Tài liệu 253630

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 80 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 12120 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu môc lôc PhÇn I : §a ra ý tëng dù ¸n: “ Hoµn thiÖn néi thÊt th viÖn”.......................................................................................................................... I I.§Ò xuÊt ý tëng........................................................................... II. Thµnh lËp c¸c ban dù ¸n.......................................................... III. Tæ chøc häp ban dù ¸n vµ ph©n chia c«ng viÖc...................... 1. Ban qu¶n lý tµi chÝnh........................................................ 2. Ban qu¶n lý nguån nh©n lùc............................................. 3. Ban qu¶n lý vµ mua s¾m trang thiÕt bÞ............................... 4. Ban thu thËp nguån t liÖu, tµi liÖu..................................... 5. Ban thiÕt kÕ vµ bµi trÝ th viÖn............................................ 6. Ban m«i trêng.................................................................. 7. Ban kiÓm tra, gi¸m s¸t vµ xóc tiÕn dù ¸n............................ 8. Ban thÈm ®Þnh kÕt qu¶ dù ¸n............................................. PhÇn II : LËp kÕ ho¹h cô thÓ cho c¸c ban dù ¸n ............................. I. KÕ ho¹ch chi tiÕt......................................................................... 1.Phßng tù häc....................................................................... 2. Phßng ®äc s¸ch.................................................................. 3. Phßng b¸o vµ t¹p chÝ.......................................................... 4. Phßng luËn v¨n................................................................... 5.Phßng tµi liÖu quý hiÕm....................................................... II. LËp b¶ng ph©n t¸ch c«ng viÖc( WBS )........................................ PhÇn III. S¬ ®å m¹ng toµn dù ¸n vµ B¶ng kh¸i to¸n.................. I. S¬ ®å m¹ng cña toµn dù ¸n ...................................................... II. LËp b¶ng kh¸i to¸n................................................................. PhÇn IV: KiÓm tra kÕt qu¶, nghiÖm thu vµ rót kinh nghiÖm.. I. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ...................................................................... II. NghiÖm thu c«ng tr×nh .............................................................. III. Tæng kÕt vµ rót kinh nghiÖm qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n....... PhÇn V : Quy ®Þnh vÒ an toµn vµ qu¶n trÞ rñi ro ........................ I. Quy ®Þnh vÒ phßng ch¸y ch÷a ch¸y............................................ II. Qu¶n trÞ rñi ro............................................................................ KÕt LuËn................................................................................................................. Trang 2 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 9 9 11 12 12 12 12 13 13 13 14 Lêi më ®Çu HiÖn nay, cã nh÷ng c«ng tr×nh kÐm chÊt lîng, nh÷ng dù ¸n tiªu tèn hµng tØ ®ång cña Nhµ níc mµ vÉn cha hoµn thµnh. §ã lµ do nh÷ng ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nã kh«ng cã kiÕn thøc qu¶n trÞ dù ¸n. Qu¶n trÞ dù ¸n tuy lµ m«n häc cha ®îc phæ biÕn ë níc ta nhng l¹i rÊt thiÕt thùc víi cuéc sèng hµng ngµy. Häc qu¶n trÞ dù ¸n kh«ng nh÷ng chØ ®Ó qu¶n trÞ nh÷ng c«ng tr×nh to lín, kiªn cè, nhiÒu kinh phÝ ®Çu t mµ cßn cã thÓ qu¶n trÞ cho chÝnh m×nh, cho nh÷ng g× gÇn gòi xung quanh m×nh.0 Mçi mét m«n häc ®Òu mang l¹i cho em rÊt nhiÒu ®iÒu bæ Ých nhng kh«ng ph¶i m«n nµo còng cã thÓ ¸p dông vµo thùc tÕ. Qu¶n trÞ dù ¸n ®· lµm ®îc ®IÒu ®ã. Qua nh÷ng bµi gi¶ng trªn líp cña c« gi¸o, nh÷ng buæi th¶o luËn s«i næi vµ 1 nh÷ng lÇn t×m tßi nghiªn cøu tµi liÖu ®Ó lµm tiÓu luËn ®· gióp em cã nhiÒu kinh nghiÖm h¬n . §Ò tµi qu¶n trÞ dù ¸n: “ Hoµn thiÖn néi thÊt th viÖn ” gåm 4 phÇn : PhÇn I: §a ra ý tëng dù ¸n: “ Hoµn thiÖn néi thÊt th viÖn” PhÇn II: LËp kÕ ho¹h cô thÓ cho c¸c ban dù ¸n PhÇn III: S¬ ®å m¹ng cho toµn dù ¸n vµ B¶ng kh¸i to¸n. PhÇn IV: KiÓm tra kÕt qu¶, nghiÖm thu vµ rót kinh nghiÖm PhÇn V: Quy ®Þnh vÒ an toµn vµ qu¶n trÞ rñi ro PhÇn I §a ra ý tëng dù ¸n : Hoµn thiÖn néi thÊt th viÖn I. §Ò xuÊt ý tëng. Trong t¬ng lai, trêng §H Th¨ng Long ngµy cµng më réng vµ hiÖn ®¹i ho¸ m«i trêng gi¸o dôc,sinh viªn Th¨ng Long còng sÏ ngµy mét ®«ng, cã thÓ kh«ng chØ lµ 3000 hay 4000 sinh viªn nh hiÖn nay mµ sÏ gÊp ®«i hoÆc gÊp ba. Cïng víi sù t¨ng lªn ®ã lµ nhu cÇu n©ng cao tri thøc, hoµn thiÖn b¶n th©n ngµy cµng cao h¬n. V× vËy, sinh viªn Th¨ng Long sÏ mong muèn cã mét n¬i yªn tÜnh, réng r·i, phong phó, ®a d¹ng vÒ s¸ch vë ®Ó nghiªn cøu vµ häc tËp. Do ®ã, viÖc më réng th viÖn ra nhiÒu phßng vµ mçi phßng cã mét chøc n¨ng riªng lµ ®iÒu tÊt yÕu, lµ “mãn quµ “ quý gi¸ cho nh÷ng “ anh mät s¸ch “ , nh÷ng sinh viªn say mª nghiªn cøu khoa häc mét c¸ch nghiªm tóc. Môc tiªu: Môc tiªu ng¾n h¹n: §¸p øng nhu cÇu häc, ®äc vµ nghiªn cøu cña sinh viªn trong trêng. Môc tiªu dµi h¹n: Gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng ®Çu ra cña sinh viªn. Tõ ®ã, uy tÝn cña trêng còng dÇn ®îc kh¼ng ®Þnh. §Þa ®iÓm: Th viÖn n»m ë tÇng 5 cña khu nhµ A, bao gåm 5 phßng : + Phßng tù häc. + Phßng ®äc s¸ch b¸o vµ t¹p chÝ + Phßng ngo¹i v¨n + Phßng luËn v¨n + Phßng tµi liÖu quý hiÕm 2 Nhãm qu¶n lý dù ¸n chän ®Þa ®iÓm nµy v× nã cã thuËn lîi vµ u ®iÓm nh sau:  Th viÖn ë trªn cao sÏ tho¸ng m¸t, yªn tÜnh, kh«ng bÞ ¶nh hëng khi sinh viªn chuyÓn tiÕt nghØ gi¶i lao.  NÕu sinh viªn ®· ®Õn th viÖn th× häc nhiÒu thêi gian h¬n v× trang thiÕt bÞ ®Çy ®ñ vµ t tëng ng¹i ®i lªn, xuèng mÊt thêi gian.  Khu nhµ A theo híng §«ng_Nam nªn th viÖn sÏ kh«ng bÞ n¾ng nãng vµo mïa hÌ vµ tr¸nh giã hót vµo mïa ®«ng, t¹o ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o søc khoÎ cho sinh viªn. Ph¹m vi: ThiÕt kÕ vµ bµi trÝ c¸c phßng cña th viÖn . Thêi gian hoµn thµnh: V× cuèi th¸ng 8 n¨m 2004 míi x©y xong trêng nªn viÖc hoµn thiÖn néi thÊt cho th viÖn vµo ®Çu th¸ng 9 n¨m 2004 ®Õn cuèi th¸ng 11 n¨m 2004 ®Ó kÞp cho häc k× tiÕp theo cña n¨m häc. Thêi gian cña dù ¸n tõ khi b¾t ®Çu ®Õn khi kÕt thóc lµ kho¶ng 3 th¸ng . Chi phÝ: Tæng kinh phÝ nhµ trêng cÊp lµ 300 triÖu ®ång. II. Thµnh lËp c¸c nhãm dù ¸n ®Ó vµ ph©n chia c«ng viÖc . Sau khi ®· ®a ra nh÷ng ý tëng, trëng Dù ¸n lËp ra c¸c ban Dù ¸n sau ®Ó thùc hiÖn tõng phÇn c¸c c«ng viÖc. Gåm cã 8 ban : + Ban qu¶n lý tµi chÝnh + Ban qu¶n lý nguån nh©n lùc + Ban thu thËp nguån t liÖu, tµi liÖu + Ban thiÕt kÕ vµ bµi trÝ th viÖn + Ban m«i trêng + Ban qu¶n lý vµ mua s¾m trang thiÕt bÞ + Ban kiÓm tra, gi¸m s¸t vµ xóc tiÕn dù ¸n + Ban thÈm ®Þnh kÕt qu¶ dù ¸n * Mçi mét Ban l¹i cã mét Trëng Dù ¸n cña ban ®ã, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi mÆt tríc Trëng Dù ¸n vµ tríc ph¸p luËt. * Khi trëng dù ¸n giao nhiÖm vô cô thÓ cho ban , nhãm dù ¸n ®Òu ph¶i cô thÓ ho¸ b»ng v¨n b¶n , cã ký tªn ®ãng dÊu vµ x¸c nhËn cña c¸c bªn tham gia . III. Tæ chøc häp nhãm dù ¸n vµ ph©n chia c«ng viÖc cho c¸c ban. Sau khi ®· thµnh lËp c¸c ban Dù ¸n, Trëng Dù ¸n triÖu tËp c¸c trëng dù ¸n cña c¸c ban ®Ó lÊy ý kiÕn ®ãng gãp vµ bæ sung phÇn ®a ra ý tëng vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn rµng buéc, bµn b¹c vµ th¶o luËn ®Ó ®i ®Õn thèng nhÊt. Sau ®ã, tõng ban dù ¸n l¹i häp l¹i víi nhau ®Ó thÊu hiÓu vµ th«ng suèt c«ng viÖc s¾p tíi ph¶i lµm cña tõng c¸ nh©n lµ g×. 1. Ban tµi chÝnh: Gåm cã 2 ngêi Thùc hiÖn viÖc qu¶n lý tµi chÝnh b»ng ho¸ ®¬n chøng tõ , xuÊt tiÒn mét c¸ch hîp lý. Ghi ®Çy ®ñ sè lîng trang thiÕt bÞ vµ sè tiÒn ®· chi. LËp b¸o c¸o cho tõng th¸ng vµ h¹ch to¸n khi kÕt thóc dù ¸n. 2. Ban qu¶n lý nguån nh©n lùc: gåm 3 ngêi ChÞu tr¸ch nhiÖm thuª thî l¾p ®Ìn trang trÝ, l¾p kÖ, gi¸ s¸ch, l¾p ®Æt m¸y tÝnh, camera, ®iÒu hoµ nhiÖt ®é, Tivi.Thuª thî mang, v¸c ®å tõ tÇng 1 lªn tÇng 5 3.Ban qu¶n lý vµ mua s¾m trang thiÕt bÞ: Gåm cã 4 ngêi : 3 ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mua s¾m trang thiÕt bÞ ®¶m b¶o chÊt lîng tèt, vËn chuyÓn ®Õn tËn n¬i an toµn, kh«ng ®Ó thÊt tho¸t, vµ ph¶i cã ho¸ ®¬n chøng tõ ®Çy ®ñ. Mua ®óng yªu cÇu, kh«ng mua qu¸ nhiÒu hoÆc qu¸ Ýt. 4.Ban m«i trêng: gåm cã 3 ngêi Thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c hç trî trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n nh : ®iÖn, níc uèng, n¬i ¨n uèng cho thî. . . B¶o ®¶m dän dÑp vÖ sinh s¹ch sÏ trong vµ sau khi hoµn thµnh dù ¸n. Ngoµi ra, ban m«i trêng còng ph¶i cã kÕ ho¹ch cho viÖc phßng ch¸y ch÷a ch¸y. 5.Ban thu thËp nguån t liÖu, tµi liÖu: gåm 3 ngêi Trong khi hoµn thiÖn th viÖn vÒ mÆt h×nh thøc th× viÖc t×m nguån t liÖu lµ rÊt quan träng.Ba ngêi ph¶i chia nhau ®i thu thËp th«ng tin, t×m nguån rÎ vµ chÊt lîng, cã thÓ quyªn gãp tõ sinh viªn, gi¸o viªn trong trêng. T×m nguån trªn internet v× th viÖn phôc vô cho sinh viªn kh«ng chØ s¸ch th«ng thêng mµ cßn c¶ s¸ch b¸o ®iÖn tö. Sau ®ã, b¸o c¸o l¹i víi trëng nhãm dù ¸n, nÕu cã khã kh¨n trong viÖc t×m kiÕm th× ®Ò nghÞ ®îc gióp ®ì nhê mèi quan hÖ cña trëng dù ¸n vµ c¸c thµnh viªn cña ban, nhãm kh¸c. 6.Ban thiÕt kÕ vµ bµi trÝ th viÖn: gåm 2 ngêi ( 1 kiÕn tróc s, 1 ho¹ sÜ) _ KiÕn tróc s chÞu tr¸ch nhiÖm thiÕt kÕ tõng phßng phï hîp, thuËn tiÖn cho sinh viªn vµ thñ th. _ Tõ b¶n thiÕt kÕ cña kiÕn tróc s, ho¹ sÜ bµi trÝ phßng sao cho hîp lÝ, quang c¶nh häc tù nhiªn kh«ng gß Ðp. 7.Ban kiÓm tra , gi¸m s¸t vµ xóc tiÕn hoµn thµnh dù ¸n : gåm 4 ngêi Thay phiªn nhau thêng xuyªn gi¸m s¸t , kiÓm tra viÖc thùc hiÖn dù an ®Ó tr¸nh sai sãt, bá quªn. §«n ®èc, ®éng viªn anh em lµm viÖc h¨ng h¸i, ch¨m chØ, thëng ph¹t hîp lý. 8. Ban thÈm ®Þnh kÕt qu¶ cña dù ¸n khi kÕt thóc dù ¸n: gåm 3 ngêi Sau khi hoµn thµnh c«ng tr×nh, trëng dù ¸n vµ c¸c trëng nhãm cña c¸c ban tiÕn hµnh thÈm ®Þnh kÕt qu¶. Häp l¹i toµn bé nhãm dù ¸n vµ rót kinh nghiÖm: khen , chª, thëng, ph¹t . Sau ®ã giao l¹i c«ng tr×nh cho trêng Th¨ng Long PhÇn II LËp kÕ ho¹h cô thÓ cho c¸c ban dù ¸n . I. KÕ ho¹ch chi tiÕt Mçi phßng cã: _ Mét ®iÒu hßa nhiÖt ®é _ Mét ®ång hå treo têng _ Mét camera nèi víi ti vi theo dâi. 4 _ Bµn häc b»ng gç Ðp, khæ to _ GhÕ bäc da, ®ång bé mµu xanh _ RÌm cöa mµu vµng ®Ó tr¸nh n¾ng _ Nh÷ng l½ng hoa gi¶ ®îc bè trÝ hîp lý ë mét sè ®iÓm nhÊn 1.Phßng tù häc. _ Phßng tù häc cã søc chøa 200 ngêi _ Kª bµn lµm nhiÒu d·y dµi, mçi bªn xÕp 15 ghÕ sao cho tËn dông tèi ®a diÖn tÝch mÆt bµn trèng. 2. Phßng ®äc s¸ch, b¸o vµ t¹p chÝ _ Phßng cã søc chøa 100 ngêi _ DiÖn tÝch ®Ó gi¸ s¸ch, b¸o vµ t¹p chÝ chiÕm mét phÇn ba diÖn tÝch phßng, cßn l¹i kª bµn ghÕ _ Bµn thñ th ®Ó 1 tivi theo dâi, 1 m¸y tÝnh _ Trong phßng cã dÞch vô ph«to t¹i chç. 3. Phßng ngo¹i v¨n _ Cã 5 m¸y tÝnh ®îc kÕt nèi m¹ng internet _ 3 ti vi ®Ó sinh viªn xem phim phô ®Ò tiÕng níc ngoµi. _ 5 tñ s¸ch nhiÒu thø tiÕng _ Cïng nhiÒu gi¸ ®ùng b¨ng video vµ CD phôc vô cho viÖc häc tËp cña sinh viªn 4. Phßng luËn v¨n _ Kh«ng chØ cã luËn v¨n cña c¸c sinh viªn kho¸ tríc trong trêng mµ cßn cã luËn v¨n, tiÓu luËn, ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cña c¸c trêng b¹n. _ Ngoµi ra cßn cã c¸c ®Ò tµi cña c¸c th¹c sÜ, tiÕn sÜ, gi¸o s ®· b¶o vÖ thµnh c«ng ë trong níc còng nh níc ngoµi. _ Cã 2 m¸y vi tÝnh ®Ó sinh viªn t×m nhanh tµi liÖu m×nh cÇn 5.Phßng tµi liÖu quý hiÕm. _ Cã nhiÒu ®Çu s¸ch quý ®· thÊt truyÒn hoÆc kh«ng cßn t¸i b¶n. _ Cã 2 m¸y vi tÝnh ®Ó tra cøu. II. LËp b¶ng ph©n t¸ch c«ng viÖc( WBS ). Tæng thêi gian cho phÐp hoµn thµnh c«ng viÖc lµ : 90 ngµy Thêi gian dù tÝnh hoµn thµnh c«ng viÖc lµ Thêi gian dù phßng lµ : 72 ngµy. : 18 ngµy C¬ cÊu ph©n t¸ch c«ng viÖc (Work Breakdown Structure) STT 1 2 WBS 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Néi dung c«ng viÖc Dän vÖ sinh Lau sµn nhµ Lau cöa kÝnh Mua trang thiÕt bÞ §iÒu hoµ nhiÖt ®é Camera Ti vi M¸y tÝnh Bµn, ghÕ, kÖ, gi¸ s¸ch §iÖn tho¹i Hoa gi¶ Cöa ph¸t tÝn hiÖu 5 Thêi gian 3 ngµy 7 ngµy 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 9.1 9.2 11.1 11.2 11.3 11.4 12.1 12.2 M¸y photo M¸y läc níc RÌm cöa §ång hå Tñ ®ùng cÆp S¸ch, b¸o cò, míi, luËn v¨n §Üa CD + b¨ng video Khung nh«m kÝnh T×m nguån t liÖu, tµi liÖu Nguån S¸ch b¸o cò, míi Nguån B¸o + T¹p chÝ cò, míi Nguån LuËn v¨n Nguån s¸ch ®iÖn tö L¾p ®Æt trang thiÕt bÞ KÝ hîp ®ång ®iÖn tho¹i L¾p ®iÒu hoµ L¾p camera Treo ®ång hå RÌm cöa sæ Gi¸ s¸ch L¾p m¸y tÝnh Lµm phßng kÝnh nhá (phßng photo) ChuyÓn tµi liÖu, t liÖu vµo kho S¸ch gi¸o khoa S¸ch tham kh¶o B¸o + T¹p chÝ LuËn v¨n §Üa CD + b¨ng video Ph©n lo¹i t liÖu, tµi liÖu KiÓm tra trang thiÕt bÞ Trang trÝ ChuyÓn ®å vµo phßng Bµn, ghÕ KÖ, tñ, gi¸ s¸ch XÕp s¸ch b¸o vµo gi¸, tñ ChuyÓn trang thiÕt bÞ v¨n phßng vµo Tivi theo dâi M¸y tÝnh Cöa b¸o ®éng §Æt m¸y läc níc ë ®Çu hµnh lang Dän vÖ sinh Lau bµn, ghÕ Thu dän nguyªn vËt liÖu thõa 6 7ngµy 15 ngµy 3ngµy 10 ngµy 1 ngµy 2 ngµy 7 ngµy 8 ngµy 6ngµy 3 ngµy PhÇn III S¬ ®å m¹ng cho toµn dù ¸n vµ B¶ng kh¸i to¸n I. S¬ ®å m¹ng cña toµn dù ¸n . 7 II. LËp b¶ng kh¸i to¸n Sau ®©y lµ b¶ng kh¸i to¸n chi phÝ ®· ®îc nhãm dù ¸n cïng ®¹i diÖn trêng Th¨ng Long th¶o luËn vµ thèng nhÊt. B¶ng kh¸i to¸n nµy ®îc phª duyÖt, kiÓm tra kÜ lìng vµ cã ch÷ kÝ cña hai bªn, kÌm víi b¶n gèc lµ b¶n photo. STT 1 2 3 C¸c kho¶n chi Chi phÝ l¬ng cho trëng nhãm dù ¸n vµ c¸c thµnh viªn TiÒn c«ng cho thî Mua s¾m trang thiÕt bÞ cho Phßng tù häc Phßng ®äc s¸ch b¸o vµ t¹p chÝ Phßng ngo¹i v¨n Phßng luËn v¨n Phßng tµi liÖu quý hiÕm 8 §¬n gi¸ dù tÝnh 35 65 15 26 52 26 26 4 5 6 Chi phÝ kh¸c Chi phÝ ph¸t sinh Quü dù phßng Tæng kinh phÝ vµ quü dù tÝnh 9 10 30 300 PhÇn IV KiÓm tra kÕt qu¶, nghiÖm thu vµ rót kinh nghiÖm I. KiÓm tra kÕt qu¶ _Sau khi kÕt thóc dù ¸n, nhãm dù ¸n ®· kiÓm tra cÈn thËn vµ ®a ph¬ng vµ ch¾c ch¾n r»ng tÊt c¶ c«ng viÖc ®· ®îc hoµn thµnh ®Çy ®ñ. _ C¸c trëng ban dù ¸n viÕt b¸o c¸o sau khi c«ng viÖc cña ban m×nh ®· hoµn tÊt. _ Nhãm dù ¸n liÖt kª c¸c tµi s¶n bµn giao cho trêng Th¨ng Long II . NghiÖm thu c«ng tr×nh . _ Sau khi xem xÐt toµn bé néi thÊt th viÖn, trêng Th¨ng Long ra v¨n b¶n kh¼ng ®Þnh sù chÊp nhËn cuèi cïng ®Ó tr¸nh tranh chÊp sau nµy. _ Trêng Th¨ng Long phª chuÈn viÖc nhãm dù ¸n ®· hoµn thµnh dù ¸n bao gåm c¶ viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng ph¸t sinh. _ Trêng Th¨ng Long nhËn l¹i ®Çy ®ñ c¸c dông cô, thiÕt bÞ ®· cho dù ¸n thuª hoÆc mîn. III. Tæng kÕt vµ rót kinh nghiÖm qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n _ Tæ chøc häp l¹i mét lÇn n÷a c¸c ban dù ¸n ®Ó tæng kÕt vµ rót kinh nghiÖm nh÷ng g× m×nh lµm tèt vµ cha tèt. _ Khen thëng hoÆc kØ luËt ®èi víi nh÷ng c¸ nh©n hoµn thµnh suÊt s¾c c«ng viÖc ®îc giao vµ c¸ nh©n l¬ lµ c«ng viÖc cña m×nh. 9 PhÇn V Quy ®Þnh vÒ an toµn vµ qu¶n trÞ rñi ro I. Quy ®Þnh vÒ phßng ch¸y ch÷a ch¸y. C«ng t¸c phßng ch¸y ch÷a ch¸y. _ Híng dÉn c¬ b¶n cho c¸ch phßng ch¸y ch÷a ch¸y _ Yªu cÇu kh«ng mang ®å dÔ ch¸y næ vµo th viÖn _ Ra vÒ t¾t nguån ®iÖn ®iÖn _ Dän vÖ sinh s¹ch sÏ c¸c phÕ liÖu thõa dÔ ch¸y. II. Qu¶n trÞ rñi ro. _ Tai n¹n lao ®éng ( ®iÖn giËt, ng· ...) _ MÊt ®iÖn dµi ngµy, chËp ®iÖn. §èi víi hai rñi ro trªn, ban m«i trêng sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o d©y ®iÖn ®îc ®Æt gän gµng, ®óng chç, ph¶i cã b¶ng hiÖu th«ng b¸o nguy hiÓm. NÕu mÊt ®iÖn dµi ngµy hoÆc chËp ®iÖn ph¶i cã ¾c quy thay thÕ. _ Trang thiÕt bÞ kÐm chÊt lîng, háng hãc. _ MÊt trém tµi s¶n. Ban qu¶n lý vµ mua s¾m trang thiÕt bÞ sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm nÔu hµng mua kÐm chÊt lîng, ph¶i ®æi, tr¶ l¹i hoÆc ®ßi gi¶m gi¸. Ngoµi ra, còng ph¶i cö ngêi b¶o vÖ tr«ng gi÷ vËt t ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng thÊt tho¸t, mÊt trém. _ C¸ nh©n th©m hôt ng©n quü _ Chi tiªu vît qu¸ ng©n s¸ch §Ó gi¶i quyÕt hai rñi ro trªn, ngêi trëng dù ¸n khi b¾t ®Çu chia ban, nhãm dù ¸n ph¶i chän nh÷ng ngêi tin cËy nhÊt, trung thùc nhÊt, cã kinh nghiÖm nhÊt vµo ban qu¶n lý tµi chÝnh. _ TiÕn ®é chËm h¬n so víi dù tÝnh Ban xóc tiÕn dù ¸n sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc c«ng viÖc ®Ó dù ¸n cã thÓ hoµn thµnh sím h¬n so víi dù kiÕn nÕu tiÕn ®é vÉn bÞ chËm ph¶i bè trÝ t¨ng ca, t¨ng nh©n c«ng, thuª hoÆc mua thªm thiÕt bÞ hç trî. Nhng kh«ng ®îc ®èt ch¸y giai ®o¹n. 10 KÕt LuËn Kh«ng thÓ phñ nhËn r»ng, tri thøc ®èi víi con ngêi lµ bÊt tËn vµ v« cïng quan träng trong qu¸ tr×nh héi nhËp. Ngoµi tivi, ®µi, b¸o sinh viªn lu«n ®Õn th viÖn ®Ó häc, ®äc vµ bæ sung kiÕn thøc. Hay nãi c¸ch kh¸c, th viÖn chÝnh lµ “ bé mÆt “ cña trêng bëi lÏ nh÷ng trang thiÕt bÞ, th¸i ®é phôc vô cña thñ th chÝnh lµ ®IÒu chøng tá sù quan t©m cña nhµ trêng tíi sinh viªn, tÇng líp trÝ thøc t¬ng lai cña ®Êt níc.ViÖc chän ®Ò tµi: Qu¶n trÞ dù ¸n Hoµn thiÖn néi thÊt th viÖn chÝnh lµ mong mái cña rÊt nhiÒu sinh viªn hiÖn nay. Cïng víi viÖc x©y dùng Th¨ng Long hiÖn ®¹i h¬n, tiÖn nghi h¬n th× viÖc ®Çu t trang thiÕt bÞ ®Çy ®ñ cho th viÖn lµ ®iÒu cÇn thiÕt h¬n bao giê hÕt. §Ò tµi qu¶n trÞ dù ¸n : Hoµn thiÖn néi thÊt th viÖn tuy kh«ng nhiÒu ®iÒu ®Ó thÓ hiÖn nhng còng lµ thµnh qu¶ bëi sù nç lùc vµ cè g¾ng cña em. NÕu cã g× sai sãt mong c« vµ c¸c b¹n ®ãng gãp ý kiÕn. RÊt ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o! 11
- Xem thêm -