Tài liệu 30 nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực kd gaz và bếp gaz ở cty tnhh tmdv ngọc toản

  • Số trang: 48 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 75 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

Lêi më §Çu NÒn kinh tÕ níc ta ®ang ë giai ®o¹n ®Çu cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc. ViÖc chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tõ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ ho¹t ®éng theo sù vËn hµnh cña c¬ chÕ thÞ trêng ®· më ra mét thêi kú míi ®Çy nh÷ng c¬ héi ph¸t triÓn còng nh lµ nh÷ng th¸ch thøc lín lao cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp ë ViÖt Nam. VËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã nghÜa lµ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ph¶i g¾n liÒn víi thÞ trêng, tu©n thñ theo c¸c quy luËt kinh tÕ trong ®ã quy luËt c¹nh tranh. Mçi mét doanh nghiÖp ph¶i biÕt thÝch nghi víi thÞ trêng, c¹nh tranh gay g¾t víi nhau ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn.Trong nh÷ng cuéc c¹nh tranh nµy, doanh nghiÖp nµo biÕt thÝch nghi víi thÞ trßng, tËn dông mäi c¬ héi, ph¸t huy ®îc kh¶ n¨ng cña m×nh sÏ giµnh ®îc th¾ng lîi. Ngîc l¹i, nh÷ng doanh nghiÖp yÕu thÕ, kh«ng thÝch nghi ®îc sÏ bÞ ®µo th¶i khái thÞ trêng. B¾t ®Çu tõ ý tëng nµy, sau mét thêi gian t×m hiÓu vµ thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n, em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi ''Gi¶i ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong lÜnh vùc kinh doanh Gaz vµ BÕp ga ë C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n" lµ ®Ò tµi nghiªn cøu cña t«i. C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n lµ mét doanh nghiÖp t nh©n chuyªn kinh doanh c¸c s¶n phÈm gaz vµ bÕp ga. Qua gÇn 5 n¨m ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn, c«ng ty ®· t×m cho m×nh mét vÞ trÝ kh¸ æn ®Þnh trªn thÞ trêng gaz vµ bÕp ga. Tuy nhiªn, hiÖn nay c«ng ty ®ang ph¶i ®¬ng ®Çu víi sù c¹nh tranh m¹nh mÏ tõ nhiÒu phÝa trªn thÞ trêng gaz vµ bÕp ga t¹i Qu¶ng Ninh nãi chung vµ H¹ long nãi riªng víi sù tham gia cña c¸c h·ng ga nh Shell, §¹i H¶i Petrol, BP, Th¨ng long gaz, Petro ViÖt nam ... Trong ®ã cã sù c¹nh tranh rÊt quyÕt liÖt ®èi víi s¶n phÈm ga ho¸ láng, mét s¶n phÈm cã lîi nhuËn cao vµ nhiÒu tiÒm n¨ng. Lµm cho ho¹t ®éng kinh doanh Ga gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ quyÕt liÖt. §Ó tiÕp tôc ph¸t triÓn vµ më réng thÞ trêng ga, c«ng ty cÇn ph¶i nghiªn cøu t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p phï hîp ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh. Cã n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, c«ng ty míi cã thÓ chiÕn th¾ng ®îc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, ®øng v÷ng trªn thÞ trêng c¹nh tranh khèc liÖt nµy. §Ó cã thÓ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh, C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n cã thÓ sö dông nhiÒu gi¶i ph¸p kh¸c nhau. Trong ph¹m vi bµi viÕt nµy, t«i xin ®îc tr×nh bµy mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cho s¶n phÈm ga. Qua mét sè ý kiÕn ®ãng gãp t«i hy väng cã thÓ n©ng cao ®îc søc c¹nh tranh trong kinh doanh s¶n phÈm ga vµ qua ®ã gióp ®îc phÇn nµo cho viÖc t¨ng søc c¹nh tranh trong kinh doanh ga ho¸ láng cña c«ng ty. V× thêi gian vµ kh¶ n¨ng cã h¹n, luËn v¨n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt nhÊt ®Þnh. KÝnh mong sù 1 ®ãng gãp cña thÇy híng dÉn, c¸c thÇy c« vµ b¹n bÌ ®Ó cho néi dung luËn v¨n ®îc hoµn thiÖn h¬n. LuËn v¨n gåm 3 phÇn: PhÇn I : Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ c¹nh tranh vµ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. PhÇn II : §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong lÜnh vôc kinh doanh ga cña C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n. PhÇn III : Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n, trong kinh doanh ga ho¸ láng. PhÇn I 2 mét sè vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ c¹nh tranh vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp -==&==I . C¹nh tranh - §Æc trng c¬ b¶n cña kinh tÕ thÞ trêng. 1.Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm cña c¹nh tranh. BÊt kú mét doanh nghiÖp nµo tham gia ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mét lo¹i hµng ho¸ nµo ®ã trªn thÞ trêng ®Òu ph¶i chÊp nhËn c¹nh tranh. §©y lµ mét ®iÒu tÊt yÕu vµ lµ ®Æc trng c¬ b¶n nhÊt cña c¬ chÕ thÞ trêng. Canh tranh ph¸t triÓn cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ t b¶n chñ nghÜa. Kh¸i niÖm c¹nh tranh ®îc nhiÒu t¸c gi¶ tr×nh bµy díi nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau trong c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn kh¸c nhau cña nÒn kinh tÕ x· héi. Theo Marx “C¹nh tranh lµ sù ganh ®ua, sù ®Êu tranh gay g¾t gi÷a c¸c nhµ t b¶n nh»m giµnh giËt nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong s¶n xuÊt vµ tiªu thô hµng ho¸ ®Ó thu ®îc lîi nhuËn siªu ng¹ch”. Cßn theo cuèn tõ ®iÓn kinh doanh (xuÊt b¶n 1992 ë Anh ), c¹nh tranh trong c¬ chÕ thÞ trêng ®îc ®Þnh nghÜa lµ “sù ganh ®ua, sù k×nh ®Þnh gi÷a c¸c nhµ kinh doanh nh»m tranh giµnh tµi nguyªn s¶n xuÊt cïng mét lo¹i vÒ phÝa m×nh”. Nh vËy, hiÓu theo mét nghÜa chung nhÊt, c¹nh tranh lµ sù ganh ®ua gi÷a c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kinh tÕ trong viÖc giµnh giËt thÞ trêng vµ kh¸ch hµng vµ c¸c ®iÒu kiÖn thu©n lîi trong c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.Thùc chÊt cña c¹nh tranh lµ sù tranh giµnh vÒ lîi Ých kinh tÕ giòa c¸c chñ thÓ tham gia thÞ trêng. C¹nh tranh lµ mét ®iÒu tÊt yÕu kh¸ch quan cña nÒn kinh tÕ thÞ tr êng. C¸c doanh nghiÖp b¾t buéc ph¶i chÊp nhËn c¹nh tranh, ganh ®ua víi nhau, ph¶i lu«n kh«ng ngõng tiÕn bé ®Ó giµnh ®îc u thÕ t¬ng ®èi so víi ®èi thñ. NÕu nh lîi nhuËn lµ ®éng lùc thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th× c¹nh tranh b¾t buéc hä ph¶i tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch cã hiÖu qu¶ cao nhÊt nh»m thu ® îc lîi nhuËn tèi ®a. KÕt qu¶ c¹nh tranh sÏ lo¹i bá ®îc ca doanh nghiÖp yÕu kÐm vµ gióp ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶. ë ViÖt Nam, cïng víi sù chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ, c¹nh tranh ®îc thõa nhËn lµ mét quy 3 luËt kinh tÕ kh¸ch quan vµ ®îc coi nh lµ mét nguyªn t¾c c¬ b¶n trong tæ chøc ®iÒu hµnh kinh doanh trong tõng doanh nghiÖp. 2) C¸c lo¹i h×nh c¹nh tranh. 2.1 - C¨n cø vµo chñ thÓ tham gia thÞ trêng. Theo tiªu thøc nµy, ngêi ta chia c¹nh tranh thµnh ba lo¹i: - C¹nh tranh gi÷a ngêi b¸n vµ ngêi mua. - C¹nh tranh gi÷a ngêi mua vµ ngêi mua. - C¹nh tranh gi÷a ngêi b¸n vµ ngêi b¸n.  C¹nh tranh gi÷a ngêi b¸n vµ ngêi mua cã thÓ hiÓu theo nghÜa ®¬n gi¶n nhÊt lµ mét sù mÆc c¶ theo luËt ' mua rÎ -b¸n ®¾t '. C¶ hai bªn ®Òu muèn ®îc tèi ®a ho¸ lîi Ých cña m×nh .  C¹nh tranh gi÷a ngêi mua vµ ngêi mua x¶y ra khi mµ trªn thÞ trêng møc cung nhá h¬n cÇu cña mét lo¹i hµng ho¸ hoÆc dÞch vô. Lóc nµy hµng ho¸ trªn thÞ trêng khan hiÕm , ngêi mua s½n sµng mua hµng víi mét møc gi¸ cao. Møc ®é c¹nh tranh gi÷a nh÷ng ngêi mua trë nªn gay g¾t h¬n.  Lo¹i c¹nh tranh thø ba lµ cuéc c¹nh tranh gi÷a nh÷ng ngêi b¸n víi nhau. §©y lµ mét cuéc c¹nh tranh gay go vµ quyÕt liÖt nhÊt vµ phæ biÕn trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiªn nay. C¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n ganh ®ua, lo¹i trõ lÉn nhau ®Ó giµnh cho m×nh nh÷ng u thÕ vÒ thÞ trêng vµ kh¸ch hµng nh»m môc tiªu tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Cuéc ganh ®ua nµy diÔn ra ë c¸c gãc ®é: - Gi¸ c¶ - ChÊt lîng - H×nh thøc , nghÖ thuËt tæ chøc b¸n hµng. - Thêi gian. - .... KÕt qu¶ cña cuéc c¹nh tranh nµy lµ kÎ m¹nh (c¶ vÒ kh¶ n¨ng vËt chÊt vµ tr×nh ®é chuyªn m«n )sÏ lµ ngêi chiÕn th¾ng cßn nh÷ng doanh nghiÖp nµo kh«ng cã ®ñ tiÒm lùc sÏ bÞ thua cuéc vµ bÞ ®µo th¶i khái thÞ trêng. 2.2 - XÐt theo tÝnh chÊt vµ møc ®é Theo tiªu thøc nµy, c¹nh tranh ®îc chia lµm ba lo¹i :  C¹nh tranh hoµn h¶o  C¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o 4  C¹nh tranh ®éc quyÒn  C¹nh tranh hoµn h¶o hay cßn ®îc gäi lµ c¹nh tranh thuÇn tuý: C¹nh tranh hoµn h¶o xÈy ra khi trªn thÞ trêng cã rÊt nhiÒu ngêi b¸n vµ kh«ng cã ngêi nµo cã u thÕ vÒ sè lîng cung øng ®ñ lín ®Ó ¶nh hëng tíi gi¸ c¶ trªn thÞ trêng. Cac s¶n phÈm b¸n ra rÊt Ýt cã sù kh¸c biÖt vÒ quy c¸ch, phÈm chÊt, mÉu m·. Trong thÞ trêng c¹nh tranh hoµn h¶o c¸c doanh nghiÖp b¸n s¶n phÈm vµ dÞch vô cña m×nh ë møc gi¸ do thÞ trêng x¸c ®Þnh dùa trªn quy luËt cung cÇu.  C¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o C¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o lµ c¹nh tranh trªn thÞ trêng mµ phÇn lín c¸c s¶n phÈm kh«ng ®ång nhÊt víi nhau. Mét lo¹i s¶n phÈm cã thÓ cã nhiÒu nh·n hiÖu kh¸c nhau nh»m ph©n biÖt c¸c nhµ s¶n xuÊt hay cung øng, mÆc dï sù kh¸c biÖt gi÷a c¸c s¶n phÈm cã thÓ kh«ng lín.  C¹nh tranh ®éc quyÒn C¹nh tranh ®éc quyÒn lµ h×nh thøc c¹nh tranh mµ trªn thÞ trêng cã mét sè ngêi b¸n mét sè s¶n phÈm thuÇn nhÊt. Hä cã thÓ kiÓm so¸t gÇn nh toµn bé sè lîng s¶n phÈm vµ dÞch vô b¸n ra trªn thÞ trêng. ThÞ trêng c¹nh tranh ®éc quyÒn kh«ng cã sù c¹nh tranh vÒ gi¸, ngêi b¸n cã thÓ b¾t buéc ngêi mua chÊp nhËn gi¸ s¶n phÈm do hä ®Þnh ra. Hä cã thÓ ®Þnh gi¸ cao h¬n hoÆc thÊp h¬n gi¸ cña thÞ trêng tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm t¸c dông cña tõng lo¹i s¶n phÈm, uy tÝn ngêi cung øng…nhng môc tiªu cuèi cïng lµ ®¹t ®îc môc tiªu ®Ò ra thêng lµ lîi nhuËn. Nh÷ng doanh nghiÖp nhá tham gia vµo thÞ trêng nµy ph¶i chÊp nhËn b¸n theo gi¸ cña c¸c nhµ ®éc quyÒn. 3) Vai trß cña c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng . Trong nÒn kinh tÕ kÕ hoach ho¸ kh¸i niÖm c¹nh tranh hÇu nh kh«ng tån t¹i, song tõ khi nÒn kinh tÕ níc ta chuyÓn ®æi, vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng thÞ còng lµ lóc c¹nh tranh vµ quy luËt c¹nh tranh ®îc thõa nhËn, vai trß cña c¹nh tranh ngµy cµng ®îc thÓ hiÖn râ nÐt h¬n: 3.1- §èi víi mét doanh nghiÖp kinh doanh dÞch vô : C¹nh tranh lµ mét ®iÒu bÊt kh¶ kh¸ng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. C¸c doanh nghiÖp, c¸c nhµ kinh doanh dÞch vô khi tham gia thÞ trêng buéc ph¶i chÊp nhËn sù c¹nh tranh. C¹nh tranh cã thÓ coi lµ cuéc ch¹y ®ua khèc liÖt mµ c¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ lÈn tr¸nh vµ ph¶i t×m mäi c¸ch ®Ó v¬n lªn, chiÕm u thÕ. 5 Nh vËy c¹nh tranh buéc c¸c nhµ dich vô ph¶i lu«n t×m c¸ch n©ng cao chÊt lîng dÞch vô, ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt yªu cÇu cña kh¸ch hµng, cña thÞ trêng. Canh tranh g©y nªn søc Ðp ®èi víi c¸c doanh nghiÖp qua ®ã lµm cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n. 3.2 - §èi víi ngêi tiªu dïng Nhê cã c¹nh tranh, ngêi tiªu dïng nhËn ®îc c¸c dich vô ngµy cµng ®a d¹ng, phong phó h¬n. ChÊt lîng cña dÞch vô ®îc n©ng cao trong khi ®ã chi phÝ bá ra ngµy cµng thÊp h¬n. C¹nh tranh còng lµm quyÒn lîi cña ngêi tiªu dïng ®îc t«n träng vµ quan t©m tíi nhiÒu h¬n. 3.3 - §èi víi nÒn kinh tÕ - x· héi. §èi víi toµn bé nÒn kinh tÕ x· héi c¹nh tranh cã vai trß rÊt lín + C¹nh tranh lµ ®éng lùc ph¸t triÓn kinh tÕ, n©ng cao chÊt lîng dÞch vô x· héi. + C¹nh tranh t¹o ra sù ®æi míi, mang l¹i sù t¨ng trëng m¹nh mÏ h¬n, gióp xo¸ bá c¸c ®éc quyÒn bÊt hîp lý, bÊt b×nh ®¼ng trong kinh doanh. + C¹nh tranh gióp t¨ng tÝnh chñ ®éng s¸ng t¹o cña c¸c doanh nghiÖp, t¹o ra ®îc c¸c doanh nghiÖp m¹nh h¬n, mét ®éi ngò nh÷ng ngêi lµm kinh doanh giái, ch©n chÝnh. + C¹nh tranh cßn lµ ®éng lùc ph¸t triÓn c¬ b¶n nh»m kÕt hîp mét c¸ch hîp lÝ gi÷a c¸c lo¹i lîi Ých cña c¸c doanh nghiÖp, ngêi tiªu dïng vµ x· héi. Tuy nhiªn, c¹nh tranh kh«ng chØ toµn lµ nh÷ng u ®iÓm, mµ nã cßn cã c¶ nh÷ng khuyªt tËt cè h÷u mang ®Æc trng cña c¬ chÕ thÞ trêng. C¬ chÕ thÞ trêng b¾t buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i thùc sù tham gia vµo c¹nh tranh ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. ChÝnh ®iÒu nµy ®ßi hái cÇn ph¶i cã sù qu¶n lý cña nhµ níc, ®¶m b¶o cho c¸c doanh nghiÖp cã thÓ tù do c¹nh tranh mét c¸ch lµnh m¹nh cã hiÖu qu¶. II. Néi dung vµ c¸c yÕu tè ¶nh hëng tíi kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. 1.Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp lµ g× ? HiÖn nay, mét doanh nghiÖp muèn cã mét vÞ trÝ v÷ng ch¾c trªn thÞ trßng vµ ngµy cµng ®îc më réng th× cÇn ph¶i cã mét tiÒm lùc ®ñ m¹nh ®Ó cã thÓ c¹nh tranh trªn thÞ trêng. C¸i ®ã chÝnh lµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña mét doanh nghiÖp. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña mét doanh nghiÖp lµ kh¶ n¨ng, n¨ng lùc mµ doanh nghiÖp cã thÓ tù duy tr× vÞ trÝ cña nã mét c¸ch l©u dµi trªn thÞ trêng 6 c¹nh tranh, ®¶m b¶o thùc hiÖn mét møc lîi nhuËn Ýt nhÊt lµ b»ng tØ lÖ ®ßi hái cho viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp ®îc thÓ hiÖn qua mét sè chØ tiªu sau :  ThÞ phÇn thÞ trêng cña doanh nghiÖp / Toµn bé thÞ phÇn thÞ trêng ChØ tiªu nµy thêng ®Ó d¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Khi xem xÐt chØ tiªu nµy ngêi ta thêng nghiªn cøu c¸c lo¹i thÞ phÇn sau: + ThÞ phÇn cña c«ng ty so víi toµn bé thÞ trêng. §ã lµ tû lÖ % gi÷a doanh sè cña doanh nghiÖp so víi doanh sè cña toµn bé c¸c doanh nghiÖp kh¸c + ThÞ phÇn cña c«ng ty so víi ph©n khóc mµ nã phôc vô. Lµ tû lÖ % gi÷a doanh sè cña c«ng ty so víi doanh sè cña toµn ph©n khóc. + ThÞ phÇn t¬ng ®èi lµ tû lÖ % gi÷a doanh sè cña c«ng ty so víi doanh nghiÖp ®øng ®Çu. Th«ng qua sù biÕn ®éng cña c¸c chØ tiªu nµy mµ doanh nghiÖp biÕt m×nh ®ang ë ®©u trong c¸c doanh nghiÖp cïng ngµnh, thÞ trêng cña m×nh nhiÒu hay Ýt, su híng vÒ ph¸t triÓn thÞ trêng cña doanh nghiÖp m×nh diÔn ra nh thÕ nµo. Tõ ®ã doanh nghiÖp sÏ cã c¸i nh×n chÝnh x¸c vµ ®Æt ra c¸c môc tiªu còng nh chiÕn lîc phï hîp. ¦u ®iÓm: §¬n gi¶n dÔ tÝnh. Nhîc ®iÓm: §é chÝnh s¸c kh«ng cao, khã thu thËp ®îc doanh sè chÝnh x¸c cña c¸c doanh nghiÖp.  Tû suÊt lîi nhuËn ChØ tiªu nµy ®îc tÝnh = lîi nhuËn / gi¸ b¸n §©y lµ chØ tiªu tæng hîp, nã kh«ng chØ ph¶n ¸nh tiÒm n¨ng c¹nh tranh mµ cßn thÓ hiÖn tÝnh hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. NÕu chØ tiªu nµy thÊp chøng tá doanh doanh nghiÖp gÆp ph¶i sù c¹nh tranh gay g¾t trªn thÞ trêng nhng mét phÇn nµo còng chøng tá doanh nghiÖp còng cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh kh«ng kÐm g× c¸c ®èi thñ cña nã. Ngîc l¹i nÕu chØ tiªu nµy cao nghÜa lµ ®ang kinh doanh ®ang rÊt thuËn lîi.  Chi phÝ marketing / Tæng doanh thu Th«ng qua chØ tiªu nµy mµ doanh nghiÖp thÊy ®îc hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña m×nh trong lÜnh vùc marketing ®ång thêi cã c¸c quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c h¬n cho ho¹t ®éng nµy trong t¬ng lai. 2) C¸c yÕu tè quyÕt ®Þnh tíi kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp 7 2.1 - YÕu tè gi¸ c¶. Gi¸ cña mét s¶n phÈm trªn thÞ trêng ®îc h×nh thµnh th«ng qua quan hÖ cung cÇu. Ngêi b¸n vµ ngêi mua tho¶ thuËn mÆc c¶ víi nhau ®Ó ®i tíi møc gi¸ cuèi cïng ®¶m b¶o hai bªn ®Òu cã lîi. Gi¸ c¶ ®ãng vai trß quan träng trong quyÕt ®Þnh mua hay kh«ng mua cña kh¸ch hµng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, cã sù c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp, ''kh¸ch hµng lµ thîng ®Õ '' hä cã quyÒn lùa chän nh÷ng g× mµ hä mµ hä cho lµ tèt nhÊt, vµ cïng mét lo¹i s¶n phÈm víi chÊt lîng t¬ng ®¬ng nhau, ch¾c ch¾n hä sÏ lùa chän møc gi¸ b¸n thÊp h¬n, khi ®ã s¶n lîng tiªu thô cña doanh nghiÖp sÏ t¨ng lªn. §Ó chiÕm lÜnh ®îc u thÕ trong c¹nh tranh, doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã sù lùa chän c¸c chÝnh s¸ch gi¸ thÝch hîp cho tõng lo¹i s¶n phÈm, tõng giai ®o¹n hay tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm cña tõng vïng thÞ trêng. 2.2 - ChÊt lîng dÞchvô. NÕu nh tríc kia, gi¸ c¶ ®îc coi lµ yÕu tè quan träng nhÊt trong c¹nh tranh th× ngµy nay nã ®· ph¶i nhêng chç cho chØ tiªu chÊt lîng dÞch vô vµ s¶n phÈm nhÊt lµ khi ®êi sèng ngµy cµng ®îc n©ng cao. Trªn thùc tÕ, c¹nh tranh b»ng gi¸ lµ ''biÖn ph¸p nghÌo nµn'' nhÊt v× nã lµm gi¶m lîi nhuËn thu ®îc, mµ ngîc l¹i, cïng mét lo¹i s¶n phÈm, chÊt lîng s¶n phÈm vµ dÞch vô nµo tèt ®¸p øng ®îc yªu cÇu th× ngêi tiªu dïng còng s½n sµng mua víi mét møc gi¸ cã cao h¬n mét chót còng kh«ng sao, nhÊt lµ trong thêi ®¹i ngµy nay khi mµ khoa häc kü thuËt ®ang trong giai ®o¹n ph¸t triÓn m¹nh, ®êi sèng cña nh©n d©n ®îc n©ng cao rÊt nhiÒu so víi tríc th× chÊt lîng s¶n phÈm vµ dÞch vô ph¶i ®ua lªn hµng ®Çu. ChÊt lîng chÊt lîng s¶n phÈm vµ dÞch vô lµ mét vÊn ®Ò sèng cßn ®èi víi mét doanh nghiÖp ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp t nh©n khi mµ hä ®ang ph¶i ®¬ng ®Çu víi c¸c ®èi víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c. Mét khi chÊt lîng chÊt lîng s¶n phÈm vµ dÞch vô kh«ng ®îc ®¶m b¶o th× còng cã nghÜa lµ doanh nghiÖp sÏ bÞ mÊt kh¸ch hµng, mÊt thÞ trêng, nhanh chãng ®i tíi chç suy yÕu vµ bÞ ph¸ s¶n. 2.3 - Tæ chøc dich vô tiªu thô s¶n phÈm. Tiªu thô s¶n phÈm lµ kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×nh nhËp vµ xuÊt hµng, ®©y còng lµ giai ®o¹n thùc hiÖn bï ®¾p chi phÝ vµ thu lîi nhuËn. ViÖc ®Çu tiªn cña qu¸ tr×nh tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm lµ ph¶i lùa chän c¸c kªnh ph©n phèi s¶n phÈm mét c¸ch hîp lý, cã hiÖu qu¶, phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n phÈm, víi c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp. Lùa chän c¸c kªnh ph©n phèi nh»m môc ®Ých ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng, nhanh chãng gi¶i phãng nguån hµng, ®Ó bï ®¾p chi phÝ s¶n xuÊt dÞch vô, thu håi vèn. X©y dùng mét hÖ thèng m¹ng líi tiªu thô s¶n phÈm tèt còng cã nghÜa 8 lµ x©y dùng mét nÒn mãng v÷ng ch¾c ®Ó ph¸t triÓn thÞ trêng, b¶o vÖ thÞ phÇn cña doanh nghiÖp cã ®îc. Ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ®îc tæ chøc tèt sÏ lµm t¨ng s¶n lîng b¸n hµng tõ ®ã sÏ t¨ng doanh thu, t¨ng lîi nhuËn dÉn tíi tèc ®é thu håi vèn nhanh, kÝch thÝch s¶n xuÊt ph¸t triÓn. C«ng t¸c tæ chøc tiªu thô tèt còng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè lµm t¨ng uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng, gióp cho doanh nghiÖp t×m ra ®îc nhiÒu b¹n hµng míi, më réng thÞ trêng n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. 2.4 - C¸c ho¹t ®éng chiªu thÞ + Ngµy nay, c¸c ho¹t ®éng chiªu thÞ rÊt ®îc chó ý trong c¸c doanh nghiÖp. Ho¹t ®éng chiªu thÞ lµ tæng hîp c¸c ch¬ng tr×nh qu¶ng c¸o, khuyÕn m·i … x¸c ®Þnh c¶ vÒ chi phÝ, c¸ch thøc thùc hiÖn, ph ¬ng tiÖn thùc hiÖn, nh©n sù, thêi gian, ®èi tîng doanh nghiÖp híng tíi… Ho¹t ®éng chiªu thÞ nh»m khÝch thÝch ngêi tiªu dïng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp, gãp phÇn gióp doanh nghiÖp më réng thÞ trêng, lµm cho ngêi tiªu dïng hiÓu râ h¬n vÒ s¶n phÈm… 2.5 - Ph¬ng thøc thanh to¸n Lµ mét yÕu tè ®îc sö dông kh¸ phæ biÕn hiÖn nay ®Ó t¹o ra kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Cã nhiÒu ph¬ng thøc thanh to¸n kh¸c nhau ®îc ¸p dông hiÖn nay nh thanh to¸n chËm, tr¶ gãp, më L/C …Ph¬ng thøc thanh to¸n hîp lý gióp cho ho¹t ®éng mua b¸n diÔn ra thuËn lîi h¬n, nhanh chãng h¬n, cã lîi cho c¶ ngêi b¸n vµ ngêi mua. 3) C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. BÊt kú mét doanh nghiÖp nµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh bao giê còng g¾n liÒn víi m«i trêng kinh doanh vµ do vËy, nã ph¶i chÞu sù t¸c ®éng, ¶nh hëng cña nhiÒu nh©n tè bao gåm c¶ chñ quan vµ kh¸ch quan. 3.1 - C¸c nh©n tè kh¸ch quan . §©y lµ c¸c nh©n tè t¸c ®éng m¹nh mÏ tãi kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp nhng doanh nghiÖp chØ cã thÓ chÊp nhËn chø kh«ng thÓ t¸c ®éng trë l¹i.  Nhãm nh©n tè kinh tÕ. §©y lµ nh÷ng nh©n tè quan träng nhÊt cña m«i trêng ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Khi mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn víi tèc ®é cao sÏ kÐo theo sù t¨ng thu nhËp còng nh kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ngêi d©n còng t¨ng 9 lªn do vËy nhu cÇu hay søc mua cña nh©n d©n còng sÏ t¨ng lªn. MÆt kh¸c nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn m¹nh cã nghÜa lµ kh¶ n¨ng tÝch tô vµ tËp trung t b¶n lín nh vËy tèc ®é ®µu t ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh sÏ t¨ng lªn. §©y chÝnh lµ c¬ héi tèt cho c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn. Doanh nghiÖp nµo cã kh¶ n¨ng n¾m b¾t ®îc nh÷ng c¬ h«Þ nµy th× ch¾c ch¾n sÏ thµnh c«ng vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh còng t¨ng lªn.  Nh©n tè chÝnh trÞ vµ ph¸p luËt. ChÝnh trÞ vµ ph¸p luËt lµ nÒn t¶ng cho ph¸t triÓn kinh tÕ còng nh lµ c¬ së ph¸p lý ®Ó c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trªn thÞ trêng. LuËt ph¸p râ rµng, chÝnh trÞ æn ®Þnh lµ m«i trêng thuËn lîi ®¶m b¶o sù b×nh ®¼ng cho c¸c doanh nghiÖp tham gia c¹nh tranh vµ c¹nh tranh cã hiÖu qu¶. MÆt kh¸c chóng còng cã thÓ ®em l¹i nh÷ng trë ng¹i, khã kh¨n thËm chÝ lµ rñi ro cho c¸c doanh nghiÖp. Ta cã thÓ lÊy vÝ dô nh c¸c chÝnh s¸ch vÒ xuÊt nhËp khÈu vÒ thuÕ, c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch, qu¶ng c¸o, gi¸ lµ nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng trùc tiÕp k×m h·m hay t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp.  Tèc ®é t¨ng trëng cña ngµnh Tèc ®é t¨ng trëng cña ngµnh sÏ quyÕt ®Þnh møc ®é c¹nh tranh cña ngµnh ®ã. Khi tèc ®é ph¸t triÓn cña ngµnh chËm th× møc ®é c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp trªn thÞ trêng ®ã sÏ cao vµ gay g¾t h¬n do chØ cÇn mét biÕn ®éng nh sù më réng thÞ trêng cña doanh nghiÖp nµy sÏ ¶nh hëng tíi phÇn thÞ trêng cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c. C¸c doanh nghiÖp ph¶i c¹nh tranh quyÕt liÖt do vËy mçi doanh nghiÖp ph¶i lu«n lu«n t×m c¸ch b¶o vÖ phÇn thÞ trëng cña m×nh.  Sè lîng c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh Thªm vµo ®ã sè lîng c¸c doanh nghiÖp c¹nh tranh vµ c¸c ®èi thñ tiÒm Èn còng lµ mét nh©n tè t¸c ®éng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña mét doanh nghiÖp. Khi xem xÐt nghiªn cøu thÞ trêng, doanh nghiÖp ph¶i ®¸nh gi¸ nghiªn cøu kü lìng tõng ®èi thñ cña m×nh : Quy m« kh¶ n¨ng tµi chÝnh, tr×nh ®é c«ng nghÖ, ®Æc ®iÓm s¶n phÈm ... ®Ó tõ ®ã ®Þnh ra møc ®é c¹nh tranh trªn thÞ trêng vµ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ®èi thñ còng nh cña doanh nghiÖp m×nh. Tõ nh÷ng ®¸nh gi¸ ®ã ®Ó cã thÓ cã c¸c chÝnh s¸ch thÝch hîp víi tõng giai ®o¹n tõng thÞ trêng.  Nguån nh©n lùc §©y chÝnh lµ nh÷ng ngêi t¹o ra dÞch vô mét c¸ch trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp. §éi ngò c¸n bé qu¶n lý doanh nghiÖp sÏ lµ nh÷ng ngêi quyÕt ®Þnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh : Kinh doanh c¸i g×, s¶n phÈm nµo tèt cho ai, khèi lîng bao nhiªu. Mçi mét quyÕt ®Þnh cña hä cã mét ý nghÜa hÕt søc quan träng liªn 10 quan tíi sù tån t¹i ph¸t triÓn hay diÖt vong cña doanh nghiÖp. ChÝnh hä lµ nh÷ng ngêi quyÕt ®Þnh c¹nh tranh nh thÕ nµo, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty sÏ tíi møc bao nhiªu b»ng nh÷ng c¸ch nµo...  C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña doanh nghiÖp. Mét hÖ thèng c¬ së vËt chÊt kü khang trang cïng víi ®éi ngò nh©n viªn kinh nghiÖm phï hîp víi quy m« cña doanh nghiÖp ch¾c ch¾n sÏ lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty lªn rÊt nhiÒu. Víi mét c¬ së vËt chÊt tèt th× chÊt lîng dÞch vô ®îc ®¶m b¶o. ChÊt lîng dÞch vô hîp lý gióp cho doanh nghiÖp tËn dông ®îc c«ng xuÊt tèi ®a qua ®ã h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm kÐo theo sù gi¶m gi¸ b¸n trªn thÞ trêng, kh¶ n¨ng chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh cña doanh nghiÖp sÏ lµ rÊt lín. Ngîc l¹i kh«ng mét doanh nghiÖp nµo l¹i cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao khi mµ c¬ së vËt chÊt kÐm, chÊt lîng dÞch vô kh«ng phï hîp v× chÝnh nã sÏ lµm gi¶m chÊt lîng dÞch vô t¨ng chi phÝ kinh doanh.  Kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp: §©y lµ yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng king doanh còng nh lµ chØ tiªu hµng ®Çu ®Ó ®¸nh gi¸ quy m« cña doanh nghiÖp. BÊt cø mét ho¹t ®éng ®Çu t, mua s¾m trang thiÕt bÞ hay ph©n phèi, qu¶ng c¸o... ®Òu ph¶i ®îc tÝnh to¸n dùa trªn thùc tr¹ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Mét doanh nghiÖp cã tiÒm lùc tµi chÝnh m¹nh sÏ cã kh¶ n¨ng trang bÞ c¸c dÞch vô hoµn h¶o, ®¶m b¶o chÊt lîng, h¹ gi¸ thµnh, gi¸ b¸n s¶n phÈm, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng qu¶ng c¸o khuyÕn m¹i m¹nh mÏ n©ng cao søc c¹nh tranh.  Kh¶ n¨ng tæ chøc qu¶n lý §iÒu nµy ®îc thÓ hiÖn th«ng qua c¬ cÊu tæ chøc, t¸c phong lµm viÖc cña c¸c thµnh viªn, mèi quan hÖ cña c¸c bé phËn… Mét bé m¸y ® îc vËn hµnh mét c¸ch nhÞp nhµng, th«ng suèt ch¾c ch¾n sÏ gãp phÇn n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ ngîc l¹i. §Ó cã ®îc sù tæ chøc qu¶n lý tèt doanh nghiÖp cÇn ph¶i t¹o ra ®îc quy chÕ lµm viÖc. C¸c quy ®Þnh vÒ tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cho c¸c c¸ nh©n, mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn trong doanh nghiÖp mét c¸ch râ rµng vµ ®îc sù nhÊt trÝ cña c¸c thµnh viªn trong doanh nghiÖp. Kh¶ n¨ng tæ chøc qu¶n lý cßn phô thuéc rÊt lín vµo kh¶ n¨ng qu¶n lý,tæ chøc cña nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c qu¶n lý trong doanh nghiÖp. Do ®ã, ®éi ngò qu¶n trÞ viªn ph¶i ®îc ®µo t¹o mét c¸ch cã hÖ thèng, phï hîp víi c¸c ®Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp. III. Sù cÇn thiÕt n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp 11 1.Thùc chÊt kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp ¶nh hëng rÊt lín tíi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. HiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp ®Òu t×m mäi c¸ch ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh. C¸c biÖn ph¸p dÞch vô mµ doanh nghiÖp tiÕn hµnh ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh nh c¶i tiÕn dÞch vô gióp tiÕt kiÖm chi phÝ… Mét dÞch vô hoµn h¶o sÏ gióp cho doanh nghiÖp cã ®îc c¸c s¶n phÈm dÞch vô mang tÝnh c¹nh tranh cao h¬n nhê chÊt lîng dÞch vô ®îc b¶o ®¶m vµ uy tin. VËy n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh lµ viÖc t¨ng cêng c¸c ho¹t ®éng tõ dich vô, kinh tÕ, kh¶ n¨ng ra quyÕt ®Þnh… nh»m gióp cho doanh nghiÖp ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ. 2) Sù cÇn thiÕt n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung NÒn kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn, më ra cho doanh nghiÖp nhiÒu c¬ héi nhng còng lµm t¨ng thªm nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh. Tríc nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc nh vËy mçi doanh nghiÖp ph¶i t×m c¸c vît qua nÕu kh«ng nguy c¬ ph¸ s¶n lµ rÊt lín. Trong c¬ chÕ thÞ trêng, c¹nh tranh lµ mét quy luËt tÊt yÕu kh¸ch quan. C¸c doanh nghiÖp tham gia thÞ trêng ®Òu ph¶i chÊp nhËn c¹nh tranh. C¹nh tranh, chÊp nhËn c¹nh tranh vµ c¹nh tranh b»ng tÊt c¶ kh¶ n¨ng cña m×nh míi cã thÓ gióp cho doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn. ChÝnh v× vËy, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh lµ mét ®iÒu tÊt yÕu cña mçi mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ trêng. 3) Sù cÇn thiÕt n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong kinh doanhh Ga vµ BÕp ga cña C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n lµ doanh nghiÖp chuyªn kinh doanh mÆt hµng ga vµ bÕp ga, c¸c s¶n phÈm ®å gia dông cã nguån gèc xuÊt sø tõ c¸c níc cã nÒn c«ng nghiÖp ph¸t triÓn nh Ph¸p, §øc, NhËt B¶n... cã chi nh¸nh t¹i ViÖt Nam. Khi míi thµnh lËp C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. ThÞ phÇn cña c«ng ty kh«ng ®¸ng kÓ, c«ng ty ph¶i chÞu mét sù c¹nh tranh rÊt gay g¾t. Tríc t×nh h×nh ®ã, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn c«ng ty cÇn ph¶i n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh ®Ó cã thÓ tiÕp tôc tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Cïng víi c¸c h·ng ga vµ bÕp ga cã tiªng trªn thÞ trêng nãi chung. C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n ®· quyÕt ®Þnh ký hîp ®ång lµm tæng ®¹i lý ph©n phèi ga cho h·ng TOTALGAZ. S¶n phÈm khi ho¸ láng cña TOTALGAZ còng ph¶i chÞu sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c h·ng ga kh¸c trªn thÞ trêng. C¸c doanh nghiÖp kinh doanh c¸c s¶n phÈm ga ho¸ láng thêng rÊt quan t©m tíi s¶n phÈm nµy v× nã ®em l¹i mét møc lîi nhuËn kh«ng lín nhng møc thu nhËp cña 12 doanh nghiÖp t¨ng ®Òu, æn ®Þnh vµ sù næi tiÕng cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng phô thuéc rÊt nhiÒu vµo mÆt hµng mµ minh lùa chän. §èi víi C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n s¶n phÈm TOATLGAZ lµ s¶n phÈm næi tiÕng trong vµ ngoµi níc mµ thÞ phÇn cña c«ng ty cßn nhá t¹i thÞ trêng Qu¶ng Ninh, kinh nghiÖm trong c¹nh tranh cßn Ýt. S¶n phÈm khÝ h¸o láng l¹i lµ s¶n phÈm b¸n lÎ cho ngêi tiªu dïng vµ kh¸ch hµng c«ng nghiÖp nªn møc ®é c¹nh tranh vµ c¸c h×nh thøc c¹nh tranh cµng m¹nh mÏ. V× vËy, ®Ó n©ng cao danh tiÕng cña doanh nghiÖp, ®¶m b¶o cho c«ng ty cã thÓ tån t¹i ph¸t triÓn nªn c«ng ty cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh. phÇn II ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh 13 cña C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n - == & ==- To¶n I . Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc 1) LÞch sö ph¸t triÓn cña C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n. 1.1 - Sù ra ®êi cña C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n. C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n tiÒn th©n lµ mét cöa hµng chuyªn kinh doanh ga vµ bÕp ga. Khi ®ã viÖc kinh doanh ga vµ bÕp ga chØ lµ mét phÇn kh«ng thÓ t¸ch rêi, doanh thu chiÕm tû träng chiÕm kho¶ng 8% ®Õn 10% tæng doanh thu cña c¸c lo¹i ga vµ bÕp ga). Cho tíi gi÷a n¨m 1999 cöa hµng nhËn thÊy nhu cÇu tiªu dïng cña ngêi d©n vÒ ga vµ bÕp ga t¹i thÞ trêng Qu¶ng ninh nãi chung vµ H¹ long nãi riªng gia t¨ng. Trong khi ®ã, c¸c doanh nghiÖp t nh©n cïng nghµnh hµng cung cÊp ga vµ bÕp ga kh«ng æn ®Þnh vµ cã nguy c¬ kh«ng ®¸p øng ®ñ nhu cÇu vÒ thÞ trêng. Tríc t×nh h×nh ®ã, cöa hµng quyÕt ®Þnh thµnh lËp C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n. §îc Së Thong m¹i Qu¶ng Ninh cÊp ngµy 15/11/1999 thµnh lËp C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n. C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n, cã nhiÖm vô kinh doanh, phôc vô nhu cÇu ga, bÕp ga trªn toµn tØnh Qu¶ng Ninh. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn, C«ng ty ®· tõng bíc kinh doanh ®a d¹ng ho¸ c¸c chñng lo¹i s¶n phÈm ®Ó phôc vô nhu cÇu tiªu dïng. §Ó kh¼ng ®Þnh sù chuyÓn biÕn c¶ vÒ chÊt vµ lîng cña c«ng ty, ngµy 25/11/2000 C«ng ty quyÕt ®Þnh ký hîp ®ång lµm Tæng §¹i lý TOTALGAZ (C«ng ty liªn doanh Totalgaz H¶i Phßng cã trô së vµ nhµ m¸y t¹i x· An h¶i huyÖn An H¶i TP H¶i Phßng) cã nhiÖm vô ph©n phèi ga Tatal trªn thÞ trêng Qu¶ng Ninh. Kh«ng dõng l¹i ë ®©y, ngµy 20/06/2001 c«ng ty quyÕt ®Þnh ký hîp ®ång víi C«ng ty Th¬ng m¹i Quang Vinh cã trô së t¹i 256 TrÇn Kh¸t Tr©n Hµ Néi lµm Tæng §¹i lý ph©n phèi ®éc quyÒn BÕp ga GOLDSUN t¹i thÞ trêng Qu¶ng Ninh. 1.2 - Mét sè nÐt vÒ C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n 14  Ngµy 15/11/1999, C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n ®îc thµnh lËp .  Tªn giao dÞch: Ngoc Toan Trade and Services Company Limited. (Ngoc Toan Co., LTD.)  Trô së giao dÞch : 401 Lª Th¸nh T«ng TP H¹ Long - QN Ngoc Toan Co., LTD lµ mét doanh nghiÖp t nh©n cã t c¸ch ph¸p nh©n ho¹t ®éng theo chÕ ®é h¹ch to¸n ®éc lËp víi tæng sè vèn ®iÒu lÖ 1500 triÖu ®ång trong ®ã vèn cè ®Þnh lµ 800 triÖu ®ång. C«ng ty khi thµnh lËp cã 3 cöa hµng víi 16 nh©n viªn :  Cöa hµng Ga vµ BÕp ga B·i ch¸y : 238 §êng C¸i D¨m TP H¹ long  Cöa hµng Ga vµ BÕp ga cäc 5 : 537 NguyÔn V¨n Cõ TP H¹ long Sau gÇn 4 n¨m ho¹t ®éng hiÖn nay c«ng ty ®· cã 58 nh©n viªn víi 8 cöa hµng. N¨m 2001 cã thªm 2 cöa hµng t¹i 37 §êng GiÕng §¸y vµ 78 §êng TrÇn Nguyªn H·n TP H¹ long – QN cßn l¹i lµ c¸c cöa hµng n»m trªn ®Þa bµn thÞ x· CÈm Ph¶ vµ U«ng BÝ . 2) §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc qu¶n lý Ngoc Toan Co., LTD 3) 2.1- Bé m¸y tæ chøc cña c«ng ty. Tæ chøc bé m¸y kinh doanh cña c«ng ty ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å tæ chøc bé m¸y cña Ngoc Toan Co., LTD bao gåm :  V¨n phßng c«ng ty: Gi¸m ®èc, c¸c phßng ban chøc n¨ng.  C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc lµ c¸c ®¹i lý ®Æt t¹i c¸c ®êng lín trong TØnh,Thµnh Phè. S¬ ®å tæ chøc: gi¸m ®èc Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng kinh doanh C¸c ®¹i lý Kho hµng H¹ Long 2.2 - V¨n phßng c«ng ty . 15 C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cña v¨n phßng c«ng ty bao gåm :  Gi¸m ®èc c«ng ty: lµ ngêi cã quyÒn quyÕt ®Þnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty vµ lµ ngêi ph¶i chÞu toµn bé tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp tríc Ph¸p luËt vÒ mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. C¸c phßng ban : V¨n phßng Ngoc Toan Co., LTD ®îc tæ chøc thµnh 3 phßng ban : Phßng KÕ to¸n tµi chÝnh : Chøc n¨ng chñ yÕu cña phßng lµ khai th¸c mäi nguån vèn nh»m ®¶m b¶o ®ñ vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. Tham mu cho gi¸m ®èc xÐt duyÖt c¸c ph¬ng ¸n kinh doanh vµ ph©n phèi thu nhËp. KiÓm tra c¸c sè liÖu thùc tÕ, thñ tôc cÇn thiÕt cña toµn bé chøng tõ vµ viÖc thanh to¸n tiÒn hµng. Híng dÉn c¸c ®¬n vÞ më sæ s¸ch theo dâi tµi s¶n hµng ho¸, chi phÝ... x¸c ®Þnh lç l·i, ph©n phèi l·i cña tõng ®¬n vÞ. Phßng kinh doanh: Gióp viÖc cho gi¸m ®èc, ®îc gi¸m ®èc giao nhiÖm vô trùc tiÕp phô tr¸ch mét sè m¶ng hoÆc mét sè bé phËn ho¹t ®éng cña c«ng ty. Phßng kinh doanh lµ phßng nghiÖp vô cã chøc n¨ng tæ chøc, qu¶n lý, chØ ®¹o, ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña toµn c«ng ty ®¶m b¶o cã hiÖu qu¶ vµ tu©n thñ theo dóng quy ®Þnh cña ngµnh, ph¸p luËt cña Nhµ níc trªn c¸c c«ng t¸c: Kho hµng H¹ long:Cung cÊp hµng cho cho c¸c ®¹i lý cña c«ng ty. Tæ chøc, khai th¸c sö dông c¬ së vËt chÊt, kü thuËt vµ lao ®éng ë kho ®¶m b¶o kinh doanh cã hiÖu qu¶ nhÊt lµ c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i. Phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ trªn ®Þa bµn thùc hiÖn c¸c ph¬ng ¸n b¶o vÖ m«i trêng, an toµn vÖ sinh lao ®éng, phßng chèng ch¸y næ. C¸c ®¹i lý cña c«ng ty: HiÖn nay c¸c ®¹i lý cña c«ng ty l»m d¶i r¸c trªn c¸c huþªn, thÞ trong toµn TØnh . C¸c ®¹i lý cã chøc n¨ng tæ chøc c¸c ho¹t ®éng b¸n lÎ, giíi thiÖu s¶n phÈm, x©y dùng m¹ng líi c¸c ®¹i lý míi cña c«ng ty… trªn ®Þa bµn Qu¶ng Ninh. 3) C¸c ®Æc ®iÓm kinh tÕ chñ yÕu cña c«ng ty. 3.1 - NhiÖm vô kinh doanh cña Ngoc Toan Co., LTD Theo nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n ®· ®îc ghi trong ®iÒu lÖ c«ng ty vµ môc tiªu kinh doanh cña c«ng ty lµ ®¸p øng ®Çy ®ñ kÞp thêi vÒ sè lîng vµ chÊt lîng, dÞch vô cho mäi nhu cÇu vÒ ga, bÕp ga vµ ®å gia dông c¸c c¸ nh©n, tËp thÓ trong tØnh, ta cã thÓ kh¸i qu¸t nhiÖm vô kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty bao gåm :  Tæ chøc nhËp hµng vµ kinh doanh c¸c lo¹i ga, bÕp ga  Tæ chøc ph©n chia hµng ho¸ cho c¸c ®¹i lý cña c«ng ty ®Ó phôc vô nhu cÇu tiªu dïng. 16  Tæ chøc c¸c dÞch vô, nghiªn cøu kÜ thuËt l¾p ghÐp c¸c ®êng èng dÉn ga c«ng nghiÖp theo nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Trong thêi gian qua nhiÖm vô kinh doanh lÜnh vùc cña c«ng ty lµ t¬ng ®èi æn ®Þnh. C«ng ty ®ang tõng bíc tiÕn hµnh ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ga vµ bÕp ga trªn c¸c mÆt hµng truyÒn thèng ®· cã. 3.2 - C¸c s¶n phÈm vµ lÜnh vùc kinh doanh chñ yÕu cña C«ng ty. a) C¸c s¶n phÈm kinh doanh cña Ngoc Toan Co., LTD. HiÖn nay thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh trªn hai nhãm mÆt hµng chñ yÕu sau:  Nhãm mÆt hµng BÕp ga gåm cã: + BÕp ga d©n dông. + BÕp ga c«ng nghiÖp.  Nhãm mÆt hµng Ga ho¸ láng. + Ga Tatal. Ngoµi ra C«ng ty cßn kinh doanh c¸c thiÕt bÞ vËt t chuyªn dông cho ga vµ bÕp ga c«ng nghiÖp. b) C¬ cÊu kinh doanh s¶n phÈm cña c«ng ty Trong nh÷ng n¨m qua c¬ cÊu s¶n phÈm cña c«ng ty cã thÓ kh¸i qu¸t th«ng qua b¶ng sau : BiÓu 1: T×nh h×nh tiªu thô cña C«ng ty qua c¸c n¨m. ChØ tiªu §VT N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 Ga Total (12kg) B 33480 48960 71280 Ga Total (45kg) B 7560 8640 10440 BÕp NhËt B¶n C 470 680 510 BÕp Goldsun C 850 2270 1650 BÕp Sakura C 740 920 862 Bé phô kiÖn Bé 820 1418 960 Nguån phßng kinh doanh C«ng ty Qua b¶ng trªn ta cã thÓ thÊy tinh h×nh tiªu thô cña c«ng ty víi c¸c s¶n phÈm ga, bÕp ga chiÕm tû träng kh¸ lín vµ æn ®Þnh. BiÓu 2: T×nh h×nh doanh thu cña C«ng ty qua c¸c n¨m. 17 §VT: Tr. ®ång ChØ tiªu N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 Ga Total (12kg) 2979,7 4650 6985,4 Ga Total (45kg) 2570,4 3024 3758,4 BÕp NhËt B¶n 639,2 9248 6936 BÕp Goldsun 253,8 930,7 667,5 BÕp Sakura 209,1 432,4 405 Bé phô kiÖn 369 638 432 Tæng doanh thu 7254,6 10599,8 12951 Lîi nhuËn tríc thuÕ 491,3 725,9 797,8 Nguån phßng kinh doanh C«ng ty MÆc dï ph¶i kinh doanh trong mét m«i trêng cã sù c¹nh tranh rÊt cao. Nhng tõ khi ®i vµo ho¹t ®éng kinh doanh c«ng ty vÉn cã sù ph¸t triÓn trong viÖc tiªu thô thÓ hiÖn th«ng qua sè doanh thu vµ lîi nhuËn C¸c n¨m 2000,2001 doanh thu vµ lîi nhuËn ®Òu t¨ng ®Æc biÖt lµ n¨m 2001 c«ng ty më thªm hµng lo¹t c¸c ®¹i lý lµm cho doanh thu, chi phÝ vµ lîi nhuËn ®Òu t¨ng m¹nh. Tuy nhiªn n¨m 2002 tuy doanh thu t¨ng kh«ng cao nhng lîi nhuËn l¹i cao h¬n so víi c¸c n¨m tríc. Ngîc l¹i, n¨m 2000 tæng doanh thu ®¹t rÊt cao gÇn ..... tr ®ång nhng lîi nhuËn l¹i gi¶m m¹nh cha b»ng 2/3 so víi n¨m 2001 vµ 2002. Cã sù kh«ng æn ®Þnh nh vËy lµ do c«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é gi¸ cè ®Þnh. Nh trong n¨m 2000 khi gi¸ dÇu trªn thÕ giíi t¨ng cao lµm gi¸ thµnh phÈm ga ho¸ láng cña c«ng ty Totalgaz giao cho Ngoc Toan Co., LTD t¨ng nhng Ngoc Toan Co., LTD vÉn kh«ng t¨ng gi¸ b¸n lÎ trªn thÞ trêng toµn tØnh. §iÒu nµy khiÕn cho doanh thu tuy t¨ng nh lîi nhuËn trªn mét ®Çu s¶n phÈm gi¶m xuèng §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng Ngµy ®Çu thµnh lËp C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch vô Ngäc To¶n cã 8 c¸n bé c«ng nh©n viªn sau gÇn s¸u n¨m sè lîng lao ®éng trong c«ng ty lµ 58 ngêi. BiÓu3: Sè lao ®éng cña c«ng ty. ChØ tiªu 1/1/2000 1/1/2001 1/12002 Sè lao ®éng 39 52 58 18 Nguån phßng kinh doanh C«ng ty Trong nh÷ng n¨m ®Çu míi ph¸t triÓn sè lîng lao ®éng cña c«ng ty t¨ng kh¸ nhanh víi mét tû lÖ t¨ng cao. §iÒu nµy lµ do sau thêi gian ®Çu c«ng ty ph¸t triÓn thªm thÞ trêng vµ lîng ga t¨ng nhanh. C«ng ty dÇn dÇn æn ®Þnh vÒ sè lîng lao ®éng, tiÕn tíi ®i s©u vµo ph¸t triÓn n©ng cao tr×nh ®é cña ®éi ngò lao ®éng. HiÖn nay, c«ng ty thùc hiÖn ®iÒu chØnh lao ®éng gi÷a c¸c cöa hµng thµnh viªn trong c«ng ty mét c¸ch hîp lý tr¸nh t¨ng thªm sè lîng lao ®éng. C¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty ngµy cµng ®îc hoµn thiÖn ®Ó thÝch hîp víi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. C¬ cÊu lao ®éng cã sù kh¸c nhau gi÷a c¸c phßng vµ cöa hµng trong c«ng ty. C¬ cÊu nµy tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm riªng cña tõng phßng vµ cöa hµng. Trong 57 lao ®éng cña c«ng ty cuèi n¨m 2002 c¬ cÊu bao gåm : - 2 lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc chiÕm 3,4 % lùc lîng lao ®éng. - 6 lao ®éng cã tr×nh ®é cao ®¼ng chiªm 10,3% lùc lîng lao ®éng. - 11 lao ®éng cã tr×nh ®é trung cÊp chiÕm 18,9% lùc lîng lao ®éng. - 39 lao ®éng lµ c«ng nh©n lùc lîng lao ®éng. Trong 58 lao ®éng cña c«ng ty hiÖn nay cã 16 lao ®éng n÷ chiÕm 27,5% tæng sè lao ®éng. 4) §Æc ®iÓm thÞ trêng ®Çu vµo vµ ®Çu ra cña Ngoc Toan Co., LTD. 4.1 - §Æc ®iÓm cña nguån c¸c s¶n phÈm ®Çu vµo Trªn c¬ së nhiÖm vô ho¹t ®éng kinh doanh ®îc giao cña c«ng ty tiÕn hµnh mua s¶n phÈm ga ho¸ láng(®ãng chai 12kg, 45kg), bÕp ga(nguyªn chiÕc) ®Çu vµo phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Nguån ®Çu vµo cña C«ng ty ®Òu ®îc nhËp tõ c¸c h·ng næi tiÕng. Bao gåm hai nhãm chÝnh ®ã lµ ga ho¸ láng, nhãm thø hai lµ bÕp ga. Sè lîng ga ho¸ láng, bÕp ga hµng n¨m nhËp vÒ c«ng ty ®îc c¨n cø vµo nhu cÇu hµng n¨m cña thÞ trêng th«ng qua kÕ ho¹ch kinh doanh trong n¨m. Trong n¨m sè lîng nhËp vÒ thêng xuyªn ®îc thay ®æi cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ. Nguån ga ho¸ láng hiÖn nay cña c«ng ty trong thêi gian qua chñ yÕu tõ c«ng ty liªn doanh Totalgaz H¶i phßng. C¸c lo¹i bÕp ga NhËt B¶n nh Rinnai, Paloma.., c¸c lo¹i bÒp ga liªn doanh nh Sakura, Goldsun...,cã tuæi thä vµ ®é an toµn cao. HiÖn nay, nguån hµng cung cÊp cho C«ng ty lµ t¬ng ®èi æn ®Þnh, Ýt cã thay ®æi trong thêi gian qua. C«ng ty ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó duy tr× mèi quan hÖ tèt ®Ñp víi nh÷ng nhµ cung cÊp. 19 Tuy nhiªn, do ®Æc ®iÓm nguån hµng ®Òu ph¶i nhËp tõ níc ngoµi cña c¸c nhµ cung cÊp nªn ®· cã nh÷ng ¶nh hëng nhÊt ®Þnh tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Do ®ã C«ng ty thêng xuyªn ph¶i ®Æt hµng tõ tríc (c¨n cø vµo lîng tån kho vµ nhu cÇu ®Æt hµng). ChÝnh v× vËy, trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn cã thÓ x¶y ra nhiÒu thay ®æi trªn thÞ trêng lµm thiÖt h¹i cho c«ng ty. C«ng ty còng tèn nhiÒu chi phÝ trong viÖc dù tr÷ hµng ho¸ phôc vô cho tiªu dïng. Gi¸ cña c¸c lo¹i ga vµ bÕp ga th¬ng xuyªn thay ®æi g©y khã kh¨n cho C«ng ty trong viÖc x¸c ®Þnh gi¸ ®Æt mua. 4.2 - ThÞ trêng ®Çu ra cña Ngoc Toan Co., LTD. Lµ mét trong nh÷ng nhµ cung cÊp hµng ®Çu ë Qu¶ng ninh nãi chung, thÞ trêng H¹ long nãi riªng vÒ c¸c lo¹i ga, bÕp ga nªn thÞ trêng cña c«ng ty réng lín vµ ®a d¹ng. C¸c s¶n phÈm c«ng ty kinh doanh cã mÆt trªn tÊt c¶ c¸c huyÖn, thÞ trong tØnh th«ng qua c¸c c¸c ®¹i lý cña c«ng ty trong khu vùc. Vµ cã thÓ nãi c¸c s¶n phÈm c«ng ty kinh doanh ®Òu cã kh¸ch hµng. §èi víi ga ho¸ láng , bÕp ga kh¸ch hµng cña c«ng ty cã thÓ ®îc chia thµnh hai lo¹i chÝnh.  Lo¹i nhãm c¸c kh¸ch hµng c«ng nghiÖp vµ th¬ng m¹i. Kh¸ch hµng c«ng nghiÖp lµ nh÷ng kh¸ch hµng mua hµng cña c«ng ty ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt cña m×nh cßn kh¸ch hµng th¬ng m¹i lµ kh¸ch mua hµng cña c«ng ty vµ sau ®ã b¸n l¹i ®Ó kiÕm lêi. Hai lo¹i kh¸ch hµng nµy tuy môc ®Ých kinh doanh kh¸c nhau nhng ®èi víi c«ng ty vµ ®Æc trng s¶n phÈm mµ c«ng ty cung cÊp nªn c«ng ty xÕp 2 lo¹i kh¸ch hµng nµy thµnh 1 nhãm. C¸c ®Æc trng vµ yªu cÇu cña nhãm kh¸ch hµng c«ng nghiÖp - th¬ng m¹i: + Hç trî kÜ thuËt trong thiÕt kÕ vµ lùa chän thiÕt bÞ: Ga láng cïng c¸c c«ng nghÖ sö dông ga láng lµ s¶n phÈm míi t¹i thÞ trêng ViÖt Nam nãi chung vµ thÞ trêng Qu¶ng ninh nãi riªng, hiÓu biÕt cña c¸c nhµ s¶n xuÊt víi chóng cßn h¹n chÕ. Cïng víi vai trß cña c«ng nghÖ ®èi víi s¶n phÈm cuèi cïng cña kh¸ch hµng s¶n xuÊt, c¸c nhµ s¶n xuÊt lu«n ®ßi hái sù hç trî cña c¸c nhµ cung cÊp vÒ hÖ thèng cung cÊp ga láng, t vÊn lùa chän thiÕt bÞ sö dông phï hîp. §Ó ®¸p øng ®îc nhu cÇu nµy ®ßi hái c¸c nhµ cung cÊp ph¶i hiÓu s©u vÒ ngµnh hµng vµ cã kiÕn thøc chuyªn m«n míi tiÕp cËn ®îc nhãm kh¸ch hµng nµy. + NhiÒu lùc lîng ¶nh hëng tíi qu¸ tr×nh mua hµng: §Æc thï cña nhãm kh¸ch hµng nµy lµ cã nhiÒu bé phËn, c¸ nh©n tham gia vµo qu¸ tr×nh lùa chän vµ quyÕt ®Þnh mua hµng ho¸. C¸c bé phËn nµy thêng cã tÝnh chuyªn nghiÖp cao trong ®µm ph¸n, giao dÞch vµ lùa chän hµng ho¸, nhµ cung cÊp. §Æc ®iÓm nµy ®ßi hái nhµ cung cÊp kh«ng nh÷ng cã kiÕn thøc vÒ kÜ thuËt ngµnh hµng mµ cßn ph¶i hiÓu biÕt, n¾m ®îc c¸c t¸c nh©n chñ chèt cña trung t©m mua hµng vµ tÝnh n¨ng ®éng cao trong ®µm ph¸n, giao dÞch. 20
- Xem thêm -