Tài liệu 307513

  • Số trang: 135 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 72 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 11725 tài liệu

Mô tả:

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 2008 1 Lêi Nãi §Çu Thùc tËp c¸n bé kü thuËt tríc tèt nghiÖp lµ mét trong nh÷ng néi dung rÊt quan träng trong ch¬ng tr×nh ®µo t¹o KiÕn tróc s cña trêng §¹i Häc XËy Dùng, nh»m gióp cho sinh viªn hiÓu ®îc thùc tÕ vÒ nghÒ nghiÖp cña m×nh vµ ®Ó sinh viªn vËn dông nh÷ng kiÕn thøc tiÕp thu ®îc trªn gi¶ng ®êng vµo thùc tÕ c«ng viÖc. Díi sù híng dÉn tËn t×nh cña Gi¶ng viªn ThS.KTS Hoµng Anh, bé m«n D©n Dông - Khoa KiÕn tróc vµ Quy hoach - Trêng §¹i häc X©y Dùng, em ®· xin vµo thùc tËp t¹i c«ng ty Cæ phÇn IA Group_T vÊn-§Çu t-X©y dùng tõ ngµy 01/12/2008 ®Õn ngµy 31/ 12/2008. Trong suèt thêi gian thùc tËp em ®· nhËn ®îc sù híng dÉn chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy Hoµng Anh vµ Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban Gi¸m ®èc,c¸c KTS cña C«ng ty IA Group, gióp em tõng bíc c¶m nhËn ®îc c«ng viÖc thùc tÕ cña ngêi KiÕn tróc s, chøc n¨ng vµ quyÒn h¹n cña mét C«ng ty t vÊn kiÕn tróc, ph¬ng ph¸p triÓn khai mét dù ¸n kiÕn tróc thùc tÕ. Em xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh tíi ThÇy Hoµng Anh - Ngêi ®· ®a ra nh÷ng chØ b¶o, híng dÉn rÊt tËn t×nh trong thêi gian lµm ®å ¸n tæng hîp còng nh trong thêi gian em thùc tËp võa qua. Em xin göi lêi c¶m ¬n ch©n thµnh ®Õn Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban gi¸m ®èc, c¸c KTS, KS cña C«ng ty Cæ phÇn IA_T vÊn-§Çu t-X©y dùng ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em hoµn thµnh tèt nhiÖm vô trong k× thùc tËp nµy. Xin c¶m ¬n nhãm b¹n bÌ ®· gióp ®ì ñng hé, ®éng viªn trong thêi gian lµm b¸o c¸o thùc tËp. MÆc dï em ®· cè g¾ng häc hái, t×m tßi, song b¶n b¸o c¸o thùc tËp nµy cña em kh«ng tr¸nh khái nhiÒu thiÕu sãt. Em rÊt mong ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn vµ chØ dÉn bæ xung cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n, ®Ó sau nµy ra c«ng t¸c cã thÓ v÷ng vµng trong nghÒ nghiÖp vµ trong cuéc sèng. Em xin tr©n träng c¶m ¬n! Sinh viªn Bïi ThÞ Thu Hµ b¸o c¸o néi dung thùc tËp & kÕt qña thùc tËp tèt nghiÖp kts khoa kiÕn tróc - trêng ®¹i häc x©y dùng (kho¸ häc 2004 - 2009) -----***----- Sinh viªn : Bïi ThÞ Thu Hµ Líp : 49kd5 MSSV : 21054.49 §Þa ®iÓm thùc tËp : C«ng ty cæ PhÇn ia I. Yªu cÇu: T vÊn- §Çu t-x©y dùng. GVHD: ThS.KTS Hoµng Anh SVTH : Bïi ThÞ Thu Hµ _MSSV: 21054.49 líp: 49KD5 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 2008 2 - Tham gia thiÕt kÕ, t×m ý cho nh÷ng dù ¸n s¶n xuÊt, nghiªn cøu cña ViÖn, Trêng, c¸c c«ng ty t vÊn n¬i sinh viªn thùc tËp tèt nghiÖp. - ThiÕt kÕ kü thuËt thy c«ng hoÆc thùc hiÖn c¸c sù ¸n kh¶ thi. - Nghiªn cøu vµ t×m hiÓu c¬ cÊu tæ chøc, chøc n¨ng, quyªn h¹n cña c«ng ty t vÊn trong thiÕt kÕ, thÈm ®Þnh vµ qu¶n lý dù ¸n. - T×m hiÓu quy tr×nh, c¸c bíc lËp sù ¸n thiÕt kÕ kiÕn tróc vµ quy ho¹ch. - Nghiªn cøu, ®iÒu tra vÒ híng vµ sè liÖu cho ®Ò tµi tèt nghiÖp II. Thêi gian: Tõ ngµy 9/ 12/ 2006 ®Õn 29/ 12/ 2006. III. Néi dung b¸o c¸o: B¸o c¸o thùc tËp gåm c¸c phÇn sau: 1. T×m hiÓu vÒ chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña 1 c«ngty t vÊn thiÕt kÕ KiÕn tróc. 2. T×m hiÓu vÒ LuËt X©y dùng, c¸c th«ng t, nghÞ ®Þnh, híng dÉn vÒ ph¬ng ph¸p lËp dù ¸n ®Çu t vµ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh cña Bé X©y Dùng. 3. Tham gia mét sè c«ng viÖc thùc tÕ víi c¬ quan thùc tËp, kÕt qu¶ lµm viÖc cã nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ cña Gi¸m ®èc c¬ quan n¬i thùc tËp. 4. Nghiªn cøu vÒ híng cña ®Ò tµi tèt nghiÖp, t×m dù ¸n, c¸c tµi liÖu cã liªn quan ®Õn ®Ò tµi tèt nghiÖp, c¸c tiªu chuÈn, quy chuÈn hiÖn hµnh cña Bé X©y Dùng vÒ híng cña ®Ò tµi tèt nghiÖp. Môc lôc Lêi nãi ®Çu PhÇn I. T×m hiÓu nhiÖm vô chøc n¨ng cña mét c«ng ty t vÊn thiÕt kÕ kiÕn tróc I, Tãm t¾t qu¸ tr×nh thùc tËp II, C¬ cÊu tæ chøc mét c«ng ty t vÊn thiÕt kÕ III, Chøc n¨ng quyÒn h¹n cña mét c«ng ty t vÊn thiÕt kÕ IV, Néi dung ho¹t ®éng vµ tr¸ch nhiÖm cña mét c«ng ty t vÊn thiÕt kÕ PhÇn II. Nghiªn cøu mét dù ¸n thùc tÕ. I, Dù ¸n: II, C«ng viÖc ®· tham gia víi c¬ quan thùc tËp PhÇn III. T×m hiÓu vÒ luËt x©y dùng, c¸c th«ng t, nghÞ ®Þnh, híng dÉn vÒ lËp dù ¸n ®Çu t vµ t vÊn thiÕt kÕ x©y dùng GVHD: ThS.KTS Hoµng Anh SVTH : Bïi ThÞ Thu Hµ _MSSV: 21054.49 líp: 49KD5 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 2008 3 A, LuËt cña Quèc héi níc Céng hßa X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam sè 16/2003/QH 11 ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003 vÒ X©y dung B, NghÞ ®Þnh sè 16/2005/ N§- CP ngµy 07 th¸ng 02 n¨m 2005 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. C, NghÞ ®Þnh sè 209/2004- CP ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng. PhÇn IV. Thu thËp, ®iªï tra, ®¸nh gi¸, nghiªn cøu c¸c dù ¸n thiÕt kÕ vµ lùa chän ®Ò tµi Tèt nghiÖp. PhÇN 1 T×m hiÓu nhiÖm vô chøc n¨ng cña mét c«ng ty t vÊn thiÕt kÕ kiÕn tróc §¬n vÞ thùc tËp : C«ng ty Cæ phÇn IA_T vÊn - §Çu T - X©y dùng I, Tãm t¾t qu¸ tr×nh thùc tËp TuÇn1: Tõ 1/12/2008 - 8/12/2008  GÆp thÇy híng dÉn vµ nhËn lÞch thùc tËp, ®Ò c¬ng thùc tËp.  Liªn hÖ t×m ®¬n vÞ thùc tËp.  T×m ®¬n vÞ thùc tËp vµ xin thùc tËp.  T×m ®¬n vÞ thùc tËp vµ xin thùc tËp, hoµn thiÖn hå s¬ xin thùc tËp t¹i c«ng ty cæ phÇn IA Group. TuÇn 2,3: Tõ 8/12/2005 - 29/12/2006  Tham gia t×m hiÓu c¬ cÊu, c¸ch lµm viÖc, nhiÖm vô chøc n¨ng cña c«ng ty.  Thùc tËp cïng c¸c KTS trong c¬ quan, t×m hiÓu c¸ch lËp vµ thiÕt kÕ mét dù ¸n X©y dùng.  Tham gia mét sè dù ¸n t vÊn vÒ kiÕn tróc, quy ho¹ch mµ HNAD dang thùc hiÖn.  Tham gia t×m hiÓu c¸c mÉu hå s¬ cña mét dù ¸n thùc tÕ.  Tham kh¶o c¸c tµi liÖu vÒ kiÕn tóc quy ho¹ch va d©n dông ®«ng thêi nghiªn cøu chän ®Ò tµi tèt nghiÖp. GVHD: ThS.KTS Hoµng Anh SVTH : Bïi ThÞ Thu Hµ _MSSV: 21054.49 líp: 49KD5 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 2008 4  T×m hiÓu c¸c b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi ®Ó viÕt b¸o c¸o thùc tËp. TuÇn 4: tõ 30/12/2006 - 3/1/2006.  ThÓ hiÖn viÕt b¸o c¸o thùc tËp.  Nép b¸o c¸o thùc tËp Ii . C¬ cÊu tæ chøc mét c«ng ty t vÊn thiÕt kÕ : 1. GIíI THIÖU S¥ L¦îc vÒ c«ng ty IA Group : Lµ tËp hîp c¸c KiÕn tróc s, kü s trÎ, n¨ng ®éng vµ chuyªn nghiÖp ®· trùc tiÕp tham gia c«ng t¸c t vÊn, thiÕt kÕ, thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cã chÊt lîng. KÕt hîp hµi hßa gi÷a tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña tuæi trÎ lµ ®éi ngò KiÕt tróc s nhiÒu kinh nghiÖm trong lÜnh vùc t vÊn thiÕt kÕ kiÕn tróc,x©y dùng, thi c«ng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, c¸c c«ng tr×nh ®Æc biÖt - ®· vµ ®ang c«ng t¸c t¹i Trêng ®¹i häc X©y Dùng Hµ Néi, §¹i häc Chu V¨n An vµ c¸c ®¬n vÞ uy tÝn kh¸c. IA Group ho¹t ®éng theo c¬ cÊu tæ chøc c¸c nhãm lµm viÖc ®éc lËp vµ cã hÖ thèng theo tõng chuyªn ngµnh vµ lÜnh vùc cô thÓ díi sù chØ ®¹o cña Ban Gi¸m ®èc theo ®Þnh híng ph¸t triÓn cña c«ng ty. Sù ph¸t triÓn cña c«ng ty ®îc chia thµnh c¸c giai ®o¹n phï hîp víi ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn chung cña x· héi.IA Group ho¹t ®éng víi môc ®Ých hoµn thiÖn c¸c s¶n phÈm cã chÊt lîng theo ®óng c¸c tiªu chuÈn ViÖt Nam. Tríc mçi dù ¸n dï lín hay nhá, IA Group ®Òu ®îc c¸c chuyªn gia ph©n tÝch ®¸nh gi¸ vµ tÝnh to¸n cô thÓ nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt vµ ®¹t ®îc c¸c tiªu chuÈn vÒ kü thuËt vµ chÊt lîng. IA Group sÏ kh«ng ngõng hoµn thiÖn m×nh ®Ó lu«n lµm hµi lßng quý kh¸ch hµng. GVHD: ThS.KTS Hoµng Anh SVTH : Bïi ThÞ Thu Hµ _MSSV: 21054.49 líp: 49KD5 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 2008 5 2. c¬ cÊu bé m¸y c«ng ty. §¹i héi ®ång cæ ®«ng H§QT p.G§ Gi¸m ®èc P.KÜ thuËt P.kinh doan h p. tcHc p.G§ p. tckt C«ng ty cæ phÇn Ia group T vÊn - ®Çu t – x©y dùng. (constuction – investment – cosnultant ia join stock company) * T vÊn thiÕt kÕ KiÕn tróc – Néi ngo¹i thÊt c«ngtr×nh. * T vÊn gi¸m s¸t – Thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. * T vÊn bÊt ®éng s¶n. §Þa chØ : 111 §Æng V¨n Ng÷ - Ph¬ng Liªn - §èng §a – Hµ Néi. Webside : www.ia-vn.com 3. c¬ cÊu tæ chøc mét c«ng ty t vÊn thiÕt kÕ. GVHD: ThS.KTS Hoµng Anh SVTH : Bïi ThÞ Thu Hµ _MSSV: 21054.49 líp: 49KD5 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 2008 6 Ngêi ta cho r»ng t vÊn kü thuËt chØ trë thµnh mét nghÒ ®éc lËp tõ ®Çu thÕ kû XIX. Kh¸i niÖm vÒ kü s t vÊn ®éc lËp chØ ®îc nh¾c ®Õn kÓ tõ sau 2 sù kiÖn: sù ph¸t triÓn cña nÒn gi¸o dôc chÝnh quy, nh÷ng nghiªn cøu vµ ph©n tÝch ®· ®a t vÊn kü thuËt tõ ®Þa vÞ mét nghÒ thùc hµnh thµnh mét ngµnh khoa häc øng dông vµ sù ph©n ®Þnh vai trß, tr¸ch nhiÖm gi÷a c¸c nhµ thiÕt kÕ, c¸c nhµ x©y dùng vµ c¸c «ng chñ. Tríc khi nghÒ t vÊn b¾t ®Çu, c«ng viÖc thiÕt kÕ c¶ng, kªnh ®µo, ®êng cao tèc, ®êng s¾t , cÇu vµ c¸c tßa nhµ chñ yÕu do ngêi lµm thuª cña c¸c «ng chñ x©y dùng thùc hiÖn. HÇu hÕt c¸c c«ng viÖc thi c«ng x©y dùng lµ do chñ c«ng tr×nh ®¶m nhËn. Khi c¸c kü s ®îc ®µo t¹o chÝnh quy ngµy cµng nhiÒu dÉn ®Õn viÖc ph©n chia trong thiÕt kÕ vµ x©y dùng. T¹i Mü, mét sè h·ng thiÕt kÕ ®· cã tõ n¨m 1800. Hµng lo¹t c¸c h·ng t vÊn thiÕt kÕ ë Mü vµ Ch©u ¢u ®îc thµnh lËp vµo cuèi thÕ kû XIX . HÇu hÕt c¸c h·ng ®îc thµnh lËp tõ ®ã ®Õn giê ®· kh«ng cßn tån t¹i n÷a. Theo thèng kª t¹i Mü th× rÊt Ýt c¸c h·ng t vÊn cã th©m niªn ho¹t ®éng trªn 50 n¨m, ®a sè c¸c h·ng t vÊn cã th©m niªn ho¹t ®éng díi 25 n¨m. Trong thùc tÕ, viÖc thèng kª khèi lîng c¸c kü s ho¹t ®éng trong c¸c h·ng t vÊn vµ sè lîng c¸c h·ng t vÊn lµ rÊt khã kh¨n. T¹i ViÖt Nam hiÖn nay còng khã thèng kª ®îc chÝnh x¸c sè liÖu nµy. §èi víi ViÖt Nam, t vÊn lµ mét lÜnh vùc rÊt míi mÎ c¶ vÒ mÆt lý luËn còng nh trong thùc tiÔn. Khi nÒn kinh tÕ chuyÓn híng sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ë níc ta ®· xuÊt hiÖn lo¹i h×nh dÞch vô t vÊn do c¸c c«ng ty vµ trung t©m t vÊn trªn nhiÒu lÜnh vùc thùc hiÖn, nhÊt lµ trong lÜnh vùc ®Çu t x©y dùng. C¸c c«ng ty nµy bíc ®Çu ®¸p øng ®îc mét sè yªu cÇu cña thùc tiÔn s¶n xuÊt x©y dùng, song vÒ c¬ cÊu tæ chøc quy m«, tr×nh ®é vµ trang thiÕt bÞ cha t¬ng xøng víi ho¹t ®éng t vÊn.Thùc chÊt c«ng viÖc t vÊn míi chØ lµ lµm c«ng viÖc cña mét cÇu nèi ®Ó gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc hµnh chÝnh hoÆc m«i giíi ®Çu t. Quy m« cña mét h·ng t vÊn ®îc x¸c ®Þnh chñ yÕu th«ng qua sè lîng nh©n viªn.ë nhiÒu h·ng sè nh©n viªn thay ®æi theo tõng n¨m, thËm chÝ tõng th¸ng vµ phô thuéc vµo khèi lîng c«ng viÖc. H·ng t vÊn cã quy m« nhá nhÊt lµ h·ng chØ cã mét ngêi, trong khi ®ã mét sè h·ng t vÊn cã sè nh©n viªn tõ 1000 3000 ngêi. Tuy nhiªn trªn thùc tÕ còng chØ ra r»ng c¸c h·ng t vÊn cã quy m« qu¸ lín thêng bÞ ph¸ s¶n. Ngêi ta ph©n quy m« cña c¸c h·ng t vÊn thµnh 3 lo¹i: Lo¹i nhá cã sè nh©n viªn tõ 1 ®Õn 25 ngêi, lo¹i võa tõ 26 ®Õn 100 ngêi vµ lo¹i lín cã sè nh©n viªn lín h¬n 100 ngêi. §Þa bµn ho¹t ®éng cña c¸c h·ng thêng tËp trung t¹i nh÷ng vïng ®«ng d©n c, n¬i cã nhu cÇu vÒ c¸c dÞch vô kü thuËt cao h¬n c¸c n¬i kh¸c. ë níc ta c¸c h·ng t vÊn thêng tËp trung chñ yÕu t¹i c¸c thµnh phè lín. T¹i c¸c níc c«ng nghiÖp ngêi ta còng ®· x¸c lËp chØ tiªu vÒ sè lîng c¸c h·ng t vÊn theo sè d©n GVHD: ThS.KTS Hoµng Anh SVTH : Bïi ThÞ Thu Hµ _MSSV: 21054.49 líp: 49KD5 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 2008 7 víi quy m« kho¶ng 25 ngh×n ngêi cã mét h·ng t vÊn thiÕt kü thuËt hay chi nh¸nh v¨n phßng. H×nh thøc së h÷u trong kinh doanh cña c¸c h·ng t vÊn trong kinh doanh còng ®a d¹ng nh c¸c doanh nghiÖp kh¸c. T¹i ®©y cã c¸c h×nh thøc së h÷u t nh©n, liªn doanh vµ hîp doanh. Cã mét sè c¸c h·ng lín, quyÒn së h÷u cã thÓ do bªn ngoµi n¾m. Gi÷a mét h·ng t vÊn vµ mét h·ng kinh doanh s¶n xuÊt cã mét ®iÒu hÕt søc kh¸c biÖt ®ã lµ th©m niªn ho¹t ®éng. C¸c h·ng t vÊn cã thêi gian ho¹t ®éng rÊt ng¾n. Chóng ra ®êi rÊt nhanh chãng vµ ®¬n gi¶n song còng ra ®i nhanh chãng nh vËy. §iÒu nµy cã thÓ gi¶i thÝch ®îc qua mét ®Æc ®iÓm r»ng sù tån tµi cña c¸c h·ng t vÊn g¾n liÒn víi ngêi chñ h·ng. C¸c kü s t vÊn sau khi lµm viÖc trong c¸c h·ng ®Ó tÝch lòy kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm , trëng thµnh lªn vµ tù m×nh lËp ra c¸c h·ng kh¸c. Trong ho¹t ®éng t vÊn, yÕu tè con ngêi lµ yÕu tè quan träng nhÊt v× kü s t vÊn chØ b¸n tµi n¨ng vµ thêi gian cña m×nh. ChÊt lîng kü thuËt phô thuéc trùc tiÕp vµo sù thµnh th¹o cña nh©n viªn trong h·ng, phô thuéc vµo mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng vµ phô thuéc mèi liªn hÖ gi÷a con ngêi víi con ngêi. Tõ c¸c bé phËn chøc n¨ng c¬ b¶n vµ hç trî h×nh thµnh nªn c¬ cÊu cña mét h·ng víi c¸c phßng ban vµ bé phËn cña chóng. Thùc hiÖn viÖc ph©n chia c¸c phßng ban hay bé phËn nh»m thùc hiÖn c«ng t¸c tæ chøc ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc qu¶n lý, giao quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm, thiÕt lËp c¸c ®êng d©y liªn l¹c. ¶nh hëng râ nÕt ®Õn tæ chøc c¬ cÊu cña mét h·ng t vÊn lµ h×nh thøc së h÷u, øng víi mçi h×nh thøc së h÷u sÏ cã mét c¬ cÊu tæ chøc hay c¬ cÊu phßng, ban phï hîp. Nhu cÇu h×nh thµnh c¸c phßng, ban t¨ng lªn khi quy m« cña h·ng trë nªn qu¸ lín, kh«ng cho phÐp kiÓm so¸t ho¹t ®éng cña nã bëi mét ngêi. Mét h·ng t vÊn nhá víi mét gi¸m ®èc vµ mét vµi kü s, vµi chuyªn viªn kü thuËt, mét hay hai th ký kh«ng cÇn ®Õn c¸c phßng ban. Gi¸m ®èc cña h·ng cã thÓ trùc tiÕp gi¸m s¸t ®éi ngò nh©n viªn. NÕu nh mét h·ng tån t¹i díi d¹ng së h÷u hîp doanh th× nhu cÇu ph©n chia chøc n¨ng vµ ph©n chia ®éi ngò nh©n viªn gi÷a c¸c bªn tham gia ®åi hái ph¶i cã sù chuyªn m«n hãa c¸c phßng , ban. Nhu cÇu ph©n chia quyÒn h¹n lín dÇn cïng víi quy m« vµ c¬ cÊu phøc t¹p c¶u h·ng. Tõ mét ban cã thÓ ph¶i ph©n thµnh nhiÒu ban cã quy m« võa ph¶i ®Ó tiÖn qu¶n lý víi c¸c chøc n¨ng vµ quyÒn h¹n râ rµng. ViÖc ph©n chia thêng hay dùa theo nguyªn t¾c: Ph©n chia theo c¸c ngµnh kü thuËt, vÝ dô nh phßng kiÕn tróc, phßng quy ho¹ch. GVHD: ThS.KTS Hoµng Anh SVTH : Bïi ThÞ Thu Hµ _MSSV: 21054.49 líp: 49KD5 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 2008 8 Chia theo néi dung cña mét dù ¸n. Trong trêng hîp nµy phßng cã thÓ cã c¶ kiÕn tróc s, kü s x©y dùng, kü s cÊp tho¸t níc. ViÖc ph©n chia theo kiÓu nµo thêng tïy thuéc vµo nguån nh©n viªn s½n cã vµ tÝnh chÊt c«ng viÖc ph¶i thùc hiÖn vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ sÏ ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc lùa chän c¸ch ph©n chia phßng ban. Trong mét c«ng ty t vÊn cã thÓ chia c¸c nh©n viªn thµnh 3 nhãm: Nhãm thø nhÊt lµ nhãm chuyªn gia gåm cã c¸c kü s chuyªn nghiÖp, kiÕn tróc s cïng víi kü s vµ kiÕn tróc s tËp sù. Nhãm thø hai: nhãm c¸c nhµ kü thuËt bao gåm cã c¸c kü s chuyªn nghiÖp, ngêi ®iÒu khiÓn m¸y mãc kü thuËt, nh©n viªn kh¶o s¸t vµ c¸c nhµ kü thuËt kh«ng chuyªn kh¸c. Nhãm thø ba: nhãm nh©n viªn dÞch vô bao gåm: th ký, trî lý, nh©n viªn kh«ng cã tay nghÒ kü thuËt. Iii. CHøC N¡NG Vµ QUYÒN H¹N CñA C¤NG TY T¦ VÊN 3.1 CHøC N¡NG CñA MéT H·NG T¦ VÊN 3.1.1 C¸c chøc n¨ng c¬ b¶n:  Qu¶n lý ®iÒu hµnh C«ng t¸c qu¶n lý cña mét h·ng t vÊn bao gåm hai néi dung chÝnh : kÕ ho¹ch vµ ®iÒu hµnh. KÕ ho¹ch bao gåm viÖc ®Ò ra c¸c môc ®Ých môc tiªu, x¸c ®Þnh c¬ cÊu vµ dù trï sè lîng nh©n viªn.ViÖc ®iÒu hµnh bao gåm viÖc tæ chøc l·nh ®¹o, phô tr¸ch híng dÉn vµ theo dâi ho¹t ®éng cña h·ng.  Ph¸t triÓn kinh doanh hay ho¹t ®éng tiÕp thÞ Ho¹t ®éng ph¸t triÓn kinh doanh bao gåm viÖc tËp hîp, ph©ntÝch c¸c th«ng tin , t×m kiÕm c¸c c¬ héi ®Ó cã thÓ cã c¸c chiÕn lîc kinh doanh nh lùa chän thÞ trêng, ®Þnh gi¸ c¸c lo¹i dÞch vô vµ x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña dÞch vô trªn thÞ trêng. Ho¹t ®éng nµy bao gåm c¶ viÖc x©y dùng uy tÝn cho h·ng tríc kh¸ch hµng.  Qu¶n lý dù ¸n Chøc n¨ng hay bé phËn nµy cã nhiÖm vô qu¶n lý dù ¸n vµ quan hÖ víi kh¸ch hµng. Bé phËn nµy cã tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t chung viÖc lªn kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn hiÖu qu¶ c¸c kÕ ho¹ch ®Ò ra.  T vÊn T vÊn lµ mét ho¹t ®éng kü thuËt ®¬n gi¶n vÒ mÆt ®iÒu hµnh. Ho¹t ®«ng t cÊn bao gåm viÖc th¶o luËn cña mét hay nhiÒu thµnh viªn cña h·ng víikh¸ch hµng ®Ó ®a ra lêi khuyªn cã tÝnh chÊt nghÒ nghiÖp vÒ c¸c vÊn ®Ò kü thuËt. GVHD: ThS.KTS Hoµng Anh SVTH : Bïi ThÞ Thu Hµ _MSSV: 21054.49 líp: 49KD5 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 2008 9 Ho¹t ®éng nµy thêng do c¸c thµnh viªn cã nhiÒu kinh nghiÖm vµ giái chuyªn m«n cña h·ng ®¶m nhËn.  Nghiªn cøu vµ chuÈn bÞ b¸o c¸o §©y lµ mét kh©u rÊt quan träng trong quy tr×nh ho¹t ®éng cña mét h·ng t vÊn. Ph¹m vi ho¹t ®éng cña bé phËn nµy rÊt réng bao gåm c¸c dù ¸n thö nghiÖm, x¸c ®Þnh ®Þa ®iÓm , tr×nh bµy ®¸nh gi¸ c¸c t¸c ®éng cña m«i trêng, c¸c ph©ntÝch ®¸nh gi¸, c¸c nghiªn cøu cã gi¸ trÞ, th«ng qua viÖc thu thËp sè liÖu, nghiªn cøu vÒ mÆt kinh tÕ kü thuËt, xem xÐt , ph©n tÝch dù trï gi¸ c¶ vµ ®a ra c¸c ý kiÕn ®Ò xuÊt. KÕt qu¶ ®îc tr×nh bµy thµnh c¸c v¨n b¶n, bæ sung bõng c¸c h×nh vÏ , biÓu ®å trao l¹i cho kh¸ch hµng.  ThiÕt kÕ Quy tr×nh thiÕt kÕ ®îc tiÕn hµnh t¹i bé phËn kü thuËt cña h·ng t vÊn. Quy tr×nh nµy cã thÓ chia lµm 3 giai ®o¹n : thiÕt kÕ s¬ ph¸c lµ thiÕt kÕ ®îc dùa trªn lý thuyÕt, thiÕt kÕ kü thuËt víi tæng dù to¸n vµ thiÕt kÕ thi c«ng víi dù to¸n chi tiÕt. Th«ng thêng cã thÓ kÕt hîp c¸c giai ®o¹n nµy víi nhau thµnh hai hay thËm chÝ mét giai ®o¹n.  Giai ®o¹n ®Êu thÇu Ho¹t ®éng nµy ®îc tiÕn hµnh trong sù phèi hîp chÆt chÏ víi kh¸ch hµng hay víi c¸c luËt s theo hîp ®ång giao viÖc nhµ t vÊn thêng gióp ®ì kh¸ch hµng chuÈn bÞ hîp ®ång. C¸c c«ng viÖc nµy thêng ®îc tiÕn hµnh ë bé phËn t vÊn hay t¹i v¨n phßng cña kh¸ch hµng.  Giai ®o¹n x©y dùng. Ho¹t ®éng nµy x¶y ra khi hîp ®ång víi kh¸ch hµng cã ®iÒu kho¶n ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm trong suèt giai ®o¹n thùc hiÖn dù ¸n. Mét phÇn c«ng viÖc nµy ®îc thùc hiÖn ë h·ng vµ mét phÇn ®îc thùc hiÖn ë hiÖn trêng. T¹ h·ng ngêi kü s t vÊn x¸c ®Þnh c¸c söa ®æi, lý gi¶i c¸c quy c¸ch kü thuËt vµ gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc cã liªn quan kh¸c. ë ngoµi hiÖn trêng c¸c kü s t vÊn ph¶i kh¶o s¸t ®Þa ®iÓm , gi¸m s¸t t¹i hiÖn trêng, xem xÐt c¸c tµi liÖu cña dù ¸n, gi¶i thÝch kÕ ho¹ch vµ quy c¸ch kü thuËt.  Kh¶o s¸t ViÖc b¸o c¸o, thiÕt kÕ vµ x©y dùng cÇn ph¶i cã c«ng viÖc kh¶o s¸t. C«ng viÖc thay ®æi tïy thuéc vµo tÝnh chÊt cña dù ¸n. Ho¹t ®éng kh¶o s¸t ®îc tiÕn hµnh t¹i hiÖn trêng trõ viÖc viÕt b¸o c¸o vµ ph©n tÝch thÝ nghiÖm.  Thö nghiÖm vµ vËn hµnh dù ¸n GVHD: ThS.KTS Hoµng Anh SVTH : Bïi ThÞ Thu Hµ _MSSV: 21054.49 líp: 49KD5 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 2008 10 C«ng viÖc thö nghiÖm yªu cÇu ngêi kü s t vÊn ph¶i ®i ®Õn c«ng tr¬nf ®Ó kiÓm tra quy tr×nh ho¹t ®éng cña c¸c thiÕt bÞ, kÕt cÊu. VËn hµnh dù ¸n lµ thuéc mét lo¹i dÞch vô hÕt søc ®a d¹ng. Chóng cã thÓ bao gåm viÖc chuÈn bÞ s¸ch híng dÉn ho¹t ®éng, lËp vµ chØ ®¹o c¸c ch¬ng tr×nh ®µo t¹o cho nh©n viªn cña kh¸ch hµng, cö mét kü s t¹i dù ¸n ®Ó gi¸m s¸t ho¹t ®éng t vÊn cho kh¸ch hµng. Mét phÇn ho¹t ®éng nµy cã thÓ tæ chøc t¹i h·ng. 3.1.2. Nh÷ng chøc n¨ng hç trî Ngoµi c¸c bé phËn chøc n¨ng chÝnh nªu trªn trong mét h·ng t vÊn cßn cã mét sè bé phËn chøc n¨ng hç trî kh¸c. Chóng cã nhiÖm vô n©ng cao hiÖu qu¶ cña c¸c chøc n¨ng chÝnh. DÞch vô v¨n phßng: DÞch vô v¨n phßng trong mét h·ng t vÊn kü thuËt bao gåm : bé phËn tiÕp ®ãn, bé phËn th ký, vµ bé phËn th«ng tin qu¶n lý hå s¬. 1. Bé phËn tiÕp ®ãn: ®©y lµ bé phËn quan träng cña mét h·ng t vÊn, n¬i ®©y g©y ra Ên tîng ®Çu tiªn víi kh¸ch hµng. 2. Bé phËn th ký: cã nhiÖm vô gi¶i quyÕt th tõ cña mét hay nhiÒu kü s, tiÕt kiÖm thêi gian qua viÖc s¾p xÕp c¸c lÞch mét c¸ch hîp lý, tiÕp ®ãn kh¸ch, tr¶ lêi ®iÖn tho¹i, thu lîm th«ng tin, ph©n lo¹i th tõ, hå s¬, so¹n v¨n b¶n ®Ó tr×nh ký. 3. Th«ng tin vµ qu¶n lý hå s¬: hå s¬ cÇn ph¶i ®îc ®¶m b¶o qu¶n trong trung t©m b¶o qu¶n hoÆc ph©n t¸n theo c¸c bé phËn. HÖ thèng tin häc cho phÐp n©ng cao hiÖu qu¶ cña viÖc thu thËp vµ b¶o qu¶n th«ng tin trong h·ng. 4. Th«ng tin liªn l¹c: th«ng tin liªn l¹c ®èi víi ngêi t vÊn bao gåm ®iÖn tho¹i ( néi bé hoÆc bªn ngoµi ) , bu thiÐp, telex, fax. 5. Th viÖn: tr«ng c¸c h·ng t vÊn lín, dÞch vô tham kh¶o vµ th viÖn tËp trung cã thÓ gåm nh÷ng t¹p chÝ xuÊt b¶n ®Þnh kú, s¸ch, tµi liÖu tham kh¶o.C«ng t¸c th viÖn cã thÓ kÕt hîp víi c¸c c«ng t¸c kh¸c. Ngoµi ra trong mét h·ng t vÊn cßn cã c¸c dÞch vô ®¶m b¶o cho viÖc ®i l¹i, mua s¾m trang thiÕt bÞ, b¶o qu¶n tµi s¶n, duy tr× c«ng tr×nh, dÞch vô in Ên vµ mét sè c¸c dÞch vô ®Æc biÖt kh¸c. 3.2. Néi dung ho¹t ®éng vµ tr¸ch nhiÖm cña mét c«ng ty t vÊn thiÕt kÕ : Tæ chøc t vÊn ®Çu t vµ x©y dùng lµ c¸c tæ chøc nghÒ nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cã t c¸ch ph¸p nh©n, cã ®¨ng kÝ kinh doanh vÒ ®Çu t vµ x©y dùng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt (nghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§CP) GVHD: ThS.KTS Hoµng Anh SVTH : Bïi ThÞ Thu Hµ _MSSV: 21054.49 líp: 49KD5 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 2008 11 C¸c tæ chøc t vÊn x©y dùng ®îc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ t vÊn x©y dùng ®Ó ho¹t ®éng trong ph¹m vi c¶ níc. Thêi gian ho¹t ®éng cã gi¸ trÞ cña chøng chØ tïy theo ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña tæ chøc t vÊn x©y dùng vµ chøng chØ ®îc cÊp cã gi¸ trÞ tõ 3 ®Õn 5 n¨m. 3 th¸ng tríc khi hÕt h¹n, tæ chøc t vÊn ph¶i lµm thñ tôc ra h¹n hoÆc ®¨ng kÝ l¹i. C¸c tæ chøc t vÊn x©y dùng níc ngoµi ®îc cÊp giÊy phÐp kh¶o s¸t thiÕt kÕ theo tõng dù ¸n. Khi hµnh nghÒ t vÊn cña dù ¸n kh¸c, tæ chøc t vÊn x©y dùng níc ngoµi ph¶i nép hå s¬ xin giÊy phÐp míi. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, tæ chøc t vÊn x©y dùng cã quyÒn xin ®iÒu chØnh néi dung hoÆc ra h¹n chøng chØ hµnh nghÒ t vÊn. 3.2.1 Néi dung ho¹t ®éng t vÊn ®Çu t x©y dùng Cung cÊp th«ng tin vÒ v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt , vÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®Çu t vµ x©y dung, lËp c¸c dù ¸n ®Çu t, qu¶n lý dù ¸n ®Çu t, thiÕt kÕ, so¹n th¶o hå s¬ mêi thÇu, gi¸m s¸t vµ qu¶n lý qu¸ tr×nh thi c«ng x©y l¾p, qu¶n lý chi phÝ x©y dung, nghiÖm thu c«ng tr×nh. Tæ chøc t vÊn nµy cã thÓ ký hîp ®ång l¹i víi c¸c tæ chøc t vÊn, ®Çu t vµ x©y dùng kh¸c ®Ó thùc hiÖn mét phÇn nhiÖm vô cña c«ng t¸c t vÊn ( nghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§-CP ) Mét tæ chøc t vÊn thiÕt kÕ cã nhiÖm vô: 1. LËp dù ¸n ®Çu t a. Nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi vµ lËp b¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi. b. Nghiªn cøu kh¶ thi vµ lËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi c¸c c«ng tr×nh cã vèn ®Çu t trong níc. Gióp chñ ®Çu t x¸c ®Þnh chñ tr¬ng ®Çu t, ®iÒu tra tiÕp cËn thÞ trêng, kh¶o s¸t kinh tÕ kü thuËt ®Ó lËp dù ¸n kh¶ thi theo néi dung quy ®Þnh t¹i phÇn B th«ng t sè 02 UB/TT ngµy 22-2-1995 cña UBKHNN “ Híng dÉn vÒ lËp, thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t vµ quyÕt ®Þnh ®Çu t” c. LËp dù ¸n ®Çu t cho c¸c c«ng tr×nh thuéc dù ¸n ®Çu t trùc tiÕp cña níc ngoµi theo th«ng t híng dÉn sè 215 UB/LXT ngµy 8-2-1995 cña UBNN vµ cña nghÞ ®Þnh 191/CP cña chÝnh phñ ngµy 28-12-1994. 2. T vÊn vÒ ®Êu thÇu vµ hîp ®ång kinh tÕ T vÊn cho chñ ®Çu t vÒ viÖc lËp hå s¬, tæ chøc ®Êu thÇu quèc tÕ, ®Êu thÇu trong níc c¸c c«ng viÖc: + ThiÕt kÕ. + Mua s¾m vËt t thiÕt bÞ GVHD: ThS.KTS Hoµng Anh SVTH : Bïi ThÞ Thu Hµ _MSSV: 21054.49 líp: 49KD5 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 2008 12 + X©y l¾p c«ng tr×nh + Qu¶n lý dù ¸n T vÊn vÒ ph¸p luËt x©y dùng, hîp ®ång kinh tÕ. Híng dÉn hoÆc lËp c¸c thñ tôc hîp ®ång kinh tÕ cho c¸c c«ng viÖc t¹i ®iÓm 1. X¸c ®Þnh gi¸ x©y dùng, gi¸ t vÊn x©y dùng phôc vô cho ký kÕt hîp ®ång cña chñ ®Çu t, cña c¸c nhµ thÇu chÝnh trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ ®Çu t vµ thùc hiÖn ®Çu t. 3. Kh¶o s¸t x©y dùng Kh¶o s¸t ®Þa h×nh ®Þa chÊt c«ng tr×nh, ®Þa chÊt thuû v¨n phôc vô lËp dù ¸n ®Çu t, thiÕt kÕ c«ng tr×nh. X¸c ®Þnh th«ng sè vÒ thuû v¨n, khÝ tîng phôc vô thiÕt kÕ c«ng tr×nh. Kh¶o s¸t vÒ m«i sinh, m«i trêng ®Ó ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng khi cha cã c«ng tr×nh x©y dùng vµ sau khi ®a c«ng tr×nh vµo khai th¸c sö dông. 4. ThÝ nghiÖm §Ó cung cÊp hoÆc kiÓm tra c¸c th«ng sè kü thuËt phôc vô cho thiÕt kÕ vµ kiÓm ®Þnh ®¸nh gi¸ chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng. C¸c chØ tiªu c¬ lý cña ®Êt ®¸, nÒn mãng c«ng tr×nh C¸c chØ tiªu lý ho¸, sinh ho¸ cña níc vµ m«i trêng C¸c chØ tiªu søc bÒn, ®é æn ®Þnh c¸c cèt liÖu cÊu thµnh bª t«ng, c¸c cÊu kiÖn BTCT, kÕt cÊu kim lo¹i, c¸c vËt liÖu chèng ch¸y vµ vËt liÖu x©y dùng kh¸c C¸c chØ tiªu kh¸c theo yªu cÇu cña c«ng t¸c thÝ nghiªm thu chÊt lîng c«ng tr×nh. 5. ThiÕt kÕ : ThiÕt kÕ qui ho¹ch : + ThiÕt kÕ quy ho¹ch khu c«ng nghiÖp + ThiÕt kÕ quy ho¹ch chi tiÕt c¸c khu chøc n¨ng cña ®« thÞ, ®iÓm d©n c tËp trung vµ bè trÝ hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng cho c¸c quy ho¹ch trªn ThiÕt kÕ c«ng tr×nh : ThiÕt kÕ kü thuËt vµ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng (®èi víi c«ng tr×nh thiÕt kÕ hai bíc) hoÆc thiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng (c«ng tr×nh thiÕt kÕ mét bíc) theo quy ®Þnh t¹i quy chÕ lËp, thÈm ®inh, xÐt duyÖt thiÕt kÕ c«ng tr×nh x©y dùng ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 536/BXD-GD ngµy 14/12/1994 cña bé X©y dùng LËp tæng dù to¸n c«ng tr×nh theo th«ng t sè 23/BXD-VKT ngµy 15/2/1994 cña bé X©y dùng “ híng dÉn viÖc lËp vµ qu¶n lý x©y dùng c«ng tr×nh thuéc GVHD: ThS.KTS Hoµng Anh SVTH : Bïi ThÞ Thu Hµ _MSSV: 21054.49 líp: 49KD5 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 2008 13 c¸c dù ¸n ®Çu t”. LËp ®¬n gi¸ c«ng tr×nh ®èi víi c«ng tr×nh ®îc lËp ®¬n gi¸ riªng. 6. ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t C¸c néi dung thÈm ®Þnh ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i môc 3 th«ng t sè UB/TT ngµy 22/2/1995 “híng dÉn vÒ lËp, thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t vµ quyÕt ®Þnh ®Çu t” cña UBKHNN 7. ThÈm ®Þnh thiÕt kÕ kü thuËt ThiÕt kÕ kü thuËt thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trong níc thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh cña ®iÒu lÖ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng ban hµnh theo nghÞ ®Þnh 177/CP cña ChÝnh phñ, néi dung thÈm ®Þnh ®îc quy ®Þnh t¹i quyÕt ®Þnh sè 536 BXD/GD ngµy 14/12/1994 cña bé X©y dùng. 8. ThÈm ®Þnh tæng dù to¸n C«ng tr×nh x©y dùng kÌm theo thiÕt kÕ kü thuËt quy ®Þnh ë môc VII vµ thùc hiÖn theo ®iÒu 26 cña ®iÒu lÖ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng ban hµnh theo quy nghÞ ®Þnh 177/CP ngµy 20/10/1994 cña ChÝnh phñ. Th«ng t liªn t bé sè 03/TTLB ngµy 25/1/1995 “h¬ng dÉn thi hµnh ®iÒu lÖ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng” vµ th«ng t sè 23/BXD-VKT ngµy 15/2/1994 cña bé X©y dùng vÒ “ híng dÉn viÖc lËp vµ gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh thuéc c¸c dù ¸n ®Çu t” 9. ThÈm ®Þnh dù ¸n vµ thiÕt kÕ c«ng tr×nh thuéc c¸c dù ¸n ®Çu t trùc tiÕp cña níc ngoµi vµ theo quy ®Þnh t¹i nghÞ ®Þnh 28/12/1994 cña chÝnh phñ vµ th«ng t sè 08/ BXDCSXD ban hµnh 30/03/1995 cña bé X©y dùng 10.KiÓm ®Þnh chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng KiÓm ®Þnh ch©t lîng nÒn, mãng c«ng tr×nh KiÓm ®Þnh chÊt lîng cña b¸n thµn thµnh phÈm bª t«ng, BTCT, kÕt cÊu kim lo¹i. KiÓm ®Þnh chÊt lîng c¸c c«ng viÖc, trang trÝ hoµn thiÖn, l¾p ®Æt trang thiÕt bÞ néi ngo¹i thÊt, cÊp ®iÖn, cÊp níc. KiÓm ®Þnh chÊt lîng x©y l¾p tõng bé phËn vµ c«ng nghÖ l¾p ®Æt KiÓm ®Þnh ®¸ng gi¸ chÊt lîng x©y l¾p tõng bé phËn hoÆc toµn bé c«ng tr×nh. 11. Qu¶n lý dù ¸n Tæ chøc t vÊn cã thÓ kÕt hîp ®ång thêi víi chñ ®Çu t ®Ó thùc hiÖn tõng phÇn hay toµn bé c«ng t¸c qu¶n lý cña dù ¸n ®îc nªu t¹i c¸c ®iÒu 45,46,48 cña ®iÒu lÖ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng ban hµnh theo nghÞ ®Þnh 177/CP ngµy 20/10/1994 cña ChÝnh phñ vµ th«ng t “ híng dÉn viÖc thùc hiÖn c¸c h×nh thøc tæ chøc qu¶n lý dù ¸n ®Çu t vµ x©y dùng” cña bé X©y dùng GVHD: ThS.KTS Hoµng Anh SVTH : Bïi ThÞ Thu Hµ _MSSV: 21054.49 líp: 49KD5 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 2008 14 12. X©y dùng thùc nghiÖm c¸c c«ng viÖc thuéc vÒ ®Ò tµi nghiªn cøu cña tæ chøc ®ã ®îc c¬ quan Nhµ níc c«ng nhËn. Trang trÝ néi ngo¹i thÊt cã tÝnh nghÖ thuËt ®Æc biÖt trong c«ng tr×nh x©y dùng. 13. §¸nh gi¸ tµi s¶n, thiÕt bÞ lµ s¶n phÈm x©y dùng ®Ó cho c¸c bªn gãp vèn khi lËp dù ¸n ®Çu t hoÆc trong qu¸ tr×nh hîp ®ång kinh tÕ cho phï hîp víi tÝnh chÊt gi¸ c¶ vµ ®óng ph¸p luËt 14. X¸c ®Þnh ®¸nh gi¸ nguyªn nh©n cña sù cè c«ng tr×nh v¸ c¸c yÕu tè liªn quan, ®Ó lËp ra c¸c ph¬ng ¸n gia cè, söa ch÷a, c¶i t¹o hoÆc ph¸ dì. 15. C¸c tæ chøc t vÊn x©y dùng cã ®ñ ®iÒu kiÖn vµ n¨ng lùc nhËn tæng thÇu thiÕt kÕ vµ qu¶n lý dù ¸n ®èi víi c«ng tr×nh thuéc dù ¸n nhãm B, C theo quy ®Þnh cña ®iÒu lÖ qu¶n lý vµ ®Çu t x©y dùng ban hµnh theo nghÞ ®Þnh 171/CP hoÆc ®èi víi dù ¸n nhãm B cã vèn ®Çu t trùc tiÕp cña níc ngoµi. 16. Ngoµi c¸c c«ng viÖc quy ®Þnh trªn, c¸c tæ chøc t vÊn x©y dùng cã thÓ thùc hiÖn c¸c dÞch vô t vÊn kh¸c gióp chñ ®Çu t, c¸c tæ chøc x©y dùng ®Ó ho¹t ®éng cho ho¹t ®éng kinh doanh x©y dùng 3.2.2. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c tæ chøc t vÊn vµ ®Çu t XD a. §¨ng ký ho¹t ®éng t vÊn ®Çu t vµ x©y dùng t¹i c¬ quan cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt b. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vµ chñ ®Çu t vÒ c¸c néi dung ®· cam kÕt trong hîp ®ång, bao gåm c¶ sè lîng, chÊt lîng, thêi gian thùc hiÖn, tÝnh chÝnh x¸c cña s¶n phÈm vµ chÊt lîng s¶n phÈm t vÊn cña m×nh c. Thùc hiÖn chÕ ®é b¶o hiÓm nghÒ nghiÖp t vÊn ®Çu t vµ x©y dùng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Th«ng tin réng r·I vÒ n¨ng lùc ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®Ó chñ ®Çu t biÕt vµ lùa chän (theo nghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§-CP) Díi ®©y lµ s¬ ®å chung bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña mét c«ng ty t vÊn: GVHD: ThS.KTS Hoµng Anh SVTH : Bïi ThÞ Thu Hµ _MSSV: 21054.49 líp: 49KD5 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 2008 15 Gi¸m ®èc c«ng ty Phã gi¸m ®èc Gi¸m ®èc XN XÝ nghiÖp TK 1 Gi¸m ®èc XN XÝ nghiÖp TK 1 Gi¸m ®èc XN XÝ nghiÖp TK 1 Gi¸m ®èc XN XÝ nghiÖp TK 1 Gi¸m®èc XN XÝ nghiÖp TK 1 Phã gi¸m ®èc Phßng kÕ ho¹ch Phßng lu tr÷ Phßng hµnh chÝnh tæng hîp S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý c«ng ty t vÊn thiÕt kÕ c«ng tr×nh GVHD: ThS.KTS Hoµng Anh SVTH : Bïi ThÞ Thu Hµ _MSSV: 21054.49 líp: 49KD5 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 2008 16 kts chñ tr× quan hÖ víi nhau hå s¬ kiÕn tróc hå s¬ kü thuËt qua tõng giai ®o¹n cÊu kts nÒn kÕt trang kinh t¹o thÓ mãng cÊu thiÕt tÕ c«ng hiÖn c«ng vËt bÞ x©y tr×nh liÖu tr×nh s¬ ph¸c dùng ®Ó xin ®Þa ®iÓm x©y dùng s¬ bé( hå s¬ kü thuËt hay hå s¬ A) ®Ó xin giÊy phÐp x©y dùng hå s¬ b¶n vÏ thi c«ng S¬ ®å chøc n¨ng cña kts t vÊn BỘ XÂY DỰNG --------- CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GVHD: ThS.KTS Hoµng Anh SVTH : Bïi ThÞ Thu Hµ _MSSV: 21054.49 líp: 49KD5 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 2008 17 --------------------------QUY CHẾ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ, KỸ SƯ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (Ban hành kèm theo Quyết định số: 15 /2005/QĐ-BXD ngày 25 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) ----------------------Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này quy định về cấp chứng chỉ hành nghề cho kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng theo quy định tại Điều 49, Điều 50 và Điều 51 của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu được cấp chứng chỉ, có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 7 và có hồ sơ theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này. 2. Cá nhân phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp khi đảm nhận các chức danh: Chủ nhiệm thiết kế đồ án quy hoạch xây dựng, chủ trì thiết kế chuyên ngành thuộc đồ án quy hoạch xây dựng; chủ nhiệm đồ án thiết kế xây dựng công trình, chủ trì thiết kế các chuyên môn thuộc đồ án thiết kế xây dựng công trình; chủ nhiệm khảo sát xây dựng; cá nhân hành nghề độc lập thiết kế quy hoạch xây dựng, tư vấn khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình. 3. Cá nhân là công chức đang làm việc trong các cơ quan hành chính Nhà nước thì không được cấp chứng chỉ hành nghề theo Quy chế này; trường hợp những cá nhân này trước đây đã được cấp chứng chỉ hành nghề thì trong thời gian làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước không được sử dụng chứng chỉ đó để hành nghề. 4. Cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài nếu đã có chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp thì được công nhận để hành nghề. Tổ chức thuê hoặc quản lý trực tiếp các cá nhân này có trách nhiệm kiểm tra và căn cứ nội dung ghi trong chứng chỉ hành nghề của họ để thuê hoặc giao thực hiện các công việc hoạt động xây dựng đảm bảo về điều kiện năng lực theo đúng quy định của pháp luật. GVHD: ThS.KTS Hoµng Anh SVTH : Bïi ThÞ Thu Hµ _MSSV: 21054.49 líp: 49KD5 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 2008 18 Cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài nếu chưa có chứng chỉ hành nghề thì phải xin cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của Quy chế này mới được đảm nhận các chức danh nêu tại khoản 2 Điều này. Chương II TỔ CHỨC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ, KỸ SƯ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG Điều 3. Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng 1. Chứng chỉ hành nghề được cấp theo Quy chế này gồm 2 loại: a) Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng; b) Chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng. 2. Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng gồm các nội dung sau: a) Các thông tin về nhân thân của người được cấp chứng chỉ; b) Trình độ chuyên môn được đào tạo; c) Lĩnh vực và phạm vi được phép hành nghề; d) Thời hạn có giá trị của chứng chỉ; d) Các chỉ dẫn khác. 3. Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng thống nhất phát hành, quy cách của chứng chỉ theo mẫu tại Phụ lục số 3A và 3B của Quy chế này. Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư có kích thước 85mmx125mm, bìa cứng, màu xanh, ruột gồm 4 trang màu trắng; Chứng chỉ hành nghề kỹ sư có kích thước 85mmx125mm, bìa cứng, màu nâu, ruột gồm 4 trang màu trắng. 4. Cách đánh số chứng chỉ: a. Số chứng chỉ bao gồm 2 nhóm số: - Nhóm số thứ nhất: Mã vùng địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); - Nhóm số thứ hai: Số thứ tự của chứng chỉ là một số có 4 chữ số. Hai nhóm số được nối với nhau bằng dấu gạch ngang (-). b) Ký hiệu đối với chứng chỉ được cấp lại: - Trường hợp cấp lại lần thứ nhất thì sau nhóm số thứ hai thêm chữ A; - Trường hợp cấp lại lần thứ hai thì sau nhóm số thứ hai thêm chữ B. 5. Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng có hiệu lực trong thời hạn 5 năm, khi hết hạn phải làm thủ tục cấp lại. GVHD: ThS.KTS Hoµng Anh SVTH : Bïi ThÞ Thu Hµ _MSSV: 21054.49 líp: 49KD5 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 2008 19 6. Người được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng được hoạt động hành nghề trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật. Điều 4. Các lĩnh vực hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng 1. Các lĩnh vực hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng bao gồm: a) Thiết kế quy hoạch xây dựng; b) Thiết kế kiến trúc công trình. 2. Các lĩnh vực hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng bao gồm: a) Khảo sát xây dựng; b) Thiết kế xây dựng công trình bao gồm: Công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình thuỷ lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật (theo quy định tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về quản lý chất lượng công trình xây dựng); c) Thi công xây dựng công trình. Điều 5. Thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng 1. Bộ Xây dựng thống nhất quản lý về việc cấp chứng chỉ và hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng trong phạm vi cả nước; quy định nội dung và thống nhất phát hành chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng; quản lý vận hành trang Web về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; kiểm tra, thanh tra việc cấp chứng chỉ theo Quy chế này. 2. Giám đốc Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng và quản lý hoạt động hành nghề tại địa phương theo quy định của Quy chế này và pháp luật có liên quan; phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra hoạt động hành nghề; phối hợp với Bộ Xây dựng quản lý, vận hành trang Web về cấp chứng chỉ và hành nghề hoạt động xây dựng. 3. Giám đốc Sở Xây dựng quyết định thành lập Hội đồng tư vấn và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn với những nội dung quy định tại Phụ lục 4 của Quy chế này. Điều 6. Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng 1. Người xin cấp chứng chỉ hành nghề gửi 03 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này tới Sở Xây dựng nơi xin cấp chứng chỉ. 2. Sở Xây dựng tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu thiếu hoặc không hợp lệ; giao Hội đồng tư vấn nghiên cứu và xem xét hồ sơ. 3. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng tổ chức xét, cấp chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định tại Quy chế này. GVHD: ThS.KTS Hoµng Anh SVTH : Bïi ThÞ Thu Hµ _MSSV: 21054.49 líp: 49KD5 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 2008 20 4. Giám đốc Sở Xây dựng quyết định cấp chứng chỉ cho các cá nhân có đủ các điều kiện quy định tại Điều 7 của Quy chế này; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng và trước pháp luật về quyết định của mình. 5. Việc thu và sử dụng lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính. Điều 7. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng 1. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng. Người được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt động xây dựng phải có đủ các điều kiện sau: a) Có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; Đối với công dân Việt Nam phải có chứng minh thư nhân dân, đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có hộ chiếu và giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật; b) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kiến trúc hoặc quy hoạch xây dựng do tổ chức hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp; c) Có kinh nghiệm trong công tác thiết kế ít nhất 5 năm và đã tham gia thiết kế kiến trúc ít nhất 5 công trình hoặc 5 đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt; d) Trong quá trình hoạt động nghề nghiệp không có vi phạm gây ra sự cố công trình; đ) Có hồ sơ xin cấp chứng chỉ theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này và đã nộp lệ phí theo quy định. 2. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng. Người được cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng phải có đủ các điều kiện sau: a) Có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; Đối với công dân Việt Nam phải có chứng minh thư nhân dân, đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có hộ chiếu và giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật; b) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên do tổ chức hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp. Chuyên ngành được đào tạo phải phù hợp với nội dung xin đăng ký hành nghề; c) Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về nội dung xin đăng ký hành nghề và đã tham gia thực hiện thiết kế hoặc khảo sát ít nhất 5 công trình; d) Trong quá trình hoạt động nghề nghiệp thiết kế hoặc khảo sát không có vi phạm gây ra sự cố công trình; GVHD: ThS.KTS Hoµng Anh SVTH : Bïi ThÞ Thu Hµ _MSSV: 21054.49 líp: 49KD5
- Xem thêm -