Tài liệu 30 bài tập trạng từ có lời giải chi tiết

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 118 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Trạng từ phần 1 Fill in the blank. Adjective or adverb? Question 1: I have just read an______ book. A. amazing B. Amazingly Question 2: These are _______ students. A. excellent B. excellently Question 3: It was raining ______. A. light B. lightly Question 4: The wild bears seem________ . A. fierce B. Fiercely Question 5: He studies very ________. A. hard B. Hardly Question 6: I searched the drawer________ . A. careful B. carefully Question 7: They did the exam pretty________ . A. bad B. badly Question 8: I was ________ injured after the accident. A. serious B. Seriously Question 9: It’s really ______weather out there . A. awful B. awfully Question 10: My mom looked so ________ when she cooke A. happy B. happily Question 11: I can do this exercise…………………… A. easy B. easily Question 12: Hermione sounds very…………………… in her new job. A. confident B. Confidently Question 13: They look …………………… at the students. A. angry B. angrily Question 14: I agree with you…………………… about that matter. A. complete B. Completely Question 15: This apple is very……………………. A. lovely B. Sweetly Question 16: They both study English very…………………… Trang 1 http://ebomb.edu.vn/ – Học tiếng Anh Online dành cho học sinh THPT A. good B. well Question 17: Helen is such a …………………… girl. A. beautiful B. beautifully Question 18: Her sister plays the piano…………………… A. beautiful B. beautifully Question 19: He completes his work…………………… A. perfect B. perfectly Question 20: Tom is a ……………………pupil. A. lazy B. lazily Question 21: He's really lazy and _____ tries. A. hard B. Hardly Question 22: I've been having a lot of headaches ____. A. late B. Lately Question 23: Check your work ____. A. careful B. carefully Question 24: The TV's far too ____. A. loud B. loudly Question 25: Maria …. opened her present. A. Slow B. Slowly Question 26: Don't speak so …... I can't understand you. A. Fast B. Fastly Question 27: Jack is …. upset about losing his keys. A. Terribly B. Terrible Question 28: Robin looks … . What's the matter with him? A. Sadly B. Sad Question 29: Kevin is ….. clever. A. Extremely B. Extreme Question 30: The book was very….. written . A. good B. Well Put the adverbs in brackets into correct positions. Choose the sentence with the correct order. Question 31: I take sugar in my coffee. (sometimes) A. Sometimes take B. Take sometimes Trang 2 http://ebomb.edu.vn/ – Học tiếng Anh Online dành cho học sinh THPT Question 32: Tom is very friendly. (usually) A. Is usually B. Usually is C. Very friendly usually Question 33: Peter gets angry. (never) A. Never gets B. Gets never C. Angry never Question 34: They read a book. (always) A. Read always B. Always read Question 35: He listens to the radio. (often) A. Often listens B. Listens often Đáp án 1-A 2-A 3-B 4-A 5-A 6-B 7-B 8-B 9-A 10-A 11-B 12-A 13-A 14-B 15-A 16-B 17-A 18-B 19-B 20-A 21-B 22-B 23-B 24-A 25-B 26-A 27-A 28-B 29-A 30-B 31-A 32-A 33-A 34-B 35-A LỜI GIẢI CHI TIẾT Question 1: Đáp án A Trước danh từ dùng tính từ để bổ nghĩa cho danh từ Dịch: Tôi vừa đọc một cuốn sách tuyệt vời. Question 2: Đáp án A Trước danh từ dùng tính từ để bổ nghĩa cho danh từ Dịch: Đây là những sinh viên xuất sắc. Question 3: Đáp án B Rain là động từ thường nên dùng trạng từ để bổ nghĩa cho động từ Dịch: Lúc đó trời mưa nhẹ Question 4: Đáp án A Các động từ như seem, look, sound,... đi cùng với tính từ Dịch: Những con gấu hoang dã trông có vẻ hung dữ. Question 5: Đáp án A Hard vừa là tính từ vừa là trạng từ, hardly là trạng từ nhưng mang nghĩa khác ( hardly= hiếm khi) Dịch: Cậu ấy học rất chăm chỉ Question 6: Đáp án B Trang 3 http://ebomb.edu.vn/ – Học tiếng Anh Online dành cho học sinh THPT Dịch: Tôi tìm ngăn kéo một cách cẩn thận Question 7: Đáp án B Dịch: Họ làm bài thi khá tệ Question 8: Đáp án B Ở đây cần một trạng từ bổ sung nghĩa cho phân từ 2 Injured, chú ý trong câu nếu có to be +a + PII thì a chắc chắn là trạng từ Dịch: Tôi bị thương nặng sau vụ tai nạn. Question 9: Đáp án A Dịch: Thời tiết ngoài kia thực sự là khủng khiếp Question 10: Đáp án A Dịch: Mẹ tôi trông thật hạnh phúc khi bà ấy nấu ăn. Question 11: Đáp án B Dịch: Tôi có thể làm bài tập này một cách dễ dàng Question 12: Đáp án A Dịch: Hermione có vẻ rất tự tin trong công việc mới Question 13: Đáp án A Dịch: Họ nhìn các sinh viên một cách đầy giận dữ Question 14: Đáp án B Dịch: Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn về vấn đề này Question 15: Đáp án A Dịch: quả táo này rất đáng yêu Question 16: Đáp án B Dịch: Cả hai người họ đều học Tiếng anh rất tốt Question 17: Đáp án A Dịch: Helen là một cô nàng rất xinh đẹp Question 18: Đáp án B Dịch: Chị gái của cô ấy chơi piano rất hay Question 19: Đáp án B Dịch: Anh ta hoàn thành công việc một cách hoàn hảo Question 20: Đáp án A Dịch :Tom là một học sinh rất lười biếng Question 21: Đáp án B Dựa vào nghĩa của câu thì cần chọn hardly ( anh ta rất lười và hầu như không cố gắng) . Trang 4 http://ebomb.edu.vn/ – Học tiếng Anh Online dành cho học sinh THPT trạng từ Hard không đứng trước động từ) Question 22: Đáp án B Lately: gần đây ( gần đây tôi bị đau đầu khá nhiều, lately là trạng từ dấu hiệu của thì hoàn thành) Question 23: Đáp án B Dịch: Kiểm tra công việc của bạn một cách cẩn thận Question 24: Đáp án A Dịch: TV quá lớn Question 25: Đáp án B Dịch: Maria mở món quà của cô ấy một cách chậm dãi Question 26: Đáp án A Dịch: Đừng nói quá nhanh. Tôi không thể hiểu nổi Question 27: Đáp án A Dịch: Jack thật sự khó chịu vì mất chìa khoá của anh ấy. Question 28: Đáp án B Dịch: Robins trông rất buồn. Có chuyện gì với anh ta vậy? Question 29: Đáp án A Dịch: Kevin cực kỳ thông minh. Question 30: Đáp án B cần trạng từ để bổ nghĩa cho phân từ II written DỊch: Cuốn sách được viết rất tốt Question 31: Đáp án A Trạng từ chỉ tần suất đứng trước động từ thường và đứng sau động từ to be Dịch: Tôi thường cho thêm đường vào cà phê Question 32: Đáp án A Dịch: Tom thường rất thân thiện Question 33: Đáp án A Dịch: Peter không bao giờ nổi giận Question 34: Đáp án B Dịch: Họ luôn luôn đọc sách Question 35: Đáp án A Dịch: Anh ta thường nghe đài radio Trang 5 http://ebomb.edu.vn/ – Học tiếng Anh Online dành cho học sinh THPT Trạng từ phần 2 Adjectives or adverbs? Question 1: Tom is … . He works… . A. Slow, slowly B. Slowly, slow Question 2: Sue is a … girl. She climbed up the ladder … . A. Careful, carefully B. Carefully, careful Question 3: The dog is … . It barks… . A. Angry, angryly B. Angry, angrily Question 4: He acted … . He’s an … actor. A. Excellent, excellently B. Excellently, excellent Question 5: They learn English … . They think English is an … language. A. Easy, easily B. Easily, easy Question 6: Max is a … singer. He sings… . A. Good, well B. Well, good Question 7: It's … cold today. The cold wind is… . A. Awful, awful B. Awfully, awful Question 8: Dogs rely on their noses as they can smell extremely______ If that is true, why does dog food smell not so ....... ? A. Good, good B. Well, good Question 9: The little boy looked … . I went over to comfort him and he looked at me… . A. Sad, sad B. Sad, sadly Question 10: I tasted the soup … but it tasted … . A. Careful, wonderfully B. Carefully, wonderful adjectives or adverbs? Question 11: He … reads a book. A. Quick B. quickly Question 12: Mandy is a … girl. A. Pretty B. Prettily Question 13: The class is … loud today. A. Terrible B. Terribly Question 14: Max is a … singer. A. Good B. Well Question 15: You can … open this tin. Trang 1 http://ebomb.edu.vn/ – Học tiếng Anh Online dành cho học sinh THPT A. Easy B. Easily Question 16: It's a … day today. A. Awful B. awfully Question 17: She sings the song … . A. Inspiring B. Inspiringly Question 18: He is a … driver. A. Careful B. Carefully Question 19: He drives the car … . A. Careful B. Carefully Question 20: The dog barks … . A. Loud B. loudly Đặt trạng từ vào đúng chỗ trong câu: Question 21: He has read that book . (already). A. Already has read B. Has already read Question 22: This book is interesting (extremely). A. Extremely is interesting B. Is extremely interesting Question 23: I haven't been there (before). A. Haven’t before been there B. Haven’t been there before Question 24: He has a bad pain in his chest (today, very). A. Has a very bad pain in his chest today B. Has a very bad pain in his chest today Question 25: He arrives (on time, never, at the meeting). A. Never arrives at the meeting on time. B. Never arrives on time at the meeting Question 26: I saw Dan (at the lecture, last night). A. Last night at the lecture B. At the lecture last night Question 27: I will be there (certainly, by 2 o'clock). A. Will certainly be there by 2 o’clock B. By 2 o’clock will be there certainly Question 28: He left the office (this afternoon, early). A. This afternoon early B. Early this afternoon Question 29: She will return the book (next week, to, the library). A. Return the book next week to the library B. Return the book to the library next week Question 30: She went (at 6 o'clock, to school). A. Went to school at 6 o’clock B. Went at 6 o’clock to school Question 31: He was born (in 1392, at 10 am, on June 14th). Trang 2 http://ebomb.edu.vn/ – Học tiếng Anh Online dành cho học sinh THPT A. Born at 10 am, on June 14th, in 1932 B. Born in 1932, on June 14th, at 10 am. Question 32: They stayed (all day, quietly, there). A. there quietly all day B. quietly there all day Đáp án 1-A 2-A 3-B 4-B 5-B 6-A 7-B 8-B 9-B 10-B 11-B 12-A 13-B 14-A 15-B 16-A 17-B 18-A 19-B 20-B 21-B 22-B 23-B 24-A 25-A 26-B 27-A 28-B 29-B 30-A 31-A 32-A LỜI GIẢI CHI TIẾT Question 1: Đáp án A slow là tính từ bổ nghĩa cho động từ tobe. slowly là trạng từ bổ nghĩa cho động từ thường Dịch nghĩa: Tom là một người chậm chạp. Anh ta làm việc rất chậm. Question 2: Đáp án A tính từ bổ nghĩa cho động từ tobe, trạng từ bổ nghĩa cho động từ thường Dịch: Sue là một cô nàng cẩn thận. Cô ấy trèo lên các bậc thang một cách cẩn thận. Question 3: Đáp án B ính từ bổ nghĩa cho động từ tobe, trạng từ bổ nghĩa cho động từ thường Dịch: Con chó này rất dữ. Nó sủa một cách đầy giận dữ. Question 4: Đáp án B tính từ bổ nghĩa cho động từ tobe, trạng từ bổ nghĩa cho động từ thường Dịch: Anh ta diễn rất giỏi. Anh ta là một diễn viên xuất sắc Question 5: Đáp án B tính từ bổ nghĩa cho động từ tobe, trạng từ bổ nghĩa cho động từ thường Dịch: Họ học tiếng Anh rất dễ dàng. Họ nghĩ tiếng Anh là một ngôn ngữ dễ Question 6: Đáp án A tính từ bổ nghĩa cho động từ tobe, trạng từ bổ nghĩa cho động từ thường Dịch: Max là một ca sĩ giỏi. Cô ấy hát rất tốt Question 7: Đáp án B tính từ bổ nghĩa cho động từ tobe, trạng từ bổ nghĩa cho động từ thường Dịch: Hôm nay trời lạnh kinh khủng. Gió lạnh thật khủng khiếp Trang 3 http://ebomb.edu.vn/ – Học tiếng Anh Online dành cho học sinh THPT Question 8: Đáp án B Chú ý trong câu này: smell well: có khả năng đánh hơi tốt, smell good: có mùi thơm ngon Dịch: Loài chó thường dựa vào mũi của chúng vì chúng có khả năng đánh hơi rất tốt. Nếu điều đó là đúng, tại sao thức ăn của chó lại không có mùi vị thơm ngon? Question 9: Đáp án B Look sad: nhìn có vẻ buồn Look at me sadly: nhìn tôi buồn bã Dịch: Cậu bé trông có vẻ buồn. Tôi đã đến để an ủi cậu ta và cậu ta nhìn tôi buồn bã. Question 10: Đáp án B Taste carefully: nếm một cách cẩn thận Taste wonderful: có vị ngon tuyệt cú mèo Question 11: Đáp án B Dịch: Anh ta đọc sách rất nhanh Question 12: Đáp án A Mandy là một cô gái xinh đẹp Question 13: Đáp án B Dịch: Hôm nay lớp học thật ồn ào Question 14: Đáp án A Dịch: Max là một ca sĩ giỏi Question 15: Đáp án B Dịch: Bạn có thể dễ dàng mở chiếc hộp này Question 16: Đáp án A Hôm nay là một ngày tồi tệ Question 17: Đáp án B Inspiring: truyền cảm dịch: cô ấy hát bài hát này thật truyền cảm Question 18: Đáp án A Dịch: Anh ta là một tài xế rất cẩn thận Question 19: Đáp án B Dịch: anh ta lái xe rất cẩn thận Question 20: Đáp án B Dịch: Con chó sủa rất lớn Question 21: Đáp án B Trang 4 http://ebomb.edu.vn/ – Học tiếng Anh Online dành cho học sinh THPT Trạng từ trong thì hiện tại hoàn thành thường đứng giữa has/have và PII Dịch: Anh ấy vừa đọc quyển sách đó xong Question 22: Đáp án B Trạng từ chỉ mức độ đứng sau động từ to be và trước tính từ Dịch: Quyển sách này rất thú vị Question 23: Đáp án B Before trong câu hiện tài hoàn thành đứng ở cuối câu Dịch: Tôi chưa bao giờ đến đây Question 24: Đáp án A Trạng từ chỉ vị trí đứng trước trạng từ chỉ thời gian Dịch: hôm nay anh ta có một vết thương rất tồi tệ trên ngực Question 25: Đáp án A Dịch: Ông ta không bao giờ đến buổi họp đúng giờ Question 26: Đáp án B Trạng từ chỉ vị trí đứng trước trạng từ chỉ thời gian Dịch: Tôi đã nhìn thấy Đan ở buổi diễn thuyết tối hôm qua Question 27: Đáp án A Trạng từ chỉ vị trí đứng trước trạng từ chỉ thời gian Dịch: Tôi chắc chắn sẽ có mặt ở đó trong vòng 2 tiếng nữa Question 28: Đáp án B Early this afternoon: quá trưa Dịch: Ông ấy đã rời văn phòng lúc quá trưa Question 29: Đáp án B Dịch: Cô ấy sẽ trả lại cuốn sách này cho thư viện vào tuần sau Question 30: Đáp án A Dịch: Cô ấy đi học lúc 6 giờ Question 31: Đáp án A Dịch: Anh ta chào đời lúc 10 giờ sáng ngày 14/6/1932 Question 32: Đáp án A Dịch: Họ đã ở đây yên lặng suốt cả ngày Trang 5 http://ebomb.edu.vn/ – Học tiếng Anh Online dành cho học sinh THPT Trạng từ phần 3 Adverb or adjective? Question 1: They dance the Tango........ A. beautiful B. beautifully Question 2: She planned their trip to Greece very....... A. careful B. carefully Question 3: Jim painted the kitchen very....... A. bad B. badly Question 4: She speaks very ...... A. soft B. softly Question 5: Turn the stereo down. It's .......lou A. deafening B. deafeningly Question 6: He skipped________ down the road to school. A. Happy B. Happily Question 7: He speaks too ....... A. fast B. fastly Question 8: She knows the road ........ A. good B. well Question 9: He plays the guitar....... A. Charming B. Charmingly Question 10: We're going camping tomorrow so we mustn’t get up ....... A. late B. lately Question 11: Andy doesn't often work ..... A. hard B. hardly Chọn tính từ hoặc trạng từ thích hợp vào câu sau: Question 12: As the play unfolds, the audience is ________brought into the grip of an awful evil. A. subtle B. subtly Question 13: In a bold, sometimes__________ form there is nothing academi A. careless B. carelessly Question 14: The ______updated detective tale succeeded despite a serious flirt with cliches. A. clever B. cleverly Question 15: Last week we buried my closest friend, and it was a _________moving service. A. Deep B. Deeply Trang 1 http://ebomb.edu.vn/ – Học tiếng Anh Online dành cho học sinh THPT Question 16: In times gone by, the paddle steamers docked to pick up their loads of ________ baled cotton. A. fresh B. freshly Question 17: All goes.........., and after some time he feels relaxed enough to go for a walk. A. Good B. Well Question 18: Your trigger........ friend isn't in the house. A. happy B. happily Question 19: The gulf between the 'rich' and the 'poor' has narrowed, to the point that the word 'poor' is __________applicable. A. Hard B. Hardly Question 20: ___________, the changes the adapter has made seem designed to make the story even more frightening. A. Interesting B. Interestingly Question 21: He joined dozens of others that sailed _________toward the surface. A. lazy B. lazily Question 22: He swore so _______ at the top of his voice, that she didn't get any sleep all the next night. A. loud B. loudly Question 23: Frankly, it is very _________done. A. good B. good Question 24: Such ______balances of economic integration are hard to sustain for more than a single generation. A. nice B. nicely Question 25: There are already rumours that publishers are feeling .............. A. nervous B. nervously Question 26: Children should be cared for by a _______and healthy family. A. normal B. normally Question 27: We hoped this war could be resolved both _______and with as few civilian casualties as possible. A. quick B. quickly Question 28: All we wanted to do was to stand very_________and look and look and look. A. quiet B. quietly Question 29: He wanted to pat her neck ________because she was so wonderful to touch. Trang 2 http://ebomb.edu.vn/ – Học tiếng Anh Online dành cho học sinh THPT A. most B. mostly Question 30: It was ________packaged and wrapped in pretty, recycled paper A. nice B. nicely Đáp án 1-B 2-B 3-B 4-B 5-B 6-B 7-A 8-B 9-B 10-A 11-A 12-B 13-A 14-B 15-B 16-B 17-B 18-A 19-B 20-B 21-B 22-B 23-B 24-A 25-A 26-A 27-B 28-B 29-B 30-B LỜI GIẢI CHI TIẾT Question 1: Đáp án B Dịch: Họ nhảy Tango rất đẹp Question 2: Đáp án B Dịch: Cô ấy đã lên kế hoạch cho chuyến đi của họ đến Hy Lạp rất cẩn thận Question 3: Đáp án B Dịch: Jim đã sơn nhà bếp thật tồi tệ Question 4: Đáp án B Dịch: Cô ấy nói rất dịu dàng Question 5: Đáp án B deafeningly loud: to điếc cả tai Dịch: Hãy vặn nhỏ cái đài lại. Nó to đến điếc cả tai Question 6: Đáp án B Question 7: Đáp án A fast vừa là tính từ vừa là trạng từ Dịch: Anh ta nói quá nhanh Question 8: Đáp án B Dịch: Cô ấy biết rất rõ về con đường này Question 9: Đáp án B Charming: quyến rũ, hấp dẫn Dịch: Anh ấy chơi đàn ghi-ta rất hấp dẫn Question 10: Đáp án A Dịch: Ngày mai chúng ta sẽ đi cắm trại vì thế chúng ta không được dậy muộn Question 11: Đáp án A Trang 3 http://ebomb.edu.vn/ – Học tiếng Anh Online dành cho học sinh THPT Dịch: Andy thường không làm việc chăm chỉ Question 12: Đáp án B subtly bổ nghĩa cho phân từ 2 brought: be subtly brought: được nhẹ nhàng đưa đến Question 13: Đáp án A careless bổ sung nghĩa cho danh từ form Question 14: Đáp án B Cleverly bổ nghĩa cho phân từ 2 updated Question 15: Đáp án B Dịch: Tuần trước chúng tôi đã mai táng người bạn thân nhất của tôi và đó là một buổi lễ xúc động sâu sắc Question 16: Đáp án B Dịch: Trong thời gian trôi qua, tàu hơi nước chạy bằng guồng đã cập cảng để đón các tải bông tươi đóng kiện của họ Question 17: Đáp án B Dịch:Tất cả diễn ra tốt đẹp, và sau một lúc anh ấy cảm thấy đủ thư giãn để đi dạo. Question 18: Đáp án A Trigger happy: liều lĩnh dễ nổi nóng Dịch: Người bạn hiếu chiến của bạn không có trong ngôi nhà. Question 19: Đáp án B Applicable: áp dụng được Dịch: Hố ngăn cách 'giàu' và 'nghèo' đã thu hẹp, đến mức chữ 'nghèo' là hầu như không có hiệu lực Question 20: Đáp án B Dịch: Điều thú vị là, những thay đổi các bộ chuyển đổi đã được thực hiện dường như được thiết kế để làm cho câu chuyện thậm chí còn đáng sợ hơn nữa. Question 21: Đáp án B Question 22: Đáp án B Question 23: Đáp án B Dịch: Thành thật mà nói, nó được thực hiện rất tốt Question 24: Đáp án A Question 25: Đáp án A Sau động từ feel cộng với tính từ Question 26: Đáp án A Trang 4 http://ebomb.edu.vn/ – Học tiếng Anh Online dành cho học sinh THPT Dịch: Trẻ em cần được chăm sóc bởi một gia đình bình thường và khỏe mạnh. Question 27: Đáp án B Dịch: Chúng tôi hy vọng cuộc chiến này có thể được giải quyết một cách nhanh chóng và với càng ít dân thường bị thương vong càng tốt. Question 28: Đáp án B Dịch: Tất cả những thứ chúng tôi muốn làm là đứng lặng và nhìn, nhìn, nhìn Question 29: Đáp án B Mostly because: chủ yếu là vì Question 30: Đáp án B nicely packaged: đóng gói đẹp đẽ cẩn thận Trang 5 http://ebomb.edu.vn/ – Học tiếng Anh Online dành cho học sinh THPT Trạng từ phần 4 Question 1: Jack spoke .......... to the audience urging them to elect him president of the union. He knew he had a .......... chance of winning the election. A. Confidently/ good B. confident/ well C. confidently/ well Question 2: Melanie ........ ate her lunch. She knew the meeting was ......... and she didn't want to be late. A. Quick/ important B. quickly/ importantly C. quickly/ important Question 3: Sophie lived in Thailand for several years. She speaks Thai .............., and she knows the culture very ............. A. fluently/ good B. fluently/ well C. fluent/ well Question 4: The ......... , humid weather made it difficult to enjoy the tropical beach. Miriam seemed more ......... than relaxed. A. hot/ uncomfortable B. hot/ uncomfortablely C. hotly/ uncomfortably Question 5: The entrance examination is ......... challenging. Very few people make it into the .......... medical school. A. extreme/ prestigiously B. extremely/ prestigious C. exstreme/ prestigious Question 6: This airline's .......... lack of organization is astounding. I have been very ............ up to this point, but I am going to lose my temper if you don't find my baggage immediately. A. completely/ patient B. complete/ patient C. completely/ patiently Question 7: The young girl sings ....... well for someone her age. Her performance was ......... to say the least. A. amazingly/ spectacular B. amazing/ spectacular C. amazing/ spectacularly Question 8: The skies became surprisingly .......... as the moon moved between the Earth and the Sun. As the eclipse progressed, the people in the streets stood ............. waiting for the sun's warmth to return. A. darkly/ silently B. dark/ silent C. dark/ silently Question 9: Although Beth speaks .......... and seems quite ........... , she is the leading expert in her field. Don't underestimate her abilities. A. softly/ timid B. soft/ timid C. softly/ timidly Question 10: After the medieval cathedral was ........ burnt down last year, the city .......... rebuilt it stone for stone. It looks exactly the same as it did before the fire. A. tragical/ quick B. tragically/ quickly C. tragical/ quickly Trang 1 http://ebomb.edu.vn/ – Học tiếng Anh Online dành cho học sinh THPT Question 11: We .......... noticed changes in Diane's personality; she became ......... and withdrawn from her friends and family. We finally realized that we had to do something about her drinking problem before it was too late. A. gradually/ quiet B. gradually/ quiet C. gradual/ quiet Question 12: Nicole grew ......... from the hours of overtime at work. It became quite ........... that she needed a long vacation. A. tired/ obvious B. tiredly/ obviously C. tiredly/ obvious Question 13: The tomato plants grew ........... in the rich soil. Mrs. Ficara intended to use the homegrown tomatoes to make her ........... tempting lasagna. A. quick/ delicious B. quickly/ deliciously C. quickly/ deliciously Question 14: Mr. Tanzer ........ donated $1,000,000 to the law school's scholarship fund. With this money, they will be able to help low-income students cope with the ......... cost of education. A. generous/ increase B. generous/ increasely C. generously/ increasing Question 15: Tim is ........ known for his sense of humor. Last Saturday, when he told the joke about the fireman and the school teacher, everybody there started laughing ............ A. well/ uncontrollable B. good/ uncontrollable C. well/ uncontrollably Choose the best answer: Question 16: I ______ want to know what happened. A. exactly B. purely C. simply D. highly Question 17: Don't worry. It's __________ safe. You won't fall. A. finely B. deeply C. fully D. completely Question 18: The future will be _______ shaped by technology. A. merely B. specially C. largely D. purely Question 19: Everything will be ____________ cheaper in the sales. A. widely B. greatly C. considerably D. particularly Question 20: There's nothing ________ similar to this product. A. closely B. remotely C. nearly D. wildly Question 21: They succeeded in _____ exploiting their opportunities. A. hardly B. entirely C. fully D. deeply Question 22: Nobody answering the phone doesn't ___________ mean there's no-one there. A. necessarily B. surely C. wholly D. strictly Question 23: It is _________ true that education is becoming global. Trang 2 http://ebomb.edu.vn/ – Học tiếng Anh Online dành cho học sinh THPT A. exactly B. reliably C. certainly D. fully Question 24: The problem was _______ corrected. A. swiftly B. freshly C. distinctly D. rightly Question 25: All his clothes were ______ laid out on the bed. A. neatly B. exactly C. evenly D. perfectly Question 26: We were _________ considering selling the house. A. heavily B. seriously C. brightly D. fully Question 27: It was a long time ago, but I do _______ remember when we first arrived in our new home. A. hardly B. vaguely C. softly D. nearly Đáp án 1-A 2-C 3-B 4-A 5-B 6-B 7-A 8-C 9-A 10-B 11-A 12-A 13-B 14-C 15-C 16-C 17-D 18-C 19-C 20-B 21-C 22-A 23-C 24-A 25-A 26-B 27-B LỜI GIẢI Question 22: Đáp án A Không có ai trả lời điện thoại không nhất thiết (necessarily) nghĩa là không có ai ở đó Question 24: Đáp án A Vấn đề này đã được sửa chữa lại 1 cách nhanh chóng, ngay lập tức (swiftly) Distinctly= clearly or very: 1 cách rõ ràng, rất nhưng nó academic hơn rất nhiều nên chị khuyến khích các em sử dụng Trang 3 http://ebomb.edu.vn/ – Học tiếng Anh Online dành cho học sinh THPT Trạng từ phần 5 I. Choose the correct answers. Adv or adj? Question 1: We could walk _______around the aircraft during the flight. A. free B. freely Question 2: I’m getting quite_______. A. Hungry B. Hungrily Question 3: The man looked _______around the room. A. Thoughtful B. Thoughtfully Question 4: Have I filled this form in________? A. right B. rightly Question 5: I’m pleased the plan worked so__________. A. Good B. well Question 6: She invented a new kind of wheelchair for__________. A. the disabled B. the disabled people Question 7: I’m very ___________about what to do. A. Confused B. confusing Question 8: They performed the experiment___________. A. Scientifically B. scientificly Question 9: Don't get me ______ A. Wrongly B. wrong Question 10: _______, everybody dies. A. Natural B. Naturally Question 11: This ______ means I don’t want to do your dirty jobs. A. Basically B. Basic Question 12: My mind went_______. A. Blackly B. Black Question 13: Rain kept pouring down. It was raining_______ A. Fiercely B. Fierce Question 14: My Halloween custom looks so______ A. Hideous B. Hideously Question 15: As he read, I fell in love the way you fall asleep:______, and then all at once. A. Slowly B. Slow Question 16: The marks humans leave are too ______scars. Trang 1 http://ebomb.edu.vn/ – Học tiếng Anh Online dành cho học sinh THPT A. Often B. Oftenly Question 17: Love is keeping the promise ________ A. Anyway B. Any way Question 18: The book portrays death________ A. Truthful B. Truthfully Question 19: You are so busy being you that you have no idea how ______unprecedented you are. A. Utterly B. Utter Question 20: “Headline?”he aske"Swing Set Needs Home,” I sai"_____Lonely Swing Set Needs Loving Home.” A. Desperately B. Desperate Question 21: Look, let me just say it: He was hot. A nonhot boy stares at you ________and it is, at best, awkward and, at worst, a form of assault. But a hot boy . . . well. A. relentlessly B. relentless II. Choose the correct answers. Question 22: Janet: Is this the _____ car you've just bought? Nigel: That’s right. Well, it’s second-hand of course. A. New B. newly Question 23: Janet: It’s _________buying a car, isn’t it? A. Excited B. exciting Question 24: Nigel: We’ll, it was a bit of a problem actually because I didn’t have much money to spen But I managed to find one that wasn’t very .......................... A. Expensive B. Expensive Question 25: Janet: It looks very ................................ I must say. A. Nice B. nicely Question 26: Nigel: Its ten years old, so I was …………………. what good condition it’s in. A. Surprisingly B. Surprised Question 27: The man I bought it from is over eighty, and he always drove it very ……………………… he sai A. Careful B. Carefully Question 28: He never took it out if it was raining, which I find …………………….. A. Amusing B. Amusingly Question 29: Nigel: He was a …………………….. old chap. Trang 2 http://ebomb.edu.vn/ – Học tiếng Anh Online dành cho học sinh THPT
- Xem thêm -