Tài liệu 253614

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 13543 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Cã thÓ nãi ra quyÕt ®Þnh lµ sù lùa chän mét trong sè c¸c ph¬ng ¸n hµnh ®éng lµ cèt lâi cña viÖ x©y dùng kÕ ho¹ch. Kh«ng thÓ tån t¹i mét kÕ ho¹ch nÕu mét quyÕt ®Þnh ®ã lµ nh÷ng cam kÕt vÒ nh÷ng nguån tµi lùc, ph¬ng híng hoÆc uy tÝn nhng cha ®îc c«ng bè. C¸c nhµ qu¶n lý ®«i khi xem viÖc ra quyÕt ®Þnh nh lµ mét c«ng viÖc trung t©m cña hä bëi v× hä ph¶i thêng xuyªn lùa chän ph¶i lµm c¸i g×? Ai lµm c¸i ®ã? Khi nµo, ë ®©u? vµ thËm trÝ c«ng viÖc ®ã ®îc lµm nh thÕ nµo? Tuy nhiªn ra quyÕt ®Þnh chØ lµ mét bíc trong viÖc lËp kÕ ho¹ch, ®«i khi nã ®îc thùc hiÖn mét c¸ch nhanh chãng, Ýt ph¶i xuy nghÜ, hay ®«i khi nã chØ chi phèi trong Ýt phót. Nã còng lµ mét bé phËn trong cuéc sèng hµng ngµy cña mäi ngêi. Mét ch¬ng tr×nh hµnh ®éng Ýt khi ®îc xem xÐt mét c¸ch ®éc lËp, bëi v× râ rµng lµ mäi quyÕt ®Þnh ®Òu ph¶i ¨n khíp víi nh÷ng kÕ ho¹ch kh¸c. Cã nh÷ng vÊn ®Ò cô thÓ ®îc xem xÐt nh nh÷ng yªu cÇu vÒ nghiªn cøu vµ ph©n tÝch mét c¸ch hÖ thèng ho¸ tríc mét quyÕt ®Þnh ®îc tËp trung xem xÐt. Nhng viÖc ra quyÕt ®Þnh cã hiÖu qu¶ ®ßi hái mét sù lùa chän ph¬ng híng hµnh ®éng hîp lý. Nhng hîp lý c¸i g×? Khi nµo th× ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh mét c¸ch hîp lý? ChÝnh bëi thÕ bµi tiÓu luËn nµy nh»m ®¸p øng ®îc phÇn nµo nh÷ng yªu cÇu nãi trªn. Tuy nhiªn trong khu«n khæ cã h¹n, bµi tiÓu luËn nµy ch¾c ch¾n sÏ kh«ng khái cã nh÷ng thiÕu sãt, mong thÇy c« vµ c¸c b¹n ®ãng gãp vµ söa ®æi ®Ó bµi tiÓu luËn nµy ®îc hoµn thÞªn h¬n./ PhÇn I Tæng quan vÒ Qu¶n trÞ kinh doanh vµ quyÕt ®Þnh Qu¶n trÞ kinh doanh 1 I.Qu¶n trÞ kinh doanh. Qu¶n trÞ kinh doanh cã thÓ hiÓu: Qu¶n trÞ kinh doanh lµ ho¹t ®éng liªn tôc, cã tæ chøc, cã híng ®Ých cña chñ thÓ Doanh nghiÖp lªn tËp thÓ nh÷ng ngêi Lao ®éng trong Doanh nghiÖp, sö dông mét c¸ch tèt nhÊt mäi tiÒm n¨ng vµ c¬ héi nh»m ®¹t ®îc môc tiªu ®Ò ra cña Doanh nghiÖp theo ®óng luËt ®Þnh vµ th«ng lÖ cña x· héi. II.QuyÕt ®Þnh Qu¶n trÞ kinh doanh. 1. Kh¸i niÖm: QuyÕt ®Þnh qu¶n trÞ lµ hµnh vi s¸ng t¹o cña chñ doanh nghiÖp (Gi¸m ®èc) nh»m ®Þnh ra môc tiªu ch¬ng tr×nh vµ tÝnh chÊt ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, ®Ó gi¶i quyÕt mét vÊn ®Ò ®· chÝn mïi trªn c¬ së hiÓu biÕt c¸c quy luËt vËn ®éng kh¸ch quan cña hÖ thèng bÞ qu¶n trÞ vµ viÖc ph©n tÝch c¸c th«ng tin vÒ hiÖn tr¹ng cña hÖ thèng. Tõ kh¸i niÖm nµy cã thÓ x¸c ®Þnh néi dung cña mét quyÕt ®Þnh lµ nh»m ®Ó tr¶ lêi ®îc c¸c c©u hái sau ®©y: Ph¶i lµm g×? Lµm nh thÕ nµo? Ai lµm? Khi nµo lµm? Lµm trong bao l©u? Lµm ë ®©u? §iÒu kiÖn vËt chÊt ®Ó thùc hiÖn lµ g×? Ai sÏ c¶n trë quyÕt ®Þnh, møc ®é vµ c¸ch xö lý? KÕt qu¶ tèi thiÓu ph¶i ®¹t lµ g×? Tæ chøc kiÓm tra vµ tæng kÕt b¸o c¸o nh thÕ nµo? HiÖu qu¶ cña viÖc ra quyÕt ®Þnh? 2. C¸c lo¹i quyÕt ®Þnh. Cã nhiÒu lo¹i quyÕt ®Þnh; theo c¸ch ph¶n øng cña ngêi ra quyÕt ®Þnh, th× quyÕt ®Þnh cã hai lo¹i quyÕt ®Þnh c¬ b¶n: Nh÷ng quyÕt ®Þnh trùc gi¸c vµ nh÷ng quyÕt ®Þnh cã lý gi¶i. a. C¸c quyÕt ®Þnh trùc gi¸c lµ c¸c quyÕt ®Þnh xuÊt ph¸t tõ trùc gi¸c cña con ngêi. Ngêi ra quyÕt ®Þnh kh«ng cÇn ph¶i tíi lý trÝ hay sù ph©n tÝch can thiÖp vµo. §«i khi c¸c quyÕt ®Þnh nµy ®îc c¨n cø vµo c¸c quyÕt ®Þnh tríc ®ã , nghÜa lµ chóng lµm l¹i ®iÒu mµ ngêi ta ®· lµm tríc ®©y trong nh÷ng trêng hîp t¬ng tù, viÖc ra quyÕt ®Þnh trùc gi¸c kh¸ dÔ dµng, nhng nã dÔ ph¹m sai lÇm v× c¸c quyÕt ®Þnh trùc gi¸c thêng gi÷ ch©n ta l¹i trong qu¸ khø vµ cung cÊp cho 2 chóng ta Ýt kh¶ n¨ng ®Ò ra ®îc c¸i míi hay c¶i tiÕn nh÷ng ph¬ng ph¸p hiÖn cã. b. C¸c quyÕt ®Þnh lý gi¶i. C¸c quyÕt ®Þnh nµy dùa trªn sù ph©n tÝch vµ sù nghiªn cøu cã hÖ thèng mét sè vÊn ®Ò. C¸c sù viÖc ®îc nªu ra, c¸c gi¶i ph¸p kh¸c nhau ®îc ®en so s¸nh, vµ ngêi ta sÏ ®i ®Õn quyÕt ®Þnh hoµn h¶o nhÊt, dùa theo tÊt c¶ c¸c yÕu tè liªn quan tíi nã. §©y lµ c¸c quyÕt ®Þnh rÊt cÇn thiÕt trong tÊt c¶ c¸c trêng hîp cã thÓ x¶y ra, v× nã buéc ta ph¶i vËn dông tÊt c¶ c¸c kh¶ n¨ng t©m trÝ ®Ó lùa chän. Nã lµm næi lªn c¸c tr¹ng th¸i s¸ng t¹o vÒ viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vµ cho phÐp ta c©n nh¾c c¸c vÊn ®Ò víi mét ph¬ng ph¸p xuy nghÜ l«-gÝc, nhê ®ã mµ gi¶m bít ®îc c¸c nhÇm lÉn. PhÇn II Nh÷ng yªu cÇu ®èi víi c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý  Yªu cÇu ®èi víi c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý: 1- TÝnh kh¸ch quan vµ khoa häc: Dùa trªn c¬ së ph©n tÝch t×nh h×nh mäi mÆt, b»ng kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm ®Ó xö lý c¸c th«ng tin, ®Ò ra gi¶i ph¸p s¸t ®óng; tr¸nh chñ quan tuú tiÖn vµ ®¬n gi¶n theo c¶m tÝnh. B¶o ®¶m c¸c nguån lùc ®Ó cÊp díi thùc hiÖn. C¸c quyÕt ®Þnh lµ c¬ së quan träng b¶o ®¶m cho tÝnh hiÖn thùc vµ hiÖu qu¶ cña viÖc thùc hiÖn chóng, cho nªn nã kh«ng ®îc chñ quan tuú tiÖn tho¸t ly thùc tÕ. V× quyÕt ®Þnh lµ s¶n phÈm chñ quan s¸ng t¹o cña con ngêi do ®ã ®¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan kh«ng ph¶i lµ viÖc ®¬n gi¶n, nhÊt lµ trong nh÷ng trêng hîp viÖc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cã liªn quan ®Õn lîi Ých cña ngêi ®a ra quyÕt ®Þnh. TÝnh khoa häc cña c¸c quyÕt ®Þnh lµ sù thÓ hiÖn cña nh÷ng c¬ së c¨n cø, th«ng tin, nhËn thøc, kinh nghiÖm cña nhµ qu¶n trÞ trong viÖc xö lý, gi¶i quyÕt nh÷ng t×nh huèng cô thÓ xuÊt hiÖn ®ßi hái cã sù can thiÖp b»ng c¸c quyÕt ®Þnh cña hä, nã ph¶i tu©n thñ ®ßi hái cña c¸c quy luËt kh¸ch quan. 3 2- Cã ®Þnh híng: Thùc hiÖn ý ®å chiÕn lîc cña doanh nghiÖp, quy tô mäi nguån lùc híng vµo môc tiªu cÇn ®¹t tíi; lµm cho ngêi thùc hiÖn thÊy râ c«ng viÖc ph¶i lµm. Mét quyÕt ®Þnh qu¶n trÞ bao giê còng ph¶i nh»m vµo c¸c ®èi tîng nhÊt ®Þnh, cã môc dÝch, môc tiªu, tiªu chuÈn x¸c ®Þnh. ViÖc ®Þnh híng quyÕt ®Þnh nh»m ®Ó ngêi thùc hiÖn thÊy ®îc ph¬ng híng c«ng viÖc cÇn lµm, c¸c môc tiªu ph¶i ®¹t. §iÒu nµy ®Æc biÖt quan träng ®èi víi c¸c quyÕt ®Þnh cã tÝnh lùa chän mµ ngêi thùc hiÖn ®îc phÐp linh ho¹t h¬n, s¸ng t¹o h¬n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn quyÕt ®Þnh. 3- TÝnh hÖ thèng: Xem xÐt mäi yÕu tè trong qua tr×nh kinh doanh, liªn kÕt ®îc ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn trong ho¹t ®éng tæng thÓ; tr¸nh phiÕn diÖn vµ c¸c m©u thuÉn gi÷a c¸c quyÕt ®Þnh ®¬n nhÊt. Yªu cÇu cña tÝnh hÖ thèng ®èi víi c¸c quyÕt ®Þnh trong qu¶n lý kinh doanh ®ßi hái mçi quyÕt ®Þnh ®a ra ph¶i nh»m ®¹t ®îc mét nhiÖm vô nhÊt ®Þnh, n»m trong mét tæng thÓ c¸c quyÕt ®Þnh ®· cã vµ sÏ nh»m ®¹t ®îc môc ®Ých chung. 4- TÝnh tèi u: Kh¼ng ®Þnh ph¬ng ¸n tèt nhÊt trong c¸c ph¬ng ¸n ®îc ®a ra xem xÐt, c©n nh¾c víi ®Çy ®ñ c¨n cø. Tríc mçi vÊn ®Ò ®Æt ra cho doanh nghiÖp thêng cã thÓ x©y dùng ®îc nhiÒu ph¬ng ¸n kh¸c nhau cïng nh»m ®¹t tíi môc tiªu. Yªu cÇu ph¶i b¶o ®¶m tÝnh tèi u cã nghÜa lµ quyÕt ®Þnh sÏ ®a ra ®Ó thùc hiÖn ph¶i lµ quyÕt ®Þnh cã ph¬ng ¸n tèt h¬n nh÷ng ph¬ng ¸n quyÕt ®Þnh kh¸c vµ trong trêng hîp cã thÓ ®îc th× nã ph¶i lµ ph¬ng ¸n quyÕt ®Þnh tèt nhÊt. 5- TÝnh c« ®äng dÔ hiÓu: Dï ®îc biÓu hiÖn díi h×nh thøc nµo c¸c quyÕt ®Þnh ®Òu ph¶i ng¾n gon, dÔ hiÓu, ®Ó mét mÆt tiÕt kiÖm ®îc th«ng tin tiÖn lîi cho viÖc b¶o mËt vµ di chuyÓn, mÆt kh¸c lµm cho chóng ®ì phøc t¹p lµm cho ngêi thùc hiÖn cã thÓ hiÓu sai lÖch vÒ môc tiªu, ph¬ng tiÖn vµ c¸ch thøc thùc hiÖn. 4 6- TÝnh ph¸p lý: QuyÕt ®Þnh ph¶i t¹o ®îc sù rµng buéc tr¸ch nhiÖm mang tÝnh b¾t buéc (cã thëng ph¹t nghiªm minh), ®óng thÓ chÕ hiÖn hµnh. §ßi hái c¸c quyÕt ®Þnh ®a ra ph¶i hîp ph¸p vµ c¸c cÊp thùc hiÖn ph¶i thùc hiÖn nghiªm chØnh. 7- TÝnh cã ®é ®a d¹ng hîp lý: Trong nhiÒu trêng hîp c¸c quyÕt ®Þnh cã thÓ ph¶i ®iÒu chØnh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. Nh÷ng quyÕt ®Þnh qu¸ cøng nh¾c, sÏ khã thùc hiÖn vµ khi biÕn ®éng cña m«i trêng sÏ khã ®iÒu chØnh ®îc. 8- TÝnh cô thÓ vÒ thêi gian thùc hiÖn: C¸c quyÕt ®Þnh ph¶i mang tÝnh c« ®äng vµ dÔ hiÓu víi ngêi thùc hiÖn, quy ®Þnh vÒ thêi gian râ rµng. Trong mçi quyÕt ®Þnh cÇn b¶o ®¶m nh÷ng quy ®Þnh vÒ mÆt thêi gian triÓn khai, thùc hiÖn vµ hoµn thµnh ®Ó cÊp thùc hiÖn kh«ng ®îc kÐo dµi thêi gian thùc hiÖn.  §Ó thùc hiÖn nh÷ng yªu cÇu ®èi víi c¸c quyÕt ®Þnh, ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu sau: I.C¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n khi ra quyÕt ®Þnh. a. Nguyªn t¾c vÒ ®Þnh nghÜa. Ngêi ta chØ ®¹t ®îc mét quyÕt ®Þnh l«-gÝc khi vÊn ®Ò ®· ®îc ®Þnh nghÜa råi. Muèn gi¶i quyÕt cã hiÖu lùc vÊn ®Ò, ®Çu tiªn ph¶i hiÓu râ vÊn ®Ò ®ã. Thêi gian dïng ®Ó t×m ra gi¶i ph¸p cho mét vÊn ®Ò lµ v« Ých, bëi v× con ngêi hay tù tho¶ m·n trong viÖc xö lý c¸c diÔn biÕn cña nã mµ quªn kh«ng bµn tíi néi dung s©u s¾c cña nã. b. Nguyªn t¾c vÒ sù x¸c minh ®Çy ®ñ. Mét quyÕt ®Þnh l«-gÝc ph¶i ®îc b¶o vÖ b»ng c¸c lý do x¸c minh ®óng ®¾n. TÊt c¶ mäi quyÕt ®Þnh l«-gÝc ph¶i ®îc dùa trªn nh÷ng c¬ së v÷ng ch¾c. Ngêi ta ph¶i b¶o vÖ ®îc nh÷ng quyÕt ®Þnh ®· ®Ò ra b»ng c¶ mét tæng thÓ nh÷ng sù 5 viÖc hiÓn nhiªnvµ cã thÓ kiÓm tra l¹i ®Ó chøng tá quyÕt ®Þnh ®ã lµ hîp lý vµ l«-gÝc. Mµ mét ngêi kh¸c nÕu quan s¸t t×nh h×nh díi gãc ®é ®ã vµ trong hoµn c¶nh ®ã, th× dï hä cã thÓ cã nh÷ng ý kiÕn bÊt ®ång hay nh÷ng kiÕn nghÞ vµ lîi Ých kh¸c th× hä còng buéc ph¶i ®i tíi cïng kÕt luËn ®ã. c. Nguyªn t¾c vÒ sù thèng nhÊt. Thùc tÕ thêng x¶y ra t×nh tr¹ng cïng mét sù viÖc, cã thÓ cã nhiÒu quan ®iÓm nhiÒu c¸ch nh×n nhËn kh¸c nhau tuú thuéc vµo ngêi quan s¸t vµ kh«ng gian, thêi gian diÔn ra sù viÖc ®ã VÝ dô: c¹nh tranh díi thêi c¬ chÕ qu¶n lý bao cÊp cña c¸c níc XHCN bÞ coi lµ mét hiÖn tîng xÊu, th× ngµy nay tÊt c¶ c¸c níc thùc hµnh nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Òu coi lµ mét hiÖn t¬ng tÊt yÕu vµ lµnh m¹nh. Cho nªn ta cÇn ph¶i x¸c ®Þnh mét c¸hc râ rµng nh÷ng sù viÖc vµ ®Ó lµm viÖc ®ã, cÇn ph¶i ch¾c r»ng ta ®· nghÜ tíi nh÷ng sù kh¸c nhau cã thÓ cã do c¸c sù thay ®æi vÒ ®Þa ®iÓm hay thêi ®¹i g©y ra. II.C¸c bíc ®a ra quyÕt ®Þnh: Qu¸ tr×nh ®Ò ra quyÕt ®Þnh bao gåm c¸c bíc sau: 1-S¬ bé ®Ò ra nhiÖm vô: Qu¸ tr×nh quyÕt ®Þnh nhiÖm vô ph¶i b¾t ®Çu tõ viÖc ®Ò ra nhiÖm vô, nhng kh«ng ph¶i bao giê còng ®Ò ra ngay ®îc nhiÖm vô mét c¸ch chÝnh x¸c. Tuú theo møc ®é nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò míi xuÊt hiÖn, gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò nµy cã ¶nh hëng nhiÒu hay Ýt ®Õn kÕt qu¶ cña quyÕt ®Þnh. V× thÕ trong qu¸ tr×nh ®Ò ra quyÕt ®Þnh, ph¶i lµm râ thªm nhiÖm vô ®· ®Ò ra vµ ®«i khi ph¶i thay ®æi nhiÖm vô. Khi ®Ò ra nhiÖm vô, nÕu t¬ng tù nh nh÷ng nhiÖm vô ®· ®îc quyÕt ®Þnh tríc ®©y, cã thÓ sö dông kinh nghiÖm ®· cã vµ ®¹t ngay ®îc møc ®é chÝnh x¸c cao. 6 Khi quyÕt ®Þnh nh÷ng nhiÖm vô cã néi dung míi ë bíc ®Çu ph¶i s¬ bé ®Ò ra nhiÖm vô vµ lµm râ dÇn nã trong qu¸ tr×nh quyÕt ®Þnh nhiÖm vô. Muèn ®Ò ra nhiÖm vô, tríc hÕt cÇn ph¶i x¸c ®Þnh: - V× sao ph¶i ®Ò ra nhiÖm vô, nhiÖm vô ®ã thuéc lo¹i nµo, tÝnh cÊp b¸ch cña nã. - T×nh huèng nµo trong s¶n xuÊt cã liªn quan ®Õn nhiÖm vô ®Ò ra, nh÷ng nh©n tè lµm ¶nh hëng ®Õn nhiÖm vô. - Khèi lîng th«ng tin cÇn thiÕt ®· cã ®Ó ®Ò ra nhiÖm vô, c¸ch thu thËp nh÷ng th«ng tin cßn thiÕu. 2- Chän tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ph¬ng ¸n: Muèn so s¸nh c¸c ph¬ng ¸n mét c¸ch kh¸ch quan ®Ó lùa chä ph¬ng ¸n tèt nhÊt còng nh thÊy râ kh¶ n¨ng thùc hiÖn môc ®Ých ®Ò ra cÇn ph¶i cã tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ cã hiÖu qu¶. Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ cã hiÖu qu¶ ph¶i thÓ hiÖn ®îc b»ng sè lîng, cè g¾ng ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ nhÊt nh÷ng kÕt qu¶ dù tÝnh sÏ ®¹t ®îc, ph¶i cô thÓ, dÔ hiÓu, ®¬n gi¶n. Thêng c¸c tiªu chuÈn ®îc chän tõ c¸c chØ tiªu: chi phÝ nhá nhÊt, n¨ng xuÊt cao nhÊt, sö dông thiÕt bÞ nhiÒu nhÊt, sö dông vèn s¶n xuÊt tèt nhÊt v v…..tuú theo môc ®Ých chÝnh cña nhiÖm vô ®ù¬c ®Ò ra. ViÖc chän c¸c tiªu chuÈn d¸nh gi¸ hiÖu qu¶ lµ qu¸ tr×nh quan träng vµ phøc t¹p. NÕu kh«ng chó ý ®Õn ®iÒu nµy, khi ®Ò ra nhiÖm vô dÔ nªu ra nh÷ng môc ®Ých chung chung, do ®ã dÔn ®Õn nh÷ng khã kh¨n lín khi chän quyÕt ®Þnh. 3- Thu thËp th«ng tin ®Ó lµm râ nhiÖm vô ®Ò ra: ChØ cã thÓ gi¶i quyÕt ®óng ®¾n mét vÊn ®Ò nµo ®ã khi cã th«ng tin ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c. Lîng th«ng tin cÇn thiÕt phô thuéc vµo tÝnh phøc t¹p cña nhiÖm vô ®îc xÐt vµ phô thuéc vµo tr×nh ®é thµnh th¹o, kinh nghiÖm cña ngêi ra quyÕt ®Þnh. Ngêi l·nh ®¹o lµnh nghÒ cã kinh nghiÖm khi gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò thêng gÆp, cã thÓ bæ xung nh÷ng th«ng tin ®· nhËn ®îc, xuÊt ph¸t tõ 7 kinh nghiÖm cña m×nh trong c¸c trêng hîp t¬ng tù. Nhng cÇn thiÕt ph¶i thu thËp mäi th«ng tin, nÕu ®iÒu kiÖn cho phÐp, vÒ t×nh huèng nhÊt ®Þnh vÊn ®Ò mét c¸ch c©n nh¾c, ph¶i cã biÖn ph¸p bæ sung tin. §«i khi cÇn gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cÊp b¸ch vµ quan träng, ngêi l·nh ®¹o cã thÓ trùc tiÕp t×m hiÓu t×nh h×nh t¹i chç. C«ng viÖc nµy thêng kh«ng tèn nhiÒu thêi gian mµ l¹i gióp ngêi l·nh ®¹o cã th«ng tin cÇn thiÕt, ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c nhÊt. Kh«ng ph¶i mäi th«ng tin thu lîm ®îc, lu«n lu«n chÝnh x¸c ®Çy ®ñ. Trong mét sè trêng hîp, th«ng tin bÞ sai lÖch mét c¸ch cã ý thøc do xuÊt ph¸t tõ c¸c lîi Ých côc bé, hoÆc ph¶i truyÒn ®¹t qua nhiÒu cÊp bËc. Nhng th«ng tin bÞ bãp mÐo mét c¸ch v« ý thøc v× cïng mét hiÖn tîng nh÷ng ngêi kh¸c nhau cã thÓ cã nh÷ng ý kiÕn chñ quan kh¸c nhau hoÆc trong c¹nh tranh nhiÒu th«ng tin gi¶ (nhiÔu) ®îc c¸c ®èi thñ nÐm ra ®Ó ®¸nh l¹c híng ®èi ph¬ng vv…Cho nªn, ngêi l·nh ®¹o ph¶i chó ý tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã khi ®¸nh gi¸ c¸c nguån th«ng tin. 4- ChÝnh thøc ®Ò ra nhiÖm vô: Bíc nµy cã ý nghÜa rÊt quan träng khi ®Ò ra quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n. ChØ cã thÓ chÝnh thøc ®Ò ra nhiÖm vô khi xö lý c¸c th«ng tin thu ®îc do kÕt qu¶ nghiªn cøu vÒ tÝnh chÊt cña nhiÖm vô, tÝnh cÊp b¸ch cña viÖc gi¶i quyÕt nhiÖm vô ®ã, t×nh huèng ph¸t sinh, viÖc x¸c ®Þnh môc ®Ých vµ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶. 5- Dù kiÕn c¸c ph¬ng ¸n tæng thÓ: NÕu nh÷ng ph¬ng ¸n quyÕt ®Þnh s¬ bé tr×nh bµy díi d¹ng kiÕn nghÞ. Nh÷ng ph¬ng ¸n s¬ bé nµy thêng xuÊt hiÖn ngay ë c¸c bíc ®Ò ra nhiÖm vô. CÇn xem xÐt kü lìng mäi ph¬ng ¸n quyÕt ®Þnh cã thÓ cã. Tríc hÕt, nªn sö dông kinh nghiÖm ®· cã khi gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò t¬ng tù. NÕu nh kinh nghiÖm ®ã lµ kinh nghiÖm tèt vµ nh÷ng ph¬ng ¸n riªng biÖt ®· cho nh÷ng kÕt qu¶ tèt th× nªn ®a nh÷ng ph¬ng ¸n ®ã vµo trong sè c¸c ph¬ng ¸n quyÕt ®Þnh. Tuy nhiªn, kh«ng nªn dõng l¹i ë ®ã mµ nªn t×m c¸c ph¬ng ¸n gi¶i quyÕt nhiÖm vô cã hiÖu qu¶ h¬n. Cã thÓ dïng ph¬ng ph¸p lËp luËn l«-gic vµ trùc gi¸c cña ngêi l·nh ®¹o ®Ó lùa chä ph¬ng ¸n. CÇn x¸c ®Þnh xem x©y dùng ph¬ng ¸n nµo th× cã lîi, cßn ph¬ng ¸n nµo khã thùc hiÖn do nguyªn nh©n nµo ®ã. §Ó lùa chän lÇn 8 cuèi chØ nªn ®Ó l¹i nh÷ng ph¬ng ¸n quyÕt ®Þnh thiÕt thùc nhÊt, bëi v× sè lîng c¸c ph¬ng ¸n cµng nhiÒu th× cµng khã ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña chóng. 6- X©y dùng m« h×nh to¸n häc: C¸c ph¬ng ¸n cña nh÷ng quyÕt ®Þnh phøc t¹p dîc nghiªn cøu b»ng m« h×nh to¸n häc. M« h×nh ph¶n ¸nh hoÆc t¸i t¹o ®èi tîng, thay thÕ ®èi tîng ®Ó sau khi nghiªn cøu m« h×nh thu ®îc nh÷ng th«ng tin vÒ ®èi tîng ®ã. M« h×nh cña ®èi tîng ®¬n gi¶n h¬n vµ chØ ph¶n ¸nh nh÷ng mÆt c¬ b¶n ®Ó ®¹t môc tiªu. C¸c m« h×nh cho phÐp nghiªn cøu c¸c ph¬ng ¸n quyÕt ®Þnh víi hao phÝ vÒ søc lùc, ph¬ng tiÖn vµ thêi gian Ýt nhÊt. Nhê m« h×nh vµ m¸y vi tÝnh ngêi ta x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ c¸c ph¬ng ¸n theo tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ®· chän. Trªn c¬ së ®ã, cã thÓ lùa chän ®îc ph¬ng ¸n quyÕt ®Þnh tèi u. 7- §Ò ra quyÕt ®Þnh: Sau khi ®¸nh gi¸ nh÷ng kÕt qu¶ dù tÝnh cña quyÕt ®Þnh vµ lùa chän ®îc ph¬ng ¸n tèt nhÊt, chñ doanh nghiÖp ph¶i trùc tiÕp ®Ò ra quyÕt ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp vÒ quyÕt ®Þnh ®ã 8-TruyÒn ®¹t quyÕt ®Þnh ®Õn ngêi thi hµnh vµ lËp kÕ ho¹ch tæ chøc: - Tríc hÕt, quyÕt ®Þnh ph¶i ®îc thùc hiÖn díi h×nh thøc mÖnh lÖnh hay chØ thÞ cã hiÖu lùc hµnh chÝnh, chuyÓn xuèng cÊp díi. - Gi¶i thÝch cho nh÷ng ngêi thùc hiÖn vÒ tÇm quan träng cña quyÕt ®Þnh (lîi Ých sÏ ®¹t ®îc hoÆc hËu qu¶ nÕu kh«ng chÊp hµnh tèt). + V¹ch ra ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch tæ chøc thùc hiÖn, ®Þnh râ giíi h¹n hiÖu lùc cña quyÕt ®Þnh vµ tr×nh tù tiÕn hµnh, ph©n c«ng râ ai lµm, thêi gian b¾t ®Çu vµ kÕt thóc, thùc hiÖn b»ng ph¬ng tiÖn g×….. + ChØ ®¹o thùc hiÖn kÕ ho¹ch s©u s¸t, cô thÓ vµ linh ho¹t. §Æc biÖt chó ý viÖc bè trÝ c¸n bä ®ñ sè lîng cÇn thiÕt vµ ®óng kh¶ n¨ng; giao râ tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n. + KiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn ®Ó kÞp thêi ph¸t hiÖn nh÷ng sai sãt vµ kÞp thêi ®Ò ra biÖn ph¸p xö lý kh¾c phôc. KiÓm tra sÏ n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña ngêi thi hµnh, ®éng viªn vµ thóc ®Èy tiÕn tr×nh thùc hiÖn quyÕt ®Þnh. 9 9- KiÓm tra viÖc thùc hiÖn quyÕt ®Þnh: KiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn quyÕt ®Þnh cã vai trß quan träng v× nã cã hai ¶nh hëng tíi thùc tiÔn kinh tÕ. Thø nhÊt, kiÓm tra t¸c ®éng tíi hµnh vi cña con ngêi, n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña hä vµ ®éng viªn hä thùc hiÖn chÝnh x¸c nh÷ng ho¹t ®éng ®· n»m trong kÕ ho¹ch: thø hai, viÖc tiÕn hµnh kiÓm tra liªn tôc thóc ®Èy sù thùc hiÖn kÞp thêi vµ cã tr×nh tù c¸c nhiÖm vô ®· ®Æt ra. Nh vËy, tæ chøc tèt viÖc kiÓm tra sÏ ®em l¹i cho qu¸ tr×nh thùc hiÖn quyÕt ®Þnh sù linh hoat cÇn thiÕt; nÕu kh«ng x· héi sÏ chÞu nh÷ng thiÖt h¹i lín. Nh÷ng thiÖt h¹i ®ã bao gåm nh÷ng sù tr× trÖ, sai háng vv..x¶y ra do c¸c quyÕt ®Þnh kh«ng ®îc hoµn thµnh ®óng thêi h¹n hoÆc do kû luËt lao ®éng bÞ vi ph¹m. Tõ ®ã, ngêi ta thÊy râ môc ®Ých cña viÖc kiÓm tra kh«ng chØ lµ ®Ó kÞp thêi ph¸t hiÖn nh÷ng chç sai lÖch víi ch¬ng tr×nh ®· ®Þnh, mµ cßn ®Ó kÞp thêi ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc nh÷ng lÖch l¹c ®· thÊy, hoÆc tèt h¬n lµ nh»m ng¨n ngõa viÖc x¶y ra nh÷ng lÖch l¹c, tËn dông nh÷ng thêi c¬ cã lîi. ViÖc kiÓm tra ®îc tæ chøc tèt sÏ lµ mét sù liªn hÖ ngîc cã hiÖu lùc tèt, nÕu kh«ng sÏ kh«ng gi¶i quyÕt kÞp thêi c¸c vÊn ®Ò ®ang xuÊt hiÖn, kh«ng kh¾c phôc ®îc nh÷ng kh©u yÕu vv….vµ qu¸ tr×nh qu¶n trÞ khã tiÕn hµnh mét c¸ch b×nh thêng. 10- §iÒu chØnh quyÕt ®Þnh: Cã nhiÒu nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù cÇn thiÕt ph¶i ®iÒu chØnh quyÕt ®Þnh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chóng. C¸c nguyªn nh©n ®ã thêng lµ: - Tæ chøc kh«ng tèt viÖc thùc hiÖn quyÕt ®Þnh. - Cã nh÷ng sù thay ®æi ®ét ngét do nguyªn nh©n bªn ngoµi g©y ra. - Cã sai lÇm nghiªm träng trong b¶n th©n quyÕt ®Þnh vµ mét sè nguyªn nh©n kh¸c. Kh«ng nªn do dù trong viÖc ®iÒu chØnh quyÕt ®Þnh khi mét t×nh huèng ®· h×nh thµnh lµm cho mét quyÕt ®Þnh tríc ®©y ®· mÊt hiÖu lùc, kh«ng cßn lµ mét nh©n tè tæ chøc mµ tr¸i l¹i trªn mét chõng mùc nµo ®ã ®ang trë thµnh mét nh©n tè ph¸ ho¹i. §èi víi c¸c quyÕt ®Þnh ®îc ®Ò ra trong ®iÒu kiÖn bÊt ®Þnh, cÇn dù kiÕn tríc nh÷ng söa ®æi trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chóng. Nh÷ng ®iÒu kiÖn bÊt ®Þnh 10 thÓ hiÖn ë chç th«ng tin kh«ng ®Çy ®ñ, khiÕn cho tÇm dù ®o¸n bÞ thu hÑp ®¸ng kÓ, nhng nhiÖm vô l¹i yªu cÇu ph¶i ®Ò ra quyÕt ®Þnh kh«ng chê ®îi ®Õn khi hoµn toµn hiÓu râ t×nh h×nh. Trong ®iÒu kiÖn nh vËy, khi ®Ò ra quyÕt ®Þnh, chñ doanh nghiÖp ®· xuÊt ph¸t tõ chç lµ khi t×nh huèng ®· lé râ hoµn toµn hay khi tÝch luü ®îc kinh nghiÖm cÇn thiÕt th× quyÕt ®Þnh ®îc söa ®æi. Sù ®iÒu chØnh quyÕt ®Þnh kh«ng nhÊt thiÕt lµ do xuÊt hiÖn t×nh huèng bÊt lîi. Ch¼ng h¹n, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã thÓ ph¸t hiÖn ra nh÷ng kh¶ n¨ng míi mµ tríc ®ã cha dù kiÕn ®îc, ®em l¹i kÕt qu¶ cao h¬n kÕt qu¶ dù ®Þnh, v× thÕ cÇn cã nh÷ng söa ®«Ø quyÕt ®Þnh. Chñ doanh nghiÖp cÇn cã b¶n lÜnh, ®«i khi ph¶i kh¾c phôc c¶ sù ph¶n ®èi trùc tiÕp ®Ó ®iÒu chØnh quyÕt ®Þnh, tr¸nh ®Ó t×nh tr¹ng quyÕt ®Þnh qu¸ v« lý g©y nªn t©m tr¹ng ch¸n trêng cho nh÷ng ngêi thi hµnh. MÆt kh¸c, cÇn chó ý r»ng: Nh÷ng söa ®æi nhá kh«ng c¨n b¶n sÏ t¹o nªn c¸c s¸o trén vÒ mÆt tæ chøc, g©y nªn sù mÊt tin tëng ë tÝnh æn ®Þnh cña nhiÖm vô vµ dÉn ®Õn nh÷ng thiÖt h¹i lín h¬n so víi viÖc kh«ng söa ®æi. 11-Tæng kÕt viÖc thùc hiÖn quyÕt ®Þnh. CÇn nh×n l¹i tõng bíc ®· qua, ph©n tÝch c¸c thµnh tùu, u ®iÓm còng nh sai lÇm, thiÕu sãt; tõ ®ã rót ra ®îc c¸c nguyªn nh©n ®Ó lµm bµi häc kinh nghiÖm cho chu tr×nh sau. SÏ kh«ng cã nhiÒu ý nghÜa nÕu chØ chó träng môc ®Ých ®éng viªn tinh thÇn; ®iÒu quan träng h¬n lµ qua tæng kÕt, mçi ngêi qu¶n lý (hoÆc thõa hµnh) thÊy ®îc m×nh ®· lµm nh thÕ nµo, hiÖu qu¶ ®Õn møc nµo, cã nh÷ng tiÒm n¨ng g× cha ®îc khai th¸c, ph¸t huy…… 11 PhÇn III øng dông thùc tiÔn trong doanh nghiÖp I.§¸nh gi¸ tÇm quan träng cña mét quyÕt ®Þnh ®èi víi doanh nghiÖp. V× c¸c nhµ qu¶n lý kh«ng chØ ra c¸c quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c mµ cßn ph¶i lµm cho chóng cã tÝnh kinh tÕ ®Õn møc cÇn thiÕt cã thÓ ®îc, vµ v× hä ph¶i thêng xuyªn ®Ò ra quyÕt ®Þnh, cho nªn nh÷ng chØ dÉn vÒ tÇm quan träng t¬ng ®èi cña c¸c quyÕt ®Þnh lµ rÊt bæ Ých. Nh÷ng quyÕt ®Þnh kh«ng quan träng kh«ng cÇn th«ng qua kh©u nghiªn cøu vµ ph©n tÝch, thËm trÝ cã thÓ uû th¸c an toµn mµ kh«ng g©y nguy hiÓm cho c¸c c¸ nh©n ngêi qu¶n lý chÞu tr¸ch nhiÖm. TÇm quan träng cña mét quyÕt ®Þnh cßn phô thuéc vµo ph¹m vi tr¸ch nhiÖm, cho nªn vÒ mÆt thùc hµnh mét quyÕt ®Þnh cã thÓ rÊt quan träng ®èi víi mét trëng phßng. 1- Ph¹m vi hay ®é dµi rµng buéc. NÕu mét quyÕt ®Þnh rµng buéc mét doanh nghiÖp vµo mét kho¶n chi phÝ rÊt lín, hoÆc vµo mét ch¬ng tr×nh nh©n sù quan träng, nh tr¬ng tr×nh ®¸nh gi¸ vµ ®µo t¹o c¸n bé qu¶n lý, hoÆc nÕu nh mét cam kÕt chØ cã thÓ hoµn thµnh qua mét thêi gian dµi….th× nªn cã sù quan t©m thÝch ®¸ng cña mét cÊp qu¶n lý cao h¬n. 2- Sù linh ho¹t cña mét kÕ ho¹ch. Mét kÕ ho¹ch cã thÓ dÔ dµng thay ®æi, trong c¸c kÕ ho¹ch nµy, chøa ®ùng kh¶ n¨ng thuËn lîi cho sù thay ®æi ph¬ng híng trong t¬ng lai. Râ rµng lµ c¸c quyÕt ®Þnh liªn quan ®Õn ch¬ng tr×nh hµnh ®éng kh«ng cã tÝnh linh ho¹t cÇn ph¶i ®îc xem xÐt tríc so víi c¸c quyÕt ®Þnh mµ ta cã thÓ thay ®æi mét c¸c dÔ dµng. 3- §é ch¾c ch¾n cña c¸c môc tiªu vµ tiÒn ®Ò. 12 NÕu nh môc tiªu hay tiÒn ®Ò ®ñ ch¾c ch¾n, th× mét quyÕt ®Þnh dùa trªn chung sÏ Ýt khã kh¨n, Ýt ®ßi hái tÝnh xÐt ®o¸n vµ ph©n tÝch h¬n so víi nh÷ng n¬i mµ chóng cã ®é bÊt ®Þnh cao. 4- Kh¶ n¨ng lîc ho¸ biÕn sè. ë nh÷ng n¬i mµ ta cã thÓ ®o lêng mét c¸ch chÝnh x¸c c¸c môc tiªu, c¸c lîng vµo, c¸c rµng buéc vµ c¸c biÕn sè, th× tÇm quan träng cña c¸c quyÕt ®Þnh cã xu híng kÐm h¬n ë n¬i khã ®o lêng chóng. Ch¼ng h¹n nh ®Çu vµo x¸c ®Þnh trong mét ph©n xëng m¸y c«ng cô, th× tÇm quan träng cña quyÕt ®Þnh cã xu híng kÐm h¬n so víi nh÷ng n¬i mµ ë ®ã ®Çu vµo (nh ®Þnh gi¸ s¶n phÈm tiªu dïng míi, hoÆc quyÕt ®Þnh vÒ kiÓu c¸ch s¶n phÈm) khã x¸c ®Þnh h¬n nÕu c¸c yÕu tè kh¸c t¬ng tù nh nhau. 5- YÕu tè con ngêi. ë ®©u cã sù t¸c ®éng cña quyÕt ®Þnh vµo con ngêi cµng lín, th× tÇm quan träng cña quyÕt ®Þnh cµng cao. Kh«ng mét ai khi ®a ra mét quyÕt ®Þnh cã ¶nh hëng ®Õn nh÷ng ngêi kh¸c l¹i cã thÓ bá qua sù cÇn thiÕt ®Ó cho hä chÊp nhËn quyÕt ®Þnh.  Trong thùc tÕ, tÊt c¶ c¸c nhµ qu¶n lý cho dï ho¹t ®éng trong mét doanh nghiÖp Nhµ níc, hay liªn doanh…®Òu ph¶i xÐt tíi møc ®é ¶nh h ëng cña m«i trêng bªn ngoµi t¸c ®éng ®Õn doanh nghiÖp tríc khi hä ®i ®Õn mét quyÕt ®Þnh cô thÓ cho doanh nghiÖp m×nh.Trong khi hä cã thÓ thay ®æi chót Ýt hoÆc kh«ng thÓ thay ®æi c¸c lùc lîng nµy, th× hä kh«ng cã sù lùa chä mµ ph¶i ph¶n øng víi chóng. Hä ph¶i x¸c ®Þnh, íc lîng vµ ph¶n øng ®èi víi c¸c lùc lîng ë bªn ngoµi c¬ së, mµ chóng cã thÓ ¶nh hëng tíi quyÕt ®Þnh cña doanh nghiÖp. Nh÷ng ¶nh hëng sau: - VÒ mÆt kinh tÕ: vèn c¬ b¶n, nguån lao ®éng, c¸c møc gi¸, n¨ng xuÊt, chÝnh s¸ch tµi chÝnh vµ thuÕ cña Nhµ níc, kh¸ch hµng. - ¶nh hëng vÒ mÆt khoa häc c«ng nghÖ, vÒ mÆt x· héi, vÒ mÆt chÝnh trÞ ph¸p luËt. 13  Thùc tÕ nh t¹i C«ng ty Unilever ViÖt Nam, ®îc c¸c giíi chuyªn m«n nhËn ®Þnh r»ng; nguyªn nh©n thµnh c«ng cña Unilever ViÖt Nam chÝnh lµ hä quyÕt ®Þnh ®Ò ra chiÕn lîc kinh doanh thÝch øng víi ®iÒu kiÖn cña ViÖt Nam. Bëi v× Unilever rÊt chó träng t×m hiÓu, l¾ng nghe ®Ó n¾m b¾t nhu cÇu thÞ trêng, thÞ hiÕu ngêi tiªu dïng ®Þa phu¬ng vµ ®Þa ph¬ng ho¸ trong c¸c ho¹t ®«ng s¶n xuÊt kinh doanh. Mét trong nh÷ng ph¬ng tr©m nh»m quyÕt ®Þnh ho¹t ®éng cña C«ng ty lµ “T duy theo kiÓu ngêi ViÖt Nam”, t×m hiÓu phong tôc, tËp qu¸n, thãi quen, nhu cÇu cña ngêi d©n ViÖt Nam, tõ ®ã ®Ò nh÷ng quyÕt ®Þnh chiÕn lîc nghiªn cøu ph¸t triÓn phï hîp nhÊt: - VÒ s¶n phÈm: C«ng ty kÕt hîp s¸ng t¹o gi÷a c«ng nghÖ quèc tÕ vµ h¬ng liÖu truyÒn thèng trong dÇu géi Sunsilk bå kÕt. - VÒ dÞch vô: C«ng ty cã hÖ thèng ph©n phèi b¸n hµng réng kh¾p, phôc vô tèt kh«ng chØ ë Thµnh phè, huyÖn thÞ mµ cßn ë vïng xa, ®a s¶n phÈm ®Õn tay ngêi tiªu dïng mét c¸ch nhanh chãng vµ tin cËy. - VÒ con ngêi: C«ng ty ®Çu t rÊt lín lÜnh vùc y tÕ, gi¸o dôc, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ phßng chèng thiªn tai. II.Trë ng¹i cña doanh nghiÖp ®èi víi quyÕt ®Þnh. Mét vÊn ®Ò ®· chÝn mïi vµ ®· ®îc ®Æt ra, song quyÕt ®Þnh cã ®a nã ra thùc hiÖn hay kh«ng cßn phô thuéc vµo ®éng c¬ vµ b¶n lÜnh cña mét gi¸m ®èc. Mét quyÕt ®Þnh ®óng hay sai ®Òu phô thuéc rÊt lín vµo ®éng c¬ cña ngêi ®Þnh ra nã. Nh÷ng ®éng c¬ cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn viÖc ra quyÕt ®Þnh cña gi¸m ®èc ®ã lµ: Lîi Ých kinh tÕ (bao gåm lîi Ých c¸ nh©n, lîi Ých doanh nghiÖp vµ lîi Ých cña x· héi), c¸c rµng buéc vÜ m« vµ uy tÝn tr¸ch nhiÖm cña gi¸m ®èc. Ngoµi viÖc phô thuéc vµo ®éng c¬, quyÕt ®Þnh cßn phô thuéc vµo b¶n lÜnh cña gi¸m ®èc, tøc lµ ngêi gi¸m ®èc cã d¸m chÊp nhËn rñi ro ®Ó vît qua mäi trë ng¹i trong khi ra quyÕt ®Þnh hay kh«ng. C¸c trë ng¹i thêng x¶y ra lµ sù thiÕu chuÈn x¸c, thiÕu ®ång bé hoÆc bÊt hîp lý cña hÖ thèng luËt ph¸p Nhµ níc, m©u thuÉn gi÷a tham väng vµ kh¶ n¨ng cã h¹n, cuèi cïng lµ sù biÕn ®éng hµng ngµy cña thÞ trêng. 14  Bªn c¹nh ®ã, trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp vÉn cßn cã nh÷ng khã kh¨n vµ víng m¾c cÇn ®îc th¸o gì. Nh c¸c doanh nghiÖp cã hiÖn tîng lîi dông s¬ hë cña c¸c quyÕt ®Þnh chÝnh s¸ch qu¶n lý hiÖn nay ®Ó lµm viÖc vi ph¹m tr¸i víi c¸c quyÕt ®Þnh nh: mua b¸n ho¸ ®¬n, sö dông ho¸ ®¬n gi¶, kª khai kh«ng vèn ®¨ng ký kinh doanh, gian lËn th¬ng m¹i th«ng qua gi¸ nh»m môc ®Ých chèn thuÕ.  Ngoµi ra nhiÒu quyÕt ®Þnh kh«ng ®îc xem xÐt vµ ph©n tÝch kü cµng ®· ®îc ®a ra thùc hiÖn, ®· g©y kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp, ®· lµm ch¬ c¬ cÊu bé m¸y tæ chøc lñng cñng, kh«ng ®ång bé, dÉn ®Õn sù thiÕu ®ång bé gi÷a c¸c bé phËn trong mét doanh nghiÖp, lµm gi¶m n¨ng xu©t lao ®éng…vµ thiÖt thßi nhÊt vÉn lµ ngêi lao ®éng.  §Ó n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña m×nh, c¸c doanh nghiÖp cÇn tiÕn hµnh nhanh h¬n c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®ang ho¹t ®«ng rÊt n¨ng ®éng vµ biÕt rÊt râ vÒ m×nh. Cô thÓ, c¸c doanh nghiÖp cÇn ý thøc r»ng b¸n hµng khã h¬n s¶n xuÊt rÊt nhiÒu. Doanh nghiÖp ph¶i xem xÐt kü lìng khi quyÕt ®Þnh nghiªn cøu thÞ trêng, ®µm ph¸n víi kh¸ch hµng ®Ó s¶n xuÊt, tr¸nh t×nh tr¹ng s¶n xuÊt trµn lan råi kh«ng biÕt b¸n cho ai. Khi lµm ¨n víi níc ngoµi, ®¨ng ký th¬ng hiÖu vµ t«n träng së h÷u trÝ tuÖ lµ diÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu cña c¸c doanh nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã doanh nghiÖp cÇn tËn dông triÖt ®Ó nh÷ng lîi thÕ cña m×nh ®Ó tËp trung ®Çu t vµo nguån nh©n lùc, më réng thÞ phÇn. MÆt kh¸c khi quyÕt ®Þnh mét s¶n phÈm míi ra ®êi, muèn th©m nhËp vµo thÞ trêng cÇn cã nhiÒu thêi gian vµ tiÒn b¹c cho c«ng viÖc tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o, ®µo t¹o nh©n viªn cho lÜnh vùc nµy còng lµ mét quyÕt ®Þnh rÊt quan träng ®Ó doanh nghiÖp n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña m×nh. 15 PhÇnIV Lêi kÕt Qua sù ph©n tÝch trªn, ta cã thÓ thÊy mét quyÕt ®Þnh cã ý nghÜa nh thÕ nµo víi mét doanh nghiÖp. §©y còng lµ mét yÕu tè rÊt quan träng trong c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp. Trong mäi trêng hîp, kh«ng kÓ lµ quyÕt ®Þnh cã ®îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ vµ ®óng quyÒn h¹n hay kh«ng, ®Òu cÇn ®óc kÕt c¸c kÕt qu¶ thùc hiÖn quyÕt ®Þnh. Qua viÖc ®óc kÕt c¸c kÕt qu¶, c¸c tËp thÓ biÕt ®îc hä ®· lµm viÖc nh thÕ nµo, ®¹t kÕt qu¶ ra sao, lao ®éng cña hä cã tÇm quan träng cho x· héi nh thÕ nµo. §ã còng lµ sù häc tËp thùc tiÔn ngay trªn kinh nghiÖm cña m×nh, lµm phong phó kho tµng kinh nghiÖm qu¶n lý, kiÓm tra hiÖu qu¶ cña c¸ch ®Ò ra vµ c¸ch thùc hiÖn quyÕt ®Þnh qu¶n lý.Trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ ®a ra quyÕt ®Þnh, cÇn xem xÐt chu ®¸o, tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n c«ng t¸c, ph©n tÝch râ tÊt c¶ nh÷ng thµnh c«ng còng nh nh÷ng sai lÇm, thiÕu sãt, ph¸t hiÖn nh÷ng tiÒm n¨ng cha ®îc sö dông. HÖ thèng mäi chØ tiªu vµ nh©n tè cña ho¹t ®éng kinh tÕ, mèi liªn hÖ qua l¹i vµ sù phô thuéc lÉn nhau gi÷a chóng.Khi quyÕt ®Þnh cÇn x©y dông kÕ ho¹ch, lùa chän vµ kiÓm tra nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt, ph©n tÝch vµ so s¸nh c¸c chØ tiªu kinh tÕ- kü thuËt, t×m ra nguyªn nh©n cña thµnh c«ng hoÆc thÊt b¹i vµ ®¸nh gi¸ tæng hîp. 16 Tµi liÖu tham kh¶o - Gi¸o tr×nh Tæ chøc Qu¶n lý – Trêng §¹i häc QLKD Hµ néi. - Gi¸o tr×nh Khoa häc Qu¶n lý - Trêng §¹i häc QLKD Hµ néi. - Gi¸o tr×nh Tæ chøc Qu¶n lý – Trêng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n. - Gi¸o tr×nh Lý ThuyÕt Qu¶n trÞ Kinh doanh - Trêng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n. - Nh÷ng vÊn ®Ò cèt yÕu cña Qu¶n lý –Nhµ xuÊt b¶n KHKT. - B¸o Doanh NghiÖp th¸ng 5-2002 17
- Xem thêm -