Tài liệu 27122012 (82)

  • Số trang: 74 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 13424 tài liệu

Mô tả:

Báo Cáo Thực Tập Cuối Khóa MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU................................................................................................... CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUỐC MẠNH VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH Ở CÔNG TY……………………………….. 7 1. Giới thiệu về công ty ................................................................................... 1.1. Quá trình thành lập và phát triển..............................................................7 1.1.1.Lịch sử hình thành.................................................................................7 1.1.2.Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty..................................8 1.1.2.1. Nhiệm vụ của Công ty TNHH phát triển thương mại dịch vụ và trang thiết bị y tế Quốc Mạnh……………………..………………………………...8 1.1.2.2 Quyền hạn của Công ty ………………………………….……....9 1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty TNHH phát triển thương mại dịch vụ và trang thiết bị y tế Quốc Mạnh….............................................10 * Chức năng các phòng ban……………………………………………... ….11 1.2.1.Phòng kế toán tài chính………………………………………..……… 11 1.2.2. Phòng kế hoạch tổng hợp……………………………………..….. …..11 1.2.3.Phòng kinh doanh tiếp thị…………………………………..………11 1.2.4.Phòng hành chính nhân sự………………………………………….12 1.3. Khái quát về năng lực của công ty………………………...…………….12 1.3.1.Các loại mặt hàng chính của công ty...................................................12 1.3.2. Kết qủa kinh doanh của công ty………………………...……..….…15 1 Báo Cáo Thực Tập Cuối Khóa 1.3.2.1. Các báo cáo kêt quả kinh doanh của công ty trong 3 năm qua........15 1.3.2.2. Một số kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty..........................20 1.4 Kết quả kinh doanh của công ty trong thời gian qua...............................21 2. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế hoạch của Công ty TNHH phát triển thương mại dịch vụ và trang thiết bị y tế Quốc Mạnh .......................... 2.1.Kế hoạch kinh doanh là gì?.................................................................... 2.2.Kế hoạch kinh doanh và vai trò của kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp..............................................................................................................24 2.2.1 Ứng phó với những sự bất định và sự thay đổi....................................24 2.2.2 Tập trung sự chú ý vào các mục tiêu...................................................26 2.2.3 Tạo khả năng tác nghiệp kinh tế..........................................................26 2.2.4 Làm dễ dàng cho việc kiểm tra............................................................26 2.3. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế hoạch kinh doanh của Công ty TNHH phát triển thương mại dịch vụ và trang thiết bị y tế Quốc Mạnh .................27 2.3.1.Mục tiêu,chiến lược kinh doanh của công ty đòi hỏi phải phát triển vai trò của kế hoạch kinh doanh……………………………………….…………. ….27 2.3.2.Các điều kiện mới của công ty đòi hỏi hoàn thiện kế hoạch kinh doanh…………………………….………………………...………………....28 2.3.3 Chủ trương đổi mới công tác kế hoạch và quản lý của công ty..................28 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUỐC MẠNH…………………………….…..29 1. Các loại kế hoạch hiện nay của công ty.......................................................29 2. Các căn cứ xây dựng kế hoạch của công ty.................................................30 2.1 Căn cứ vào kết quả nghiên cứu thị trường..............................................30 2 Báo Cáo Thực Tập Cuối Khóa 2.2 Căn cứ vào năng lực hiện có...................................................................31 2.3 Căn cứ vào kết quả đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm trước...31 3.Các phương pháp lập kế hoạch tại Công ty TNHH phát triển thương mại dịch vụ và trang thiết bị y tế Quốc Mạnh.......................................................32 3.1. Phương pháp mô hình PIMS (chiến lược thị trường ảnh hưởng đến lợi nhuận)...........................................................................................................32 3.2 Phương pháp cân đối...............................................................................33 4. Trình tự tổ chức công tác kế hoạch của công ty.........................................33 5. Đánh giá chất lượng công tác lập kế hoạch tại Công ty TNHH phát triển thương mại dịch vụ và trang thiết bị y tế Quốc Mạnh...................................38 6. Đánh giá chung về công tác lập kế hoạch ở Công ty TNHH phát triển thương mại dịch vụ và trang thiết bị y tế Quốc Mạnh...................................40 6.1. Những kết quả đạt được.........................................................................40 6.2. Những mặt còn tồn tại............................................................................43 6.3. Những nguyên nhân...............................................................................45 CHƯƠNG 3 :MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH Ở CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUỐC MẠNH...…………………………………………………………..46 1.Quan điểm thực hiện……………………………………………....................46 2. Phương hướng hoàn thiện công tác lập kế hoạch.......................................47 3. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế hoạch tại Công ty TNHH phát triển thương mại dịch vụ và trang thiết bị y tế Quốc Mạnh..................50 3.1. Tổ chức bộ máy lập kế hoạch................................................................50 3.1.1.Xây dựng quy chế làm việc nhằm xác định rõ nhiệm,trách nhiệm của các bộ phận trong công tác lập kế hoạch………………………………....50 3 Báo Cáo Thực Tập Cuối Khóa 3.1.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lập kế hoạch.............................52 3.2. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu và dự báo thị trường..............................................................................................................52 3.2.1 Phải nghiên cứu tất cả các yếu tố ảnh hưởng tới thị trường................54 3.2.2 Phương pháp nghiên cứu.....................................................................55 3.3. Nắm vững và khai thác tối đa các nguồn lực để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh…………………………………………………………….60 3.3.1 Về máy móc thiết bị……………………………………….………..60 3.3.2 Về nguyên vật liệu………………………………….………………60 3.3.3 Về công tác định mức……………………………….……………...62 3.3.4 Năng lực của bộ phận tổ chức thực hiện……………………………62 3.4. Hoàn thiện phương pháp lập kế hoạch...................................................62 KẾT LUẬN.................................................................................................... TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………….. …………...66 Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA TẬP………............................... 4 ĐƠN VỊ THỰC Báo Cáo Thực Tập Cuối Khóa Lời Mở Đầu Trong công cuộc đổi mới của đất nước ta, trong công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá, thành công đạt được cũng nhiều và những thách thức, khó khăn đặt ra cũng không phải là ít. Một vấn đề rất bức xúc hiện nay và được nhiều doanh nghiệp quan tâm là đổi mới phương pháp quản lý, nâng cao chất lượng quản lý. Trong công tác quản lý của chúng ta, một hạn chế khá phổ biến là công tác lập kế hoạch chưa đóng vai trò quan trọng đúng như vai trò của nó trong 4 chức năng cơ bản của quá trình quản lý (Lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra). Trong công tác quản lý, nó ít được đầu tư và còn khá sơ sài và đây là một nguyên nhân rất quan trọng làm cho nhiều doanh nghiệp thua lỗ, thậm chí dẫn đến phá sản. Nguyên nhân là do chúng ta mới chỉ quen làm với cơ chế mới không lâu, kiến thức về quản lý nói chung và lập kế hoạch nói riêng vẫn còn chưa cao và chưa được phổ biến rộng rãi. Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH phát triển thương mại dịch vụ và trang thiết bị y tế Quốc Mạnh từ ngày 10-12-2012 dến ngày 30-01-2013 tôi đã tìm hiểu về lĩnh vực lập kế hoạch ở công ty và thực hiện chuyên đề tốt nghiệp: “Một số giải pháp hoàn thiện công tác Lập kế hoạch kinh doanh tại Công ty TNHH phát triển thương mại dịch vụ và trang thiết bị Y tế Quốc Mạnh”. * Nội dung của chuyên đề gồm có 3 chương: Chương 1: Tổng quan về Công ty TNHH phát triển thương mại dịch vụ và trang thiết bị Y tế Quốc Mạnh và sự cần thiết phải hoàn thiện công tác lập kế hoạch kinh doanh. Chương 2: Thưc trạng công tác lập kế hoạch của Công ty TNHH phát triển 5 Báo Cáo Thực Tập Cuối Khóa thương mại dịch vụ và trang thiết bị Y tế Quốc Mạnh trong thời gian qua. Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh ở Công ty TNHH phát triển thương mại dịch vụ và trang thiết bị Y tế Quốc Mạnh. Trong thời gian thực tập và hoàn thiện chuyên đề của mình, tôi xin chân thành cảm ơn cô giáo hướng dẫn Phạm Thị Thu Hằng, người đã trực tiếp hướng dẫn tôi hoàn thành đề tài này và các thầy cô giáo khác trong Khoa đã cung cấp cho tôi những kiến thức quý báu tạo điều kiện cho tôi tìm hiểu tốt về chuyên đề của mình. Tôi cũng xin cảm ơn tập thể cán bộ công nhân viên chức Công ty TNHH phát triển thương mại dịch vụ và trang thiết bị Y tế Quốc Mạnh, đặc biệt là các Bác, các Cô Chú trong phòng kinh tế kế hoạch đã tận tình giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi trong quá trình thực tập. Vì thời gian cũng như kiến thức còn hạn chế nên bài viết của tôi không thể tránh khỏi những sai sót. Do đó tôi mong được sự góp ý của các thầy cô giáo và của Công ty TNHH phát triển thương mại dịch vụ và trang thiết bị Y tế Quốc Mạnh. Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà nội, tháng 01 năm 2013 Sinh viên thực hiện 6 Báo Cáo Thực Tập Cuối Khóa CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUỐC MẠNH VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH Ở CÔNG TY. 1. Giới thiệu về Công ty. 1.1 Quá trình thành lập và phát triển. 1.1.1.Lịch sử hình thành. Công ty TNHH phát triển thương mại dịch vụ và trang thiết bị Y tế Quốc Mạnh (Quoc Manh medical equipment and services trading developmen company limited) được thành lập từ năm 2009.Với mục tiêu đem các ứng dụng tiên tiến và chính xác trong y học nhằm phục vụ ngành y tế nước ta.Trong suốt thời gian qua,Công ty đã cung cấp máy móc trang thiêt bị ,dụng cụ y tế và đồ tiêu hao cho các bệnh viện trung ương lẫn địa phương,các cơ sở khám chữa bệnh trong phạm vi cả nước. Hầu hết nhân sự của công ty đã từng công tác và đào tạo nhiều năm tại các hãng nước ngoài như NIPON Nhật Bản,Roche-Đức,Bohringer Đức,BayerĐức,NIHON KOHDEN-Nhật Bản,ALOKA-Nhật Bản,Gambro-Đức… Là đại diện độc quyền phân phối của nhiều hãng sản xuất thiết bị nổi tiếng trên thế giới như: Quốc Hệ thông máy chạy gan, thận nhân tạo,máy lọc máu liên tục của GAMBRO-Đức/Thuỵ Điển,máy rửa,khử khuẩn quả lọc thận tự động của hãng MINNTECH-Mỹ,Máy xét nghiệm huyết học,máy đếm tế bào của NIHON KOHDEN-Nhật Bản,máy xét nghiệm nước tiểu của ANALYTICON-Đức… Ngay từ khi mới thành lập số vốn đăng ký kinh doanh của Công ty là 5.000.000.000 VNĐ. 7 Báo Cáo Thực Tập Cuối Khóa Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 2011: 26.684.903.684 Tổng doanh thu 2011 : 60.223.050.742 Tên giao dịch: Quoc Manh Medical. Hình thức: Công ty TNHH một thành viên. Số giấy phép kinh doanh: 0104008502, Ngày 06/01/2009 , do sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp. Địa chỉ: Trụ sở chính: Thôn Quan Âm – Xã Bắc Hồng – Huyện Đông Anh – TP Hà Nội. Địa chỉ giao dich: P102B Ngõ 2 Ngách 2/2 Phương Mai – P.Phương Mai – Q. Đống Đa – TP Hà Nội. Điện Thoại: +84 4 35765693 Fax: +84 4 35765693 Email: Quocmanhmedical@gmail.com Website: www.Yte24h.com.vn Ngay từ khi ra đời Công ty hoạt động kinh doanh áp dụng hình thức kinh doanh mới theo cơ chế thị trường, các hoạt động của Công ty đặc biệt là hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu đã từng bước phát triển, ngành hàng và thị trường ổn định, tạo được lòng tin với khách hàng. Công ty trực tiếp tìm kiếm thị trường, giao dịch đàm phán với bạn hàng để tiến hành xuất nhập các lô hàng phục vụ cho tiêu dùng ngành y tế. 1.1.2.Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty. 1.1.2.1. Nhiệm vụ của Công ty TNHH phát triển thương mại dịch vụ và trang thiết bị y tế Quốc Mạnh. Tuân thủ các chính sách chế độ quản lý kinh tế, quản lý nhập khẩu và giao dịch đối ngoại, tuân thủ pháp luật Việt Nam . Tổ chức nghiên cứu tốt thị trường trong và ngoài nước, nắm vững nhu cầu thị hiếu trên thị trường để từ đó hoạch định các chiến lược Maketing đúng đắn, bảo đảm cho kinh doanh của Công ty được chủ động để tránh được các rủi ro và mang lại lợi nhuận và hiệu quả cao. Quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đã có, tạo thêm nguồn vốn mới cho sản xuất kinh doanh. Tiến hành đầu tư, mở rộng sản xuất đổi mới trang thiết bị, bù đắp chi phí.Thực hiện tốt các chính sách cán bộ, 8 Báo Cáo Thực Tập Cuối Khóa quản lý tài sản, tài chính, lao động, tiền lương, tiền thưởng... do Công ty quản lý, làm tốt công tác phân phối lao động, đào tạo bồi dưỡng để nâng cao trình độ văn hóa, tay nghề, nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên trong Công ty. Tuân thủ và thực hiện tốt các cam kết trong hợp đồng mua bán ngoại thương và các hợp đồng có liên quan đến hoạt động nhập khẩu của Công ty. Nghiên cứu nắm vững môi trường pháp luật, kinh tế, văn hóa để giúp cho việc kinh doanh tốt hơn. Tiến hành ký kết hợp đồng kinh tế, tham gia đàm phán, ký kết trực tiếp hoặc thông qua đơn hàng. Nghiên cứu thực hiện các biện pháp để nâng cao chất lượng, gia tăng khối lượng, hàng hóa xuất nhập khẩu,mở rộng thị trường ngoài nước, phát triển xuất nhập khẩu. Tổ chức gia công, chế tác phục vụ cho nhu cầu kinh doanh. Tiến hành xuất nhập khẩu uỷ thác hoặc trực tiếp xuất nhập khẩu. Thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, đặc biệt là đóng thuế, bảo toàn và phát triển đồng vốn được giao, quản lý và sử dụng đúng ngoại tệ. Tiến hành làm tốt công tác bảo hộ lao động, trật tự xã hội, bảo vệ môi trường, bảo vệ tài sản XHCN. 1.1.2.2 Quyền hạn của Công ty . Cũng như các Công ty TNHH phát triển thương mại dịch vụ và trang thiết bị Y tế Quốc Mạnh có các quyền hạn sau đây: Được ký hợp đồng với các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế. Được phép tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp ký kết và thực hiện các hợp đồng ngoại thương. Được tiến hành liên doanh, liên kết hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh trên cơ sở bình đẳng tự nguyện, hai bên cùng có lợi. Được vay vốn tiền Việt Nam và ngoại tệ tại các ngân hàng Việt Nam và nước ngoài, được huy động vốn nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, được tự trang trải nợ vay và tự thực hiện quy định về quản lý ngoại tệ của Nhà nước . 9 Báo Cáo Thực Tập Cuối Khóa Được mở rộng cửa hàng, ngành hàng kinh doanh theo quy định của Nhà nước, được dự các hội chợ triển lãm, giới thiệu sản phẩm của mình trong và ngoài nước, được mời bên nước ngoài hay cử cán bộ ra nước ngoài đàm phán ký kết hợp đồng, tìm hiểu thị trường và trao đổi kinh nghiệm. Được lập các văn phòng đại diện, chi nhánh ở trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Được phép tiến hành thu thập và cung cấp các thông tin về kinh tế và thị trường thế giới. 1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty TNHH phát triển thương mại dịch vụ và trang thiết bị y tế Quốc Mạnh Công ty TNHH phát triển thương mại dịch vụ và trang thiết bị y tế Quốc Mạnh có bộ máy được tổ chức theo cơ cấu trực tuyến, chức năng linh hoạt, phù hợp với hoạt động của Công ty cũng như đòi hỏi của cơ chế thị trường. Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Giám Đốc Công Ty Phßng KÕ to¸n tµi chÝnh Phßng KÕ ho¹ch Tæng hîp PHßNG HµNH CHÝNH NH¢N Sù 10 Phßng Kinh doanh tiÕp thÞ Báo Cáo Thực Tập Cuối Khóa * Chức năng các phòng ban. 1.2.1.Phòng kế toán tài chính: Có nhiệm vụ theo dõi và quản lý vốn, cũng như các tài sản khác của Công ty. Phòng kế toán tài chính có nhiệm vụ lập các kế hoạch tài chính bảo đảm cho quá trình kinh doanh. Thực hiện hạch toán kinh doanh, thống kê, quyết toán, phân tích lãi lỗ, làm các báo cáo theo quy định hiện hành. Nói tóm lại phòng này có chức năng, nhiệm vụ là giúp cho giám đốc theo dõi và quản lý vốn của Công ty cũng như thực hiện các quy định về tài chính mà Nhà nước yêu cầu. 1.2.2. Phòng kế hoạch tổng hợp: Phòng kế hoạch tổng hợp có nhiệm vụ lập kế hoạch kinh doanh và chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động kinh doanh của Công ty, đó là: Xây dựng các phương án ngắn, trung và dài hạn, đề ra các quyết định kinh doanh, trình giám đốc phê duyệt. Thực hiện đàm phán giao dịch ký kết hợp đồng với khách hàng. Theo dõi đôn đốc thực hiện hợp đồng cũng như tiến hành làm các thủ tục giao nhận hàng hóa theo đúng hợp đồng đã ký. Tìm kiếm bạn hàng mới, củng cố uy tín của Công ty đối với khách hàng, duy trì tạo lập mối quan hệ làm ăn lâu dài. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc về các vấn đề có liên quan đến các hoạt động xuất nhập khẩu trong Công ty. 1.2.3.Phòng kinh doanh tiếp thị: Phòng có nhiệm vụ xây dựng chiến lược Marketing, tổ chức nghiên cứu thị trường, tìm kiếm nguồn hàng, khách hàng. Thực hiện các hoạt động xúc tiến bán hàng, tiến hành quảng cáo v.v... 11 Báo Cáo Thực Tập Cuối Khóa Nói tóm lại phòng kinh doanh tiếp thị có nhiệm vụ tiến hành các hoạt động nhằm giới thiệu sản phẩm với khách hàng, tăng cường, thúc đẩy và nâng cao doanh số bán của Công ty. 1.2.4.Phòng hành chính nhân sự. Phòng hành chính với các nhiệm vụ đánh máy, soạn thảo hợp đồng kinh tế, chuẩn bị các tài liệu cho Giám đốc, thực hiện việc mua sắm trang thiết bị phục vụ cho việc nâng cấp trụ sở làm việc. Đồng thời làm công tác tổ chức cán bộ công nhân viên trong Công ty như nghiên cứu đề xuất về mạng lưới, bố trí sắp xếp cán bộ, nâng lương nâng bậc cho cán bộ công nhân viên, tiến hành tuyển mộ cán bộ công nhân viên cho Công ty. 1.3. Khái quát về năng lực của công ty. 1.3.1.Các loại mặt hàng chính của công ty. Bảng 1. Các loại mặt hàng của công ty. S HÃNG CUNG CẤP TÊN THIẾT BỊ 0 KHOA THẬN NHÂN TẠO Gambro - Thuỵ Điển Máy thận nhân tạo 0 Gambro - Đức Hệ thống nước RO 10 – 50 máy thận 0 MINNTECH - Mỹ May rửa quả lọc thận tự dộng TT 1 2 3 0 KHOA CẤP CỨU, ĐIỀU TRỊ TÍCH CỰC VÀ PHÒNG MỔ Gambro – Pháp, Đức Máy lọc máu liên tục, Máy siêu lọc 1 gan 0 Abbott - Mỹ 2 0 Arkray - Nhật Bản Máy xét nghiệm nhanh khí máu, điện giải, lactate, sinh hoá tự động MáyđoLactate/Amoniac máu nhanh, 12 Báo Cáo Thực Tập Cuối Khóa 3 A&T - Nhật Bản máy sinh hoá khô Máy xét nghiệm đông máu nhanh tại 0 Chad - Mỹ giường bệnh. Máy tạo Ô xy tự động nạp bình B UMMI- Đức, Malaysia Giường cấp cứu điều khiển điện ElectaLab – Italy Máy đo tốc độ máu lắng 0 4 5 àn mổ thuỷ lực, Đèn mổ06 K HOA HUY ẾT HỌC Sturd y– Đài Loan 0 7 01 0 2 NIHO N KOH DEN - 13 Báo Cáo Thực Tập Cuối Khóa Nhật Máy xét nghiệ m huyết học laser tự động, 28/22/ 18 thông số 0 BE - Đức 3 Máy xét nghiệm đông máu tự động/ Chrono – Log/Mỹ bán tự động Máy phân tích chức năng và đo độ 0 Hemocue - Thuỵ Điển ngưng tập tiểu cầu Máy đo huyết sắc tố Hb 0 Medirox – Thuỵ Điển Máy đo độ nhớt của máu và dịch khớp 0 Tharmac - Đức Máy xét nghiệm dịch não tuỷ 0 Jokoh - Nhật Bản Máy điện di tự động 0 ABC- Nhật Máy lắc cuộn ống lấy máu cho máy 0 4 5 6 7 8 9 xét nghiệm huyết học K HOA 14 Báo Cáo Thực Tập Cuối Khóa SINH HOÁ 01 0 Hospitex – Italy Máy xét nghiệm sinh hoá bán tự động 2Arkr ay - Nhật BảnM áy xét nghiệ m sinh hoá tự động, máy đo áp lực thẩm thấu, Máy đo đường huyết cá nhân, Máy đo HbA1 15 Báo Cáo Thực Tập Cuối Khóa c 0 Analyticon - Thuỵ Điển 3 Máy xét nghiệm nước tiểu tự động 11 thông số, hoá chất sinh hoá Máy đo Micro Albumine niệu 0 Hemocue - Thuỵ Điển 0 JOKOH - Nhật Bản Máy xét nghiệm điện giải Dairei - Nhật Tủ bảo quản hoá chất, Tủ lạnh sâu – 4 5 K HOA XÉT NGH IỆM CHU NG 01 0 10oC – 830C 2Solte c – Italy Máy rửa dụng cụ thí nghiệ m siêu âm 0 HTL – Ba Lan Pipette tụ động 0 NIHON Ống xét nghiệm chân không lấy máu 3 4 -Nhật KOHDEN tự động 16 Báo Cáo Thực Tập Cuối Khóa K HOA HẤP TIỆT TRÙ NG 01 K HOA THĂ M DÒ CHỨ C NĂN G VÀ CHỤ P MẠC H THÔ NG TIM Hans hin – Hàn Quốc Nồi 17 Báo Cáo Thực Tập Cuối Khóa hấp ướp và hấp khí EO tự động. Máy tiệt trùng bằng tia UV 01 0 2Card ica MINNTECH - Mỹ Máy rửa và tiệt trùng ống soi mềm tự động - MỹHo lter huyết áp, Holter điện tim, Diẹn tim, gắng sức, 18 Báo Cáo Thực Tập Cuối Khóa Máy sốc tim 0 A – Vox system - Mỹ 3 Máy đo Ô xy toàn phần dùng cho máy thông tim ( Cath – Lab) K HOA TAI MŨI HỌN G 01 0 Maico - Mỹ Máy đo điếc Sturdy – Đài Loan Bàn/ Ghế khám tai mũi hịng 2Som etech – Hàn Quốc Máy soi TMH thanh khoản kỹ thuật số 0 3 K HOA 19 Báo Cáo Thực Tập Cuối Khóa RĂN G HÀM MẶT 01 0 Sometech – Hàn Quốc Máy soi răng Babycom - Mỹ Máy doppler tim thai 2Yosh idaNhật/ Thượ ng HảiG hế khám răng K HOA SẢN VÀ TIÊU HOÁ 01 0 2Som etech – Hàn Quốc Máy soi cổ 20
- Xem thêm -