75x6 ñöôïc choân giöõ vaø haøn chaéc chaén. Giöõa hai coät chuaån caêng moät sôïi theùp ñöôøng kính 1mm ñeå laøm cô sôû xaùc ñònh maët phaúng doïc taâm phaø vaø kieåm tra trong quaù trình thi coâng. Duøng caùc troïng vaät phuø hôïp hoaëc taêng ñô ôû hai ñaàu ñeå laøm caêng daây theùp. - Ñaët moät thanh theùp hình U200 naèm goái treân caùc ñeá keâ (ñeá keâ baèng khung saét haøn) taïi vò trí doïc taâm theo chieàu daøi taøu. Treân maët thanh theùp hình U200 ghi daáu ñöôøng doïc taâm phaø, vò trí caùc vaùch, söôøn thöïc. Ñieàu chænh vò trí cuûa ñöôøng taâm phaø treân theùp hình U200 truøng vôùi ñöôøng taâm doïi cuûa coät moác. Ñieàu chænh maët treân cuûa theùp hình cuøng naèm trong moät maët phaúng, ñaûm baûo ñoä thaêng baèng doïc vaø thaêng baèng ngang. Duïng cuï ñeå kieåm tra laø Nivoâ, daây doïi vaø caùc taám neâm coân baèng goã. Chieàu cao töø maët treân cuûa theùp hình caùch maët neàn toái thieåu laø 0,9m ñeå thuaän tieän trong thi coâng. Caùc ñeá keâ ñöôïc taêng cöôøng vuøng giöõa taøu vaø vuøng phía laùi neáu coù neàn ñaát yeáu. - Caên cöù vaøo ñöôøng hình maët caét ngang vuøng giöõa phaø, vuøng ñuoâi, vuøng muõi ñeå laøm khung beä khuoân laép raùp cho phuø hôïp. Beä khuoân laép raùp ñöôïc boá trí ñoái xöùng qua maët phaúng doïc taâm taøu. Beä khuoân laép raùp ñöôïc laøm cô caáu ngang taïi vò trí moãi söôøn vaø coù caùc thanh doïc lieân keát chaéc chaén giöõa caùc khung vôùi nhau vaø caùc khung vôùi maët neàn. d) Traûi toân ñaùy : - Taát caû toân vaø cô caáu ñeàu ñöôïc phun caùt vaø sôn 1 lôùp tröôùc khi söû duïng ( neáu coù yeâu caàu). Chieàu daøy toân töø 8 mm trôû leân phaûi vaùt meùp. Toân soáng naèm ñöôïc chuaån bò ñaûm baûo quy caùch kích thöôùc theo thieát keá vaø ñöôïc ñöa leân beä laép raùp. Ñieàu chænh daûi toân soáng naèm sao cho ñöôøng taâm phaø treân toân truøng vôùi ñöôøng taâm phaø ñöôïc doïi töø daây giöõa hai coät moác. Duøng maõ raêng löôïc vaø haøn ñính giöõa caùc taám toân soáng naèm vôùi nhau vaø haøn ñính giöõa toân soáng vôùi khung beä laép raùp. Traûi caùc daõy toân ñaùy tieáp theo, theo baûn veõ raûi toân. Laáy daáu vò trí cô caáu, vaùch treân toân ñaùy baèng ñoät daáu. SVTH: Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Nguyên Vũ Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 76 Số trang 61 Trang số 13 3) GIA COÂNG VAØ LAÉP RAÙP KEÁT CAÁU : a) Phoùng daïng : Do ñaëc ñieåm hình daùng cuûa phaø, phaø ñöôïc phoùng daïng ra kích thöôùc thöïc baèng maùy vi tính (phaàn meàm ACAD) hoaëc treân saøn phoùng daïng (tæ leä 1:1). Döïa vaøo caùc soá lieäu ñoù ta tieán haønh haï lieäu cô caáu. b) Gia coâng caùc chi tieát, cuïm chi tieát vaø caùc phaân ñoaïn :  Gia coâng khung söôøn : Treân saøn laép raùp vôùi kích thöôùc söôøn thöïc, tieán haønh gia coâng caùc khung söôøn goàm coù : caùc khung söôøn thöôøng, khung söôøn khoûe theo quy caùch baûn veõ thieát keá. Khung söôøn ñöôïc laép raùp hoaøn chænh vaø ñöôïc lieân keát vôùi nhau giöõa ñaø ngang, söôøn, xaø ngang boong. Treân moãi khung söôøn ñöôïc ghi soá thöù töï, daáu cuûa maët phaúng doïc taâm treân xaø ngang boong vaø ñaø ngang ñaùy, daáu cuûa ñöôøng nöôùc thieát keá treân hai nhaùnh söôøn ñeå thuaän tieän vieäc kieåm tra vaø laép raùp. Caùc ñaø chöõ T ñöôïc gia coâng, haøn tröôùc khi laép raùp.  Gia coâng caùc taám vaùch phaúng : Caùc vaùch ngang ñöôïc gia coâng hoaøn chænh treân saøn laép raùp theo kích thöôùc thöïc. Vaùch ngang ñöôïc haøn kín nöôùc, laép vaø haøn caùc neïp vaùch, soáng vaùch theo baûn veõ thieát keá tröôùc khi ñöa leân beä. Treân vaùch ngang keû ñöôøng doïc taâm phaø vaø ñöôøng nöôùc thieát keá ñeå kieåm tra trong quaù trình laép raùp.  Gia coâng caùc cô caáu khaùc : Caên cöù vaøo soá lieäu treân baûn veõ thieát keá, tieán haønh laáy daáu gia coâng laép raùp, haøn caùc cô caáu nhö soáng muõi, soáng laùi, soáng chính, caùc soáng phuï ñaùy, soáng boong, beä maùy, maõ caùc loaïi . . . ñeå chuaån bò cho coâng vieäc laép raùp treân beä.  Gia coâng maïn thöôïng taàng: Caùc chi tieát ñöôïc thi coâng theo hoà sô coâng ngheä.  Gia coâng boong thöôïng taàng: Caùc chi tieát ñöôïc thi coâng theo hoà sô coâng ngheä.  Gia coâng saøn boä haønh: Caùc chi tieát ñöôïc thi coâng theo hoà sô coâng ngheä.  Gia coâng truï moû baøn: Caùc chi tieát ñöôïc thi coâng theo baûn veõ thieát keá (ñaõ ñöôïc phoøng KTCN kieåm ra, hieäu chænh (neáu coù)  Gia coâng moû baøn: Caùc chi tieát ñöôïc thi coâng theo baûn veõ thieát keá (ñaõ ñöôïc phoøng KTCN kieåm tra, hieäu chænh (neáu coù). SVTH: Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Nguyên Vũ Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 76 - Số trang 61 Trang số 14 Caùc chi tieát nhö ñaø chöõ T, khung ñôn cuûa phaø ñöôïc laép raùp treân saøn vaø haøn tröôùc khi laép raùp leân phaø. Caùc neïp vaùch, soáng vaùch ñöôïc laép raùp vaø haøn (choáng bieán daïng) tröôùc khi laép raùp leân phaø. Caùc phaân ñoaïn ñöôïc haøn hoaøn chænh tröôùc khi laép raùp leân phaø. c) Laép raùp caùc chi tieát, cuïm chi tieát vaø caùc phaân ñoaïn : - - - - - -  Döïng caùc vaùch ngang : Ñöa caùc vaùch ngang vaøo caùc vò trí laép raùp treân toân soáng naèm. Ñieàu chænh caùc vaùch ngang khoâng nghieâng qua maïn traùi hay maïn phaûi, khoâng nghieâng veà phía muõi hay phía laùi phaø. Duøng daây doïi vaø oáng thuûy bình ñeå kieåm tra, ñieàu chænh. Vaùch ngang sau khi ñöôïc ñieàu chænh vaø kieåm tra thaáy maët phaúng ñöùng cuûa vaùch ñaõ vuoâng goùc vôùi ñöôøng chuaån, ñöôøng taâm vaùch naèm trong maët phaúng doïc taâm phaø (ñöôøng taâm vaùch, ñöôøng taâm toân soáng naèm vaø ñöôøng taâm giöõa hai coät moác cuøng naèm trong moät maët phaúng). Tieán haønh haøn ñính giöõa vaùch vaø toân soáng naèm, duøng coät choáng caû hai phía ñeå coá ñònh vaùch chaéc chaén.  Laép raùp soáng chính ñaùy : Ñöa soáng chính ñaùy vaøo vò trí laép raùp treân toân soáng naèm. Ñieàu chænh soáng chính ñaùy khoâng nghieâng qua maïn traùi hay maïn phaûi phaø. Duøng daây doïi vaø oáng thuûy bình ñeå kieåm tra ñieàu chænh. Soáng chính ñaùy sau khi ñöôïc ñieàu chænh vaø kieåm tra thaáy maët phaúng ñöùng cuûa soáng ñaõ vuoâng goùc vôùi ñöôøng chuaån, naèm trong maët phaúng doïc taâm phaø (ñöôøng taâm vaùch, ñöôøng taâm toân soáng naèm vaø ñöôøng taâm giöõa hai coät moác cuøng naèm trong moät maët phaúng). Tieán haønh haøn ñính giöõa soáng chính ñaùy vaø toân soáng naèm ñeå coá ñònh soáng chaéc chaén. Soáng chính ñaùy ñöôïc laép raùp keùo daøi töø muõi ñeán laùi, giaùn ñoaïn taïi caùc vaùch ngang.  Döïng khung söôøn : Caùc khung söôøn khoûe cuûa phaø ñöôïc ñöa vaøo laép raùp tröôùc treân beä töø vò trí söôøn giöõa veà hai ñaàu. Ñieàu chænh vaø kieåm tra caùc khung söôøn ñaûm baûo ñoái xöùng qua maët phaúng doïc taâm (khoâng nghieâng qua maïn traùi hay maïn phaûi), ñaûm baûo vuoâng goùc vôùi ñöôøng chuaån (khoâng nghieâng veà phía muõi hay phía laùi phaø), ñaûm baûo khoaûng caùch caùc söôøn theo thieát keá baèng thöôùc, oáng thuûy bình, daây doïi. Sau khi kieåm tra ñaûm baûo caùc yeâu caàu treân, tieán haønh coá ñònh chaéc chaén caùc khung söôøn. Duøng caùc thanh theùp haøn gaù leân maët khung söôøn theo chieàu daøi phaø ñeå giöõ khoaûng caùch caùc söôøn. Duøng maõ vaø coät choáng ñeå giöõ söôøn vôùi toân SVTH: Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Nguyên Vũ Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 76 - - - Số trang 61 Trang số 15 soáng naèm vôùi beä laép raùp. Haøn ñính giöõa ñaàu ñaø ngang vôùi soáng chính, ñaø ngang vôùi toân ñaùy. Sau khi caùc khung söôøn khoûe ñaõ ñöôïc laép raùp vaø ñònh vò chaéc chaén, tieán haønh laép raùp caùc khung söôøn thöôøng vaø thöïc hieän caùc böôùc ñieàu chænh, kieåm tra vaø haøn ñính hoaøn chænh töông töï nhö laép raùp caùc khung söôøn khoûe.  Laép raùp soáng phuï ñaùy : Soáng phuï ñaùy giaùn ñoaïn taïi caùc ñaø ngang ñöôïc laép raùp töø giöõa veà hai ñaàu vaø cuøng laép ñoàng thôøi ñoái xöùng qua maët phaúng doïc taâm. Kieåm tra khoaûng caùch soáng phuï vôùi taâm phaø vaø giöõa caùc soáng phuï vôùi nhau. Kieåm tra ñoä vuoâng goùc cuûa baûn thaønh soáng phuï vôùi maët phaúng chuaån. Haøn lieân keát hai ñaàu soáng phuï vôùi ñaø ngang ñaùy.  Laép raùp soáng boong, soáng phuï boong, xaø ngang boong : Soáng boong ñöôïc laép raùp keùo daøi töø muõi ñeán laùi, giaùn ñoaïn taïi caùc vaùch ngang. Soáng phuï boong keát hôïp vôùi neïp ñöùng vaùch ngang taïo thaønh khung cöùng. Quaù trình laáy daáu xaø ngang boong phaûi ñieàu chænh sao cho ñaûm baûo khoaûng caùch giöõa caùc xaø ngang boong, soáng boong. Xaø ngang boong phaûi naèm trong maët phaúng khung söôøn vuoâng goùc vôùi maët phaúng chuaån ñoái xöùng qua maët phaúng doïc taâm. Haøn caùc maõ lieân keát giöõa caùc soáng boong vôùi soáng ñöùng vaùch, taám thaønh cuûa xaø ngang boong vôùi taám thaønh cuûa soáng boong, söôøn khoûe ñeå choáng bieán daïng.  Laép raùp caùc chi tieát : - Sau khi laép raùp caùc cô caáu chính nhö treân caùc chi tieát coøn laïi cuûa cô caáu nhö maõ lieân keát soáng boong, soáng ñaùy, maõ lieân keát söôøn maïn, vaùch ngang … cuõng ñöôïc laép raùp hoaøn chænh ñaûm baûo caùc yeâu caàu thieát keá vaø khai thaùc.  Laép raùp toân maïn, toân boong: o Nguyeân taéc chung: - Tröôùc khi ñöa toân vaøo laép raùp , phaûi vaùt meùp (ñoái vôùi toân coù chieàu daøy 8 mm trôû leân), khe hôû laép raùp 2mm. - Toân voû ñöôïc laép töø döôùi leân, theo chieàu daøi phaø töø giöõa ra 2 ñaàu. - Toân boong ñöôïc laép daõy giöõa tröôùc, sau ñoù laép daàn ra 2 beân. Qui trình laép raùp cuõng tieán haønh ñoàng thôøi, ñoái xöùng qua maët phaúng doïc taâm phaø ñeå choáng bieán daïng, ñaûm baûo khe hôû laép raùp, ñaûm baûo khoaûng caùch giöõa ñöôøng haøn gheùp toân vôùi ñöôøng haøn cô caáu. o Coâng taùc laép raùp: - Trong quaù trình laép raùp toân voû vaø toân boong, caùc keát caáu phaûi ñaûm baûo kyõ thuaät vì voû phaø coù lieân quan tröïc tieáp tôùi caùc tính naêng vaø chaát löôïng cuûa phaø. SVTH: Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Nguyên Vũ Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 76 - - - Số trang 61 Trang số 16 Duøng caåu ñeå caåu caùc taám toân vaøo vò trí laép raùp, haøn ñính ñeå giöõ toân vôùi cô caáu. Duøng caùc maõ raêng löôïc ñaët nghieâng goùc 45O ñeå giöõ meùp caùc taám toân vôùi nhau.  Laép raùp phaân ñoaïn maïn thöôïng taàng, boong thöôïng taàng, saøn boä haønh: Duøng caåu ñeå caåu caùc phaân ñoaïn vaøo vò trí laép raùp , haøn ñính ñeå giöõ toân vôùi cô caáu. Duøng caùc thanh choáng giöõ caùc phaân ñoaïn coá ñònh, maõ raêng löôïc ñaët nghieâng goùc 45O ñeå giöõ meùp caùc taám toân vôùi nhau.  Laép raùp moû baøn, truï moû baøn: Laép raùp caùc phaân ñoaïn ñuùng theo baûn veõ thieát keá. 4) KIEÅM TRA a) Kieåm tra laép raùp khung xöông, vaùch - Nghieäm Thu – Chuyeån böôùc coâng ngheä: Sau khi laép raùp toaøn boä khung xöông, vaùch cuûa phaø, tieán haønh kieåm tra toaøn boä coâng vieäc laép raùp naøy. Duøng daây doïi, oáng thuûy bình, thöôùc … ñeå kieåm tra. Noäi dung kieåm tra bao goàm : - Kieåm tra chieàu daøi ñöôøng nöôùc thieát keá. - Kieåm tra chieàu roäng ñöôøng nöôùc thieát keá, chieàu roäng boong taïi vò trí söôøn giöõa. - Kieåm tra lieân keát caùc keát caáu. - Kieåm tra maët phaúng ñoái xöùng, maët phaúng chuaån. - Kieåm tra caân baèng ngang, doïc cuûa phaø. Trong quaù trình kieåm tra theo noäi dung treân, neáu coù sai soùt phaûi ñöôïc tieán haønh ñieàu chænh söûa chöõa. Sau khi ñieàu chænh söûa chöõa caùc sai soùt ñaûm baûo yeâu caàu, môøi Ñaêng kieåm kieåm tra böôùc laép raùp cô caáu ñeå chuyeån böôùc coâng ngheä. b) Kieåm tra laép raùp toân maïn, toân boong- Nghieäm Thu – Chuyeån böôùc coâng - ngheä Kieåm tra khe hôû laép raùp theo thieát keá. Kieåm tra ñoä chuaån xaùc maët toân vôùi thaønh cô caáu. Kieåm tra ñoä baèng phaúng cuûa toân boong toân voû. Söûa chöõa caùc sai soùt (neáu coù) Môøi chuû phaø vaø Ñaêng Kieåm kieåm tra tröôùc khi chuyeån böôùc coâng ngheä. c) Kieåm tra laép raùp caùc phaân ñoaïn maïn thöôïng taàng, boong thöôïng taàng: - Kieåm tra ñoä chuaån xaùc maët toân vôùi thaønh cô caáu. Kieåm tra ñoä baèng phaúng cuûa toân maïn, toân boong. Söûa chöõa caùc sai soùt (neáu coù) SVTH: Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Nguyên Vũ Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 76 Số trang 61 Trang số 17 d) Kieåm tra laép raùp truï moû baøn, moû baøn: - Kieåm tra vò trí laép raùp, quy caùch coù ñuùng theo thieát keá khoâng ? Caùc böôùc kieåm tra ñöôïc thöïc hieän: Döïa theo quy trình kieåm tra kyõ thuaät Döïa theo tieâu chuaån Quy phaïm phaân caáp vaø ñoùng taøu soâng 2001 5) HAØN: a) Vaät lieäu haøn : Que haøn söû duïng ñeå haøn thaân phaø laø loaïi ñaõ ñöôïc Ñaêng Kieåm Vieät Nam vaø Hieäp Hoäi Haøn Quoác teá coâng nhaän. b) Thieát bò haøn : Duøng maùy haøn xoay chieàu 220 – 380 voân c) Caùc yeâu caàu chung: - Vieäc tuaân theo qui ñònh haøn nhaèm ñaït ñöôïc moät saûn phaåm thoûa maõn caùc yeâu caàu cuûa thieát keá vaø thoûa maõn quy phaïm veà haøn. Caùc qui caùch haøn phaûi tuaân thuû theo thieát keá vaø qui caùch haøn hoà sô coâng ngheä Naêng löïc thôï haøn ñöôïc qui ñònh theo soá: HD 04/KTCN/03 Vieäc tuaân theo qui ñònh ôû böôùc tröôùc laø cô sôû veà choáng bieán daïng ñeå thi coâng caùc böôùc coâng ngheä sau. Vieäc tuaân theo qui trình ôû taát caû caùc böôùc coâng ngheä taïo ra moät saûn phaåm coù chaát löôïng cao. d) Quaù trình haøn : haøn -  Coâng taùc chuaån bò tröôùc khi haøn: Chaát löôïng cuûa ñöôøng haøn phuï thuoäc raát nhieàu vaøo coâng taùc chuaån bò tröôùc khi Ngöôøi thôï haøn phaûi töï taïo cho mình moät moâi tröôøng haøn toát nhaát coù theå coù ñöôïc. Xöôûng taïo ñieàu kieän cung caáp cho coâng nhaân ñaày ñuû caùc trang bò baûo hoä lao ñoäng, quaït thoâng gioù, giaøn giaùo. Phaûi kieåm tra thieát bò haøn, nguoàn ñieän, vaät lieäu haøn tröôùc khi haøn. Moái laép gheùp phaûi ñöôïc kieåm tra nghieäm thu tröôùc khi haøn. Tröôøng hôïp moái haøn phaûi thöïc hieän theo nhieàu lôùp, thì lôùp haøn tröôùc phaûi ñöôïc kieåm tra nghieäm thu tröôùc khi haøn lôùp sau. SVTH: Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Nguyên Vũ Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 76 Số trang 61 Trang số 18 Quy trình haøn cuï theå cuûa caùc cô caáu thaân taøu, caùc phaân ñoaïn ñöôïc tieán haønh theo thöù töï: haøn cô caáu vôùi cô caáu tröôùc, haøn toân vôùi cô caáu, sau ñoù haøn toân vôùi toân.  Haøn vaùch ngang: - Toân vaùch ngang ñöôïc laép raùp, haøn ngang theo yeâu caàu. - Khe hôû laép raùp theo yeâu caàu cuûa thieát keá.  Haøn daøn ñaùy: Daøn ñaùy coù caùc keát caáu cô baûn nhö sau: Toân ñaùy ( toân 8 mm trôû leân phaûi vaùt meùp, khe hôû theo yeâu caàu trong thieát keá), gaén caùc maõ raêng löôïc ñeå choáng bieán daïng. Sau khi haøn maët trong, duøng ñeøn thoåi heát xæ haøn maët ngoaøi cho ñeán khi tôùi con haøn beân trong(ñoái vôùi toân coù vaùt meùp), duøng maùy maøi maøi saïch sau ñoù môùi tieán haønh haøn. Keát caáu ñaùy bao goàm: theùp hình L, ñaø chöõ T ……caùc cô caáu chöõ T ñöôïc haøn theo quy trình gia coâng chi tieát tröôùc khi laép raùp vaøo phaø. Caùc loã thoaùt nöôùc , loã khoeùt coâng ngheä ñöôïc khoeùt vaø maøi nhaün tröôùc khi haøn. Quaù trình haøn ñöôïc tieán haønh theo thöù töï: haøn cô caáu vôùi cô caáu tröôùc, haøn toân vôùi cô caáu, sau ñoù haøn toân vôùi toân. Sau khi haøn ñaùnh saïch xæ haøn, veä sinh saïch moái haøn ñeå deã daøng kieåm tra. Toân voû, cô caáu ñaùy ñöôïc haøn baèng maùy haøn hoà quang tay.  Haøn daøn maïn: Daøn maïn coù caùc keát caáu cô baûn nhö sau: Toân maïn (toân 8 mm trôû leân phaûi vaùt meùp, khe hôû theo yeâu caàu trong thieát keá), gaén caùc maõ raêng löôïc ñeå choáng bieán daïng. Sau khi haøn maët trong, duøng ñeøn thoåi heát xæ haøn maët ngoaøi cho ñeán khi tôùi con haøn beân trong (ñoái vôùi toân coù vaùt meùp), duøng maùy maøi maøi saïch sau ñoù môùi tieán haønh haøn. Keát caáu maïn bao goàm: söôøn khoûe, söôøn thöôøng, soáng doïc maïn ……caùc cô caáu chöõ T ñöôïc haøn theo quy trình gia coâng chi tieát tröôùc khi laép raùp vaøo phaø. Caùc loã thoaùt nöôùc , loã khoeùt coâng ngheä ñöôïc khoeùt vaø maøi nhaün tröôùc khi haøn. Quaù trình haøn ñöôïc tieán haønh theo thöù töï: haøn cô caáu vôùi cô caáu tröôùc , haøn toân vôùi cô caáu, sau ñoù haøn toân vôùi toân. Sau khi haøn ñaùnh saïch xæ haøn, veä sinh saïch moái haøn ñeå deã daøng kieåm tra. Toân maïn, cô caáu maïn ñöôïc haøn baèng maùy haøn hoà quang tay.  Haøn daøn boong: Daøn boong coù caùc keát caáu cô baûn nhö sau: Toân boong (toân 8 mm trôû leân phaûi vaùt meùp, khe hôû theo yeâu caàu trong thieát keá), gaén caùc maõ raêng löôïc ñeå choáng bieán daïng. Sau khi haøn maët trong , duøng ñeøn thoåi heát xæ haøn maët ngoaøi cho ñeán khi tôùi con haøn beân trong (ñoái vôùi toân coù vaùt meùp), duøng maùy maøi maøi saïch sau ñoù môùi tieán haønh haøn. Keát caáu boong bao goàm: Soáng boong, xaø ngang boong ……caùc cô caáu chöõ T ñöôïc haøn theo quy trình gia coâng chi tieát tröôùc khi laép raùp vaøo phaø. - SVTH: Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Nguyên Vũ Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 76 Số trang 61 Trang số 19 Caùc loã thoaùt nöôùc, loã khoeùt coâng ngheä ñöôïc khoeùt vaø maøi nhaün tröôùc khi haøn. Quaù trình haøn ñöôïc tieán haønh theo thöù töï: haøn cô caáu vôùi cô caáu tröôùc, haøn toân vôùi cô caáu, sau ñoù haøn toân vôùi toân. Sau khi haøn ñaùnh saïch xæ haøn, veä sinh saïch moái haøn ñeå deã daøng kieåm tra. Toân boong, cô caáu boong ñöôïc haøn baèng maùy haøn hoà quang tay.  Haøn thöôïng taàng vaø caùc phaàn coøn laïi: Laøm saïch beà maët vaät haøn tröôùc khi haøn. Laøm saïch xæ haøn, veä sinh saïch moái haøn ñeå deã daøng kieåm tra . e) Kieåm tra haøn: Kieåm tra haøn theo quy phaïm ñöôøng haøn cuûa cuïc Ñaêng Kieåm Vieät Nam. Caùc quaù trình haøn ñeàu phaûi coù söï giaùm saùt cuûa caùn boä kyõ thuaät xöôûng.  Kieåm tra tröôùc khi haøn: - Kieåm tra thieát bò haøn, moâi tröôøng haøn, vaät lieäu haøn. - Kieåm tra coâng taùc chuaån bò moái haøn: khe hôû laép raùp, goùc vaùt meùp, veä sinh beà maët.  Kieåm tra sau khi haøn: - Kieåm tra baèng maét: beà maët moái haøn ñeàu, ñoàng daïng, khoâng coù khuyeát taät nöùt, chaùy chaân roã khí, roã xæ, bieán daïng. - Kieåm tra kín nöôùc baèng thaåm thaáu voâi – daàu, thöû aùp löïc khí caùc keùt , ñöôøng oáng. - Kieåm tra beân trong (khoâng phaù huûy) baèng sieâu aâm ñöôøng haøn toân voû (theo Ñaêng kieåm qui ñònh). Kieåm tra caùc ngaõ 3,4 vaø 12% toång chieàu daøi ñöôøng haøn. 6) QUI TRÌNH SÔN: - - - Phaàn voû ngoaøi ñöôïc laøm saïch beà maët baèng caùch phun caùt, goõ ræ hoaëc chaûi suûi(theo yeâu caàu cuûa chuû taøu vaø theo qui ñònh cuûa nhaø maùy). Sau ñoù sôn theo qui trình cuûa haõng sôn ñöa ra. Caùc beà maët toân voû, toân boong coøn laïi, toân vaùch, thöôïng taàng, cô caáu ñöôïc laøm saïch chaûi suûi hoaëc maøi daëm sau khi haøn. Sau ñoù tieán haønh sôn theo qui trình cuûa haõng sôn. Chieàu daøy cuûa töøng lôùp sôn, thôøi gian giöõa 2 laàn sôn vaø caùc yeâu caàu kyõ thuaät khaùc veà sôn phaûi tuaân thuû theo chæ daãn cuûa nhaø cung caáp sôn. 7) LAÉP ÑAËT HEÄ THOÁNG ÑOÄNG LÖÏC: a) Cheá taïo heä truïc: Heä truïc – chaân vòt ñöôïc cheá taïo vaø kieåm tra tröôùc khi ñöa vaøo laép raùp - Kieåm tra cheá taïo chaân vòt (caùc thoâng soá kyõ thuaät). SVTH: Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Nguyên Vũ Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU 76 Số trang 61 Trang số 20 Khi kieåm tra ghi nhaän caùc soá lieäu xong trình chuû taøu vaø Ñaêng Kieåm. b) Laép raùp heä truïc – chaân vòt: - Laép raùp truïc. Laép raùp chaân vòt. Kieåm tra söï chính taâm cuûa truïc vaø chaân vòt. c) Laép raùp maùy chính: Sau khi kieåm tra hoaøn taát phaàn thaân phaø vaø sôn ôû vò trí beä maùy, coù theå tieán haønh laép ñaët maùy chính xuoáng phaø. - Caåu maùy chính xuoáng phaø. - Caân chænh ñoàng taâm maùy – truïc. - Laäp soá lieäu caên chaân maùy. - Gia coâng caùc caên chaân maùy taïi xöôûng (cô khí)theo soá lieäu ñaõ cho. - Laép caên vaø coá ñònh chaân maùy vôùi beä; maùy vôùi truïc. - Laép raùp caùc heä thoáng lieân quan vaøo maùy. d) Laép raùp caùc trang thieát bò khaùc: Caùc trang thieát bò treân boong: heä neo, heä thoáng truyeàn ñoäng laùi, heä neo buoäc … vaø caùc heä thoáng trong khoang maùy, thöôïng taàng ñöôïc laép raùp theo baûn veõ boá trí thieát bò. Sau khi laép raùp, kieåm tra laäp baûng soá lieäu kieåm tra trình chuû phaø vaø Ñaêng Kieåm. e) Laép raùp heä thoáng ñieän: - Chuaån bò ñaày ñuû vaät tö heä ñieän ñuùng soá löôïng vaø chaát löôïng theo thieát keá. Tieán haønh raûi daây vaø coá ñònh daây ñöôïc chaéc chaén, ñaûm baûo an toaøn trong söû duïng theo ñuùng qui ñònh laép raùp heä thoáng ñieän treân phaø. Laép raùp caùc phuï taûi theo yeâu caàu Kieåm tra ghi nhaän caùc soá lieäu trình chuû phaø vaø Ñaêng Kieåm. 8) HAÏ THUÛY: - - Phaø ñöôïc ñoùng treân heä thoáng trieàn cuûa nhaø maùy. Sau khi kieåm tra hoaøn taát phaàn kín nöôùc, phaàn sôn, caùc cöûa thoâng soâng, caùc coät thöôùc nöôùc, voøng troøn Ñaêng kieåm, tính ñuùng ñaén cuûa thieát bò maùy … thì tieán haønh haï thuûy. Kieåm tra môùn nöôùc haï thuûy theo yeâu caàu cuûa phaø (thoâng soá môùn nöôùc thieát keá) Choïn thôøi gian haï thuûy theo lòch thuûy trieàu. Haï phaø xuoáng xe trieàn, chuyeån taøu ra vò trí ñöôøng trieàn chính. Phaùt leänh haï thuûy khôûi ñoäng tôøi keùo phaø haï thuûy. SVTH: Nguyễn Thanh Bình GVHD: Phạm Nguyên Vũ
- Xem thêm -