Tài liệu 222 nâng cao hiệu quả kd tại cty cp ăn uống ks hà tây

  • Số trang: 50 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 70 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Níc ta lµ mét níc ®ang ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®ang trong giai ®o¹n khëi ®éng, b¾t nhÞp víi nÒn kinh tÕ trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Trong t×nh h×nh ®ã, §¶ng vµ nhµ níc ta ®· vµ ®ang ®Ò ra nh÷ng ®êng lèi, chÝnh s¸ch nh»m ®a níc ta thµnh mét níc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸. Tõ n¨m 1986, chóng ta thùc hiÖn më cöa nÒn kinh tÕ víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý ®iÒu tiÕt cña nhµ níc. ChÝnh s¸ch ®óng ®¾n ®ã ®· lµm cho nÒn kinh tÕ tõng bíc thay ®æi bé mÆt, tèc ®é t¨ng trëng ph¸t triÓn kinh tÕ ngµy cµng cao, ®êi sèng nh©n d©n ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn. Tuy nhiªn nÕu so s¸nh nÒn kinh tÕ cña níc ta víi nÒn kinh tÕ cña c¸c níc trong khu vùc §«ng Nam ¸, ch©u ¸ vµ thÕ giíi th× kho¶ng c¸ch h·y cßn xa, do ®ã chóng ta cÇn ph¶i t¨ng cêng h¬n n÷a mäi biÖn ph¸p vµ chÝnh s¸ch phï hîp nhÊt nh»m ®Èy nhanh tèc ®é ph¸t triÓn ®Êt níc, thu hÑp dÇn kho¶ng c¸ch víi c¸c níc trªn thÕ giíi. Tèc ®é t¨ng trëng, ph¸t triÓn kinh tÕ sÏ nhanh nhÊt khi tõng bé phËn, tõng khu vùc, tõng tÕ bµo cña nÒn kinh tÕ biÕt khai th¸c triÖt ®Ó tiÒm n¨ng vµ thÕ m¹nh cña m×nh ®¹t hiÖu qu¶ tèi u. C¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kinh tÕ chÝnh lµ nh÷ng tÕ bµo t¹o nªn c¬ thÓ kinh tÕ. Chóng lµ c¬ së, nÒn t¶ng cña x· héi, chóng ®ãng vai trß cùc kú quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc. ChÝnh v× ®iÒu ®ã mµ em ®· chän ®Ò tµi "Mét sè ý kiÕn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn ¨n uèng kh¸ch s¹n Hµ T©y", víi mong muèn t×m hiÓu, nghiªn cøu tiÕp cËn, t×m ra vµ häc tËp nh÷ng ph¬ng híng, biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn ¨n uèng kh¸ch s¹n Hµ T©y. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù ®Þnh híng, dÉn d¾t, chØ b¶o cña thÇy gi¸o TrÇn Chu Toµn vµ sù gióp ®ì, t¹o mäi ®iÒu kiÖn cña c« Xu©n ë C«ng ty ®Ó em hoµn thµnh tèt nhÊt bµi viÕt nµy. Lêi cam ®oan T«i xin cam ®oan néi dung b¸o c¸o ®· viÕt lµ do b¶n th©n thùc hiÖn, kh«ng sao chÐp, c¾t ghÐp c¸c b¸o c¸o hoÆc luËn v¨n cña ngêi kh¸c, nÕu sai ph¹m, t«i xin chÞu kû luËt víi nhµ trêng. Hµ Néi, ngµy 5 th¸ng 5 n¨m 2001 Lª TrÇn Giang Ch¬ng I Lý luËn chung I/ Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn ¨n uèng kh¸ch s¹n Hµ T©y. - Thêi gian tríc n¨m 1980: C«ng ty cæ phÇn ¨n uèng kh¸ch s¹n Hµ T©y lµ mét ®¬n vÞ quèc doanh (c«ng ty cÊp 2) trùc thuéc Së th¬ng nghiÖp víi nhiÖm vô chøc n¨ng chñ yÕu tæng hîp n¾m b¾t nhu cÇu thÞ trêng vÒ ¨n uèng ®Ó chØ ®¹o trùc tiÕp mäi ho¹t ®éng kinh doanh ¨n uèng thuéc khu vùc kinh tÕ quèc doanh, thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch cña Së giao. - N¨m 1980: Thùc hiÖn chñ tr¬ng cña Uû ban nh©n d©n tØnh vÒ viÖc thµnh lËp c¸c C«ng ty cÊp 3 trùc thuéc Uû ban nh©n d©n HuyÖn, ThÞ x· qu¶n lý, c¸c cöa hµng ¨n uèng HuyÖn, ThÞ x· ®îc bµn giao cho C«ng ty cÊp 3 - Do vËy m¹ng líi kinh doanh cña C«ng ty cã phÇn thu hÑp l¹i. Nhng lµ mét C«ng ty cÊp 2 cña TØnh vÉn thùc hiÖn nhiÖm vô chñ yÕu: Trùc tiÕp chØ ®¹o qu¶n lý s¶n xuÊt - kinh doanh toµn bé c¸c cöa hµng ¨n uèng trªn ®Þa bµn thÞ x· Hµ §«ng, ®ång thêi cã tr¸ch nhiÖm gióp ®ì hç trî c¸c ®¬n vÞ ¨n uèng HuyÖn vÒ hµng ho¸ - kü thuËt chuyªn ngµnh theo ®óng chøc n¨ng cña C«ng ty cÊp 2. - N¨m 1988, C«ng ty ®îc tiÕp nhËn thªm mét bé phËn cña C«ng ty th¬ng nghiÖp thÞ x· Hµ §«ng. NhiÖm vô chøc n¨ng chñ yÕu cña C«ng ty trong thêi gian nµy lµ chØ ®¹o ho¹t ®éng kinh doanh ¨n uèng vµ dÞch vô th¬ng nghiÖp trªn ®Þa bµn thÞ x· Hµ §«ng. - N¨m 1989, C«ng ty ®îc Së Th¬ng nghiÖp cho t¸ch xÝ nghiÖp dÞch vô thµnh ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp trùc thuéc Së. C«ng ty ¨n uèng dÞch vô dîc ®æi tªn lµ: C«ng ty ¨n uèng kh¸ch s¹n Hµ S¬n B×nh. - Ngµy 28/4/1993 Uû ban nh©n d©n tØnh Hµ T©y cã quyÕt ®Þnh sè 200/Q§-UB thµnh lËp l¹i doanh nghiÖp nhµ níc cña C«ng ty ¨n uèng kh¸ch s¹n Hµ T©y víi vèn kinh doanh lµ 427 triÖu ®ång. - Ngµy 6/20/1994 Uû ban nh©n d©n tØnh cã quyÕt ®Þnh sè 432/Q§-UB s¸t nhËp xÝ nghiÖp liªn hiÖp Thanh niªn vµo C«ng ty ¨n uèng kh¸ch s¹n Hµ T©y. - Ngµy 26/10/1999, thùc hiÖn nghÞ ®Þnh 44/1998/N§-CP ngµy 29/6/1998 cña chÝnh phñ vÒ viÖc chuyÓn doanh nghiÖp Nhµ níc thµnh C«ng ty cæ phÇn vµ quyÕt ®Þnh sè 1136/Q§-UB cña Uû ban nh©n d©n tØnh Hµ T©y, C«ng ty ¨n uèng kh¸ch s¹n Hµ T©y ®îc chuyÓn thµnh C«ng ty cæ phÇn ¨n uèng kh¸ch s¹n Hµ T©y. II/ C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty cæ phÇn ¨n uèng kh¸ch s¹n Hµ T©y: S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty ¨n uèng kh¸ch s¹n Hµ T©y: §¹i héi cæ ®«ng Héi ®ång qu¶n trÞ Ban kiÓm so¸tÞ Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh Phßng nghiÖp vô tæ chøc hµnh chÝnh Phßng kÕ to¸n tµi vô Nhµ hµng ¨n uèng kh¸ch s¹n CÇu Am Cöa hµng ¨n uèng Quang Trung Cöa hµng dÞch vô bÕn xe C¸c quÇy b¸n bu«n II.1. §¹i héi cæ ®«ng: Lµ c¬ quan cao nhÊt cña C«ng ty cæ phÇn ¨n uèng kh¸ch s¹n Hµ T©y, §¹i héi cæ ®«ng bao gåm 104 thµnh viªn, ®¹i héi cæ ®«ng gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò sau: a) Th«ng qua quyÕt ®Þnh vÒ ph¬ng híng ®Çu t vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. b) Th«ng qua quyÕt ®Þnh ®Çu t liªn doanh cña C«ng ty. c) Th«ng qua ph¬ng ¸n kinh doanh hµng n¨m, 5 n¨m cña C«ng ty. d) Th«ng qua c¸c b¶n tæng kÕt n¨m tµi chÝnh cña C«ng ty. e) QuyÕt ®Þnh gi¶i ph¸p kh¾c phôc c¸c biÕn ®éng lín vÒ tµi chÝnh cña C«ng ty. g) QuyÕt ®Þnh thµnh lËp, gi¶i thÓ c¸c chi nh¸nh v¨n phßng ®Þa diÖn cña C«ng ty. h) BÇu, th¶i, miÔn c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t vµ æn ®Þnh møc thï lao, c¸c quyÒn lîi kh¸c cho nh÷ng ngêi ®ã. i) QuyÕt ®Þnh viÖc t¨ng hoÆc gi¶m vèn ®iÒu lÖ. k) QuyÕt ®Þnh ®èi tîng mua cæ phiÕu hoÆc tr¸i phiÕu, sè lîng vµ c¬ cÊu cæ phiÕu, tr¸i phiÕu cña mçi ®ît ph¸t hµnh. l) Xem xÐt sai ph¹m vµ h×nh thøc xö lý ®èi víi thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t, Gi¸m ®èc C«ng ty lµm thiÖt h¹i cho C«ng ty. m) QuyÕt ®Þnh gia h¹n ho¹t ®éng, gi¶i thÓ hoÆc ph¸ s¶n C«ng ty. II.2. Héi ®ång qu¶n trÞ: Lµ c¬ quan qu¶n lý C«ng ty, cã toµn quyÒn nh©n danh C«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých, quyÒn lîi cña C«ng ty, trõ nh÷ng trêng hîp thuéc thÈm quyÒn cña §¹i héi cæ ®«ng. Héi ®ång qu¶n trÞ cña C«ng ty bao gåm 5 thµnh viªn lµ: Chñ tÞch, Phã chñ tÞch vµ c¸c thµnh viªn kh¸c. Héi ®ång qu¶n trÞ cña C«ng ty cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau: a) Héi ®ång qu¶n trÞ cã quyÒn nh©n danh C«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých, quyÒn lîi, nghÜa vô cña C«ng ty phï hîp víi ph¸p luËt, trõ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña §¹i héi cæ ®«ng. b) Héi ®ång qu¶n trÞ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc §¹i héi cæ ®«ng vÒ viÖc qu¶n trÞ C«ng ty theo ®iÒu lÖ, nghÞ quyÕt cña §¹i héi cæ ®«ng vµ ph¸p luËt. c) Tr×nh §¹i héi cæ ®«ng quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò: Më réng hoÆc thay ®æi ph¬ng ¸n ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh; Vay tiÒn ®Ó ®Çu t ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. Ph¸t hµnh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu. Nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c ph¶i th«ng qua §¹i héi cæ ®«ng. d) QuyÕt ®Þnh ph¬ng ¸n tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh C«ng ty. e) Bæ nhiÖm vµ b·i miÔn c¸c chøc danh Gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc, kÕ to¸n trëng, ®¹i diÖn chi nh¸nh, trëng c¸c bé phËn nghiÖp vô cña C«ng ty. II.3. Ban kiÓm so¸t: Ban kiÓm so¸t cña C«ng ty bao gåm 3 thµnh viªn, do §¹i héi cæ ®«ng bÇu, trong ®ã ph¶i cã Ýt nhÊt mét kiÓm so¸t viªn cã chuyªn m«n vÒ tµi chÝnh kÕ to¸n. Ban kiÓm so¸t bÇu 1 thµnh viªn lµm kiÓm so¸t trëng, cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau: a) KiÓm tra tÝnh hîp lý hîp ph¸p trong qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh, trong ghi chÐp sæ kÕ to¸n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh. b) ThÈm ®Þnh b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m cña C«ng ty. KiÓm tra tõng vÊn ®Ò cô thÓ cã liªn quan ®Õn tµi chÝnh, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña C«ng ty khi xÐt thÊy cÇn thiÕt hoÆc theo quyÕt ®Þnh cña §¹i héi cæ ®«ng, theo yªu cÇu cña cæ ®«ng, nh cæ ®«ng ®· quy ®Þnh. c) Thêng xuyªn b¸o c¸o víi Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng. Tham kh¶o ý kiÕn cña Héi ®ång qu¶n trÞ tríc khi tr×nh b¸o c¸o, kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ lªn §¹i héi cæ ®«ng. d) B¸o c¸o tríc §¹i héi cæ ®«ng vÒ tÝnh chÝnh x¸c, trung thùc hîp ph¸p cña viÖc ghi chÐp, lu gi÷ chøng tõ vµ lËp sæ kÕ to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh, c¸c b¸o c¸o kh¸c cña C«ng ty. TÝnh trung thùc, hîp ph¸p trong qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña C«ng ty. e) KiÕn nghÞ biÖn ph¸p bæ sung, söa ®æi, c¶i tiÕn c¬ cÊu qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. f) Yªu cÇu Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ triÖu tËp §¹i héi cæ ®«ng bÊt thêng theo quy ®Þnh trong ®iÒu lÖ C«ng ty. II.4. Gi¸m ®èc C«ng ty: Lµ ngêi trùc tiÕp ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng thêng ngµy cña C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nhiÖm vô ®îc giao. Gi¸m ®èc C«ng ty cã thÓ do Héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm hoÆc thuª ngêi ngoµi lµm nhng ph¶i ®îc Ýt nhÊt 3/5 sè thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ nhÊt trÝ. Gióp viÖc Gi¸m ®èc cã thÓ cã c¸c Phã gi¸m ®èc, kÕ to¸n trëng, c¸c trëng phßng nghiÖp vô vµ c¸c trëng phßng c¸c bé phËn chuyªn m«n. Gi¸m ®èc C«ng ty cã c¸c quyÒn h¹n vµ nhiÖm vô sau: a) Lµ ngêi ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña C«ng ty trong mäi quan hÖ giao dÞch. b) QuyÕt ®Þnh tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn mäi ho¹t ®éng hµng ngµy cña C«ng ty. c) Tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh vµ ph¬ng ¸n ®Çu t cña C«ng ty khi ®· ®îc §¹i héi cæ ®«ng th«ng qua vµ ngêi ®¹i diÖn phÇn vèn nhµ níc trong C«ng ty chÊp thuËn. d) TuyÓn dông vµ bè trÝ sö dông lao ®éng, quyÕt ®Þnh møc l¬ng vµ phô cÊp ®èi víi ngêi lao ®éng trong C«ng ty theo quy chÕ qu¶n lý néi bé C«ng ty vµ quy ®Þnh cña ph¸p luËt lao ®éng. e) §Ò nghÞ häp Héi ®ång qu¶n trÞ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 trong ®iÒu lÖ cña C«ng ty. f) §iÒu hµnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty theo nghÞ quyÕt, quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ, §¹i héi cæ ®«ng, ®iÒu lÖ C«ng ty vµ ph¸p luËt hiÖn hµnh. g) B¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn theo ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh ®· ®îc Héi ®ång qu¶n trÞ tr×nh §¹i héi cæ ®«ng th«ng qua. II.5. Phßng nghiÖp vô - tæ chøc hµnh chÝnh lµ phßng bao gåm 5 ngêi, cã 2 kh©u lµ tæ chøc hµnh chÝnh - lao ®éng tiÒn l¬ng vµ nghiÖp vô kinh doanh. a) Tæ chøc hµnh chÝnh - lao ®éng tiÒn l¬ng: Lµ bé phËn tham mu gióp viÖc Gi¸m ®èc thùc hiÖn triÓn khai c¸c ch¬ng tr×nh c«ng t¸c vÒ tæ chøc hµnh chÝnh vµ lao ®éng tiÒn l¬ng, theo dâi gióp ®ì c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc thùc hiÖn tèt néi dung c«ng t¸c trªn. NhiÖm vô cô thÓ: - Bè trÝ s¾p xÕp lao ®éng hîp lý theo tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n trong c¸c kh©u trong toµn C«ng ty. - Theo dâi viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô cô thÓ cña tõng lao ®éng trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ s¶n xuÊt kinh doanh phôc vô. - Qu¶n lý hå s¬, thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chÕ ®é cña nhµ níc ®èi víi lao ®éng trong ®¬n vÞ nh: ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é, n©ng bËc l¬ng, thi ®ua khen thëng, kû luËt, chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, hu trÝ, nghØ viÖc... - Híng dÉn c¸c ®¬n vÞ trong c«ng t¸c tr¶ l¬ng, b×nh l¬ng cho phï hîp. - Tham mu gióp viÖc Gi¸m ®èc trong kh©u tuyÓn dông nh©n viªn, ®iÒu ®éng bè trÝ lao ®éng, phï hîp theo yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng bé phËn, ®¬n vÞ, quÇy tæ, ®µo t¹o c¸n bé kÕ cËn, quy ho¹ch c¸n bé, bæ sung lý lÞch, sæ b¶o hiÓm x· héi... - Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c v¨n th ®¸nh m¸y, c«ng v¨n ®i ®Õn, qu¶n lý tèt c«ng t¸c tiÒn mÆt, quü cña C«ng ty... - Tham gia tæ c«ng t¸c x©y dùng ph¬ng ¸n tr¶ l¬ng, qu¶n lý vµ sö dông quü l¬ng cña C«ng ty. §¶m b¶o chÕ ®é vµ t×nh h×nh thùc hiÖn ®¬n vÞ. b) NghiÖp vô kinh doanh: lµ kh©u nghiÖp vô tham mu cho gi¸m ®èc trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh, ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, vËt t hµng ho¸ phôc vô trong kh©u s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. NhiÖm vô cô thÓ: - LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hµng quý theo ph¬ng ¸n cña c«ng ty, c¨n cø kÕ ho¹ch ®· ®îc duyÖt chñ ®éng t×m nguån hµng, theo dâi hîp ®ång kinh tÕ ®èi víi nh÷ng mÆt hµng æn ®Þnh, tæ chøc tiÕp nhËn hµng ho¸ vËt t phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh. - Theo dâi ®«n ®èc kiÓm tra, tæng hîp t×nh h×nh triÓn khai vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ, quÇy tæ, thêng xuyªn ph¶n ¸nh, b¸o c¸o ®Ò xuÊt víi gi¸m ®èc nh÷ng víng m¾c trong kinh doanh vµ biÖn ph¸p th¸o gì khã kh¨n. - LËp kÕ ho¹ch, theo dâi trang thiÕt bÞ, dông cô, söa ch÷a, mua s¾m c«ng cô dông cô b¶o ®¶m phôc vô v¨n minh lÞch sö. - Thêng xuyªn kiÓm tra n¾m b¾t t×nh h×nh thùc hiÖn vÒ c«ng thøc, gi¸ c¶, vÖ sinh v¨n minh th¬ng nghiÖp. II.6. Phßng kÕ to¸n tµi vô: Lµ phßng nghiÖp vô tham mu cho gi¸m ®èc táng lÜnh vùc kÕ to¸n tµi chÝnh phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, bao gåm 4 thµnh viªn. NhiÖm vô cô thÓ: - LËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh theo ®Þnh kú quý, n¨m - Tr×nh gi¸m ®èc duyÖt ®Ó thùc hiÖn. - Theo dâi, ®«n ®èc, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn tµi chÝnh kÕ to¸n cña c¸c kh©u, cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. - Híng dÉn nghiÖp vô chuyªn m«n cho nh©n viªn kÕ to¸n cña 3 ®¬n vÞ c¬ së trùc thuéc C«ng ty. - Tæ chøc thùc hiÖn nghiªm tóc chÕ ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n do Bé tµi chÝnh ban hµnh. - H¹ch to¸n ®Çy ®ñ chÝnh x¸c c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo chÕ ®é nhµ níc quy ®Þnh. - Phèi hîp phßng nghiÖp vô kinh doanh theo dâi ®«n ®èc, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ, c¸c kho¶ng t¹m øng, thanh to¸n chËm. - Tæ chøc h¹ch to¸n chÝnh x¸c c¸c kho¶n thu, tr¶, ®Þnh kú, kiÓm kª quü tiÒn mÆt, cã biÖn ph¸p xö lý cô thÓ, tr¸nh thÊt tho¸t chiÕm dông vèn... - §Þnh kú kiÓm kª vËt t, hµng ho¸, tµi s¶n theo chÕ ®é hiÖn hµnh. - KÕt hîp víi phßng tæ chøc hµnh chÝnh, nghiÖp vô kinh doanh thùc hiÖn tèt viÖc trang bÞ b¶o hé lao ®éng, ®¶m b¶o chÕ ®é chÝnh s¸ch. - TÝnh to¸n quü tiÒn l¬ng hµng th¸ng cho c¸c ®¬n vÞ. II.7. C¸c cöa hµng kinh doanh ¨n uèng vµ dÞch vô, c¸c trung t©m b¸n bu«n trùc thuéc C«ng ty: Lµ nh÷ng ®¬n vÞ trùc tiÕp thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh tæ chøc chÕ biÕn ¨n uèng, phôc vô vµ c¸c nghiÖp vô dÞch vô theo chøc n¨ng ngµnh nghÒ. NhiÖm vô cô thÓ: - Qu¶n lý sö dông ®éi ngò lao ®éng, c¬ së vËt chÊt, tµi s¶n thuéc C«ng ty ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh ®¶m b¶o n¨ng suÊt lao ®éng, hiÖu qu¶ kinh tÕ. + TriÓn khai tæ chøc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hµng th¸ng, quý ®· ®îc C«ng ty th«ng b¸o. + Tæ chøc lao ®éng hîp lý trong c¸c kh©u kinh doanh cña ®¬n vÞ. + Më réng thÞ trêng tiªu thô, khai th¸c nguån hµng chÕ biÕn, ®¶m b¶o chÊt lîng. + Më sæ s¸ch theo dâi ph¶n ¸nh trung thùc kÞp thêi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ, ®¶m b¶o nguyªn t¾c chÕ ®é. + Thùc hiÖn tè chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª, quyÕt to¸n, thùc hiÖn tèt c¸c c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh t¹i ®¬n vÞ. + Tæ chøc tèt c¸c phong trµo thi ®ua, thùc hiÖn nghiªm tóc quy chÕ. - Tæ chøc b¶o vÖ ®¶m b¶o an ninh, an toµn vËt t hµng ho¸, kho tµng, an toµn phßng ch¸y ch÷a ch¸y, an toµn lao ®éng... - Hµng th¸ng tÝnh to¸n vµ quyÕt to¸n ho¹t ®éng kinh doanh, hiÖu qu¶ kinh tÕ, møc l¬ng ®îc hëng cña tõng quÇy tæ, c¸ nh©n, th«ng b¸o cho ngêi lao ®éng trong ®¬n vÞ biÕt. III. C¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty §©y lµ nh÷ng chØ tiªu ph¶n ¸nh t×nh h×nh kinh doanh cña C«ng ty, bao gåm nh÷ng chØ tiªu sau: - Tæng doanh thu hµng n¨m: Lµ toµn bé nh÷ng kho¶n tiÒn thu ®îc trong n¨m cña C«ng ty tõ ho¹t ®éng kinh doanh, bao gåm doanh thu chuyÓn bµn, doanh thu tù chÕ vµ doanh thu tõ c¸c ho¹t ®éng kh¸c. + Doanh thu tù chÕ: lµ doanh thu tõ ho¹t ®éng chÕ biÕn c¸c mãn ¨n phôc vô nhu cÇu ¨n uèng t¹i c¸c cöa hµng ¨n uèng cña C«ng ty. + Doanh thu chuyÓn bµn: lµ doanh thu tõ ho¹t ®éng kinh doanh b¸n bu«n cña C«ng ty. - L·i gép: lµ doanh thu thuÇn sau khi trõ ®i gi¸ vèn hµng b¸n. + Doanh thu thuÇn: Lµ doanh thu b¸n hµng sau khi ®· trõ ®i c¸c kho¶n ®Þnh gi¶m trõ, vµ thuÕ VAT, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®Çu ra. - Tæng chi phÝ: lµ toµn bé c¸c hao phÝ vÒ vËt chÊt vµ lao ®éng ®îc biÓu hiÖn b»ng tiÒn mµ C«ng ty ph¶i bá ra ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh trong n¨m: - ThuÕ: Lµ mét kho¶n chi cña C«ng ty cho ng©n s¸ch nhµ níc do ho¹t ®éng kinh doanh. - L¬ng b×nh qu©n: Lµ thu nhËp trong th¸ng tÝnh b×nh qu©n ®èi víi toµn thÓ c¸n bé, lao ®éng trong C«ng ty. - Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ: lµ lîi nhuËn cha tÝnh thuÕ hay lîi nhuËn chÞu thuÕ. - Tû suÊt lîi nhuËn tríc thuÕ trªn vèn: §©y lµ chØ tiªu dïng ®Ó tÝnh xem 1 ®ång vèn sinh ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn tríc thuÕ. IV. Nh÷ng ho¹t ®éng qu¶n lý, ®iÒu hµnh cña C«ng ty IV.1. M« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty - Bé m¸y qu¶n lý C«ng ty lµ Héi ®ång qu¶n trÞ, trong ®ã cã Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ. - Gi¸m ®èc C«ng ty lµ ngêi thay mÆt Héi ®ång qu¶n trÞ l·nh ®¹o, ®iÒu hµnh toµn diÖn mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty theo nghÞ quyÕt cña Héi ®ång qu¶n trÞ vµ ph¸p luËt. Gi¸m ®èc cã Phã gi¸m vµ kÕ to¸n trëng gióp viÖc. IV.2. Quan hÖ c«ng t¸c vµ lÒ lèi lµm viÖc - Gi¸m ®èc lµ ngêi ®iÒu hµnh toµn diÖn xuyªn suèt. - Bé phËn tham mu gióp viÖc cho Gi¸m ®èc lµ: Phã gi¸m ®èc, kÕ to¸n trëng, trëng c¸c phßng ban, ®¬n vÞ. - Quan hÖ gi÷a c¸c phßng ban C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc lµ quan hÖ phèi hîp ®Ó thùc hiÖn tèt chøc n¨ng, nhiÖm vô Gi¸m ®èc giao, thùc hiÖn th¾ng lîi toµn C«ng ty. - Qu¸ tr×nh triÓn khai c¸c ch¬ng tr×nh c«ng t¸c cña C«ng ty: c¸c phßng ban vµ c¸c ®¬n vÞ phèi kÕt hîp ®Ó t×m mäi biÖn ph¸p gi¶i quyÕt - ®¶m b¶o môc tiªu phÊn ®Êu x©y dùng C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn. IV.3. C«ng t¸c qu¶n lý: - Toµn c«ng ty lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp. - C¸c ®¬n vÞ c¬ së h¹ch to¸n phô thuéc. - C¨n cø chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh vµ yªu cÇu c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ cña C«ng ty, Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ¸p dông m« h×nh: "Tæ chøc kÕ to¸n võa tËp trung võa ph©n t¸n". Trong ®ã h×nh thøc tËp trung ë kh©u nghiÖp vô kinh doanh, h×nh thøc ph©n t¸n ë cöa hµng ¨n uèng CÇu Am, cöa hµng ¨n uèng Quang Trung, cöa hµng ¨n uèng dÞch vô bÕn xe. - Phßng kÕ to¸n C«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o xuyªn suèt hÖ thèng kÕ to¸n trong toµn C«ng ty. + C¸c ®¬n vÞ c¬ së ®Òu cã kÕ to¸n theo dâi mäi ho¹t ®éng kinh tÕ ph¸t sinh. Tuú theo m« h×nh kinh doanh, quy m« m¹ng líi cña tõng ®¬n vÞ, C«ng ty ®Þnh liÖu sè lîng kÕ to¸n ë ®¬n vÞ 1-4 ngêi. - C«ng t¸c qu¶n lý vèn tËp trung víi môc tiªu: Sö dông vèn ®óng môc ®Ých, hiÖu qu¶, an toµn vµ ph¸t triÓn. IV.4. C«ng t¸c kÕ ho¹ch - ®Þnh møc kho¸n - tr¶ l¬ng - C«ng ty tiÕn hµnh x©y dùng: kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hµng n¨m vµ cô thÓ tõng quý giao ®Õn tõng ®¬n vÞ c¬ së. + C¸c ®¬n vÞ giao cho tõng quÇy tæ, c¸ nh©n ngêi lao ®éng ®Ó thùc hiÖn. + X©y dùng vµ giao kÕ ho¹ch: TÝnh ®óng, ®ñ, phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ, ®¶m b¶o yªu cÇu, nhiÖm vô ph¸t triÓn chung toµn C«ng ty. - Ph¬ng thøc kho¸n - tr¶ l¬ng. + Ph¬ng thøc kho¸n - tr¶ l¬ng ®îc ¸p dông g¾n víi hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng cã n¨ng suÊt - hiÖu qu¶ cao. + VÒ ph¬ng ch©m chØ ®¹o: T¨ng cêng më réng kho¸n qu¶n tËp trung trong ph¹m vi toµn C«ng ty, kho¸n gän chØ lµ t¹m thêi, lµ biÖn ph¸p t×nh thÕ. + Tuú t×nh h×nh thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh trong tõng thêi ®iÓm - C«ng ty chØ ®¹o: ¸p dông h×nh thøc kho¸n qu¶n tËp trung ë tõng ®¬n vÞ, tõng mÆt hµng. Tríc m¾t, ¸p dông kho¸n qu¶n tËp trung ë ®¬n vÞ träng ®iÓm vµ nh÷ng mÆt hµng mòi nhän chñ yÕu. - C«ng ty kho¸n cho c¸c ®¬n vÞ, ®¬n vÞ kho¸n cho quÇy tæ. + Mçi h×nh thøc kho¸n g¾n víi c¬ chÕ kinh doanh qu¶n lý vµ h×nh thøc tr¶ l¬ng cô thÓ. IV.5. C«ng t¸c qu¶n lý sö dông - ®iÒu ®éng lao ®éng. - Gi¸m ®èc lµ ngêi ký hîp ®ång tuyÓn dông lao ®éng vµ thanh lý hîp ®ång lao ®éng. + ViÖc tuyÓn dông lao ®éng theo yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh vµ tiªu chuÈn tuyÓn dông cña ®iÒu lÖ. + Ký hîp ®ång vµ thanh lý hîp ®ång lao ®éng: theo luËt lao ®éng vµ quy chÕ C«ng ty. IV.6. ChÕ ®é sinh ho¹t héi häp: IV.6.1. C¸c cöa hµng: Häp 1 th¸ng 1 lÇn vµo c¸c ngµy 24 hoÆc 25 hµng th¸ng - sau khi cã quyÕt ®Þnh chia l¬ng toµn C«ng ty. Néi dung chñ yÕu: - Th«ng b¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh thøc cña ®¬n vÞ th¸ng tríc - thèng nhÊt ph¬ng ¸n chia l¬ng cho tõng quÇy tæ, c¸ nh©n ngêi lao ®éng. - Th«ng b¸o tiÕn ®é kinh doanh th¸ng nµy, kiÓm ®iÓm nh÷ng viÖc ®· lµm th¸ng tríc, viÖc chÊp hµnh quy chÕ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. - Phæ biÕn ch¬ng tr×nh c«ng t¸c th¸ng sau. - Häc tËp mét sè chÝnh s¸ch chÕ ®é ra trong th¸ng. IV.6.2. C«ng ty - Duy tr× chÕ ®é giao lu ®Þnh kú vµo 20 hoÆc 21 hµng th¸ng. Thµnh phÇn: Gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc, kÕ to¸n trëng, Trëng, Phã c¸c phßng. Néi dung: c¸c phßng ph¶n ¸nh kÕt qu¶ c«ng t¸c kú tíc, khã kh¨n, víng m¾c. + Tæ c«ng t¸c b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh th¸ng tríc vµ ph¬ng ¸n chia l¬ng. + Phæ biÕn ch¬ng tr×nh c«ng t¸c th¸ng sau. + Phæ biÕn c¸c chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña C«ng ty. + Gi¸m ®èc chñ tr× cuéc häp. - Vµo ngµy 22 hµng th¸ng C«ng ty tæ chøc häp. Thµnh phÇn: Gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc, Trëng, Phã phßng ®¬n vÞ, tæ trëng kÕ to¸n ®¬n vÞ. Néi dung: Tæ c«ng t¸c th«ng b¸o kÕt qu¶ kinh doanh th¸ng tríc cña toµn C«ng ty vµ tõng ®¬n vÞ. + QuyÕt ®Þnh chia l¬ng kú 2 th¸ng tríc theo ph¬ng ¸n. + C¸c ®¬n vÞ: B¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh th¸ng tríc, tiÕn hµnh thùc hiÖn ch¬ng tr×nh c«ng t¸c cña C«ng ty, ph¶n ¸nh khã kh¨n, víng m¾c, kiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt. + Nghe phæ biÕn ch¬ng tr×nh c«ng t¸c th¸ng sau. + Phæ biÕn nh÷ng chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc. + Gi¸m ®èc chñ tr× cuéc häp. + Tæ chøc ghi nghÞ quyÕt cuéc häp. IV.6.3. L·nh ®¹o c«ng ty: Héi ®ång qu¶n trÞ, Gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng: Mçi quý häp mét lÇn vµo th¸ng ®Çu quý sau. Néi dung: - Gi¸m ®èc th«ng b¸o kÕt qu¶ c«ng t¸c quý tríc, kÕ ho¹ch, biÖn ph¸p c«ng t¸c quý sau. - Bµn vµ quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò lín cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng c«ng ty. + Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ chñ tr× cuéc häp, mét thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ ghi nghÞ quyÕt sæ, tæng kÕt. IV.6.4. S¬ tæng kÕt - 6 th¸ng s¬ kÕt mét lÇn. - C¶ n¨m tæng kÕt mét lÇn. Gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh cô thÓ vÒ thµnh phÇn, thêi gian, ®Þa ®iÓm. Sæ nghÞ quyÕt häp giao ban, häp l·nh ®¹o cña C«ng ty lµ tµi liÖu mËt. Sau mçi lÇn häp th ký cuéc häp nép sæ nghÞ quyÕt cho Gi¸m ®èc. IV.6.5. ChÕ ®é b¸o c¸o - Ngµy 25/12 hµng n¨m, C«ng ty giao kÕ ho¹ch cña n¨m vµ kÕ ho¹ch quý I cña n¨m tíi cho ®¬n vÞ trùc thuéc. - C¸c cöa hµng, phßng tæ chøc - nghiÖp vô kinh doanh: c¨n cø kÕ ho¹ch C«ng ty giao, c¨n cø t×nh h×nh thùc tÕ, tiÕn hµnh giao kÕ ho¹ch cho tõng quÇy tæ cô thÓ cña ®¬n vÞ m×nh vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch. §ång thêi göi kÕ ho¹ch cña ®¬n vÞ vÒ C«ng ty vµo ngµy ®Çu quý. - Phßng tæ chøc - nghiÖp vô kinh doanh: C¨n cø kÕ ho¹ch C«ng ty, tæ chøc khai th¸c nguån hµng kinh doanh, më réng thÞ trêng tiªu thô. Dù kiÕn kÕ ho¹ch mua hµng quý ®Ó phßng kÕ to¸n lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh. - Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh. Tæng hîp t×nh h×nh thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh hµng th¸ng - ph¶n ¸nh b¸o c¸o sæ theo ®Þnh kú vµ ph¶n ¸nh trong kú häp giao lu C«ng ty. KÕ ho¹ch tµi chÝnh: - C¨n cø kÕ ho¹ch lu chuyÓn hµng ho¸ C«ng ty - kÕ ho¹ch mua s¾m c«ng cô, dông cô, kÕ ho¹ch söa ch÷a, kÕ ho¹ch x©y dùng c¬ b¶n. B¸o c¸o ®Þnh kú: - ChiÒu ngµy 11, 21, 31 hµng th¸ng, trëng phßng kÕ to¸n b¸o c¸o t×nh h×nh tµi chÝnh C«ng ty víi Gi¸m ®èc. IV.7. So¹n th¶o v¨n b¶n: - Trëng, phã phßng C«ng ty ®îc Gi¸m ®èc giao nhiÖm vô so¹n th¶o v¨n b¶n, b¸o c¸o, c«ng v¨n theo nghiÖp vô chuyªn m«n cô thÓ, ph¶i khÈn tr¬ng thùc hiÖn viÕt theo néi dung, thêi gian quy ®Þnh. Sau ®ã ph¶i xÐt l¹i, rµ so¸t cÈn thËn vµ ký tªn vµo v¨n b¶n dù th¶o tríc khi tr×nh Gi¸m ®èc duyÖt. + C¸c phßng ban ph¶i cã c«ng v¨n lu t¹i phßng. - Nh©n viªn v¨n th cã tr¸ch nhiÖm ®¸nh m¸y in Ên c«ng v¨n ®· ®îc Gi¸m ®èc hoÆc ngêi ®îc Gi¸m ®èc uû quyÒn ký duyÖt. + Khi tr×nh l·nh ®¹o ký chÝnh thøc ph¶i lÊy ch÷ ký t¾t cña trëng, phã phßng ngêi dù th¶o v¨n b¶n, ®ång thêi göi c¶ b¶n th¶o vµ b¶n chÝnh thøc ®Ó Gi¸m ®èc kiÓm tra tríc khi ký. - C«ng v¨n b¸o c¸o khi Gi¸m ®èc duyÖt chÝnh thøc ph¶i vµo sæ, sæ c«ng v¨n, ngµy, th¸ng, n¨m, ®ång thêi vµo sæ c«ng v¨n ®i. Khi göi c«ng v¨n ®i ph¶i lÊy ch÷ ký cña ngêi nhËn c«ng v¨n. - Nh©n viªn v¨n th cã tr¸ch nhiÖm tiÕp nhËn c«ng v¨n, t liÖu, b¸o th× do bu ®iÖn hoÆc c¸ nh©n göi C«ng ty. - Gi¸m ®èc chuyÓn c«ng v¨n cho v¨n th göi cho c¸ nh©n hoÆc ®¬n vÞ theo chØ ®Þnh cña Gi¸m ®èc, ngêi nhËn c«ng v¨n ph¶i ký vµo sæ c«ng v¨n. - §¬n vÞ, c¸ nh©n nµo ®Ó thÊt l¹c, mÊt c«ng v¨n, tµi liÖu ph¶i xö lý kû luËt. IV.8. Quy ®Þnh vÒ tiÕp kh¸ch: - Kh¸ch ®Õn lµm viÖc víi C«ng ty, nh©n viªn v¨n th tiÕp t¹i phßng tæ chøc hµnh chÝnh C«ng ty. Yªu cÇu kh¸ch tr×nh giÊy giíi thiÖu vµ t×m hiÓu hä tªn, c¬ quan, néi dung kh¸ch ®Õn lµm viÖc, b¸o c¸o Gi¸m ®èc cã kh¸ch, kh«ng ®Ó kh¸ch tù ®éng lªn phßng Gi¸m ®èc. - Kh¸ch cña phßng, ®¬n vÞ nµo do phßng ®ã tiÕp t¹i phßng lµm viÖc cña m×nh. - Kh¸ch yªu cÇu cung cÊp th«ng tin vÒ ho¹t ®éng cña C«ng ty th× ph¶i thùc hiÖn quy chÕ vÒ cung cÊp th«ng tin. Ch¬ng II Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m qua I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung C«ng ty cæ phÇn ¨n uèng kh¸ch s¹n Hµ T©y cã 104 lao ®éng, cã chøc n¨ng nhiÖm vô lµ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh theo ngµnh hµng: ¨n uèng, dÞch vô, kh¸ch s¹n, kinh doanh th¬ng m¹i tæng hîp. Tæ chøc b¸n bu«n b¸n lÎ c¸c mÆt hµng thùc phÈm c«ng nghiÖp nh rîu, bia, b¸nh kÑo, ®êng s÷a, thuèc l¸, c¸c mÆt hµng c«ng nghÖ thùc phÈm, mü phÈm... s¶n xuÊt b¸nh trung thu, møt tÕt. Ngµnh hµng träng t©m chñ yÕu cña C«ng ty lµ kinh doanh ¨n uèng, dÞch vô, kh¸ch s¹n, trong ®ã träng ®iÓm lµ cöa hµng ¨n uèng CÇu Am. Cöa hµng ¨n uèng CÇu Am: lµ cöa hµng träng ®iÓm cña C«ng ty vÒ mäi mÆt, lµ n¬i tËp trung phÇn lín vèn, c¬ së vËt chÊt, lao ®éng trong C«ng ty. Nhµ hµng phôc vô ¨n uèng cao cÊp, ®Æc s¶n, tiÖc ®Æt cã c«ng suÊt lín 600 ghÕ ngåi, cã phßng häp, phßng h¸t Karaokª, phßng nghØ, vµ phßng ¨n, nhµ hµng khang trang lÞch sù, tiÖn nghi ®Ñp, phï hîp ®îc kh¸ch mÕn mé. Cöa hµng ¨n uèng Quang Trung: lµ cöa hµng kinh doanh ¨n uèng vµ kinh doanh th¬ng m¹i. Cöa hµng bao gåm mét sè tæ phôc vô ¨n uèng b×nh d©n, lµm bia h¬i gi¶i kh¸t, vµ kinh doanh c¸c mÆt hµng b¸n bu«n b¸n lÎ nh rîu, bia, thuèc l¸... Lµ ®¬n vÞ cã m¹ng líi kinh doanh réng song kh«ng æn ®Þnh. Cöa hµng ¨n uèng bÕn xe: Lµ ®¬n vÞ chuyÓn ®æi tõ xëng s¶n xuÊt bia n¨m 1999 thµnh cöa hµng ¨n uèng dÞch vô tæng hîp bÕn xe, bao gåm kinh doanh c¸c mÆt hµng ¨n uèng b×nh d©n, dÞch vô nghØ trä, c¸c quÇy b¸n bia, tr«ng göi xe m¸y... C¸c quÇy b¸n bu«n: lµ ®¬n vÞ b¸n bu«n, b¸n lÎ c¸c mÆt hµng l¬ng thùc, thùc phÈm c«ng nghiÖp, trong nhiÒu n¨m qua nh©n kinh doanh b¸n bu«n lu«n lµ kh©u kinh doanh cã hiÖu qu¶ nhµ, c¸c mÆt hµng kinh doanh truyÒn thèng, chñ yÕu lµ bia chai, bia lon c¸c lo¹i (trong ®ã bia Hµ Néi lµ bia chñ yÕu), rîu chai c¸c lo¹i (rîu vang Th¨ng Long chiÕm chñ yÕu), níc gi¶i kh¸t, hµng n«ng s¶n thùc phÈm nh ®êng, s÷a... VÒ ngµnh hµng s¶n xuÊt: C«ng ty vÉn tiÕp tôc duy tr× ph¸t triÓn ngµnh hµng s½n cã nh s¶n xuÊt b¸nh trung thu, møt tÕt theo thêi vô hµng n¨m. VÒ c¬ së vËt chÊt, ®· vµ ®ang ®îc ®Çu t söa ch÷a ®¶m b¶o phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh ®îc tèt h¬n: cöa hµng CÇu Am, cöa hµng Quang Trung trong n¨m ®Òu ®îc xÐt vµ cã kÕ ho¹ch söa ch÷a kÞp thêi ®¶m b¶o vÖ sinh v¨n minh th¬ng nghiÖp. Cöa hµng BÕn xe ®ang ®îc khÈn tr¬ng xö lý nh÷ng tån t¹i vÒ mÆt b»ng c¬ së vËt chÊt nhanh nhÊt ®Ó ®a vµo kinh doanh phôc vô theo ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, ®ång thêi tõng bíc cñng cè tõng kh©u kinh doanh më réng thªm mÆt hµng kinh doanh. N¨m 2000 toµn C«ng ty ®· chi phÝ söa ch÷a t¹i c¸c ®¬n vÞ lµ 122.408 ngµn ®ång, trong ®ã: Cöa hµng CÇu Am: 62.662 ngµn ®ång Cöa hµng ¨n uèng BÕn xe: 46.716 ngµn ®ång Cöa hµng Quang Trung: 11.147 ngµn ®ång V¨n phßng C«ng ty + C¸c quÇy b¸n bu«n: 1.882 ngµn ®ång §· ph©n bè chi phÝ söa ch÷a trong n¨m ®îc 91.723 ngµn ®ång, cßn l¹i ph©n bæ tiÕp trong n¨m 2001 lµ: 30.684 ngµn ®ång. VÒ m«i trêng kinh doanh: Lµ tËp hîp nh÷ng nh©n tè, ®iÒu kiÖn bªn trong vµ bªn ngoµi cã ¶nh hëng trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty, bao gåm m«i trêng vÜ m« vµ m«i trêng vi m«. M«i trêng vÜ m«: m«i trêng níc ta rÊt æn ®Þnh, ®©y lµ mét ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh tÕ, chÝnh trÞ do mét ®¶ng l·nh ®¹o lµ §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn, quan hÖ ®èi ngo¹i rÊt tèt, ®îc ®¸nh dÊu b»ng c¸c sù kiÖn ngo¹i giao gi÷a níc ta vµ c¸c níc lín nh Mü, Nga, Trung Quèc, NhËt B¶n... hÖ thèng luËt ph¸p ®· vµ ®ang ®îc bæ sung, söa ®æi hoµn thiÖn cho phï hîp, thuËn lîi, c«ng b»ng nhÊt cho mäi chñ thÓ kinh tÕ, an ninh quèc phßng v÷ng vµng, thu nhËp vµ møc sèng chung ®ang ®îc n©ng cao, ®Êt níc ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn thuËn buån xu«i giã. M«i trêng vi m«: m«i trêng vi m« cña C«ng ty bao gåm nh÷ng nh©n tè nh néi bé C«ng ty, ngêi cung øng, ®èi thñ c¹nh tranh, kh¸ch hµng. B¶n th©n néi bé C«ng ty cã m«i trêng rÊt thuËn lîi, quan hÖ gi÷a mäi ngêi trong C«ng ty tèt ®Ñp, c¸c phong trµo thi ®ua, v¨n nghÖ, thÓ thao hëng øng tÝch cùc, C«ng ty kh«ng ngõng ®æi míi, c¶i tiÕn nh÷ng mÆt yÕu kÐm, kh¾c phôc tån t¹i ®Ó kh«ng ngõng ph¸t triÓn lín m¹nh. §èi thñ c¹nh tranh cña C«ng ty rÊt nhiÒu, trong c¬ chÕ thÞ trêng, ë ph¹m vi thÞ x· Hµ §«ng ®©u ®©u còng thÊy kinh doanh bu«n b¸n, phôc vô ¨n uèng, nhµ nghØ, kh¸ch s¹n, kinh doanh phßng h¸t..., c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®ang lín m¹nh, c¹nh tranh ngµy cµng cao. C«ng ty ®· vµ ®ang lùa chän nh÷ng ngêi cung øng lín, cã uy tÝn l©u n¨m, cung cÊp nh÷ng s¶n phÈm hµng ho¸ chÊt lîng cao, ®¶m b¶o lîi Ých ®«i bªn cïng cã lîi, kh¸ch hµng cña C«ng ty bao gåm nh÷ng ngêi cã nhu cÇu ¨n uèng, mua s¾m, nghØ ng¬i, vui ch¬i gi¶i trÝ... Nhu cÇu, ®ßi hái cña kh¸ch hµng ngµy cµng cao ®èi víi ngêi kinh doanh, ®èi víi nh÷ng s¶n phÈm, hµng ho¸, chÝnh v× thÕ mµ C«ng ty kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, n©ng cao uy tÝn cña C«ng ty ®Ó c¹nh tranh th¾ng lîi trong ®iÒu kiÖn kinh doanh khã kh¨n ngµy nay. II. Nh÷ng khã kh¨n vµ thuËn lîi: VÒ thuËn lîi: C«ng ty cæ phÇn ¨n uèng kh¸ch s¹n Hµ T©y lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp nhµ níc chuyÓn thµnh C«ng ty cæ phÇn ®Çu tiªn cña ngµnh th¬ng m¹i, nªn ®îc Uû ban nh©n d©n tØnh - Ban ®æi míi qu¶n lý doanh nghiÖp tØnh - Së th¬ng m¹i vµ c¸c ngµnh liªn quan cña TØnh rÊt quan t©m, gióp ®ì, t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó C«ng ty hoµn thµnh nhiÖm vô. - LuËt doanh nghiÖp ra ®êi ®· th¸o gì mét phÇn khã kh¨n trong c¬ chÕ qu¶n lý hµnh chÝnh, t¹o sù th«ng tho¸ng b×nh ®¼ng tríc ph¸p luËt ®èi víi mäi doanh nghiÖp, mäi thµnh phÇn kinh tÕ. - Huy ®éng ®îc nguån vèn ®¸ng kÓ cña c¸c cæ ®«ng trong vµ ngoµi doanh nghiÖp, t¹o sù chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ n©ng cao tinh thÇn lµm chñ cña c¸c cæ ®«ng trong c«ng viÖc trong qu¶n lý C«ng ty. - C¸c cæ ®«ng trong doanh nghiÖp chñ yÕu lµ ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty ¨n uèng kh¸ch s¹n Hµ T©y tríc ®©y: §a sè anh chÞ em cã nhiÒu kinh nghiÖm trong lÜnh vùc kinh doanh ¨n uèng - kh¸ch s¹n - dÞch vô. - Néi bé C«ng ty ®oµn kÕt, nhÊt trÝ, mäi ngêi yªu ngµnh, yªu nghÒ, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, cïng nhau x©y dùng vµ ph¸t triÓn C«ng ty v÷ng m¹nh. VÒ khã kh¨n: - C«ng t¸c tæ chøc æn ®Þnh bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh cña C«ng ty cæ phÇn bíc ®Çu cã nhiÒu khã kh¨n, ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý cã ®ñ n¨ng lùc ®¸p øng yªu cÇu ë c¸c vÞ trÝ c«ng t¸c trong C«ng ty thùc sù thiÕu hôt. Sè c¸n bé ®¬ng chøc trong bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh hiÖn vÉn cha cã kinh nghiÖm trong viÖc qu¶n lý ®iÒu hµnh ë C«ng ty cæ phÇn. + Mét sè lao ®éng ë nh÷ng bé phËn kho¸n gän tõ tríc, nay ®a vµo quÇy hµng tæ chøc l¹i kinh doanh theo ph¬ng thøc kho¸n tËp trung - cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña ph¬ng thøc kho¸n qu¶n, n¨ng suÊt lao ®éng vµ hiÖu qu¶ kinh doanh thÊp. + Lùc lîng lao ®éng ë doanh nghiÖp nhµ níc chuyÓn sang kh¸ ®«ng tr×nh ®é chÊt lîng kh«ng ®ång ®Òu, lao ®éng kü thuËt cã tay nghÒ, cã kh¶ n¨ng tæ chøc kinh doanh th× thiÕu, trong ®ã nh÷ng lao ®éng lµm viÖc phô, n¨ng suÊt thÊp th× nhiÒu. - M¹ng líi kinh doanh: tuy réng xong kh«ng æn ®Þnh, phÇn ®Þa ®iÓm kinh doanh ë trong diÖn quy ho¹ch nh chî - B¸ch ho¸ - khu vùc Thanh Xu©n bÊp bªnh (phêng vµ thÞ x· ®Êt ®Ó x©y dùng trô së c«ng an phêng) nªn kh«ng thÓ ®Çu t söa ch÷a n©ng cÊp ®Ó cñng cè kinh doanh ®îc. - ViÖc tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, theo c¬ chÕ thÞ trêng, sù c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t, nhÊt lµ ngµnh ¨n uèng kh¸ch s¹n. NhiÒu nhµ hµng t nh©n ph¸t triÓn, nhÊt lµ khi kh¸ch s¹n S«ng NhuÖ b¾t ®Çu ho¹t ®éng cã nhiÒu u thÕ h¬n h¼n ®· ph©n t¸n nhiÒu kh¸ch hµng c¬ quan, ®¬n vÞ, nh©n d©n mµ tríc ®©y thêng tËp trung ë nhµ hµng CÇu Am. - MÆt hµng b¸n bu«n thùc sù cha ®îc më réng, nhiÒu mÆt hµng tríc ®©y C«ng ty vÉn kinh doanh nay kh«ng thÓ tiÕp tôc kinh doanh ®îc n÷a, do nhiÒu yÕu tè, trong ®ã cã yÕu tè thuéc vÒ c¬ chÕ qu¶n lý - chÕ ®é h¹ch to¸n ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cßn nhiÒu vÊn ®Ò cha b×nh ®¼ng. qua III. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty nh÷ng n¨m (Xem biÓu trang bªn) - VÒ doanh thu: N¨m 1996, doanh thu cña C«ng ty lµ 11.900 triÖu ®ång, t¨ng 33% so víi n¨m 1995. N¨m 1997, doanh thu cña C«ng ty lµ 13.379 triÖu ®ång, t¨ng 12% so víi n¨m 1996. N¨m 1998, doanh thu cña C«ng ty lµ 14.402 triÖu ®ång, t¨ng 8% so víi n¨m 1997. N¨m 1999, doanh thu cña C«ng ty lµ 7.904,4 triÖu ®ång, gi¶m 45% so víi n¨m 1998. N¨m 2000, doanh thu cña C«ng ty lµ 8.900,4 triÖu ®ång, t¨ng 12,6% so víi n¨m 1999. Ta thÊy, doanh thu cao nhÊt cña C«ng ty trong 5 n¨m, tõ 1996 ®Õn 2000 lµ n¨m 1998 víi doanh thu 14.402 triÖu ®ång, vµ n¨m 1999 cã doanh thu thÊp nhÊt víi 7.904,4 triÖu ®ång. N¨m 2000 doanh thu cña C«ng ty cã cao h¬n n¨m 1999 nhng l¹i thÊp h¬n n¨m 1996, 1997, 1998. Doanh thu cña C«ng ty t¨ng liªn tôc trong 3 n¨m 1996, 1997, 1998 tõ 8.911 triÖu ®ång n¨m 1995 lªn 11.900 triÖu ®ång n¨m 1996, lªn 13.379 triÖu ®ång n¨m 1997, lªn 14.402 triÖu ®ång n¨m 1998. Tõ nh÷ng kÕt qu¶ vÒ doanh thu cña C«ng ty, ta thÊy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty rÊt kh¶ quan, ph¸t ®¹t ë nh÷ng n¨m 1996, 1997, 1998. N¨m 1999, t×nh h×nh kinh doanh cña C«ng ty rÊt khã kh¨n, lîng hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra thÞ trêng chËm. N¨m 2000 t×nh h×nh kinh doanh b¾t ®Çu cã triÓn väng, kh¶ quan h¬n n¨m 1999, song vÉn cha b»ng c¸c n¨m 1996, 1997, 1998. - VÒ lîi nhuËn: N¨m 1996, lîi nhuËn cña C«ng ty ®¹t 55,3 triÖu, t¨ng 188% so víi n¨m 1995. N¨m 1997, lîi nhuËn ®¹t 70,6 triÖu, t¨ng 27% so víi n¨m 1996. N¨m 1998, lîi nhuËn C«ng ty ®¹t 70,9 triÖu ®ång, t¨ng 1% so víi n¨m 1997. N¨m 1999, lîi nhuËn ®¹t 49,2 triÖu ®ång, gi¶m 31% so víi n¨m 1998. N¨m 2000, lîi nhuËn cña C«ng ty lµ 56 triÖu ®ång, t¨ng 14% so víi n¨m 1999. Tõ kÕt qu¶ trªn, ta thÊy C«ng ty ®¹t lîi nhuËn cao nhÊt vµo n¨m 1998, ®¹t 70,9 triÖu ®ång vµ n¨m ®¹t lîi nhuËn thÊp nhÊt lµ n¨m 1999. Trong ba n¨m 1996, 1997, 1998, lîi nhuËn cña C«ng ty liªn tôc t¨ng, ph¶n ¸nh t×nh h×nh kinh doanh rÊt kh¶ quan, triÓn väng. N¨m 1999, 2000, t×nh h×nh kinh doanh khã kh¨n h¬n, lîi nhuËn ®¹t thÊp h¬n, mÆc dï n¨m 2000 t×nh h×nh cã kh¶ quan h¬n so víi n¨m 1999. - VÒ nép ng©n s¸ch. N¨m 1996, C«ng ty nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc lµ 517 triÖu ®ång, n¨m 1997 lµ 600 triÖu ®ång, n¨m 1998 lµ 526,6 triÖu, n¨m 1999 lµ 345 triÖu, n¨m 2000 lµ 365,5 triÖu ®ång. - VÒ thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi: n¨m 1996, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi trong C«ng ty lµ 615.000, t¨ng 36% so víi n¨m 1995. N¨m 1997, thu nhËp b×nh qu©n lµ 700.000, t¨ng 13% so víi n¨m 1996. N¨m 1998, thu nhËp b×nh qu©n lµ 700.000. N¨m 1999, thu nhËp b×nh qu©n lµ 600.000, gi¶m 16% so víi n¨m 1998. N¨m 2000, thu nhËp b×nh qu©n lµ 700.000, t¨ng 16% so víi n¨m 1999. Nh vËy, møc thu nhËp b×nh qu©n 1 th¸ng thÊp nhÊt lµ 600.000 vµ cao nhÊt lµ 700.000. MÆc dï n¨m 1999, t×nh h×nh kinh doanh cã khã kh¨n song C«ng ty vÉn ®¶m b¶o møc thu nhËp 600.000 ®ång, æn ®Þnh ®îc cuéc sèng cho ngêi lao ®éng. * KÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty ë tõng nghiÖp vô s¶n xuÊt - kinh doanh n¨m 1999, 2000. - Cöa hµng ¨n uèng CÇu Am: lµ cöa hµng tËp trung phÇn lín vÒ vèn, c¬ së vËt chÊt vµ lao ®éng trong C«ng ty. + N¨m 1999, cöa hµng ¨n uèng CÇu Am ®¹t kÕt qu¶ kinh doanh nh sau: Doanh sè: 2.902 triÖu ®ång, trong ®ã hµng tù chÕ ®¹t: 1.964 triÖu ®ång. L·i gép: 730 triÖu ®ång L·i cßn l¹i t¹i ®¬n vÞ: 48 triÖu Thu nhËp b×nh qu©n: 607.000 + N¨m 2000, cöa hµng ¨n uèng CÇu ®¹t kÕt qu¶ kinh doanh nh sau: Doanh sè b¸n ra: 3.135 triÖu ®ång, b»ng 108% so víi n¨m 1999. Trong ®ã hµng tù chÕ 2.181 triÖu b»ng 111% so víi 1999. L·i gép ®¹t: 1023 triÖu ®ång b»ng 140% so víi n¨m 1999. L·i cßn l¹i t¹i ®¬n vÞ: 233 triÖu ®ång b»ng 481% so víi n¨m 1999. Thu nhËp b×nh qu©n ngêi/th¸ng: 729.000 ®ång b»ng 120% so víi n¨m 1999. N¨m 1999, t×nh h×nh kinh doanh ë cöa hµng ¨n uèng CÇu Am n»m trong t×nh h×nh kinh doanh chung cña C«ng ty, ®ã lµ kinh doanh gi¶m sót hiÖu qu¶ thÊp. Bíc sang n¨m 2000, t×nh h×nh kinh doanh ë cöa hµng ®· kh¶ quan h¬n, tÊt c¶ c¸c chØ tiªu ®Òu t¨ng. Doanh sè b¸n t¨ng 8%, l·i gép t¨ng 40%, l·i cßn l¹i t¹i ®¬n vÞ t¨ng 381%, thu nhËp b×nh qu©n t¨ng 20%. - Cöa hµng ¨n uèng Quang Trung. + N¨m 1999, Cöa hµng ¨n uèng Quang Trung ®¹t kÕt qu¶ kinh doanh nh sau: Doanh sè b¸n: 574.626 triÖu ®ång, trong ®ã hµng tù chÕ lµ 353.038 triÖu. L·i gép: 189.749 triÖu L·i cßn l¹i t¹i ®¬n vÞ: 43.719 triÖu Thu nhËp b×nh qu©n ngêi/th¸ng: 413.000 ®ång + N¨m 2000, Cöa hµng ¨n uèng Quang Trung ®¹t kÕt qu¶ kinh doanh nh sau: Doanh sè b¸n ra: 591.865 triÖu ®ång b»ng 103 % so víi n¨m 1999. Trong ®ã, hµng tù chÕ ®¹t: 282.431 triÖu ®ång b»ng 80% so víi n¨m 1999.
- Xem thêm -