Tài liệu 253626

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 13553 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Trong thêi ®¹i bïng næ th«ng tin nh hiÖn nay, C«ng nghÖ th«ng tin ®ãng gãp mét phÇn rÊt quan träng trong c¸c lÜnh vùc khoa häc - kÜ thuËt, ®êi sèng kinh tÕ x· héi. Trong c¸c bµi to¸n qu¶n lÝ, tin häc cã vÞ trÝ rÊt lín nh»m ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu ®Æc trng cña c«ng t¸c qu¶n lÝ. ë níc ta, øng dông C«ng nghÖ th«ng tin vµo ®êi sèng kinh tÕ - x· héi lµ mét yªu cÇu cÊp thiÕt cÇn ®îc quan t©m nh»m ®a ®Êt níc ta tiÕn kÞp thêi ®¹i. Tríc ®©y ë Trung t©m Gi¸o dôc Kü thuËt tæng hîp (TTGDKTTH) Sè 1 (vµ hiÖn nay ë mét sè Trung t©m kh¸c), c«ng t¸c qu¶n lý viÖc d¹y vµ häc nghÒ phæ th«ng ®îc tiÕn hµnh mét c¸ch thñ c«ng hoÆc b¸n tù ®éng (dïng ch¬ng tr×nh Excel), v× vËy khèi lîng c«ng viÖc thêng lín, viÖc thùc hiÖn rÊt vÊt v¶ vµ thiÕu chÝnh x¸c, cha ph¸t huy hÕt søc m¹nh cña c¸c m¸y vi tÝnh ®îc trang bÞ. Visual FoxPro lµ mét ng«n ng÷ m¹nh dïng cho c«ng t¸c qu¶n lý, lµ mét ng«n ng÷ dÔ, ®îc sö dông réng r·i v× vËy chóng em ®· sö dông ng«n ng÷ nµy ®Ó lµm ®å ¸n cho m×nh víi ®Ò tµi: Qu¶n lý d¹y vµ häc nghÒ trêng trung häc nghÒ. Qua ®©y, em xin ch©n thµnh c¶m on thÇy Lª Quang Huy ngêi ®· tËn t×nh gióp em hoµn thµnh ®å Ên nµy. 1 Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh 1. §Ò tµi: Qu¶n lý d¹y vµ häc nghÒ phæ th«ng trung häc II. Môc ®Ých, yªu cÇu cña ®Ò tµi : 1. X©y dùng mét ch¬ng tr×nh nh»m tin häc ho¸ c«ng t¸c cËp nhËt, lu tr÷, ph©n tÝch, thèng kª kÕt qu¶ D¹y vµ Häc nghÒ phæ th«ng, khi cÇn cã thÓ ®a ra kÕt qu¶ theo yªu cÇu mét c¸ch nhanh chãng. 2. §¶m b¶o sù chÝnh x¸c cao ®é, tr¸nh c¸c thay ®æi, söa ch÷a mét c¸ch tuú tiÖn. 3. Lu tr÷ tèt, tr¸nh mÊt m¸t d÷ liÖu. 4. Khi cÇn cã thÓ t×m kiÕm nhanh. 5. Cung cÊp kÞp thêi c¸c th«ng tin theo yªu cÇu cña Ban Gi¸m ®èc Trung t©m, Së GD§T, Ban Gi¸m hiÖu c¸c trêng PTTH còng nh c¸c häc sinh. 6. Gi¶m bít tíi møc tèi thiÓu c¸c c«ng ®o¹n ghi chÐp vµ b¸o c¸o thñ c«ng, sö dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ c¸c trang thiÕt bÞ tin häc ®ang cã. §å ¸n bao gåm hai phÇn: PhÇn I: Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng Qu¶n lÝ d¹y vµ häc nghÒ t¹i c¸c Trung t©m Gi¸o dôc KÜ thuËt tæng hîp. PhÇn II: Ch¬ng tr×nh. 2 PhÇn I Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng Qu¶n lÝ d¹y vµ häc nghÒ Ch¬ng 1 M« t¶ hÖ thèng 1.1. M« h×nh ho¹t ®éng ë c¸c Trung t©m Gi¸o dôc KÜ thuËt tæng hîp Vµo ®Çu mçi n¨m häc, song song víi viÖc häc tËp v¨n ho¸ t¹i c¸c trêng PTTH, c¸c häc sinh tõ líp 10 ®Õn líp 12 ph¶i häc thªm nghÒ phæ th«ng t¹i c¸c TTGDKTTH. Mçi mét nghÒ t¹i Trung t©m ®îc ph©n thµnh mét ban, vÝ dô: ban Tin häc, ban §iÖn, ban May, ban §iÖn kÜ thuËt... ViÖc häc ban nµo do häc sinh tù chän vµ ®¨ng kÝ víi gi¸o viªn chñ nhiÖm t¹i trêng PTTH, tõ ®ã gi¸o viªn chñ nhiÖm göi lªn Ban gi¸m hiÖu vµ göi tíi Trung t©m häc nghÒ kÌm theo c¸c th«ng tin kh¸c vÒ häc sinh. Vµo ®Çu mçi häc k× cña c¸c n¨m häc, c¨n cø vµo sè lîng häc sinh mµ c¸c trêng PTTH göi ®Õn, ch¬ng tr×nh ®µo t¹o mµ Ban gi¸m ®èc Trung t©m th«ng b¸o kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y cho c¸c ban. C¸c ban tiÕn hµnh ph©n chia líp, tæ vµ lËp b¶ng ph©n c«ng gi¶ng d¹y cô thÓ cho tõng gi¸o viªn vµ th«ng b¸o kÕ ho¹ch ®ã cho Ban gi¸m ®èc Trung t©m. Dùa vµo quü phßng häc hiÖn cã, hÖ thèng trang thiÕt bÞ thùc hµnh, yªu cÇu gi¶ng d¹y vµ c¸c b¶ng ph©n c«ng gi¶ng d¹y cña c¸c ban mµ Ban gi¸m ®èc Trung t©m x©y dùng thêi kho¸ biÓu cho Trung t©m trong c¶ häc k×. Tõ thêi kho¸ biÓu chung nµy, Trung t©m trÝch ra vµ cÊp ph¸t thêi kho¸ biÓu cho c¸c líp, c¸c gi¸o viªn vµ Ban qu¶n lÝ phßng häc vµ thùc hµnh. Theo thêi kho¸ biÓu nµy mµ c¸c gi¸o viªn, häc sinh cïng Ban qu¶n lÝ phßng häc thùc hiÖn díi sù qu¶n lÝ cña Ban gi¸m ®èc Trung t©m. Trong qu¸ tr×nh häc tËp, mçi häc sinh ph¶i ®¹t yªu cÇu trong c¸c ®ît kiÓm tra miÖng, kiÓm tra 15 phót vµ 45 phót, ®iÓm thùc hµnh 1, ®iÓm thùc hµnh 2 vµ ®iÓm thi kÕt thóc häc k×. Cuèi mçi häc k×, c¸c ban tËp hîp b¶ng ®iÓm, kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh c¸c líp vµ b¸o c¸o tæng hîp kÕt qu¶ lªn Ban gi¸m ®èc Trung t©m, tõ ®ã göi cho Ban gi¸m hiÖu c¸c trêng PTTH. MÆt kh¸c, c¸c ban còng tiÕn hµnh s¬, tæng kÕt theo tõng gi¸o viªn, ban, tæ vµ toµn Trung t©m. 1.2. Thùc tr¹ng qu¶n lÝ d¹y vµ häc nghÒ t¹i c¸c Trung t©m Gi¸o dôc KÜ thuËt tæng hîp vµ nhu cÇu tin häc ho¸ 3 Ta thÊy ë m« h×nh ho¹t ®éng cña hÖ thèng cò vÉn cßn theo c¸ch cæ truyÒn, thñ c«ng hoÆc míi chØ ¸p dông tin häc ë møc thÊp, b¸n tù ®éng. Thùc tÕ nµy ®ßi hái ph¶i tèn rÊt nhiÒu c«ng søc vµ thêi gian trong c«ng t¸c qu¶n lÝ. C¸c c«ng viÖc cÇn ph¶i tiÕn hµnh nhiÒu lÇn trong suèt häc k× nh viÖc cËp nhËt ®iÓm c¸c ®ît kiÓm tra, sè buæi häc vµ nghØ cña häc sinh, theo dâi viÖc thùc hiÖn ®óng ch¬ng tr×nh ®µo t¹o cña gi¸o viªn... C«ng viÖc tæng kÕt vµ xÕp lo¹i cho häc sinh cuèi mçi häc k× còng rÊt phøc t¹p vµ tèn nhiÒu thêi gian, ®ßi hái nhiÒu ngêi tham gia nÕu chØ dïng c¸ch thñ c«ng... MÆt kh¸c, trong hÖ thèng còng cÇn ®¸p øng ®îc c¸c nhu cÇu tra cøu nhanh chãng, thuËn tiÖn khi cã yªu cÇu cña c¸c cÊp l·nh ®¹o còng nh cña gi¸o viªn vµ häc sinh. Tríc thùc tr¹ng nh vËy vµ tríc xu híng tin häc ngµy cµng ®îc øng dông mét c¸ch m¹nh mÏ trong mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng, ®Ò tµi ®· m¹nh d¹n ®a ra mét ch¬ng tr×nh nh»m qu¶n lÝ viÖc d¹y vµ häc nghÒ phæ th«ng nh»m ®a viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c nµy tiÕn lªn mét bíc míi. D÷ liÖu ®Çu vµo cña ch¬ng tr×nh lµ c¸c tÖp c¬ së d÷ liÖu ghi c¸c th«ng tin vÒ c¸c tæ, ban, gi¸o viªn, c¸c trêng PTTH, danh s¸ch häc sinh c¸c líp, ®iÓm kiÓm tra, sè buæi häc vµ nghØ häc k× I, häc k× II cña tõng häc sinh... §Çu ra cña ch¬ng tr×nh lµ c¸c b¶ng kiÓm diÖn vµ ghi ®iÓm cho c¸c líp, tÝnh ®iÓm trung b×nh vµ xÕp lo¹i cho häc sinh, in kÕt qu¶ theo tõng líp, t¹o c¸c b¸o c¸o tæng hîp kÕt qu¶... Ch¬ng 2 Ph©n tÝch hÖ thèng 2.1. C¸c chøc n¨ng chÝnh cña hÖ thèng C«ng t¸c qu¶n lÝ d¹y vµ häc nghÒ t¹i c¸c TTGDKTTH bao gåm rÊt nhiÒu chøc n¨ng phøc t¹p, ®ßi hái nhiÒu cÊp, ban ngµnh tham gia, díi gãc ®é mét ®Ò tµi nh»m ®a c«ng t¸c tin häc vµo qu¶n lÝ, ®Ò tµi xin ®a ra c¸c chøc n¨ng chÝnh cña hÖ thèng nh sau: 2.1.1. Chøc n¨ng Qu¶n lÝ gi¸o viªn víi c¸c c«ng viÖc sau: - CËp nhËt th«ng tin vÒ c¸c gi¸o viªn - Qu¶n lÝ hå s¬ gi¸o viªn - Tra cøu ®iÖn tho¹i, ®Þa chØ gi¸o viªn 4 - NhËn ph©n c«ng gi¶ng d¹y - Qu¶n lÝ c«ng t¸c gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn 2.1.2. Chøc n¨ng Qu¶n lÝ häc sinh víi c¸c c«ng viÖc sau: - NhËn ®¨ng kÝ häc nghÒ theo ban cña häc sinh - Lªn danh s¸ch líp - Xö lÝ ®iÓm kiÓm tra vµ thi kÕt thóc häc k× häc sinh - Thèng kª sè buæi häc vµ nghØ cña tõng häc sinh - S¬/ tæng kÕt, xÕp lo¹i häc k× I vµ c¶ n¨m 2.1.3. Chøc n¨ng Qu¶n lÝ ch¬ng tr×nh ®µo t¹o víi c¸c c«ng viÖc sau: - NhËn ch¬ng tr×nh ®µo t¹o, kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y tõng häc k× - Qu¶n lÝ danh s¸ch trêng, líp, tæ, ban - X©y dùng, cËp nhËt b¶ng ph©n c«ng gi¶ng d¹y - X©y dùng, cÊp ph¸t thêi khãa biÓu toµn Trung t©m, cho gi¸o viªn, häc sinh, ban qu¶n lÝ phßng häc, thùc hµnh vµ gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn thêi kho¸ biÓu - LËp b¸o c¸o tæng hîp kÕt qu¶ (theo gi¸o viªn, tæ, ban, toµn Trung t©m vµ c¸c trêng). Trªn ®©y lµ sù ph©n r· chøc n¨ng chÝnh (Qu¶n lÝ d¹y vµ häc nghÒ) cña hÖ thèng thµnh ba chøc n¨ng con. TiÕp tôc ta tæng hîp, ph©n tÝch c¸c c«ng viÖc cña tõng chøc n¨ng con ®Ó ph©n r· tiÕp thµnh c¸c chøc n¨ng ë møc tiÕp theo. Ta cã s¬ ®å chøc n¨ng nghiÖp vô cña hÖ thèng Qu¶n lÝ d¹y vµ häc nghÒ phæ th«ng nh sau: 5 Ëp tin Qu¶n lÝ thêi kho¸ biÓu 6 LËp ph©n c«ng gi¶ng d¹y S¬/ tæng kÕt häc k× S¬ ®å chøc n¨ng nghiÖp vô cña hÖ thèng “Qu¶n lÝ d¹y vµ häc nghÒ t¹i c¸c TTGDKTTH” Môc tiªu: Qu¶n lÝ c«ng t¸c d¹y vµ häc nghÒ phæ th«ng, ®a ra ®îc kÕt qu¶ häc sinh, c¸c b¸o c¸o tæng hîp kÕt qu¶ Tr¸ch nhiÖm: Liªn quan ®Õn Ban gi¸m ®èc trung t©m, Ban gi¸m hiÖu trêng PTTH, c¸c tæ, ban... Theo dâi kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y häc k× Qu¶n lÝ Ch¬ng tr×nh ®µo t¹o 7 Qu¶n lÝ gi¸o viªn Qu¶n lÝ hå s¬ gi¸o viªn Theo dâi gi¶ng d¹y Tra cøu LËp danh s¸ch líp Qu¶n lÝ d¹y vµ häc nghÒ phæ th«ng CËp nhËt, xö lÝ ®iÓm, sè buái nghØ häc Th th« Qu¶n lÝ häc s 2.2. Dßng d÷ liÖu nghiÖp vô cña hÖ thèng Tõ s¬ ®å chøc n¨ng nghiÖp vô ta x©y dùng s¬ ®å dßng d÷ liÖu nghiÖp vô cña hÖ thèng nh sau: S¬ ®å chøc n¨ng nghiÖp vô cña hÖ thèng cho ta biÕt sù dÞch chuyÓn th«ng tin gi÷a c¸c chøc n¨ng, tiÕn tr×nh, bé phËn trong hÖ thèng, chØ ra th«ng tin cÇn thiÕt cho c¸c chøc n¨ng, tiÕn tr×nh, bé phËn cã thÓ ho¹t ®éng ®îc. C¸c th«ng tin cã nhu cÇu cÇn lu tr÷ vµ khai th¸c trong hÖ thèng, cã thÓ cÊu tróc ho¸ ®îc sÏ ®îc lËp thµnh c¸c kho th«ng tin. Nh×n trªn s¬ ®å ta thÊy chøc n¨ng quan träng nhÊt cña hÖ thèng lµ chøc n¨ng Qu¶n lÝ ch¬ng tr×nh ®µo t¹o, chøc n¨ng nµy cÇn thu thËp, tæng hîp c¸c th«ng tin tõ c¸c ®èi tîng, bé phËn trong hÖ thèng còng nh tõ c¸c chøc n¨ng kh¸c ®Ó lËp ®îc ra mét thêi kho¸ biÓu chung cho toµn trung t©m vµ cÊp ph¸t cho tõng ®èi tîng, bé phËn trong hÖ thèng vµ tõ thêi kho¸ biÓu nµy míi qu¶n lÝ ®îc qu¸ tr×nh d¹y vµ häc cña trung t©m. MÆt kh¸c chøc n¨ng nµy còng ®a ra ®îc c¸c b¸o c¸o s¬, tæng kÕt theo tõng ®èi tîng, bé phËn tõ th«ng tin vÒ b¶ng ®iÓm, xÕp lo¹i, sè buæi häc vµ nghØ cña häc sinh do chøc n¨ng Qu¶n lÝ häc sinh cung cÊp. 2.2. ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu 1) TOBAN.DBF &&Lu c¸c th«ng tin vÒ Tæ, Ban STT Tªn trêng KiÓu §é réng ý nghÜa 1 MATO Character 1 M· tæ 2 MABAN Character 2 M· ban 3 TENBAN Character 15 Tªn ban 4 TRUONGBAN Character 23 Hä tªn trëng ban 5 TOTRUONG Character 23 Hä tªn tæ trëng TÖp chØ sè ®îc lËp theo trêng MABAN cã tªn CS1.IDX Index on MABAN to CS1 2) TRUONG.DBF &&Lu c¸c th«ng tin vÒ Trêng, Líp STT Tªn trêng KiÓu §é réng ý nghÜa 1 MAT Character 3 M· trêng 2 TENTRUONG Character 22 Tªn trêng 3 MALOP Character 4 M· líp 4 TENLOP Character 22 Tªn líp TÖp chØ sè ®îc lËp theo trêng MALOP cã tªn CS2.IDX Index on MALOP to CS2 3) GV.DBF &&Lu c¸c th«ng tin vÒ Gi¸o viªn STT Tªn trêng KiÓu §é réng ý nghÜa 1 STT Numeric 2,0 Sè thø tù 2 HOTEN Character 24 Hä vµ tªn 3 MABAN Character 2 M· ban 8 4 NGSINH Date 5 GIOITINH Character 6 NGVAOCQ Date 7 TDO Character 8 DT Character 9 DC Character 10 FILEANH Character LËp chØ sè: Index on HOTEN to CS3 8 3 8 12 10 40 8 Ngµy sinh Giíi tÝnh Ngµy vµo c¬ quan Tr×nh ®é §iÖn tho¹i §Þa chØ Tªn tÖp ¶nh 4) BPCGD.DBF &&Lu c¸c th«ng tin vÒ Ph©n c«ng gi¶ng d¹y vµ c¸c th«ng tin s¬, tæng kÕt cña líp STT Tªn trêng KiÓu §é réng ý nghÜa 1 STT Numeric 2,0 Sè thø tù 2 HOTEN Character 24 Hä vµ tªn Gi¸o viªn 3 MABAN Character 2 M· ban 4 TENBAN Character 15 Tªn ban 5 MALOP Character 4 M· líp 6 TENLOP Character 22 Tªn líp 7 CA Character 1 Ca 8 MATO Character 1 M· tæ 9 SBH1 Numeric 2,0 Sè buæi häc Häc kú I 10 SOHS1 Numeric 3,0 Sè häc sinh Häc kú I 11 SOYEU1 Numeric 3,0 Sè häc sinh YÕu Häc kú I 12 SOTB1 Numeric 3,0 Sè häc sinh TB Häc kú I 13 SOKHA1 Numeric 3,0 Sè häc sinh Kh¸ Häc kú I 14 SOGIOI1 Numeric 3,0 Sè häc sinh Giái Häc kú I 15 PTYEU1 Numeric 4,1 Tû lÖ häc sinh YÕu Häc kú I 16 PTTB1 Numeric 4,1 Tû lÖ häc sinh TB Häc kú I 17 PTKHA1 Numeric 4,1 Tû lÖ häc sinh Kh¸ Häc kú I 18 PTGIOI1 Numeric 4,1 Tû lÖ häc sinh Giái Häc kú I 19 CC1 Numeric 4,1 HÖ sè Chuyªn cÇn Häc k× I 20 DTBHK1 Numeric 4,1 §iÓm trung b×nh Häc k× I 21 SBH2 Numeric 2,0 Sè buæi häc Häc kú II 22 SOHS2 Numeric 3,0 Sè häc sinh Häc kú II 23 SOYEU2 Numeric 3,0 Sè häc sinh YÕu Häc kú II 24 SOTB2 Numeric 3,0 Sè häc sinh TB Häc kú II 25 SOKHA2 Numeric 3,0 Sè häc sinh Kh¸ Häc kú II 26 SOGIOI2 Numeric 3,0 Sè häc sinh Giái Häc kú II 27 PTYEU2 Numeric 4,1 Tû lÖ häc sinh YÕu Häc kú II 28 PTTB2 Numeric 4,1 Tû lÖ häc sinh TB Häc kú II 29 PTKHA2 Numeric 4,1 Tû lÖ häc sinh Kh¸ Häc kú II 30 PTGIOI2 Numeric 4,1 Tû lÖ häc sinh Giái Häc kú II 31 CC2 Numeric 4,1 HÖ sè Chuyªn cÇn Häc k× II 32 DTBCN Numeric 4,1 §iÓm trung b×nh C¶ n¨m LËp chØ sè theo c¸c trêng MATO,MABAN,HOTEN,MALOP,CA, tªn tÖp chØ sè CS.IDX Index on MATO+MABAN+HOTEN+MALOP+CA to CS 5)BD_??.DBF &&B¶ng ®iÓm c¸c ban, ?? thay cho m· ban BD_DA B¶ng ®iÓm ban §an BD_MA B¶ng ®iÓm ban May 9 BD_TE B¶ng ®iÓm ban Thªu BD_DL B¶ng ®iÓm ban §iÖn l¹nh BD_HA B¶ng ®iÓm ban Hµn BD_NG B¶ng ®iÓm ban Nguéi BD_TI B¶ng ®iÓm ban TiÖn BD_XM B¶ng ®iÓm ban Xe m¸y BD_DK B¶ng ®iÓm ban §iÖn kü thuËt BD_DT B¶ng ®iÓm ban §iÖn tö BD_TH B¶ng ®iÓm ban Tin häc C¸c tÖp DBF trªn cã cÊu tróc gièng nhau STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tªn trêng STT HOTEN MABAN MALOP LOP CA GV SOBH1 SOBN1 DKTM1 DKT151 DKT451 DTH11 DTH21 DKTTB1 DKTHK1 DTBHK1 XLOAI1 SOBH2 SOBN2 DKTM2 DKT152 DKT452 DTH12 DTH22 DKTTB2 DKTHK2 DTBHK2 XLOAI2 DTBCN XLOAICN KiÓu Numeric Character Character Character Character Character Character Numeric Numeric Numeric Numeric Numeric Numeric Numeric Numeric Numeric Numeric Character Numeric Numeric Numeric Numeric Numeric Numeric Numeric Numeric Numeric Numeric Character Numeric Character §é réng 2,0 22 2 4 4 1 24 2,0 2,0 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4 2,0 2,0 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4 4,1 4 ý nghÜa Sè thø tù Hä vµ tªn Häc sinh M· ban M· líp Líp V¨n ho¸ Ca Hä vµ tªn Gi¸o viªn Sè buæi häc HK I Sè buæi nghØ HK I §iÓm kiÓm tra miÖng HK I §iÓm kiÓm tra 15’ HK I §iÓm kiÓm tra 45’ HK I §iÓm thùc hµnh 1 HK I §iÓm thùc hµnh 2 HK I §iÓm kiÓm tra trung b×nh HK I §iÓm kiÓm tra häc k× HK I §iÓm trung b×nh HK I XÕp lo¹i häc lùc HK I Sè buæi häc HK II Sè buæi nghØ HK II §iÓm kiÓm tra miÖng HK II §iÓm kiÓm tra 15’ HK II §iÓm kiÓm tra 45’ HK II §iÓm thùc hµnh 1 HK II §iÓm thùc hµnh 2 HK II §iÓm kiÓm tra trung b×nh HK II §iÓm kiÓm tra häc k× HK II §iÓm trung b×nh HK II XÕp lo¹i häc lùc HK II §iÓm trung b×nh c¶ n¨m XÕp lo¹i häc lùc c¶ n¨m 2.3.ThiÕt kÕ c¸c Form: 2.3.1. Form TRUONG.SCX &&CËp nhËt danh s¸ch Trêng, Líp * C¸c thuéc tÝnh §èi tîng Thuéc tÝnh Gi¸ trÞ 10 FrmTRUONG Grid1 CommandGroup1 .CmdXOA .CmdGHI .CmdTHOAT AutoCenter CloseAble MaxButton MinButton WindowType AllowAddNew ColumnCount DeleteMark RecordSource RecordSourceType ScrollBar ButtonCount .T. - True .F. - False .F. - False .F. - False 1 - Modal .T. - True 4 .F. - False TRUONG 1 - Alias 2 - Vertical 3 2.3.2. Form BPCGD.SCX &&CËp nhËt b¶ng ph©n c«ng gi¶ng d¹y * C¸c thuéc tÝnh §èi tîng FrmBPCGD GrdBPCGD CboGV CboLOP CboCA CboSBH1 CboSBH2 CommandGroup1 .CmdTHEM .CmdXOA .CmdGHI .CmdTHOAT Thuéc tÝnh AutoCenter CloseAble MaxButton MinButton WindowType AllowAddNew ColumnCount DeleteMark RecordSource RecordSourceType ScrollBar ColumnCount RowSource RowSourceType ColumnCount RowSource RowSourceType RowSource RowSourceType RowSource RowSourceType RowSource RowSourceType ButtonCount Gi¸ trÞ .T. - True .F. - False .F. - False .F. - False 1 - Modal .T. - True 7 .F. - False BPCGD 1 - Alias 2 - Vertical 2 GV.HOTEN,MABAN 6 - Fields 2 TRUONG.MALOP,TENLOP 6 - Fields 1,2 1 - Value 11,12,13,14,15 1 - Value 11,12,13,14,15 1 - Value 5 11 PhÇn 2 Ch¬ng tr×nh Ch¬ng 1 Ng«n ng÷ lËp tr×nh Visual FoxPro 1.1. Lùa chän ng«n ng÷ lËp tr×nh Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm vµ yªu cÇu cña bµi to¸n, vÊn ®Ò ®Æt ra lµ cÇn lùa chän mét ng«n ng÷ lËp tr×nh: - DÔ thiÕt kÕ giao diÖn. - Cã kh¶ n¨ng qu¶n lý, s¾p xÕp vµ t×m kiÕm d÷ liÖu linh ho¹t, nhanh chãng ®Ó cã thÓ ®¸p øng c¸c yªu cÇu ®a d¹ng cña ngêi sö dông. Tr×nh øng dông Excel cã u ®iÓm lµ quen thuéc víi nhiÒu ngêi, tèc ®é tÝnh to¸n nhanh nhng nhîc ®iÓm lµ møc ®é tù ®éng ho¸ thÊp, ®ßi hái ngêi dïng ph¶i cã kiÕn thøc nhÊt ®Þnh. NÕu viÕt trªn Acess th× kh«ng thÓ sö dông d÷ liÖu nhËp b»ng Access Version cao ë m¸y cµi Access Version thÊp (vÝ dô Access 7. 0 kh«ng nhËn biÕt ®îc Access 97...). Trong khi ®ã nÕu ch¬ng tr×nh viÕt b»ng Visual FoxPro ®îc dÞch ra EXE cã thÓ ch¹y trªn hÖ ®iÒu hµnh (H§H) Windows Version bÊt kú (tõ Win95 trë lªn), t¹i nh÷ng m¸y kh«ng cµi hÖ qu¶n trÞ d÷ liÖu nµy. Mét u ®iÓm n÷a lµ d÷ liÖu ®îc nhËp tõ m¸y cµi H§H Version cao h¬n vÉn sö dông ®îc mét c¸ch b×nh thêng ë m¸y cµi H§H Version thÊp h¬n (vÝ dô d÷ liÖu nhËp ë m¸y cµi Win 2000 hoÆc Win 98 vÉn cã thÓ chuyÓn sang m¸y cµi Win 95 ®Ó sö dông). Nh÷ng ngêi ®· lµm quen víi HÖ so¹n th¶o v¨n b¶n Word hoÆc B¶ng tÝnh Excel cã thÓ ®Ô dµng sö dông ch¬ng tr×nh v× nã cã giao diÖn chuÈn, c¸c thùc ®¬n vµ nót bÊm l¹i ®îc ViÖt ho¸. V× thÕ, trong ®å ¸n nµy em chän Visual FoxPro 6.0 lµm ng«n ng÷ lËp tr×nh. 12 Ch¬ng 2 Cµi ®Æt vµ Sö dông ch¬ng tr×nh 2.1. Cµi ®Æt ch¬ng tr×nh 2.1.1. Yªu cÇu thiÕt bÞ a) VÒ phÇn cøng: - M¸y tÝnh bé vi xö lý 486 DX4 trë lªn - Bé nhí RAM: tõ 8 MB trë lªn - §Üa cøng cßn trèng tèi thiÓu 10 MB - M¸y in bÊt kú (nÕu cã nhu cÇu in ngay) b) VÒ phÇn mÒm: - Windows bÊt kú tõ Version 95 trë lªn - Cµi font tiÕng viÖt theo b¶ng m· tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 5712 - 1993 nh ABC hoÆc VietKey 2.1.2. Cµi ®Æt Ch¬ng tr×nh ®îc ®Ó trªn 4 ®Üa mÒm 1.44 MB. C¸c bíc cµi ®Æt nh sau: - LÇn lît sao chÐp toµn bé c¸c tÖp trªn 4 ®Üa mÒm nãi trªn vµo th môc nµo ®ã. - Ch¹y tÖp SETUP trong th môc con DISK1 cña th môc nµy. ViÖc cµi ®Æt ®îc tù ®éng thùc hiÖn v× thÕ rÊt dÔ dµng, chØ ph¶i tr¶ lêi c©u hái duy nhÊt lµ cµi cµi ®Æt vµo ®©u (C:\HN lµ th môc ngÇm ®Þnh) - §Ó thuËn tiÖn cho viÖc khëi ®éng ch¬ng tr×nh, t¹o mét ShortCut ®Ó ch¹y tÖp HN.EXE. Sau nµy mçi khi ch¬ng tr×nh cã sù söa ®æi, ta chØ viÖc sao chÐp duy nhÊt mét tÖp HN.EXE vµo th môc nãi trªn lµ ®îc mµ kh«ng cÇn cµi l¹i. 2.2. Sö dông ch¬ng tr×nh 2.2.1. Khëi ®éng ch¬ng tr×nh Do ®îc dÞch ra EXE nªn cã thÓ khëi ®éng nh ch¹y bÊt kú mét øng dông nµo kh¸c trªn Windows, vÝ dô nh nh¸y ®óp vµo ShortCut cña nã hoÆc sö dông lÖnh RUN. 13 §Ó ch¹y ch¬ng tr×nh, nhËp mËt khÈu trong hép tho¹i sau (nhiÒu nhÊt 6 ký tù): NÕu ®óng mËt khÈu, ngêi dïng ®îc toµn quyÒn truy nhËp d÷ liÖu kÓ c¶ viÖc NÕu sai, chØ ®îc xem hoÆc in mµ kh«ng ®îc söa hoÆc nhËp d÷ liÖu. 2.2.2. C¸c danh s¸ch NhÊp vµo môc nµy, mét danh s¸ch kÐo xuèng nh h×nh díi ®©y: * Danh s¸ch c¸c Tæ, Ban H×nh díi lµ b¶ng ®Ó nhËp danh s¸ch c¸c Tæ, Ban (gåm Tªn Ban, M· Ban, Hä vµ tªn Trëng Ban, Hä vµ tªn Tæ trëng ®Ó trong tÖp TOBAN.DBF). Trong b¶ng nµy cã thÓ thªm hoÆc xo¸ mét Ban vµ c¸c th«ng tin cña ban ®ã b»ng c¸ch nhÊp chuét vµo nót t¬ng øng. §Ó chèng mÊt ®iÖn, thêng xuyªn nhÊn nót Ghi ®Ó ghi danh s¸ch lªn ®Üa. KÕt thóc viÖc nhËp th«ng tin vÒ c¸c Tæ, Ban b»ng c¸ch nhÊn nót Quay ra. NÕu th«ng tin ®îc cËp nhËt mµ kh«ng ghi l¹i, ch¬ng tr×nh sÏ nh¾c ghi. 14 . * Danh s¸ch c¸c Gi¸o viªn NhÊp vµo môc nµy th× xuÊt hiÖn mét menu däc gåm c¸c môc NhËp míi; Söa, Xo¸; B¶ng §iÖn tho¹i, ®Þa chØ. Lóc ®Çu cÇn chän môc NhËp míi ®Ó vµo toµn bé danh s¸ch c¸c Gi¸o viªn cña Trung t©m. Trêng hîp thªm mét Gi¸o viªn ®· cã trong danh s¸ch, ch¬ng tr×nh sÏ b¸o lçi. NÕu cÇn cËp nhËt th«ng tin vÒ Gi¸o viªn nµo, chän môc Söa, Xo¸, sau ®ã chän Gi¸o viªn tõ danh s¸ch vµ tiÕn hµnh söa hoÆc xo¸ nh h×nh díi ®©y: 15 Ch¬ng tr×nh còng in ra B¶ng §iÖn tho¹i, ®Þa chØ cña Gi¸o viªn. Mäi cËp nhËt th«ng tin vÒ c¸c Gi¸o viªn ®Òu ®îc ghi vµo tªp GV.DBF * Danh s¸ch c¸c Líp Chän môc Trêng, Líp ®Ó cËp nhËt danh s¸ch c¸c Líp nh b¶ng díi: CÇn chó ý lµ mçi líp chØ nhËp mét lÇn (c¸c m· Líp kh«ng ®îc trïng nhau, nÕu trïng ch¬ng tr×nh sÏ b¸o lçi !). Mäi cËp nhËt th«ng tin vÒ c¸c Trêng, Líp ®îc ghi vµo tÖp TRUONG.DBF 16 * B¶ng ph©n c«ng gi¶ng d¹y NhÊp vµo môc nµy ®Ó cËp nhËt B¶ng ph©n c«ng gi¶ng d¹y. C«ng viÖc nµy thËt ®¬n gi¶n v× kh«ng cÇn ph¶i gâ mµ chØ viÖc nhÊp chuét. VÝ dô ®Ó thªm mét líp ta nhÊp nót Thªm, chän Gi¸o viªn, chän Líp, chän Ca tõ danh s¸ch kÐo xuèng, ®Ó xo¸ mét líp, nhÊp chuét vµo dßng cña líp ®ã råi nhÊp nót Xo¸. Khi chän Gi¸o viªn, m· Ban vµ Tæ tù ®éng ®îc ®iÒn vµo. Trêng hîp ph©n c«ng gi¸o viªn trïng víi líp gi¸o viªn nµy ®ang d¹y th× ch¬ng tr×nh sÏ b¸o lçi. NÕu sau mét thêi gian cã sù thay ®æi Gi¸o viªn cña líp nµo ®ã, chØ cÇn chän môc Thay ®æi Gi¸o viªn cña Líp, sau ®ã lµm theo híng dÉn trªn hép tho¹i, ch¬ng tr×nh sÏ tù ®éng cËp nhËt l¹i tÊt c¶ c¸c tÖp d÷ liÖu liªn quan ®Õn líp ®ã. 17 Mäi cËp nhËt th«ng tin ®îc ghi vµo tÖp BPCGD.DBF * Danh s¸ch c¸c Líp NhÊp vµo môc nµy, mét b¶ng chän däc nh sau xuÊt hiÖn : §Ó t¹o tÖp c¬ së d÷ liÖu ghi tªn, ®iÓm vµ c¸c th«ng sè kh¸c vÒ tõng häc sinh cña tõng ban, chän môc T¹o B¶ng ®iÓm míi cho c¸c Ban. NÕu tÖp nµy ®· cã, ch¬ng tr×nh sÏ th«ng b¸o sè b¶n ghi, ngµy giê cËp nhËt cña tÖp ®Ó tr¸nh lµm mÊt d÷ liÖu. ChØ cã ngêi biÕt mËt khÈu toµn quyÒn míi ®îc sö dông môc nµy. B¶ng ®iÓm ®îc ®Ó theo Ban trong c¸c tªp BD_??.DBF 18 §Ó in B¶ng KiÓm diÖn vµ ghi ®iÓm cho tõng häc kú, chän môc t¬ng øng tõ thùc ®¬n, ®Ó in cho líp nµo lµm theo híng dÉn trªn hép tho¹i. 19 Ch¬ng tr×nh cßn cho phÐp cËp nhËt c¸c b¶ng c¬ së d÷ liÖu do nhiÒu ngêi cËp nhËt ë nhiÒu m¸y kh¸c nhau b»ng c¸ch nhÊp vµo môc NhËn d÷ liÖu tõ m¸y kh¸c. 2.2.3. Häc kú I NhÊp vµo môc nµy, mét b¶ng chän däc nh sau xuÊt hiÖn : Chän môc cÇn thiÕt ®Ó lµm viÖc 20
- Xem thêm -