Tài liệu 3. bảo tàng lăng mộ triệu văn vương tại quảng châu - trương thái du

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 179 |
  • Lượt tải: 1
vnthuquan

Tham gia: 16/03/2015

Mô tả:

3. Bảo tàng lăng mộ Triệu Văn Vương tại Quảng Châu - Trương Thái Du
3 t r u t u Trương Thái Du u Trương Thái Du 3 t r u u u ừ các b t đó đọc đầu sác từ dự á sác c t ết bị d đ ng Nguồn: http://vnthuquan.net/ T o ebook: Nguyễn Kim Vỹ. MỤC LỤC 3 t r u t u u t u u Trương Thái Du 3 Đa số b t p úv x a, k ô ữ sa r u Hồ M ẫy H a Na cô vê t ấy đ y c bê tr ẹ v ửa ầ t ấ đẫ ớc c a 6k u ồ s c í Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ a qu ằ trì H a đều có ớ t địa c ỉ v t số 867 đ ờ N d k ỉ rọ ủy [1], c áu G p ó s , tì cổ ọc v a cờ t ô đá rất cu c v t ật bất t tr qua của Na ờ, t r u Đ (? – 137 tr ớc N), ô N) [2] ều t đá xếp c ồ đẽ k á vuô c ịu ổ sức ặ a t ê , t các cô a p ế đá đ ợc a suốt ru Đ y yê tr ề đồ , ồ a sập ẳ , có ẽ d k ô Đô t ú ổ tế , đ ợc p át (từ 137 đế 122 ằ c p u t r u vù ỏ để x y dự r u Hồ có t ể ô đ ợc 16 a tá c í t qu đồ đ ợc c u, tỉ y Há của Na ề có dấu tíc bị x d vật tì p ố u á trị tr c ếc về bê trá cổ 1983, k ở của t k ểu óa cực kỳ p N r u đồ du ịc p ổ t ô th u về bắc, t ê kỷ t ổ ê vắ au t t Đ cửa cũ k ô bằ đá, đã của k ố đất đỏ baza bê trê sau d t ểv 4p ò tíc s trê d ớ 25 t a ều ớc vuô , c ứa đồ tùy tá Nguồn truyện: vnthuquan.net 3 t r u Xác ằ c ữ tr ật, ê kết vớ t qua t ờ Trương Thái Du u ỗ 2 ớp, đ ợc tẩ au bở c ỉ t N ay đế b x u uy ay c ỉ kí bằ ữ ọc ê ọ c ất u ữu c đã bị p ữu vẻ vẹ a cò ỏ ủy ì t uyê b r k á c ỉ N 1988, tv tr b ầ , vật cò k á dự ỡ ấy ra từ đ ợc b á t các tru t tr ều đ đú tr b y: K á đế qu ớc, bì p ù ều t a ấ [3] bằ ấ “ v bì ặc x t da k ê b c đồ á , c u ác, t v uyê H t a b t t ết về c í x y trị, k H a ô t kỹ ọc k ắc c ữ tr L ớ đồ ê v k í, cá, t ề đồ … K á ực… đ k át ,kế x ,t ẩ tê ớ đá t ịt, uốc bắc, sừ ọc, k uy á v ũ tê đồ có k vớ tr ều đì ỹ t uật ố , đá, đồ t trì ữ t ọc tra ; t ợ k các u ” (Mu cửa đồ , đè đồ , c đa bằ đ ợc c ế tác ở v đồ , tay ắ ọc bíc ờ ta qua đ ợc tí sử ru tố của Na ọc bíc … Mực t u, p b y tr á tử”, N ọc ấ “ r u r ợu, y c é đĩa bằ ọc, c t a t ực, k ác qua v rất đầy đủ c đồ ố , ồ đồ , búa sắt, rìu sắt, da , rựa, ò ì y N ức tỉ”, uy k đồ , tù v bằ v tr ổ bật ở H a Na , vố k ô trọ k ác của r u Hồ c uô ọ đồ uyê vẹ xe ấ “ trê c í dẫ để k ác có t ể b ớc xuố ác d vật c í k t c e, đ ờ óa của cũ đồ s đ ợc k á vò p ía sau Nó p tế v v t ác, b c đồ , ế v đá, ọc tra … đồ , tráp b c, ọc, vật tra ọc, đỉ sắt c uô ỹ ca , tê y Há ); các sức bằ trầ … Á áp sắt, ọc… ất c đồ vật ó av đẹp ỏ bé v dị [4]. Xét về quy p át ô, Na t ở ru H a Nó c tr ể ở k ía c đó, tr Dù sa đ c các d u ít ều sẽ t ay t ấy k u vực ác bức tra t d tíc t c ác t cũ Na b ữa, ở t ì k ák ê t tx akav y, u úp v c : Đô đã bị Há từ t ờ t ô v Na t c ứa đự t Nam cù t ờ k ác từ t ó rê cò ké p át y Há trở về tr ớc đ ữ G ữa bố c óa đế tậ c ê cứu quá k ứ k ác qua v cô y Há Na Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ ờ ều t ó c u c Na tố s vớ ô á trị ịc sử vô các vù đất của Na kẽ tóc, sự đ c ập của bằ í bác vật quá ; c ữ “ á t tê đầy đủ của y Há ” đ ợc k uyê ểu Nguồn truyện: vnthuquan.net 3 t r u “kỷ ì y Há , t ờ , tró bu c v y Há , k ểu ậ t ức, đị óa Há t c, k ô t bác ằ bất đồ t Na , s ẳ sử ỏ v tê d u ấ “Na Đế au ể ữ p ák k á cổ đồ s đừ p uô vẻ k a đa ớ , vô ì v c ô c ặt u p uố vĩ ờ v xã ữ ữ đồ ê ờ k ô ò t vễ c e ấu tíc x a, c u t d ờ p ầ cổ kí vật c ứ s sá v L at tr ữ ô y t đã êu v ờ cũ ê s a kỳ t au , có ó các cô k ố bê tô Na trì uô ều yếu tố t ì t ầ của c tuy t vớ quá k ứ, bằ ba tk ô t cọc ữ có ca ốc t ữ ê c í t các c ắc c ắ b ịc sử ra? Nếu truyề t uyết A D t N ì đã đ ữa dò v k ỏ t ếc uố N u uy Há bất k uất túc, đầy đủ về p ố [5] M cốt r u Đ t tr ớc t ớ tr r u Hồ sẽ đô Na tỏa của ề v t b ểu t ợ cò c ết c t đã c ịu x ê cứu ũ bằ x a, k vò của các tr ều đ Na t Nam về A D P ê N u t c ếc cũ vô va trò 5 đờ vua Na ều d vật tr r u Đ c ắc ở đ u đó tr x y dự ầ 100 của A D ê y tr r u Đ , Na ê có ê trờ ca , ú đồ bị b t dầ , ò t t ậ đị ữa bó tê có a Lỗ, t ớ có t ực, vẫ vẫ t ấy c ữ tỉ”, c ữ Đế xe v c t Na u ay c í v tác Na từ t ờ t uậ tr a có ì k ác a vớ d tíc c ứ r u Hồ vẫ sử dụ ữ y Há ” S d Trương Thái Du u ặc dù ý c í đ c ập v tự c ờ t ểp uy cò u v c a cố ờ ết u 3 2004 Chú thích: [1] Nó “có t ể” vì: ác sác sử x a ay ở N đều c 208 tr ớc N, s ra cù đó vẹ tr [2] ác ữ ờ 122, k Đ ) ê b ểu k ác tr ủy tự tử t e Mỵ ậ t sử ký t r u Hồ cù t ế ít ất, r u Hồ đã 86 tuổ Xe t ất (NX KHXH – H N uv ất r u Hồ p r cò uyê 1993), N kỷ, 52 tuổ có vẻ ợp ý vớ d cốt u kỷ ấy ê b ểu ở đ y đều ấy từ p ụ c ú của Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ rọ b trậ tr ớc r u Đ N ậy đế sẽ t ấy bất t uyể 2 (p ầ t uẫ vớ A D rằ L Na t t u Nguồn truyện: vnthuquan.net 3 t u [3] r u ó v k ác b t s vớ a ấ c ỉ“ a ấ ”. [5] K đị : Sác á bì ấ u Trương Thái Du u t sử. ỏ để đe , có d y c t sử t ô á c v cổ ế Há ục (NX GD H N vũ ký của N c Sử đờ (tức P ê N u ) 1 dặ [4] t ố , ôt N u đ đù 1998), S từ “Nữu ấ ” để ề b ê , uyể 1, c ỉ các Huy c ú ỵ Na H về p ía bắc. e tô b ết trê có ít ất a b đã v ết về y M t của r http://perso.wanadoo.fr/charite/office1/013quangchau.html v t của Ma ua t ếP út http://www.sgtt.com.vn/cacsobaotruoc/439_43/p12_13_thamditichviet.htm a b đều ắc “x ” từ b t ứ t ữ ất ỗ ớ uy ố ê cũ au tr ờt ô ôt t , v có k từ a b y tô đã tì b t ứ a đế đ ợc b b . ……………… ềb quyề b y: N du ở đ y đ ợc sửa c ữa từ b đã xuất trê tra web viethoc.com, 4.2004. ềb quyề c u g: ất c các b t p v để ở c ế đ b ác ì quyề t ức sử dụ “d ễ đ ” c ịu trác đuợc c ấp ặc k b ở Mọ cá t sác đ t k ậ r kí tê r á Du d ớ 30 ặc tổ c ức có t ể t về rã : tríc dẫ , tử k ác v v X sác v t uqua trê bá , ễ sửa đổ c ữ đều đ ợc tác ễ p í từ v t uqua t sác , tá ặc b ê tập t ê et vớ các p ê b tu c ỉ sau et u trữ ở các ác c ỉ y 01.01.2006. Lờ cuố : á b đã t e dõ N uồ : http://vnthuquan.net P át : N uyễ K ỹ. ết cuố truy N uồ : ác Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net 3 t Đ ợc b : đ a ê v y: 28 t á 1 r u t u u Trương Thái Du 2005 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
- Xem thêm -