Tài liệu 250 bài tập hóa học lớp 8

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 91 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Bµi 1 1. a. b. c. d. e. 2. Bµi 2: H·y chØ ra ®©u lµ vËt thÓ , ®©u lµ chÊt trong c¸c c©u sau H¬i níc ngng tô thµnh c¸c ®¸m m©y dÇy ®Æc §äc bê biÓn Qu¶ng B×nh cã nh÷ng b·i c¸t tr¾ng. B×nh nµy ®ùng níc, cßn b×nh kia ®ùng rîu. S«ng cÇu níc ch¶y l¬ th¬. C¸i lä hoa lµm b»ng lä hoa trong suèt H·y kÓ 20 lo¹i ®å vËt (vËt thÓ) kh¸c nhau ®îc lµm tõ 1 chÊt vµ 1 lo¹i ®å vËt ®îc lµm tõ 5 chÊt kh¸c nhau. 1. H·y ph©n biÖt c¸c kh¸i niÖm sau ®©y, cho thÝ dô minh ho¹ a- §¬n chÊt vµ hîp chÊt b- Nguyªn chÊt vµ hçn hîp c- T¹p ch¸t vµ chÊt tinh khiÕt 2. H·y kÓ c¸c ph¬ng ph¸p vËt lý d¬n gi¶n ®Ó t¸ch c¸c chÊt ra khái hçn hîp cña chóng. 3. Em hiÓu nh thÕ nµo khi ngêi ta nãi: “níc m¸y B¾c Ninh rÊt s¹ch”, “®êng kÝnh nguyªn chÊt”, “muèi ¨n tinh khiÕt”, “kh«ng khÝ trong lµnh” Bµi 3: 1. C¨n cø vµo c¸c ®Æc ®iÓm g× ®Ó chia c¸c nguyªn tè ho¸ häc thµnh kim lo¹i vµ phi kim? 2. ThÕ nµo lµ d¹ng thï h×nh? H·y kÓ c¸c d¹ng thï h×nh cña: Cacbon, Photpho, Oxi. 3. KÓ 3 lo¹i hîp chÊt kh¸c nhau, mçi hîp chÊt gåm 4 nguyªn tè phi kim. Bµi 4: 1. Ho¸ trÞ lµ g×? ho¸ trÞ cña 1 nguyªn tè ®îc quy ®Þnh nh thÕ nµo? 2. Ph¸t biÓu quy t¾c ho¸ trÞ? ¸p dông ®Ó tÝnh ho¸ trÞ cña c¸c nguyªn tè trong c¸c hîp chÊt nh thÕ nµo? 3. H·y kÓ c¸c kim lo¹i(theo thø tù d·y ho¹t ®éng), phi kim vµ ho¸ trÞ thêng gÆp cña nã. Bµi 5 1. Gèc axit lµ g×? H·y kÓ tªn tÊt c¶ c¸c gèc axit quen thuéc vµ ho¸ trÞ cña chóng. T¹i sao nhãm –OH cã hãa trÞ I? 2. TÝnh ho¸ trÞ cña c¸c nguyªn tè trong c¸c hîp chÊt sau: Na2SO4; BaCO3; NaHSO3; Ca(H2PO4)2; Mg(ClO4)2; Fe3O4 3. ViÕt c«ng thøc ph©n tö cña c¸c chÊt sau: Lu huúnh (IV) oxit; B¹c Sunfua; S¾t (II) hidrocacbonat; Magie photphat; nh«m nitrat; KÏm Clorua. Bµi 6: Nh÷ng hiÖn tîng díi ®©y lµ hiÖn tîng vËt lý hay hiÖn tîng ho¸ häc 1. VÒ mïa hÌ vµnh xe ®¹p b»ng s¾t bÞ han gØ nhanh h¬n mïa ®«ng 2. MÆt trêi mäc, s¬ng b¾t ®Çu tan dÇn 3. Ch¸y rõng ë In®«nexia g©y « nhiÔm rÊt lín cho m«i trêng. 4. HiÖu øng nhµ kÝnh (do CO2 tÝch tô trong khÝ quyÓn) lµm cho tr¸i ®Êt Êm lªn 5. “Ma tr¬i” lµ ¸nh s¸ng xanh (ban ®ªm) do photphin (PH 3) ch¸y trong kh«ng khÝ. 6. §Ìn tÝn hiÖu chuyÓn tõ mµu xanh sang vµng råi ®á, cÇn ph¶i dõng l¹i gÊp. 7. GiÊy quú tÝm khi nhóng vµo dung dÞch axit bÞ chuyÓn thµnh mµu ®á. 8. Khi ®èt ch¸y than, cñi sinh ra nhiÒu khÝ ®éc: CO, SO 2 g©y « nhiÔm m«i trêng. 9. C¸c qu¶ bãng bay lªn trêi råi næ tung 10.Khi ®ung nãng, lóc ®Çu ®êng ch¶y láng, sau ®ã ch¸y khÐt. Bµi 7: 1. Lµm thÕ nµo ®Ó biÕt ®îc 1 hîp chÊt cã chøa c¸c nguyªn tè C, H. 2. Khi ®èt ch¸y chÊt X chØ thu ®îc CO2 vµ SO2. Hái X cã thÓ chøa c¸c nguyªn tè g×? 3. Khi nung chÊt Y ta thu ®îc amoniac (NH3), khÝ cacbonic vµ h¬i níc. VËy Y gåm nh÷ng nguyªn tè nµo? Bµi 8: 1. Nnguyªn tö, ph©n tö lµ g×? T¹i sao nãi nguyªn tö, ph©n tö lµ c¸c h¹t vi m«? 2. §¬n vÞ Cacbon lµ g×? Nã cã trÞ sè lµ bao nhiªu gam? Bµi 9: 1. Sè Avogadro lµ g×? Nã cã trÞ sè lµ bao nhiªu? 2. Mol lµ g×? Khèi lîng mol lµ g×? Khèi lîng mol nguyªn tö, ph©n tö lµ g×? Bµi 10: 1. H·y nªu c«ng thøc liªn hÖ gi÷a sè mol (n), khèi lîng (m) vµ khèi lîng mol (M) 2. TÝnh sè mol S cã trong 16 gam lu huúnh, sè mol níc cã trong 5,4 gam níc; sè mol Fe3O4 cã trong 6,96 gam s¾t tõ oxit. Bµi 11: 1. TÝnh khèi lîng cña 0,15 mol O2; 0,4 mol NaOH 2. CÇn lÊy bao nhiªu mol HCl ®Ó cã ®îc 7,3 gam HCl 3. TÝnh khèi lîng mol nguyªn tö cña kim lo¹i M biÕt 0,5 mol cña M cã khèi lîng 11,5 gam Bµi 12: 1. Cho biÕt ë ®ktc (O0C hay 273K; 1 atm hay 760 mmHg hoÆc 101325 Pa) 1 mol bÊt kú chÊt khÝ nµo còng chiÕm 22,414 lit (lÊy trßn lµ 22,4 lit) h·y tÝnh: a) Sè mol CO2 cã trong 3,36 lit khÝ cacbonic (®ktc); sè mol N2 cã trong 44,8 lit Nit¬ (®ktc) b) ThÓ tÝch (®ktc) cña 2,2 g CO2; cña 4,8 g O2 2. TÝnh khèi lîng cña 1,68 lit CO2 3. TÝnh sè nguyªn tö hoÆc ph©n tö cã trong 1 cm 3 oxi (®ktc); 1 cm3 H2O (ë 40C; d = 1g/cm3); 1 cm3 Al (d=2,7 g/cm3) Bµi 13: TÝnh % khèi lîng cña c¸c nguyªn tè trong c¸c hîp chÊt sau: H 2O; H2SO4; C2H5OH; CH3COOH; CnH2n+2; FexOy Bµi 14: 1. S¾t t¹o ®îc 3 oxit: FeO; Fe2O3; Fe3O4. NÕu hµm lîng cña s¾t trong oxit lµ 70% th× ®ã lµ oxit nµo? 2. NÕu hµm lîng % cña 1 kim lo¹i trong muèi cacbonat lµ 40% th× hµm lîng % cña kim lo¹i ®ã trong muèi photphat lµ bao nhiªu? Bµi 15: 1. A lµ mét lo¹i quÆng chøa 60% Fe2O3;B lµ mét lo¹i quÆng kh¸c chøa 69,6% Fe3O4. Hái trong 1 tÊn quÆng nµo chøa nhiÒu s¾t h¬n? Lµ bao nhiªu kg? 2. Trén quÆng A víi quÆng B theo tØ lÖ khèi lîng lµ mA: mB = 2:5 ta ®îc quÆng C. Hái trong 1 tÊn quÆng C cã bao nhiªu kg s¾t? Bµi 16: 1. Ph¸t biÓu ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng? 2. §Ó ®èt ch¸y m gam chÊt r¾n A cÇn dïng 4,48 lit Oxi (®ktc), thu ®îc 2,24 lit CO2 (®ktc) vµ 3,6 g H2O. TÝnh m 3. §èt ch¸y 16 gam chÊt X cÇn dïng 44,8 lit oxi (®ktc), thu ®îc khÝ cacbonic vµ h¬i níc theo tØ lÖ sè mol lµ 1:2. TÝnh khèi lîng khÝ CO2 vµ H2O t¹o thµnh. Bµi 17: Hoµ tan 20 gam hçn hîp 2 muèi cacbonat kim lo¹i ho¸ trÞ I vµ II b»ng dung dÞch HCl d thu ®îc dung dÞch A vµ 4,48 lit CO2 (®ktc). TÝnh khèi lîng muèi t¹o thµnh trong dung dÞch A. Bµi 18: 1. Ph¶n øng ho¸ häc lµ g×? Trong ph¶n øng ho¸ häc c¸c nguyªn tè cã biÕn ®æi kh«ng? 2. H·y nªu ý nghÜa cña ph¬ng tr×nh ho¸ häc. LÊy vÝ dô ph¶n øng hoµ tan CaCO3 bµng dung dÞch HCl ®Ó minh ho¹. 3. ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng hoµ tan kim lo¹i M ho¸ trÞ n b»ng dung dÞch HCl Bµi 19: C©n b»ng c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng: 1. KMnO4  K2MnO4 + MnO2 + O2 2. KClO3  KCl + O2 3. Fe(OH)2 + O2 + H2O  Fe(OH)3 4. Fe3O4 + Al  Fe + Al2O3 5. Zn + HNO3 ®Æc  Zn(NO3)2 + NO2 + H2O 6. KMnO4 + HCl  KCl + Cl2 + H2O Bµi 20: Hoµn thµnh (viÕt s¶n phÈm vµ c©n b»ng) c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng: 1. MgCO3 + HNO3  2. Al + H2SO4 lo·ng  3. FexOy + HCl  4. FexOy + CO  FeO +… 5. Fe + Cl2  6. Cl2 + NaOH  Bµi 21 Gi¶i thÝch c¸c hiÖn tîng x¶y ra; viÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng trong c¸c thÝ nghiÖm sau: 1. Sôc tõ tõ khÝ CO2 (hoÆc SO2) vµo níc v«i trong tíi d CO2 (hoÆc SO2) 2. Cho tõ tõ bét ®ång kim lo¹i vµo dung dÞch HNO 3 ®Æc. Lóc ®Çu khÝ mµu nau bay ra, su ®ã khÝ kh«ng mµu bÞ ho¸ n©u trong kh«ng khÝ, cuèi cïng thÊy khÝ ngõng tho¸t ra. 3. Cho vµi giät HCl ®Æc vµo cèc ®ùng thuèc tÝm Bµi 22: x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña c¸c chÊt A, B, C, biÕt thµnh phÇn % khèi lîng nh sau: 1. ChÊt A chøa 85,71% Cacbon vµ 14,29% Hidro; 1 lit khÝ A ë ®ktc nÆng 1,25gam. 2. ChÊt B chøa 80% cacbon vµ 20% lµ oxi 3. ChÊt C chøa 40% Cacbon, 6,67% Hidro vµ cßn l¹i lµ Oxi, biÕt C cã chøa 2 nguyªn tö oxi Bµi 23: 1. §Ó ®èt ch¸y 1 mol chÊt X cÇn 6,5 mol oxi, thu ®îc 4 mol CO2 vµ 5 mol H2O. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña X 2. §èt ch¸y hoµn toµn 3 gam chÊt Y chøa c¸c nguyªn tè C, H, O thu ®îc 2,24 lit CO2 (®ktc) vµ 1,8 gam níc. BiÕt 1 gam chÊt Y chiÕm thÓ tÝch 2,68 lit (®ktc). x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö, viÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña Y, biÕt r»ng Y lµ 1 este. Bµi 24: 1. Cho 0,53 gam muèi cacbonat kim lo¹i ho¸ trÞ I t¸c dông hÕt víi dung dÞch HCl thÊy tho¸t ra 112 ml khÝ cacbonic (®ktc). Hái ®ã lµ kim lo¹i g×? 2. Nung 2,45 gam mét muèi v« c¬ thÊy th¸t ra 672 ml O2 (®ktc). PhÇn chÊt r¾n cßn l¹i chøa 52,35%Kali vµ 47,65% Clo. T×m c«ng thøc ph©n tö cña muèi? Bµi 25: 1. Khi cho 6,5 gam mét muèi S¾t Clorua t¸c dông víi 1 lîng võa ®ñ dung dÞch AgNO3 thÊy t¹o thµnh 17,22 gam kÕt tña. T×m c«ng thøc ph©n tö cña muèi. 2. §Ó hoµ tan hoµn toµn 8g oxit kim lo¹i R cÇn dïng 300ml dung dÞch HCl 1M. Hái R lµ kim lo¹i g×? Bµi 26: 1. Môc ®Ých cña viÖc nhËn biÕt c¸c chÊt lµ g×? 2. H·y kÓ mét vµi vÝ dô vÒ viÖc sö dông ph¬ng ph¸p vËt lý ®Ó nhËn biÕt c¸c chÊt. 3. ThÕ nµo lµ nhËn biÕt riªng lÎ vµ nhËn biÕt hçn hîp. Cho vd minh ho¹. Bµi 27: 1. Thuèc thö lµ g×? 2. Tr×nh bµy nguyªn t¾c nhËn biÕt b»ng ph¬ng ph¸p ho¸ häc? Bµi 28: 1. Cã 3 lä ®ùng 3 dung dÞch axit sau: HCl; HNO 3; H2SO4. H·y tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó nhËn biÕt lä nµo ®ùng axit g×? 2. Trong 1 dung dÞch chøa 3 axit sau: HCl; HNO 3; H2SO4. H·y tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó nhËn biÕt tõng axit cã trong dung dÞch. Bµi 29: 1. Cã 5 dung dÞch: HCl, NaOH, Na2CO3, BaCl2, NaCl. Cho phÐp dïng thªm quú tÝm ®Ó nhËn biÕt c¸c dung dÞch ®ã, biÕt r»ng dung dÞch Na 2CO3 còng lµm quú ho¸ xanh. 2. Cã 4 gãi bét oxit mµu ®en t¬ng tù nhau: CuO, MnO2, Ag2O, FeO. ChØ dïng dung dÞch HCl cã thÓ nhËn biÕt ®îc nh÷ng oxit nµo? Bµi 30: 1. Cã 5 b×nh khÝ: N2, O2, CO2, H2, CH4. H·y tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó nhËn biÕt tõng b×nh khÝ. 2. H·y tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó nhËn biÕt mçi khÝ trong hçn hîp khÝ gåm: N2, CO2, SO2 Bµi 31: 1. NaCl bÞ lÉn 1 Ýt t¹p chÊt lµ Na2CO3. Lµm thÕ nµo ®Ó cã NaCl nguyªn chÊt 2. Cu(NO3)2 bÞ lÉn Ýt t¹p chÊt AgNO3. H·y tr×nh bµy 2 ph¬ng ph¸p ®Ó thu ®îc Cu(NO3)2 nguyªn chÊt. Bµi 32 1. KhÝ Nit¬ bÞ lÉn c¸c t¹p chÊt CO, CO2, H2 vµ h¬i níc. Lµm thÕ nµo thu ®îc Nit¬ tinh khiÕt. 2. Mét lo¹i thuû ng©n bÞ lÉn c¸c t¹p chÊt kim lo¹i Fe, Zn, Ph©n biÖt vµ Sn. Cã thÓ dïng dung dÞch Hg(NO3)2 ®Ó lÊy ®îc thuû ng©n tinh khiÕt hay kh«ng? Bµi 33: 1. Cã hçn hîp Cu(NO3)2 vµ AgNO3. H·y tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó lÊy riªng tõng muèi Nitrat nguyªn chÊt. 2. Cã hçn hîp 3 kim lo¹i Fe, Cu vµ Ag. H·y tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó lÊy riªng tõng kim lo¹i. Bµi 34: 1. Cã 2 dung dÞch KI vµ KBr. Cã thÓ dïng hå tinh bét ®Ó ph©n biÖt hai dung dÞch ®ã hay kh«ng? NÕu ®îc th× lµm nh thÕ nµo? 2. Cã 4 dung dÞch ®ùng trong 4 lä ®¸nh sè tõ 1 ®Õn 4: HCl, Na 2CO3, H2SO4 vµ BaCl2. NÕu kh«ng cã thuèc thö, th× nhËn biÕt c¸c dung dÞch trªn nh thÕ nµo? Bµi 35: 1. Cã hçn hîp c¸c oxit: SiO2, Fe2O3 vµ Al2O3. H·y tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó lÊy ®îc tõng oxit nguyªn chÊt. 2. Khi ®èt ch¸y than ta thu ®îc hçn hîp khÝ CO vµ CO2. Tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó thu ®îc tõng khÝ nguyªn chÊt. dung dÞch vµ nång ®é dd Bµi 36: 1. dung dÞch lµ g×? H·y kÓ vµi lo¹i dung m«i thêng gÆp cho thÝ dô vÒ ch¸t tan lµ chÊt r¾n, chÊt láng, chÊt khÝ. 2. ®é tan cña mét chÊt lµ g×? ®é tan phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè nµo? ThÕ nµo lµ dung dÞch b·o hoµ, cha b·o hoµ. Bµi 37: 1. TÝnh ®é tan cña muèi ¨n (NaCl ) ë 20oC biÕt r»ng ë nhiÖt ®é ®ã 50g níc hoµ tan ®îc tèi ®a ®îc 17,95g muèi ¨n. 2. Cã bao nhiªu gam muèi ¨n trong 5 kg dung dÞch b·o hoµ ë 20 0C, biÕt ®é tan cña muèi ¨n ë nhiÖt ®ã lµ 35,9g. Bµi 38: 1. Cho biÕt ®é tan cña chÊt A trong níc ë 100C lµ 15g cßn ë 900C lµ 50g.Hái khi lµm l¹nh 600g dung dÞch b·o hoµ A ë 900C xuèng 10oC th× cã bao nhiªu gam chÊt A tho¸t ra(kÕt tinh). 2. Còng c©u hái nh c©u 1 nhng tríc khi lµm l¹nh ta ®un ®uæi bít (cho bay h¬i) 200g níc. Bµi 39: 1. Nh÷ng qu¸ tr×nh g× x¶y ra khi hoµ tan mét chÊt vµo níc? NhiÖt hoµ tan lµ g×? T¹i sao khi hoµ tan KOH, H2SO4 vµo níc th× níc bÞ nãng nªn rÊt nhiÒu, cßn khi hoµ tan NH4Cl, NH4NO3 vµo níc th× níc l¹i bÞ l¹nh ®i. 2. Tinh thÓ hi®rat lµ g×? Níc kÕt tinh lµ g×? 3. T¹i sao cã thÓ sö dông ®ång(II) sunfat khan ®Ó nhËn biÕt vÕt nøc trong x¨ng dÇu hoÆc chÊt bÐo láng. Bµi 40: 1. TÝnh % khèi lîng níc kÕt tinh trong xo®a Na 2CO3.10H2O trong CuSO4.5H2O. 2. §Ó x¸c ®Þnh sè ph©n tö H 2O kÕt tinh ngêi ta lÊy 25g tinh thÓ ®ång sunfat ngËm níc CuSO4.xH2O(mµu xanh), ®un nãng tíi khèi lîng kh«ng ®æi ®îc 16g chÊt r¾n tr¾ng(CuSO4 khan). TÝnh sè ph©n tö nø¬c x. Bµi 41: 1. Hoµ tan hoµn toµn 6,66g tinh thÓ Al2(SO4)3.nH2O vµo níc thµnh dung dÞch A. LÊy 1/10 dung dÞch A cho t¸c dông víi dung dÞch BaCl 2 d th× thu ®îc 0,699g kÕt tña. X¸c ®Þnh c«ng thøc cña tinh thÓ muèi sunfat cña nh«m. 2. Hoµ tan 24,4g BaCl2.xH2O vµo 175,6g níc th× thu ®îc dung dÞch 10,4%. TÝnh x. 3. C« c¹n rÊt tõ tõ 200ml dung dÞch CuSO 4 0,2M thu ®îc 10g tinh thÓ CuSO4.pH2O. TÝnh P. Bµi 42: 1. Nång ®é dung dÞch lµ g×? ThÕ nµo lµ nång ®ä phÇn tr¨m (khèi lîng), nång ®é mol(mol/l)? 2. LËp biÓu thøc liªn hÖ gi÷a ®é tan vµ nång ®é phÇn tr¨m cña chÊt tan trong dung dÞch b·o hoµ chÊt ®ã. Bµi 43: 1. Khèi lîng riªng cña mét vËt lµ g×? §¬n vÞ cña khèi lîng riªng nh thÐ nµo? 2. Khèi lîng riªng cña dung dÞch ®îc biÓu diÔn theo ®¬n vÞ nµo? 3. Khi nãi khèi lîng riªng cña níc ë 40C lµ lín nhÊt, b»ng 1g/cm3, em hiÓu ®iÒu ®ã nh thÕ nµo? 1cm3 níc ®¸ hoÆc 1cm3 níc ë 500C nÆng h¬n hay nhÑ h¬n 1gam? Bµi 44: 1. TÝnh sè mol NaOH cã trong 500ml dung dÞch NaOH 20%(d=1,2g/ml) 2. H·y thiÕt lËp biÓu thøc tæng qu¸t tÝnh sè mol chÊt tan A trong Vml dung dÞch a nång ®é C%, khèi lîng riªng d. Bµi 45: 1. H·y biÓu diÔn dung dÞch H2SO4 ®Æc 98%(d= 1,84g/ml) theo nång ®é mol. 2. H·y lËp biÓu thøc liªn hÖ giöa nång ®é phÇn tr¨m, khèi lîng riªng vµ nång ®é mol. Bµi 46: 1. CÇn lÊy bao nhiªu gam NaCl ®Ó ®iÒu chÕ 500g dung dÞch NaCl 10%. 2. CÇn lÊy bao nhiªu gam tinh thÓ CuSO 4.5H2O vµ bao nhiªu gam níc ®Ó ®iÒu chÕ 500g dung dÞch CuSO4 8%. Bµi 47: 1. CÇn thªm bao nhiªu gam NaCl vµo 500g dung dÞch NaCl 8% ®Ó cã dung dÞch NaCl 12%. 2. CÇn thªm bao nhiªu gam níc vµo 500g dung dÞch NaCl 12% ®Ó cã dung dÞch NaCl 8%. Bµi 48: 1. C« c¹n cÈn thËn 600g dung dÞch CuSO4 8% th× thu ®îc bao nhiªu gam tinh thÓ CuSO4.5H2O. 2. CÇn lÊy bao nhiªu gam tinh thÓ CuSO4.5H2O vµo bao nhiªu gam dung dÞch CuSO4 4% ®Ó ®iÒu chÕ 500g dung dÞch CuSO4 8%. Bµi 49: Cã hai dung dÞch NaOH 3% vµ 10% 1. Trén 500g dung dÞch NaOH 3% víi 300g dung dÞch NaOH 10% th× thu ®îc dung dÞch cã nång ®é bao nhiªu %? 2. CÇn trén 2 dung dÞch NaOH 3% vµ 10% theo tØ lÖ khèi lîng bao nhiªu ®Ó cã dung dÞch NaOH 8%. Bµi 50: 1. Trén 300 g dung dÞch HCl 7,3% víi 200 g dung dÞch NaOH 4%. TÝnh nång ®é % cña c¸c chÊt tan trong dung dÞch thu ®îc. 2. Trén 100 ml dung dÞch H2SO4 20% (d=1,137g/ml) víi 400g dung dÞch BaCl2 5,2% thu ®îc kÕt tña A vµ dung dÞch B. TÝnh khèi lîng kÕt tña A vµ nång ®é % cña c¸c chÊt trong dung dÞch B. Bµi 51: Trong 1 chiÕc cèc ®ùng 1 muèi cacbonat kim lo¹i ho¸ trÞ I. Thªm tõ tõ dung dÞch H2SO4 10% vµo cèc cho tíi khi khÝ võa tho¸t hÕt thu dîc muèi Sunfat nång ®é 13,63%. Hái ®ã lµ muèi cacbonat kim lo¹i g×? Bµi 52: §èt ch¸y hoµn toµn 6,2 gam photpho thu ®îc chÊt A. Chia A thµnh 2 phÇn b»ng nhau: 1. LÊy 1 phÇn hoµ tan vµo 500g níc thu ®îc dung dÞch B. TÝnh nång ®é % cña dung dÞch B? 2. CÇn hoµ tan phÇn thø 2 vµo bao nhiªu gam níc ®Ó thu ®îc dung dÞch 24,5% Bµi 53: 1. CÇn lÊy bao nhiªu ml H2SO4 98% (d=1,84g/ml) ®Ó ®iÒu chÕ ®îc 4 lit dung dÞch H2SO4 4M 2. Hoµ tan 3,94 g BaCO3 b»ng 500 ml dung dÞch HCl 0,4M. CÇn dïng bao nhiªu ml dung dÞch NaOH 0,5M ®Ó trung hoµ lîng axit d ? Bµi 54: 1. Hoµ tan V lit (®ktc) khÝ SO2 vµo 500g níc th× thu ®îc dung dÞch H2SO3 0,82%. TÝnh V? 2. Hoµ tan m g SO3 vµo 500 ml dung dÞch H2SO4 24,5% (d=1,2g/ml) thu ®îc dung dÞch H2SO4 49%. TÝnh m? Bµi 55: Trén 50ml dung dÞch HNO3 nång ®é x mol/l víi 150 ml dung dÞch Ba(OH)2 0,2M thu ®îc dung dÞch A. Cho mét Ýt quú tÝm vµo dung dÞch A thÊy cã mµu xanh. Thªm tõ tõ 100 ml dung dÞch HCl 0,1M vµo dung dÞch A thÊy quú tÝm trë l¹i mµu tÝm. TÝnh néng ®é x. oxit Bµi 56: 1. oxit lµ g×? Níc cã ph¶i lµ oxit kh«ng? ThÕ nµo lµ oxit baz¬, oxit axit vµ oxit lìng tÝnh. 2. Tr×nh bµy c¸ch gäi tªn oxit, cho thÝ dô minh ho¹. Bµi 57: 1. Cho c¸c oxit sau: CO2, SO2, SO3, N2O5, Mn2O7, tÝnh ho¸ trÞ cña c¸c nguyªn tè S, C, N, Mn, O vµ viÕt c«ng thøc cña c¸c axit t¬ng øng. 2. Cho c¸c axit sau: HNO2, HClO, HClO3, HClO4. TÝnh ho¸ trÞ cña c¸c nguyªn tè H, O, N vµ Cl. ViÕt c«ng thøc cña c¸c oxit axit t¬ng øng. Bµi 58: 1. Trong c¸c oxit cho díi ®©y, oxit nµo lµ oxit axit, oxit nµo lµ oxit baz¬, oxit nµo lµ oxit lìng tÝnh: Al2O3, CaO, Mn2O7, P2O5, N2O5, FeO, SiO2, ZnO. 2. Cã 3 oxit mµu tr¾ng MgO, Al2O3, Na2O. ChØ dïng níc cã thÓ nhËn biÕt ®îc c¸c oxit ®ã hay kh«ng? Bµi 59: 1. T×m c«ng thøc cña 1 oxit S¾t trong ®ã s¾t chiÕm 70% vÒ khèi lîng. 2. Khö hoµn toµn 2,4 gam hçn hîp CuO vµ Fe xOy cïng sè mol nh nhau b»ng Hidro thu ®îc 1,76 gam kim lo¹i. Hoµ tan kim lo¹i ®ã b»ng dung dÞch HCl d thÊy tho¸t ra 0,448 lit Hidro (®ktc). x¸c ®Þnh c«ng thøc cña oxit s¾t. Bµi 60: 1. Hoµ tan mét oxit cña Nit¬ vµo níc ta ®îc axit t¬ng øng HNO3. ViÕt c«ng thøc cña oxit ®ã vµ gäi tªn oxit ®ã theo ba c¸ch kh¸c nhau. 2. Cho P2O5 t¸c dông víi níc thu ®îc 2 lo¹i axit t¬ng øng: H3PO4 vµ HPO3. ViÕt hai ph¶n øng t¹o thµnh 2 axit ®ã vµ nhËn xÐt khi nµo th× t¹o thµnh axit g×? Bµi 61: 1. Hoµ tan 6,2 gam Na2O vµo 200 gam níc thu ®îc dung dÞch cã nång ®é bao nhiªu %? 2. CÇn thªm bao nhiªu gam Na2O vµo 500g dung dÞch NaOH 4% ®Ó cã dung dÞch NaOH 10% Bµi 62: 1. A lµ mét oxit cña Nitèc khèi lîng ph©n tö lµ 92 vµ tØ lÖ sè nguyªn tö N:O = 1:2; B lµ 1 oxit kh¸c cña Nit¬, ë ®ktc 1 lit khÝ B nÆng b»ng 1 lit khÝ Cacbonic. T×m c«ng thøc ph©n tö cña A, B? 2. Cho m1 gam Na t¸c dông víi p gam níc thu ®îc dung dÞch NaOH nång ®é a%. Cho m2 gam Na2O t¸c dông víi p gam níc còng thu ®îc dung dÞch NaOH nång ®é a%. LËp biÓu thøc liªn hÖ gi÷a m1, m2 vµ p. Bµi 63: Trong 1 b×nh kÝn chøa 3 mol SO2, 2 mol O2 vµ mét Ýt bét xóc t¸c V2O5. Nung b×nh mét thêi gian thu ®îc hçn hîp khÝ A. 1. NÕu hiÖu suÊt ph¶n øng lµ 75% th× cã bao nhiªu mol SO3 ®îc t¹o thµnh? 2. NÕu tæng sè mol c¸c khÝ trong A lµ 4,25 mol th× cã bao nhiªu % SO 2 bÞ oxi ho¸ thµnh SO3? Bµi 64: 1. Nung 50 kg CaCO3 tíi ph¶n øng hoµn toµn thu ®îc bao nhiªu m3 CO2 vµ bao nhiªu kg Canxi oxit. 2. Mét lo¹i ®¸ chøa 80% CaCO3, phÇn cßn l¹i lµ t¹p chÊt tr¬. Nung ®¸ tíi ph¶n øng hoµn toµn. Hái khèi lîng cña chÊt r¾n thu ®îc sau khi nung b»ng bao nhiªu % khèi lîng ®¸ tríc khi nung vµ tÝnh % CaO trong chÊt r¾n sau khi nung. Bµi 65: 1. CaO thêng ®îc dïng lµm chÊt hót Èm (hót níc). T¹i sao l¹i ph¶i dïng vèi sèng míi nung? 2. Khi t«i v«i cÇn chó ý ®Ò phßng tai n¹n g×? T¹i sao? 3. Nªu c¸c ®iÒu kiÖn tèi u ®Ó s¶n xuÊt v«i. Baz¬ Bµi 66: 1. Baz¬ lµ g×? KiÒm lµ g×? H·y kÓ c¸c baz¬ lµ kiÒm? H·y nªu c¸ch gäi tªn baz¬; c¸c baz¬ sau ®©y cã tªn riªng lµ g×: NaOH, dung dÞch Ca(OH) 2, KOH. 2. Cho biÕt nh«m hidroxit lµ hîp chÊt lìng tÝnh, viÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng cña Nh«m hidroxit víi c¸c dung dÞch HCl vµ NaOH. Bµi 67: 1. H·y tæng kÕt tÝnh tan cña c¸c baz¬ ? 2. Còng nh H2CO3 kh«ng bÒn bÞ ph©n huû ë nhiÖt ®é thêng thµnh CO2 vµ H2O, c¸c hidroxit cña B¹c vµ Thuû ng©n(II) còng kh«ng bÒn, vËy chóng ph©n huû thµnh nh÷ng chÊt g×? ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng khi cho AgNO3 t¸c dông víi dung dÞch NaOH. Bµi 68: 1. ViÕt c«ng thøc cña c¸c baz¬ t¬ng øng víi c¸c oxit sau: K2O, CaO, Fe2O3, CuO 2. Hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng sau: Ca(OH)2 + A  CaCO3 + … Ca(OH)2 + B  CaCO3 + … Ca(OH)2 + C  CaCO3 + … Bµi 69: 1. ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng nhiÖt ph©n c¸c hidroxit sau: Fe(OH) 3, Mg(OH)2, Cu(OH)2, M(OH)n 2. ViÕt 4 lo¹i ph¶n øng t¹o thµnh NaOH 3. Cho c¸c oxit: MgO, Al2O3, Fe2O3, P2O5, SiO2 lÇn lît t¸c dông víi dung dÞch xót d. ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra nÕu cã. Bµi 70: A, B, C lµ c¸c hîp chÊt cña Na; A t¸c dông víi B t¹o thµnh C. Khi cho C t¸c dông víi dung dÞch HCl thÊy cã khÝ cacbonic bay ra. Hái A, B, C lµ c¸c chÊt g×? Cho A, B, C lÇn lît t¸c dông víi dung dÞch CaCl 2 ®Æc, viÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra? Bµi 71: 1. CÇn cho bao nhiªu gam Na ®Ó ®iÒu chÕ 250 ml dung dÞch NaOH 0,5M 2. Cho 46 gam Na vµo 1000g níc ta thu ®îc khÝ A vµ dung dÞch B. a) TÝnh thÓ tÝch khÝ A (®ktc) b) T×m nång ®é % cña dung dÞch B. c) TÝnh khèi lîng riªng cña dung dÞch B biÕt thÓ tÝch dung dÞch lµ 966 ml. Bµi 72: LÊy 50ml dung dÞch NaOH (cha biÕt nång ®é) cho vµo 1 c¸i cèc. Thªm vµo cèc mét Ýt quú tÝm. Hái quú tÝm cã mµu g×? Sau ®ã thªm vµo cèc tõ tõ dung dÞch HCl 0,1M cho tíi khi quú trë l¹i mµu tÝm. TÝnh nång ®é mol cña dung dÞch NaOH biÕt thÓ tÝch dung dÞch HCl ®É thªm vµo lµ 28ml. Bµi 73: Cho 16,8 lit CO2 (®ktc) hÊp thô hoµn toµn vµo 600ml dung dÞch NaOH 2M thu ®îc dung dÞch A. 1. TÝnh tæng khèi lîng muèi thu ®îc trong A 2. LÊy dung dÞch A cho t¸c dông víi 1 lîng d BaCl2 . TÝnh khèi lîng kÕt tña t¹o thµnh. Bµi 74: 1. CÇn dïng bao nhiªu ml dung dÞch H2SO4 0,5M ®Ó trung hoµ 50 gam dung dÞch NaOH 10%. 2. Trén 50ml dung dÞch Ba(OH)2 0,05M víi 150ml dung dÞch HCl 0,1M thu ®îc 200ml dung dÞch A. TÝnh nång ®é mol cña c¸c chÊt trong dung dÞch A. Bµi 75: CÇn lÊy V1 ml dung dÞch NaOH 3% (d=1,05 g/ml) vµ V 2 ml dung dÞch NaOH 10% (d=1,12g/ml) ®Ó ®iÒu chÕ ®îc 2 lit dung dÞch NaOH 8% (d=1,08g/ml). TÝnh V1, V2 biÕt V1 + V2 = 2000ml. Bµi 76: Dung dÞch A chøa hçn hîp NaOH vµ Ba(OH)2. §Ó trung hoµ 50ml dung dÞch A cÇn dïng 60ml dung dÞch HCl 0,1M. Khi cho 50ml dung dÞch A t¸c dông víi 1 lîng d Na2CO3 thÊy t¹o thµnh 0,179 gam kÕt tña. TÝnh nång ®é mol cña NaOH vµ Ba(OH)2 trong dung dÞch A. axit Bµi 77: 1. axit lµ g×? Gèc axit lµ g×? Ho¸ trÞ cña gèc axit ®îc tÝnh nh thÕ nµo?.Cho thÝ dô minh ho¹. 2. Hi®raxit, oxaxit lµ g×? Cho c¸c thÝ dô minh ho¹. 3. Axit ®¬n chøc, axit ®a chøc lµ g×? Cho c¸c thÝ dô minh ho¹.A Bµi 78: Gäi tªn c¸c axit vµ c¸c gèc axit ®îc t¹o thµnh tõ c¸c axit sau: HCl, HBr, H2S, HNO3, H2CO3, H2SO3, H2SO4, H3PO4, HClO, CH3-COOH Bµi 79: Cho biÕt thø tù gi¶m ®é m¹nh cña 1 sè axit nh sau: HNO3 H2SO4 H2SO3 CH3COOH H2CO3 HCl H3PO4 HBr Axit m¹nh Axit trung b×nh Axit yÕu Axit rÊt yÕu Hái nh÷ng ph¶n øng nµo díi ®©y cã thÓ x¶y ra, viÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng. 1. HNO3 + CaCO3  6. AgCl + HNO3  2. CH3COOH + NaCl  7. FeS + HCl  3. Na2SO4 + H3PO4  8. CaSO3 + HCl  4. H2SO4 + BaCl2  9. Fe(NO3)3 + HCl 5. Ca3(PO4)2 + H2SO4  10. NaCl (r¾n) + H2SO4(®Æc nãng)  Bµi 80: 1. H·y nªu c¸c ph¬ng ph¸p chÝnh ®Ó diÒu chÕ axit. Cho c¸c thÝ dô minh ho¹. 2. ViÕt 5 lo¹i ph¶n øng th«ng thêng t¹o thµnh HCl Bµi 81: H·y nªu c¸c tÝnh chÊt ho¸ häc quan träng nhÊt cña axit (t¸c dông víi baz¬, oxit baz¬, muèi, kim lo¹i, phi kim) cho c¸c thÝ dô minh ho¹. Bµi 82: 1. T¹i sao khi pha lo·ng axit H2SO4 ®Æc ta ph¶i cho rÊt tõ tõ axit vµo níc, tuyÖt ®èi kh«ng cho níc vµo axit. 2. axit sunfuric ®Æc thêng ®îc dïng ®Ó lµm kh« (hÊp thô hÕt h¬i níc). Nh÷ng khÝ nµo díi ®©y cã thÓ lµm kh« b»ng H 2SO4®Æc: CO2, SO2, H2, O2, H2S, NH3. 3. Oleum lµ g×? NÕu 1 mol H2SO4 hÊp thô 1 mol SO3 th× thu ®îc oleum cã c«ng thøc nh thÕ nµo? Bµi 83: 1. H·y kÓ c¸c giai ®o¹n chÝnh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt H 2SO4 tõ kho¸ng vËt Pirit. 2. Tõ 1 tÊn Pirit chøa 90% FeS2 cã thÓ ®iÒu chÕ ®îc bao nhiªu lit H2SO4 ®Æc 98% (d=1,84g/ml). BiÕt hiÖu suÊt ®iÒu chÕ lµ 80% Bµi 84: 1. Hoµ tan hoµn toµn 1,44 g kim lo¹i ho¸ trÞ II b»ng 250 ml dung dÞch H 2SO4 0,3M. §Ó trung hoµ lîng axit d cÇn dïng 60ml dung dÞch NaOH 0,5M. Hái ®ã lµ kim lo¹i g×? 2. Trén 300 ml dung dÞch HCl 0,5M víi 200 ml dung dÞch Ba(OH) 2 nång ®é a mol/lit thu ®îc 500 ml dung dÞch trong ®ã nång ®é HCl lµ 0,02M. TÝnh a? Bµi 85: dung dÞch X chøa hçn hîp HCl vµ H2SO4 LÊy 50 ml dung dÞch X cho t¸c dông víi AgNO 3 d thÊy t¹o thµnh 2,87 g kÕt tña. LÊy 50 ml dung dÞch X cho t¸c dông víi BaCl2 d thÊy t¹o thµnh 4,66 g kÕt tña. 1. TÝnh nång ®é mol cña mçi axit trong dung dÞch X. 2. CÇn dïng bao nhiªu ml dung dÞch NaOH 0,2M ®Ó trung hoµ 50ml dung dÞch X. Bµi 86: 1. Khi trén dung dÞch AgNO3 víi dung dÞch H3PO4 kh«ng thÊy t¹o thµnh kÕt tña. NÕu thªm NaOH th× thÊy kÕt tña mµu vµng, nÕu thªm tiÕp dung dÞch HCl vµo thÊy kÕt tña mµu vµng chuyÓn thµnh kÕt tña mµu tr¾ng. Gi¶i thÝch c¸c hiÖn tîng x¶y ra b»ng c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng. 2. §èt ch¸y hoµn toµn 6,2 g Photpho thu ®îc chÊt A. Cho A t¸c dông víi 800 ml dung dÞch NaOH 0,6 M th× thu ®îc muèi g×, bao nhiªu gam? muèi Bµi 87: 1. Muèi lµ g×? Muèi trung hoµ, muèi axit lµ g×? Nh÷ng muèi cho díi ®©y lµ muèi trung hoµ hay muèi axit: NaCl, CH3-COOK, NH4Cl, NaHSO4, Mg(HCO3)2, KHS, Ag2S, CuSO4.5H2O, NaHCO3. 2. H·y nªu nguyªn t¾c gäi tªn c¸c muèi, cho c¸c thÝ dô minh ho¹. Bµi 88: 1. §iÒu kiÖn ®Ó x¶y ra ph¶n øng gi÷a 2 muèi A, B lµ g×? Cho c¸c thÝ dô minh ho¹. 2. ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra nÕu cã: a. CaCO3 + dung dÞch NaCl b. FeS + dung dÞch K2SO4 c. dung dÞch BaCl2 + dung dÞch Na2CO3 d. dung dÞch NaHCO3 + dung dÞch CaCl2 e. dung dÞch CuSO4 + dung dÞch Na2S f. dung dÞch Ag2SO4 + dung dÞch BaCl2 g. NaHSO4 + Na2SO3 Bµi 89: 1. Cho biÕt NaHSO4 t¸c dông nh mét axit, viÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra khi cho NaHSO4 t¸c dông víi c¸c dung dÞch NaHCO3, Na2CO3, BaCl2, Ba(HCO3)2, Na2S. 2. H·y lÊy mét muèi võa t¸c dông ®îc víi dung dÞch HCl cã khÝ bay ra, võa t¸c dông ®ù¬c víi dung dÞch NaOH t¹o thµnh kÕt tña . Bµi 90: 1. Muèi X võa t¸c dông víi dung dÞch HCl, võa t¸c dông ®îc víi dung dÞch NaOH. Hái X thuéc lo¹i muèi trung hoµ hay muèi axit ? Cho c¸c thÝ dô minh ho¹. 2. §Þnh nghÜa ph¶n øng trao ®æi. §iÒu kiÖn ®Ó ph¶n øng trao ®æi x¶y ra, Cho c¸c thÝ dô minh ho¹. Ph¶n øng trung hoµ cã ph¶i lµ ph¶n øng trao ®æi kh«ng? Bµi 91: Hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng díi ®©y: 1. Na2SO4 + X1 BaSO4 + Y1 2. Ca(HCO3)2 + X2  CaCO3 + Y2 3. CuSO4 + X3  CuS + Y3 4. MgCl2 + X4  Mg3(PO4)2 + Y4 Bµi 95: 1. ViÕt c¸c ph¶n øng trùc tiÕp ®iÒu chÕ FeCl2 tõ Fe, tõ FeSO4, tõ FeCl3 2. Tõ pirit FeS2 lµm thÕ nµo ®Ó ®iÒu chÕ ®îc FeSO4 Bµi 97: Trén 500 g dung dÞch CuSO4 4% víi 300 g dung dÞch BaCl2 5,2% thu ®îc kÕt tña A vµ dung dÞch B. TÝnh khèi lîng kÕt tña A vµ nång ®é % cña c¸c chÊt trong dung dÞch B. Bµi 98: Trén 50ml dung dÞch Na2CO3 0,2M víi 100ml dung dÞch CaCl2 0,15M th× thu ®îc 1 lîng kÕt tña ®óng b»ng lîng kÕt tña thu ®îc khi trén 50 ml Na2CO3 cho ë trªn víi 100 ml dung dÞch BaCl2 nång ®é a mol/l. TÝnh a? Bµi 99: 1. Cho 500g dung dÞch Na2SO4 x% vµo 400ml dung dÞch BaCl2 0,2M thÊy t¹o thµnh 10,485g kÕt tña. TÝnh x? 2. dung dÞch A chøa 24,4 g hçn hîp 2 muèi Na 2CO3 vµ K2CO3. Cho dung dÞch A t¸c dông víi 33,3 gam CaCl2 thÊy t¹o thµnh 20 g kÕt tña vµ dung dÞch B. TÝnh sè gam mçi muèi trong dung dÞch A, B. Ph©n bãn Bµi 100. 1. §Þnh nghÜa ph©n bãn ho¸ häc. Ph©n ®¹m, ph©n l©n, ph©n kali lµ g×? Ph©n vi lîng lµ g×? H·y kÓ 1 vµi lo¹i ph©n vi lîng mµ em biÕt. 2. ViÕt c«ng thøc vµ gäi tªn mét sè ph©n ®¹m, ph©n l©n, ph©n kali th«ng thêng. Bµi 101: 1. TÝnh hµm lîng % cña Nit¬ trong c¸c lo¹i ph©n ®¹m: NH4NO3, NH4Cl, (NH4)2SO4, CO(NH2)2 2. CÇn bao nhiªu m3 dung dÞch HNO3 63% (d=1,38 g/cm3) vµ bao nhiªu m3 dung dÞch NH3 25% (d=0,90 g/cm3) ®Ó s¶n xuÊt 10 tÊn ph©n NH4NO3 Bµi 102: Ph©n ®¹m ure ®îc ®iÒu chÕ b»ng c¸ch cho khÝ CO 2 t¸c dông víi NH3 ë nhiÖt ®é, ¸p suÊt cao (cã mÆt chÊt xóc t¸c) theo ph¬ng tr×nh ph¶n øng sau: CO2 + 2NH3  CO(NH2)2 + H2O TÝnh thÓ tÝch CO2 vµ NH3 (®ktc) ®Ó s¶n xuÊt 1,5 tÊn ure, biÕt hiÖu suÊt ®iÒu chÕ lµ 60% Bµi 103: 1. ThÕ nµo lµ supephotphat ®¬n, supephotphat kÐp? 2. Cho 10 tÊn dung dÞch H2SO4 98% t¸c dông hÕt víi 1 lîng võa ®ñ Ca3(PO4)2 th× thu ®îc bao nhiªu tÊn supephotphat ®¬n, biÕt hiÖu suÊt ®iÒu chÕ lµ 80% Bµi 104: Ngêi ta thêng tÝnh hµm lîng ®¹m theo Nit¬ (N), hµm lîng l©n theo P2O5 vµ hµm lîng kali theo K2O. H·y tÝnh hµm lîng cña N trong 1kg NH4NO3, hµm lîng K2O trong 1 kg K2SO4 vµ hµm lîng P2O5 trong 1 kg Ca(H2PO4)2 Bµi 105: Hµm lîng ®¹m (N), l©n (P2O5) vµ kali (K2O) cã trong 1 tÊn ph©n xanh t¬ng ®¬ng víi ®¹m, l©n, kali cã trong 10kg ure, 20kg supephotphat kÐp vµ 5 kg KCl. H·y tÝnh lîng ®¹m, l©n, kali cã trong 5 tÊn ph©n xanh. Bµi 106: 1. CÇn lÊy bao nhiªu gam CuSO4.5H2O ®Ó ®iÒu chÕ 50 kg dung dÞch CuSO 4 2%? 2. Ngêi ta cÇn bãn trªn mçi m2 ®Êt trång 5mg §ång (díi d¹ng CuSO4). Hái cÇn bao nhiªu lit dung dÞch CuSO4 2% (d=1,0g/ml) ®Ó bãn cho 1 hecta ®Êt trång. kim lo¹i Bµi 107: 1. Nh÷ng tÝnh chÊt vËt lý ®Æc trng cña kim lo¹i lµ g×? Khèi lîng riªng cã ph¶i lµ tÝnh chÊt vËt lý ®Æc trng cña kim lo¹i hay kh«ng, t¹i sao? 2. H·y chän ra c¸c kim lo¹i vµ s¾p xÕp chóng theo thø tù gi¶m dÇn tÝnh ho¹t ®éng ho¸ häc: C, Ba, Zn, Si, Ca, P, Na, Fe, Cu, Ag, Pb, Hg, Ni, Mg, Cl, K. Bµi 108: 1. Cho c¸c kim lo¹i Mg, Al, Fe lÇn lît t¸c dông víi c¸c dung dÞch HCl, NaOH, CuSO4, AgNO3. ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra. 2. ChØ dïng kim lo¹i cã thÓ ph©n biÖt ®îc c¸c dung dÞch sau hay kh«ng: NaCl, HCl, NaNO3. Bµi 109: Cho a mol Fe vµo dung dÞch chøa b mol CuSO 4. Sau ph¶n øng thu ®îc dung dÞch X vµ chÊt r¾n Y. Hái trong X,Y cã nh÷ng chÊt g×? bao nhiªu mol? Bµi 110: Nhóng mét miÕng nh«m kim lo¹i nÆng 10 gam vµo 500 ml dung dÞch CuSO4 0,4M. Sau 1 thêi gian lÊy miÕng nh«m ra, röa s¹ch, sÊy kh« c©n nÆng 11,38 gam. 1. TÝnh khèi lîng ®ång tho¸t ra b¸m vµo miÕng nh«m (gi¶ sö tÊt c¶ ®ång tho¸t ra ®Òu b¸m vµo miÕng nh«m) 2. TÝnh nång ®é mol cña c¸c chÊt trong dung dÞch sau ph¶n øng (gi¶ sö thÓ tÝch dung dÞch vÉn lµ 500ml) Bµi 111: Hai miÕng KÏm cã cïng khèi lîng 100 gam. MiÕng thø nhÊt nhóng vµo 100ml dung dÞch CuSO4 d, miÕng thø hai nhóng vµo 500ml dung dÞch AgNO 3 d. Sau 1 thêi gian lÊy 2 miÕng kÏm ra khái dung dÞch thÊy miÕng thø nhÊt gi¶m 0,1% khèi lîng, nång ®é mol cña muèi kÐm trong 2 dung dÞch b»ng nhau, hái khèi lîng miÕng kÏm thø 2 thay ®æi nh thÕ nµo? Gi¶ sö c¸c kim lo¹i tho¸t ra ®Òu b¸m vµo miÕng kÏm. Bµi 112 1. Cho mét miÕng nh«m nÆng 20gam vµo 400 ml dung dÞch CuCl2 0,5M. Khi nång ®é dung dÞch CuCl2 gi¶m 25% th× lÊy miÕng nh«m ra, röa s¹ch, sÊy kh«, c©n nÆng bao nhiªu gam? Gi¶ sö ®ång tho¸t ra ®Òu b¸m vµo miÕng nh«m. 2. Hoµ tan hoµn toµn 11,9 gam hîp kim Zn-Al b»ng dung dÞch HCl thu ®îc 8,96 lit Hidro (®ktc). TÝnh % khèi lîng mçi kim lo¹i trong hîp kim. Bµi 113: Chia hçn hîp kim lo¹i Cu-Al thµnh 2 phÇn b»ng nhau. 1. PhÇn thø nhÊt nung nãng trong kh«ng khÝ tíi ph¶n øng hoµn toµn thu ®îc 18,2 gam oxit. Hoµ tan phÇn thø 2 b»ng dung dÞch H 2SO4 ®Æc nãng thÊy bay ra 8,96 lit SO2 (®ktc). TÝnh % khèi lîng mçi kim lo¹i trong hçn hîp. 2. NÕu hoµ tan hoµn toµn 14,93 g kim lo¹i X b»ng dung dÞch H 2SO4 ®Æc nãng vµ thu ®îc 1 lîng SO2 nh trªn th× X lµ kim lo¹i g×? Bµi 114: 1. §Ó lµm s¹ch thuû ng©n kim lo¹i khái c¸c kim lo¹i t¹p chÊt nh Zn, Al, Mg, Sn ngêi ta khuÊy thuû ng©n cÇn lµm s¹ch víi dung dÞch HgSO 4 b·o hoµ, d. Gi¶i thÝch qu¸ tr×nh lµm s¹ch b»ng c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng. 2. Tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó lÊy ®îc b¹c nguyªn chÊt tõ hçn hîp: Ag, Al, Cu, Fe. Bµi 115: 1. Hoµ tan m1 gam Al vµ m2 gam Zn b»ng dung dÞch HCl d thu ®îc nh÷ng thÓ tÝch H2 nh nhau. TÝnh tØ lÖ m1:m2 2. Hoµ tan hçn hîp Al-Cu b»ng dung dÞch HCl cho tíi khi khÝ ngõng tho¸t ra thÊy cßn l¹i chÊt r¾n X. LÊy a gam chÊt r¾n X nung trong kh«ng khÝ tíi ph¶n øng hoµn toµn thu ®îc 1,36a gam oxit. Hái Al bÞ tan hoµn toµn kh«ng? Bµi 116: ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng theo s¬ ®å biÕn ho¸ sau: Fe2(SO4)3 Fe(OH)3 Cu CuCl2 FeCl3 CuSO4 Bµi 117: §Ó hoµ tan 3,9 gam kim lo¹i X cÇn dïng V ml dung dÞch HCl vµ cã 13,44 lit Hidro bay ra (®ktc). MÆt kh¸c ®Ó hoµ tan 3,2 gam oxit cña kim lo¹i Y cÇn dïng V ml dung dÞch HCl nãi trªn. Hái X, Y lµ nh÷ng kim lo¹i g×? Bµi 118: 1. H·y kÓ tªn c¸c tÝnh chÊt vËt lý cña nh«m. 2. §ura, Silumin lµ g×? 3. Nh«m lµ 1 nguyªn tè hãa häc t¹o ®îc c¸c oxit, hidroxit lìng tÝnh. H·y viÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng hoµ tanâit vµ hidroxit cña nh«m b»ng c¸c dung dÞch KOH vµ H2SO4 Bµi 119: 1. Gang lµ g×, thÐp lµ g×? 2. ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng ho¸ häc chñ yÕu x¶y ra trong lß cao (luyÖn gang), trong lß mactanh (luyÖn thÐp). Bµi 120: 1. Cã thÓ coi s¾t tõ oxit lµ hçn hîp cã cïng sè mol cña FeO vµ Fe 2O3 ®îc kh«ng? T¹i sao? 2. §Ó s¶n xuÊt 1 lîng gang nh nhau ngêi ta dïng m1 tÊn quÆng Hematit chøa 60% Fe2O3 vµ m2 tÊn quÆng Manhetit chøa 69,6% Fe3O4. TÝnh tØ lÖ m1:m2 Bµi 121: 1. §Ó x¸c ®Þnh hµm lîng Cacbon trong thÐp(kh«ng cã lu huúnh), ngêi ta cho mét dßng oxi ® ®i qua èng sø ®ùng 15 gam thÐp (d¹ng bét) ®èt nãng vµ cho khÝ ®i ra khái èng sø hÊp thô hoµn toµn vµo dung dÞch Ba(OH) 2 d thÊy t¹o thµnh 1,97 gam kÕt tña. TÝnh hµm lîng % cña C cã trong thÐp. 2. §Ó s¶n xuÊt thÐp tõ gang ngêi ta cã thÓ lo¹i bít cacbon cña gangb»ng Fe2O3 theo ph¶n øng. Fe2O3 + 3C  2Fe + 3CO  Hái muèn lo¹i bít 90% lîng cacbon cã trong 5 tÊn gang chøa 4% Cacbon th× cÇn bao nhiªu kg Fe2O3? Bµi 122: 1. ¨n mßn kim lo¹i lµ g×? 2. Tr×nh bµy c¸c ph¬ng ph¸p chÝnh ®Ó b¶o vÖ kim lo¹i khái sù ¨n mßn. Bµi 123: 1. Cã thÓ ®iÒu chÕ Fe b»ng c¸ch khö s¾t oxit theo c¸c ph¶n øng sau: a. Fe2O3 + CO  Fe + … b. Fe2O3 + H2  Fe + … c. Fe2O3 + Al  Fe + … d. FexOy + Al  Fe + … e. Fe2O3 + C  Fe + … Hoµn thµnh c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng trªn. Theo em ph¶n øng nµo ®îc dïng ®Ó s¶n xuÊt gang tõ quÆng oxit s¾t. 2. ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng theo s¬ ®å biÕn ho¸: A +X +Y (1) (2) Fe2O3 +Z (3) FeCl2 +T (4) B Trong ®ã A, B, X, Y, Z, T lµ c¸c chÊt kh¸c nhau. phi kim Bµi 124: 1. H·y kÓ c¸c phi kim thêng gÆp, c¸c ho¸ trÞ cña chóng. Cho c¸c thÝ dô minh ho¹. 2. ViÕt c«ng thøc cña c¸c oxit cña c¸cbon, photpho, lu huúnh mµ em biÐt. Trong sè c¸c oxit ®ã nh÷ng oxit nµo lµ oxit axit, viÕt c«ng thøc cña c¸c axit t¬ng øng; viÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng cña c¸c axit ®ã víi dung dÞch KOH d. Bµi 125: 1. T¹i sao níc Clo cã mµu vµng, khi ®Ó lau ngµy trë nªn kh«ng mµu vµ cã m«i trêng axit m¹nh? 2. LÊy 2 thÝ dô ®Ó minh ho¹ Clo lµ phi kim m¹nh h¬n Iot Bµi 126: 1. Nãi oxit axit lµ oxit phi kim cã ®óng kh«ng? Cho c¸c thÝ dô minh ho¹. 2. ViÕt c«ng thøc cña c¸c oxaxit cña Clo øng víi c¸c oxit axit sau: Cl 2O, Cl2O3, Cl2O5 vµ Cl2O7. 3. Cho biÕt Nit¬ chØ cã 2 oxaxit lµ HNO 2 vµ HNO3. Khi cho NO2 lµ 1 oxit axit hçn t¹p t¸c dông víi dung dÞch NaOH th× thu ®îc nh÷ng muèi g×? ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng. Bµi 127: Hçn hîp khÝ A (®ktc) gåm CO vµ CO2 1. Tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó lÊy riªng tõng khÝ. 2. Muèn chuyÓn tÊt c¶ khÝ A thµnh CO hoÆc CO2 th× ph¶i lµm nh thÕ nµo? 3. BiÕt 1 lit khÝ A nÆng 1,679 gam, tÝnh % thÓ tÝch mçi khÝ trong A. Bµi 128: 1. Mét lo¹i thuû tinh cã c«ng thøc lµ: K 2O.CaO.6SiO2. TÝnh thµnh phÇn % khèi lîng cña mçi nguyªn tè trong thuû tinh. 2. Mét lo¹i thuû tinh cã % khèi lîng nh sau:12,97% Na2O; 11,72% CaO vµ 75,31% SiO2. H·y biÓu diÔn c«ng thøc cña lo¹i thuû tinh nµy theo tØ lÖ sè mol c¸c oxit. Bµi 129: Mét lo¹i thuû tinh cã thµnh phÇn % khèi lîng c¸c nguyªn tè nh sau: 9,62% Na, 46,86% O, 8,36% Ca vµ 35,15% Si. 1. H·y biÓu diÔn c«ng thøc cña thuû tinh díi d¹ng c¸c oxit. BiÕt r»ng trong c«ng thøc cña thuû tinh chØ cã 1 ph©n tö CaO. 2. CÇn dïng bao nhiªu tÊn Na2CO3 vµ bao nhiªu tÊn CaCO3 ®Ó s¶n xuÊt 10 tÊn thuû tinh cã thµnh phÇn nh trªn. Bµi 130: §Ó khö hoµn toµn 24 gam hçn hîp Fe2O3 vµ CuO cÇn dïng 8,96 lit CO (®ktc). TÝnh % khèi lîng mçi oxit trong hçn hîp ban ®Çu vµ % khèi lîng cña mçi kim lo¹i trong chÊt r¾n thu ®îc sau ph¶n øng. NÕu thay Co b»ng H 2 th× thÓ tÝch H2 b»ng bao nhiªu? Bµi 131: Cho mét dßng CO qua èng ®ùng 20 gam CuO nung nãng vµ cho khÝ ®i ra khái èng sø hÊp thô hoµn toµn vµo níc v«i trong d thÊy t¹o thµnh 16 gam kÕt tña. 1. TÝnh % CuO ®· bÞ khö. 2. NÕu hoµ tan chÊt r¾n cßn l¹i trong èng sø b»ng dung dÞch HNO 3 ®Æc th× cã bao nhiªu lit khÝ mµu n©u (duy nhÊt) bay ra (®ktc). Bµi 132: TiÕn hµnh ®iÖn ph©n 5 lit dung dÞch NaCl 2M (d=1,2g/ml) theo ph¶n øng. ®p, ®iÖn cùc tr¬ mµng ng¨n xèp 2NaCl + 2H2O H2 + Cl2 + NaOH Sau khi anèt (cùc d¬ng) tho¸t ra 89,6 lit Cl2 (®ktc) th× ngõng ®iÖn ph©n. Gi¶ sö níc bay h¬i kh«ng ®¸ng kÓ. TÝnh nång ®é % cña chÊt tan trong dung dÞch sau ®iÖn ph©n. Bµi 133: Cacnalit lµ 1 lo¹i muèi cã c«ng thøc lµ KCl.MgCl 2.xH2O. Nung 11,1 gam muèi ®ã tíi khèi lîng kh«ng ®æi th× thu ®îc 6,78 gam muèi khan. 1. TÝnh sè ph©n tö níc kÕt tinh x. 2. Hoµ tan 27,75 gam Cacnalit vµo níc, sau ®ã thªm xót d vµo råi lÊy kÕt tña nung ë nhiÖt ®é cao tíi ph¶n øng hoµn toµn th× thu ®îc bao nhiªu gam chÊt r¾n. Bµi 134: 1. A lµ mét oxit cña lu huúnh chøa 50% oxi. Mét gam khÝ A chiÕm 0,3613 lit khÝ (®ktc). T×m c«ng thøc cña A 2. Hoµ tan 12,8 gam oxit A vµo 300ml dung dÞch NaOH 1,2M. Hái thu ®îc muèi g×? bao nhiªu gam? Bµi 135: Chu kú cña c¸c nguyªn tè ho¸ häc lµ g×? Nhãm lµ g×? Cho c¸c thÝ dô minh ho¹. Cho c¸c nguyªn tè sau ®©y thuéc chu kú 3: Al, Na, Si, Mg, Cl, P vµ S. ViÕt c«ng thøc cña c¸c oxit cao nhÊt cña chóng. Trªn c¬ së ®ã h·y x¾p sÕp c¸c nguyªn tè theo thø tù t¨ng dÇn tÝnh phi kim. Bµi 136: 1. Nhãm c¸c nguyªn tè ho¸ häc lµ g×? 2. Cho c¸c kim lo¹i nhãm kiÒm thæ: Ca, Ba vµ Mg. Dùa vµo tÝnh tan cña c¸c hidroxit cña c¸c kim lo¹i ®ã h·y s¾p xÕp chóng theo thø tù t¨ng dÇn tÝnh kim lo¹i. 3. Cã 4 chÊt: MnO2, H2SO4®Æc, NaCl, Na2SO4. Cho 2 hoÆc 3 chÊt nµo t¸c dông víi nhau ®Ó ®îc Hidro Clorua, ®Ó ®îc khÝ Clo? ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng. Bµi 137: 1. Cho 4,9 gam kim lo¹i kiÒm M vµo níc. Sau 1 thêi gian thÊy lîng khÝ tho¸t ra ®· vît qu¸ 7,5 lit (®ktc). Hái M lµ kim lo¹i g×? 2. Oxi ho¸ hßan toµn 1 gam kim lo¹i X cÇn dïng mät lîng võa ®ñ 0,672 lit O2 (®ktc). Hái X lµ kim lo¹i g×? oxit cña nã cã ho¸ tÝnh g× ®Æc biÖt? Bµi 138: Nguyªn tè R t¹o thµnh hîp chÊt RH4 trong ®ã Hidro chiÕm 25% khèi lîng vµ nguyªn tè R’ t¹o thµnh hîp chÊt R’O2 trong ®ã oxi chiÕm 50% khèi lîng. 1. Hái R, R’ lµ c¸c nguyªn tè g×? 2. Hái 1 lit khÝ R’O2 nÆng h¬n 1 lit khÝ RH4 bao nhiªu lÇn (ë cïng ®k nhiÖt ®é, ¸p suÊt) 3. NÕu ë ®ktc, V1 lit RH4 nÆng b»ng V2 lit R’O2 th× tØ lÖ V1:V2 b»ng bao nhiªu? Bµi 139: 1. Cho 4 nguyªn tè: O, Al, Na, S. ViÕt c«ng thøc ph©n tö cña c¸c hîp chÊt chøa 2 hoÆc 3 trong sè 4 nguyªn tè trªn. 2. Nguyªn tè X cã thÓ t¹o hîp chÊt víi Al theo kiÓu Al aXb, mçi ph©n tö gåm 5 nguyªn tö, khèi lîng ph©n tö lµ 150. Hái X lµ nguyªn tè g×? Bµi 140: Hçn hîp kim lo¹i X gåm Al vµ Cu. Cho hçn hîp X vµo cèc dung dÞch HCl. Khu©ý ®Òu dung dÞch tíi khi khÝ ngõng tho¸t ra thu ®îc chÊt r¾n Y nÆng a gam. Nung Y trong kh«ng khÝ tíi ph¶n øng hoµn toµn thu ®îc 1,35a gam. TÝnh % khèi lîng Cu trong hçn hîp Y. Bµi 141: 1. CÇn trén CO vµ H2 theo tØ lÖ thÓ tÝch nh thÕ nµo ®Ó thu ®îc hçn hîp khÝ cã khèi lîng riªng b»ng khèi lîng riªng cña Metan ë cïng ®k nhiÖt ®é, ¸p suÊt. 2. CÇn bao nhiªu lit O2 ®Ó ®èt ch¸y hoµn toµn 5,6 lit hçn hîp CO vµ H 2 ë trªn. BiÕt c¸c thÓ tÝch ®o ë ®ktc. Bµi 142: Trong 1 b×nh kÝn chøa SO2 vµ O2 theo tØ lÖ sè mol lµ 1:1 vµ 1 Ýt bét xóc t¸c V2O5. Nung nãng b×nh 1 thêi gian thu ®îc hçn hîp khÝ trong ®ã khÝ s¶n phÈm chiÕm 35,3% thÓ tÝch. TÝnh hiÖu suÊt ph¶n øng t¹o thµnh SO3 ho¸ häc h÷u c¬ Bµi 143: 1. Hîp chÊt h÷u c¬ lµ g×? 2. Trong sè c¸c hîp chÊt cho díi ®©y, chÊt nµo lµ hîp chÊt h÷u c¬: CO, C 2H2, Ca(HCO3)2, CCl4, NH3, SiO2, C2H6O, CH3-COOH. Bµi 144: 1. Cã thÓ ph©n biÖt muèi ¨n vµ ®êng kÝnh b»ng c¸ch ®èt ch¸y hay kh«ng? 2. Khi ®èt ch¸y khÝ A thu ®îc CO2 vµ H2O. Khi ®èt ch¸y chÊt khÝ B thu ®îc CO2 vµ SO2 cßn khi ®èt ch¸y khÝ C thu ®îc CO2, H2O vµ N2. Hái c¸c khÝ A, B, C cã ph¶i lµ hîp chÊt h÷u c¬ hay kh«ng? Bµi 145: 1. TÝnh % khèi lîng mçi nguyªn tè trong aminoaxit glyxin: NH2-CH2-COOH 2. NÕu 1 hidrocacbon ®îc biÓu diÔn bëi c«ng thøc chung: CnH2n+2 th× thµnh phÇn % cña Hidro biÕn ®æi nh thÕ nµo khi gi¸ trÞ n thay ®æi? Bµi 146: 1. Néi dung cña thuyÕt cÊu t¹o ho¸ häc lµ g×? 2. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña tÊt c¶ c¸c chÊt cã c«ng thøc ph©n tö C 5H10, C4H8Cl2 vµ C2H7N (N cã ho¸ trÞ III) Bµi 147: 1. §èt ch¸y 2,24 lit hidrocacbon X (®ktc) vµ cho s¶n phÈm ch¸y lÇn lît qua b×nh 1 ®ùng P2O5 vµ b×nh 2 ®ùng KOH r¾n. Sau khi ph¶n øng kÕt thóc thÊy khèi lîng b×nh 1 t¨ng 9 gam vµ b×nh 2 t¨ng 17,6 gam. T×m c«ng thøc ph©n tö, viÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña X. 2. §Ó ®èt ch¸y 1 thÓ tÝch hidrocacbon Y (®ktc, sè nguyªn tö Cacbon nhá h¬n 5) cÇn dïng 6,5 thÓ tÝch O2 (®ktc). T×m c«ng thøc ph©n tö cña Y. Bµi 148: 1. §èt ch¸y hoµn toµn 6 gam chÊt A chøa c¸c nguyªn tè C, H, O ta thu ®îc 4,48 lit CO2 (®ktc) vµ 3,6 gam níc. BiÕt 1 lit h¬i A (®ktc) nÆng 2,679 gam. T×m c«ng thøc ph©n tö A 2. §Ó ®èt ch¸y hoµn toµn 4,6 gam chÊt B cã chøa c¸c nht C, H, O cÇn dïng 6,72 lit O2 (®ktc), thu ®îc CO2 vµ h¬i H2O theo tØ lÖ thÓ tÝch V CO2 : VH2O = 2:3. T×m c«ng thøc ph©n tö, viÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña B. BiÕt 1 gam chÊt B chiÕm thÓ tÝch 0,487 lit (®ktc). Bµi 149: Cã thÓ dùa vµo s¶n phÈm ®èt ch¸y ®Ó suy luËn c¸c chÊt ®em ®èt ch¸y cho díi ®©ylµ hîp chÊt h÷u c¬ ®îc kh«ng? A + O2  CO2 + H2O B + O2  CO2 C + O2  SO2 D + O2  CO2 + H2O + Cl2 E + O2  CO2 + Na2CO3 F + O2  CO2 + H2O + CaO Bµi 150: Nh÷ng c«ng thøc cho díi ®©y øng víi bao nhiªu chÊt: CH3 – O – CH3 CH3 – CH2 – OH CH3 – CH – OH  CH3 CH3 – C = O  O–H CH3 – O – C – CH3  O CH3 – CH – CH3  OH Cl  CH2 – CH – CH3 CH3 – CH - CH2 CH2 – CH2 – CH2      Cl Cl Cl Cl Cl CH3 – C = O  O – CH3 Bµi 151: 1. T×m c«ng thøc ph©n tö cña 1 chÊt h÷u c¬ A chøa 25% hidro vµ 75% cacbon. 1 lit chÊt A (®ktc) nhÑ h¬n 2 lÇn so víi 1 lit O2 (®ktc). 2. hidrocacbon B chøa 20% hidro. 1 lit khÝ B (®ktc) nÆng 1,34 gam. a. T×m c«ng thøc ph©n tö cña B. b. NÕu biÕt khèi lîng cña 1 lit B cã t×m ®îc c«ng thøc ph©n tö hay kh«ng? Bµi 152: 1. TØ lÖ khèi lîng cña cacbon vµ Hidro trong hidrocacbon X lµ m C: mH = 12: 1. T×m c«ng thøc ph©n tö cña X biÕt khèi lîng ph©n tö cña X lín gÊp 1,3 lÇn khèi lîng ph©n tö cña axit axetic. 2. T×m tØ lÖ sè nguyªn tö C, H, O, N trong hîp chÊt Y chøa 32% C, 6,675% H, 18,67% N vµ 42,67% O. BiÕt r»ng khi ®èt ch¸y hoµn toµn 1 mol Y thu ®îc 11,2 lit Nit¬ (®ktc). T×m C«ng thøc ph©n tö cña Y. Hidrocacbon Bµi 153: 1. Lµm thÕ nµo ®Ó nhËn biÕt c¸c nguyªn tè C, H trong mét hîp chÊt. 2. §Ó ®èt ch¸y m gam chÊt A chøa c¸c nguyªn tè C, H, O cÇn 0,3 mol O 2 thu ®îc 0,2 mol CO2 vµ 0,3 mol H2O. a. TÝnh khèi lîng m b. T×m c«ng thøc ph©n tö cña A, viÕt CTCT cña A. Bµi 154: 1. ViÕt c«ng thøc ph©n tö, c«ng thøc cÊu t¹o, m« h×nh ph©n tö cña Metan vµ nãi râ ®Æc ®iÓm cña liªn kÕt. 2. H·y kÓ c¸c tÝnh chÊt ho¸ häc ®Æc trng nhÊt cña Metan, Etilen, Axetilen vµ Benzen. Bµi 155: 1. Trong ho¸ h÷u c¬, ph¶n øng thÕ lµ g×? 2. ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng thÕ tõ 1 ®Õn 4 nguyªn tö Hidro cña metan bëi Clo. Bµi 156: 1. Cho khÝ Etilen tõ tõ qua b×nh ®ùng níc Brom, h·y nhËn xÐt mµu cña níc Brom. 2. Ttrong 1 èng nghiÖm óp ngîc trong 1 chËu níc muèi (cã mÆt quú tÝm) chøa hçn hîp khÝ Cl2, Metan. §a toµn bé thÝ nghiÖm ra ¸nh s¸ng. Gi¶i thÝch c¸c hiÖn tîng x¶y ra b»ng c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng. Bµi 157: 1. ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng cña Benzen víi Clo khi cã mÆt bét s¾t xóc t¸c (ph¶n øng thÕ) vµ khi cã ¸nh s¸ng tö ngo¹i xóc t¸c (ph¶n øng céng hîp). 2. Cho Benzen t¸c dông víi hidro khi ®un nãng, cã mÆt Ni xóc t¸c. ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra díi d¹ng c«ng thøc cÊu t¹o. Bµi 158: 1. KÓ c¸c nguån tù nhiªn quan träng nhÊt cña Metan. 2. Ngêi ta cã thÓ ®iÒu chÕ Metan tõ C vµ H 2 (cã mÆt Ni, t0), tõ nh«m Cacbua (Al4C3) t¸c dông víi níc hoÆc nung nãng Natri Axetat víi NaOH khi cã mÆt CaO xóc t¸c, biÕt r»ng trong trêng hîp nµy ngoµi Metan chØ cã 1 s¶n phÈm muèi v« c¬. ViÕt tÊt c¶ c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra. Bµi 159: 1. Cã thÓ ®iÒu chÕ Etilen tõ rîu Etylic, tõ Axetilen vµ tõ etan. ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra. 2. Tõ than ®¸, ®¸ v«i, viÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ Axetilen, benzen (cã ghi ®k ph¶n øng) Bµi 160: 1. Tr×nh bµy c¸c ph¬ng ph¸p ho¸ häc nhËn biÕt c¸c b×nh ®ùng khÝ: CH4, H2, C2H4, CO2. 2. Tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó lµm s¹ch c¸c t¹p chÊt: a. Lo¹i CO2 khái C2H2 b. Lo¹i C2H4 khái CO2 c. Lo¹i C2H5OH khái CH3COOH Bµi 161: 1. Cho 1 mol Cl2 t¸c dông víi a mol C2H4 thu ®îc hçn hîp X. HiÖu suÊt ph¶n øng 100%. Hái trong hçn hîp X cã nh÷ng chÊt g×, bao nhiªu mol? 2. Cho 2a mol Br2 t¸c dông víi a mol C2H2 thu ®îc s¶n phÈm Y (hiÖu suÊt ph¶n øng 100%). ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng vµ c«ng thøc cÊu t¹o cña c¸c s¶n phÈm. Bµi 162: 1. §èt ch¸y 0,56 lit Butan (C4H10) (ë ®ktc) vµ cho tÊt c¶ s¶n phÈm ch¸y hÊp thô vµo 750 ml dung dÞch Ba(OH)2 0,2M. Hái thu ®îc bao nhiªu gam kÕt tña? 2. §èt ch¸y hoµn toµn V lit Butan (ë ®ktc) vµ cho toµn bé s¶n phÈm ch¸y hÊp thô vµo 500 ml dung dÞch Ba(OH) 2 thÊy cã 15,76 gam kÕt tña. TÝnh thÓ tÝch V? Bµi 163: 1. Cã hçn hîp khÝ X chøa % thÓ tÝch khÝ nh sau: 22,4% CO2. 4,8% CO vµ 32,8% CH4. TÝnh % khèi lîng cña mçi khÝ trong hçn hîp X. 2. 1. Cã hçn hîp khÝ Y chøa % khèi lîng khÝ nh sau: 22% CO2. 14% CO vµ 64% CH4. TÝnh % thÓ tÝch cña mçi khÝ trong hçn hîp Y. Bµi 164: Hçn hîp khÝ A gåm H2, CO vµ CH4 (ë ®ktc). §èt ch¸y hoµn toµn 2,24 lit A thu ®îc 1,568 lit CO2 (ë ®ktc) vµ 3,24 gam níc. TÝnh % thÓ tÝch vµ % khèi lîng mçi khÝ trong hçn hîp A. Bµi 165: 1. H·y s¾p xÕp c¸c hidrocacbon cho díi ®©y theo thø tù t¨ng dÇn nhiÖt ®é s«i: C4H10, CH4, C2H6 vµ C10H22. 2. Cho biÕt ë 200C benzen cã khèi lîng riªng lµ 0,879 g/ml. NÕu ho¸ láng 7,8 kg h¬i benzen xuèng 200C th× thu ®îc bao nhiªu lit benzen? Bµi 166: 1. Cho hçn hîp c¸c khÝ CH4, C2H4, C2H2, SO2, CO2, ®i qua níc Brom. ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra. 2. Cho 1 lit Benzen (d=0,879 g/ml) t¸c dông víi 112 lit Cl 2 (ë ®ktc) khi cã mÆt xóc t¸c lµ bét s¾t thu ®îc 450 g Clobenzen. TÝnh hiÖu suÊt ph¶n øng. Bµi 167: 1. C¸c thuèc trõ s©u DDT (§iclo®iphenyltriclometylmetan) vµ 666 (hexaloxiclohexan) cã c«ng thøc cÊu t¹o nh sau: H Cl - -C- - Cl 2. H·y chØnh l¹i (cã gi¶i thÝch) cac c«ng thøc ph©n tö sai trong sè c¸c c«ng thøc ph©n tö cho díi ®©y (chØ ®îc thay ®æi chØ sè cña 1 nguyªn tè): C6H6, C2H3, C2H7O, CH4N, C2H4O2 (BiÕt N cã ho¸ trÞ III). Bµi 168: 1. §iÖn ph©n 500 ml dung dÞch NaCl 4M (®iÖn cùc tr¬, mµng ng¨n xèp). Sau khi 80% NaCl bÞ ®iÖn ph©n, nÕu lÊy lîng Clo tho¸t ra cã thÓ ®iÒu chÕ tèi ®a bao nhiªu kg thuèc trõ s©u 666. 2. T¹i sao ngµy nay ngêi ta cÊm dïng c¸c thuèc trõ s©u DDT, 666? Bµi 169: 1. Metan bÞ lÉn 1 Ýt t¹p chÊt lµ CO2, C2H4, C2H2. Tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó lo¹i hÕt t¹p chÊt khái Metan. 2. Benzen bÞ lÉn mét Ýt níc vµ rîu. Lµm thÕ nµo ®Ó cã benzen tinh khiÕt? Bµi 170: 1. Hçn hîp khÝ A gåm 5 lit H 2 vµ 15 lit C2H6. Hçn hîp khÝ B gåm 10 lit CH 4 vµ 10 lit C2H4. c¸c thÓ tÝch ®Òu ®o ë ®ktc. Hái hçn hîp A hay B nÆng h¬n? 2. Hçn hîp khÝ D gåm 5 lit H2, 5 lit CH4. NÕu thªm 15 lit hidrocacbon X vµo hçn hîp D th× thu ®îc hçn hîp khÝ nÆng b»ng etan (C2H6). BiÕt c¸c thÓ tÝch khÝ do ë ®ktc. T×m thøc ph©n tö cña X. Bµi 171: 1. Cho 5,6 lit (ë ®ktc) hçn hîp CH4 vµ C2H4 ®i qua níc Brom d thÊy cã 4 gam brom tham gia ph¶n øng. TÝnh % thÓ tÝch mçi khÝ trong hçn hîp. 2. Cho biÕt 2,8 lit (ë ®ktc) hçn hîp khÝ CH4, C2H4 vµ C2H2 t¸c dông võa ®ñ víi 500 ml dung dÞch Br2 0,04M. Hái % thÓ tÝch cña CH4 biÕn ®æi trong kho¶ng nµo? Bµi 172: Hçn hîp khÝ A chøa nh÷ng thÓ tÝch b»ng nhau CH 4 vµ C2H4. Hçn hîp khÝ B chøa nh÷ng thÓ tÝch b»ng nhau CH4 vµ C2H2, C¸c hçn hîp khÝ ®Òu ë ®ktc. Cho V1 lit A vµ V2 lit B qua níc Brom (d) ®Òu thÊy 1 lîng brom nh nhau tham gia ph¶n øng. 1. TÝnh tØ lÖ V1: V2 2. NÕu cho cïng thÓ tÝch (V1 =V2) th× tØ lÖ khèi lîng Brom tham gia ph¶n øng ®èi víi 2 trêng hîp nh thÕ nµo? Bµi 173: 1. Dçu má cã ph¶i lµ 1 hîp chÊt kh«ng? 2. H·y kÓ c¸c tÝnh chÊt vËt lý cña dÇu má. 3. T¹i sao dÇu má l¹i cã nhiÖt ®é s«i kh«ng cè ®Þnh nh c¸c chÊt kh¸c? 4. Khi chng cÊt ph©n ®o¹n dÇu má th× thu ®îc c¸c s¶n phÈm g×? Bµi 174: Gi¶ sö x¨ng lµ 1 hçn hîp cïng sè mol cña 2 hidrocacbon C5H12 vµ C6H14 1. Hái 1 lit h¬i x¨ng (ë ®ktc) nÆng bao nhiªu gam? 2. CÇn lÊy bao nhiªu lit kh«ng khÝ (1/5 thÓ tÝch lµ Oxi) ë ®ktc ®Ó ®èt ch¸y hoµn toµn 1 gam x¨ng. Bµi 175: §èt ch¸y 56 lit khÝ tù nhiªn (ë ®ktc) chøa 89,6% CH 4, 2,24% C2H6, 4,16% N2 vÒ thÓ tÝch. Cho tÊt c¶ s¶n phÈm ch¸y hÊp thô vµo 5 kg dung dÞch NaOH 8%. TÝnh nång ®é % cña c¸c chÊt trong dung dÞch sau ph¶n øng. Bµi 176: 1. H·y kÓ c¸c lo¹i nhiªn liÖu (khÝ, láng, r¾n). 2. C¨n cø vµo ®©u ®Ó ph©n biÖt c¸c lo¹i than: than gÇy (antraxit), than mì, than non, than bïn. Bµi 177: 1. T¹i sao c¸c nhiªn liÖu khÝ, còng nh nhiªn liÖu láng ®èt ch¸y hoµn toµn dÔ h¬n c¸c nhiªn liÖu r¾n? 2. Khi ®un bÕp dÇu hoÆc bÕp ga NÕu cho bÊc cao qu¸ hoÆc më ga qu¸ nhiÒu th× ngän löa thêng kh«ng xanh, thËm chÝ t¹o ra nhiÒu muéi than. T¹i sao? 3. Cho biÕt ®Ó ®a 1 gam níc lªn 10C cÇn 1 calo. Muèn ®un s«i Bµi 178:
- Xem thêm -