Tài liệu 224 bài tập hệ phương trình

 • Số trang: 34 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 448 |
 • Lượt tải: 2
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

0 rstutvwxtyz{|wtvw}~€tt‚ƒ„…|wt‚†‡‚tˆ‰tŠt‹Œt‚}Ž|wtt‚|}t‘t’{~ 000000000000000001123 45637893 39 37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4333#00#0!"33 +%& , $'/0000000000000000000000000000000000000000000000000000000010200)**-%, #3)**-%, $0 333333333333)**-**%& *.*&, $ *.*&, # .%$ +&$ , $( 456789:;79<9=>?9@, %+&ABC, %&0DEF9GHI9JK789LMNI9OP000000 43133000!"30 ) #00 0 0 0 0 00102000* %, T 000000000000000000000000000 * 33333333333*)*-**%%&$QS%S&$&,R,S * # * .&,ST . 456789:;79<9=>?9@, %S&ABC, %&0000 43U33000!"3000000000000000 )**%+&+ T+ T, V 00000000000**-** # # %T& T 000000000 0 0 0 00133)**-**%&,,TT0 . **.% +& + %# + &# , V 456789:;79<9=>?9@,ZZZ[W%+ %TYYX\+W[ZZZ&+ &TX\YYAC,W[ZZZ%+ %TX\YYW[ZZZ&+ &TX\YY00 43]3000!"3000000000000000 00000000000*)*-**%BB#%++&&#++%%&&,,(^/00000000000000000000000000000000000000000000000000000010*)*-**%&,,T#3*)*-**&%,,T#0 . . . 456789:;79<9=>?9@, %+&ABC, %&00000000 43_33#00#0!"3000000000000000000 ,ST3)**-%, $ 3)**-%,S $00 00000000000*)*-**#%%++%%&&++&#&,,S$$/000000000000000000000000000010*)-***%&,S . . T .**&,S $ .**&, $ 456789:;79<9=>?9@, %+&ABC, %&0000 43̀33000!"3000000000000000000 0000000000*)*-**%%$++&&+$ ,#%a&, #/000000000000000000000000000000000000000000000000000000013*)*-**%&,, #'3*)*-**%&,, #'0000000000 . . . 456789:;79<9=>?9@, %+&ABC, %&00000000 43b33 0$00!"300000000 $ ) ,ST3**-)%, #/000000000000000000 0000000000**-**%%&QS%S&&,R,^#000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010**-**)%&,S . # *.*&, T . 9 456789:;79<9=>?9@, %S&ABC, %&00000 43c33$000!"300000000 00000000000)**-**%&$++##&%,, %&BB0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000133*)*-**%&,, ''0 . . 456789:;79<9Lde9f?9DOPgDhP9Lij9Jkd?9EIF797El79?m9nEk789Jge9DEF9fE5o789?pq7E9GHI9 JK789LMNI9h9P9 Email : nghiepbt3@gmail.com 0 “ “”•–—““ 0 ‚ƒ„ƒ…†‡ƒˆ‰Š‹†ƒ…†ŒŽƒƒ‘’“”‹†ƒ‘•–‘ƒ—˜ƒ™ƒš›œƒ‘Œ‹†ƒƒ‘ž‹ŒƒŸ œƒ¡Š 12345647489 90 0 0 40000000 $$         0000000000  00000000000000000000000000000000000000000"#470 & $%$0 ! ! ! % '()*+,-*./012345674869:3;<==>*3?@=/:ABC03?DE**?F*3G=?C*+B71 12345547489 90 0 0 400H"I44JKL3414M4N66OP444444444444444444444444440000000   0000000000 00000 0 0 0 0 0 0"#474$$0 ! ! '()*+,-*./01234567486/:ABC03?DE**?F*3G=?C*+B71 12345N47489 90 0 0 400000000 $ $Q  $0  0000000000  000000000000000000000000000000000000000000000000000000"#470$$& ! ! $ ! $ RQQ '()*+,-*.ST23456/:ABC03?DE**?F*3G=?C*+B71UV*+=W=?=?C1X*9Y9: *?ZA/[D 12345O47489 90 0 0 400000000 0 \]^\]^Q0000000000000000000000000000000000000000000000000000"#470 0000000000 ! ! $_ RQQQ '()*+,-*.`$ab \]^ \]^0cd0 ef0gh0i`ja j\]^j0kl00mkn0 12345o47489 90 0 0 400000000 000000000000 RR0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"#70$$& 0 ! ! ! '()*+,-*./01234567486/:ABC03?DE**?F*3G=?C*+B71 12345p47489 90 0 0 400000000       R 00000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"#70 R& q0 ! !  ! '()*+,-*./01234567486/:ABC03?DE**?F*3G=?C*+B71 12345r47489 90 0 0 400000004 0 00000000000 $$ ss 000000000000000000000000000000000000000000000000000"#70 __0 ! ! '()*+,-*./012345674869:3;<==>*3?@=/:ABC03?DE**?F*3G=?C*+B71 12345t47489 90 0 0 400000000 u%_ 0000000000000000000000000000000000"#70v 0wx0 9 f4 000000000000 _$ !  R '()*+,-*.ST233?@4863y3zAAD{*+DW3;|=}yB~19:Y3?€223456 Email : nghiepbt3@gmail.com 0 ¢ £¤¥¢¦££ 0 …†‡ˆ‡‰Š‹‡ŒŽŠ‡‰Š‘’“‡”‡•–—˜Š‡•™š•‡›œ‡‡žŸ ‡•¡Š‡”‡•¢‡£¤ ‡¥Ž‘ 12345647489 90 0 0 400000000    !    000000000000! 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000#$0%0!& 0 " " " ; '()*+,-.*,/,01,234,5678,569,:,,<,=1,2>4,5678,569,:,?8@,AB,CDE,,=1,234,F,=1,2>4,18, A(G5,=1,HI*+,J2E4,K,J2,3:4,0 12345L47489 90 !0 !0 40000M0N$ O4 PO4 5 L L 6 Q 5 L L L 4 1R S T 4 UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ! [ 0 000000000000WWXYZ [ 000000000000000000000000000000000#$0%0! " " '()*+,-.*,/,\],,=1,16^,234,18,A_1,1,K,>:`E,ab,:c1,6bd,?e,J214,Kf,1K3,?8@,AB,16g, ab9,=1,2>4,:c1,6bd,J2E4, 1234hi47489 90 0 0 40000M0N$O4PO4hiiiQhii541RST41V000000000000000000000000000000000  [! jj    j   X  000000000000 ! 000000000000000000000000000000000#$0%0 ! jj0 " " > > ,'()*+,-.*,/,A_1,@,K,j,<,a,K,Kf@,,k,a,,K,l:,ab,mg1,6G=,a)7,=1,234,,,,, a,K,lk: >,<,mg1,6G=,=1,2>4,Kf,:,K,>E,k3, 1234h547489 90 0 0 40000M0N$O4PO45LLnQ5LLo41RST4UV000        W j    000000000000 000000000000000000000000000000000#$74 p j00000000000000000000  " ! W  " j ,'()*+,-.*,/,qc1,Am,?8@,AB,5678,687,ag,5r8,6=1,;:,ab,>E,s,tu*+,56],687,ag,?8@, m67,5678,18,A(G5,6v,d)7,s,CDE,=1234,*6w*,a)7,=1,2>4,A(8,ax,=1,Ay*+,5D=,a)7,z*,:sE, 1234hh47489 90 0 0 400000 ! 0000000000000000000 !! & 000000000000!!!!W{ 00000000000000000000#$74! " "  "!! ,'()*+,-.*,/,A_1,@,K,:,k,3,<,a,K,E,k>,?8@,AB,A_1,@Fa,K,|,<,@a,K,0, 1234h}47489 90 0 0 400000   !XW! {! [         000#$74 p& W00000000000000000000 000000000000   ! " W  " " ,'()*+,-.*,/,06(~*+,1€*6,234,Cb,=6(~*+,1€*6,Ay*+,5D=,a)7,z*,>:FE,ab,>:kE4 1234h}47489 90 0 0 400000 ‚  ‚  !W   000000000000!!!p 000000000000000000000000000#$74 & 000000000000 " " [ "!W > > ,'()*+,-.*,/,ƒ_1,@,K,:,k;:,<,a,K,E,F,„E,,,,,,,, 4 Email : nghiepbt3@gmail.com 0  ¦§”¨”©ª¦¦ 0 {|}~}€}‚ƒ„…€}€†‡ˆ‰}Š}‹ŒŽ…€}‹‹}‘’}“}”•–}‹†—…€}Š}‹˜…†}™š–}›„‡ 12345647489 90 0 0 400000 0000000000000  0000000000000000000000000000000!74 "#00000000000000000000  $%&'()*+'),)-.)/0)123)'456)789):;)<='4)/4%>'()?):@)ABC)D5)04@)/0)1?3):;E)/0)123) 12345F47489 90 K0 0 40000))) K SU T00000000 )))))))))))))IHGJJM00PLJ00ML0M0NQ00NO)0R00000000000000000000000000000000000000000000000000!470000 T S $%&'()*+'),)VW0)X)Y)0Z)14[))/4%>'()0\='4)D]'()^_/)3) 12345`47489R 90 0 R 0 40000))) IdJaJMbMNc0 T00000000 )))))))))))))HdXeRZfeceR00000000000000000000000000000000000000000000000000!470000STU  S GZ X R ZX $%&'()*+'),)VW0)X)Y)0Z)14[))/4%>'()0\='4)D]'()^_/)3) 12345g47489 90T 0 T0 40000))) TUT0000 i j00000000000000000000000000000000000!470000 )))))))))))))ThhTi S S T Sk  #j #j 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 T Tl U T j0 T#ST T# $%&'()*+'),)VW0)X)Y)0Z)14[))/4%>'()0\='4)D]'()^_/)3) ) )12345m47489 90 0 0 40000))) ))))))))))))) TT #T T00000000000000000000000000000000000!470000 ##000)  )$%&'()*+'),n='4)/4%>'()0\='41?)3)\o0))Z)p)X)04BX):;E)/0)123):;)DW0)0)Y)ZX)) )12345q47489 90 0 0 40000))) )))))))))))))  jjk00000000000000000000000000000000000000000000000!470000 "#U "#000)  )$%&'()*+'),)VW0)C)Y)Z)r):)Y)X)Ys4[)/4%>'()0\='4):&9)t')C)u):)14[)Dv9)Zw'() 7E89)2300000000000000000000000000000000000) ) 1234xy47489 90 0 0 40000))) j T j Ti  U z#000)   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ! 4 7 0 0 0 0 )))))))))))))Tjhjijh  z z#    )) $%&'()*+'),)VW0)C)Y)j)r):)Y)j)Ys4[)/4%>'()0\='4):&9)t')C)u):)14[)Dv9)Zw'() 7E89)2300000000000000000000000000000000000) 4 Email : nghiepbt3@gmail.com 0 œ žŠŸŠ ¡ 0 tuvwvxyzv{|}~yvxy€‚vƒv„…†‡~yv„ˆ‰„vŠ‹vŒvŽv„~yvƒv„‘~v’“v”}€ 12345647489 90 0 0 40000     000000000000000000000000000000#$470000% 0&'0 9 (000 "! )*+,-./,012345 56437839:; 12345<47489 90 0 0 40000  =     = 000000000000000000000000000000000#$470000% 0&'0 9 (000 >@ ? " )*+,-./,012345ABC5D56EF8E*G,-3HI,EC+JK,4LC9EFMNJAO,- PQRJ:;00000000000000000 12345547489 90 0 0 40000 ST! U V   V 000000000000000000000000000000000#$74 000000000000 =00000000000000000000 " ST! VU " )*+,-./,0WX3MYZ[4M\]EJ[E[JC^]_[E83AC`aDLbc,-]E7E[JC^Z[4 YEJ]EJ[3[M*d]EFe+JLPfD839:;,Eg,C+J839a;M*[Ch83Mi,-]f8C+JK,ALD 12345j47489 90 0 0 400000 T ! V  S Vk!U  V k00000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #$ 7 4 000000000000k kS!U S T T!U " k " )*+,-./,0bc,-E[JC^]_[E[JE83C+J,E[4Z[4M\Ml,E-JlE[JC^]_[83e+J 12345m47489 90 0 0 400000 000000000000 k?kV00000000000000000000000000000000000#$74% 0&'0 9 (00000000000000000000 " )*+,-./,0PfD839:;n839a;3[M*d]E83e+J M2345AoAopBC5DoDop9EFMNJAO,-PQRJ:C+JK,4LC; 4 4 12345q47489 90 0 0 400000 !    000000000000! !T 00000000000000000000000000000000000#$74 T0 " T?! " )*+,-./,0r7839a;Hs33E^C`Q839:;C`M2335AD 4 Email : nghiepbt3@gmail.com 0 • –—ƒ˜ƒ™š–– 0 €‚ƒ„…†‡ˆ‰„ƒ„Š‹ŒŽ‘’‰„“”•–—˜™šŠ›‰„Žœ‰ŠžšŸˆ‹ 12345647489 90 0 0 40 ! "" #" 000000000000$ "!# 00000000000000000000000000000000000&'74$##(0 % % )*+,-.)/0-)1)234)56)789:567;9)<=>)?@)AB-.)C36)?D-.)6EFG)C>-4=HIJ)b)4_)c)J)b)4):))8_)) 12345d47489 90 0 0 404Z[[d00000000 #" !(fe! !(f# "!( e  ( # 0000000000000000&'74$#"(]$#"\0 000000000000$!!(# \ % % % 000000000) *+,-.)/0-)1)gEP)4:8)6B)56)7;9)J`I)56)789) ) 1234h[47489 90 0 0 4&4ijk34lZ[[V00000 000000000000$!"!#"("#"000000000000000000000000000000&'74$## \000000000) % % *+,-.)/0-)1)m6)789)2̀)5E+n-.)6Qo-E)6pGE)G@)-Eq-)6r)GE>-.)2̀)_:4) ) 1234hs47489 90 0 0 404Z[[d00000000 #" # e\!fe"f  # u # 000000000000$"\"!("t!(# u00000000&'74$# ]$# u]$# u\0 % % % % 000000000) *+,-.)/0-)1)vKwK)56)7;9)SGIK)_)2̀)6E=x))?@)GEK=)E=K)JP)G{=)E=K)E56)GEI)40 )J`)?a6))>)b)_)4:8)c)J)b)_:4)~;) 1234h547489 90 0 0 400000 000000000000$!!\ ##(!000000000000000000000000000000000000&'74$##(u]$##(u0 % % % 000000000) *+,-.)/0-)1)gEP)56)789)J`I)JP)5EwK)G{=)56)7;9) Email : nghiepbt3@gmail.com 0   ¡¢Ž Ž£¤¡¡ 0 ‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œž•›Ÿ ›¡¢£¤¥¦›–§•š›¨•–©ª¦«”— 12345546478 980 0 0 400000 ! " "!'000000000) 000000000000#!" 000000000000000000000000000000000000%&64#""'(#"! $ $ $ *+,-.)/0-)1)234-)56)789):;)3<=)>?)>,=)@)AB=)63C)D3?)56)7@9)>EF)>?)53;=):G<)56)789) 12345H46478 9 8 0 0  0   4 IIJKL4 M N N O P QR S 3 4 I 0 0 0 0 0 "!'000000000) 000000000000#!!""000000000000000000000000000000000000%&64#""'(#"! $ $ $ *+,-.)/0-)1)234-)56)789):;)3<=)>?)>,=)@)AB=)63C)D3?)56)7@9)>EF)>?)53;=):G<)56)789) 12345T46478980 0 0 400000 "!00000000) 000000000000#!!UV""!V000000000000000000000000000000%&64#""'(#"! $ $ ' $ *+,-.)/0-)1)D3?)WX)Y)Z))56)7@9)>EF)WX)Y)>?)53;=):G<)56)789) 12345O46478980 0 0 44[\\N00000 ]V]V V " V 000000000000000000000000000000%&64#" '0 000000000000# ' " ^ $ $V V" 00000000) )*+,-.)/0-)1)_=?-)`a=)56)789)bcd6)3=e-)7bfg9@)))>E)56)7@9):G<)3e)bcd6)3=e-)bfg)W)j)bfg) `h)`i6)c)j)bkg)k))bkg 12345m46478980 0 0 44[\\N00000 ]!'V o !o" !o "p 000000000000#nV] "' 000000000000000000000000000000000000000000000%&64# !'V o0 $ ] $"p 00000000) )*+,-.)/0-)1)Dq)56)7@9)jr`s):G<)btg)W@)jgf8)66<)`+z:)3e)v,=)>,=){-)c)t)>)>E)|dg)56)789)6Aq)56)))))))))))) 7@9)t)bu6)3Ev)WX)w769)j)6)k)6)k8)k)Y))))))) 1234H\6478980 0 0 4I}4~4[4QRS341[\\O00000 V " V 000000000000# !VU 00000000000000000000000000000000000000000%&64#"" ^^(#""''0 $ $ V  " V $ !VU 00000000) ‰Š00))) bg)…†‡0 980ˆ„„ )*+,-.)/0-1)€-.)3<=)>?):G<)3<=)356)W?)6A‚=)ƒ)„„ Email : nghiepbt3@gmail.com 0 ¬ ­¬š®š¯°­­ 0 |}~~€‚~ƒ„…†~€‡ˆ‰Š~‹~ŒŽ†~Œ‘Œ~’“~”~•–—~Œ‡˜†~‹~Œ™†‡~š›—~œ…ˆ 1234567489 90 0 0 4400000 "#$ 00000000+ &&00000000000000000000000000000000000000000)*74# 000000000000"##'#$% '##$ ( #( $ %!% B +,-./0+12/3+45+67+89:+;<=/+>?<+@ABCA8DE9:+8DAB:+7-F/0+7G+67+8B:+;<=/+>?<+DABCHH+ IJK+>L+;?<+V%$ V%+\]+D^7+Q]_+RS+̀87:+C+a7++A+7++ ++++ 12345b7489 90 0 0 44500000 " # # " # $ # & U % $ U # # 000000000000'##& U% $ 00000000000000000000000000000000000000000)*74'## U 00000000+ # ( # # ($ #( ( +,-./0+12/3+cd7+D+C+efR7+g+@+C+R-xe+QM+y+0L+7QJ@+\]f+67+8B:+ 4 Email : nghiepbt3@gmail.com 0  žŸ‹ ‹¡¢žž 0 uvwxwyz{w|}~zwyz€‚ƒw„w…†‡ˆzw…‰Š…w‹ŒwwŽw…€‘zw„w…’€w“”w•~ 1234567489 90 0 0 4400000 !""$ !""# $ 000000000000%""&#$ 00000000000000000000000000000()74""%"" !"""$&  *"%" +   ""'$ """'$ K "' +,-./0+12/3+4567+8+397:+;+<=+><+?D@EF+;G+HI+E+ILJKL+++MNO+PQ+5>+RS/0+TU9+++++++++++++++ 6NO67;+67C+656+MV++KDHD+W+KDHD+W+;D+W+;D++W+;D++EF+;D++E+KDHD++<7N;+ABC+><+?8@+++ ++++++++++++++++++++++4567+D+3+UX<+<+E+;+L8L+EF+><+Y/+<+6C+/07Z[\+RO;+/7]<+<+E+8++ 12345^7489 90 0 0 4400000 000000000000!""%""_##_a$&`b&_c&_c#$ 00000000000000 "' "!"$&# *"!"$&& %""$ & %""$& & '!" ' !""$ a " a   b $ & # # " *"%" & & & b+ 4444444444444444444444444444444444444()74%"" "'"$& & & $ # & '"" ! a # & b "!""$ a & # b " $ " *%"  % " " ""'$ # &   $ # & " ' D +,-./0+12/3+4567+8+3+97:+deK;++<=+><+?D@EF+><+fg6+7NZ+A.Z+Y/+;+hIH++ 0 12345i7489 90 0 0 4400000 !""$j !""&# $ ! 000000000000%""&& $ 0000000000000000()74""%""$$ *""%""  0 ' "' ""'$ k 44444444444444444444444444444444D444444() 74+ D +,-./0+12/3+97:+H++l+;++<=+><+?D@EF+HD+E+I+;D++ + 1234mn7489 90 0 0 4400000 !""# & $ $ 0 000000000000""%"" ## 0000000000000000()74"!"%""$$*"!"%""$& ' """'& # $ ' 44444444444444444444444444444444444444()74+ +,-./0+12/3++UX<+o+E+H+h+;Z+p7q/+><+?D@+A.Z+Z+rsZ+6t/0+D+A:+><+?8@+A.Z+><+?D@+EF+><+ fg6+7NZ+Y/+o+ + + Email : nghiepbt3@gmail.com 0 – —˜„™„š›—— 0 ‚ƒ„…„†‡ˆ„‰Š‹Œ‡„†‡Ž„‘„’“”•Œ‡„’–—’„˜™„š„›œ„’žŒ‡„‘„’ŸŒ„ ¡„¢‹Ž 1234567489 90 0 0 404400000 %&& ' ( &%&& ( $* -. &%&& ( $' -. && ' '! '! &) ./ 0&) ./ 0 000000000000)&& 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 , 7 4 && $* -. && $' -. &&+ "*#' !"*!#( $ &&+!( ./ &&+!( ./ &&+ '! 'S ( + 44444444444444444444444444444444444444,741 1234561785917:561;<=1>?5@ABCDEB@1FGC1HI1JKL1MN1OM@1 123457489 90 0 0 4PQQQ446R00000 %&& . '!( %&& (US & % (U . &  T. 000000000000&)&& '!*! 000000000000000000000000000000,74&)&&!(U0&&)&& 0 &&+!(US T. 44444444444444444444444444444444444444,741 123456178591`51a^1G^b1cd561>e]51f1K1>`51a^1G^b1 56GgFG1>e]51D4e1HI1EA?1BGe1IG]1 12345h7489T 90 0 S i0/ 4PQQQ446R00000 ( 0 000000000000%&&)&& S''!T'( !!''!\( /000000000000000000000000000000,74%&&)&&!((0%&&)&&!(* + + + 44444444444444444444444444444444444444,741k 123456178591jGeA1HI1JKL1FGC1O11EA?1cl1O_I1G^b1Em1nJIL1M1Ik11XI111111110 012345o7489 9 0 0   0   4 P QQQ4 4  6 R 0 0 0 0 0 . . ( 0 000000000000%&&)&& *'!!(*$ 'S!( i000000000000000000000000000000,74%&&)&&!((0%&&)&&!(* + + + 44444444444444444444444444444444444444,741 123456r1785r915Gp51GAe1D]1FqA1HI1JWL1D4e1r1sde1at@1HI1JKL1Isu1HI1JWL1MNGv561cw561 IGxF1y11M1;11111111111111110000000000000000001 11111 1 1234557489 90 0 0 4P,4z{|}341R00000 %&& ( . %&&. *!( *! % ( & 000000000000)&& '!( '!'000000000000000000000000000000,74&)&&!(0)&&&& 0 + &&+!( + 44444444444444444444444444444444444444,741 123456178591j~FG1K191HI1JKL1Fl15Gp51I1FG?561. *!0 00000000000000000000000j~FG1W191€F1GAe151I1 Email : nghiepbt3@gmail.com 0 £¤ £¥‘¦‘§¤££ 0 ‚ƒ„ƒ…†‡ƒˆ‰Š‹†ƒ…†ŒŽƒƒ‘’“”‹†ƒ‘•–‘ƒ—˜ƒ™ƒš›œƒ‘Œ‹†ƒƒ‘ž‹ŒƒŸ œƒ¡Š 1234567859 0 0 0 554500000 )**#!" + %&#,'& 000000000000*-**'"(#"($ + &00000000000000000000 00000000000/85)**-**"&++$01)**-**&"++ #'0 . . *. #"(# 55555555555555555555555555555555555555/851C 123456178591:;1<=1>?@1AB1?11A1D1EFG1=HID1JKL1<=1>M@111111 123456N859 0 0 0 5545OP00000 )**"+ ,$Q % )**", $+ ", $ ) " + $ * 000000000000*-** " ! &0000000000000000000 000000000000/85**-*&+$1***-* ,$Q# %0 . *.#&+ " ($ **.&+ # 55555555555555555555555555555555555555/851 123456178591:;1<=1>M@1AB1CAD1RS561TUTH1THVDW51JX1JK15HYZ1[\G11111111 23456]859 0 0# 0 55452P00000 )**!"+ & (# * 000000000000*-** "#"(# #000000000000000000000000000 00000/85)**-**"&++$$0 . ***.!&+ &# 55555555555555555555555555555555555555/851 123456178591^VD1_F561EFG1[`D1<=1>M@1=E;1<=1>?@1[KZ1CV`=1HGa515Hb51=c1THV561CdD11 23457859 0 0 0 5545Oe00000 ) $ +$ * * ) , , f g hi " & j f g hij "+ !0 * $ ' * & 000000000000000000000000000000/85* 000000000000-** # ' # * &+ ' * . ( + " & # % * * . 123456178591:;1<=1>M@1Ek=1C1JK1=HX1JKL1<=1>?@1l 123457m859 0 0# 0! 55452n00000 ) gh& "+ !0 * o o"j,f ! + !0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 8 5 000000000000)**-**!f"ghi * *&+ ' . . ,$( #,&+ $ 123456178591RGX51_pG11<=1>M@1AB1CAD111 123457859 0 0 0 5q5rs5m5545On00000 + $ 1)-**"+,#0 000000000000)**-**""i#"((&&#(($"j((&&i+&('$j+ #0000000000000000000/85*)-***&"++Qt ##1)*-***"&+, . # *.*&+ $ . . 123456178591uv=1w1A1C1x1D1y1z1A1CD11l 1111111111111111 23457P859 0 0 0 55545O600000 ) 000000000000**-*""((&$,( "&&+($!+ '0000000000000000 0 00000/85*)*-**"&++ !!0 . * . 11 23456178591uv=1=1A "&11JK1R{5H1?@1}X=1H~<1J4G1TUTH1_v=1=I1 _3~T1<=1[G51€VI51_X51=1111 5 Email : nghiepbt3@gmail.com 0 ¢¢ ¢£¤¥¦¢¢ 0 ‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œž•›Ÿ ›¡¢£¤¥¦›–§•š›¨•–©ª¦«”— 1 2341567189# 90 0 #0 1111141 !"00000 000000000000,0,,+,%%$--#&%..#(''$//$)'*000000000000000000 0 0002371,+,0,,%'.. ##0 1 1 C C 4567894:;8<4=>4?@AOS4U>4?GA4RTV4RS4 UOWQ4>K4M6XY4U>4MZ894Y[U4\]Y4C44444 23415^7189 90 0 $$0 11111412 !"00000 %. #`+ %.-$0 , , . )#0000000000000000000000000000000000002371+ , , 000000000000+,,0,,((%%-/''**((%%$/-'* 0 0 $ , '*. $_ ,'. $ , ,'. # 1 1 1 4567894:;8<4ab>4BDE4F4c4d4BE4F4=4 23415!7189e 90 #0 $$0 1111141 5"00000 %. )`+ %.-)0 , , -%'/%' .)0000000000000000000000000000000000000002371+ , , 000000000000+,,0,,%%' 0 0 # -%$/ %'. ) , ,'. ) , ,'.-) 1 1 1 4567894:;8<4fQS84MgQ4RT4Mb>4L4F4DBG4IBE4d4R4F4BC4E444444444 23415571hij0 0 0 1kl0mn0 o90 9 p0q011r11412 5"00000 + , % . $ttu- ' , s , '$-)00000000000000000000000000000000002371v 0wxy0kl0 o90 9 p0z0{00 000000000000,,0,,' % s . $ttu- $ , , , 1 % -) 4567894:;8<4|}>4OT~4J4€?>A4F4>44d49?>A4F4>G4>D@4F‚4BFE4ƒ4 23415„7189 90 0 0 12…1141 „"00000 + +,,%$/'/%' , _ # $ + ,, #_ . % ) , / % ' / % ' .% . , , , , #`0 e 0 000000000000,0,, e $ , _ e0000000000000000002317100 $_ ,'.- , , ,,1% /' /%'()/$%*.-e G , 1 # $ ,, 1'.- )† 4567894:;8<4ab>4L4F4B4IE4d4R4F4BE444444 23415‡7189 90 0 0 12…11412 „"00000 + ,%.-e # / %' $ $ . $%/ˆ +,,%e/$%' 0000000000000,,%$/$%'. †%/† 0000000000000000000000000000000000000000231710,,0,,'. )u0 1 , 1 e 4567894:;8<4‰OS4BE4Š4U>4?GA4RTV4U>4?@A444444 1 2341„7189 90 0 0 12…11412 ‡"00000 + %. ) + , +,,%'/%/). u' , , 00000000000000000000000000000000000231710,0,'. )`,,,0,%'..)#0 0000000000000,,%' $ $/ %'/). )#'$0 1 , 1 G# 1 4567894:;8<4=>4?@A4YOQK4OKQ4RS4YOV4E4d4U>4?GA4YOQK4OKQ4RS4YOV4E44JKL4MN44 4Mb>4L4F4B4I4@E4d4R4F4B E44 1 Email : nghiepbt3@gmail.com 0 ¬­ ¬®š¯š­°¬¬ 0 ‚ƒ„ƒ…†‡ƒˆ‰Š‹†ƒ…†ŒŽƒƒ‘’“”‹†ƒ‘•–‘ƒ—˜ƒ™ƒš›œƒ‘Œ‹†ƒƒ‘ž‹ŒƒŸ œƒ¡Š 1234567489 90 0 0 4443400000 *. * "#"+$+%&,'- ( ."- ! * . " % . . . 000000000000/..#"+$&!, ) +%- (0000000000000000000000000000000000000014740/..$-%2../..$-,'0 0 . . 0 ! 0 "! 34567839:7;3<=>3?@A3BC3DB3EFG3HIJ3DB3EKG3BL3M5NO3DB3PQO3K3H6R3S73?FK333 123457489 90 0 0 44434T600000 * . % *..#U"!+%&"+#$,'&),!$- ( 000000000000/..U"!+$!+! ',U"- V 0000000000000000014740../.."$-- !!0 0 . 0 34567839:7;3WXO=3F3;373MYR3HZ3[\783]EK?G^]E ),!$G3_H6R3]EBG^EBK3@FGB333333 33333333333333333333333WXO=3K;3̀aB3b3^3K?3c3H3^3),!$3dLb3Me3fgB3?3HI3A3B=LA3HIJ3DB3EFG3 HI3M5L3HZ3DB3BhO=3Oe37=i73Bj3O=b783kI3blH33 12345m7489 90 0 0 4nnn44600000 * . %+ ) . * " . . * # ' , " &! , " , ! $ ! $ , % ( " % . 000000000000./..! !,", #!$,%&' -% 0000000000000000014740./..$-%2./.. ),! )0 0 . . 0$- U 34567839: 7;3WXO=3F3;373MYR3HZ3[\783]E !,"G^]E !$,%G3_H6R3 K . 0 ]EBG^EF@B3GB333333 33333333333333333333333WXO=3K;3̀aB3b3^3!,"3c3H3^3!$,%3dLb3Me3fgB3?3HI3A3B=LA3HIJ3DB3 EFG3HI3M5L3HZ3DB3BhO=3Oe37=i73Bj3O=b783kI3blH33 3 12345o7489 90 0 0 4p4434T600000 * - % 2. "-,'0 . 000000000000*../.!"!!,"!+"$$,-$!',-!!$,$0000000000000000000000000000000000000014740.*./.."$-, / .$- V 0 % .0 . 0 34567839:7;3qB3EFG3kI3D=5r783Bfs7=3PQO3=LR3S73kI3K?@A33 3 12345t7489U 90 0 ! !0 4n34uv44600000 *."-y ! "-y!2. ,U" +$ ,w"+x- (00000000000000000000000000000014740.*. 0 000000000000*../.""$ / / ! + "!+!$,!!- ( . . $ ' $ ) . . 0 0 . 0 34567839:7;3zR>73MYR3HI3MaB3b3^3?K3lK3c3H3^3AK33l{3M5L3HZ3=|3M}R3?~783kJ\R3F33 3 3123457489 90 0 0 4n34uv44600000 * * . ."- '+ ) ' ) , . . ' ' ' " * . . . € "$ + ! V % € $ . 00000000000000000000000000000014740/.. Uw 2./.. wU 0 000000000000./..U"$ ! +w"- $! 0 $. . 0.$- ', ) 0 '+ ) . . 0 34567839:7;3W=RL3DB3EFG3A{33c3DB3EKG3O=J3AK33HI3MaB3b3^3K?3c3P3^3{A3M5L3=DB3HZ3=|3M}R3 ?~783kJ\R3F33 Email : nghiepbt3@gmail.com 0 ¢™ ¢£¤¥¦¢¢ 0 “”•–•—˜™•š›œ˜•—˜žŸ ¡•¢•£¤¥¦˜•£§¨£•©ª•«•¬­®•£ž¯˜•¢•£°ž•±²®•³œŸ 1234567489 90 0 0 4344400000 (' !0 000000000000$%%)%&&"'& (&!"( #00000000000000000000000000000000+,4740%$%)%%(( !!-%)%%$%(' ! * * % * ./0123.4526.7829.:90;23.:<.=>?.@AB.CD.<9E.F>..G.H>..I.:<.=J?.KLM.?.\L.:<.<]O9.K1P.29^2.<_.O9B23.\L.F.... 12345`7489 9 0 0   0   4  3 4  4 4   0 0 0 0 0 ' & 000000000000$%%)%%aa& &(a' (&"X&"Z0000000000000000000000000000000000000000000+,4740$%%)%%(( SS0 * < * ./0123.4526.bc<.B.d.FGH.e.K.d.FfH.C0A.Kg.hi23.j=B?dj=K?.K1P.j=?.KL..Q2.\L.UVW. 1234̀7489 90 0 0 434444‚ƒ4„400000 $%%( $%%("S $ %  S ' ' ( % 000000000000)% '"' '"("000000000000000000000000000000000000000000+,4740%)%% ( "-%)%% ( l0 % * *% *% ./0123.4526.:<.=J?.OD.29^2.<_.O9B23.\L.F.G.H.. 1234̀…7489 90 0 0 4†„‡4ˆ,‰41Š‹4‰3Œ‡44400000 000000000000$%%)%%''(Yl ( & 00000000000000000000000000000000000000+,4740%$%)%%(( v#0 * * ./0123.4526.ŽoO9.J.6.bc<..F.d<.H.dr.. ......................ŽoO9.>.6.Ž9BH2.:<.=J?.Kg.hi23.J.t‘2.\L.F.KL.J.t‘2.\L.H.@AM.CD.29D~. \iP.KL.t829.:90;23.>.KE.y’P.<9E.:<.=>?..KLM. Email : nghiepbt3@gmail.com 0 ´µ ´¶¢·¢¸¹´´ 0 ˆ‰Š‹ŠŒŽŠ‘’ŠŒ“”•–Š—Š˜™š›’Š˜œ˜ŠžŸŠ Š¡¢£Š˜“¤’Š—Š˜¥’“Š¦§£Š¨‘” 1234567489 90 0 0 4444!"4#$4%&$44"'!'4(00000 -..+1 58 6 * . ) . 18*72.. ) 0 000000000000.2..)+ /)+0,)1 ) 000000000000000000000000000000000000000044740..2..+,18 * .. ) . 3,0,+0), 10) 3 ..3,1 68* .3,0,+0), 10) 3 ..3,1 68* 9:;<=>9?@=A9BCD=9EFC9GH9IJK9LM9ENH99OPQ99R9LP9ST99 12345U7489 90 0 0 4444!"4#$4%&$44"'!'4(00000 -..+1 58 6 -..)+)/+0 *1 ) 18*7.2. ) 0 000000000000.2.. ) ,) 0000000000000000000000000000000000000044740..2..+,18 * .. ) 9:;<=>9?@=A9BCD=9EFC9GH9IJK9LM9ENH99OPQ99R9LP9ST99 12345V7489 90 0 0 4#34W44%44X4#YZ44"'!'4(00000 -..+1 [ )/ 5 +/ , . / / / 1 / + , * * [ \ + , ] . 000000000000.2..)+0,1 5 0000000000044740..2.. 5*0 . ..3,10^ 3 ) 9:;<=>9?@=A9GH9ISK9ENH9H9P9Q9_9T9̀aO9Eb9Hcde9ef=9Hghe9iMj9QOkH9gCl=9=gm=9Hn9egO=>9 iM9JHoS9 12345p7489 90 0 0 4#34W44%4%q34rs44"'!'4(00000 ) ) 000000000000..2..,+/+,0/,+1)0*),) 1*)000000000000000000000000000000000000044740-..2..+,11 t57-..2..+,11 t[0 3 3 3 9:;<=>9?@=A9uNH9O9P9+)0,)9R9L99P9Q9_9T99 1234557489 90 0 0 4444!"4$4&$44"'!'#34(00009 -..+1 xyz[ 5 + 0 ) , + 5 + 0 ) , .. )5 . 0 / 1 5 t v ^ [ v ) w . 0000000000002.. +0,1 ,/\),0 +]\),/ +])00000000000447402..,1 *xyz[0 . 3 ..3 ) 5 ) 9:;<=>9?@=A9GH9IJK9egOT{=9ef=9T9̀a=>9|}=9Gg~C9̀aO9Eb9Hcde9ef=9Hghe9iMj9QOkH9 gCl=9=gm=9Hn9egO=>9iM9JToQ9 1234!''7489 90 0 0 4#34W44%4 €444"'!'44(00009 .-..+1 * . + , + , ) , / / 0 1 . 0000000000000000000000000447402..,1 [99 0000000000002.. +/ t,1 5 3 .3 t :;<=>9?@=A9B‚=g9Gg;ƒ=>9GH9ISK9gaC9i„=9iMj9QOkH9gCl=9=gm=9Hn9egO=>9iM9T9 1234!'!7489 90 ) 0 0 4#34W44%4 €444"'!'44(00009 ) 000000000000-..2.,+\+//,,]/) 1+,)/+)*/16,[,/)00000000000000000000000000044740-..2..+,11*)7-..2..,+110t*0 3 3 . 3 J 9:;<=>9?@=A9…gCa9gaC9LD9eg†a9J9GH9eg‡9T9LM9ENH9O9P9Q9T_S9RL9P9Q_T9 Email : nghiepbt3@gmail.com 0 ©ª ©«—¬—­®©© 0 —˜™š™›œ™žŸ ¡œ™›œ¢£¤¥™¦™§¨©ª¡œ™§«¬§™­®™¯™°±²™§¢³¡œ™¦™§´¡¢™µ¶²™· £ 1234567849 0 #0 0 434442444765644!0000" # ( +*'0 000000000000)),)##%&$**&%$++'#%*&000000000000000000000000000000000000.4840)(),))&%++''/)(),))&%+* - - ' ) "01234"5637"89:;"<=">?@"ABC"AD"=EFG"HI:"<=">J@"=:"K1LH"<="MNH"O"A2G"P3"QB""R;"" 123456S849 0 0 0 43444 T4U44765644!0000" ())&+ $#Z $' $*%W $ + X&% ( ) $ V & ) 000000000000,))&% 000000000000000000000000000000000000000.4840,))%+*$#[ $'0 # #+Y "01234"5637"\]="^"_"R"`;"a"b"_"R;"" 123456c849 0 $ 0 0 43444d34ef44765644!0000" $ ( g% + ' )),(&+Z'/)(),&+Z #0 000000000000)),))&&% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 4 8 4 0 )-)%+Z' -))%+ [ # - # g#&%#g%$ + # "01234"5637"89:;"<=">?@"ABC"AD"=EFG"HI:"<=">J@"=:"K1LH"<="MNH"O"A2G"P3"QB""R;"" 123456h849 0 0 0 43444 ijk4iT44765644!0000" 000000000000()),)) &&gg'lgg %%gg'X++Xl00000000000000000000000000000000000.4840)(),))&%++ m$0 "01234"5637"<=">?@"Hn34"<=">J@"AB""<=">?@"=Eo"<=">J@"=:"K1LH"9p"<="q2G"AB"K]="" ""r"_"Rs?"s"Rst"a"A"_";s?"s";su"" 123456v849 0 0 0 43444 ijk4iT44765644!0000" ())&+ 'V'gxyz$W &g%*'g$w #%*' + # ( ) )), # X 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 4 8 4 0 000000000000),))&g$%+ #*xyz$ )) ' X - ))-%+ #V'*xyz$ XW "01234"5637"5{34"|\8"H:rH9;"H9C"9:G"}~"X&g%*'"AB"$wX#%*'" 123456849 0 0 0 4.€4124‚ƒ4„…4†i44765644!0000" 000000000000()),)) ##&&ggm#g%+#%Xgm+ l00000000000000000000000000000000000.4840()),))&%++ ##0 - "01234"5637"‡ˆ;"<=">?@"‰"<=">J@"=:"K1LH"9<="q2G"AB"K]="" "r"_"JRsŠ"s"JR""a"A"_"J;sŠ"s"J;"K1:"A‹"9p"P3"r"Œ"A"" 4 1234564849 0 0 0 4.€4d34ef41d4U47656!" ( ) ) &g %'g &g%*$+ $ ) ))(&+ $/,))(&+ m /)(),&+ XZ '0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 4 8 4 0 000000000000,)) , ' ))%+ ' ))%+*' ))%+ $[ ' - ) ) ) -#&g%g %+ Ž - )- "" 01234"5637"\]="r"_"R‘;"""a"A"_"R‘;“’""K1:"A‹"9p"K~G"R”34"QC•G"?"– "" Email : nghiepbt3@gmail.com 0 ¸¹ ¸º¦¹¦»¼¸¸ 0 •–—˜—™š›—œžŸš—™š ¡¢£—¤—¥¦§¨Ÿš—¥©ª¥—«¬—­—®¯°—¥ ±Ÿš—¤—¥²Ÿ —³´°—µž¡ 123456744849 0 % 0 &0 4444!656"# $ * . 1 2+*+/'.3)0 000000000000++/+%%''$,,$(($--%%''((..)$0000000000000000000000000000000004840+*+/++'(..)12+*+/++('.0 0 D ) +0+(.3) + 0 #45678#9:7;#<=>?@#=AB#C=>D@#=E#F5GH#C=#=IHJ#K6L#7JM7#=N#HJO78#PQ#R##S?###T #1234556484%9 0 0 0 444UV34!656"# *+'.)2+*+'.-$0 ,W(. X 000000000000000000000000000000000000000000004840+ 000000000000*++/+''( /++(.) /++(.-$ 0 0 + 0 $ $,W'. X #45678#9:7;#<=>?@#=AB#C=>D@#=E#F5GH#C=#=IHJ#K6L#7JM7#=N#HJO78#PQ#Y#SR###T 12345554849 0 0 0 4424Z[\4!656"# * & ,$(. ) + + + .3&0 $ + 000000000000/++'$,($$-)$( ' 000000000000000000000000000000000004840*++/++'(..3]))2*++/++'(.3 ) 0 + + 0' ,( - ' . % 0 #45678#9:7;#^_=#O#̀#YD#aRD#S?#b#K#̀#YR##T #123455!4849 0 0 0 44cde41f\4!656"# *++'. ) +*'. $ * + ' ' ( ) ) . + 000000000000000000000004840+/++(.-%)2+/++(. %0 000000000000/+'$,',$( '-(' $ . 10 0 + 0 +0 #45678#9:7;#gh=#8i7#C=#>?@#KQ#C=#>D@#=E#F5GH#Jj#k6L######################################################### 123455l4849 0 0 0 441m4Zno44!656"# *++'. &- W $ * * * + 000000000000+/++'($,, ('..$$'(0000000000000000000000000000000000004840++/++('.. 112++/++('..))2++/++ &-$ W0 0 + 0 0 ++0(. $ #45678#9:7;#pqHJ#?#;#rLs7#FtL#Jj#DKu#vw78#Y`x>R@bR`x>Y@>Jj#CJ5y78#=Az7J#J{q7#K|# K}78#~OE7J#@#KQ#Y=#JQk#€#x>=@#̀#=#aD =#̀‚#Y`#R## ######################pqHJ#D#;#C=#>?@#=AB#C=#>D@#Hƒ#7JM7#=N#HJO78#>YSR@## 123455„4849 0 0 0 441f\4…\44!656"# * + ) , (. $ ',$ + + 000000000000/++ ' $' ( $ 000000000000000000004840*++/++'(.. $&&0 0 + + 0(†' ,)-)‡. &' ,& #45678#9:7;#9ˆE#KQ{#C=#>?@#PQ#C=#r‰H#JEL#=JŠ{#‹7#R## 123455Œ4849 0 0 0 44\Ž\4\V44!656"# *++'. ) +*+ -3& && * .' $ + $ ,&'(. %'$,( * + + $ '( 000000000000+/+‘(,X. $'$,' 00000000000004840+/++(.-)X2++/++ $)2+/++'. % 0 + 0 0+ ‘ ++0(.-‘ +0(. & #45678#9:7;#Ah=#R#=B#C=#>?@#A’L#=Js#KQ{##C=#>D@#=E#F5GH#C=#=IHJ#K6L#7JM7#=N#HJO78#PQ# YaD#“#DYS?”## 4 Email : nghiepbt3@gmail.com 0 ¶· ¶·¤¸¤¹º¶¶ 0 Ÿ ¡¢¡£¤¥¡¦§¨©¤¡£¤ª«¬­¡®¡¯°±²©¤¡¯³´¯¡µ¶¡·¡¸¹º¡¯ª»©¤¡®¡¯¼©ª¡½¾º¡¿¨« 1234556447489 90 0 0 44444!5!"# .% 0 000000000000+,,0,%$&%-&-(-'.)$//'%.&/*'000000000000024740,+,0,,&'./ 1 $ , 1 #34567#896:#;<#=>?#@A#B<#CDE#F#G5H#I6#FJKL## 123455M447489 90 0 0 44NO4PO44!5!"# +,,&.V )T %/'R % . $& + , %) + + , & . S & .V % % ' Q & , , * $T , , , U U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 7 4 0 000000000000,0,,&Q&%-'R 0 0 0 % . )S' ,,'. S ,,'.V) ,, *)$T 0 1 , 1 1 ,,1'.V % #34567#896:#;<#=>?#EWHX#B<#=#F?#?#kl#J# #123455p447489 90 0 0 441q4rs44!5!"# ,+,,&. ) ,+,,&./) +,,'-&'% ./(&% 000000000000000000000000000000000000000247400,,'./$%U0,,'. $%0 0000000000000,,)-&' $ $ . )i&$0 1 ,1 ,1 #34567#896:#;<#=F?#EWHX#EWj#Jt##u#B<#=>?#EWHX#EWj#JF##GA#Yv<#w#k#J#K#>L##x#G#k#JL#0 12345!4474%89 90 0 % 0 444Ny44!5!"# +,,& -)-' -&'. ' 000000000000,0,,&-'/%. ' 00000000000000000000000000000000000024740+,,0,,&'..)%U+,,0,,&'../T%0 1 1 ,1 )-&% F#K> J #34567#896:#;<#=>?#EWHX#EWj#L#GA#Yv<#w#k#L #x#G#k#J#KL0 123455447489 9 0 0   0   4 z y 4 2{ 3 4 Nc | } 4 NN4 z c | ~ 4 f4 4 ! 5 ! " # % % 000000000000+,,0,,Q&%%&-/'%$&--&'*R/Q%h&&//($'&--)**R..)S00000000024740€ 0‚0 9 ƒ0 1 #34567#896:#„jH#B<#=F?#@…6#@4Z<#@A#F#B<#CDE#F#G5H#I6#J#u#L#0†‡0ˆ‰0Š‹Œ00Ž00Œ‘0ˆ’0 ‰“0 ” 0 •–—0ˆ˜ 09˜0 0•–—00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 4 12345 447489 90 0 0 4zy42{34Nc|}4zc|~4™N42še4fO344!5!"# +,,&. ) $-%&-). Q%'/$R'/% + , % Q % & ) R , 00000000024740,0,,'. (%0 0000000000000, *&-%- %'-*. ( , 1 ,1 #34567#896:#B<=>?#E›#œ67#ž=FJK>?kž= '/%?#G5H#ž=#k#'/%########4 4 Email : nghiepbt3@gmail.com 0 ÀÁ À®îÄÅÀÀ 0 «¬­®­¯°±­²³´µ°­¯°¶·¸¹­º­»¼½¾µ°­»¿À»­Á­íÄÅÆ­»¶Çµ°­º­»Èµ¶­ÉÊÆ­Ë´· 12345674484%9 0& 0 0& 4' 444!446"5"#$ .//( 0()0*)1 )(0()'0*( /./2(1 60 0000000000002/(+)&3(, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 8 4 0 & 1/4/)1 ' /4 $789:;$<=:>$?@ABC$DE$?@$@FGH$I9J$:HK:$@L$GHM:;$DE$NOP$QRM$ST$UV@$P$@W$$?@$AXC$@HY$ IEZ$?@$QRM$[HJ$\J]:$S^J$IE$GH_:;$̀J:H$?@$ST$GT$:;HJa`$bMP$:Hc@$Nd$B$ 123456e44849 0 0 0 4445fg44hij446"5"#$ .//(1 klm&q .//')&0'( 63(1 &63(3) 0000000000002//)1 '('360'() 60( 00000000054840//2// 6n&q0 //4)1 'mop'n /4 $789:;$<=:>$?@ABC$Sr@$M$d$BON$s$?@$ABC$GT$bt:;$uAPCduAMC$s$I9J$uA@CdX@v$w@$dxPdM$ $dx$Pd$BON$$@HRP$IRZ$?@$AXC$IE$;JyJ$?@$:EP$\z:;$G{GH$Sr@$NdGZQ@$|$@$$@HM}G$~$|$€$ 123456‚4484&9 0& 0 0 44!41ƒ3446"5"#$ 000000000000.//2//'(('30)&)1' 1&„%(3*)00000000000000000000000054840.//2//()113&'….//2//()113'&0 4 4 4 $789:;$<=:>$†JY:$S^J$?@$AXC$IY$?HyJ$$NMc@$HJa:$Q‡$vˆ$IE$@HRP$IEZ$IY$?HyJ$?@$ABC$DE`$$$$$$$$$$$$ NMc@$HJa:$Hz:;$S‰:;$@H_G$\ŠG$v$bt:;$‹v$$d$†v$$$$$$$$$$$ $123456Œ4849 0 0 0 44Ž43446"5"#&$ .//(1 &06 .//60 6 1 '+('0), ' //( ') 0000000000002//6 6 ' ' 0000000000000000000000000000054840//2// &&'360 //4(3')1 ) 3( //4)1 ' 0789:;$<=:>$‘cP$?@$ABC$’$?@$AXC$@R$S8“G$H?@$̀9J$s$@JY?$@”G$?@$ABC$’$?@$AXC$G•R$Ha$ `9J$@R$S8“G$Hz:;$S‰:;$@H_G$\ŠG$v$ 123456–4484&9 0 0& 0 44—4˜446"5"#$ .//) 0)1 ( 0&(0%(0' 0000000000002// 63('3 )1 '3)36000000000000000054840/./2//()113n6…/./2//()116'0 4v 4 4 0789:;$<=:>$?@$ABC$GT$bt:;$uAPCduANwBC$I9J$uA@C$d$@$w@$dx$PdNwB$$$$$$ 123456™4849 0 0 0 4š›4œ44—4˜446"5"#$ /.//(1 6 .//(&0ž)&3%()' 1 6 0000000000002/'(%0ž)%3'(3)1 n0000000000000000000000548402//)1 60 /4 /4 ' v 0789:;$<=:>$$Ÿr@$@$d$XP$$IE$@HY$A@wBC$$@W$?@$ABC$IEZ$?@$AXC$IE$QRM$ST$QL$b”:;$G{GH$ ;JyJ$G•R$?@$S :;$\ŠG$$$ 123456¡4849 0 0' 0 445¢4£ƒ¤446"5"#$ .//¥)'3(' 1 ( 06 1% 0 00000000054840/./2//()13 000000000000/2// )'06 4 % l§+ /4&¦l§+ ' (0')0¨,1 '¦ ' (0 )0',06 00 789:;$<=:>$$©@$GT$bt:;$uANX$C$d$uAPX$C$I9J$uA@C$d$ª@$ABw@C$ 4 4 Email : nghiepbt3@gmail.com 0 ÌÍ ÌκϺÐÑÌÌ 0 Ÿ ¡¢¡£¤¥¡¦§¨©¤¡£¤ª«¬­¡®¡¯°±²©¤¡¯³´¯¡µ¶¡·¡¸¹º¡¯ª»©¤¡®¡¯¼©ª¡½¾º¡¿¨« 12345674849 0 0 0 4444 !4"#$44%757&' 011*(.()/+)*.+)/( 2 00000000000031+)/), 2 *,/+* 00000000054840101311)*22660 4 M @ 14 0789:;'<=:>''?@'AB'CD:;'EFGH'I'EFJH'K9L'EF@H'I'@''N'O''''' 12345654849 0 0 0 4444PQ4R44%757&' 011)66/)*6S 2 *++/*6+ 00000000000031T*(/6,)/U2 +*(,)V,)+/,*+.6W00000000054840X 0YZ0 [0 14 0789:;'<=:>''?@'AB'CD:;'EF'GJH'I'EFJH'K9L'EF@H'I'@\'\'N'@'' 123456%4849 0 0 0 4444"!]4^44%757&' 011)+/*+ 2 6 011)2 + 011)2 66 1 0000000000001311 + --T 0000000005484011311 6-_11311 ++-0 114() /,).+-2.*V,)/6W 141*2 - 141*2 +c''e'f@'F\H'Kgh'f@'FOH'Kg'ij@'k'I'OG'lJ'm'K'I'OG'NJ0000000000 0789:;'<=:>''`abJ''\ Od 12345664849 0 0 0 4444 no424"p344%757&' , 0 111)2 ,/6 0111)2 + 011)(.+*2 *(.* 000000000000311V)+.*W 00000000548401311 ,,+.6_1311 ,,6 0 +, 2 , 0 14 114*2 + 114*2.,, 0789:;'<=:>''qj@'b'I'GMNJ'Mm'r'I'GlJ'm'A'I'M'Is'FbrIA''Ch'f@'FOHH00tu0f@'F\H0vg'f@''''''''''''' @wAa':ax:'@y'Aak:;'vg'b''lA''''''''00000000000000000 123456z4849 0 (0 0+ 4PPP44%757&' 00000000000001131(++))//++ {{..*)./*+ +2*+2+U/ +00000000054840011311)*22 ++0 4 14 0789:;'<=:>''|}:;'f@'F\H'K9L'f@'FOH'@b'i8~A'f@'9L'€bk'iB'i:a';L'abL'A‚:'Aƒ:;''' r„A'r…:;'†q`''rk:Jb‡hK€‡J''ˆ`‰'Š'N'MO'‹'ˆfŒŠ'N'M O'' 1234564849 0 0 +0 4' + + 01)2 6 0 .+)/* 2 S 000000000548401 00000000000001131+)* 311*2.6 4 14 )+.()/,/*, 2 S 0789:;'<=:>''`Ž'L:';L'@‘'A’b'J'@“'f@'F\H'Kg'f@'FOH'Is'J'I'l\' 123456”4849 0 0 0 4•044%77–—00' 011V6. 6+ W)2 + 00000000000011311 */6+,) 00000000054840011311)*226(+//+{,,0 114V6/ */,)W*2 { 14 0789:;'<=:>''˜™@'i‡'€bk'iB'AaLb'abL'Kš'A’b'af@'G'Kg'J'‹'|}:;'Aa“'abL'Kš'€bk' ‡aL'AaLb'@b'i8~A'a›'9L'‹'vœJ'f@F\H':ax:'K9L'f@'FOH'i8b'K'f@'i:;'Aœf'K9L'ž:'G‹J000 4 4 Email : nghiepbt3@gmail.com 0 ÀÁ ÂîĮÀÁÂÂ
- Xem thêm -