Tài liệu 253616

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 13424 tài liệu

Mô tả:

Môc lôc Môc lôc Lêi nãi ®Çu PhÇn I: Kh¸i qu¸t vÒ UBND huyÖn S¬n D¬ng. I.T×nh h×nh kinh tÕ-x· héi cña UBND huyÖn S¬n D¬ng. II.C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y UBND huyÖn S¬n D¬ng. PhÇn II: Tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña v¨n phßng UBND huyÖn S¬n D¬ng I.Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña v¨n phßng UBND huyÖn S¬n D¬ng. II.C¬ cÊu tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña v¨n phßng UBND huyÖn S¬n D¬ng PhÇn III: Nh÷ng ®¸nh gi¸, nhËn xÐt vµ mét sè kiÕn nghÞ. I. §¸nh gi¸, nhËn xÐt. II. Mét sè kiÕn nghÞ. KÕt luËn. 1 Lêi nãi ®Çu §èi víi c¸c trêng §¹i häc hµng n¨m ®Òu tæ chøc cho c¸c sinh viªn ®i thùc tÕ. Chóng em lµ nh÷ng sinh viªn ngµnh QTVP ®· ®îc trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc vÒ c«ng t¸c v¨n phßng. C«ng t¸c v¨n phßng lµ mét chÝnh thÓ gåm viÖc tæ chøc, qu¶n lý vµ sö dông th«ng tin ®Ó duy tr× c¸c ho¹t ®éng cña c¬ quan, ®¬n vÞ nh»m ®¹t kÕt qu¶ mong muèn. QTVP lµ toµn bé c¸c ho¹t ®éng tæ chøc, phèi hîp, ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý c«ng t¸c th«ng tin trong c¬ quan, ®¬n vÞ nh»m ®¹t nh÷ng môc tiªu nhÊt ®Þnh. Trong qu¸ tr×nh ®îc häc tËp t¹i gi¶ng ®êng §¹i häc chóng em ®· ®îc nghiªn cøu rÊt nhiÒu vÒ mÆt lý thuyÕt nhng tõ lý thuyÕt ®Õn thùc tiÔn lµ mét kho¶ng c¸ch kh¸ xa. NÕu mµ c¸c sinh viªn chØ ®îc trang bÞ vÒ mÆt lý thuyÕt th× chóng em khãng cã ®îc nh÷ng kiÕn thøc tõ thùc tiÔn, kh«ng ®¸p øng ®îc mäi nhu cÇu cña c«ng viÖc, còng nh nh÷ng thay ®æi c¬ chÕ trong x· héi khi chóng em ra trêng. Do vËy, trong qu¸ tr×nh häc lý thuyÕt, nhµ trêng ®Òu tæ chøc cho chóng em ®i thùc tÕ ë c¬ së ®Ó cho sinh viªn n¾m b¾t ®îc phÇn nµo c«ng viÖc vµ tr¸nh ®îc nh÷ng bì ngì khi b¾t ®Çu bíc vµo lµm c«ng viÖc cña m×nh phô tr¸ch. Do ®ã, viÖc c¸c trêng §¹i häc tæ chøc cho c¸c sinh viªn ®i thùc tÕ lµ c«ng viÖc rÊt cÇn thiÕt. Thùc tÕ vµ lý thuyÕt nh»m ®Ó kh¼ng ®Þnh nh÷ng kiÕn thøc lý thuyÕt mµ chòng ta ®· ®îc häc ë nhµ trêng b»ng nh÷ng ho¹t ®éng thùc tiÔn cña c¸c v¨n phßng c«ng ty, v¨n phßng cña c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh Nhµ níc. ChÝnh v× vËy viÖc kÕt hîp c¶ nh÷ng vÊn ®Ò nguyªn lý víi thùc tiÔn lµ ®iÒu cùc kú quan träng, nã sÏ trî gióp cho mäi c«ng viÖc. Thêi gian võa qua trêng §HDL Ph¬ng §«ng ®· tæ chøc cho sinh viªn ngµnh QTVP ®i kiÕn tËp t¹i v¨n phßng cña UBND huyÖn S¬n D¬ng thuéc tØnh Tuyªn Quang, chóng em ®· ®îc nghe b¸o c¸o cña v¨n phßng UBND huyÖn S¬n D¬ng. Do em cßn thiÕu kinh nghiÖm thùc tiÔn, lÇn ®Çu lµm quen víi c¸c ho¹t ®éng cña c«ng t¸c qu¶n lý v¨n phßng nªn bµi viÕt ch¾c ch¾n cßn gÆp nhiÒu thiÕu sãt vµ h¹n chÕ. Tuy vËy, qua hai n¨m häc tËp ë trêng vµ qua chuyÕn ®i thùc tÕ t¹i UBND huyÖn S¬n D¬ng b¶n th©n em ®· tÝch luü ®îc nhiÒu kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm quý b¸u, t¹o bíc khëi ®Çu míi cho qu¸ tr×nh häc tËp tríc m¾t vµ sau nµy. PhÇn I Kh¸i qu¸t vÒ UBND huyÖn S¬n D¬ng. I.T×nh h×nh kinh tÕ-x· héi cña UBND huyÖn S¬n D¬ng. Nh»m ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn cña tØnh Tuyªn Quang trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. HuyÖn S¬n D¬ng lµ mét huyÖn miÒn nói thuéc khu vùc phÝa Nam cña tØnh Tuyªn Quang, phÝa B¾c gi¸p víi huyÖn Yªn S¬n, phÝa Nam gi¸p víi huyÖn LËp Th¹ch tØnh VÜnh Phóc, phÝa §«ng gi¸p víi huyÖn §¹i Tõ tØnh Th¸i Nguyªn, phÝa T©y gi¸p víi huyÖn §oan Hïng tØnh Phó Thä. 2 Tæng diÖn tÝch tù nhiªn cña huyÖn S¬n D¬ng lµ 78925 ha vµ d©n sè h¬n 171 ngµn ngêi. Toµn huyÖn cã 32 x·, mét thÞ trÊn víi 424 th«n b¶n, tæ nh©n d©n lµ huyÖn thuéc khu c¨n cø C¸ch m¹ng cña c¶ níc thêi kú tiÒn khëi nghÜa. N¨m 1998, nh©n d©n c¸c d©n téc huyÖn S¬n D¬ng ®· ®îc Nhµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tÆng danh hiÖu “Anh hïng lùc lîng vò trang”. Thùc hiÖn nghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng bé huyÖn S¬n D¬ng kho¸ XVII, nghÞ quyÕt kú häp thø 6 cña H§ND vÒ nhiÖm kú ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi, an ninh quèc phßng n¨m 2002, UBND huyÖn ®· giao chØ tiªu kÕ ho¹ch vµ ban hµnh c¸c c¬ chÕ ®iÒu hµnh ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi, chØ ®¹o c¸c cÊp, c¸c ngµnh triÓn khai c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ ngay tõ ®Çu n¨m. Bªn c¹nh nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi th× thùc tr¹ng kinh tÕ cña huyÖn S¬n D¬ng cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ c«ng nghiÖp cßn chËm, n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ c¹nh tranh cßn yÕu. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nÒn kinh tÕ cña huyÖn S¬n D¬ng ®· ®¹t ®îc nh÷ng hiÖu qu¶ kinh tÕ. S¶n lîng l¬ng thùc tuy cã t¨ng nhng cha ®¹t chØ tiªu. Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do diÖn tÝch lóa vô mïa bÞ ngËp lôt ph¶i cÊy l¹i nhiÒu lÇn, n¨ng suÊt thÊp. Do mét sè diÖn tÝch chuyÓn ®æi sang c©y trång kh¸c. MÆt kh¸c ®· ®Æt ra nh÷ng môc tiªu nhiÖm vô vµ tËp trung chØ ®¹o c¸c phßng ban chøc n¨ng phèi hîp víi c¸c ®oµn thÓ ®Ó thùc hiÖn cã hiÖu qu¶, t¹o nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cho sù nghiÖp x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña huyÖn. II.C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y UBND huyÖn S¬n D¬ng 1.Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña UBND huyÖn S¬n D¬ng. 1.1: Chøc n¨ng: UBND huyÖn S¬n D¬ng víi t c¸ch lµ c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ níc ë cÊp huyÖn cã chøc n¨ng qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc trong ph¹m vi l·nh thæ cña huyÖn m×nh theo hiÕn ph¸p, luËt, ph¸p lÖnh vµ c¸c v¨n b¶n cña c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc c¸c lÜnh vùc: kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, x· héi, an ninh, quèc phßng. -Ph¸t triÓn kinh tÕ c«ng nghiÖp, n«ng nghiªp, l©m nghiÖp, th¬ng nghiÖp, v¨n ho¸, gi¸o dôc vµ y tÕ. -VÒ thu chi ng©n s¸ch cña huyÖn. -§¶m b¶o an ninh chÝnh trÞ, trËt tù an toµn x· héi. -VÒ tuyªn truyÒn gi¸o dôc ph¸p luËt, kiÓm tra viÖc thi hµnh ph¸p luËt. 3 -VÒ phßng chèng thiªn tai, b¶o vÖ tµi s¶n cña Nhµ níc. -B¶o vÖ c«ng t¸c thi hµnh ¸n. 1.2: NhiÖm vô: Ban tæ chøc chÝnh quyÒn tØnh Tuyªn Quang quy ®Þnh UBND cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n trong viÖc thùc hiÖn qu¶n lý Nhµ níc. -Qu¶n lý Nhµ níc ë ®Þa ph¬ng trong c¸c lÜnh vùc n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, th¬ng nghiÖp, v¨n ho¸ gi¸o dôc vµ y tÕ vµ c¸c lÜnh vùc x· héi kh¸c, qu¶n lý Nhµ níc vÒ ®Êt ®ai vµ c¸c nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn kh¸c. -Tuyªn truyÒn, gi¸o dôc ph¸p luËt, kiÓm tra viÖc chÊp hµnh hiÕn ph¸p, luËt, c¸c v¨n b¶n cña c¬ quan Nhµ níc cÊp trªn vµ nghÞ quyÕt cña héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp trong c¬ quan Nhµ níc, tæ chøc kinh doanh, tæ chøc x· héi. -B¶o ®¶m an ninh chÝnh trÞ, trËt tù an toµn x· héi, thùc hiÖn nhiÖm vô x©y dùng lùc lîng vò trang vµ x©y dùng quèc phßng toµn d©n. -Phßng chèng thiªn tai, b¶o vÖ tµi s¶n cña Nhµ níc, tæ chøc kinh tÕ, x· héi, b¶o vÖ tÝnh m¹ng, nh©n phÈm, tµi s¶n c¸c quyÕt ®Þnh vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c«ng d©n, chèng tham nhòng, chèng c¸c tÖ n¹n x· héi kh¸c. -Tæ chøc vµ chØ ®¹o c«ng t¸c thi hµnh ¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. -Thùc hiÖn tæ chøc thu chi ng©n s¸ch theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, phèi hîp víi c¸c c¬ quan h÷u quan ®Ó ®¶m b¶o thu ®óng, thu ®ñ, thu kÞp thêi c¸c lo¹i thuÕ. UBND huyÖn cã chøc n¨ng, nhiÖm vô chØ ®¹o ®iÒu hµnh thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô. UBND ®Æt ra c¸c ch¬ng tr×nh c«ng t¸c theo tuÇn, th¸ng, quý. Tæ chøc bé m¸y vµ thùc hiÖn chÕ ®é qu¶n lý c¸n bé theo ph©n cÊp cña thµnh uû, UBND tØnh Tuyªn Quang vµ quy chÕ hiÖn hµnh v¨n phßng UBND huyÖn S¬n D¬ng lµ c¬ quan cÊp vô trùc thuéc UBND huyÖn S¬n D¬ng, lµm theo chÕ ®é thñ trëng. 2.C¬ cÊu tæ chøc: 2.1:S¬ ®å cña UBND huyÖn S¬n D¬ng: H§ND UBND 4 Kinh tÕ Tæ chøc V¨n phßng V¨n ho¸x· héi Toµ ¸n 5 ViÖn kiÓm s¸t Tµi chÝnh lao ®éng TBXH §Þa chÝnh vµ XDCB 2.2:Chøc n¨ng, nhiÖm vô: UBND huyÖn S¬n D¬ng do H§ND bÇu ra theo nhiÖm kú 05 n¨m gåm 07 hoÆc 09 thµnh viªn. thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n theo ch¬ng III môc 2 luËt tæ chøc H§ND vµ UBND. Chñ tÞch UBND huyÖn: lµ ngêi ®øng ®Çu UBND huyÖn, chÞu tr¸ch nhiÖm vµ trùc tiÕp lµm viÖc víi chñ tÞch UBND tØnh vÒ nh÷ng c«ng viÖc trªn mäi lÜnh vùc c«ng t¸c cña huyÖn. Trêng hîp ®Æc biÖt uû nhiÖm cho phã chñ tÞch UBND huyÖn ®¶m nhËn. Phã chñ tÞch phô tr¸ch khèi kinh tÕ bao gåm: s¶n xuÊt n«ng l©m-c«ng nghiÖp-dÞch vô, giao th«ng, thuû lîi-x©y dùng c¬ b¶n, qu¶n lý ®Êt ®ai vµ c«ng t¸c kh¸c do chñ tÞch UBND huyÖn ph©n c«ng. Phã chñ tÞch phô tr¸ch khèi v¨n ho¸-x· héi, v¨n ho¸- th«ng tin-thÓ thao, truyÒn thanh-truyÒn h×nh do chñ tÞch UBND huyÖn ph©n c«ng. Thµnh viªn cña UBND huyÖn chÞu tr¸ch nhiÖm tríc chñ tÞch UBND huyÖn vÒ lÜnh vùc c«ng t¸c ®îc ph©n c«ng vµ ®îc thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n theo ®iÒu 51 cña luËt tæ chøc H§ND vµ UBND. UBND huyÖn mçi th¸ng häp Ýt nhÊt mét lÇn do chñ tÞch UBND huyÖn chñ tr×. Mçi thµnh viªn UBND huyÖn khi dù häp ph¶i chuÈn bÞ b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n(®ñ cho mçi thµnh viªn 01 b¶n) nh÷ng c«ng viÖc trong lÜnh vùc ®îc ph©n c«ng phô tr¸ch nªu nh÷ng ®Ò xuÊt kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p thùc hiÖn ®Ó bµn b¹c thèng nhÊt t¹i cuéc häp. PhÇn II Tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña v¨n phßng UBND huyÖn. I.Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña v¨n phßng UBND huyÖn. -UBND huyÖn thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶ lý Nhµ níc ®èi víi ngµnh ë ®Þa ph¬ng. V¨n phßng UBND huyÖn lµ c¬ quan chuyªn m«n cña UBND huyÖn víi hai chøc n¨ng 6 chÝnh lµ tham mu, tæng hîp vµ hµnh chÝnh qu¶n trÞ ®îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c thñ trëng. -Tham mu cho UBND huyÖn ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, nh÷ng ph¬ng ¸n tèi u ®Ó qu¶n lý huyÖn vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò n¶y sinh trong ®Þa bµn huyÖn. -V¨n phßng UBND huyÖn gióp l·nh ®¹o thu thËp th«ng tin, ph©n tÝch qu¶n lý vµ sö dông th«ng tin theo yªu cÇu cña l·nh ®¹o huyÖn. -V¨n phßng UBND huyÖn cung cÊp ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¸c ph¬ng tiÖn, trang thiÕt bÞ, c«ng cô t¹i chÝnh cho c¸c ho¹t ®éng cña huyÖn. -V¨n phßng UBND huyÖn cã nhiÖm vô trùc tiÕp gióp viÖc thêng trùc cña H§ND vµ UBND huyÖn trong viÖc tæ chøc thùc hiÖn toµn diÖn c¸c ho¹t ®éng chung cña H§ND vµ UBND. -V¨n phßng UBND x©y dùng ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch lµm viÖc hµng n¨m, quý, th¸ng cña thêng trùc H§ND, UBND huyÖn, tæ chøc theo dâi, ®«n ®èc c¸c phßng, ban, ngµnh, x©y dùng lÞch c«ng t¸c vµ chuÈn bÞ ch¬ng tr×nh néi dung c¸c kú häp cña H§ND-UBND huyÖn. -Tæng hîp t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c¸c ngµnh, c¸c ®¬n vÞ vµ lµm b¸o c¸o cña UBND huyÖn, phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ chuÈn bÞ néi dung c¸c kú häp, ghi biªn b¶n c¸c phiªn häp cña H§ND-UBND huyÖn ®Ó ra th«ng b¸ãy kiÕn, kÕt luËn, chØ ®¹o thùc hiÖn ®Õn c¸c ®¬n vÞ liªn quan. -Thu thËp, cung cÊp, xö lý th«ng tin thêng xuyªn, kÞp thêi, chÝnh x¸c ®Ó phôc vô cho sù chØ ®¹o ®iÒu hµnh cña chñ tÞch c¸c phã chñ tÞch H§ND-UBND huyÖn. Thùc hiÖn chÕ ®é th«ng tin b¸o c¸o cña thêng trùc H§ND-UBND huyÖn lªn cÊp trªn quy ®Þnh. §¶m b¶o mèi quan hÖ c«ng t¸c gi÷a H§ND-UBND víi c¸c toµn thÓ quÇn chóng. -Lµm thêng trùc cho Héi ®ång thi ®ua, tham mu cho tæ chøc theo dâi phong trµo thi ®ua, chuÈn bÞ b¸o c¸o s¬ kÕt, tæng kÕt thi ®ua khen thëng c¸c danh hiÖu thi ®ua vµ nh÷ng ®iÓn h×nh tiªn tiÕn theo quy ®Þnh. I.C¬ cÊu tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña V¨n phßng UBND huyÖn S¬n D¬ng 1.S¬ ®å tæ chøc bé m¸y v¨n phßng UBND huyÖn: V¨n phßng UBND Ch¸nh v¨n phßng 7 Phã v¨n phßng Bé phËn v¨n th Bé phËn lu tr÷ Phã v¨n phßng Bé phËn Hµnh chÝnh qu¶n trÞ Bé phËn tæng hîp, tham mu Bé phËn kÕ to¸n tµi vô Bé phËn tiÕp d©n vµ tiÕp nhËn hå s¬ Hµnh chÝnh 2.Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña v¨n phßng c¸c bé phËn: 2.1: Ch¸nh v¨n phßng UBND huyÖn : lµ ngêi ®øng ®Çu c¬ quan, l·nh ®¹o, ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc UBND huyÖn vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ vµ trùc tiÕp phô tr¸ch c¸c ho¹t ®éng c«ng t¸c: tham mu, tæng hîp, trong ph¹m vi chøc n¨ng, nhiÖm vô cña v¨n phßng UBND, ch¸nh v¨n phßng cã tr¸ch nhiÖm: -Bè trÝ, s¾p xÕp ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n viªn chøc trong c¬ quan V¨n phßng, cã ®ñ n¨ng lùc, tr×nh ®é chuyªn m«n ®Ó phôc vô tèt c«ng t¸c ®iÒu hµnh. -ChØ ®¹o c«ng t¸c v¨n phßng theo nh÷ng kÕ ho¹ch ®· lËp ch¬ng tr×nh c«ng t¸c cña V¨n phßng UBND. -Theo dâi, tæng hîp vµ b¸o c¸o kÞp thêi t×nh h×nh phôc vô cho viÖc chØ ®¹o c«ng t¸c cña H§ND. Chñ tÞch, c¸c phã chñ tÞch vµ c¸c uû viªn chuyªn tr¸ch UBND huyÖn. Tæ chøc thùc hiÖn c¸c nghÞ quyÕt, quyÕt ®Þnh, chØ thÞ, c¸c ý kiÕn chØ ®¹o cña UBND ®ång thêi kiÕn nghÞ nh÷ng biÖn ph¸p cÇn thiÕt nh»m thóc ®Èy viÖc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®¹t ®îc hiÖu qu¶. -ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ néi dung phôc vô c¸c cuéc häp thêng xuyªn vµ ®ét xuÊt cña H§ND huyÖn. -XÕp lÞch c«ng t¸c vµ lÞch tiÕp d©n cho thêng trùc H§ND cho chñ tÞch, c¸c phã chñ tÞch vµ uû viªn chuyªn tr¸ch UBND. -Theo dâi tæng hîp vµ phèi hîp cïng c¸c phßng ban, liªn quan ®Ó ®Ò xuÊt kÞp thêi víi UBND huyÖn c¸c biÖn ph¸p ®Èy m¹nh c«ng t¸c tµi chÝnh. 2.2: Phã v¨n phßng UBND: lµ ngêi gióp cho ch¸nh v¨n phßng uû ban thay quyÒn qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c¬ quan v¨n phßng khi ch¸nh v¨n phßng ®i v¾ng, ®îc ch¸nh v¨n phßng giao uû quyÒn, ®îc gi¶i quyÕt mäi c«ng viÖc vµ ®îc ký thay mÆt mét sè lo¹i v¨n b¶n mµ ®îc sù uû nhiÖm cña ch¸nh v¨n phßng. 8 2.3: Bé phËn tham mu-tæng hîp: lµ c¸c chuyªn viªn ®îc ch¸nh v¨n phßng ph©n c«ng theo dâi, gióp viÖc cho chñ tÞch vµ phã chñ tÞch UBND huyÖn trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc c«ng t¸c; tæng hîp c¸c chÕ ®é thi ®ua khen thëng vµ c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ- qu¶n lý x©y dùng ®« thÞ, v¨n ho¸, x· héi, t«n gi¸o. Lu«n lu«n ph¶i theo dâi n¾m b¾t mäi t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c¸c ngµnh, c¸c c¬ quan ®¬n vÞ trùc thuéc sù qu¶n lý cña UBND. §a ra nh÷ng ý kiÕn, nh÷ng néi dung chÝnh x¸c cho ch¬ng tr×nh lµm viÖc, chuÈn bÞ c¸c dù ¸n, c¸c b¸o c¸o cho UBND chØnh ®æi söa ch÷a c¸c néi dung dù th¶o cña v¨n b¶n theo chØ ®¹o cña ch¸nh v¨n phßng ph¶i ®¶m b¶o tÝnh ph¸p lý cña c¸c v¨n b¶n. 9 2.4: Bé phËn kÕ to¸n tµi vô: KÕ to¸n cã tr¸ch nhiÖm lËp dù to¸n cÊp ph¸t chi tiªu tµi chÝnh cña UBND, c¸c phßng, ban, ngµnh thuéc quü tiÒn l¬ng v¨n phßng UBND huyÖn. Híng dÉn c¸c ®¬n vÞ lµm c¸c thñ tôc hoµn øng vµ thanh quyÕt to¸n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. Gióp cho ch¸nh v¨n phßng trong viÖc thanh quyÕt to¸n tµi chÝnh khi thùc hiÖn dù ¸n viÖc mua s¾m, söa ch÷a c¸c trang thiÕt bÞ. 2.5:Bé phËn v¨n th -lu tr÷: C¸n bé v¨n th cã nhiÖm vô tiÕp nhËn vµ ph¸t hµnh c¸c lo¹i c«ng v¨n giÊy tê, t liÖu cña H§ND, UBND huyÖn ®¶m b¶o ®óng tr×nh tù, thÓ thøc cña v¨n b¶n hµnh chÝnh Nhµ níc.  Qu¶n lý vµ viÕt c¸c lo¹i giÊy giíi thiÖu, giÊy mêi, th mêi.  Ban hµnh quy ®Þnh t¹m thêi vÒ quy tr×nh so¹n th¶o, tr×nh ký, ban hµnh vµ qu¶n lý v¨n b¶n thuéc thÈm quyÒn cña UBND huyÖn.  Qu¶n lý vµ sö dông con dÊu theo quy ®Þnh t¹i nghÞ ®Þnh sè 62/CP ngµy 22/9/1993 cña chÝnh phñ vµ th«ng t liªn béBé Néi Vô.  C¸n bé lu tr÷ cã nhiÖm vô:  S¾p xÕp, tËp hîp, chØnh lý, ph©n lo¹i, lËp danh môc hå s¬, tµi liÖu vµ lu gi÷ c¸c lo¹i tµi liÖu cña H§ND vµ UBND huyÖn ®¶m b¶o an toµn.  Thèng kª ®Çy ®ñ c¸c lo¹i tµi liÖu lu tr÷ ®¶m b¶o râ rµng, chÝnh x¸c b»ng sæ thèng kª vµ m¸y tÝnh.  Hµng n¨m híng dÉn vµ tæ chøc tiÕp nhËn hå s¬ cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc UBND huyÖn ®Ó ®a vµo lu tr÷. Bé phËn tiÕp d©n c¸n bé tiÕp d©n cã nhiÖm vô:  Thêng trùc tiÕp gi¶i thÝch, híng dÉn cho c«ng d©n vÒ yªu cÇu, kiÕn nghÞ, khiÕu n¹i, tè c¸o víi UBND huyÖn theo ®óng quy ®Þnh.  TiÕp nhËn c¸c ®¬n vÞ khiÕu n¹i, tè c¸o cña c«ng d©n: tham mu cho ch¸nh v¨n phßng uû ban biÖn ph¸p gi¶i quyÕt ®èi víi nh÷ng vô viÖc thuéc thÈm quyÒn.  ChuÈn bÞ néi dung vµ xÕp lÞch cho chñ tÞch, phã chñ tÞch UBND huyÖn tiÕp d©n hµng tuÇn theo quy ®Þnh. 10  Phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ liªn quan ®Ó tham mu cho UBND huyÖn xö lý, tr¶ lêi ®èi víi c¸c kiÕn nghÞ, khiÕu n¹i, tè c¸o thuéc thÈm quyÒn theo ®óng quy ®Þnh cña luËt gi¶i quyÕt khiÕu n¹i , tè c¸o. III.KÕt qu¶ ho¹t ®éngc ¶u v¨n phßng UBND huyÖn S¬n D¬ng: V¨n phßng UBND huyÖn S¬n D¬ng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c¸c phßng, ban, ngµnh, ®¬n vÞ trong v¨n phßng ®Òu cã sù phèi hîp ®iÒu hµnh, qu¶n lý chÆt chÏ víi nhau t¹o nªn sù ®oµn kÕt, gióp ®ì lÉn nhau trong c«ng viÖc. §Ó cïng nhau híng tíi nh÷ng môc tiªu chung, c¸c ho¹t ®éng cña v¨n phßng UBND ph¶i ®îc s¾p xÕp cµng gän nhÑ cµng hiÖu qu¶, kh«ng nh÷ng ®¶m b¶o ®îc ho¹t ®éng tæ chøc mµ vÉn ®¶m ®îc tÝnh hîp lý, s¸ng t¹o cña tæ chøc bé m¸y. L·nh ®¹o v¨n phßng ph¶i lµ cÇu nèi gi÷a c¸c nh©n viªn c¸n bé trong v¨n phßng. Mäi c«ng viÖc cña v¨n phßng ®Òu ®îc ®a ra nh÷ng ý kiÕn th¶o luËn, bµn b¸c ®Ó ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n nhÊt phï hîp víi yªu cÇu nhiÖm vô ®· ®Æt ra.... V¨n phßng UBND ph¶i nh»m vµo tiÕp nhËn khai th¸c nh÷ng th«ng tin, xö lý nh÷ng th«ng tin ®Ó truyÒn ®¹t th«ng tin cho phï hîp víi quyÕt ®Þnh ®Ó tõ ®ã so¹n th¶o néi dung ho¹t ®éng cho l·nh ®¹o. PhÇn III §¸nh gi¸, nhËn xÐt vµ mét sè kiÕn nghÞ: I.§¸nh gi¸, nhËn xÐt: C¸c phßng ban, ®¬n vÞ trong v¨n phßng UBND huyÖn S¬n D¬ng ®· phèi hîp víi nhau rÊt chÆt chÏ trong mäi c«ng t¸c qu¶n lý, ®iÒu hµnh, chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng cña v¨n phßng ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu chung. §èi víi v¨n phßng UBND c¸c nhµ l·nh ®¹o v¨n phßng ®· tæ chøc ho¹t ®éng mét c¸ch hîp lý, s¸ng t¹o. Tõ sù phèi hîp ®iÒu hµnh ®è ®· gãp phÇn quan träng vµ t¹o ®éng lùc ®Ó cho ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cña v¨n phßng. C¸c c¸n bé ®iÒu hµnh trong v¨n phßng lµ ®Òu phôc vô cho sù qu¶n lý, l·nh ®¹o, ®iÒu hµnh cña chñ tÞch 11 UBND huyÖn vµ c¸c phã chñ tÞch UBND huyÖn. §Ó c«ng t¸c v¨n phßng ®¹t ®îc hiÖu qu¶ tèt h¬n th× c¸c bé phËn trong v¨n phßng ph¶i biÕt thu thËp vµ xö lý th«ng tin mét c¸ch nhanh nhÊt, chÝnh x¸c nhÊt. §Ó tõ ®ã cã thÓ ®a ra c¸c ph¬ng ¸n tèi u cho c¸c nhµ l·nh ®¹o. C¸c thµnh viªn trong v¨n phßng UBND huyÖn ®· lµm viÖc ®Çy nhiÖt t×nh vµ thùc tÕ ®· thu ®îc nhiÒu kÕt qu¶ coa trong c«ng t¸c qu¶n lý. Song trªn thùc tÕ hiÖu qu¶ c«ng t¸c ttæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi kh«ng ®îc cao v× c¸c nh©n viªn trong v¨n phßng cha ®îc qua ®ao ft¹o ®óng chuyªn m«n, nghiÖp vô. §i ®èi víi viÖc c¸c c¸n bé chõa ®îc ®µo t¹o ®óng chuyªn m«n th× viÖc dÉn ®Õn gi¶m n¨ng suÊt lao ®éng lµm viÖc lµ do cha ®îc trang bÞ ®Çy ®ñ n¨ng suÊt lao ®éng lµm viÖc lµ do cha ®îc trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc. II.Nh÷ng kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn tæ chøc ®iÒu hµnh v¨n phßng. §Ó lµm tèt c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh v¨n phßng tríc hÕt c¸c nhµ l·nh ®¹o c¸c nh©n viªn trong v¨n phßng ph¶i tù trang bÞ cho m×nh nh÷ng kiÕn thøc tæng hîp vÒ v¨n phßng vµ trong v¨n phßng ph¶i ®îc trang bÞ nh÷ng trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, v¨n phßng ph¶i ®Æt ë n¬i tho¸ng m¸t. Ch¸nh v¨n phßng, c¸c phã v¨n phßng phô tr¸ch c¸c vÊn ®Ò nªn thêng xuyªn ph¶i héi ý, th¶o luËn c¸c ý kiÕn ®îc ®Ò xuÊt. Vµ ph¶i lu«n ®Æt ra c¸c chÝnh s¸ch thëng ph¹t khen chª kÞp thêi. Nh÷ng ngêi hoµn thµnh tèt c«ng viÖc th× ph¶i ®îc khen thëng, nh÷ng ngêi vi ph¹m th× ph¶i nghiªm kh¾c phª ph¸n. KÕt luËn Qua hai n¨m ®îc häc tËp t¹i trêng §¹i häc D©n lËp Ph¬ng §«ng, ®îc sù d×u d¾t, d¹y dç cña c¸c thÇy c« gi¸o, ®Æc biÖt lµ c¸c thÇy c« gi¸o khoa qu¶n trÞ kinh doanh ®· hÕt lßng truyÒn ®¹t kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ khoa häc qu¶n lý, qu¶n trÞ v¨n phßng... . B¶n th©n em ®· tiÕp thu vµ tÝch luü nh÷ng néi dung cèt lâi ®Ó bíc ®Çu lµm quen víi ho¹t ®éng cña v¨n phßng. Thêi gian ®i thùc tÕ t¹i UBND huyÖn S¬n D¬ng ®· gióp em hiÓu vµ häc hái ®îc nhiÒu vÊn ®Ò tuy phøc t¹p nhng hÕt søc sinh ®éng, lý thó. Qua ®ã, b¶n th©n em hiÓu râ ho¹t ®éng v¨n phßng cña mét v¨n phßng UBND lµ mét c«ng t¸c tæng hîp kiÕn thøc, kh¶ n¨ng giao tiÕp sù hiÓu biÕt vµ kh¶ n¨ng t duy ®éc lËp, tÝnh s¸ng t¹o. Víi kinh nghiÖm thùc tiÔn vÒ tæ chøc ho¹t ®éng v¨n phßng cßn yÕu, n¨ng lùc cßn h¹n chÕ, kiÕn thøc vÒ v¨n phßng cßn cha ®¹t ®Õn ®é chÝn muåi nªn bµi viÕt ch¾c ch¾n cßn gÆp nhiÒu thiÕu sãt. Em rÊt mong sù chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó ngµy mét tiÕn bé h¬n trong häc tËp vµ thùc tÕ c«ng viÖc sau khi ra trêng vµ nhËn c«ng t¸c. 12 Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! 13
- Xem thêm -