Tài liệu 253605

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 13424 tài liệu

Mô tả:

A. PhÇn më ®Çu Sau chiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ, miÒn B¾c ®îc hoµn toµn gi¶i phãng còng nh sau gi¶i phãng miÒn Nam 30/4/1975, Nhµ níc thùc hiÖn chÝnh s¸ch quèc h÷u ho¸ c¸c t liÖu s¶n xuÊt cña x· héi tríc ®ã n»m trong tay ®Õ quèc, t s¶n m¹i b¶n nh c¸c nhµ m¸y, c¬ së kinh doanh th¬ng m¹i v.v…Tõ nÒn t¶ng vËt chÊt ®ã nhµ níc tæ chøc l¹i ph¬ng thøc kinh doanh theo c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ XHCN. Nhng do hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh thÊp kh«ng ®¶m b¶o c¸c nhu cÇu x· héi, kh«ng thÓ tiÕn kÞp víi c¸c níc v¨n minh trªn thÕ giíi. V× vËy, Nhµ níc ta chñ tr¬ng ph¸t triÓn kinh tÕ theo c¬ chÕ thÞ trêng, bíc ®Çu nhµ níc ta ®· ban hµnh NghÞ ®Þnh 388- H§BT ngµy 2/11/1991. Ban hµnh quy chÕ vÒ thµnh lËp vµ gi¶i thÓ doanh nghiÖp Nhµ níc, tiÕp ®ã cã c¸c NghÞ ®Þnh sè 12/CP ngµy 2/3/1993- Ban hµnh b¶n quy ®Þnh vÒ s¾p xÕp l¹i tæ chøc vµ ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc. §Æc biÖt ®Õn kú häp thø 7 Quèc héi kho¸ IX níc Céng hßa XHCN ViÖt Nam ®· th«ng qua LuËt doanh nghiÖp Nhµ níc ngµy 20/4/1995 vµ ®îc Chñ tÞch níc c«ng bè ngµy 9/5/1995. §©y lµ c¬ së ph¸p lý quan träng nh»m t¨ng cêng qu¶n lý Nhµ níc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp thuéc quèc doanh, thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. §Ó gióp cho viÖc hiÓu râ vµ têng tËn h¬n vÒ vÊn ®Ò nµy nªn em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi: “ Ph©n tÝch t×nh h×nh tæ chøc vµ tµi chÝnh cña Nhµ xuÊt b¶n B¶n §å.”. Bµi tiÓu luËn cña em gåm cã c¸c phÇn chÝnh nh sau: I. Nh÷ng nhËn thøc c¬ b¶n vÒ doanh nghiÖp Nhµ níc. II. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Nhµ xuÊt b¶n B¶n §å III. T×nh h×nh tæ chøc vµ tµi chÝnh cña Nhµ xuÊt b¶n B¶n §å IV. NhËn xÐt vÒ c¸ch tæ chøc vµ kinh doanh cña Nhµ xuÊt b¶n B¶n ®å B. PhÇn néi dung I. Nh÷ng nhËn thøc c¬ b¶n vÒ doanh nghiÖp Nhµ níc 1. Kh¸i niÖm Doanh nghiÖp Nhµ níc lµ tæ chøc kinh tÕ do Nhµ níc ®Çu t vèn, thµnh l©p, tæ chøc vµ qu¶n lý nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ x· héi do nhµ níc giao. Ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp Nhµ níc cã thÓ lµ ho¹t ®éng kinh doanh, cã thÓ lµ ho¹t ®éng phôc vô lîi Ých c«ng céng. 2. Nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña doanh nghiÖp Nhµ níc 1 a. Doanh nghiÖp Nhµ níc lµ tæ chøc kinh tÕ do Nhµ níc thµnh lËp. NÕu xÐt thÊy cÇn thiÕt ph¶i thµnh lËp doanh nghiÖp th× c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn ký quyÕt ®Þnh thµnh lËp. b. Tµi s¶n trong doanh nghiÖp Nhµ níc lµ mét bé phËn tµi s¶n cña Nhµ níc, ®îc Nhµ níc ®Çu t vèn, v× vËy nã thuéc së h÷u Nhµ níc. c. Doanh nghiÖp lµ ®èi tîng qu¶n lý trùc tiÕp cña Nhµ níc. §Æc ®iÓm cã nguån gèc tõ tÝnh chÊt vµ h×nh thøc së h÷u Nhµ níc vÒ vèn vµ tµi s¶n còng nh môc ®Ých thµnh lËp ra doanh nghiÖp Nhµ níc. d. Doanh nghiÖp Nhµ níc lµ tæ chøc kinh tÕ cã t c¸ch ph¸p nh©n. Sau khi ®îc Nhµ níc trùc tiÕp ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp, doanh nghiÖp Nhµ níc trë thµnh chñ thÓ kinh doanh ®éc lËp. ®. Cã hai m« h×nh tæ chøc doanh nghiÖp Nhµ níc sau ®©y: - Héi ®ång Qu¶n trÞ, gi¸m ®èc vµ bé m¸y gióp viÖc. - Gi¸m ®èc vµ bé m¸y gióp viÖc e. Doanh nghiÖp Nhµ níc cã thÓ nh©n danh m×nh tham gia c¸c quan hÖ ph¸p luËt vµ cã thÓ trë thµnh nguyªn ®¬n hoÆc bÞ ®¬n. g. Doanh nghiÖp Nhµ níc ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp Nhµ níc. Khi chuyÓn ®æi thµnh C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, C«ng ty cæ phÇn th× ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp. 3. C¸c lo¹i doanh nghiÖp Nhµ níc. a. Doanh nghiÖp Nhµ níc cã Héi ®ång Qu¶n trÞ Héi ®ång Qu¶n trÞ ®îc thµnh lËp ë c¸c Tæng c«ng ty vµ c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc cã quy m« lín. Héi ®ång Qu¶n trÞ trong doanh nghiÖp Nhµ níc trùc tiÕp qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ChÝnh phñ hoÆc c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc ®îc ChÝnh phñ uû quyÒn. - C¬ cÊu tæ chøc cña Héi ®ång Qu¶n trÞ: Héi ®ång Qu¶n trÞ gåm Chñ tÞch, Tæng gi¸m ®èc ( hoÆc Gi¸m ®èc) vµ mét sè thµnh viªn kh¸c. Sè lîng thµnh viªn Héi ®ång Qu¶n trÞ nhiÒu hay Ýt do ChÝnh phñ quy ®Þnh tuú theo quy m« lo¹i h×nh kinh doanh. Trong Héi ®ång Qu¶n trÞ cã thµnh viªn chuyªn tr¸ch vµ thµnh viªn kiªm nhiªm, Chñ tÞch Héi ®ång ph¶i lµ thµnh viªn chuyªn tr¸ch. Chñ tÞch vµ thµnh viªn cña Héi ®ång Qu¶n trÞ do Thñ tíng ChÝnh phñ hoÆc ngêi ®îc Thñ tíng uû quyÒn quyÕt 2 ®Þnh bæ nhiÖm víi nhiÖm kú lµ 5 n¨m,vµ cã thÓ bÞ miÔn nhiÖm bÊt kú lóc nµo nÕu kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô. b. Doanh nghiÖp kh«ng cã Héi ®ång Qu¶n trÞ Trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc quy m« nhá th× kh«ng thµnh lËp Héi ®ång Qu¶n trÞ mµ gi¸m ®èc lµ ngêi ®iÒu hµnh cao nhÊt, chÞu tr¸ch nhiÖm mét m×nh vÒ toµn bé ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Gi¸m ®èc do ngêi quyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen thëng, kû luËt. Gi¸m ®èc lµ ngêi ®¹i diÖn cho doanh nghiÖp trong c¸c quan hÖ. II. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña nhµ xuÊt b¶n B¶n ®å Nhµ xuÊt b¶n B¶n ®å lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc c«ng Ých h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp trùc thuéc Tæng côc §Þa chÝnh, ho¹t ®éng trªn lÜnh vùc v¨n ho¸ t tëng th«ng qua viÖc s¶n xuÊt b¶n phÈm ®Õn nhiÒu ngêi, kh«ng ph¶i lµ ®¬n vÞ ho¹t ®éng kinh doanh ®¬n thuÇn. TiÒn th©n cña Nhµ xuÊt b¶n B¶n ®å lµ XÝ nghiÖp B¶n ®å- Côc §o ®¹c vµ B¶n ®å Nhµ níc ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 640/Q§ ban hµnh ngµy 19/11/1977 cña Côc trëng côc §o ®¹c vµ B¶n ®å Nhµ níc trªn c¬ së s¸p nhËp 3 ®¬n vÞ: Ban biªn tËp, Xëng Biªn vÏ B¶n ®å, XÝ nghiÖp in B¶n ®å. - Th¸ng 4/1994: ChÝnh phñ hîp nhÊt Côc §o ®¹c vµ B¶n ®å Nhµ níc vµ Tæng côc Qu¶n lý Ruéng ®Êt thµnh Tæng côc §Þa chÝnh. - Ngµy 28/ 01/1995: C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh sè 72 ngµy16/01/1995 cña Bé trëng Bé V¨n ho¸- Th«ng tin cho phÐp thµnh lËp Nhµ xuÊt b¶n B¶n §å, Tæng côc trëng Tæng côc ®Þa chÝnh ®· ra quyÕt ®Þnh sè18/Q§- §C thµnh lËp Nhµ xuÊt b¶n B¶n ®å. - Ngµy 21/12/1996: Trong c«ng cuéc ®æi míi, s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp, Tæng côc §Þa chÝnh ®· ra quyÕt ®Þnh sè 678/ Q§-TCCB: S¸t nhËp XÝ nghiÖp B¶n ®å, XÝ nghiÖp In vµo Nhµ xuÊt b¶n B¶n ®å Nhµ xuÊt b¶n B¶n ®å míi tõ ®Çu n¨m 1997 ®· chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng, ®©y lµ mét xÝ nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh lÜnh vùc b¶n ®å lín nhÊt ViÖt Nam cña vÒ sè lîng lao ®éng, c«ng nghÖ vµ quy m« s¶n xuÊt.  Nhµ xuÊt b¶n B¶n ®å s¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c s¶n phÈm sau: - XuÊt b¶n, in, ph¸t hµnh b¶n ®å, tËp b¶n ®å chuyªn ®Ò c¸c thÓ lo¹i: tê rêi Atlas, qu¶ ®Þa cÇu, b¶n ®å sè, c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn ngµnh §Þa chÝnh. 3 - Thùc hiÖn c¸c c«ng tr×nh hiÖn chØnh, thµnh lËp vµ chÕ in b¶n ®å ®Þa chÝnh, ®Þa h×nh, vµ c¸c s¶n phÈm b¶n ®å quèc gia kh¸c. - XuÊt b¶n, in c¸c lo¹i t¹p chÝ s¸ch b¸o, lÞch, s¶n phÈm qu¶ng c¸o, s¸ch híng dÉn vÒ ph¸p luËt, gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y, tµi liÖu tham kh¶o tra cøu… - Kinh doanh s¶n phÈm vËt t chuyªn ngµnh vµ thùc hiÖn c¸c dÞch vô t vÊn: vÒ t liÖu kü thuËt, c«ng nghÖ vÒ xuÊt b¶n , qu¶ng c¸o trong lÜnh vùc b¶n ®å. III. T×nh h×nh tæ chøc vµ tµi chÝnh cña Nhµ xuÊt b¶n B¶n ®å 1. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt cña Nhµ xuÊt b¶n B¶n ®å. S¬ ®å tæ chøc Nhµ xuÊt b¶n B¶n ®å Ban gi¸m ®èc Phßng KÕ ho¹ch XN In Sè 1 Phßng KÕ to¸n XN In Sè 2 Phßng Biªn tËp XN Biªn VÏCB Phßng thÞ trêng TT Biªn tËp CN cao TT Ph¸t Phßng q.lý XB TT Tin häc V¨n phßng CN T.Phè HCM C¬ cÊu nµy ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt trong qu¶n lý, ®¶m b¶o chÕ ®é mét thñ trëng vµ tr¸ch nhiÖm trong qu¶n lý. Do chøc n¨ng qu¶n lý ®îc chuyªn m«n ho¸ nªn nã cã ®iÒu kiÖn ®i s©u thùc hiÖn tõng chøc n¨ng, tËn dông ®îc n¨ng lùc cña ®éi ngò nh÷ng ngêi c«ng t¸c tham mu gi¶m bít ®îc c«ng viÖc cho ngêi l·nh ®¹o. Theo quy chÕ tæ chøc th× do lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc kh«ng cã Héi ®ång qu¶n trÞ nªn chøc n¨ng nhiÖm vô cña bé m¸y qu¶n lý Nhµ xuÊt b¶n B¶n ®å ®îc quy ®Þnh nh sau: Ban gi¸m ®èc: gåm 1 gi¸m ®èc vµ 3 phã gi¸m ®èc Trong ®ã gi¸m ®èc lµ ngêi ®øng ®Çu, l·nh ®¹o Nhµ xuÊt b¶n vµ chÞu tr¸ch nhiÖm chØ huy toµn bé c¸c bé phËn chøc n¨ng vµ c¸c xÝ nghiÖp kinh doanh 4 ®ång thêi lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm víi c¬ quan chñ qu¶n, víi Nhµ níc. Phã gi¸m ®èc cã tr¸ch nhiÖm gióp viÖc cho gi¸m ®èc vµ chØ ®¹o c¸c bé phËn do gi¸m ®èc ñy quyÒn. C¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt thµnh lËp c¸c ban, c¸c tæ chøc phï hîp víi c¸c kh©u s¶n xuÊt trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ. C¸c phßng chøc n¨ng kh«ng qu¶n lý trùc tiÕp c¸c tæ, c¸c ban. Tuy nhiªn mét sè nhiÖm vô vÒ kÕ ho¹ch kÜ thuËt ®îc tæ chøc qu¶n lý kiÓm tra ®Þnh kú. 2. T×nh h×nh tµi chÝnh cña Nhµ xuÊt b¶n B¶n ®å B¶ng trÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh qua 2 n¨m 2002-2003 ChØ tiªu N¨m 2002 N¨m 2003 So s¸nh 2002/2003 1. Doanh thu thuÇn 2. Gi¸ vèn b¸n hµng 3. Chi phÝ b¸n hµng 4. Chi phÝ lîi nhuËn 5. Lîi nhuËn tõ HDKD 6. Tæng doanh thu 7.Lîi nhuËn tõ HDTC 8.Tæng LN tríc thuÕ 15.352.538.525 21.018.278.715 5.654.731.165 35,96 12.803.875.018 17.412.273.872 4.602.310.852 35,92 130.372.128 274.210.428 142.840.290 110,3 1.620.322.523 2.178.515.530 557.195.012 35,26 785.880.845 1.154.275.870 365.437.025 45,97 15.165.182.525 20.842.415.192 5.675.223.569 35,13 26.275.002 38.059.012 9.782.000 36,85 82.154.840 1.195.329.875 380.183.025 45,58 Sè tiÒn Th«ng qua mét sè chØ tiªu c¬ b¶n trong b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh ta cã thÓ ®a ra mét sè nhËn xÐt kh¸i qu¸t sau: 5 % + Trong n¨m 2003, doanh thu thuÇn cña doanh nghiÖp ®· t¨ng 5.654.731.165 ®ång t¬ng øng t¨ng 35,96% so víi n¨m 2002 + Gi¸ vèn hµng b¸n t¨ng 35,92%, chÝ phÝ b¸n hµng t¨ng 110,3%, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp t¨ng 35,26%. + Do sù thay ®æi trªn nªn trong n¨m 2003, lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh t¨ng 370.395.024 ®ång t¬ng øng t¨ng 45,97% so víi n¨m 2002.Qua viÖc ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña Nhµ xuÊt b¶n tõ b¶ng trªn ta thÊy: MÆc dï cßn cã nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh song bªn c¹nh ®ã xÝ nghiÖp ®· nç lùc kh¾c phôc víi mét chiÒu híng tèt ®ã lµ doanh thu t¨ng vµ lîi nhuËn t¨ng. Tuy nhiªn ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t nµy chØ lµ bíc ®i ban ®Çu, ®Ó ®i s©u h¬n cÇn ph¶i ph©n tÝch mét sè chØ tiªu tµi chÝnh c¬ b¶n sau:  VÒ phÇn nguån vèn: Tæng nguån vèn mµ doanh nghiÖp ®ang qu¶n Lý sö dông t¨ng 2.178.075.925 ®ång t¬ng øng t¨ng lµ18,95%. Tû träng nî ph¶i tr¶ chiÕm 53,29% trong tæng nguån vèn, cßn l¹i lµ nguån vèn chñ së h÷u chiÕm 46,71%. Tû träng c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ trong tæng sè nguån vèn chiÕm tû lÖ cao h¬n so víi nguån vèn chñ së h÷u. §iÒu nµy cho thÊy doanh nghiÖp biÕt tËn dông uy tÝn cña m×nh vµ chiÕm dông ®îc mét lîng vèn kh¸ lín cña b¹n hµng. MÆt kh¸c, mÆc dï tÊt c¶ c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cña doanh nghiÖp cao nhng nî dµi h¹n chiÕm gÇn mét nöa so víi nî ng¾n h¹n nªn doanh nghiÖp kh«ng ph¶i chÞu søc Ðp qu¸ lín víi c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n.  VÒ phÇn tµi s¶n: Tæng tµi s¶n mµ doanh nghiÖp ®ang qu¶n lý sö dông lu«n t¨ng lªn, ®Æc biÖt n¨m 2003 so víi n¨m 2002 t¨ng 2.183.075.925 ®ång t¬ng øng t¨ng 18,95%. Tû träng tµi s¶n lu ®éng chiÕm 72,25%, bªn c¹nh ®ã th× tû träng tµi s¶n cè ®Þnh chiÕm 27,78%. Tû träng tµi s¶n lu ®éng trong tæng sè tµi s¶n hiÖn cã cña doanh nghiÖp chiÕm tû lÖ cao h¬n nhiÒu so víi tµi s¶n cè ®Þnh. §iÒu ®ã cho thÊy nguån vèn lu ®éng ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp ho¹t ®éng liªn tôc. Sù d thõa nguån vèn lu ®éng lµ dÊu hiÖu an toµn víi doanh nghiÖp v× nã cho phÐp Nhµ xuÊt b¶n ®¬ng ®Çu víi nh÷ng rñi ro bÊt ngê. MÆt kh¸c xÐt riªng vÒ mÆt tµi s¶n lu ®éng, tû träng vèn vµ gi¸ trÞ cña c¸c kho¶n vèn b»ng tiÒn t¨ng vÒ tiÒn mÆt ®Æc biÖt lµ tiÒn göi ng©n hµng t¨ng 2.650.858.896 so víi n¨m 2002. VÒ mÆt lý thuyÕt tiÒn göi ng©n hµng t¨ng th× lîi tøc cña doanh nghiÖp b¶o toµn ®îc sè vèn, vËy doanh nghiÖp nªn thu sè 6 lîi tøc tiÒn göi ng©n hµng víi l·i suÊt thÞ trêng nhá vµ nªn ®Çu t thªm vµo c¬ së h¹ tÇng, c¶i tiÕn thiÕt bÞ c«ng nghÖ thóc ®Èy s¶n xuÊt. IV. NhËn xÐt vÒ c¸ch tæ chøc - kinh doanh cña Nhµ xuÊt b¶n B¶n ®å 1.Nh÷ng u ®iÓm ®¹t ®îc  Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc ho¹t ®éng trong nh÷ng n¨m võa qua, Doanh nghiÖp ®· kh«ng ngõng chó träng ®Õn viÖc t¨ng quy m« s¶n xuÊt t¹o thªm nhiÒu viÖc lµm vµ n©ng cao møc sèng cña ngêi lao ®éng. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m×nh mét mÆt doanh nghiÖp ®éc lËp tù chñ t×m kiÕm b¹n hµng, mÆt kh¸c vÉn thùc hiÖn tèt nhiÖm vô mµ nhµ níc giao phã.  XÝ nghiÖp lu«n chó träng ®Çu t, n©ng cÊp nhµ xëng,®iÒu kiÖn lµm viÖc. §Æc biÖt trang thiÕt bÞ m¸y mãc phôc vô cho viÖc chÕ b¶n in ®· cã sù ®ång bé, cïng víi sù cè g¾ng cña ®éi ngò c«ng nh©n kü thuËt lµnh nghÒ nªn s¶n phÈm b¶n ®å vµ c¸c lo¹i s¶n phÈm in kh¸c ®Òu ®¶m b¶o chÊt lîng.  Lîi nhuËn thu ®îc cña doanh nghiÖp qua c¸c n¨m kh«ng ngõng t¨ng lªn, ®¹t ®îc ®iÒu ®ã chÝnh lµ nhê vµo c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµgi¸ thµnh s¶n phÈm. Ngoµi ra, doanh nghiÖp còng kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, t×m kiÕm c¸c hîp ®ång kinh tÕ, v× vËy mµ doanh thu tiªu thô cña doanh nghiÖp t¨ng lªn c¶ vÒ sè tuyÖt ®èi vµ t¬ng ®èi 2. Nh÷ng mÆt h¹n chÕ cßn tån t¹i  Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc, hµng n¨m Nhµ níc chØ ®Æt hµng kho¶ng 10% ®Õn 20% doanh thu, phÇn cßn l¹i ph¶i do doanh nghiÖp tù c©n ®èi (tù t×m kiÕm kh¸ch hµng).  ViÖc tæ chøc l¹i c¬ cÊu vèn cha hîp lý, ®iÒu nµy thÓ hiÖn ë tû träng cña vèn æn ®Þnh vµ vèn lu ®éng rÊt chªnh lÖch (tû träng vèn lu ®éng chiÕm 72,25%, tû träng vèn cè ®Þnh chiÕm 27,78% trong tæng tµi s¶n).  Doanh nghiÖp cha x©y dùng ®îc cho m×nh nh÷ng kÕ ho¹ch huy ®éng vèn kÞp thêi. C«ng t¸c thÞ trêng,viÖc më réng thÞ trêng s¶n phÈm tiÕp thÞ kh¸ch hµng vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ 7 3. Nh÷ng gi¶i ph¸p kh¾c phôc a. C©n ®èi vÒ mÆt c¬ cÊu: Doanh nghiÖp nªn cã chÝnh s¸ch sö dôngvèn linh ho¹t kh«ng nªn ®Ó mét lîng tiÒn göi ng©n hµng lín, nªn ®Çu t mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt. Doanh nghiÖp nªn thóc ®Èy s¶n xuÊt, nghiªn cøu thÞ trêng, t×m kiÕm kh¸ch hµng, cÇn t×m kiÕm c¸c nguån tµi trî kh¸c æn ®Þnh vµ ch¾c ch¾n h¬n mét mÆt vÉn ®¶m b¶o cho chi phÝ sö dông vèn lµ thÊp nhÊt. b. Chñ ®éng x©y dùng kÕ ho¹ch huy ®éng vèn vµ sö dông vèn. - VÒ kÕ ho¹ch sñ dông vèn: doanh nghiÖp nªn x¸c ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c nhu cÇu vèn s¶n xuÊt kinh doanh trong kú kÕ ho¹ch, chñ ®éng x©y dùng kÕ ho¹ch huy ®éng vèn trong ®ã cÇn chó träng lùa chän c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn mét c¸ch thÝch hîp. - VÒ tæ chøc vµ sö dông vèn: doanh nghiÖp ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh vµ sö dông vèn lu ®éng c. Tæ chøc tèt h¬n t×nh h×nh thanh to¸n Doanh nghiÖp ph¶i chuÈn bÞ mét lîng tiÒn mÆt võa ®ñ ®Ó tr¶ nî, tr¸nh tËp trung tiÒn vèn qu¸ sím v× sÏ g©y l·ng phÝ trong viÖc sö dông ®ång vèn, nhng còng ®õng qu¸ muén v× cã thÓ doanh nghiÖp sÏ ph¶i gi¶i phãng mét lîng hµng ho¸ víi gi¸ thÊp nh»m thu tiÒn ®Ó trang tr¶i cho c¸c kho¶n nî. d. N©ng cao kh¶ n¨ng sinh lêi cña doanh nghiÖp - T¹o ra nh÷ng s¶n phÈm chÊt lîng cao, mÉu m· ®Ñp, chñng lo¹i ®a d¹ng, cïng víi c¸c dÞch vô trong vµ sau b¸n hµng nh qu¶ng c¸o, khuyÕn m¹i. - §Æc biÖt cho doanh nghiÖp s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm b¶n ®å quèc phßng, t liÖu ®Þa h×nh, cho nªn doanh nghiÖp ph¶i chó träng ®Õn ®é chÝnh x¸c cao. - Doanh nghiÖp cÇn chñ ®éng t×m kiÕm kh¸ch hµng cã nhu cÇu lín vµ l©u dµi vÒ s¶n phÈm ®Ó xóc tiÕn s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. C. PHÇn kÕt luËn Ngµy nay dßng ch¶y cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®ang cuån cuén lao nhanh kh«ng chØ víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc nãi riªng mµ víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nãi chung. §Ó theo kÞp vµ hoµ m×nh vµo dßng ch¶y ®ã th× ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc ph¶i trang bÞ cho m×nh mét nÒn t¶ng v÷ng ch¾c. §iÓn h×nh lµ vÊn ®Ò tæ chøc vµ tµi chÝnh 8 cña doanh nghiÖp m×nh, vµ quan träng kh«ng kÐm ®ã lµ kiÕn thøc am hiÓu vÒ luËt ph¸p, Nhµ xuÊt b¶n B¶n ®å lµ mét doanh nghiÖp nh thÕ. Qua thùc tr¹ng t×nh h×nh tæ chøc vµ tµi chÝnh ®· ®îc ph©n tÝch ë phÇn trªn, ®iÒu dÔ nhËn thÊy lµ doanh nghiÖp nµy ®· cã nh÷ng nç lùc kh«ng ngõng cè g¾ng vµ ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã doanh nghiÖp vÉn cßn nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i, ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã sù cè g¾ng cao h¬n n÷a nh»m lµm lµnh m¹nh ho¸ t×nh h×nh tæ chøc vµ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp m×nh. V× ®©y lµ lÇn ®Çu tiªn viÕt tiÓu luËn vÒ ®Ò tµi nµy nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, kÝnh mong thÇy c« gãp ý vµ bæ sung ®Ó bµi viÕt cña em ®îc tèt h¬n trong c¸c lÇn sau. Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh LuËt kinh tÕ 2. S¸ch T×m hiÓu LuËt kinh tÕ < Lª Anh Minh – Lª Xu©n Thä> 3. B¸o Thêi b¸o Kinh tÕ 4. B¸o Th¬ng m¹i. 9 Môc lôc Trang A. Lêi më ®Çu………………………………………………………… B. PhÇn néi dung……………………………………………………… I. Nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ doanh nghiÖp Nhµ níc……………… 1. Kh¸i niÖm………………………………………………………. 2. Nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cñaDNNN……………………………. 3. C¸c lo¹i doanh nghiÖp Nhµ níc……………………………… II. Qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña NXBB§…………………... III. T×nh h×nh tæ chøc vµ tµi chÝnh cña NXB B¶n §å…………………. 1. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt cña NXB B¶n ®å………………………………………………. 2. T×nh h×nh tµi chÝnh cña NXB B¶n ®å…………………………... IV. NhËn xÐt vÒ c¸ch tæ chøc vµ kinh doanh cña NXB B¶n ®å ............ 1. ¦u ®iÓm ®¹t ®îc………………………………………………. 2. Nh÷ng mÆt h¹n chÕ cßn tån t¹i……………………………….… 3. Nh÷ng gi¶i ph¸p kh¾c phôc…………………………………….. C. Lêi kÕt luËn……………………………………………………….. 10 1 2 2 2 2 3 3 4 4 5 7 7 8 9 10
- Xem thêm -