Tài liệu 307490

  • Số trang: 57 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 134 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 13543 tài liệu

Mô tả:

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP NGUYỄỄN MINH HẢI – LỚP 50KD1 – MSSV:20010.50 Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ****************** GIẤY XÁC NHẬN THỰC TẬP Trong thời gian vừa qua Trung Tâm Quy Hoạch 4 (Viện Kiến Trúc & Quy Hoạch – Phát triển Đô Thị Và Nông Thôn) (Tầng 7 số 10 Hoa Lư - Hà Nội) đã tiếp nhận: Sinh viên : Nguyễn Minh Hải Lớp : 50KD1 Khoa : Kiến Trúc và Quy Hoạch Trường : Đại học Xây Dựng về thực tập tại công ty. Thời gian: từ ngày 07/12/2009 đến 31/12/2009. Trong thời gian này công ty đã tạo mọi điều kiện để sinh viên hoàn thành tốt đợt thực tập. Hà Nội, ngày 2 tháng 1 năm 2010 Gi¸m §èc Trung T©m Quy Ho¹ch 4 Page 1 NGUYỄỄN MINH HẢI – LỚP 50KD1 – MSSV:20010.50 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ****************** BẢN THU HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Kính gửi: - Ban lãnh đạo Trung Tâm Quy Hoạch 4 (Viện Kiến Trúc & Quy Hoạch – Phát triển Đô Thị Và Nông Thôn) - Ban giám hiệu trường Đại học Xây dựng. - Khoa Kiến trúc & Quy hoạch. Tên tôi là : Nguyễn Minh Hải MSSV : 20010.50 Lớp : 50KD1 Khoa : Kiến Trúc và Quy Hoạch Trường : Đại học Xây Dựng - HN Niên học: 2005 - 2010 Trong thời gian thực tập tốt nghiệp theo sự phân công của nhà trường, tôi đã xin được thực tập tại Trung Tâm Quy Hoạch 4 (Viện Kiến Trúc & Quy Hoạch – Phát triển Đô Thị Và Nông Thôn) (Tầng 7 số 10 Hoa Lư - Hà Nội). Trong suốt quá trình thực tập ở công ty, tôi đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của ban Giám đốc, các phòng ban, đặc biệt là các anh, chị tại phòng trung tâm để hoàn thành tốt kì thực tập này, làm quen được với môi trường làm việc của một KTS trong tương lai. Khi hoàn thành đợt thực tập, tôi đã thực hiện và học hỏi được một số nhiệm vụ sau đây: Page 2 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP NGUYỄỄN MINH HẢI – LỚP 50KD1 – MSSV:20010.50 - Tìm hiểu cơ cấu, nhiệm vụ chức năng của một công ty tư vấn và thiết kế kiến trúc. - Tham gia vào môi trường làm việc chuyên nghiệp, học hỏi kinh nghiệm của các anh, chị trong công ty. - Tiếp cận với các kiến thức thực tế trong công việc của một kiến trúc sư. - Tham gia nghiên cứu, thực hiện một số công việc với công ty. - Tham gia tìm hiểu một số đồ án thiết kế mà công ty đã và đang thực hiện. Tham khảo các tài liệu kiến trúc về các công trình dân dụng và quy hoạch, đồng thời nghiên cứu đề tài chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp. - Tìm hiểu về Luật Xây dựng, các Thông tư, Nghị định hướng dẫn về phương pháp lập dự án đầu tư và thiết kế xây dựng công trình của Bộ Xây dựng. - Tìm các tài liệu, các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của Bộ Xây dựng về hướng của đề tài tốt nghiệp. Trong thời gian thực tập, tôi đã trực tiếp được các anh, chị kiến trúc sư và đặc biệt là ban Giám đốc hướng dẫn về phương pháp, kinh nghiệm làm việc cũng như tạo mọi điều kiện tốt nhất để tìm hiểu và thực hành. Đồng thời qua quá trình thực tập trong Công ty, tôi cũng đã tiếp thu được những nguyên tắc làm việc, kỉ luật, thái độ đối với công việc và cố gắng thực hiện một cách tốt nhất. Với sự giúp đỡ của Trung Tâm Quy Hoạch 4 (Viện Kiến Trúc & Quy Hoạch – Phát triển Đô Thị Và Nông Thôn) (Tầng 7 số 10 Hoa Lư - Hà Nội), tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ thực tập được nhà trường giao phó. Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2009 Người viết bản thu hoạch Sinh viên NhËn xÐt cña c«ng ty thùc tËp: Page 3 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP NGUYỄỄN MINH HẢI – LỚP 50KD1 – MSSV:20010.50 ViÖn KiÕn Tróc & Quy Ho¹ch §« ThÞ vµ N«ng Th«n NhËn xÐt vµ cho ®iÓm cña gi¸o viªn híng dÉn: Page 4 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP NGUYỄỄN MINH HẢI – LỚP 50KD1 – MSSV:20010.50 Hµ Néi, ngµy 2 th¸ng 1 n¨m 2010 Sinh viªn NhËn xÐt vµ cho ®iÓm cña gi¸o viªn híng dÉn NguyÔn Ph¬ng Nga NguyÔn Minh H¶i LỜI CẢM ƠN Đợt thực tập tốt nghiệp là một thời gian quan trọng đối với sinh viên đang theo học năm cuối của trường đại học. Đây là quá trình củng cố lại kiến thức đã được học trong trường của sinh viên sắp ra trường, bắt đầu làm quen với môi trường thực tế công tác tư vấn thiết kế - quy hoạch và thu thập tài liệu thực tế để phục vụ cho việc xác định đề tài tốt nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn Trung Tâm Quy Hoạch 4 (Viện Kiến Trúc & Quy Hoạch – Phát triển Đô Thị Và Nông Thôn), các kỹ sư, kiến trúc sư trung Page 5 NGUYỄỄN MINH HẢI – LỚP 50KD1 – MSSV:20010.50 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP tâm Quy Hoạch 4 cùng ban Giám đốc Công ty, và cô giáo Nguyễn Phương Nga đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ và hướng dẫn em hoàn thành tốt đợt thực tập này. Hà Nội, ngày 2 tháng 1 năm 2009 Sinh viên : Nguyễn Minh Hải MSSV : 20010.50 Lớp : 50KD1 khoa kiÕn tróc - trêng ®¹i häc x©y dùng (kho¸ häc 2005 - 2010) -----***----- b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp nguyÔn ph¬ng nga nguyÔn minh h¶i 50KD1 20010.50 TRUNG T¢M QUY HO¹CH 4 (viÖn KIÕN TRóC, QUY HO¹CH §¤ THÞ Vµ N¤NG TH¤N) GVHD : Sinh viªn : Líp : MSSV : §Þa ®iÓm thùc tËp : Page 6 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP NGUYỄỄN MINH HẢI – LỚP 50KD1 – MSSV:20010.50 §Þa chØ : sè 10 hoa l – hµ néi - VN Hµ néi 1/2010 I. Yªu cÇu: - Tham gia thiÕt kÕ, t×m ý cho nh÷ng dù ¸n s¶n xuÊt, nghiªn cøu cña ViÖn, Trêng, c¸c c«ng ty t vÊn n¬i sinh viªn thùc tËp tèt nghiÖp. - ThiÕt kÕ kü thuËt thy c«ng hoÆc thùc hiÖn c¸c sù ¸n kh¶ thi. - Nghiªn cøu vµ t×m hiÓu c¬ cÊu tæ chøc, chøc n¨ng, quyªn h¹n cña c«ng ty t vÊn trong thiÕt kÕ, thÈm ®Þnh vµ qu¶n lý dù ¸n. - T×m hiÓu quy tr×nh, c¸c bíc lËp sù ¸n thiÕt kÕ kiÕn tróc vµ quy ho¹ch. - Nghiªn cøu, ®iÒu tra vÒ híng vµ sè liÖu cho ®Ò tµi tèt nghiÖp II. Thêi gian: III. Néi dung b¸o c¸o: B¸o c¸o thùc tËp gåm c¸c phÇn sau: 1. Nghiªn cøu vÒ chøc n¨ng, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña c¬ quan thùc tËp. 2. T×m hiÓu vÒ LuËt X©y Dùng, c¸c th«ng t, nghÞ ®Þnh híng dÉn vÒ ph¬ng ph¸p lËp Dù ¸n ®Çu t vµ thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh cña BXD. 3. Nghiªn cøu vÒ híng cña ®Ò tµi tèt nghiÖp, t×m Dù ¸n: c¸c tµi liÖu cã liªn quan ®Õn ®Ò tµi tèt nghiÖp; c¸c tiªu chuÈn, quy chuÈn hiÖn hµnh cña BXD vÒ híng cña ®Ò tµi tèt nghiÖp. 4. Tham gia vµo mét sè c«ng viÖc thùc tÕ cña c¬ quan thùc tËp, kÕt qu¶ lµm viÖc cã nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ cña Gi¸m ®èc c¬ quan n¬i thù c tËp. Page 7 NGUYỄỄN MINH HẢI – LỚP 50KD1 – MSSV:20010.50 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP môc lôc 1/ PhÇn I. Tãm T¾t qu¸ tr×nh thùc tËp tèt nghiÖp vµ nghiªn cøu ®å ¸n tèt nghiÖp. 2/ PhÇn II. T×m hiÓu c¬ cÊu, chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ tr¸ch nhiÖm cña mét tæ chøc t vÊn thiÕt kÕ vµ quy tr×nh lËp dù ¸n cho mét c«ng tr×nh x©y dùng. I.th«ng tin vÒ viÖn ii.giÊy phÐp thµnh lËp iii.chøc n¨ng iv.nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n v.c¸c thµnh tùu cña viÖn 1.c¸c thµnh tÝch thi ®ua khen thëng 2.c¸c gi¶i thëng A.GI¶I THëng QuèC TÕ b.gi¶i thëng quèc gia vi.c¬ cÊu tæ chøc cña viÖn 1.l·nh ®¹o viÖn 2.c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc 3/ PhÇn iii. TÌM HIỂU VỀ LUẬT XÂY DỰNG, CÁC THÔNG TƯ, NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN VỀ PHƯƠNG PHÁP LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CỦA BỘ XÂY DỰNG. Page 8 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP NGUYỄỄN MINH HẢI – LỚP 50KD1 – MSSV:20010.50 4/ PHẦN IV. Thu thËp, ®iªï tra, ®¸nh gi¸, nghiªn cøu c¸c dù ¸n thiÕt kÕ vµ lùa chän ®Ò tµi Tèt nghiÖp. C¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn ®Ò tµi tèt nghiÖp. i.®Þnh híng ii.®Ò tµi nghiªn cøu iii.tµi liÖu phôc vô cho ®Ò tµi nghiªn cøu a.t×m hiÓu thÞ trÊn phó xuyªn b.luËt vµ nghÞ ®Þnh tham kh¶o phôc vô lµm quy ho¹ch PhÇn I Tãm t¾t qu¸ tr×nh thùc tËp TuÇn1:  GÆp thÇy híng dÉn vµ nhËn lÞch thùc tËp, ®Ò c¬ng thùc tËp.  Liªn hÖ t×m ®¬n vÞ thùc tËp.  T×m ®¬n vÞ thùc tËp vµ xin thùc tËp. Page 9 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP NGUYỄỄN MINH HẢI – LỚP 50KD1 – MSSV:20010.50  T×m ®¬n vÞ thùc tËp vµ xin thùc tËp, hoµn thiÖn hå s¬ xin thùc tËp t¹i c«ng ty cæ phÇn KiÕn tróc ®« thÞ ViÖt Nam TuÇn 2,3:  Tham gia t×m hiÓu c¬ cÊu, c¸ch lµm viÖc, nhiÖm vô chøc n¨ng cña c«ng ty.  Thùc tËp cïng c¸c KTS trong c¬ quan, t×m hiÓu c¸ch lËp vµ thiÕt kÕ mét dù ¸n X©y dùng.  Tham gia mét sè dù ¸n t vÊn vÒ kiÕn tróc, quy ho¹ch mµ c«ng ty ®ang thùc hiÖn.  Tham gia t×m hiÓu c¸c mÉu hå s¬ cña mét dù ¸n thùc tÕ.  Tham kh¶o c¸c tµi liÖu vÒ kiÕn tóc quy ho¹ch vµ d©n dông ®ång thêi nghiªn cøu chän ®Ò tµi tèt nghiÖp.  T×m hiÓu c¸c b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi ®Ó viÕt b¸o c¸o thùc tËp. TuÇn 4:  ThÓ hiÖn viÕt b¸o c¸o thùc tËp.  Nép b¸o c¸o thùc tËp. PhÇn II C¬ cÊu, tæ chøc, chøc n¨ng vµ quyÒn h¹n Cña viÖn kiÕn tróc &quy ho¹ch ( VIAP ) I.th«ng tin vÒ viÖn: 1. TÊN: TRUNG TÂM QUY HOẠCH 4 (VIỆN KIẾN TRÚC, QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN - BỘ XÂY DỰNG) - Tên giao dịch Quốc tế : Vietnam Institute of Architecture, Urban and Rural Planning (VIAP) - Ministry of Construction (MOC) - Tên giao dịch Quốc tế : Vietnam Institute of Architecture, Urban Page 10 NGUYỄỄN MINH HẢI – LỚP 50KD1 – MSSV:20010.50 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP and 2. TRỤ SỞ I : Số 10 Hoa Lư - Hai Bà Trưng - Hà Nội TRỤ SỞ 2: SỐ 389 ĐỘI CẤN – BA ĐÌNH – HÀ NỘI + Điện thoại : 04 22206792 - 04 22210888 + Fax : 04 39764 339 - 04 37629 689 + Website : www.viap.org.vn www.vienkientruc.kientrucvietnam.org.vn + Email : viap2008@gmail.com II . giÊy phÐp thµnh lËp : Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng; Quyết định số 477/QĐ-BXD ngày 02 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn III. chøc n¨ng: Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn là đơn vị sự nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng, thực hiện các chức năng: tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ để phục vụ Page 11 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP NGUYỄỄN MINH HẢI – LỚP 50KD1 – MSSV:20010.50 công tác quản lý nhà nước lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng; nghiên cứu bảo tồn, bảo tàng và phát triển nền kiến trúc quốc gia; nghiên cứu phát triển lĩnh vực quy hoạch xây dựng; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hợp tác quốc tế và thông tin về khoa học công nghệ trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ kỹ thuật, sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, quy hoạch xây dựng. Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn có tư cách pháp nhân, có con dấu để giao dịch, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng, hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập được quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/09/2005 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan. IV. nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n: 1. Lập kế hoạch 05 năm, hàng năm và tổ chức thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ công tác của Viện, thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phát triển và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật. 2. Tổ chức nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng, bao gồm: lý luận, phê bình kiến trúc và quy hoạch xây dựng; lịch sử phát triển truyền thống, kiến trúc cổ; xây dựng và phát triển Bảo tàng Kiến trúc Việt Nam. 3. Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật được Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao hoặc cơ quan nhà nước đặt hàng, bao gồm: 3.1 Nghiên cứu, đề xuất về định hướng, chiến lược, cơ chế chính sách bảo tồn và phát triển kiến trúc Việt Nam; chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị quốc gia; cơ chế chính sách phát triển đô thị, phát triển hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và các loại công trình kiến trúc khác; 3.2 Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, nghiên cứu phương pháp luận, hệ thống hóa tiêu chuẩn, quy chuẩn về kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật ở trong nước và trên thế giới; tổ chức nghiên cứu, biên soạn, ứng dụng về tiêu chuẩn, quy chuẩn trong quy hoạch xây dựng, quy hoạch lĩnh vực hạ Page 12 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP NGUYỄỄN MINH HẢI – LỚP 50KD1 – MSSV:20010.50 tầng kỹ thuật và về tiêu chuẩn hóa, điển hình hóa trong thiết kế kiến trúc và xây dựng. 3.3 Nghiên cứu, đề xuất và tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật; 3.4 Nghiên cứu, lập các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đối với các vùng lãnh thổ quốc gia, vùng liên tỉnh, vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị loại đặc biệt, loại 1, loại 2, đô thị mới liên tỉnh, các cửa khẩu biên giới quốc tế quan trọng, các khu công nghệ cao, khu kinh tế đặc thù… 3.5 Nghiên cứu, đề xuất việc lồng ghép các quy hoạch môi trường trong các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật. 4. Tổ chức nghiên cứu phát triển, nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, bao gồm: kiến trúc công trình; kiến trúc cảnh quan; trang trí nội, ngoại thất; quy hoạch xây dựng vùng; quy hoạch xây dựng đô thị; quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn; thiết kế đô thị; phát triển hạ tầng kỹ thuật; môi trường trong kiến trúc và xây dựng … đảm bảo phát triển bền vững, phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu, kinh tế - xã hội, lịch sử, văn hóa của từng địa phương, từng vùng, miền trên phạm vi cả nước. 5. Điều tra, khảo sát, thu nhập, tổng hợp, quản lý lưu trữ và cung cấp thông tin, tư liệu trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật 6. Xuất bản Tạp chí Kiến trúc Việt Nam, Tạp chí Quy hoạch xây dựng và các ấn phẩm thông tin khác trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng; tổng kết lý luận và thực tiễn, tổ chức diễn đàn trao đổi, lý luận, thông tin về các hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng. 7. Tổ chức đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ chuyên ngành kiến trúc, quy hoạch xây dựng; đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác nghiên cứu, tư vấn, thiết kế kiến trúc, quy hoạch xây dựng và phục vụ cho việc cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng. 8. Thực hiện hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức trong nước và quốc tế về các lĩnh vực hoạt động của Viện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Page 13 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP NGUYỄỄN MINH HẢI – LỚP 50KD1 – MSSV:20010.50 9. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ kỹ thuật, sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, bao gồm: 9.1 Tư vấn lập quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng các điểm dân cư nông thôn, quy hoạch lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, thiết kế đô thị; tư vấn lập đề án nâng cấp đô thị; 9.2 Tư vấn đầu tư; tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình xây dựng; 9.3 Tư vấn đấu thầu, tư vấn quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, giám sát chất lượng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật; kiểm định chất lượng thi công xây dựng; kiểm tra, giám định chất lượng công trình xây dựng; đánh giá sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng; 9.4 Khảo sát, đo đạc bản đồ; quan trắc các tác động của môi trường đất, nước, không khí; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến đồ án quy hoạch xây dựng, công trình kiến trúc, công trình hạ tầng kỹ thuật; 9.5 Tổ chức xây dựng thực nghiệm; tư vấn, tiếp nhận, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới trong công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng, thiết kế và thi công các công trình xây dựng; 9.6 Nhận thầu và tổ chức thi công xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, thi công nôi, ngoại thất công trình xây dựng; thiết kế, thi công phục chế, sửa chữa, trùng tu, bảo tồn công trình di tích, công trình kiến trúc truyền thống, kiến trúc cổ. 9.7 Tổ chức sản xuất, thực hiện xuất nhập khẩu, đầu tư kinh doanh các sản phẩm, vật liệu, vật tư, thiết bị kỹ thuật phục vụ việc hoàn thiện và trang trí nội, ngoại thất công trình; 10. Quản lý về tổ chức, cán bộ, thực hiện chế độ tiền lương, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, viên chức theo phân cấp thuộc quyền quản lý của Viện 11. Quản lý tài chính, tài sản được giao, quản lý các hoạt động có thu của Viện theo quy định của pháp luật. 12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao. Page 14 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP NGUYỄỄN MINH HẢI – LỚP 50KD1 – MSSV:20010.50 V. c¸c thµnh tùu cña viÖn 1. c¸c thµnh tÝch thi ®ua khen thëng Trong khoảng thời gian 50 năm xây dựng và phát triển, Viện đã có - Huân chương Độc lập hạng Nhì: 1 lần - Huân chương Độc lập hạng Ba: 1 lần - Huân chương Lao động hạng Nhất: 1 lần - Huân chương Lao động hạng Nhì: 2 lần - Huân chương Lao động hạng Ba: 1 lần - Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước: 4 lần - Bằng khen của Chính phủ: 1 lần Page 15 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP NGUYỄỄN MINH HẢI – LỚP 50KD1 – MSSV:20010.50 - Cờ thi đua Chính phủ: 2 lần - Cờ thi đua Bộ Xây dựng: 3 lần 2. c¸c gi¶i thëng: A. gi¶i thëng quèc tÕ: 5. Đồ án đoạt giải nhì cuộc thi ý tưởng quy hoạch tổng thể khu đô thị cảng Hiệp Phước (năm 2007) Tác giả: Ths.KTS. Lã Thị Kim Ngân TS.KTS. Kelly Shannon 1 Đồ án đoạt giải ba cuộc thi ý tưởng thiết kế đô thị khu trung tâm hiện hữu mở rộng TP. Hồ Chí Minh (năm 2007) Tác giả: Ths.KTS. Ngô Trung Hải Ths.KTS. Craig Czarny Ths.KTS. Lưu Quang Huy KTS. Bronen Hamilton TS. Nguyễn Trúc Anh KTS.Marc Basilio Ths.KTS. Nguyễn Thị Hồng Diệp  Đồ án đoạt giải ba cuộc thi ý tưởng khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm năm 2003 Tác giả: KTS. Trần Ngọc Chính KTS. Ngô Trung Hải Và các cộng sự  Phương án đoạt giải nhất cuộc thi biểu tượng triển lãm “Kiến trúc Hà Nội từ truyền thống đến hiện đại” được tổ chức giữa hội KTS Pháp – Việt Nam năm 2001 Tác giả: TS.KTS. Nguyễn Đình Toàn b. gi¶i thëng quèc gia  Đồ án đoạt giải ba - Giải thưởng Kiến trúc 2008 Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vũng Áng - Tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 Tác giả: ThS.KS Phạm Thị Huệ Linh ThS.KTS Vũ Phương Thảo KTS. Lê Thị Thu Thương Page 16 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP NGUYỄỄN MINH HẢI – LỚP 50KD1 – MSSV:20010.50 KTS. Hồ Hoài Phương  Đồ án đoạt giải nhì Quy hoạch chi tiết sử dụng đất khu trung tâm phía nam thành phố Vạn Tường – Quảng Ngãi năm 2004 Tác giả: KTS. Vũ Hồng Phong và các cộng sự  Đồ án đoạt giải ba quy hoạch chi tiết khu đô thị du lịch sinh thái văn hóa Hạ Long – Quảng Ninh năm 2004 Tác giả: Ths.KTS. Ngô Trung Hải Ths.KTS. Lưu Quang Huy Và các cộng sự  Đồ án đoạt giải khuyến khích quy hoạch chi tiết công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì năm 1998 Tác giả: KTS. Nguyễn Thế Khải và cộng sự  Đồ án đoạt giải ba quy hoạch chi tiết khu du lịch núi Quyết, bến Thủy, TP. Vinh, Nghệ An năm 1996 Tác giả: KTS. Nguyễn Thế Khải và cộng sự  Đồ án đoạt giải khuyến khích quy hoạch chi tiết khu du lịch văn hóa Hàm Rồng, Thanh Hóa năm 2000 Tác giả: KTS. Nguyễn Thế Khải Đồ án đoạt giải ba đài liệt sĩ Khoái Châu, Hưng Yên năm 2002 Tác giả: KTS. Nguyễn Thế Khải và cộng sự   Đồ án đoạt giải nhì quy hoạch tổng thể khu công nghiệp Dung Quất năm 1998 Tác giả: KTS. Trần Ngọc Chính và các cộng sự  Đồ án đoạt giải nhì quy hoạch tổng thể làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam năm 1998 Tác giả: KTS. Nguyễn Ngọc Khôi KTS Ngô Trung Hải và cộng sự  Đồ án đoạt giải nhì quy hoạch chi tiết khu liên hợp thể thao quốc gia – Hà Nội năm 2000 Tác giả: KTS. Ngô Trung Hải KTS. Phan Thanh Mai Page 17 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP NGUYỄỄN MINH HẢI – LỚP 50KD1 – MSSV:20010.50 KTS. Đỗ Tú Lan và cộng sự  Đồ án đoạt giải nhì quy hoạch chi tiết hai bờ sông An Cựu, TP. Huế năm 2002 Tác giả: Đỗ Kim Dung và các cộng sự  Đồ án đoạt giải ba quy hoạch chung khu kinh tế mở Chu Lai, Quảng Nam năm 2004 Tác giả: Ths.KTS. Vương Anh Dũng KTS. Nguyễn Xuân Thắng KTS. Hoàng Sừ và các cộng sự  Đồ án đoạt giải nhì QH chi tiết khu tưởng niệm Bác Hồ - Pác Bó Cao Bằng. Tác giả: TS.KTS Lê Thị Bích Thuận KTS Nguyễn Toàn Thắng  Phương án đoạt giải nhì cuộc thi kiến trúc-quy hoạch xây dựng Ashui: Thành phố chiều thẳng đứng năm 2004 Tác giả: KTS Nguyễn Hồng Diệp KTS Đinh Nguyệt Ánh KTS Nguyễn Long  Phương án đoạt giải nhì và giải ba kiến trúc thư viện Khoa học tổng hợp thành phố Đà Nẵng Tác giả: TS. KTS Nguyễn Đình Toàn KTS. Nguyễn Ngọc Tú và các cộng sự  Phương án đoạt giải ba công trình Nhà làm việc các cơ quan Quốc hội và Văn phòng Quốc hội . Tác giả: TS.KTS Nguyễn Đình Toàn  Phương án đoạt giải dự thi trung tâm văn hóa Đà Nẵng Tác giả: TS.KTS Nguyễn Đình Toàn  Phương án đoạt giải nhất Nhà văn hoá huyện bản vùng núi phía Bắc. Tác giả: KTS Vũ Đình Thành Page 18 NGUYỄỄN MINH HẢI – LỚP 50KD1 – MSSV:20010.50 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP  Phương án đoạt giải nhất Trụ sở Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường. Tác giả: ThS.KTS Nguyễn Trọng Khang KTS Nguyễn Ngọc Xuyên KTS Nguyễn Minh Đức KTS. Chu Điền  Phương án đoạt giải nhất Nhà văn hoá tỉnh Quảng Trị. Tác giả: KTS Nguyễn Toàn Thắng  Phương án đoạt giải nhất Trụ sở Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh Bắc Ninh “Về tìm tòi giải pháp kiến trúc cho công sở” năm 2002 Tác giả: GS.TS Nguyễn Việt Châu KTS Phùng Quốc Lập  Phương án đoạt giải C cuộc thi “Ý tưởng và cuộc sống của chúng ta” do Báo lao động tổ chức năm 2002 Tác giả: KTS. Ðỗ Ðức Trưởng  Trung tâm văn hoá Kinh Bắc- Giải thưởng hội đồng - Giải thưởng Kiến trúc 2008 Tác giả: KTS. Nguyễn Thế Thảo KTS. Nguyễn Việt Châu KTS. Nguyễn Trọng Khang VI. c¬ cÊu tæ chøc cña viÖn 1. l·nh ®¹o viÖn QUYỀN VIỆN TRƯỞNG Page 19 NGUYỄỄN MINH HẢI – LỚP 50KD1 – MSSV:20010.50 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ThS.KTS. Ngô Trung Hải CÁC PHÓ VIỆN TRƯỞNG TS.KTS. Lê Thị Bích Thuận KS. Phạm Xuân Tứ Page 20
- Xem thêm -