Tài liệu 307454

  • Số trang: 41 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 11836 tài liệu

Mô tả:

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp K43 TrÇn H¶i D¬ng- KTXD.B- Môc lôc Ch¬ng 1 Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n vµ ph¬ng ph¸p kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp trong doanh nghiÖp x©y dùng giao th«ng 1.1. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n trong doanh nghiÖp x©y dùng giao th«ng:..... 3 1.1.1.C¸c ®Þnh nghÜa cña kÕ to¸n. .......................................................................................................................... 3 .......................................................................................................................... 1.1.2. C«ng dông cña kÕ to¸n. ................................................................................................................................. 3 1.1.3. C¸c yªu cÇu kÕ to¸n c¬ b¶n. .......................................................................................................................... 5 1.1.4. C¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n cña kÕ to¸n. .......................................................................................................................... 6 1.1.5. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n trong doanh nghiÖp x©y dùng giao th«ng. .......................................................................................................................... 7 1.2. Ph¬ng ph¸p tæ chøc kÕ to¸n chi phÝ Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp:........................ 18 1.2.1. §Æc ®iÓm kÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. .......................................................................................................................... 18 1.2.2. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. .......................................................................................................................... 19 Ch¬ng 2 Thùc tr¹ng kÕ to¸n chi phÝ Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ë C«ng ty C«ng tr×nh Giao th«ng I - Hµ Néi 2.1. Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty C«ng tr×nh Giao th«ng I – Hµ Néi :.................. 23 2.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty CTGT I HN. ................................................................................................................................. 23 1 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp TrÇn H¶i D¬ng- KTXD.BK43 2.1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty CTGT I HN ................................................................................................................................. 25 2.1.3. §Æc ®iÓm bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty CTGT I HN ................................................................................................................................. 26 2.1.4. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty CTGT I HN. ................................................................................................................................. 27 2.2. Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ NVL trùc tiÕp ë C«ng ty C«ng tr×nh Giao Th«ng I – Hµ Néi : .......................................................................................................................... 29 2.2.1. §èi tîng kÕ to¸n chÝ phÝ NVL trùc tiÕp ë c«ng ty CTGT I HN. ................................................................................................................................. 29 2.2.2. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chi phÝ NVL trùc tiÕp ë c«ng ty CTGT I HN ................................................................................................................ 29 Ch¬ng 3 Mét sè ý kiÕn ®ãng gãp nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ë c«ng ty CTGT I HN 3.1. Nh÷ng nhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ë c«ng ty CTGT I HN:............................................................................................. 41 3.1.1. Nh÷ng ®iÓm næi bËt trong c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ NVL trùc tiÕp cña c«ng ty...................................................................................................................... 41 3.1.2. H¹n chÕ. ................................................................................................................................. 42 3.2. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chÝ phÝ NVL trùc tiÕp ë c«ng ty CTGT I HN .......................................................................................................................... 42 KÕt luËn 2 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp K43 TrÇn H¶i D¬ng- KTXD.B- Ch¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n Doanh nghiÖp vµ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y dùng giao th«ng 1.1. Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n trong doanh nghiÖp x©y dùng giao th«ng: 1.1.1. C¸c ®Þnh nghÜa cña kÕ to¸n: * Theo liªn ®oµn Quèc tÕ vÒ kÕ to¸n: Liªn ®oµn quèc tÕ vÒ kÕ to¸n ®· cã ®Þnh nghÜa c¬ b¶n vÒ kÕ to¸n nh sau: KÕ to¸n lµ nghÖ thuËt ghi chÐp, ph©n lo¹i vµ tæng hîp theo mét c¸ch riªng b»ng c¸c kho¶n tiÒn, c¸c nghiÖp vô vµ c¸c sù kiÖn mµ chóng cã Ýt nhÊt mét phÇn tÝnh chÊt tµi chÝnh vµ tr×nh bÇy kÕt qu¶ cña chóng. * Theo gãc ®é khoa häc: KÕ to¸n lµ mét khoa häc víi ph¬ng ph¸p riªng cña m×nh nghiªn cøu vÒ tµi s¶n, nguån h×nh thµnh tµi s¶n vµ nÒn t¶ng cña chóng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh. * Theo ngêi lµm c«ng t¸c kÕ to¸n: KÕ to¸n lµ c«ng viÖc ghi chÐp, theo dâi, ph¶n ¸nh vµ b¸o c¸o c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh cã liªn quan ®Õn sù thay ®æi vÒ tµi s¶n, vÒ nguån vèn vµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh theo c¸c nguyªn t¾c chung ®· ®îc h×nh thµnh. 1.1.2. C«ng dông cña kÕ to¸n: 1.1.2.1. §èi víi c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp: sö dông c¸c th«ng tin kÕ to¸n ®Ó lËp c¸c môc tiªu cho doanh nghiÖp cña hä, ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh thùc hiÖn môc tiªu ®ã vµ ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh ®Ó ®iÒu chØnh nh÷ng ho¹t ®éng cña hä sao cho cã lîi nhÊt. 1.1.2.2. §èi víi c¸c «ng chñ: Lµ nh÷ng ngêi së h÷u doanh nghiÖp ( c¸c cæ ®«ng trong c«ng ty cæ phÇn, nh÷ng ngêi gãp vèn trong c«ng ty TNHH hay nh÷ng ngêi ®¹i diÖn Nhµ níc trong c¸c c«ng ty quèc doanh) quan t©m doanh nghiÖp lµm ¨n cã l·i hay kh«ng, nhiÒu hay Ýt vµ ®Ó quyÕt ®Þnh chia lîi nhuËn. Th«ng qua c¸c th«ng tin kÕ to¸n ®Ó ®¸nh gi¸ tr×nh ®é cña ngêi qu¶n lý, l·nh ®¹o c«ng ty cã tèt hay kh«ng? Cã nªn cho hä tiÕp tôc thuª hay b·i miÔn chøc cña hä hay kh«ng?. 1.1.2.3. §èi víi nh÷ng ngêi cung cÊp tÝn dông vµ hµng ho¸: C¸c ng©n hµng, c¸c c«ng ty tµi chÝnh còng nh c¸c nhµ cung cÊp hµng ho¸, tríc khi cho doanh nghiÖp vay tiÒn hay cung cÊp hµng ho¸ hä cÇn ph¶i biÕt ®îc kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp nh thÕ nµo? Doanh nghiÖp cã ®ñ kh¶ n¨ng tr¶ nî hoÆc thanh to¸n khi ®Õn h¹n hay kh«ng, ®Ó cßn quyÕt ®Þnh cã cho vay 3 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp TrÇn H¶i D¬ng- KTXD.BK43 hoÆc cung cÊp hµng ho¸ hay kh«ng? TÊt c¶ nh÷ng th«ng tin ®ã ®Òu ph¶i sö dông th«ng tin kÕ to¸n. 1.1.2.4. §èi víi c¸c nhµ ®Çu t trong t¬ng lai: C¸c nhµ ®Çu t lµ nh÷ng ngêi cã vèn ®Çu t vµo doanh nghiÖp ho¹t víi hy väng thu ®îc l·i cao h¬n so víi l·i göi tiÕt kiÖm ë ng©n hµng vµ l·i cµng cao cµng tèt. Do vËy, tríc khi ®Çu t hä cÇn cã nh÷ng th«ng tin tµi chÝnh vÒ doanh nghiÖp, vÒ c«ng ty mµ hä cã ý ®Þnh ®Çu t. C¨n cø vµo nh÷ng th«ng tin ®ã ®Ó xem Doanh nghiÖp ®ã trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y lµm ¨n cã l·i lç hay kh«ng? TiÒm lùc tµi chÝnh thùc sù cña doanh nghiÖp ra sao, cã v÷ng ch¾c kh«ng? §Ó hä quyÕt ®Þnh ®Çu t. 1.1.2.5. §èi víi c¸c c¬ quan thuÕ: C¸c c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng vµ trung ¬ng dùa trªn nÒn t¶ng c¬ b¶n lµ sè liÖu kÕ to¸n cña doanh nghiÖp ®Ó tÝnh thuÕ (cã sù kiÓm tra, xem xÐt vµ ®iÒu chØnh). 1.1.2.6. §èi víi c¸c c¬ quan cña chÝnh phñ: C¨n cø vµo c¸c sè liÖu kÕ to¸n cña c¸c Doanh nghÞªp ®Ó tæng hîp cho nghµnh, cho nÒn kinh tÕ vµ trªn c¬ së ®ã ®Ó ®a ra c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ phï hîp ®Ó thóc ®Èy s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn. 1.1.2.7. §èi víi c¸c tæ chøc phi lîi nhuËn: nh c¸c nhµ thê, trêng häc, bÖnh viÖn, c¸c c¬ quan chÝnh phñ mµ ho¹t ®éng cña nã kh«ng nh»m môc tiªu thu lîi nhuËn. C¸c tæ chøc nµy vÉn ph¶i vËn dông kÕ to¸n gÇn gièng nh c¸c tæ chøc kinh doanh v× ®Òu ph¶i lËp kÕ hoach , lËp vµ ghi chÐp vÒ l¬ng, tr¶ tiÒn c¸c chi phÝ...tÊt c¶ ®Òu ph¶i thùc hiÖn c«ng viÖc kÕ to¸n. 1.1.2.8. §èi víi c¸c ®èi tîng sö dông kh¸c: c¸c nh©n viªn, c«ng ®oµn cã thÓ ®a ra c¸c yªu cÇu vÒ l¬ng dùa trªn c¬ së th«ng tin kÕ to¸n chØ ra thu nhËp cu¶ nh©n viªn vµ sè l·i cña doanh nghiÖp. C¸c häc sinh, sinh viªn t×m hiÓu vÒ kÕ to¸n ®Ó häc v× sau nµy hä sÏ ph¶i lµm nh÷ng c«ng viÖc nµy. 1.1.3. C¸c yªu cÇu c¬ b¶n cña kÕ to¸n: 1.1.3.1. Yªu cÇu Trung thùc: C¸c th«ng tin vµ sè liÖu kÕ to¸n ph¶i ®îc ghi chÐp vµ b¸o c¸o trªn c¬ së c¸c b»ng chøng kh¸ch quan, ®Çy ®ñ vµ ®óng víi thùc tÕ vÒ hiÖn tr¹ng, b¶n chÊt, néi dung vµ gi¸ trÞ cña nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. 1.1.3.2. Yªu cÇu Kh¸ch quan: C¸c th«ng tin vµ sè liÖu kÕ to¸n ph¶i ®îc ghi chÐp vµ b¸o c¸o ®óng víi thùc tÕ, kh«ng bÞ xuyªn t¹c, kh«ng bÞ bãp mÐo. 1.1.3.3. Yªu cÇu §Çy ®ñ: Mäi nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ph¸t sinh liªn quan ®Õn kú kÕ to¸n ph¶i ®îc ghi chÐp vµ b¸o c¸o ®Çy ®ñ, kh«ng bÞ bá sãt. 4 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp TrÇn H¶i D¬ng- KTXD.BK43 1.1.3.4. Yªu cÇu DÔ hiÓu: C¸c th«ng tin vµ sè liÖu kÕ to¸n tr×nh bÇy trong b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶i râ rµng, dÔ hiÓu ®èi víi ngêi sö dông. Mµ ngêi sö dông ë ®©y ®îc hiÓu lµ ngêi cã hiÓu biÕt vÒ kinh doanh, vÒ kinh tÕ, tµi chÝnh, kÕ to¸n ë møc trung b×nh. Th«ng tin vÒ nh÷ng vÊn ®Ò phøc t¹p trong b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶i ®îc gi¶i tr×nh trong phÇn thuyÕt minh. 1.1.3.5. Yªu cÇu KÞp thêi: C¸c th«ng tin vµ sè liÖu kÕ to¸n ph¶i ®îc ghi chÐp vµ b¸o c¸o kÞp thêi, ®óng hoÆc tríc thêi h¹n quy ®Þnh, kh«ng ®îc chËm trÔ. 1.1.3.6. Yªu cÇu Cã thÓ so s¸nh ®îc: C¸c th«ng tin vµ sè liÖu kÕ to¸n gi÷a c¸c kú kÕ to¸n trong mét doanh nghiÖp vµ gi÷a c¸c doanh nghiÖp chØ cã thÓ so s¸nh ®îc khi tÝnh to¸n vµ tr×nh bÇy nhÊt qu¸n. Trêng hîp kh«ng nhÊt qu¸n th× ph¶i gi¶i tr×nh trong phÇn thuyÕt minh ®Ó ngêi sö dông b¸o c¸o tµi chÝnh cã thÓ so s¸nh th«ng tin gi÷a c¸c kú kÕ to¸n, gi÷a c¸c doanh nghiÖp hoÆc gi÷a th«ng tin thùc hiÖn víi th«ng tin dù to¸n, kÕ ho¹ch. 1.1.4. C¸c nguyªn t¾c kÕ to¸n c¬ b¶n: 1.1.4.1. Nguyªn t¾c C¬ së dån tÝch: Nguyªn t¾c nµy ®ßi hái mäi nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh cña doanh nghiÖp liªn quan ®Õn tµi s¶n, nî ph¶i tr¶, nguån vèn chñ së h÷u, doanh thu, chi phÝ ph¶i ®îc ghi sæ kÕ to¸n vµo thêi ®iÓm ph¸t sinh, kh«ng c¨n cø vµo thêi ®iÓm thùc tÕ thu hoÆc thùc tÕ chi tiÒn hoÆc t¬ng ®¬ng tiÒn. B¸o c¸o tµi chÝnh lËp trªn c¬ së dån tÝch ph¶n ¸nh t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp trong qu¸ khø, hiÖn t¹i vµ t¬ng lai. 1.1.4.2. Nguyªn t¾c Ho¹t ®éng liªn tôc: Theo nguyªn t¾c nµy, b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶i ®îc lËp trªn c¬ së gi¶ ®Þnh lµ doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng liªn tôc vµ sÏ tiÕp tôc ho¹t ®éng kinh doanh b×nh thêng trong t¬ng lai gÇn, nghÜa lµ doanh nghiÖp kh«ng cã ý ®Þnh còng nh kh«ng buéc ph¶i ngõng ho¹t ®éng hoÆc ph¶i thu hÑp quy m« ho¹t ®éng cña m×nh. Trêng hîp thùc tÕ kh¸c víi gi¶ ®Þnh ho¹t ®éng liªn tôc th× b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶i lËp trªn mét c¬ së kh¸c vµ ph¶i gi¶i thÝch c¬ së ®· sö dông ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. 1.1.4.3. Nguyªn t¾c Gi¸ gèc: Gi¸ gèc cña tµi s¶n ®îc tÝnh theo sè tiÒn hoÆc kho¶n t¬ng ®¬ng tiÒn ®· tr¶, ph¶i tr¶ hoÆc tÝnh theo gi¸ trÞ hîp lý cña tµi s¶n ®ã vµo thêi ®iÓm tµi s¶n ®îc ghi nhËn. §¬n vÞ kÕ to¸n kh«ng ®îc tù ®iÒu chØnh l¹i gi¸ trÞ tµi s¶n ®· ghi sæ kÕ to¸n 5 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp TrÇn H¶i D¬ng- KTXD.BK43 (gi¸ gèc), trõ trêng hîp ph¸p luËt hoÆc chuÈn mùc kÕ to¸n cô thÓ cã quy ®Þnh kh¸c. 1.1.4.4. Nguyªn t¾c Phï hîp: ViÖc ghi nhËn doanh thu vµ chi phÝ ph¶i phï hîp víi nhau. Khi ghi nhËn mét kho¶n doanh thu th× ph¶i ghi nhËn mét kho¶n chi phÝ t¬ng øng cã liªn quan ®Õn viÖc t¹o ra doanh thu ®ã. Chi phÝ t¬ng øng víi doanh thu gåm chi phÝ cña kú t¹o ra doanh thu vµ chi phÝ cña c¸c kú tríc hoÆc chi phÝ ph¶i tr¶ nhng liªn quan ®Õn doanh thu cña kú ®ã. 1.1.4.5. Nguyªn t¾c NhÊt qu¸n: Nguyªn t¾c nµy ®ßi hái c¸c chÝnh s¸ch vµ ph¬ng ph¸p kÕ to¸n mµ doanh nghiÖp ®· chän ph¶i ®îc ¸p dông thèng nhÊt Ýt nhÊt trong mét kú kÕ to¸n n¨m. Trêng hîp cã thay ®æi chÝnh s¸ch vµ ph¬ng ph¸p kÕ to¸n ®· chän th× ph¶i gi¶i tr×nh lý do vµ ¶nh hëng cña sù thay ®æi ®ã trong thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. 1.1.4.6. Nguyªn t¾c ThËn träng: ThËn träng lµ viÖc xem xÐt, c©n nh¾c, ph¸n ®o¸n cÇn thiÕt ®Ó lËp c¸c íc tÝnh kÕ to¸n trong c¸c ®iÒu kiÖn kh«ng ch¾c ch¾n. Nguyªn t¾c thËn träng ®ßi hái: - Ph¶i lËp c¸c kho¶n dù phßng nhng kh«ng qu¸ lín. - Doanh thu vµ thu nhËp chØ ®îc ghi nhËn khi cã b»ng chøng ch¾c ch¾n vÒ kh¶ n¨ng thu ®îc lîi Ých kinh tÕ, cßn chi phÝ ph¶i ®îc ghi nhËn khi cã b»ng chøng vÒ kh¶ n¨ng ph¸t sinh chi phÝ. - Kh«ng ®¸nh gi¸ cao h¬n gi¸ trÞ cña c¸c tµi s¶n vµ c¸c kho¶n thu nhËp. - Kh«ng ®¸nh gi¸ thÊp h¬n gi¸ trÞ cña c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ vµ chi phÝ. 1.1.4.7. Nguyªn t¾c Träng yÕu: Th«ng tin ®îc coi lµ träng yÕu trong trêng hîp nÕu thiÕu hoÆc thiÕu chÝnh x¸c cña th«ng tin ®ã cã thÓ lµm sai lÖch ®¸ng kÓ b¸o c¸o tµi chÝnh, lµm ¶nh hëng ®Õn quyÕt ®Þnh kinh tÕ cña ngêi sö dông b¸o c¸o tµi chÝnh. TÝnh träng yÕu phô thuéc vµo ®é lín vµ tÝnh chÊt cña th«ng tin hoÆc c¸c sai sãt ®îc ®¸nh gi¸ trong hoµn c¶nh cô thÓ. TÝnh träng yÕu cña th«ng tin ph¶i ®îc xem xÐt trªn c¶ ph¬ng diÖn ®Þnh lîng vµ ®Þnh tÝnh. 1.1.5. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n trong doanh nghiÖp x©y dùng giao th«ng. 1.1.5.1. Néi dung c«ng t¸c kÕ to¸n trong doanh nghiÖp x©y dùng giao th«ng. 1.1.5.1.1. Tæ chøc hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n: * Chøng tõ kÕ to¸n lµ c¸c tµi liÖu ghi chÐp sè liÖu ph¸t sinh ë kh©u ®Çu tiªn cña mét nghiÖp vô kinh tÕ. TÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp khi ®îc h×nh thµnh vµ tríc khi ghi sæ s¸ch kÕ to¸n ®Òu ph¶i cã chøng tõ hîp lÖ gäi lµ chøng tõ gèc ( hay chøng tõ ban ®Çu ). a. HÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n trong DNXD GT bao gåm 2 lo¹i: 6 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp TrÇn H¶i D¬ng- KTXD.BK43 - HÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n thèng nhÊt b¾t buéc: Lµ hÖ thèng chøng tõ ph¶n ¸nh c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh cã mèi quan hÖ kinh tÕ gi÷a c¸c ph¸p nh©n hoÆc cã yªu cÇu qu¶n lý chÆt chÏ mang tÝnh phæ biÕn réng r·i. - HÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n híng dÉn: Lµ hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n ph¶n ¸nh c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh cã mèi quan hÖ kinh tÕ néi bé ®¬n vÞ, cã tÝnh chÊt riªng biÖt, kh«ng phæ biÕn. b. Nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n cña chøng tõ kÕ to¸n: Chøng tõ kÕ to¸n ph¶i cã c¸c chØ tiªu ®Æc trng cho nghiÖp vô kinh tÕ vÒ néi dung, quy m«, thêi gian, ®Þa ®iÓm. C¸c chØ tiªu ®Æc trng ®ã gäi lµ c¸c yÕu tè cña chøng tõ kÕ to¸n. Mét chøng tõ kÕ to¸n ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu sau: - Tªn gäi cña chøng tõ. - Ngµy, th¸ng, n¨m lËp chøng tõ vµ sè hiÖu chøng tõ. - Néi dung tãm t¾t cña nghiÖp vô kinh tÕ. - Tªn, ®Þa chØ ®¬n vÞ, c¸ nh©n lËp chøng tõ. - Tªn, ®Þa chØ ®¬n vÞ, c¸ nh©n nhËn chøng tõ. - Ch÷ ký vµ dÊu cña ®¬n vÞ, bé phËn, c¸ nh©n cã liªn quan ®Õn nghiÖp vô kinh tÕ trong chøng tõ ( nh chñ tµi kho¶n, kÕ to¸n trëng …). c. Tæ chøc lu©n chuyÓn chøng tõ: KÕ to¸n ph¶i c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm vµ yªu cÇu qu¶n lý ®èi víi tõng lo¹i nghiÖp vô kinh tÕ ph¶n ¸nh trong chøng tõ, c¨n cø vµo yªu cÇu tæ chøc hÖ thèng th«ng tin trong ®¬n vÞ ®Ó x¸c ®Þnh mét c¸ch khoa häc ®êng ®i cña chøng tõ, ®¶m b¶o chøng tõ kÕ to¸n thùc hiÖn chøc n¨ng th«ng tin vµ kiÓm tra. d. B¶o qu¶n vµ lu tr÷ chøng tõ kÕ to¸n: Chøng tõ kÕ to¸n cïng víi sæ kÕ to¸n sau khi ghi sæ kÕ to¸n cÇn ®a vµo lu tr÷, b¶o qu¶n, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc sö dông l¹i chøng tõ. ViÖc lu tr÷, b¶o qu¶n chøng tõ kÕ to¸n ph¶i ®ù¬c thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña chÕ ®é lu tr÷ chøng tõ kÕ to¸n vµ tµi liÖu kÕ to¸n mµ Nhµ níc ®· ban hµnh. 1.1.5.1.2. Tæ chøc vËn dông tµi kho¶n kÕ to¸n: KÕ to¸n trëng ph¶i c¨n cø vµo tÝnh chÊt ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp còng nh khèi lîng c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµ yªu cÇu qu¶n lý cô thÓ cña doanh nghiÖp ®Ó x¸c ®Þnh ®Çy ®ñ c¸c tµi kho¶n cÊp 1, tµi kho¶n cÊp 2 ®· quy ®Þnh trong hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n cña Nhµ níc. §ång thêi x©y dùng cho doanh nghiÖp danh môc tµi kho¶n kÕ to¸n qu¶n trÞ nh»m ph¶n ¸nh mét c¸ch chi tiÕt theo yªu cÇu qu¶n lý cô thÓ ®èi víi c¸c ho¹t ®éng cÇn qu¶n lý chi tiÕt cña doanh nghiÖp. 1.1.5.1.3. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n phï hîp. 7 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp TrÇn H¶i D¬ng- KTXD.BK43 KÕ to¸n trëng c¨n cø vµo quy m« cña DN vµ c¨n cø vµo tr×nh ®é cña kÕ to¸n viªn ®Ó lùa chän 1 trong 3 h×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n sau ®©y: - M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tËp trung. - M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ph©n t¸n. - M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n kÕt hîp võa tËp trung, võa ph©n t¸n. 1.1.5.1.4. Tæ chøc hÖ thèng sæ kÕ to¸n. Tæ chøc hÖ thèng sæ kÕ to¸n phï hîp, nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc cung cÊp th«ng tin kÞp thêi, chÝnh x¸c, phôc vô cho viÖc ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý kinh tÕ ë DN. KÕ to¸n trëng ph¶i c¨n cø vµo tr×nh ®é cña nh©n viªn kÕ to¸n, c¨n cø vµo nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh cña DN ®Ó lùa chän 1 trong 4 h×nh thøc sæ kÕ to¸n sau: NhËt ký chung, Chøng tõ ghi sæ, NhËt ký chøng tõ, NhËt ký sæ c¸i. 1.1.5.1.5. Tæ chøc thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o kÕ to¸n ®óng quy ®Þnh vµ phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý cô thÓ. - §èi víi hÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n b¾t buéc nh b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, b¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ, b¶n thuyÕt minh b¸o c¸o( B¸o c¸o tµi chÝnh) ph¶i ®îc tæ chøc ghi chÐp theo ®óng biÓu mÉu vµ c¸c chØ tiªu ®· ®îc Nhµ níc quy ®Þnh. - §èi víi hÖ thèng b¸o c¸o híng dÉn( b¸o c¸o néi bé) ph¶i c¨n cø vµo yªu cÇu qu¶n lý cô thÓ cña doanh nghiÖp ®Ó vËn dông vµ x©y dùng c¸c biÓu mÉu còng nh c¸c chØ tiªu phï hîp nh»m cung cÊp sè liÖu chÝnh x¸c, kÞp thêi phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý cña doanh nghiÖp. 1.1.5.1.6. Tæ chøc trang bÞ vµ øng dông kü thuËt tÝnh to¸n vµ th«ng tin hiÖn ®¹i trong c«ng t¸c kÕ to¸n. HiÖn nay, kü thuËt tin häc ph¸t triÓn rÊt réng r·i vµ ®îc øng dông trong nhiÒu ngµnh nghÒ kh¸c nhau. ViÖc sö dông ph¬ng tiÖn tÝnh to¸n hiÖn ®¹i trong c«ng t¸c kÕ to¸n lµ mét yªu cÇu cÊp thiÕt, nh»m ®¸p øng kÞp thêi vÒ th«ng tin cÇn thiÕt cho l·nh ®¹o trong qu¸ tr×nh qu¶n lý. ChÝnh v× vËy, kÕ to¸n trëng ph¶i cã kÕ hoÆch trang bÞ dÇn kü thuËt tÝnh to¸n. §ång thêi cã kÕ hoÆch båi dìng c¸n bé ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n vÒ kÕ to¸n( kÕ to¸n m¸y ) vµ sö dông thµnh th¹o c¸c ph¬ng tiÖn tÝnh to¸n hiÖn ®¹i. 1.1.5.2. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: - §Þnh nghÜa: Bé m¸y kÕ to¸n lµ tËp hîp c¸c c¸n bé vµ nh©n viªn kÕ to¸n cïng víi nh÷ng trang thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn, kü thuËt tÝnh to¸n ®Ó thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña doanh nghiÖp. 1.1.5.2.1. M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tËp trung: Theo m« h×nh nµy, toµn doanh nghiÖp tæ chøc mét phßng kÕ to¸n ( ë ®¬n vÞ chÝnh) lµm nhiÖm vô h¹ch to¸n tæng hîp vµ h¹ch to¸n chi tiÕt, lËp b¸o c¸o kÕ 8 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp TrÇn H¶i D¬ng- KTXD.BK43 to¸n, ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ vµ kiÓm tra c«ng t¸c kÕ to¸n toµn doanh nghiÖp. ë bé phËn s¶n xuÊt chØ bæ trÝ c¸c nh©n viªn kÕ to¸n lµm nhiÖm vô ghi chÐp, thu thËp chøng tõ, kiÓm tra vµ xö lý s¬ bé chøng tõ. Sru ®ã göi c¸c chøng tõ vÒ phßng kÕ to¸n cña doanh nghiÖp theo ®óng ®Þnh kú. S¬ ®å m« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tËp trung KÕ to¸n trëng DN Bé phËn kÕ to¸n TSC§, vËt t, hµng ho¸ Bé phËn kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ BHXH Bé phËn kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vµ thanh to¸n BP kÕ to¸n tËp hîp cpsx vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm BP kÕ to¸n tæng hîp vµ kiÓm tra nh©n viªn kÕ - ¦u ®iÓm cña m« h×nh tæ chøc bé C¸c m¸y kÕ to¸n tËpto¸n trung lµ: ë bé phËn phô s¶n xuÊtnhÊt ®èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n, + B¶o ®¶m ®îc sù l·nh ®¹o tËp trung, thèng kiÓm tra, xö lý vµ cung cÊp th«ng tin kÕ to¸n mét c¸ch kÞp thêi. + ViÖc ph©n c«ng c«ng viÖc hîp lý t¹o ®iÒu kiÖn cho nh©n viªn kÕ to¸n thùc hiÖn ®îc dÔ dµng vµ n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n cho c¸n bé, viÖc øng dông xö lý th«ng tin trªn m¸y thuËn lîi. + Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n gän nhÑ, tiÕt kiÖm chi phÝ. - H¹n chÕ cña m« h×nh nµy lµ: t¹o ra kho¶ng c¸ch vÒ thêi gian, kh«ng gian gi÷a n¬i ph¸t sinh th«ng tin víi n¬i nhËn vµ xö lý th«ng tin. Tõ ®ã ¶nh hëng ®Õn viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t cña kÕ to¸n ®Õn c«ng t¸c chØ ®¹o ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn nµy. - Ph¹m vi ¸p dông: M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tËp trung phï hîp víi nh÷ng doanh nghiÖp cã quy m« nhá, ®Þa bµn ho¹t ®éng tËp trung vµ vËn dông c¬ giíi ho¸ trong c«ng t¸c kÕ to¸n. 1.1.5.2.2. M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ph©n t¸n. Theo m« h×nh nµy, bé m¸y kÕ to¸n cña toµn doanh nghiÖp bao gåm phßng kÕ to¸n ë ®¬n vÞ chÝnh( ë c«ng ty) vµ c¸c tæ kÕ to¸n ë c¸c bé phËn s¶n xuÊt ( bé phËn phô thuéc). - Phßng kÕ to¸n ë ®¬n vÞ chÝnh chñ yÕu cã nhiÖm vô: + Tæng hîp tµi liÖu kÕ to¸n tõ c¸c tæ (ban) kÕ to¸n ë c¸c bé phËn s¶n xuÊt göi lªn. Thùc hiÖn viÖc kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n chi tiÕt ®èi víi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng chung cña toµn doanh nghiÖp. 9 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp TrÇn H¶i D¬ng- KTXD.BK43 + LËp b¸o c¸o kÕ to¸n chung toµn doanh nghiÖp, híng dÉn, kiÓm tra vÒ mÆt chuyªn m«n ®èi víi c¸c bé phËn s¶n xuÊt. - C¸c tæ ( ban ) kÕ to¸n ë c¸c bé phËn s¶n xuÊt: thùc hiÖn kÕ to¸n t¬ng ®èi hoµn chØnh theo sù ph©n cÊp h¹ch to¸n cña phßng kÕ to¸n nh tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n néi bé. - ¦u ®iÓm cña m« h×nh nµy: + §¶m b¶o cho c«ng t¸c kÕ to¸n g¾n liÒn víi ho¹t ®éng ë c¸c bé phËn s¶n xuÊt, t¹o ®iÒu kiÖn cho kÕ to¸n thùc hiÖn tèt viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t trùc tiÕp t¹i chç c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. + Nhê ®ã cã thÓ t¨ng tÝnh chÝnh x¸c cña th«ng tin kÕ to¸n (nhÊt lµ th«ng tin ban ®Çu), ®ång thêi t¨ng tÝnh kÞp thêi cña th«ng tin nµy trong chØ ®¹o kinh doanh ë c¸c bé phËn s¶n xuÊt. - Nhîc ®iÓm cña m« h×nh nµy lµ: + Bé m¸y kÕ to¸n cång kÒnh. + ViÖc tæng hîp, kiÓm tra ®èi chiÕu cña phßng kÕ to¸n trung t©m bÞ chËm trÔ, cã thÓ ¶nh hëng ®Õn tÝnh kÞp thêi cña th«ng tin kÕ to¸n tæng hîp ë cÊp toµn doanh nghiÖp. + ViÖc chuyªn m«n ho¸ c«ng t¸c kÕ to¸n vµ ¸p dông kÕ to¸n m¸y khã kh¨n h¬n m« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tËp trung. S¬ ®å m« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ph©n t¸n ®¬n vÞ chÝnh KÕ to¸n trëng DN BP kÕ to¸n ho¹t ®éng chung toµn DN BP kiÓm tra kÕ to¸n néi bé Bé phËn kÕ to¸n tæng hîp BP tµi chÝnh, thèng kª §¬n vÞ phô thuéc Trëng ban kÕ to¸n ë bé phËn s¶n xuÊt BP kÕ to¸n TSC§, vËt t, CCDC Bé phËn kÕ to¸n tiÒn l¬ng 10 BP kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vµ thanh to¸n BP kÕ to¸n cpsx vµ tÝnh gÝa thµnh s¶n phÈm B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp TrÇn H¶i D¬ng- KTXD.BK43 - Ph¹m vi ¸p dông: M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ph©n t¸n phï hîp víi nh÷ng doanh nghiÖp cã quy m« lín, ®Þa bµn ho¹t ®éng ph©n t¸n, cã nhiÒu ®¬n vÞ phô thuéc ë xa vµ ho¹t ®éng t¬ng ®èi ®éc lËp. 1.1.5.2.3. M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n hçn hîp. M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n nµy lµ m« h×nh kÕt hîp u, nhîc ®iÓm cña 2 m« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tËp trung vµ ph©n t¸n. Theo m« h×nh nµy, bé m¸y kÕ to¸n cña doanh nghiÖp ®îc tæ chøc theo m« h×nh 1 phßng kÕ to¸n trung t©m vµ c¸c tæ ( ban) kÕ to¸n ë c¸c ®¬n vÞ phô thuéc ho¹t ®éng ph©n t¸n vµ c¸c nh©n viªn kÕ to¸n ë c¸c bé phËn phô thuéc ho¹t ®éng tËp trung: + Phßng kÕ to¸n trung t©m: thùc hiÖn h¹ch to¸n kÕ to¸n c¸c ho¹t ®éng kinh cã tÝnh chÊt chung cho toµn doanh nghiÖp, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n, híng dÉn vµ kiÓm tra toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n trong doanh nghiÖp. + C¸c bé phËn phô thuéc: thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc kÕ to¸n nh lËp vµ kiÓm tra chøng tõ ph¸t sinh ë ®¬n vÞ, ®ång thêi còng cã thÓ h¹ch to¸n vµ ph©n tÝch chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ë nh÷ng møc ®é kh¸c nhau. Møc ®é ph©n t¸n phô thuéc vµo yªu cÇu qu¶n lý vµ tr×nh ®é h¹ch to¸n ë c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt kinh doanh. + Ph¹m vÞ ¸p dông: M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n hçn hîp ®îc ¸p dông ë c¸c ®¬n vÞ cã quy m« võa vµ lín, tæ chøc ho¹t ®éng tËp trung trªn mét ®Þa bµn, ®ång thêi cã mét bé phËn phô thuéc ho¹t ®éng ph©n t¸n trªn mét ®Þa bµn kh¸c nhau, cha trang bÞ vµ øng dông ph¬ng tiÖn kü thuËt tÝnh KÕ to¸n hiÖn ®¹i trong c«ng t¸c kÕ to¸n. to¸n trëng DN M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n hçn hîp BP kÕ to¸n TSC§, vËt t, CCDC BP kÕ to¸n tiÒn l¬ng BP kÕ to¸n tæng hîp C¸c nh©n viªn kÕ to¸n ë c¸c bé phËn phô thuéc ho¹t ®éng tËp trung BP kÕ to¸n TSC§, vËt t,CC BP kÕ to¸n tiÒn l¬ng BP KT tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh sp B é phËn kÕ to¸n... C¸c trëng ban kÕ to¸n ë c¸c bé phËn phô thuéc ho¹t ®éng ph©n t¸n 11 Bé phËn kÕ to¸n cpsx vµ tÝnh gi¸ thµnh sp BP kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vµ tto¸n B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp K43 TrÇn H¶i D¬ng- KTXD.B- 1.1.5.3. Tæ chøc sæ s¸ch kÕ to¸n. 1.1.5.3.1. Sæ kÕ to¸n: a. Kh¸i niÖm vÒ sæ kÕ to¸n: Sæ kÕ to¸n lµ ph¬ng tiÖn vËt chÊt ®Ó ghi chÐp ph¶n ¸nh vµ hÖ thèng ho¸ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tµi kho¶n kÕ to¸n. b. Ph©n lo¹i sæ kÕ to¸n: Sæ kÕ to¸n cã nhiÒu lo¹i kh¸c nhau, c¨n cø vµo c¸c ®Æc trng kh¸c nhau cã thÓ cã nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i kh¸c nhau. * Ph©n lo¹i theo h×nh thøc bªn ngoµi cña sæ: chia thµnh 2 lo¹i - Sæ ®ãng thµnh quyÓn: Lµ lo¹i sæ kÕ to¸n trong ®ã c¸c tê sæ ®îc ®ãng thµnh quyÓn cã ®¸nh sè thø tù trang vµ ®îc kÕ to¸n trëng, thñ trëng ®¬n vÞ x¸c nhËn sè trang. Sæ ®ãng thµnh quyÓn thÝch hîp víi nh÷ng ®èi tîng ®îc ph¶n ¸nh trong sæ thêng xuyªn biÕn ®éng, dÔ xÈy ra mÊt m¸t, thiÕu hôt. - Sæ tê rêi: Lµ lo¹i sæ kÕ to¸n bao gåm nh÷ng tê sæ riªng rÏ kÑp trong c¸c b×a cøng theo tr×nh tù nhÊt ®Þnh ®Ó tiÖn cho viÖc ghi chÐp, b¶o qu¶n, sö dông. * Ph©n lo¹i theo c«ng dông (hay c¸ch ghi chÐp) cña sæ kÕ to¸n: Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, sæ kÕ to¸n ®îc chia thµnh 3 lo¹i - Sæ nhËt ký: Lµ lo¹i sæ dïng ®Ó ph¶n ¸nh hoÆc ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tr×nh tù thêi gian ph¸t sinh - Sæ c¸i: Lµ lo¹i sæ kÕ to¸n dïng ®Ó ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo néi dung kinh tÕ. Lo¹i sæ nµy gåm cã sæ c¸i c¸c tµi kho¶n, sæ kÕ to¸n chi tiÕt, sæ nhËt ký_ chøng tõ. - Sæ kÕt hîp: Lµ lo¹i sæ kÕ to¸n kÕt hîp gi÷a 2 c¸ch ghi chÐp trªn, ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tr×nh tù thêi gian vµ theo néi dung kinh tÕ nh sæ NhËt ký_ sæ c¸i. * Ph©n lo¹i theo tÝnh chÊt vµ møc ®é ph¶n ¸nh trªn c¸c sæ: Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy sæ kÕ to¸n ®îc chia lµm 3 lo¹i - Sæ kÕ to¸n tæng hîp: Lµ lo¹i sæ kÕ to¸n ph¶n ¸nh tæng hîp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh cña Doanh nghiÖp trong mét thêi kú. Thu«c lo¹i sæ kÕ to¸n nµy cã c¸c lo¹i sæ nh sæ c¸i, sæ nhËt ký_ sæ c¸i, sæ nhËt ký chung, sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. - Sæ kÕ to¸n chi tiÕt: Lµ lo¹i sæ kÕ to¸n ®îc sö dông ®Ó ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ mét c¸ch chi tiÕt, cô thÓ theo c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n chi tiÕt ( tµi kho¶n cÊp 2, cÊp 3) ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý chi tiÕt, cô thÓ cña ®¬n vÞ. Thuéc lo¹i sæ kÕ to¸n nµy cã c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt. 12 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp TrÇn H¶i D¬ng- KTXD.BK43 - Sæ kÕt hîp: Lµ lo¹i sæ kÕ to¸n ®îc sö dông ®Ó ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh võa theo tµi kho¶n cÊp 1 võa kÕt hîp chi tiÕt theo c¸c tµi kho¶n cÊp 2, cÊp 3. Thuéc lo¹i sæ kÕ to¸n nµy cã mét sè sæ nhËt ký chøng tõ, mét sè sæ c¸i c¸c tµi kho¶n. 1.1.5.3.2. H×nh thøc tæ chøc sæ kÕ to¸n: a. Kh¸i niÖm h×nh thøc tæ chøc sæ kÕ to¸n: H×nh thøc tæ chøc sæ kÕ to¸n lµ viÖc tæ chøc mét hÖ thèng sæ kÕ to¸n ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n cña doanh nghiÖp. Nã bao gåm: Sè lîng c¸c mÉu sæ, quy c¸ch cña tõng lo¹i sæ, tr×nh tù vµ ph¬ng ph¸p ghi chÐp cña tõng lo¹i sæ, mèi quan hÖ gi÷a c¸c lo¹i sæ víi nhau vµ gi÷a sæ kÕ to¸n víi c¸c b¸o c¸o. b. C¸c h×nh thøc tæ chøc sæ kÕ to¸n: b1. H×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chung: * §Æc trng c¬ b¶n cña h×nh thøc nµy lµ: tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®Òu ®îc ghi vµo sæ nhËt ký chung theo tr×nh tù thêi gian vµ ®Þnh kho¶n kÕ to¸n. Sau ®ã sö dông sè liÖu ë sæ nhËt ký chung ®Ó ghi vµo sæ c¸i c¸c tµi kho¶n cã liªn quan. * C¸c lo¹i sæ kÕ to¸n chñ yÕu ®îc sö dông trong h×nh thøc nµy bao gåm: - Sæ nhËt ký chung: Lµ sæ dïng ®Ó ghi chÐp vµ kiÓm so¸t c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tr×nh tù thêi gian vµ theo quan hÖ ®èi øng tµi kho¶n. - Sæ c¸i: Lµ mét lo¹i sæ kÕ to¸n tæng hîp dïng ®Ó ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tr×nh tù thêi gian vµ theo tµi kho¶n kÕ to¸n, sæ c¸i cßn lµ c¬ së lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. Chøng gècph¶n ¸nh chi tiÕt c¸c ®èi tîng cÇn theo - Sæ kÕ to¸n chi tiÕt: Lµ sæ dïngtõ®Ó dâi chi tiÕt. Sæ quü B¶ng tæng hîp C¸c sæ kÕ to¸n vµ thÎ chøng tõ gèc chi tiÕt kho S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc nhËt ký chung NhËt ký chung Sæ C¸i B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi hµng ngµy (hoÆc ghi ®Þnh kú) Ghi cuèi th¸ng ( hoÆc 13cuèi quý) Quan hÖ ®èi chiÕu B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp K43 TrÇn H¶i D¬ng- KTXD.B- b2. H×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký- sæ c¸i: * §Æc trng c¬ b¶n cña h×nh thøc nµy:TÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®Òu ®îc kÕt hîp ghi chÐp theo tr×nh tù thêi gian vµ theo néi dung kinh tÕ trªn cïng mét quyÓn sæ gäi lµ nhËt ký sæ c¸i. * C¸c lo¹i sæ kÕ to¸n sö dông trong h×nh thøc nµy bao gåm: - Sæ nhËt ký sæ c¸i. - Sæ kÕ to¸n chi tiÕt. b3. H×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ: * C¸c lo¹i sæ kÕ to¸n sö dông trong h×nh thøc nµy: - Chøng tõ ghi sæ. - Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. - Sæ c¸i. - Sæ kÕ to¸n chi tiÕt. S¬ ®å ghi sæ theo h×nh thøc Chøng tõ ghi sæ Chøng tõ gèc Sæ quü B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Chøng tõ ghi sæ Sæ ( thÎ ) kÕ to¸n chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh b4. H×nh thøc NhËt ký chøng Ghitõ:. hµng ngµy * C¸c lo¹i sæ kÕ to¸n sö dông chñ yÕu trong h×nh thøc nµy: Ghi cuèi th¸ng ( cuèi quý ) 14 Quan hÖ ®èi chiÕu B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp K43 - Mêi nhËt ký chøng tõ: - Mêi b¶ng kª. - Sæ c¸i. TrÇn H¶i D¬ng- KTXD.B- S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ theo h×nh thøc NhËt ký chøng tõ Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ B¶ng kª Ghi chó: NhËt ký chõng tõ Sæ ( thÎ ) kÕ to¸n chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh Ghi hµng ngµy 1.2. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chi phÝ nVL trùc tiÕp. cuèi th¸ng 1.2.1. §Æc ®iÓm cñaGhi ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. Chi phÝ nguyªnQuan vËt hÖ liÖu ®èitrùc chiÕutiÕp bao gåm gi¸ trÞ cña c¸c nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu,... ®îc xuÊt dïng trùc tiÕp cho viÖc chÕ t¹o s¶n phÈm. §èi víi nh÷ng nguyªn vËt liÖu khi xuÊt dïng cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn tõng ®èi tîng tËp hîp chi phÝ riªng biÖt th× h¹ch to¸n trùc tiÕp cho ®èi tîng ®ã. Trêng hîp vËt liÖu xuÊt dïng cã liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi tîng tËp hîp chi phÝ th× ph¶i ¸p dông ph¬ng ph¸p ph©n bæ gi¸n tiÕp ®Ó ph©n bæ chi phÝ cho c¸c ®èi tîng cã liªn quan theo nh÷ng tiªu thøc phï hîp ( nh s¶n lîng x©y l¾p ®· thùc hiÖn cña tõng c«ng tr×nh, ®Þnh møc tiªu hao... thøc ph©n bæ nh sau: Tæng cp).C«ng NVL cÇn ph©n bæ Cp NVL trùc tiÕp ph©n bæ cho c«ng tr×nh i =  Tæng tiªu thøc ph©n bæ cña c¸c c«ng 15 tr×nh Tiªu thøc ph©n bæ cña c«ng tr×nh i B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp K43 TrÇn H¶i D¬ng- KTXD.B- §Ó theo dâi c¸c kho¶n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 621 “chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp”. Tµi kho¶n nµy cuèi kú kh«ng cã sæ d vµ ®îc më chi tiÕt cho tõng ®èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ. - Bªn Nî: Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng trùc tiÕp cho thi c«ng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. - Bªn Cã: + Gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng kh«ng hÕt. + KÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. 1.2.2. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n cô thÓ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. 1.2.2.1. KÕ to¸n nhËp Nguyªn vËt liÖu. + Mua NVL nhËp kho trong kú: Nî TK 152: Gi¸ trÞ NVL nhËp kho. Nî TK 133: ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ. Cã c¸c TK liªn quan (111, 112, 331,141,311). + NhËp kho NVL thuª ngoµi gia c«ng, chÕ biÕn: - Khi xuÊt kho NVL thuª ngoµi gia c«ng, chÕ biÕn: Nî TK 154: Cã TK 152: Gi¸ trÞ thùc tÕ NVL xuÊt thuª gia c«ng. - Ph¶n ¸nh sè tiÒn thuª gia c«ng: Nî TK 154: Nî TK 133: ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ Cã c¸c TK liªn quan (111, 112, 331). - NhËp kho NVL gia c«ng xong: Nî TK 152: Gi¸ trÞ NVLsau gia c«ng. Cã TK 154: - Trêng hîp xuÊt ngay NVL gia c«ng dïng cho s¶n xuÊt: Nî TK liªn quan (621,623,627,642) Cã TK 154: Gi¸ trÞ NVL sau gia c«ng. + NhËn gãp vèn liªn doanh b»ng NVL cña DN kh¸c: Nî TK 152: Gi¸ trÞ NVL nhËn gãp vèn. Cã TK 411: + NVL ®îc biÕu tÆng: Nî TK 152: Gi¸ trÞ thùc tÕ cña NVL. Cã TK 711: 1.2.2.2. KÕ to¸n xuÊt Nguyªn vËt liÖu. + XuÊt kho NVL dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh: 16 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp TrÇn H¶i D¬ng- KTXD.BK43 Nî TK liªn quan (621,623,627,642) Cã TK 152: Gi¸ trÞ thùc tÕ NVL. + Mua NVL dïng ngay cho s¶n xuÊt kinh doanh: Nî TK liªn quan (621,623,627,642) Nî TK 133: ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ. Cã c¸c TK liªn quan (111, 112, 331,141,311) + XuÊt NVL b¸n: - Khi xuÊt kho NVL ®Ó b¸n: Nî TK 632: Gi¸ trÞ thùc tÕ NVL Cã TK 152: - Ph¶n ¸nh sè tiÒn thu ®îc do b¸n NVL: Nî TK liªn quan (111,112,131) Cã TK 511: Sè tiÒn thu ®îc. Cã TK 333: Sè tiÒn ph¶i nép thuÕ - KÕt chuyÓn gi¸ vèn NVL ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶: Nî TK 911: Cã TK 632: Gi¸ NVL ban ®Çu - KÕt chuyÓn doanh thu do b¸n NVL: Nî TK 511: Sè tiÒn thu ®îc do b¸n NVL. Cã TK 911: - X¸c ®inh kªt qu¶: Lç : Nî TK 911 L·i: Nî TK 421: Cã TK 421: Cã TK 911: 1.2.2.3. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chi phÝ NVL trùc tiÕp. - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu sö dông trùc tiÕp cho viÖc chÕ t¹o s¶n phÈm: + XuÊt kho nguyªn vËt liÖu: Nî TK 621 Cã TK 152: Gi¸ thùc tÕ xuÊt dïng theo tõng lo¹i. + NÕu nguyªn vËt liÖu mua vÒ kh«ng nhËp kho mµ xuÊt dïng trùc tiÕp: Nî TK 621 Nî TK 133 ( 1331 ): ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ. Cã TK liªn quan ( 111, 112, 311, 331 ). - Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ NVL dïng kh«ng hÕt nhËp l¹i kho hay chuyÓn kú sau: Nî TK 152: Gi¸ trÞ NVL dïng kh«ng hÕt nhËp l¹i kho. Cã TK 621 - KÕt chuyÓn chi phÝ NVL trùc tiÕp theo tõng ®èi tîng ®Ó tÝnh gi¸ thµnh vµo cuèi kú: Nî TK 154 17 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp TrÇn H¶i D¬ng- KTXD.BK43 Cã TK 621: Gi¸ trÞ NVL trùc tiÕp ph¸t sinh trong kú S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn TK 152 TK 621 TK 154 XuÊt kho NVL dïng cho x©y dùng c«ng tr×nh KÕt chuyÓn cp NVL trùc tiÕp TK 111,112,331 Mua NVL xuÊt dïng ngay cho s¶n xuÊt TK 133 NVL dïng kh«ng hÕt nhËp l¹i kho 1.2.3. C¸ch tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. hoÆc chuyÓn kú sau Cuèi kú kÕ to¸n tiÕn hµnh kÕt chuyÓn toµn bé c¸c kho¶n môc chi phÝ NVL trùc tiÕp, chi phÝ NC trùc tiÕp, chi phÝ sö dông MTC, chi phÝ s¶n xuÊt chung ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. - KÕt chuyÓn chi phÝ NVL trùc tiÕp: Nî TK 154: Chi phÝ NVL trùc tiÕp. Cã TK 621 - KÕt chuyÓn chi phÝ NC trùc tiÕp ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú: Nî TK 154: Chi phÝ NC trùc tiÕp. Cã TK 622 - KÕt chuyÓn chi phÝ sö dông MTC: Nî TK 154: chi phÝ sö dông MTC Cã TK 623 - KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung: Nî TK 154: Chi phÝ s¶n xuÊt chung Cã TK 627 - C¨n cø vµo sæ chi tiÕt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh trong kú: Sau khi tÝnh ®îc gi¸ thµnh s¶n phÈm th× kÕ to¸n ghi: + KÕt chuyÓn gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ c«ng tr×nh hoÆc HMCT hoµn thµnh bµn giao trong kú: Nî TK 632 18 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp TrÇn H¶i D¬ng- KTXD.BK43 Cã TK 154: Gi¸ thµnh c«ng tr×nh, HMCT hoµn thµnh bµn giao. + KÕt chuyÓn gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ c«ng tr×nh hoÆc HMCT hoµn thµnh cha bµn giao trong kú: Nî TK155 Cã TK 154: Gi¸ thµnh c«ng tr×nh, HMCT cha bµn giao. + KÕt chuyÓn gi¸ thµnh s¶n xuÊt c«ng tr×nh hoÆc HMCT hoµn thµnh kú tríc bµn giao trong kú: Nî TK 632 Cã TK 155: Gi¸ thµnh CT, HMCT kú tríc bµn giao kú nµy. ch¬ng 2 Thùc tr¹ng kÕ to¸n chi phÝ Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ë Cång ty c«ng tr×nh x©y dùng Giao th«ng I Hµ Néi 2.1. Giíi thiÖu chung vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty cTXD Giao th«ng I Hµ Néi. 2.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty: 2.1.1.1. Th«ng tin chung: Tªn c«ng ty : C«ng tr×nh x©y dùng giao th«ng I Hµ Néi Trô së c«ng ty : Sè 3 Hßa M· - QuËn Hai Bµ Trng - Hµ Néi §iÖn tho¹i : 04.9172608 Fax : 04.9713669 2.1.1.2. Qu¸ tr×nh thµnh lËp vµ ph¸t triÓn: C«ng ty c«ng tr×nh x©y dùng giao th«ng I Hµ Néi ( tªn tiÕng Anh viÕt t¾t lµ : Tranco N0 I- Hanoi) lµ mét doanh nghiÖp h¹ng mét thuéc së giao th«ng c«ng chÝnh Hµ Néi. Lµ ®¬n vÞ ®îc thµnh lËp tõ nh÷ng n¨m 1960 ®Õn nay lu«n ph¸t huy nh÷ng thµnh tÝch kÕt qu¶ ®¹t ®îc, x©y dùng ®¬n vÞ ngµy mét v÷ng mµnh trëng thµnh, nhÊt lµ trong lÜnh vùc x©y dùng cÇu ®êng, san nÒn, x©y dùng d©n dông c«ng nghiÖp vµ c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng kh¸c… vµ ®· ®îc c¸c chñ ®Çu t ®¸nh gÝa cao vÒ chÊt lîng vµ tiÕn ®é thi c«ng c¸c c«ng tr×nh. Qu¸ tr×nh thµnh lËp c«ng ty : - Th¸ng 7 n¨m 1965 thµnh lËp víi tªn gäi : §o¹n b¶o dìng ®êng bé I Hµ Néi. 19 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp TrÇn H¶i D¬ng- KTXD.BK43 - Th¸ng 1 n¨m 1971 ®æi tªn thµnh: C«ng ty söa ch÷a cÇu ®êng ngo¹i thµnh Hµ Néi - Th¸ng 8 n¨m 1984 ®æi tªn thµnh : XÝ nghiÖp cÇu ®êng sè I Hµ Néi. - Th¸ng 3 n¨m 1993 ®æi tªn thµnh : C«ng ty c«ng tr×nh x©y dùng giao th«ng I Hµ Néi. 2.1.1.3. Ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu - San lÊp mÆt b»ng, söa ch÷a, x©y dùng giao th«ng, tho¸t níc, c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, d©n dông phôc vô nhu cÇu x· héi. - Kh¶o s¸t c«ng tr×nh giao th«ng, tho¸t níc. - S¶n xuÊt c¸c cÊu kiÖn bª t«ng. - Khai th¸c kinh doanh vËt t x©y dùng. - Söa ch÷a thiÕt bÞ vµ ph¬ng tiÖn vËn t¶i. - VËn t¶i vËt t chuyªn ngµnh. - Kinh doanh nhµ ¨n uèng. - NhËp khÈu thiÕt bÞ trùc tiÕp vµ chuyªn ngµnh. - §Çu t x©y dùng c¸c dù ¸n ph¸t triÓn nhµ. - X©y l¾p c¸c c«ng tr×nh ®iÖn d©n dông, ®Ìn chiÕu s¸ng. - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuû lîi, ®ª ®iÒu vµ c©y xanh. 2.1.1.4. Nguån lùc vÒ tµi chÝnh. a. Vèn s¶n xuÊt kinh doanh - Vèn nhµ níc giao Côc qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n nhµ níc t¹i doanh nghiÖp thµnh phè Hµ Néi x¸c ®Þnh vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty c«ng Tr×nh x©y dùng giao th«ng I t¹i thêi ®iÓm kiÓm tra ngµy lµ: 6.742.117.421® ( B»ng ch÷ : S¸u tû b¶y tr¨m bèn m¬i triÖu mét tr¨m mêi b¶y ngh×n bèn tr¨m hai mèt ®ång) - Vèn s¶n xuÊt kinh doanh thùc tÕ cña c«ng ty bao gåm Vèn nhµ níc cÊp + Vèn tù bæ xung + Vèn vay + Vèn huy ®éng Víi tæng møc lµ : 30.000.000.000® ( B»ng ch÷ : Ba m¬i tû ViÖt Nam ®ång) b.TÝn dông Tªn vµ ®Þa chØ ng©n hµng cung cÊp tÝn dông : Ng©n hµng c«ng th¬ng khu vùc II – Hai Bµ Trng Tæng sè tiÒn tÝn dông : 15. 000.000.000 ® ( B»ng ch÷ : mêi n¨m tû ®ång ViÖt Nam) B¶ng thèng kª c¸c chØ tiªu ®¹t ®îc trong n¨m 2002, 2003, 2004 ChØ tiªu N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 20
- Xem thêm -