Tài liệu 220 mở rộng tt tại cty dệt 1010

  • Số trang: 58 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 68 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu NÒn kinh tÕ ViÖt Nam sau h¬n 40 n¨m chÞu ¶nh hëng cña c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ quan liªu bao cÊp, nay ®· vµ ®ang thÝch nghi víi c¬ chÕ míi - c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ níc. Nh×n l¹i chÆng ®êng cña sù ®æi míi ®ã còng thÊy rÊt nhiÒu ®iÒu ph¶i ghi nhËn. §ã lµ ®¬n vÞ kinh tÕ quèc doanh do quen víi ph¬ng thøc lµm ¨n cò kh«ng b¾t kÞp cïng víi ph¬ng thøc lµm ¨n míi mµ thÞ trêng ®ang ®ßi hái, ®· l©m vµo t×nh tr¹ng thua lç, cã nh÷ng doanh nghiÖp dÉn ®Õn gi¶i thÓ hay ph¸ s¶n. Song bªn c¹nh ®ã l¹i cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp rÊt n¨ng ®éng, tÝch cùc nghiªn cøu häc hái, ¸p dông ®óng ph¬ng thøc ®Çu t kinh doanh míi nªn kh«ng nh÷ng ®øng v÷ng trªn thÞ trêng mµ cßn ph¸t triÓn ngµy cµng víi quy m« lín vµ lîi nhuËn thu vÒ ngµy cµng cao. Trong sè ®ã ngµy cµng nhiÒu c¸c doanh nghiÖp míi xuÊt hiÖn. Mçi doanh nghiÖp lµ tÕ bµo c¬ b¶n t¹o nªn hÖ thèng kinh tÕ quèc d©n cña mçi níc. Doanh nghiÖp cã lµm ¨n kh¸ míi gióp cho ®Êt níc ®îc phån vinh ph¸t triÓn. V× vËy c¸c chñ doanh nghiÖp ph¶i biÕt c¸ch kinh doanh, ®Ó lµm giÇu cho b¶n th©n, cho doanh nghiÖp vµ tæ quèc. Muèn ®îc kÕt qu¶ nh vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i t×m cho m×nh mét thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm thÝch hîp. C¸c doanh nghiÖp muèn tiªu thô ®îc nhiÒu s¶n phÈm th× thÞ trêng cña doanh nghiÖp ph¶i ®îc më réng. ChÝnh v× vËy trong c¬ chÕ thÞ trêng c¸c doanh nghiÖp ph¶i t×m mäi c¸ch ®Ó duy tr× thÞ trêng truyÒn thèng vµ më réng thÞ trêng míi. ThÞ trêng ngµy cµng trë nªn quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, c¬ chÕ thÞ trêng lµ c¬ chÕ c¹nh tranh cã ®µo th¶i, ai hiÓu râ ®îc vÒ thÞ trêng, n¾m b¾t ®îc c¸c c¬ héi cña thÞ trêng th× sÏ dµnh th¾ng lîi trong kinh doanh. Doanh nghiÖp nµo s¶n xuÊt ra ®îc c¸c s¶n phÈm thÞ trêng cÇn vµ phï hîp víi nhu cÇu thÞ hiÕu kh¸ch hµng th× doanh nghiÖp ®ã cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ ®øng v÷ng trªn thÞ trêng. Nh vËy thÞ trêng lµ rÊt quan träng vµ cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. NhÊt lµ trong giai ®o¹n nµy vµ trong t¬ng lai. Còng nh nh÷ng doanh nghiÖp c«ng nghiÖp kh¸c. C«ng ty cæ phÇn DÖt 10-10 Hµ néi còng rÊt quan t©m tíi vÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm, më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty trong m«i trêng võa c¹nh tranh, võa hîp t¸c. ThÞ trêng ngµnh DÖt ®ang cã nh÷ng c¬n sãng giã lín. ViÖc t×m ra gi¶i ph¸p h÷u hiÖu ®Ó ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn lu«n lµ vÊn ®Ò mµ C«ng ty hÕt søc quan t©m vµ lµ bµi to¸n ph¶i gi¶i quyÕt. 1 VËn dông lý luËn ®· häc, nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm kÕt hîp víi thùc tiÔn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®ång thêi ®îc sù gióp ®ì cña thÇy gi¸o Mai V¨n Bu em chän ®Ò tµi : “Mét sè biÖn ph¸p nh»m duy tr× vµ më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn DÖt 10-10 “ . Do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, thêi gian thùc tËp cha nhiÒu lªn luËn v¨n kh«ng thÓ ch¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý cña ban l·nh ®¹o C«ng ty, cña thÇy gi¸o híng dÉn ®Ó luËn v¨n cña em phong phó vÒ lý luËn vµ s¸t víi thùc tÕ h¬n. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn, luËn v¨n chia lµm 3 phÇn: PhÇn I : Duy tr× vµ më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm lµ nhiÖm c¬ b¶n vµ l©u dµi cña c¸c doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ trêng. PhÇn II : Thùc tr¹ng vÒ thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty cæ phÇn DÖt10-10. PhÇn III : Mét sè biÖn ph¸p nh»m duy tr× vµ më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm t¹i C«ng ty DÖt 10-10. 2 PhÇn I duy tr× vµ më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm lµ nhiÖm vô c¬ b¶n vµ l©u dµi cña c¸c doanh nghiÖp I. mét sè quan ®iÓm c¬ b¶n vÒ thÞ trêng : 1. Kh¸i niÖm vÒ thÞ trêng. ThÞ trêng ra ®êi g¾n liÒn víi nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸, nã lµ m«i trêng ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng giao dÞch mang tÝnh chÊt th¬ng m¹i cña mäi doanh nghiÖp c«ng nghiÖp. Trong mét x· héi ph¸t triÓn, thÞ trêng kh«ng nhÊt thiÕt chØ lµ ®Þa ®iÓm cô thÓ gÆp gì trùc tiÕp gi÷a ngêi mua vµ ngêi b¸n mµ doanh nghiÖp vµ kh¸ch hµng cã thÓ chØ giao dÞch, tho¶ thuËn víi nhau th«ng qua c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin viÔn th«ng hiÖn ®¹i. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt hµng ho¸, kh¸i niÖm thÞ trêng ngµy cµng trë nªn phong phó vµ ®a d¹ng. Cã mét sè kh¸i niÖm phæ biÕn vÒ thÞ trêng nh sau: 1) ThÞ trêng lµ n¬i mua b¸n hµng ho¸, lµ n¬i gÆp gì ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng mua b¸n gi÷a ngêi mua vµ ngêi b¸n. 2) ThÞ trêng lµ biÓu hiÖn thu gän cña qu¸ tr×nh mµ th«ng qua ®ã c¸c quyÕt ®Þnh cña c¸c gia ®×nh vÒ tiªu dïng c¸c mÆt hµng nµo, c¸c quyÕt ®Þnh cña c¸c doanh nghiÖp vÒ s¶n xuÊt c¸i g×, s¶n xuÊt nh thÕ nµo vµ quyÕt ®Þnh cña ngêi lao ®éng vÒ viÖc lµm lµ bao l©u, cho ai ®Òu ®îc quyÕt ®Þnh b»ng gi¸ c¶. 3) ThÞ trêng lµ sù kÕt hîp gi÷a cung vµ cÇu, trong ®ã nh÷ng ngêi mua vµ ngêi b¸n b×nh ®¼ng cïng c¹nh tranh. Sè lîng ngêi mua vµ ngêi b¸n nhiÒu hay Ýt ph¶n ¸nh quy m« cña thÞ trêng lín hay nhá. ViÖc x¸c ®Þnh nªn mua hay b¸n bµng ho¸ vµ dÞch vô víi khèi lîng vµ gi¸ c¶ bao nhiªu do quan hÖ cung cÇu quyÕt ®Þnh. Tõ ®ã ta thÊy thÞ trêng cßn lµ n¬i thùc hiÖn sù kÕt hîp gi÷a hai kh©u s¶n xuÊt vµ tiªu dïng hµng ho¸. 4) ThÞ trêng lµ ph¹m trï riªng cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. Ho¹t ®éng c¬ b¶n cña thÞ trêng ®îc thÓ hiÖn qua 3 nh©n tè cã mèi quan hÖ h÷u c¬ víi nhau nhu cÇu hµng ho¸ dÞch vô, cung øng hµng ho¸ dÞch vô vµ gi¸ c¶ hµng ho¸ dÞch vô. 5) Kh¸i niÖm thÞ trêng hoµn toµn kh«ng t¸ch rêi kh¸i niÖm ph©n c«ng lao ®éng x· héi. C¸c M¸c ®· nhËn ®Þnh “hÔ ë ®©u vµ khi nµo cã sù ph©n c«ng lao ®éng x· héi vµ cã s¶n xuÊt hµng ho¸ th× ë ®ã vµ khi Êy sÏ cã thÞ trêng. ThÞ trêng ch¼ng qua lµ sù biÓu hiÖn cña ph©n c«ng lao ®éng x· héi vµ do ®ã cã thÓ ph¸t triÓn v« cïng tËn ” 6) ThÞ trêng theo quan ®iÓm Maketing, ®îc hiÓu lµ bao gåm tÊt c¶ nh÷ng kh¸ch hµng tiÒm Èn cïng cã nhu cÇu hay mong muèn cô thÓ, s½n sµng vµ cã kh¶ n¨ng tham gia trao ®æi ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu vµ mong muèn ®ã. 3 Tãm l¹i, thÞ trêng ®îc hiÓu lµ n¬i gÆp gì gi÷a cung vµ cÇu cña mét lo¹i hµng ho¸, dÞch vô hµng ho¸ hay cho mét ®èi t¸c cã gi¸ trÞ. VÝ dô nh thÞ trêng søc lao ®éng bao gåm nh÷ng ngêi muèn ®em søc lao ®éng cña m×nh ®Ó ®æi lÊy tiÒn c«ng hoÆc hµng ho¸. §Ó c«ng viÖc trao ®æi trªn ®îc thuËn lîi, dÇn ®· xuÊt hiÖn nh÷ng tæ chøc kiÓu v¨n phßng, trung t©m giíi thiÖu, xóc tiÕn viÖc lµm cho ngêi lao ®éng. Còng t¬ng tù nh thÕ, thÞ trêng tiÒn tÖ ®em l¹i kh¶ n¨ng vay mîn, cho vay tÝch luü tiÒn vµ b¶o ®¶m an toµn cho c¸c nhu cÇu tµi chÝnh cña c¸c tæ chøc, gióp hä cã thÓ ho¹t ®éng liªn tôc ®îc. Nh vËy ®iÓm lîi Ých cña ngêi mua vµ ngêi b¸n hay chÝnh lµ gÝa c¶ ®îc h×nh thµnh trªn c¬ së tho¶ thuËn vµ nh©n nhîng lÉn nhau gi÷a cung vµ cÇu. 2. Ph©n lo¹i vµ ph©n ®o¹n thÞ trêng : 2.1. Ph©n lo¹i thÞ trêng : Mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ lµ doanh nghiÖp ph¶i hiÓu biÕt thÞ trêng vµ viÖc nghiªn cøu ph©n lo¹i thÞ trêng lµ rÊt cÇn thiÕt. Cã 4 c¸ch ph©n lo¹i thÞ trêng phè biÕn nh sau:  Ph©n lo¹i theo ph¹m vi l·nh thæ - ThÞ trêng ®Þa ph¬ng: Bao gåm tËp hîp kh¸ch hµng trong ph¹m vi ®Þa ph¬ng n¬i thuéc ®Þa phËn ph©n bè cña doanh nghiÖp. - ThÞ trêng vïng: Bao gåm tËp hîp nh÷ng kh¸ch hµng ë mét vïng ®Þa lý nhÊt ®Þnh. Vïng nµy ®îc hiÓu nh mét khu vùc ®Þa lý réng lín cã sù ®ång nhÊt vÒ kinh tÕ - x· héi. - ThÞ trêng toµn quèc: Hµng ho¸ vµ dÞch vô ®îc lu th«ng trªn tÊt c¶ c¸c vïng, c¸c ®Þa ph¬ng cña mét níc. - ThÞ trêng quèc tÕ: Lµ n¬i diÔn ra c¸c giao dÞch bu«n b¸n hµng ho¸ vµ dÞch vô gi÷a c¸c chñ thÓ kinh tÕ thuéc c¸c quèc gia kh¸c nhau.  Ph©n lo¹i theo mèi quan hÖ gi÷a ngêi mua vµ ngêi b¸n - ThÞ trêng c¹nh tranh hoµn h¶o: Trªn thÞ trêng cã nhiÒu ngêi mua vµ nhiÒu ngêi b¸n cïng mét lo¹i hµng ho¸, dÞch vô. Hµng ho¸ ®ã mang tÝnh ®ång nhÊt vµ gi¸ c¶ lµ do thÞ trêng quyÕt ®Þnh. - ThÞ trêng c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o: Trªn thÞ trêng cã nhiÒu ngêi mua vµ ngêi b¸n cïng mét lo¹i hµng ho¸, s¶n phÈm nhng chóng kh«ng ®ång nhÊt. §iÒu nµy cã nghÜa lo¹i hµng ho¸ s¶n phÈm ®ã cã nhiÒu kiÓu d¸ng, mÉu m·, bao b×, nh·n hiÖu kÝch thíc... kh¸c nhau. Gi¸ c¶ hµng ho¸ ®îc Ên ®Þnh mét c¸ch linh ho¹t theo t×nh h×nh tiªu thô trªn thÞ trêng. - ThÞ trêng ®éc quyÒn: Trªn thÞ trêng chØ cã mét nhãm ngêi liªn kÕt víi nhau cïng s¶n xuÊt ra mét lo¹i hµng ho¸. Hä cã thÓ kiÓm so¸t hoµn toµn sè lîng dù ®Þnh b¸n ra trªn thÞ trêng còng nh gi¸ c¶ cña chóng. 4  Ph©n lo¹i theo môc ®Ých sö dông cña hµng ho¸ - ThÞ trêng t liÖu s¶n xuÊt: §èi tîng hµng ho¸ lu th«ng trªn thÞ trêng lµ c¸c lo¹i t liÖu s¶n xuÊt nh nguyªn vËt liÖu, n¨ng lîng, ®éng lùc, m¸y mãc thiÕt bÞ... - ThÞ trêng t liÖu tiªu dïng: §èi tîng hµng ho¸ lu th«ng trªn thÞ trêng lµ c¸c vËt phÈm tiªu dïng phôc vô trùc tiÕp nhu cÇu tiªu dïng cña d©n c nh quÇn ¸o, c¸c lo¹i thøc ¨n chÕ biÕn, ®å dïng d©n dông...  Ph©n lo¹i theo qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp - ThÞ trêng ®Çu vµo: Lµ n¬i doanh nghiÖp thùc hiÖn c¸c giao dÞch nh»m mua c¸c yÕu tè ®Çu vµo cÇn thiÕt cho s¶n xuÊt. Cã bao nhiªu yÕu tè ®Çu vµo th× sÏ cã bÊy nhiªu thÞ trêng ®Çu vµo (thÞ trêng lao ®éng, thÞ trêng tµi chÝnh - tiÒn tÖ, thÞ trêng khoa häc c«ng nghÖ, thÞ trêng bÊt ®éng s¶n...). - ThÞ trêng ®Çu ra: Lµ n¬i doanh nghiÖp tiÕn hµnh c¸c giao dÞch nh»m b¸n c¸c s¶n phÈm ®Çu ra cña m×nh. Tuú theo tÝnh chÊt sö dông s¶n phÈm cña doanh nghiÖp mµ thÞ trêng ®Çu ra lµ t liÖu s¶n xuÊt hay thÞ trêng t liÖu tiªu dïng. 2.2. Ph©n lo¹i thÞ trêng : HiÖn nay, d©n sè trªn thÕ giíi ®· ®¹t con sè 6 tû ngêi - mét con sè khæng lå vµ ®îc ph©n bè trªn ph¹m vi réng víi nh÷ng së thÝch thãi quen kh¸c nhau. Mäi doanh nghiÖp ®Òu nhËn thøc ®îc r»ng lµm cho tÊt c¶ mäi ngêi a thÝch s¶n phÈm cña m×nh ngay lµ mét ®iÒu kh«ng tëng vµ kh«ng thÓ ®îc. Tríc hÕt, hä cÇn ph¶i kh«n khÐo tËp trung vµo phôc vô mét bé phËn nhÊt ®Þnh cña thÞ trêng, t×m mäi c¸ch hÊp dÉn vµ chinh phôc nã. Tõ ®ã xuÊt hiÖn kh¸i niÖm “Ph©n ®o¹n thÞ trêng”. Nã ®îc hiÓu viÖc ph©n chia thÞ trêng thµnh nh÷ng nhãm ngêi mua hµng kh¸c nhau theo ®é tuæi giíi tÝnh, møc thu nhËp, tÝnh c¸ch, thãi quen, tr×nh ®é häc vÊn ... Kh«ng hÒ cã mét c«ng thøc ph©n ®o¹n thÞ trêng thèng nhÊt cho tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp mµ hä buéc ph¶i thö c¸c ph¬ng ¸n ph©n ®o¹n kh¸c nhau trªn c¬ së kÕt hîp c¸c tham biÕn kh¸c nhau theo ý tëng cña riªng m×nh. Tuy nhiªn, cã thÓ tãm l¹i 4 nguyªn t¾c ph©n ®o¹n c¸c thÞ trêng tiªu dïng nh sau :  Nguyªn t¾c ®Þa lý - Nguyªn t¾c nµy ®ßi hái chia c¾t thÞ trêng thµnh c¸c khu vùc ®Þa lý kh¸c nhau nh quèc gia, tØnh, thµnh phè, thÞ x·, miÒn..., thµnh c¸c khu vùc cã mËt ®é d©n sè kh¸c nhau nh thµnh thÞ, n«ng th«n, thµnh c¸c khu vùc cã tr×nh ®é d©n trÝ kh¸c nhau nh miÒn nói, ®ång b»ng...  Nguyªn t¾c nh©n khÈu häc Ph©n ®o¹n thÞ trêng theo nguyªn t¾c nh©n khÈu häc lµ viÖc ph©n chia thÞ trêng thµnh nh÷ng nhãm c¨n cø vµo biÕn nh©n khÈu häc nh giíi tÝnh, tuæi t¸c, 5 quy m« gia ®×nh, giai ®o¹n cña chu kú gia ®×nh, møc thu nhËp, lo¹i nghÒ nghiÖp, tr×nh ®é v¨n ho¸, t«n gi¸o tÝn ngìng vµ d©n téc. §©y lµ c¸c biÕn phæ biÕn nhÊt lµm c¬ së ®Ó ph©n biÖt c¸c Ph©n ®o¹n thÞ trêng theo ph¬ng ph¸p nh©n khÈu häc lµ viÖc ph©n chia thÞ trêng thµnh nh÷ng nhãm c¨n cø vµo biÕn nh©n khÈu nh giíi tÝnh, møc thu nhËp, tuæi t¸c, quy m« gia ®×nh, giai ®o¹n cña chu kú gia ®×nh, lo¹i nghÒ nghiÖp, tr×nh ®é häc vÊn t«n gi¸o, tÝn ngìng vµ d©n téc. §©y lµ c¸c biÕn phæ biÕn nhÊt lµm c¬ së ®Ó ph©n biÖt c¸c nhãm ngêi tiªu dïng. §iÒu nµy cã thÓ lý gi¶i bëi së thÝch, mong muèn hay nhu cÇu cña kh¸ch hµng cã liªn quan chÆt chÏ tíi ®Æc ®iÓm nh©n khÈu häc. H¬n n÷a c¸c biÕn nµy dÔ ®o lêng, ®¬n gi¶n vµ dÔ hiÓu h¬n c¸c biÕn kh¸c. - BiÕn giíi tÝnh: §· ®îc ¸p dông tõ l©u trong viÖc ph©n ®o¹n c¸c thÞ trêng thêi trang quÇn ¸o, mü phÈm, s¸ch b¸o... ë ®©y cã sù kh¸c biÖt kh¸ râ nÐt trong thÞ hiÕu tiªu dïng gi÷a nam vµ n÷. - Tuæi t¸c kh¸c nhau còng dÉn ®Õn nh÷ng nhu cÇu kh¸c nhau. VÝ dô nh thÞ trêng kem ®¸nh r¨ng ®èi víi trÎ em: cÇn chó ý mét sè tiªu thøc nh ®é ngät cao, cã thÓ nuèt ®îc vµ chèng s©u r¨ng, ®èi víi thanh niªn cÇn cã nhu cÇu vÒ lµm bãng, tr¾ng r¨ng vµ h¬ng th¬m, ®èi víi ngêi giµ næi bËt lµ nhu cÇu lµm cøng vµ ch¾c r¨ng... - Cuèi cïng, viÖc doanh nghiÖp cã tiªu thô ®îc s¶n phÈm cña m×nh ®îc hay kh«ng l¹i phô thuéc vµo kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch hµng cã nhu cÇu. Møc thu nhËp cña ngêi d©n cã cao th× kh¶ n¨ng thanh to¸n míi lín. NhiÒu doanh nghiÖp ®· ¸p dông ph¬ng ph¸p gi¸ ph©n biÖt cho c¸c tÇng líp lao ®éng trong x· héi vµ ®· thu ®îc nhiÒu thµnh c«ng.  Nguyªn t¾c hµnh vi Ph©n ®o¹n thÞ trêng theo nguyªn t¾c hµnh vi lµ viÖc ph©n chia ngêi mua thµnh nhiÒu nhãm kh¸c nhau theo c¸c biÕn lý do mua hµng, lîi Ých mong muèn thu ®îc, t×nh tr¹ng ngêi sö dông, cêng ®é tiªu dïng, møc ®é trung thµnh, møc ®é s½n sµng chÊp nhËn hµng vµ th¸i ®é víi mãn hµng ®ã. Cã nguyªn t¾c nµy bëi v× ngêi tiªu dïng quyÕt ®Þnh mua hµng ho¸ nh»m tho¶ m·n mét lîi Ých mong ®îi nµo ®ã. NÕu s¶n phÈm ®ñ søc hÊp dÉn, hä sÏ trë thµnh kh¸ch hµng thêng xuyªn vµ trung thµnh cña doanh nghiÖp. Mét doanh nghiÖp muèn ®øng v÷ng trªn thÞ trêng th× ®iÒu cÇn thiÕt kh«ng ph¶i lµ ®Èy m¹nh tiªu thô mµ ph¶i nhËn biÕt, hiÓu kü lìng hµnh vi cña kh¸ch hµng ®Ó ®¸p øng ®óng thÞ hiÕu cña tõng nhãm kh¸ch hµng mét vµ tõ ®ã s¶n phÈm sÏ tù ®îc tiªu thô trªn thÞ trêng.  Nguyªn t¾c t©m lý 6 Ph©n ®o¹n thÞ trêng theo nguyªn t¾c t©m lý lµ viÖc ph©n chia ngêi mua thµnh nh÷ng nhãm theo ®Æc ®iÓm giai tÇng x· héi, lèi sèng vµ ®Æc tÝnh nh©n c¸ch. Nguån gèc giai tÇng cã ¶nh hëng m¹nh ®Õn së thÝch cña con ngêi ®Æc biÖt lµ ®èi víi quÇn ¸o, ®å dïng d©n dông, thãi quen nghØ ng¬i, ®i du lÞch, ®äc s¸ch b¸o... Nh÷ng ngêi thuéc tÇng líp trung lu thêng ®i t×m nh÷ng s¶n phÈm hµng ®Çu, hµm chøa nhiÒu gi¸ trÞ thÈm mÜ ®éc ®¸o vµ thËm chÝ c¶ c¸ch ch¬i ch÷, cßn nh÷ng ngêi thuéc tÇng líp h¹ lu l¹i võa lßng víi th«ng thêng nhÊt, phï hîp víi tói tiÒn Ýt ái cña m×nh. Ngoµi ra phong c¸ch hay lèi sèng hµng ngµy còng ®îc thÓ hiÖn kh¸ râ trong c¸ch tiªu dïng cña ngêi d©n. Nh÷ng ngêi “cæ hñ“ thêng thÝch nh÷ng chiÕc quÇn bß víi kiÓu c¸ch gi¶n dÞ, tiÖn lîi, hay nh÷ng ngêi n¨ng ®éng, l¹i lµ nh÷ng ngêi thÝch c¸c lo¹i xe « t« d¸ng thÓ thao khoÎ m¹nh. NhiÒu doanh nghiÖp khi thiÕt kÕ s¶n xuÊt hµng ho¸ dÞch vô ®· ®a vµo nh÷ng tÝnh chÊt vµ ®Æc tÝnh lµm võa lßng chÝnh nh÷ng ngêi nµy. 3. Vai trß vµ chøc n¨ng cña thÞ trêng 3.1. Vai trß cña thÞ trêng Ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp gãp phÇn vµo viÖc tho¶ m·n c¸c nhu cÇu cña thÞ trêng, kÝch thÝch sù ra ®êi cña c¸c nhu cÇu míi vµ n¬ng cao chÊt lîng nhu cÇu... Tuy nhiªn trong c¬ chÕ thÞ trêng, thÞ trêng cã vai trß ®Æc biÖt quan träng ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. ThÞ trêng võa lµ ®éng lùc, võa lµ ®iÒu kiÖn, võa lµ thíc ®o kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp - Lµ ®éng lùc: ThÞ trêng ®Æt ra c¸c nhu cÇu tiªu dïng, buéc c¸c doanh nghiÖp nÕu muèn tån t¹i ®îc ph¶i lu«ng n¾m b¾t ®îc c¸c nhu cÇu ®ã vµ ®Þnh híng môc tiªu ho¹t ®éng còng ph¶i xuÊt ph¸t tõ nh÷ng nhu cÇu ®ã. Ngµy nay, møc sèng cña ngêi d©n ®îc t¨ng lªn mét c¸ch râ rÖt do ®ã kh¶ n¨ng thanh to¸n cña hä còng cao h¬n. Bªn c¹nh ®ã, c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh thay nhau ra ®êi c¹nh tranh dµnh giËt kh¸ch hµng mét c¸ch gay g¾t bëi v× thÞ trêng cã chÊp nhËn th× doanh nghiÖp míi tån t¹i ®îc nÕu ngîc l¹i sÏ bÞ ph¸ s¶n. VËy thÞ trêng lµ ®éng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Lµ ®iÒu kiÖn: ThÞ trêng b¶o ®¶m cung øng cã hiÖu qu¶ c¸c yÕu tè cÇn thiÕt ®Ó doanh nghiÖp thùc hiÖn tèt nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. NÕu doanh nghiÖp cã nhu cÇu vÒ mét lo¹i yÕu tè s¶n xuÊt nµo ®ã th× t×nh h×nh cung øng trªn thÞ trêng sÏ cã ¶nh hëng trùc tiÕp tiªu cùc hoÆc tÝch cùc tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. VËy thÞ trêng lµ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 7 - Lµ thíc ®o: ThÞ trêng còng kiÓm nghiÖm tÝnh kh¶ thi vµ hiÖu qu¶ cña c¸c ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong qua tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i ®èi mÆt víi c¸c trêng hîp khã kh¨n ®ái hái ph¶i cã sù tÝnh to¸n c©n nh¾c tríc khi ra quyÕt ®Þnh. Mçi mét quyÕt ®Þnh ®Òu ¶nh hëng ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña c¸c doanh nghiÖp. ThÞ trêng cã chÊp nhËn, kh¸ch hµng cã a chuéng s¶n phÈm hµng ho¸ cña doanh nghiÖp th× míi chøng minh ®îc ph¬ng ¸n kinh doanh ®ã lµ cã hiÖu qu¶ vµ ngîc l¹i. VËy thÞ trêng lµ thíc ®o hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nh vËy th«ng qua thÞ trêng (mµ tríc hÕt lµ hÖ thèng gi¸ c¶) c¸c doanh nghiÖp cã thÓ nhËn biÕt ®îc sù ph©n phèi c¸c nguån lùc. Trªn thÞ trêng, gi¸ c¶ hµng ho¸ vµ dÞch vô, gi¸ c¶ c¸c yÕu tè ®Çu vµo (nh m¸y mãc thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu ®Êt ®ai lao ®éng, vèn... ) lu«n lu«n biÕn ®éng nªn ph¶i sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc ®Ó t¹o ra c¸c hµng ho¸ vµ dÞch vô ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu hµng ho¸ cña thÞ trêng vµ x· héi. 3.2. Chøc n¨ng cña thÞ trêng  Chøc n¨ng thõa nhËn NÕu s¶n phÈm doanh nghiÖp s¶n xuÊt tiªu thô ®îc trªn thÞ trêng, tøc lµ khi ®ã hµng ho¸ cña doanh nghiÖp ®· ®îc thÞ trêng chÊp nhËn, lóc Êy sÏ tån t¹i mét lîng kh¸ch hµng nhÊt ®Þnh cã nhu cÇu vµ s·n sµng tr¶ tiÒn ®Ó cã hµng ho¸ nh»m tho¶ m·n nhu cÇu ®ã vµ qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp nhê ®ã mµ còng ®îc thù hiÖn. ThÞ trêng thõa nhËn tæng khèi lîng hµng ho¸ vµ dÞch vô ®a ra giao dÞch, tøc thõa nhËn gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông cña chóng, chuyÓn gi¸ trÞ c¸ biÖt thµnh gi¸ trÞ x· héi. Sù ph©n phèi vµ ph©n phèi l¹i c¸c nguån lùc nãi nªn sù thõa nhËn cña thÞ trêng. Chøc n¨ng nµy ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i t×m hiÓu kü thÞ trêng, ®Æc biÖt lµ nhu cÇu thÞ trêng. X¸c ®Þnh cho ®îc thÞ trêng cÇn g× víi khèi lîng bao nhiªu...  Chøc n¨ng thùc hiÖn cña thÞ trêng Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng trao ®æi trªn thÞ trêng, ngêi b¸n vµ ngêi mua thùc hiÖn ®îc c¸c môc tiªu cña m×nh. Ngêi b¸n nhËn tiÒn vµ chuyÓn quyÒn së h÷u cho ngêi mua. §æi l¹i, ngêi mua tr¶ tiÒn cho ngêi b¸n ®Ó cã ®îc gi¸ trÞ sö dông cña hµng ho¸. Tuy nhiªn, sù thÓ hiÖn vÒ gÝa trÞ chØ x¶y ra khi thÞ trêng ®· chÊp nhËn gi¸ trÞ sö dông cña hµng ho¸. Do ®ã, khi s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ dÞch vô doanh nghiÖp kh«ng chØ t×m mäi c¸ch ®Ó gi¶m thiÓu c¸c chi phÝ mµ cßn ph¶i chó ý xem lîi Ých ®em l¹i tõ s¶n phÈm cã phï hîp víi nhu cÇu thÞ trêng hay kh«ng. 8 Nh vËy th«ng qua chøc n¨ng thùc hiÖn cña thÞ trêng, c¸c hµng ho¸ vµ dÞch vô h×nh thµnh nªn c¸c gi¸ trÞ trao ®æi cña m×nh ®Ó lµm c¬ së cho viÖc ph©n phèi c¸c nguån lùc.  Chøc n¨ng ®iÒu tiÕt vµ kÝch thÝch cña thÞ trêng C¬ chÕ thÞ trêng sÏ ®iÒu tiÕt viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ , tøc lµ kÝch thÝch c¸c doanh nghiÖp ®Çu t kinh doanh vµo c¸c lÜnh vùc cã møc lîi nhuËn hÊp dÉn, cã tû suÊt lîi nhuËn cao, t¹o ra sù di chuyÓn s¶n xuÊt tõ ngµnh nµy sang ngµnh kh¸c. ThÓ hiÖn râ nhÊt cña chøc n¨ng ®iÒu tiÕt lµ sù ®µo th¶i trong quy luËt c¹nh tranh. Doanh nghiÖp nµo, b»ng chÝnh néi lùc cña m×nh, cã thÓ tho¶ m·n tèt nhÊt nhu cÇu cña thÞ trêng, ph¶n øng mét c¸ch kÞp thêi, linh ho¹t, s¸ng t¹o víi c¸c biÕn ®éng cña thÞ trêng th× sÏ tån t¹i vµ ph¸t triÓn, ngîc l¹i sÏ bÞ ph¸ s¶n. Ngoµi ra thÞ trêng cßn híng dÉn ngêi tiªu dïng sö dông theo môc ®Ých cã lîi nhÊt nguån ng©n s¸ch cña m×nh. Chøc n¨ng nµy ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i n¾m b¾t cho ®îc chu kú sèng cña s¶n phÈm, ®Ó xem s¶n phÈm ®ang ë giai ®o¹n nµo, tøc l· xem sÐt møc ®é hÊp dÉn cña thÞ trêng ®Õn ®©u ®Ó tõ ®ã cã c¸c chÝnh s¸ch phï hîp.  Chøc n¨ng th«ng tin cña thÞ trêng Chøc n¨ng nµy ®îc thÓ hiÖn ë chç, thÞ trêng chØ cho ngêi s¶n xuÊt biÕt nªn s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ dÞch vô nµo, b»ng c¸ch nµo vµ víi khèi lîng bao nhiªu ®Ó ®a vµo thÞ trêng t¹i thêi ®iÓm nµo lµ thÝch hîp vµ cã lîi nhÊt, chØ cho ngêi tiªu dïng biÕt nªn mua nh÷ng lo¹i hµng ho¸ vµ dÞch vô t¹i nh÷ng thêi ®iÓm nµo lµ cã lîi cho m×nh. ThÞ trêng sÏ cung cÊp cho ngêi s¶n xuÊt vµ ngêi tiªu dïng nh÷ng th«ng tin sau: Tæng sè cung, tæng sè cÇu, c¬ cÊu cung vµ cÇu, quan hÖ cung cÇu ®èi víi tõng lo¹i hµng ho¸ vµ dÞch vô, c¸c ®iÒu kiÖn t×m kiÕm hµng ho¸ vµ dÞch vô, c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt vµ ph©n phèi...§©y lµ nh÷ng th«ng tin quan träng cho c¶ ngêi s¶n xuÊt vµ ngêi tiªu dïng ®Ó ®Ò ra quyÕt ®Þnh thÝch hîp ®em l¹i lîi Ých hiÖu qu¶ cho hä. §Ó cã nh÷ng th«ng tin nµy doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc tèt hÖ thèng th«ng tin cña m×nh bao gåm c¸c ng©n hµng thèng kª vµ ng©n hµng m« h×nh còng nh c¸c ph¬ng ph¸p thu thËp xö lý th«ng tin nh»m cung cÊp nh÷ng th«ng tin vÒ thÞ trêng cho l·nh ®¹o doanh nghiÖp ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch chiÕn lîc, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn thÞ trêng. 9 II. vai trß cña viÖc duy tr× vµ më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm trong doanh nghiÖp : 1. ThÕ nµo lµ duy tr× vµ më réng thÞ trêng s¶n phÈm. Duy tr× vµ më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm lµ viÖc duy tr× vµ më réng n¬i trao ®æi, mua b¸n hµng ho¸ vµ dÞch vô, thùc chÊt nã lµ gi÷ v÷ng vµ t¨ng thªm kh¸ch hµng cña doanh ngiÖp. Më réng thÞ trêng theo chiÒu réng nghÜa lµ l«i kÐo kh¸ch hµng míi, kh¸ch hµng theo vïng ®Þa lý, t¨ng doanh sè b¸n víi kh¸ch hµng cò. Më réng thÞ trêng theo chiÒu s©u nghÜa lµ ph©n ®o¹n c¾t líp thÞ trêng ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu mu«n h×nh, mu«n vÎ cña con ngêi. Më réng theo chiÒu s©u lµ qua s¶n phÈm ®Ó tho¶ m·n tõng líp nhu cÇu, ®Ó tõ ®ã më réng theo vïng ®Þa lý. §ã lµ võa t¨ng sè lîng s¶n phÈm b¸n ra, võa t¹o nªn sù ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. §ã lµ viÖc mµ doanh nghiÖp gi÷ v÷ng, thËm trÝ t¨ng sè lîng s¶n phÈm cò ®· tiªu trªn thÞ trêng, ®ång thêi tiªu thô ®îc nh÷ng s¶n phÈm míi trªn thÞ trêng ®ã. Sù ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i mÆt hµng vµ n©ng cao sè lîng b¸n ra lµ më réng thÞ trêng theo chiÒu s©u. Tãm l¹i më réng thÞ trêng theo chiÒu réng hay chiÒu s©u cuèi cïng ph¶i dÉn ®Õn t¨ng tæng doanh sè b¸n hµng, tiÕn tíi c«ng suÊt thiÕt kÕ vµ xa h¬n n÷a lµ vît c«ng suÊt thiÕt kÕ. Doanh nghiÖp cã thÓ ®Çu t ph¸t triÓn theo quy m« míi. 2. Duy tr× vµ më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan ®èi víi doanh nghiÖp. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, duy tr× vµ më réng thÞ trêng lµ kh¸ch quan ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, lµ ®iÒu kiÖn ®Ó cho c¸c doanh nghiÖp cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Trong kinh doanh, vÞ thÕ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp thay ®æi rÊt nhanh cho nªn më réng thÞ trêng khiÕn cho doanh nghiÖp tr¸nh ®îc t×nh tr¹ng bÞ tôt hËu. C¬ héi chØ thùc sù ®Õn víi c¸c doanh nghiÖp nh¹y bÐn, am hiÓu thÞ trêng. Më réng thÞ trêng gióp doanh nghiÖp ®Èy m¹nh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm, khai th¸c triÖt ®Ó tiÒm n¨ng cña thÞ trêng, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n suÊt kinh doanh, t¨ng lîi nhuËn vµ kh¼ng ®Þnh vai trß cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. Cho nªn duy tr× vµ më réng thÞ trêng lµ nhiÖm vô thêng xuyªn, liªn tôc cña mçi doanh nghiÖp kinh doanh trªn thÞ trêng. S¬ ®å 1: CÊu tróc thÞ trêng s¶n phÈm A ThÞ trêng lý thuyÕt s¶n phÈm A: TËp hîp c¸c ®èi tîng cã nhu cÇu ThÞ trêng tiÒm n¨ng cña Doanh nghiÖp s¶n phÈm A Ngêi ThÞ trêng hiÖn t¹i s¶n phÈm A Ngêi kh«ng tiªu dïng ThÞ trêng c¸c ThÞ trêng kh«ng tiªu dïng tuyÖt ®èi ®èi thñ c¹nh tranh cña Doanh nghiÖp t¬ng ®èi 10 Trªn thùc tÕ ®· cã nhiÒu vÝ dô cô thÓ vÒ sù nç lùc cña doanh nghiÖp trong duy tr× vµ më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm. C« ca vµ Pepsi lµ hai h·ng s¶n suÊt níc ngät lín trªn thÕ giíi, chiÕm thÞ phÇn gÇn nh tuyÖt ®èi trong thÞ trêng vÒ níc ngät. Bao thËp kû qua ®· diÔn ra sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a hai nhµ s¶n xuÊt nµy. KÕt qu¶ lµ cã nh÷ng lóc thÞ phÇn cña Coca t¨ng cßn Pepsi gi¶m vµ ngîc l¹i. Qua nhiÒu cuéc thö nghiÖm trng cÇu ý kiÕn cña kh¸ch hµng th× vÒ chÊt lîng s¶n phÈm cña hai h·ng nµy gÇn nh t¬ng ®¬ng nhau. Cho nªn ®Ó c¹nh tranh víi nhau nh»m t¨ng thÞ phÇn cña m×nh, hai h·ng nµy ®· dµnh  chi phÝ lín cho qu¶ng c¸o. Môc ®Ých cña c¸c h·ng ®ã ®Òu lµ gi÷ v÷ng thÞ phÇn, thÞ trêng ®· cã cña doanh nghiÖp vµ më réng sang chiÕm lÜnh phÇn thÞ trêng cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cïng ngµnh nh»m chinh phôc thÞ trêng hiÖn t¹i cña s¶n phÈm vµ xa h¬n n÷a lµ më réng phÇn thÞ trêng tiÒm n¨ng cña s¶n phÈm ®ã. T¨ng thªm phÇn thÞ trêng, tøc lµ t¨ng tû lÖ phÇn tr¨m bé phËn thÞ trêng doanh nghiÖp n¾m gi÷ trªn toµn bé thÞ trêng s¶n phÈm ®ã, lµ môc tiªu rÊt quan träng cña doanh nghiÖp. Duy tr× vµ më réng thÞ trêng lµm rót ng¾n thêi gian s¶n phÈm n»m trong qu¸ tr×nh lu th«ng, do ®ã lµm t¨ng tèc tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm, gãp phÇn vµo viÖc ®Èy nhanh chu kú t¸i s¶n xuÊt më réng, t¨ng vßng quay cña vèn, t¨ng lîi nhuËn. T¨ng nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm, khiÕn cho c¸c doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn t¨ng nhanh tèc ®é khÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ, gi¶m bít hao mßn v« h×nh vµ do ®ã cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n trong viÖc ®æi míi kü thuËt, øng dông kü thuËt míi vµo s¶n xuÊt. §Õn lît nã kü thuËt míi l¹i gãp phÇn vµo viÖc ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm, duy tr× vµ më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm. III. c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn duy tr× vµ më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm ®ång thêi còng lµ c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn viÖc duy tr× vµ më réng thÞ trêng. ThÞ trêng lµ mét lÜnh vùc kinh tÕ phøc t¹p cho nªn c¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi nã còng rÊt phong phó vµ phøc t¹p, thêng lµ nh÷ng nh©n tè sau: 1. Quan hÖ cung cÇu - gi¸ c¶ trªn thÞ trêng: §©y lµ nh©n tè trùc tiÕp ¶nh hëng ®Õn viÖc duy tr× vµ më réng thÞ trêng. C¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp chÞu t¸c ®éng m¹nh mÏ cña quy luËt cung cÇu vµ gi¸ c¶. Trong c¬ chÕ thÞ trêng, gi¸ c¶ lµ mét nh©n tè ®éng, c¸c doanh nghiÖp muèn th¾ng ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh ®Òu ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch gi¸ c¶ mÒm máng, linh ho¹t phï hîp víi tõng giai ®o¹n, trêng 11 hîp. ViÖc ®Þnh ra chÝnh s¸ch gi¸ b¸n phï hîp víi cung - cÇu trªn thÞ trêng sÏ gióp doanh nghiÖp ®¹t ®îc môc tiªu kinh doanh. Tuy nhiªn b¶n th©n c«ng cô gi¸ trong kinh doanh chøa ®ùng néi dung phøc t¹p, hay biÕn ®éng do phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nªn trong thùc tÕ khã cã thÓ lêng hÕt ®îc c¸c t×nh huèng cã thÓ x¶y ra. C¸c doanh nghiÖp hiÖn nay tuú thuéc tõng trêng hîp sö dông mét sè chÝnh s¸ch ®Þnh gi¸ sau: - ChÝnh s¸ch ®Þnh gi¸ theo thÞ trêng - ChÝnh s¸ch ®Þnh gi¸ thÊp - ChÝnh s¸ch ®Þnh gi¸ cao - ChÝnh s¸ch æn ®Þnh gi¸ b¸n - ChÝnh s¸ch b¸n ph¸ gi¸. 2. NhÞp ®é ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n: §©y lµ nh©n tè ¶nh hëng rÊt m¹nh mÏ ®Õn thÞ trêng. Sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt sÏ t¸c ®éng ®Õn cung - cÇu hµng ho¸, thÞ trêng ngµy cµng më réng. Ngoµi ra, nhÞp ®é ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh khoa häc kü thuËt, v¨n ho¸ - nghÖ thuËt còng t¸c ®éng ®Õn thÞ trêng. Khi khoa häc ph¸t triÓn, t¹o ra thiÕt bÞ c«ng nghÖ míi, chÊt lîng cao h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Tõ ®ã hµng ho¸ s¶n xuÊt ra sÏ ®¸p øng ®îc nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng vµ ®¸p øng ®îc kh¶ n¨ng thanh to¸n cña hä, lµm t¨ng søc mua trªn thÞ trêng, vµ kÕt qu¶ lµ thÞ trêng ®îc ®îc më réng. 3. Møc thu nhËp b×nh qu©n trong mét thêi kú cña c¸c tÇng líp d©n c: §iÒu nµy còng lµm ¶nh hëng tíi thÞ trêng, thu nhËp t¨ng hay gi¶m lµm ¶nh hëng tíi søc mua cña ngêi lao ®éng. Khi thu nhËp t¨ng, kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ngêi d©n ®îc b¶o ®¶m thÞ trêng tiªu thô sÏ cã c¬ héi më réng vµ ph¸t triÓn. 4. Nh©n tè kü thuËt c«ng nghÖ . §©y lµ nh©n tè ¶nh hëng lín, trùc tiÕp ®Õn chiÕn lîc kinh doanh cña c¸c lÜnh vùc, ngµnh còng nh nhiÒu doanh nghiÖp. Thùc tÕ trªn thÕ giíi ®· chøng kiÕn sù biÕn ®æi c«ng nghÖ lµm chao ®¶o nhiÒu lÜnh vùc nhng ®ång thêi còng l¹i xuÊt hiÖn nhiÒu lÜnh vùc kinh doanh míi, hoµn thiÖn h¬n. ThÕ kû 21 lµ thÕ kû cña khoa häc c«ng nghÖ, do ®ã viÖc ph¸n ®o¸n sù biÕn ®æi c«ng nghÖ lµ rÊt quan träng vµ cÊp b¸ch h¬n lóc nµo hÕt. Doanh nghiÖp trong c«ng t¸c duy tr× vµ më réng thÞ trêng cÇn theo dâi thêng xuyªn vµ liªn tôc vÊn ®Ò nµy ®Ó cã nh÷ng chiÕn lîc thÝch øng. IV. yªu cÇu vµ mét sè biÖn ph¸p nh»m duy tr× vµ më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm trong doanh nghiÖp: 1. Yªu cÇu: - §Èy nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm: 12 Yªu cÇu nµy xuÊt ph¸t tõ quan hÖ qua l¹i gi÷a tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm víi viÖc duy tr× vµ më réng thÞ trêng cña doanh nghiÖp. §Èy nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm cã nghÜa lµ t¨ng sè lîng s¶n phÈm tiªu thô, rót ng¾n thêi gian lu©n chuyÓn cña mét ®êi s¶n phÈm. Khi thÞ phÇn cña doanh nghiÖp t¨ng nªn do sè lîng ngêi tiªu dïng s¶n phÈm cña doamh nghiÖp t¨ng th× còng tøc lµ thÞ trêng cña doanh nghiÖp ®îc më réng. §Èy nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm tøc lµ rót ng¾n thêi gian thùc hiÖn gi¸ trÞ cña s¶n phÈm trªn thÞ trêng ®Ó b¾t ®Çu chu kú míi cña s¶n phÈm, rót ng¾n thêi gian hoµn vèn, gi¶m chi phÝ sö dông vèn ®ång thêi t¨ng vßng quay cña vèn. Do ®ã c¸c doanh nghiÖp ph¶i coi träng c«ng t¸c tiÕp cËn thÞ trêng, lËp ph¬ng ¸n giao dÞch vµ tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o. - Më réng mÆt hµng: Muèn duy tr× vµ më réng thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp lu«n lu«n ph¶i më réng mÆt hµng c¶ vÒ chiÒu réng vµ vÒ chiÒu s©u. Tøc lµ cÇn ph¶i ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, mÉu m· kiÓu d¸ng, n©ng cao chÊt lîng cña bao gãi, ®¸p øng ngµy cµng nhiÒu h¬n nh÷ng nhu cÇu ®a d¹ng cña thÞ trêng. Trªn c¬ së ®ã, viÖc më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp sÏ ®îc thuËn lîi. - Cã chÝnh s¸ch gi¸ hîp lý: Trong nhiÒu trêng hîp cÇn ph¶i ®¶m b¶o thÞ trêng ®ã cã mét gi¸ b¸n cã thÓ chÊp nhËn ®îc ®Ó cã hiÖu qu¶. Duy tr× thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm hiÖn cã cña doanh nghiÖp ®· cã ®iÒu khã nhng më réng thÞ trêng l¹i lµ ®iÒu cµng khã h¬n. Nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng nµy lµ do bøc rµo c¶n kh¸ m¹nh cña ®èi thñ c¹nh tranh, thãi quen tiªu dïng s¶n phÈm cña mét doanh nghiÖp, cña ngêi tiªu dïng. Lîi nhuËn ®em l¹i tõ chÝnh s¸ch gi¸ ®ã ph¶i lín h¬n hoÆc cïng l¾m lµ ph¶i b»ng l·i suÊt nÕu sö dông vèn ®ã ®Ó göi vµo ng©n hµng mµ kh«ng kinh doanh. Tuy nhiªn nãi nh vËy kh«ng cã nghÜa lµ mét nguyªn t¾c bÊt di bÊt dÞch mµ trong nhiÒu trêng hîp tuú thuéc vµo s¶n phÈm ®ang ë trong giai ®o¹n nµo cña chu kú sèng mµ ngêi kinh doanh cã thÓ chÊp nhËn b¸n víi møc lîi nhuËn thÊp h¬n l·i suÊt ng©n hµng. Nh×n chung, trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh c¸c doanh nghiÖp ®Òu ph¶i chÊp nhËn nh÷ng thua thiÖt trong thÞ trêng nh»m gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng, t¹o ra vÞ thÕ trªn thÞ trêng. - Ph¶i ®¶m b¶o gi÷ ®îc uy tÝn trªn thÞ trêng: “ Ch÷ tÝn quý h¬n vµng “ lµ ph¬ng ch©m cña giíi kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. §ã còng lµ bÝ quyÕt nh»m dµnh th¾ng lîi trong c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp lín. Thùc tÕ ®· chøng minh r»ng mét sè doanh nghiÖp cã tèc ®é tiªu thô gi¶m sót, phÇn thÞ trêng bÞ thu hÑp, do bÞ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh x©m chiÕm. §iÒu nµy mét phÇn lµ do dÞch vô sau b¸n hµng tåi, nh dÞch vô b¶o hµnh miÔn phÝ nhng thêi gian söa ch÷a kÐo dµi, th¸i ®é nh©n viªn phôc vô kÐm hoµ 13 nh· ®èi víi kh¸ch hµng... mét phÇn kh¸c lµ do chÊt lîng s¶n phÈm kh«ng ®óng víi lêi qu¶ng c¸o cña c«ng ty. 2. Mét sè biÖn ph¸p nh»m duy tr× vµ më réng thÞ trêng s¶n phÈm ®· cã . S¬ ®å 2: ph¬ng híng më réng thÞ trêng cña doanh nghiÖp ThÞ trêng s¶n phÈm liªn quan trong s¶n xuÊt S¶n xuÊt ThÞ trêng s¶n phÈm CMH ®îc c¶i tiÕn ThÞ trêng s¶n phÈm liªn quan trong TD dïngdïng ThÞ trêng s¶n phÈm CMH S¶n xuÊt S¶n xuÊt ThÞ trêng s¶n phÈm cã thÓ thay thÕ S¶n cao xuÊtchÊt lîng s¶n phÈm, ®æi míi c«ng nghÖ. S¶n xuÊt 2.1. N©ng ThÞ phÈm, trêng s¶n míi nghÖ lµ mét biÖn ph¸p chñ N©ng cao chÊt lîng s¶n ®æiphÈm míi c«ng yÕu nh»m duy tr× vµ më réng thÞ trêng s¶n phÈm. Cã nh÷ng s¶n phÈm míi ra ®êi S¶n xuÊt ®îc thÞ trêng chÊp nhËn nhanh chãng do kiÓu d¸ng, mÉu m· míi vµ viÖc tiªu dïng nh mét “ Mèt ” nhng vßng ®êi cña s¶n phÈm chØ ®îc kÐo dµi khi s¶n phÈm ®ã cã chÊt lîng cao. C¸c biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm sÏ ®îc ®Ò cËp râ ë phÇn sau môc nµy chØ nghiªn cøu xem chÊt lîng s¶n phÈm hiÖn nay ®îc ®Þnh nghÜa nh thÕ nµo. “ ChÊt lîng s¶n phÈm cña mét s¶n phÈm nµo ®ã lµ tæng hîp tÊt c¶ c¸c tÝnh chÊt biÓu thÞ gi¸ trÞ sö dông, phï hîp víi nhu cÇu cña x· héi trong nh÷ng ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi nhÊt ®Þnh, ®¶m b¶o yªu cÇu cña ngêi sö dông nhng còng ph¶i b¶o ®¶m c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ vµ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña tõng níc “ - TCNN 99 - ISO-9000 “ tiªu chuÈn vÒ hÖ thèng chÊt lîng “ ( trang 5). “ ChÊt lîng s¶n phÈm c«ng nghiÖp lµ vÊn ®Ò tæng hîp vÒ kinh tÕ kü thuËt x· héi... ChÊt lîng s¶n phÈm ®îc t¹o nªn tõ tÊt c¶ c¸c yÕu tè vµ ®iÒu kiÖn cã liªn quan trong qu¸ tr×nh sèng cña s¶n phÈm chÊt lîng s¶n phÈm ®îc t¹o thµnh tõ ngay ph¬ng ¸n s¶n phÈm tõ kh©u ®Çu ®Õn kh©u cuèi cña qu¸ tr×nh chuÈn bÞ s¶n xuÊt vµ s¶n xuÊt. ChÊt lîng s¶n phÈm cßn ®îc duy tr× trong kh©u lu th«ng vµ kh©u sö dông trong qu¸ tr×nh sö dông tÊt c¶ nh÷ng g× lµ chÊt lîng sÏ ®îc béc lé 14 mét c¸ch ®Çy ®ñ nhÊt “ - “ Mét sè vÊn ®Ò vÒ qu¶n lý chÊt lîng “ - trang 4 - Côc TC ®o lêng CLNN. Nãi tãm l¹i “ ChÊt lîng s¶n phÈm lµ mét hÖ thèng nh÷ng tÝnh néi t¹i s¶n phÈm ®îc x¸c ®Þnh b»ng nh÷ng th«ng sè cã thÓ ®o ®îc hoÆc so s¸nh ®îc, phï hîp víi nh÷ng ®iÒu kiÖn kü thuËt hiÖn t¹i vµ tho¶ m·n ®îc nh÷ng yªu cÇu nhÊt ®Þnh cña x· héi “ – “ Qu¶n lý DNCN “ – trang 51 – NXB§H & GD chuyªn nghiÖp. Nh»m n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i ®æi míi c«ng nghÖ. Tuy nhiªn trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, ®æi míi c«ng nghÖ ph¶i cã träng ®iÓm, chó träng nh÷ng kh©u cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm. C¸c doanh nghiÖp ph¶i lùa chän c«ng nghÖ thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn cña m×nh cïng víi viÖc n©ng cao n¨ng lùc c«ng nghÖ néi sinh ®Ó lµm chñ ®îc c«ng nghÖ ®îc chuyÓn giao. ViÖc trî gióp c¸c doanh nghiÖp kh¾c phôc ®îc khã kh¨n vÒ vèn cho ®æi míi c«ng nghÖ cÇn ®îc thùc hiÖn b»ng c¸ch t¨ng vèn tÝn dông chung vµ dµi h¹n víi l·i xuÊt u ®·i, më réng h×nh thøc tÝn dông thuª mua. 2.2. H¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. H¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµm t¨ng thªm søc m¹nh cho doanh nghiÖp trong c¹nh tranh. Gi¸ thµnh h¹ doanh nghiÖp cã thÓ gi¶m gi¸ ®i mét chót mµ vÉn ®¶m b¶o ®îc lîi nhuËn vµ do ®ã ®îc ngêi tiªu dïng dÔ chÊp nhËn h¬n, ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm thÞ trêng ®îc më réng. Muèn h¹ ®îc gi¸ thµnh s¶n phÈm th× cÇn coi träng c«ng t¸c qu¶n trÞ chi phÝ nhÊt lµ khi mua c¸c yÕu tè ®Çu vµo. Ngoµi ra ®æi míi c¸c c«ng nghÖ cã träng ®iÓm ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm. Tuy nhiªn ®¶m b¶o gi¸ thµnh s¶n phÈm nhng còng cÇn ph¶i b¶o ®¶m chÊt lîng s¶n phÈm th× doanh nghiÖp míi cã thÓ ®øng v÷ng ®îc. §æi míi c«ng nghÖ mét mÆt n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng mét mÆt gi¶m ®îc sè lîng phÕ phÈm trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tiÕt kiÖm ®îc chÝ phÝ nguyªn vËt liÖu vµ do ®ã gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm. 2.3. N©ng cao chÊt lîng cña c«ng t¸c dù b¸o nghiªn có nhu cÇu thÞ trêng: ThÞ trêng t¹o m«i trêng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp mµ trong ®ã doanh nghiÖp nµo còng ®Æt ra yªu cÇu lµ ph¶i më réng thÞ trêng cña m×nh. Do vËy, ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng th¾ng lîi trong c¹nh tranh, ®Ó tr¸nh nh÷ng rñi do bÊt tr¾c trong kinh doanh, mçi doanh nghiÖp ph¶i hiÓu biÕt cÆn kÏ thÞ trêng vµ kh¸ch hµng trªn thÞ trêng Êy. NghÜa lµ doanh nghiÖp ph¶i lµm tèt c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng. Môc tiªu cña nghiªn cøu thÞ trêng lµ x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng tiªu thô c¸c s¶n phÈm cña doanh nghiÖp, c¸c s¶n phÈm nµy bao gåm c¸c s¶n phÈm doanh nghiÖp ®ang s¶n xuÊt (®· cã trong c¬ cÊu s¶n phÈm) vµ c¸c s¶n phÈm dù ®Þnh sÏ s¶n 15 xuÊt vµ do vËy cã ý ®Þnh th©m nhËp thÞ trêng ë ph¹m vi réng lín h¬n. ViÖc nghiªn cøu thÞ trêng chÝnh lµ nghiªn cøu c¸c c¬ héi kinh doanh ®Ó ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh hîp lý nã cã tÇm quan träng ®Æc biÖt ®Õn viÖc x¸c ®Þnh ®óng ®¾n ph¬ng híng ph¸t triÓn kinh doanh cña doanh nghiÖp. X¸c ®Þnh nhu cÇu thÞ trêng, t×m ngêi mua vµ x¸c ®Þnh nhu cÇu cña tõng ngêi mua hay nãi c¸ch kh¸c doanh nghiÖp sÏ b¸n hµng hãa ë ®©u vµ sè lîng lµ bao nhiªu ®Ó cã ®îc doanh thu lín nhÊt. §Ó x¸c ®Þnh ®îc nhu cÇu thÞ trêng vµ t×m kiÕm ®îc thÞ trêng tiªu thô c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i tæ chøc hîp lý viÖc thu nhËp c¸c nguån th«ng tin vµ nghiªn cøu c¸c lo¹i thÞ trêng, ph©n tÝch vµ xö lý ®óng ®¾n c¸c lo¹i th«ng tin vÒ nhu cÇu thÞ trêng, x¸c ®Þnh nhu cÇu cña thÞ trêng mµ doanh nghiÖp cã thÓ ®¸p øng, cuèi cïng tr¶ lêi ®îc c¸c c©u hái sau : - Nh÷ng lo¹i thÞ trêng nµo cã triÓn väng nhÊt ®èi víi s¶n phÈm vµ dÞch vô cña doanh nghiÖp? - MÆt hµng nµo cã kh¶ n¨ng tiªu thô víi khèi lîng lín nhÊt phï hîp víi n¨ng lùc hiÖn cã cña doanh nghiÖp? - Gi¸ c¶ b×nh qu©n trªn thÞ trêng ®èi víi tõng lo¹i hµng hãa trong thêi kú ra sao? - Nh÷ng yªu cÇu chñ yÕu cña thÞ trêng ®èi víi c¸c lo¹i hµng ho¸ trong kú ra sao? - Nh÷ng yªu cÇu chñ yÕu cña thÞ trêng ®èi víi c¸c lo¹i hµng ho¸ cã kh¶ n¨ng tiªu thô nh chÊt lîng mÉu m· bao gãi... Tõ ®ã doanh nghiÖp míi cã c¬ së ®Ó x©y dùng chiÕn lîc s¶n phÈm chÝnh s¸ch gi¸ c¶, tiªu thô phï hîp. N©ng cao chÊt lîng cña c«ng t¸c nghiªn cøu, dù b¸o nhu cÇu thÞ trêng tøc lµ thÊy râ tÇm quan träng cña c«ng t¸c nµy. C¸c th«ng tin thÞ trêng vÒ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ph¶i chuÈn x¸c nhanh nh¹y. H¬n n÷a viÖc xö lý th«ng tin cÇn ph¶i kÞp thêi h÷u hiÖu. Ngoµi ra cÇn cã mét ®éi ngò chuyªn gia giái, giÇu kinh nghiÖm trong thu thËp vµ xö lý th«ng tin thÞ trêng vµ ph¶i giµnh mét phÇn nguån lùc tµi chÝnh cña doanh nghiÖp cho c«ng t¸c nµy. 2.4. X©y dùng chÝnh s¸ch tiªu thô s¶n phÈm hîp lý: XuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng cña c¸c doanh nghiÖp níc ta hiÖn nay th× t×nh tr¹ng bì ngì thiÕu kinh nghiÖm ho¹t ®éng thÞ trêng lµ t×nh tr¹ng kh¸ phæ biÕn. Bëi vËy trong trao ®æi hµng ho¸, trong ®ã c¸c ho¹t ®éng thÞ trêng quèc tÕ gÆp nhiÒu thua thiÖt. Cho nªn n©ng cao n¨ng lùc ho¹t ®éng thÞ trêng lµ ®iÒu rÊt cÇn thiÕt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. Trªn c¬ së chiÕn lîc ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, trong ®ã cèt lâi lµ chiÕn lîc s¶n phÈm, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®îc chÝnh s¸ch th¬ng m¹i cña m×nh. ChÝnh s¸ch th¬ng m¹i ®ã x¸c ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò cã tÝch 16 chÊt nguyªn t¾c chi phèi sù øng xö cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng ®Çu vµo vµ thÞ trêng ®Çu ra. X©y dùng chÝnh s¸ch tiªu thô hîp lý lµ ph¶i kh¾c phôc ®îc nh÷ng yÕu kÐm sau: - Ngêi tiªu dïng cha hiÓu s¶n phÈm cña doanh nghiÖp hay s¶n phÈm cña doanh nghiÖp c«ng nghiÖp kh«ng tiÕp cËn ®îc ngêi tiªu dïng. Cho nªn chÝnh s¸ch tiªu thô hîp lý ph¶i cã c¸c ho¹t ®éng hç trî b¸n hµng phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña doanh nghiÖp nh»m ph¸t huy ¶nh hëng cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. - §Þa ®iÓm b¸n hµng kh«ng phï hîp, hÖ thèng b¸n hµng hÑp. - Ph¬ng ph¸p b¸n hµng cøng nh¾c, nh©n viªn b¸n hµng kh«ng biÕt thuyÕt phôc kh¸ch hµng, th¸i ®é b¸n cöa quyÒn. - DÞch vô sau b¸n hµng kÐm. 17 PhÇn II Thùc tr¹ng vµ c¸c gi¶i ph¸p ®ang ®îc thùc hiÖn nh»m duy tr× vµ më réng thÞ trêng cña c«ng ty 10-10 I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty: 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty: C«ng ty DÖt 10-10 tríc ®©y lµ xÝ nghiÖp DÖt 10-10 ®îc thµnh lËp ngµy 1010-1974 theo quyÕt ®Þnh sè 262 ngµy 23-12-1973 cña UBND-TP-Hµ Néi vµ ®Õn ngµy 16-3-1993 xÝ nghiÖp ®æi tªn thµnh C«ng ty DÖt 10-10 theo quyÕt ®Þnh sè 2580 ngµy 10-7-1993 cña UBND-TP-Hµ Néi. §©y lµ mét c¬ së c«ng nghiÖp ®Þa ph¬ng do SCN-Hµ Néi qu¶n lý. S¶n phÈm cña C«ng ty lµ: V¶i tuyn, Mµn tuyn c¸c lo¹i, RÌm che cöa vµ mét sè s¶n phÈm phô kh¸c.Trong ®ã Mµn tuyn lµ s¶n phÈm truyÒn thèng ®em l¹i thµnh c«ng vµ uy tÝn cho C«ng ty trong nh÷ng n¨m qua.Danh hiÖu cao quý nhÊt trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y lµ C«ng ty ®É ®îc c«ng nhËn huy hiÖu vµng TOPTEN 1997 vµ 10 huy ch¬ng vµng héi chî c«ng nghiÖp th¬ng m¹i quèc tÕ. §Õn nay C«ng ty cã 3 c¬ së s¶n xuÊt t¹i Hµ Néi: - 6 Ng« V¨n Së - trô së chÝnh - 26 TrÇn Quý C¸p - 203 Minh Khai Vµ hai chi nh¸nh t¹i TP-Hå ChÝ Minh: - 181A Ph¹m Phó Thø, Phêng 11 QuËn T©n B×nh - 49 §êng Céng Hoµ, Phêng 4 QuËn T©n B×nh Qua tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty cã thÓ chia lµm 4 giai ®o¹n sau:  Giai ®o¹n 1: §©y lµ giai ®o¹n chÕ thö tõ ®Çu n¨m 1973 ®Õn th¸ng 6-1975. §Çu n¨m 1973 SCN giao cho mét nhãm gåm 14 c¸n bé c«ng nh©n viªn thµnh lËp ban nghiªn cøu sîi KoKet s¶n xuÊt v¶i tuyn trªn c¬ së nguyªn vËt liÖu vµ thiÕt bÞ Céng Hoµ D©n Chñ §øc do SCN cung cÊp. Sau mét hêi gian ng¸n chÕ thö thµnh c«ng, SCN ®Ò nghÞ UBND-TP-Hµ Néi ®Çu t nªn cë vËt chÊt, thiÕt bÞ kÜ thuËt, lao ®éng vµ qu¶n lý thµnh lËp xÝ nghiÖp vµo ngµy gi¶i phãng thñ ®« 10-101974, lÊy tªn lµ xÝ nghiÖp DÖt 10-10.Trñ chÝnh t¹i sè 6 Ng« V¨n Së Hµ Néi víi tæng diÖn tÝch mÆt b»ng lµ 550m2. Cuèi n¨m1974 xÝ nghiÖp ®· hoµn thµnh phÇn lín c«ng t¸c, vÒ x©y dùng mÆt b»ng s¶n xuÊt. §Þa ®iÓm s¶n xuÊt ®îc chia thµnh 2 cë gåm: Ng« V¨n Së lµm 18 khu v¨n phßng vµ khu vùc s¶n xuÊt chÝnh, TrÇn Quý C¸p ®îc ®Æt m¸y v¨ng sÊy lµm nhiÖm vô tÈy, ®Þnh h×nh v¶i víi diÖn tÝch lµ 355m2.  Giai ®o¹n 2: Tõ th¸ng 7-1975 ®Õn n¨m 1985 ®©y lµ giai ®o¹n bíc vµo s¶n xuÊt kinh doanh thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch nhµ níc giao. B¾t ®Çu tõ th¸ng 7-1975 xÝ nghiÖp chÝnh thøc nhËn chØ tiªu ph¸p lÖnh nhµ níc giao. Trong thêi gian nµy xÝ nhgiÖp lu«n hoµn thµnh vît møc kÕ ho¹ch nhµ níc víi toµn bé nguån vËt t, nguyªn liÖu ®Òu ®îc nhµ níc cung cÊp theo chØ tiªu. §ång thêi xÝ nghiÖp giao nép s¶n phÈm theo møc c¶u nhµ níc híng dÉn.  Giai ®o¹n 3: Tõ n¨m 1986 ®Õn cuèi n¨m 1999 ®©y lµ giai ®o¹n C«ng ty tù kinh doanh. §Õn n¨m 1986 do t×nh h×nh kinh tÕ cña c¶ níc gÆp khã kh¨n vµ cã nhiÒu biÕn ®æi lín nªn c¸c ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp còng cã sù thay ®æi ®¸ng kÓ cho phï hîp. Nguån nguyªn liÖu ®Çu vµo cña xÝ nghiÖp kh«ng cßn ®îc nhµ níc cÊp ph¸t nh tríc. XÝ nghiÖp ph¶i dïng nguån vèn tù cã vµ nguån vèn ®i vay (chñ yÕu lµ vay nhµ níc). MÆc dÇu vËy do t×nh h×nh chung lóc ®ã nªn tõ n¨m 1986-1990 xÝ nghiÖp gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc tiªu thô s¶n phÈm ®ång thêi trong c¶ c«ng t¸c s¶n xuÊt s¶n phÈm. NhËn thøc ®îc ®iÒu nµy xÝ nghiÖp ®· tù vËn ®éng díi nhiÒu h×nh thøc ®Ó tån t¹i, ph¸t triÓn, më réng s¶n xuÊt vµ thay thÕ dÇn c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc ®· cò. Víi vËt chÊt kü thuËt ®· cã. N¨m 1983 mÆt b»ng ®îc më réng, C«ng ty ®îc cÊp thªm 1000m2 ®Êt ë sè 203 Minh Khai ®Ó chuyÓn toµn bé c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt gåm ph©n xëng dÖt, ph©n xëng v¨ng sÊy, ph©n xëng c¬ ®iÖn, bé phËn b¶o dìng, kho nguyªn vËt liÖu, bé phËn chÕ thö. Cßn khu vùc Ng« V¨n Së ®îc dµnh cho khu v¨n phßng, ph©n xëng c¾t may vµ kho thµnh phÈm. Theo quy ®Þnh cña nhµ níc sau khi ®¨ng ký kinh doanh l¹i. Ngµy 10-71993 xÝ nghiÖp ®æi tªn thµnh C«ng ty DÖt 10-10 theo quyÕt ®Þnh sè 2580/Q§-UB cña UBND-TP-Hµ Néi.  Giai ®o¹n 4 §Õn cuèi n¨m 1999, ®Çu n¨m 2000 theo chñ tr¬ng cæ phÇn ho¸ mét sè doanh nghiÖp nhµ níc. Ngµy 1-1-2000 C«ng ty chuyÓn thµnh C«ng ty cæ PhÇn víi sù tæ chøc x¾p xÕp, quy ®Þnh l¹i chøc n¨ng nhiÖm vô cña mét sè phßng nghiÖp vô vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c liªn quan vÒ quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm cña c¸c cÊp qu¶n lý, néi quy, lÒ lèi lµm viÖc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, thay ®æi ph¬ng thøc qu¶n lý vèn, tr¶ l¬ng thëng...vv. 19 Theo ®¸nh gi¸ l¹i cña SCN th× vèn ban ®Çu cña C«ng ty lµ 8 tû. Trong ®ã vèn cña nhµ níc lµ 2,4 tû, vèn cña doanh nghiÖp lµ 5,6 tû. Lµ mét doanh nghiÖp nhá nhng víi ý chÝ v¬n lªn, víi lßng nhiÖt t×nh g¾n bã, víi tinh thÇn h¨ng say lao ®éng s¸ng t¹o cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn. C«ng ty DÖt 10-10 ®· ®øng v÷ng vµ ngµy cµng ph¸t triÓn, uy tÝn ®îc n©ng cao, s¶n phÈm lµm ra ngµy mét lín vÒ sè lîng vµ chÊt lîng. Trªn 25 n¨m x©y dùng vµ trëng thµnh, C«ng ty ®· ph¸t triÓn nhanh chãng vÒ mäi mÆt kÓ c¶ c¬ së vËt chÊt, kü thuËt, tr×nh ®é qu¶n lý, tr×nh ®é s¶n xuÊt, còng nh uy tÝn trªn thÞ trêng. C«ng ty cã mét ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ ®ñ ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt. §Õn nay C«ng ty ®· cã 465 ngêi (n¨m 2000) vµ lµ C«ng ty ®Çu tiªn ®¹t møc vît kÕ ho¹ch vÒ gi¸ trÞ s¶n xuÊt do SCN Hµ Néi ®Ò ra. 2. Môc tiªu, ph¬ng híng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty DÖt 10-10:  Môc tiªu: N©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®ãng gãp ngµy cµng nhiÒu cho nhµ níc ®i ®«i víi viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi cña C«ng ty.  §Þnh híng l©u dµi: Trë thµnh c¬ së s¶n xuÊt hµng dÖt chÊt liÖu Valide hµng ®Çu t¹i ViÖt Nam, x©y dùng mét m« h×nh C«ng ty cæ phÇn míi trong ®iÒu kiÖn chung cña nÒn kinh tÕ theo ®iÒu kiÖn x· héi chñ nghÜa trong ®ã ngêi lao ®éng trë thµnh chñ nh©n thùc sù cña C«ng ty  §Þnh híng tríc m¾t: - §Ó thùc hiÖn ®îc ®Þnh híng l©u dµi ®ã ®iÒu cÇn thiÕt lµ ph¶i khai th¸c triÖt ®Ó c¸c nguån lùc còng nh c¸c lîi thÕ s½n cã cña doanh nghiÖp. §ã lµ ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ, cã kinh nghiÖm l©u n¨m, uy tÝn cña C«ng ty trªn thÞ trêng tõ nh÷ng n¨m 70 ®îc sù ñng hé vµ t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì cña nhµ níc... - T¹o viÖc lµm ®Çy ®ñ, æn ®Þnh vµ dÇn n©ng cao møc thu nhËp cña ngêi lao ®éng trong C«ng ty. - §Æc biÖt chó träng c¸c thÞ trêng truyÒn thèng, t¹o dùng c¸c thÞ trêng míi. - §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ®Ó võa ®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng cña ngêi tiªu dïng võa khai th¸c hiÖu qu¶ n¨ng lùc s¶n xuÊt cña C«ng ty. - Chó träng c¸c s¶n phÈm cÊp trung phôc vô nhu cÇu s¶n phÈm thiÕt yÕu, triÖt ®Ó khai th¸c tÝnh kÝnh tÕ nhê quy m«. §Ó thÊy râ h¬n qu¸ tr×nh x©y dùng vµ trëng thµnh cña C«ng ty ta cã thÓ tham kh¶o t×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®îc thÓ hiÖn th«ng qua b¶ng sau: 20
- Xem thêm -