Tài liệu 253602

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 12120 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ ThÕ giíi víi sù ph¸t triÓn cña c¸c Doanh nghiÖp cã quy m« lín còng nh c¸c Doanh nghiÖp Nhµ níc...lµ rÊt cÇn thiÕt, nhng bªn c¹nh ®ã th× viÖc ®Èy m¹nh m« h×nh kinh tÕ c¸ thÓ, c¸c Doanh nghiÖp cã quy m« võa vµ nhá còng lµ viÖc kh«ng kÐm phÇn quan träng. Mµ tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn ®ã lµ ®êng lèi, lµ ph¬ng thøc ho¹t ®éng... cña c¸c Doanh nghiÖp ®ã. §Ó ®¹t ®îc môc ®Ých nµy th× viÖc x©y dùng mét bé m¸y, mét c¬ cÊu tæ chøc cô thÓ vµ phï hîp sÏ lµ nÒn mãng v÷ng ch¾c gióp cho Doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn kh«ng ngõng. Tuy nhiªn trong lÜnh vùc qu¶n lý th× viÖc ¸p dông mét lo¹i h×nh c¬ cÊu tæ chøc nµo l¹i lµ mét vÊn ®Ò hoµn toµn kh¸c. §Ó kÕt qu¶ c«ng viÖc ®¹t hiÖu qu¶ cao th× viÖc x©y dùng mét c¬ cÊu tæ chøc cÇn ph¶i linh ho¹t vµ hîp lý. Lµ mét lo¹i h×nh ®¬n gi¶n nhÊt trong t¸m lo¹i h×nh c¬ cÊu tæ chøc, nhng c¬ cÊu tæ chøc trùc tuyÕn l¹i cã mét vai trß v« cïng quan träng ®èi víi m« h×nh kinh tÕ níc ta hiÖn nay. Hoµn thµnh ®Ò tµi: “C¬ cÊu tæ chøc trùc tuyÕn - ¦u, nhîc ®iÓm vµ ph¹m vi ¸p dông” cã ph¶i lµ ®a ra mét trong t¸m vÝ dô ®iÓn h×nh gióp cho Doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän cho m×nh mét lo¹i h×nh c¬ cÊu tæ chøc hîp lý nhÊt? §Ó tr¶ lêi cho c©u hái ®ã, néi dung cña ®Ò tµi nµy sÏ ®Ò cËp ®Õn nh÷ng néi dung chÝnh nh sau: PhÇn I: tæ chøc vµ c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý. phÇn II: c¬ cÊu tæ chøc trùc tuyÕn – u nhîc ®iÓm vµ ph¹m vi ¸p dông. phÇn III: liªn hÖ thùc tÕ. 1 I.Tæ chøc vµ c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý. 1.Tæ chøc vµ ®Æc ®iÓm h×nh thµnh nªn tæ chøc. Cã rÊt nhiÒu c¸ch nh×n nhËn vÒ Tæ chøc. Nhng trong bµi viÕt nµy, xÐt cho cïng, Tæ chøc lµ mét hÖ thèng gåm nhiÒu ngêi cïng ho¹t ®éng v× môc ®Ých chung. Lµ mét qu¸ tr×nh triÓn khai c¸c kÕ ho¹ch. Lµ mét chøc n¨ng cña qu¸ tr×nh qu¶n l ý, bao gåm viÖc ph©n bæ, s¾p xÕp nguån lùc con ngêi vµ g¾n liÒn víi con ngêi lµ nh÷ng nguån lùc kh¸c nh»m thùc hiÖn thµnh c«ng c«ng t¸c kÕ ho¹ch cña tæ chøc. Mét C«ng ty lµ mét tæ chøc. Tæ chøc nµy liªn kÕt Gi¸m ®èc vµ c¸c phã Gi¸m ®èc,trëng phßng..., c¸c nh©n viªn. Gi¸m ®èc ®a ra c¸c kÕ ho¹ch, môc tiªu...cÊp díi thi hµnh, ®ã còng lµ tæ chøc. Gi¸m ®èc bè trÝ, s¾p xÕp: A – Gi¸m ®èc Mar, B – Gi¸m ®èc Nh©n sù,...®ã còng lµ tæ chøc. VÒ b¶n chÊt. Tæ chøc lµ viÖc thùc hiÖn ph©n c«ng lao ®éng mét c¸ch khoa häc, lµ c¬ së ®Ó t¹o ra n¨ng suÊt lao ®éng cao cho tæ chøc. Chøc n¨ng cña Tæ chøc lµ ho¹t ®éng qu¶n lý nh»m thiÕt lËp mét hÖ thèng c¸c vÞ trÝ cho mçi c¸ nh©n vµ bé phËn sao cho c¸c c¸ nh©n vµ bé phËn ®ã cã thÓ phèi hîp víi nhau mét c¸ch tèt nhÊt ®Ó thùc hiÖn môc tiªu chiÕn lîc cña Tæ chøc. * §Æc ®iÓm mang tÝnh chÊt b¾t buéc h×nh thµnh nªn mét Tæ chøc: Ph¶i cã ngêi l·nh ®¹o. Ph¶i cã môc ®Ých chung. Cã mèi quan hÖ chÆt chÏ vµ l©u dµi. Cã mét c¬ cÊu ho¹t ®éng nhÊt ®Þnh. Cã tõ hai ngêi trë nªn. 2.C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý. Kh¸i niÖm: C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý lµ mét chØnh thÓ gåm c¸c bé phËn cã chøc n¨ng, quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm kh¸c nhau, cã mèi liªn hÖ phô thuéc lÉn nhau ®îc bè trÝ thµnh tõng cÊp, tõng kh©u, thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng nhÊt ®Þnh nh»m ®¹t môc tiªu ®Þnh tríc. Mçi mét c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý ®Òu cã 2 mèi quan hÖ c¬ b¶n: Theo quan hÖ ngang: C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý chia thµnh c¸c kh©u qu¶n lý kh¸c nhau. Kh©u qu¶n lý lµ mét c¬ quan qu¶n lý ®éc lËp thùc hiÖn mét sè chøc n¨ng hay mét phÇn chøc n¨ng qu¶n lý nhÊt ®Þnh vµ chÞu sù l·nh ®¹o cña mét cÊp qu¶n lý nhÊt ®Þnh. Gi÷a c¸c kh©u lµ quan hÖ hîp t¸c trong sù ph©n c«ng lao ®éng qu¶n lý. Theo quan hÖ däc: C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý ®îc chia thµnh c¸c cÊp qu¶n lý. CÊp qu¶n lý lµ mét thÓ thèng nhÊt c¸c kh©u qu¶n lý ë cïng mét bËc trong hÖ thèng cÊp bËc qu¶n lý: 2.1. 2 CÊp cao: Tæng Gi¸m ®èc, Phã Tæng, Gi¸m ®èc... CÊp trung: c¸c Trëng, phã phßng, Qu¶n ®èc... CÊp c¬ së: Tõ tæ trëng trë xuèng. CÊp qu¶n lý chØ râ mèi quan hÖ phôc tïng bëi quyÒn uy cña cÊp trªn. 2.2. C¸c lo¹i h×nh c¬ cÊu tæ chøc. §Ó ®¶m b¶o sù phï hîp cña c¬ cÊu tæ chøc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cã quy m« nhá, võa vµ lín,... c¬ cÊu tæ chøc ®îc chia thµnh 8 lo¹i h×nh c¬ cÊu: C¬ cÊu tæ chøc trùc tuyÕn. C¬ cÊu theo s¶n phÈm. C¬ cÊu tæ chøc chøc n¨ng. C¬ cÊu theo kh¸ch hµng. C¬ cÊu hçn hîp trùc tuyÕn – chøc n¨ng. C¬ cÊu tæ chøc theo ®Þa lý. C¬ cÊu theo s¶n phÈm, kh¸ch hµng, thÞ trêng. C¬ cÊu ma trËn. 2.3. Nh÷ng yªu cÇu cña c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý. C¬ cÊu tæ chøc cµng ®îc hoµn thiÖn th× cµng cã nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc ®èi víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. V× vËy tríc hÕt khi x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cÇn x¸c ®Þnh râ mèi quan hÖ däc, ngang, ®¶m b¶o sù phèi hîp chÆt chÏ vÒ nhiÖm vô vµ ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn trong c¬ cÊu. Sau ®ã lµ ®¶m b¶o TÝnh hîp lý cña c¬ cÊu tæ chøc: TÝnh tè u, tÝnh kinh tÕ, tÝnh linh ho¹t,.... 3 II. C¬ cÊu tæ chøc trùc tuyÕn – u nhîc ®iÓm vµ vi ¸p dông. 1.Kh¸i niÖm c¬ cÊu tæ chøc trùc tuyÕn. C¬ cÊu tæ chøc trùc tuyÕn lµ c¬ cÊu ®îc x©y dùng trªn c¬ së quyÒn lùc tËp trung vµo trong tay ngêi ®øng ®Çu, mäi mèi quan hÖ ë trong tæ chøc ®Òu lµ mèi quan hÖ trùc tuyÕn. Ở ®ã quyÒn h¹n lµ quyÒn h¹n trùc tuyÕn, cho phÐp ngêi qu¶n lý ra quyÕt ®Þnh, chØ ®¹o, ®iÒu khiÓn vµ gi¸m s¸t trùc tiÕp ®èi víi cÊp díi. CÊp díi cã nghÜa vô phôc tïng vµ chØ nhËn sù ®iÒu hµnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc mét ngêi l·nh ®¹o trùc tiÕp. Trong c¬ cÊu tæ chøc nµy mèi quan hÖ gi÷a cÊp trªn vµ cÊp díi lµ mèi quan hÖ ®iÒu khiÓn – phôc tïng mang tÝnh chÊt b¾t buéc Gi¸m ®èc doanh nghiÖp Gi¸m ®èc1 Gi¸m ®èc2 TT1 TT2 Gi¸m ®èc3 TT3 S¬ ®å chung cña c¬ cÊu tæ chøc trùc tuyÕn 2.§Æc ®iÓm cña c¬ cÊu tæ chøc trùc tuyÕn. Cã 2 ®Æc ®iÓm c¬ b¶n trong lo¹i h×nh c¬ cÊu tæ chøc trùc tuyÕn: Thø nhÊt: Trong c¬ cÊu tæ chøc nµy kh«ng xuÊt hiÖn c¸c phßng ban chøc n¨ng. Thø hai: Mäi vÊn ®Ò ë trong tæ chøc do duy nhÊt mét ngêi ®iÒu khiÓn vµ quyÕt ®Þnh. Trong tæ chøc, chØ cã mét ngêi l·nh ®¹o duy nhÊt ®¶m nhËn tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc, c¸c ho¹t ®éng cña tæ chøc, ngêi l·nh ®¹o duy nhÊt nµy giao phÇn viÖc cña m×nh còng nh ®a mÖnh lÖnh xuèng toµn doanh nghiÖp th«ng qua c¸c phßng ban. C¸c phßng ban nµy cã thÓ phô tr¸ch nhiÒu ho¹t ®éng kh¸c nhau vµ cã thÓ thay thÕ 4 nhau ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc sao cho hîp lý (c«ng viÖc kh«ng bÞ chång chÐo), v× thÕ mµ kh«ng xuÊt hiÖn c¸c phßng ban chøc n¨ng cô thÓ. VÝ dô: Mét ®Çu bÕp trëng vµo bÕp, ngêi ®Çu bÕp nµy cÇn 2 ngêi phô m×nh, c«ng viÖc nh: nhÆt, tØa, röa rau,...th× bÊt k× mét trong hai ngêi bÕp phô lµm ®Òu ®îc. 3.C¸c h×nh thøc tæ chøc trong c¬ cÊu tæ chøc trùc tuyÕn. H1: Lo¹i h×nh tæ chøc s¬ ®¼ng H2: Tæ chøc më réng theo chiÒu däc. Mét chñ thÇu muèn x©y dùng mét ng«i nhµ, ngêi chñ thÇu nµy cÇn cã mét kiÕn tróc s, mét kü s x©y dùng lµm viÖc cho m×nh, ®©y chÝnh lµ mét h×nh thøc ®¬n gi¶n nhÊt cña tæ chøc, hai ngêi ®ã theo yªu cÇu cña chñ thÇu th× hä ph¶i cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng ng«i nhµ ®ã theo hå s¬ thiÕt kÕ (H1). §Ó hoµn tÊt ng«i nhµ, khi ®ã hä cÇn cã thªm nh÷ng ngêi thî x©y, thî cÊt m¸i, trén bª t«ng...lµm viÖc cho m×nh. Lo¹i h×nh tæ chøc s¬ ®¼ng nµy cã thÓ ®îc më réng theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau: Më réng theo chiÒu däc: Chñ thÇu kh«ng chØ cã mét kiÕn tróc s, mét kÜ s lµm viÖc cho m×nh mµ anh ta cã thÓ cã thªm hai hoÆc ba ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm trang trÝ ng«i nhµ, mét vµi ngêi thî s¬n. Nh vËy nguêi chñ thÇu víi t c¸ch lµ ngêi tæ chøc ®· cã nhiÒu ngêi phô thuéc vµo sù chØ huy cña m×nh vµ ngêi chñ thÇu ®ang thùc hiÖn mét c«ng viÖc ®ã lµ ph¸t triÓn nh÷ng ngêi “gióp viÖc” cho m×nh (H2). 5 H3: Më réng tæ chøc theo chiÒu ngang Më réng theo chiÒu ngang : Gi¶ sö hä ®ang x©y dùng mét toµ nhµ, phô tr¸ch trang trÝ toµ nhµ kh«ng chØ dõng l¹i ë hai, ba ngêi mµ lµ mêi ngêi ch¼ng h¹n. Mêi ngêi nµy hä cïng lµm mét nhiÖm vô chung ®ã lµ cïng hoµn tÊt viÖc trang trÝ toµ nhµ cho ®óng b¶n thiÕt kÕ vµ ®óng thêi h¹n, hä kh«ng cã mét ngêi tæ chøc trung t©m nµo (H3). Khi ®ã mêi ngêi nµy cÇn ph¶i tho¶ thuËn víi nhau nh mçi ngêi sÏ phô tr¸ch 3 tÇng cña toµ nhµ. Sau khi ph©n chia th× hä sÏ giao cho nh÷ng ngêi gióp viÖc cña m×nh hoµn thµnh c«ng viÖc ®ã. KiÓu më réng tæ chøc theo chiÒu ngang nµy chØ cã thÓ vËn dông khi cÇn thùc hiÖn mét c«ng viÖc gi¶n ®¬n, dÔ cã thÓ chia thµnh nhiÒu phÇn vµ kh«ng ®ßi hái mét sù nhÊt trÝ ®Æc biÖt nµo gi÷a c¸c nhãm c«ng t¸c. Ta biÕt r»ng mét tæ chøc cã thÓ trë nªn phøc t¹p vµ më réng ra cïng mét lóc theo tÊt c¶ c¸c híng: ChiÒu ngang, chiÒu däc vµ sè lîng. Khi ®ã lo¹i h×nh tæ chøc nµy lµ tæ chøc theo tuyÕn (chia ra nhiÒu cÊp bËc):(H4) 6 Gi¸m ®èc doanh nghiÖp Qu¶n ®èc ph©n xëng Qu¶n ®èc §èc c«ng Tæ tr ëng §èc c«ng Tæ tr ëng Qu¶n ®èc §èc c«ng Tæ tr ëng H4:S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc theo tuyÕn Gi¸m ®èc Doanh nghiÖp qu¶n lý vµ giao c«ng viÖc cña m×nh cho 3 Qu¶n ®èc vµ ®a mÖnh lÖnh cña m×nh xuèng toµn Doanh nghiÖp. Gi¸m ®èc cã quan hÖ trùc tiÕp víi c¸c Qu¶n ®èc, mçi Qu¶n ®èc l¹i cã mét nhãm Đèc c«ng phô thuéc vµo m×nh. C¸c Qu¶n ®èc hoµn toµn ®éc lËp víi nhau vµ chØ nhËn chØ thÞ cña Gi¸m ®èc. C¸c §èc c«ng còng hoµn toµn ®éc lËp víi nhau vµ chØ phô thuéc vµ nhËn lÖnh cña Qu¶n ®èc mµ th«i. Tæ trëng còng t¬ng tù nh vËy. 4.¦u nhîc ®iÓm cña c¬ cÊu tæ chøc trùc tuyÕn. 4.1.¦u ®iÓm. ¦u ®iÓm cña c¬ cÊu tæ chøc trùc tuyÕn lµ: §¶m b¶o ®îc hiÖu lùc ®iÒu hµnh cña thñ trëng: Bëi thñ trëng lµ ngêi duy nhÊt trùc tiÕp vµ ra quyÕt ®Þnh vµ chØ ®¹o xuèng cÊp díi, v× vËy nghÜa vô cña ngêi chÊp hµnh ®îc x¸c ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c vµ cô thÓ. Th«ng tin mÖnh lÖnh ®îc truyÒn theo chiÒu däc cña c¬ cÊu tæ chøc: §¶m b¶o nguån th«ng tin ®îc truyÒn ®i mét c¸ch nhanh chãng, chÝnh x¸c vµ kÞp thêi. 7 ViÖc ph©n c«ng c¸n bé qu¶n lý cÊp cao g¾n vµ s¸t víi c«ng nghÖ h¬n. §¶m b¶o sè ®Çu mèi qu¶n lý mét c¸ch hîp lý mµ kh«ng qu¸ nhiÒu hoÆc qu¸ Ýt. C¸n bé qu¶n lý tõng hÖ thèng cã ®iÒu kiÖn ®i s©u vµo tõng nghiÖp vô vµ kh«ng chØ ®¹o trung trung. 4.2. Nhîc ®iÓm. Trong tæ chøc, ngêi l·nh ®¹o ph¶i gi¶i quyÕt nh÷ng nhiÖm vô hÕt søc phøc t¹p vµ ph¶i chØ thÞ cho nh÷ng ngêi phô thuéc vÒ mäi vÊn ®Ò trong c«ng t¸c. §ßi hái ngêi l·nh ®¹o ph¶i cã kiÕn thøc toµn diÖn, tÝnh quyÕt ®o¸n cao... ®Ó chØ ®¹o tÊt c¶ c¸c bé phËn qu¶n lý chuyªn m«n. Còng v× thÕ mµ sù uû quyÒn xuèng cÊp díi gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. NÕu cã qu¸ nhiÒu cÊp qu¶n lý sÏ dÔ g©y ra sù thiÕu tr¸ch nhiÖm vµ kh«ng s¸t víi c«ng viÖc. H¹n chÕ viÖc sö dông c¸c chuyªn gia cã tr×nh ®é nghiÖp vô cao vÒ tõng mÆt qu¶n lý. 5.Ph¹m vi ¸p dông c¬ cÊu tæ chøc trùc tuyÕn. Víi nh÷ng g× ®· nªu trªn, ta thÊy r»ng: C¬ cÊu tæ chøc nµy chñ yÕu ®îc ¸p dông ë c¸c doanh nghiÖp, c¸c ®¬n vÞ cã quy m« nhá, tÝnh chÊt ngµnh nghÒ kinh doanh kh«ng phøc t¹p. HiÖn nay, C¬ cÊu tæ chøc trùc tuyÕn thêng chñ yÕu ®îc ¸p dông ®èi víi nh÷ng Doanh nghiÖp t nh©n cã quy m« võa vµ nhá. Bëi víi c¬ cÊu nµy th× viÖc ®iÒu khiÓn vµ qu¶n lý Doanh nghiÖp sÏ trë nªn dÔ dµng vµ ®ì phøc t¹p h¬n, v× khi ®ã quyÒn lùc chñ yÕu n»m trong tay Gi¸m ®èc vµ nh÷ng c«ng viÖc chÝnh chØ cÇn giao cho mét hoÆc mét vµi ngêi c¸n bé chÝnh ®«n ®èc qu¶n lý nh©n c«ng vµ ®iÒu hµnh c«ng viÖc. Cßn ®èi víi nh÷ng Doanh nghiÖp cã quy m« lín, c¸c tæ chøc, c¬ quan Nhµ níc, ChÝnh phñ th× c¬ cÊu nµy cha h¼n ®· thÝch hîp. III. Liªn hÖ thùc tÕ tíi C«ng ty TNHH Qu¶ng Hµ. C«ng ty TNHH Qu¶ng Hµ lµ mét C«ng ty cã quy m« nhá, chuyªn kinh doanh mÆt hµng trang trÝ néi thÊt, tæ chøc ho¹t ®éng tËp trung trªn ®Þa bµn Hµ Néi víi 6 tæ b¸n hµng chÝnh vµ C«ng ty cã s¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc nh (H5). Trong c¬ cÊu nµy, Gi¸m ®èc lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh chung mäi c«ng t¸c ®èi néi, ®èi ngo¹i cña C«ng ty, lµ ngêi trùc tiÕp qu¶n lý C«ng ty, phã Gi¸m ®èc lµ ngêi gióp søc Gi¸m ®èc trong lÜnh vùc qu¶n lý mäi ho¹t ®éng kinh doanh mua b¸n hµng ho¸, ph©n bæ kÕ ho¹ch kinh doanh ®Õn tõng tæ b¸n hµng. Gi¸m ®èc vµ phã Gi¸m ®èc trùc tiÕp qu¶n lý C«ng ty th«ng qua 3 phßng ban chÝnh: bé phËn thu mua, tiÕp thÞ; phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n vµ kho hµng ho¸. 8 Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Bé phËn thu mua, tiÕp thÞ Tæ 78 CÇu GiÊy Tæ 83 Bµ TriÖu Phßng tµi chÝnh, kÕ to¸n Tæ 27 Qu¸n Sø Tæ 22 Hµng §µo Kho hµng ho¸ Tæ 25 ¢u C¬ Tæ30 LL Qu©n H5:s¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty TNHH Qu¶ng Hµ Bé phËn kinh doanh chÝnh cña C«ng ty lµ c¸c tæ b¸n hµng. §øng ®Çu mçi tæ lµ tæ trëng, chÞu sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña Phã Gi¸m ®èc. Mçi tæ cã 4 ®Õn 5 nh©n viªn b¸n hµng, sau mçi buæi b¸n, nh©n viªn b¸n hµng ph¶i cã tr¸ch nhiÖm nép sè tiÒn thu ®îc còng nh b¸o c¸o t×nh h×nh tiªu thô hµng ho¸... cho cÊp trªn trùc tiÕp chØ ®¹o m×nh. Lµ mét C«ng ty cã quy m« nhá, víi c¬ cÊu tæ chøc mµ C«ng ty ¸p dông, phÇn nµo ®· gióp cho C«ng ty ho¹t ®éng mét c¸ch cã hiÖu qu¶, ®¸p øng ®îc rÊt nhiÒu c¸c nhu cÇu tiªu dïng cña ®«ng ®¶o kh¸ch hµng. Gióp C«ng ty tiÕt kiÖm mét c¸ch tèi ®a chi phÝ cho bé m¸y qu¶n lý, ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trë nªn ®¬n gi¶n h¬n, c¸c thµnh viªn trong C«ng ty dÔ dµng nhËn biÕt ®îc nhiÖm vô vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh...tõ ngêi l·nh ®¹o duy nhÊt. 9 kÕt luËn Néi dung c¬ b¶n cña c¬ cÊu tæ chøc trùc tuyÕn lµ mét c¸i thang gåm nhiÒu bËc, trong ®ã cÊp bËc trªn ®iÒu khiÓn cÊp díi, cÊp díi phôc tïng cÊp trªn. §ã lµ mèi quan hÖ ®iÒu khiÓn – phôc tïng mang tÝnh chÊt b¾t buéc. Víi c¬ cÊu nµy, nguyªn t¾c ®iÒu hµnh tËp trung – xuyªn suèt víi chÕ ®é thñ trëng ®îc ®¶m b¶o thùc hiÖn, lo¹i trõ t×nh tr¹ng m©u thuÉn, chuÖch cho¹c gi÷a c¸c nhiÖm vô ®îc ph©n cÊp . Nãi tãm l¹i víi ®Æc ®iÓm nªu trªn th× c¬ cÊu tæ chøc trùc tuyÕn lµ mét lo¹i h×nh c¬ cÊu mµ c¸c Doanh nghiÖp võa vµ nhá nªn ¸p dông. Tuy r»ng c¬ cÊu tæ chøc nµy cã mét vµi nhîc ®iÓm nhÊt ®Þnh nh: Ngêi qu¶n lý ph¶i lµ ngêi cã kiÕn thøc toµn diÖn vÒ mäi mÆt trong cuéc sèng, sù hiÓu biÕt x· héi còng nh n¨ng lùc trong kinh doanh. §ã lµ mét yªu cÇu t¬ng ®èi khã. Nhng ngîc l¹i trong c¬ cÊu tæ chøc nµy l¹i cã nh÷ng u ®iÓm: sù thèng nhÊt, tËp trung, râ rµng , nhanh nh¹y v à chi phÝ qu¶n lý thÊp. Víi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc trang bÞ, ®Ò tµi tiÓu luËn nµy cña em ®îc hoµn thµnh víi mong muèn ®îc sù gãp ý cña thÇy c« bé m«n nh»m gióp em hoµn thiÖn hÖ thèng kiÕn thøc cña m×nh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Hµ Néi: 29/5/2005 SV:NguyÔn thÞ ngäc thÞnh 10 Môc lôc Lêi më ®Çu.........................................................................................................1 I. Tæ chøc vµ c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý..................................................................2 1. Tæ chøc vµ ®Æc ®iÓm h×nh thµnh nªn tæ chøc............................................2 2. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý................................................................................2 2.1. Kh¸i niÖm:..............................................................................................2 2.2. C¸c lo¹i h×nh c¬ cÊu tæ chøc...................................................................3 2.3. Nh÷ng yªu cÇu cña c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý............................................3 II. C¬ cÊu tæ chøc trùc tuyÕn – u nhîc ®iÓm vµ vi ¸p dông..........................4 1. Kh¸i niÖm c¬ cÊu tæ chøc trùc tuyÕn.........................................................4 2. §Æc ®iÓm cña c¬ cÊu tæ chøc trùc tuyÕn....................................................4 3. C¸c h×nh thøc tæ chøc trong c¬ cÊu tæ chøc trùc tuyÕn............................5 4. ¦u nhîc ®iÓm cña c¬ cÊu tæ chøc trùc tuyÕn............................................7 4.1. ¦u ®iÓm..................................................................................................7 4.2. Nhîc ®iÓm..............................................................................................8 5.Ph¹m vi ¸p dông c¬ cÊu tæ chøc trùc tuyÕn...............................................8 III. Liªn hÖ thùc tÕ tíi C«ng ty TNHH Qu¶ng Hµ...........................................9 kÕt luËn.............................................................................................................11 11
- Xem thêm -