Tài liệu 209 nâng cao hiệu quả kd xnk tại cty tm vt du lịch

  • Số trang: 63 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa: khoa häc qu¶n lý Lêi nãi ®Çu Sau h¬n mêi n¨m ®æi míi nÒn kinh tÕ, níc ta ®· cã nh÷ng bíc chuyÓn biÕn râ dÖt. NÒn kinh tÕ thÞ trêng víi ®Æc trng lµ mét nÒn kinh tÕ më ®· thu hót ®îc sù chó ý hîp t¸c kinh doanh cña nhiÒu níc trªn thÕ giíi. NÒn kinh tÕ tho¸t khái khñng ho¶ng bíc ®Çu ®i vµo æn ®Þnh, sù t¨ng trëng liªn tôc, hµng ho¸ trµn ngËp thÞ trêng víi nhiÒu lo¹i vµ gi¸ c¶ æn ®Þnh phôc vô ngêi tiªu dïng. §ã lµ mét ®Þnh híng ®óng vµ còng lµ mét thµnh tùu cña §¶ng vµ Nhµ níc ta. §æi míi nÒn kinh tÕ cïng víi sù quan t©m cña Nhµ níc t¹o ra hµng lo¹t c¸c c¬ héi s¶n xuÊt, kinh doanh, hîp t¸c trao ®æi lµm ¨n gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi níc. Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu tõ ®ã mµ ph¸t triÓn lµm cÇu nèi c¸c lo¹i hµng ho¸ gi÷a c¸c níc th©m nhËp lÉn nhau, ph¸t huy lîi thÕ riªng cña mçi níc, rót ng¾n kho¶ng c¸ch vµ t¨ng cêng giao lu, lµ ho¹t ®éng ®em l¹i nhiÒu ngo¹i tÖ cho ®Êt n íc. C¸c doanh nghiÖp ë níc ta tham gia ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, ngoµi c¸c ®Æc ®iÓm riªng cña m×nh vÒ mÆt hµng hoÆc lÜnh vùc th× ®Òu ph¶i c¹nh tranh c«ng b»ng, khèc liÖt trªn thÞ trêng ®Ó ®øng v÷ng vµ xuÊt khÈu còng nh»m môc ®Ých t¹o lîi Ých cho quèc gia vµ cho sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp m×nh. Mçi doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh theo c¬ chÕ nµy ®Òu ph¶i ®ßi hái kinh doanh cã hiÖu qu¶. ChØ cã hiÖu qu¶ míi ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. C«ng ty thiÕt bÞ vËt t du lÞch víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô tham gia xuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng phôc vô cho ngµnh du lÞch vµ nÒn kinh tÕ còng kh«ng tr¸nh khái sù c¹nh tranh khèc liÖt nµy. Lµ doanh nghiÖp Nhµ níc trùc thuéc sù qu¶n lý cña ngµnh du lÞch nhng khi cung cÊp c¸c trang thiÕt bÞ phôc vô cho c¸c kh¸ch s¹n, c¸c mÆt hµng phôc vô kh¸ch du lÞch... ®Òu ph¶i c¹nh tranh b×nh ®¼ng. Lµm thÕ nµo ®Ó kinh doanh cã hiÖu qu¶? BiÖn ph¸p nµo cã thÓ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh? Nh÷ng c©u hái ®ã lu«n ®îc ®Æt ra víi C«ng ty thiÕt bÞ vËt t du lÞch tríc sù c¹nh tranh vµ chÝnh s¸ch lu«n thay ®æi cña Nhµ níc. B»ng nh÷ng kiÕn thøc ®îc tÝch luü trong qu¸ tr×nh häc tËp trêng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n Hµ Néi. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty thiÕt bÞ vËt t du lÞch ®îc sù gióp ®ì cña c¸c c« chó phßng kinh tÕ tµi chÝnh vµ c¸c phßng ban kh¸c cïng víi sù mong muèn b¶n th©n lµ n©ng cao sù hiÓu biÕt thùc tiÔn còng nh gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty. Em xin m¹nh d¹n ®i s©u nghiªn cøu ®Ò tµi: “Mét sè biÖn ph¸p gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu t¹i C«ng ty thiÕt bÞ vËt t du lÞch”. Néi dung cña ®Ò tµi nµy gåm ba phÇn chÝnh: PhÇn I: Lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng, hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu PhÇn II: S/v:Bïi Trung Dòng - Líp: QLKT 39B 1 LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa: khoa häc qu¶n lý Ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu t¹i C«ng ty thiÕt bÞ vËt t du lÞch PhÇn III: Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu t¹i C«ng ty thiÕt bÞ vËt t du lÞch. Do thêi gian, kinh nghiÖm h¹n chÕ cho nªn trong suèt qu¸ tr×nh nghiªn cøu sÏ kh«ng tr¸nh khái sai sãt. Em xin ®îc sù chØ b¶o c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n ®äc. Em xin ®îc bµy tá sù c¶m ¬n tr©n thµnh ®Õn c« gi¸o TS. Lª ThÞ Anh V©n ®· gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy! Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! S/v:Bïi Trung Dòng - Líp: QLKT 39B 2 LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa: khoa häc qu¶n lý PhÇn I Lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu I- Kh¸i qu¸t vÒ ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vµ c¸c quan ®iÓm vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu 1- Ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ Trong lÞch sö ph¸t triÓn kinh tÕ c¸c níc ho¹t ®éng trao ®æi hµng ho¸ ngµy cµng ®a d¹ng. Cïng víi sù ph¸t triÓn x· héi ngµy cµng v¨n minh th× ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung vµ ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu nãi riªng ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Tõ trao ®æi gi÷a c¸c níc nh»m môc ®Ých tiªu dïng c¸ nh©n cña c¸c s¶n phÈm thiÕt yÕu sau ®ã trao ®æi ®Ó kiÕm lîi. H×nh th¸i nµy ngµy cµng ph¸t triÓn vµ trë thµnh mét lÜnh vùc kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong sù ph¸t triÓn c¶u kinh tÕ ®Êt níc. Ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu nã vît ra biÕn giíi c¸c níc vµ g¾n liÒn víi c¸c ®ång tiÒn quèc tÕ kh¸c nhau. Nã diÔn ra bÊt cø n¬i nµo vµ quèc gia nµo trªn thÕ giíi do vËy nã còng rÊt phøc t¹p. Th«ng qua trao ®æi xuÊt nhËp khÈu c¸c níc cã thÓ ph¸t huy lîi thÕ so s¸nh cña m×nh. Nã cho biÕt n íc m×nh nªn s¶n xuÊt mÆt hµng g× vµ kh«ng nªn s¶n xuÊt mÆt hµng g× ®Ó khai th¸c triÖt ®Ó lîi thÕ riªng cña m×nh. HiÓu theo nghÜa chung nhÊt th× ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu lµ ho¹t ®éng trao ®æi hµng ho¸ vµ dÞch vô gi÷a c¸c quèc gia. Kinh doanh lµ ho¹t ®éng thùc hiÖn mét hoÆc mét sè c«ng ®o¹n tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu thô s¶n phÈm hay thùc hiÖn mét sè dÞch vô trªn thÞ trêng nh»m môc ®Ých lîi nhuËn. V× vËy ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu lµ viÖc bá vèn vµo thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng trao ®æi hµng ho¸, dÞch vô gi÷a c¸c quèc gia nh»m môc ®Ých thu ®îc lîi nhuËn. §©y chÝnh lµ mèi quan hÖ x· héi nã ph¶n ¸nh sù kh«ng thÓ t¸ch rêi c¸c quèc gia. Cïng víi tiÕn bé khoa häc kü thuËt, chuyªn m«n ho¸ ngµy cµng t¨ng, cïng víi sù ®ßi hái vÒ chÊt l îng s¶n phÈm vµ dÞch vô cña kh¸ch hµng ngµy cµng ®a d¹ng vµ phong phó th× sù phô thuéc lÉn nhau gi÷a c¸c quèc gia ngµy cµng t¨ng. Mét thùc tÕ cho thÊy nhu cÇu con ngêi kh«ng ngõng t¨ng lªn vµ nguån lùc quèc gia lµ cã h¹n. Do ®ã trao ®æi mua b¸n quèc tÕ lµ biÖn ph¸p tèt nhÊt vµ cã hiÖu qu¶. Quan hÖ quèc tÕ nµy nã ¶nh hëng tíi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi quèc gia. §Ó tËn dông cã hiÖu qu¶ nguån lùc cña m×nh vµo ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc. 2. Quan ®iÓm vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. HiÖu qu¶ lµ thíc ®o ph¶n ¸nh møc ®é sö dông c¸c nguån lùc. Trong c¬ chÕ thÞ trêng sù tån t¹i cña nhiÒu thµnh phÇn vµ mèi quan hÖ kinh tÕ th× S/v:Bïi Trung Dòng - Líp: QLKT 39B 3 LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa: khoa häc qu¶n lý hiÖu qu¶ lµ vÊn ®Ó sèng cßn cña nã ph¶n ¸nh tr×nh ®é tæ chøc kinh tÕ qu¶n lý cña doanh nghiÖp. Cho ®Õn nay qua c¸c h×nh th¸i x· héi cã quan hÖ s¶n xuÊt kh¸c nhau cho nªn quan ®iÓm vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh còng nh ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cã nhiÒu kh¸c nhau. Ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu lµ mét h×nh th¸i cña ho¹t ®éng kinh doanh. Do ®ã quan ®iÓm vÒ hiÖu qu¶ còng ®îc hiÓu theo mét c¸ch t¬ng ®ång. Trong x· héi t b¶n víi chÕ ®é t nh©n vÒ t liÖu s¶n xuÊt th× quyÒn lîi vÒ kinh tÕ vµ chÝnh trÞ ®Òu n»m trong tay c¸c nhµ t b¶n. ChÝnh v× vËy phÊn ®Êu t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh tøc lµ t¨ng lîi nhuËn cho c¸c nhµ t b¶n. Còng gièng nh mét sè chØ tiªu chÊt lîng tæng hîp ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c yÕu tè trong qóa tr×nh s¶n xuÊt, ®ång thêi lµ mét ph¹m trï kinh tÕ g¾n liÒn nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. s¶n xuÊt hµng ho¸ cã ph¸t triÓn hay kh«ng lµ nhê hiÖu qu¶ cao hay thÊp. BiÓu hiÖn hiÖu qu¶ lµ lîi Ých mµ thíc ®o c¬ b¶n lµ tiÒn. HiÓu ®îc phÇn nµo quan ®iÓm nµy cho nªn Adam Smith cho r»ng “HiÖu qu¶ kinh tÕ lµ kÕt qu¶ ®¹t ®îc trong ho¹t ®éng kinh tÕ” vµ «ng còng cho r»ng “HiÖu qu¶ kinh doanh lµ doanh nghiÖp tiªu thô ®îc hµng ho¸”. ë ®©y hiÖu qu¶ ®îc ®ång nghÜa víi chØ tiªu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ kinh doanh. Quan ®iÓm nµy khã gi¶i thÝch kÕt qu¶ kinh doanh. NÕu cïng mét kÕt qu¶ mµ hai møc chi phÝ kh¸c nhau th× quan ®iÓm nµy cho chóng ta cã cïng mét hiÖu qu¶. Quan ®iÓm thø hai cho r»ng: “HiÖu qu¶ kinh doanh lµ quan hÖ tû lÖ gi÷a phÇn t¨ng thªm cña kÕt qu¶ vµ phÇn t¨ng thªm cña chi phÝ”. Quan ®iÓm nµy ®· biÓu hiÖn ®îc mèi quan hÖ so s¸nh t¬ng ®èi gi÷a kÕt qu¶ ®¹t ®îc vµ chi phÝ b¶o ra. Tøc lµ nÕu gäi H lµ hiÖu qu¶ t¬ng ®èi, B phÇn t¨ng thªm vÒ kÕt qu¶ kinh doanh, C phÇn t¨ng thªm vÒ chi phÝ th×: H = (B:C).100. Theo quan ®iÓm nµy hiÖu qu¶ kinh doanh chØ ®îc xÐt ®Õn phÇn kÕt qu¶ bæ sung. Quan ®iÓm thø ba cho r»ng: “HiÖu qu¶ kinh doanh ®îc ®o b»ng hiÖu sè gi÷a kÕt qu¶ vµ chi phÝ bá ra ®Ó ®¹t ®îc kÕt qu¶ ®ã”. Quan ®iÓm nµy nã ®· g¾n ®îc hiÖu qu¶ víi toµn bé chi phÝ, coi hiÖu qu¶ kinh doanh lµ ph¶n ¸nh tr×nh ®é sö dông chi phÝ, ph¶n ¸nh tiÕt kiÖm. Tuy nhiªn, theo chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng cña M¸c - Lªnin th× c¸c sù vËt, hiÖn tîng kh«ng ë tr¹ng th¸i t×nh mµ lu«n biÕn ®æi, vËn ®éng. V× vËy, xem xÐt hiÖu qu¶ kh«ng n»m ngoµi quy luËt nµy. Do ®ã hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh võa lµ ph¹m trï cô thÓ võa lµ mét ph¹m trï tr×u t îng, cô thÓ ë chç trong c«ng t¸c qu¶n lý th× ph¶i ®Þnh thµnh c¸c con sè ®Ó tÝnh to¸n, so s¸nh. Trõu tîng ë chç nã ®îc ®Þnh tÝnh thµnh møc ®é quan träng hoÆc vai trß cña nã trong lÜnh vùc kinh doanh. Cho nªn quan ®iÓm thø t cho r»ng hiÖu qu¶ kinh doanh nã b¸m s¸t môc tiªu cña nÒn s¶n xuÊt x· héi S/v:Bïi Trung Dòng - Líp: QLKT 39B 4 LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa: khoa häc qu¶n lý chñ nghÜa lµ kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cña nh©n d©n lao ®éng. Cã rÊt nhiÒu c¸c quan ®iÓm n÷a nh÷ng tÊt c¶ cha cã sù thèng nhÊt trong quan niÖm nhng hä ®Òu cho r»ng ph¹m trï hiÖu qu¶ kinh doanh ph¶n ¸nh mÆt chÊt lîng cña ho¹t ®éng kinh doanh, ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu cuèi cïng. Tuy nhiªn cÇn cã mét kh¸i niÖm t¬ng ®èi ®Çy ®ñ ®Ó ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®ã lµ: “HiÖu qña s¶n xuÊt kinh doanh lµ ph¹m trï kinh tÕ biÓu hiÖn tËp trung cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ theo chiÒu s©u, ph¶n ¸nh tr×nh ®é kh¸c sö dông c¸c nguån lùc trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt nh»m thùc hiÖn môc tiªu kinh doanh. Nã lµ thíc ®o ngµy cµng trë nªn quan träng cña sù t¨ng tr ëng kinh tÕ vµ lµ chç dùa c¬ b¶n ®Ó ®¸nh gÝa viÖc thùc hiÖn môc tiªu kinh tÕ cña doanh nghiÖp trong tõng thêi kú”. Doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu lµ doanh nghiÖp trao ®æi bu«n b¸n hµng ho¸ vît qua ngoµi biªn giíi ®Êt níc. Ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu lµ h×nh th¸i cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ nã xoay quanh ho¹t ®éng kinh doanh, nã ®îc më réng vÒ kh«ng gian trao ®æi hµng ho¸ vµ chñng lo¹i hµng ho¸. Do vËy, b¶n chÊt cña ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu lµ b¶n chÊt cña ho¹t ®éng kinh doanh. Trong thùc tÕ, hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trong c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu ®¹t ®îc trong c¸c trêng hîp sau (hiÖu qu¶ ë ®©y hiÓu ®¬n thuÇn lµ lîi nhuËn): KÕt qu¶ t¨ng (kim ng¹ch, b¸n bu«n, b¸n lÎ) nhng chi phÝ gi¶m vµ kÕt qña t¨ng chi phÝ t¨ng nhng tèc ®é t¨ng cña kÕt qu¶ cao h¬n tèc ®é t¨ng cña chi phÝ. HiÖu qu¶ t¨ng ®ång nghÜa víi tÝch luü vµ më réng s¶n xuÊt kinh doanh, cho nªn t¨ng hiÖu qu¶ lµ môc tiªu sèng cßn cña doanh nghiÖp. 3. B¶n chÊt vµ ph©n lo¹i hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ tiÕt kiÖm lao ®éng x· héi. C¸c nguån lùc bÞ h¹n chÕ vµ khan hiÕm chÝnh lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn ph¶i tiÕt kiÖm, sö dông triÖt ®Ó vµ cã hÖu qu¶. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu trong kinh doanh ph¶i ph¸t huy ®iÒu kiÖn néi t¹i, hiÖu n¨ng c¸c yÕu tè s¶n xuÊt tiÕt kiÖm mäi chi phÝ. N©ng cao hiÖu qu¶ chÝnh lµ ph¶i ®¹t kÕt qu¶ tèi ®a víi chi phÝ nhá nhÊt. 3.1. HiÖu qu¶ kinh doanh c¸ biÖt vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi. Nh÷ng doanh nghiÖp ho¹t ®éng thêng ch¹y theo hiÖu qu¶ c¸ biÖt, Nhµ níc víi c¸c c«ng cô buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i tu©n theo vµ ph¶i phôc vô c¸c lîi Ých chung cña toµn x· héi nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt, ®æi míi c¬ cÊu kinh tÕ , tÝch luü ngo¹i tÖ, t¨ng thu ng©n s¸ch cã lîi Ých c¸ biÖt cña doanh nghiÖp ®ã lµ lîi nhuËn. Tuy nhiªn cã thÓ cã nh÷ng doanh nghiÖp kh«ng ®¶m b¶o hiÖu qu¶ c¸ biÖt nhng nÒn kinh tÕ quèc d©n vÉn thu ®îc S/v:Bïi Trung Dòng - Líp: QLKT 39B 5 LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa: khoa häc qu¶n lý hiÖu qu¶. T×nh h×nh nµy doanh nghiÖp chØ cã thÓ chÊp nhËn ® îc trong ng¾n h¹n vµ trong thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh do nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan mang l¹i.V× vËy trong kinh doanh xuÊt nhËp khÈu doanh nghiÖp ph¶i quan t©m ®Õn c¶ hai lo¹i hiÖu qu¶, kÕt hîp c¸c lîi Ých, vµ kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. 3.2. HiÖu qu¶ tuyÖt ®èi vµ hiÖu qu¶ t¬ng ®èi. HiÖu qu¶ tuyÖt ®èi lµ hiÖu qu¶ ®îc tÝnh to¸n cho tõng ph¬ng ¸n cô thÓ sau khi ®· trõ ®i chi phÝ ®Ó thu ®îc kÕt qu¶ ®ã. HiÖu qu¶ t¬ng ®èi ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch so s¸nh c¸c hiÖu qu¶ tuyÖt ®èi cña c¸c ph¬ng ¸n kh¸c nhau. Môc ®Ých cña viÖc tÝnh to¸n lµ so s¸nh møc ®é hiÖu qu¶ c¸c ph ¬ng ¸n khi thùc hiÖn cïng mét nhiÖm vô ®Ó tõ ®ã chän mét c¸ch thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ nhÊt. Trong thùc tÕ ®Ó thùc hiÖn mét ph¬ng ¸n mµ rÊt nhiÒu c¸c ph¬ng ¸n kh¸c nhau so s¸nh ®¸nh gi¸ lµ mét trong nh÷ng c«ng t¸c rÊt quan träng, vai trß nµy thuéc vÒ c¸c nhµ qu¶n lý ®Ó tõ ®ã t¹o ra hiÖu qu¶ cao nhÊt cho doanh nghiÖp. 3.3. HiÖu qu¶ chi phÝ bé phËn vµ hiÖu qu¶ chi phÝ tæng hîp. Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu g¾n liÒn víi c¸c ®iÒu kiÖn cô thÓ nh tµi chÝnh, tr×nh ®é kü thuËt, nguån nh©n lùc... Do vËy, h×nh thµnh chi phÝ mçi doanh nghiÖp lµ kh¸c nhau. Nhng thÞ trêng chØ chÊp nhËn chi phÝ trung b×nh x· héi cÇn thiÕt. Trong c«ng t¸c qu¶n lý ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ xuÊt nhËp khÈu kh«ng chØ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ chi phÝ tæng hîp mµ cßn ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña tõng lo¹i chi phÝ ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Quan t©m ®Õn chi phÝ c¸ biÖt ®Ó tõ ®ã cã c¸c biÖn ph¸p gi¶m nh÷ng chi phÝ c¸ biÖt kh«ng hiÖu qu¶ t¹o c¬ së hoµn thiÖn mét biÖn ph¸p tæng hîp, ®ång bé t¹o tiÒn ®Ò ®Ó thu ®îc hiÖu qu¶ cao nhÊt. 4. Mét sè h×nh thøc xuÊt nhËp khÈu th«ng dông. 4.1. XuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp. Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp cßn gäi lµ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu tù doanh lµ viÖc doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ do doanh nghiÖp m×nh s¶n xuÊt hay thu gom ®îc cho kh¸ch hµng níc ngoµi vµ ngîc l¹i. Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu diÔn ra sau khi doanh nghiÖp nghiªn cøu kü thÞ trêng, tÝnh to¸n ®Çy ®ñ c¸c chi phÝ vµ ®¶m b¶o tu©n theo chÝnh s¸ch Nhµ níc vµ luËt ph¸p quèc tÕ. §Æc ®iÓm: Doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp ph¶i tù bá vèn, tù chÞu mäi chi phÝ, chÞu mäi tr¸ch nhiÖm vµ chÞu rñi ro trong kinh doanh. 4.2. XuÊt nhËp khÈu uû th¸c. Lµ h×nh thøc xuÊt nhËp khÈu trong ®ã ®¬n vÞ tham gia xuÊt nhËp khÈu ®ãng vai trß trung gian cho mét ®¬n vÞ kinh doanh kh¸c tiÕn hµnh ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång b¸n hµng ho¸ víi ®èi t¸c bªn ngoµi. XuÊt nhËp S/v:Bïi Trung Dòng - Líp: QLKT 39B 6 LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa: khoa häc qu¶n lý khÈu uû th¸c h×nh thµnh gi÷a mét doanh nghiÖp trong níc cã nhu cÇu tham gia xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ nhng l¹i kh«ng cã chøc n¨ng tham gia vµo ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp vµ ph¶i nhê ®Õn mét doanh nghiÖp cã chøc n¨ng xuÊt nhËp khÈu ®îc doanh nghiÖp cã nhu cÇu uû quyÒn. Doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu trung gian nµy ph¶i lµm thñ tôc vµ ®îc hëng hoa hång. §Æc ®iÓm: Doanh nghiÖp nhËn uû quyÒn kh«ng ph¶i bá vèn, kh«ng ph¶i xin h¹n ng¹ch... mµ chØ ®øng ra khiÕu n¹i nÕu cã tranh chÊp x¶y ra. 4.3. XuÊt nhËp khÈu hµng ®æi hµng. Lµ h×nh thøc xuÊt khÈu g¾n liÒn víi nhËp khÈu, ngêi mua ®ång thêi còng lµ ngêi b¸n. §Æc ®iÓm: H×nh thøc xuÊt nhËp khÈu nµy doanh nghiÖp cã thÓ thu l·i tõ hai ho¹t ®éng nhËp vµ xuÊt hµng ho¸. Tr¸nh ® îc rñi ro biÕn ®éng ®ång ngo¹i tÖ. Trong h×nh thøc xuÊt nhËp khÈu hµng ®æi hµng khèi l îng, gi¸ trÞ nªn t¬ng ®¬ng nhau th× cã lîi cho doanh nghiÖp khi tham gia vËn chuyÓn, h×nh thøc xuÊt nhËp khÈu nµy ®îc nhµ níc khuyÕn khÝch. 4.4. XuÊt nhËp khÈu liªn doanh. Lµ mét ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ trªn c¬ së liªn kÕt mét c¸ch tù nguyÖn gi÷a c¸c doanh nghiÖp (Ýt nhÊt lµ mét doanh nghiÖp cã chøc n¨ng xuÊt nhËp khÈu) nh»m phèi hîp kh¶ n¨ng s¶n xuÊt -> xuÊt nhËp khÈu trªn c¬ së c¸c bªn cïng chÞu rñi ro vµ chia sÎ lîi nhuËn. §Æc ®iÓm: Doanh nghiÖp ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu chØ ®ãng gãp mét phÇn nhÊt ®Þnh. Chi phÝ, thuÕ, tr¸ch nhiÖm ®îc ph©n theo tû lÖ ®ãng gãp tho¶ thuËn. Cßn cã rÊt nhiÒu h×nh thøc xuÊt nhËp khÈu kh¸c nh gia c«ng uû thøc, giao dÞch t¸i xuÊt... nhng trªn ®©y lµ c¸c h×nh thøc c¬ b¶n nhÊt vµ phæ biÕn trong ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. 5. Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu trong c¬ chÕ thÞ trêng. XuÊt nhËp khÈu lµ mét ho¹t ®éng t¹o lîi nhuËn cho doanh nghiÖp, n©ng cao ®êi sèng cho ngêi lao ®éng, ph¸t huy lîi thÕ so s¸nh, ph¸t triÓn t¨ng trëng cña quèc gia. ChÝnh v× thÕ ho¹t ®éng nµy rÊt phøc t¹p. §Ó thùc hiÖn tèt ph¶i cã sù chuÈn bÞ vÒ quy chÕ, qu¶n lý, tæ chøc tèt th× míi thu ® îc hiÖu qu¶ l©u dµi. Ho¹t ®éng kinh doanh còng nh ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu nã g¾n liÒn víi rñi ro, nÕu kh«ng cã sù nghiªn cøu mét c¸ch kü l ìng. Do vËy trong ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ph¶i ® îc tiÕn hµnh theo c¸c bíc, c¸c kh©u vµ xem xÐt mét c¸ch kü lìng nhng ph¶i theo kÞp biÕn ®éng vµ nhu cÇu cña thÞ trêng trªn c¬ së tu©n thñ ph¸p luËt vµ th«ng lÖ quèc tÕ vµ Nhµ níc. Do ®ã ph¶i n¾m râ néi dung cña ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ®ã lµ. S/v:Bïi Trung Dòng - Líp: QLKT 39B 7 LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa: khoa häc qu¶n lý 5.1. Nghiªn cøu vµ tiÕp cËn thÞ trêng. Nghiªn cøu thÞ trêng lµ dïng tæng hîp c¸c biÖn ph¸p kü thuËt nghiªn cøu nh ®iÒu tra, tham dß, thu thËp... Sau ®ã ph©n tÝch trªn c¬ së ®Çy ®ñ th«ng tin vµ tõ ®ã ®a ra quyÕt ®Þnh tríc khi th©m nhËp thÞ trêng. VÊn ®Ò ë ®©y lµ ph¶i nhËn biÕt s¶n phÈm xuÊt nhËp khÈu ph¶i phï hîp víi thÞ trêng, sè lîng, phÈm chÊt, mÉu m·... Tõ ®ã rót ra kh¶ n¨ng cña m×nh cung øng mÆt hµng ®ã. Ph¶i nhËn biÕt ®îc r»ng chu kú sèng cña s¶n phÈm ë giai ®o¹n nµo (thêng tr¶i qua 4 giai ®o¹n: TriÓn khai -> t¨ng tr ëng -> b·o hoµ -> suy tho¸i). Mçi giai ®o¹n cã mét ®Æc ®iÓm riªng mµ doanh nghiÖp ph¶i biÕt khai th¸c cã hiÖu qu¶. S¶n xuÊt còng nh xuÊt nhËp khÈu cã rÊt nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh trong cïng lÜnh vùc do ®ã doanh nghiÖp ph¶i quan t©m ®Õn ®èi thñ thï ®ã ®Ó ra biÖn ph¸p thêi ®iÓm xuÊt nhËp khÈu sao cho phï hîp nhÊt. Ngoµi ra vÊn ®Ò tû gi¸ hèi ®o¸i còng rÊt quan träng. Trong ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu nã g¾n liÒn víi c¸c ®ång ngo¹i tÖ m¹nh, sù biÕn ®éng cña c¸c ®ång tiÒn nã ¶nh hëng rÊt lín. Do ®ã dù b¸o n¾m do xu híng biÕn ®éng lµ vÊn ®Ò cÇn quan t©m. Trong c¸c cuéc nghiªn cøu cÇn quan t©m c¸c néi dung nh nghiªn cøu vÒ néi dung hµng ho¸, nghiªn cøu vÒ gi¸ c¶ hµng ho¸, thÞ trêng hµng ho¸ ... Trªn c¬ së nµy doanh nghiÖp cã c¸c bíc ®i tiÕp theo. 5.2. Lùa chän ®èi t¸c vµ lËp ph¬ng ¸n kinh doanh. Sau khi nghiªn cøu thÞ trêng ta ph¶i lùa chän ®èi t¸c lµ lËp ph¬ng ¸n kinh doanh. Khi lùa chän b¹n hµng ph¶i n¾m ®ñ c¸c th«ng tin nh t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, vèn, c¬ së vËt chÊt, kh¶ n¨ng, uy tÝn, quan hÖ trong kinh doanh... Cã b¹n hµng tin cËy lµ ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn tèt c¸c ho¹t ®éng th¬ng m¹i quèc tÕ. Sau khi lùa chän ®èi t¸c ta ph¶i lËp ph ¬ng ¸n kinh doanh nh gi¸ c¶, thêi ®iÓm, c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn, thuËn lîi, khã kh¨n... 5.3. T×m hiÓu nguån hµng. Ph¶i t×m hiÓu kh¶ n¨ng cung cÊp hµng ho¸ cña c¸c ®¬n vÞ. Ph¶i chó ý c¸c nh©n tè nh thêi vô, thiªn tai, c¸c nh©n tè cã tÝnh chu kú... V× c¸c nh©n tè nµy cã thÓ ¶nh hëng ®Õn gi¸ c¶ vµ s¶n lîng. 5.4. §µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång. Cã rÊt nhiÒu h×nh thøc ®µm ph¸n xuÊt nhËp khÈu nh fax, th tÝn th¬ng m¹i ®iÖn tö, gÆp trùc tiÕp, qua ®iÖn tho¹i. C¸c bªn tù tho¶ thuËn vµ ® a ra h×nh thøc thuËn tiÖn nhÊt. Nhng theo h×nh thøc nµo còng cÇn tiÕn hµnh theo c¸c bíc quy ®Þnh. Sau ®µm ph¸n thµnh c«ng hai bªn tiÕn hµnh ký kÕt hîp ®ång. 5.5. Tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång. §©y lµ c«ng viÖc phøc t¹p do ®ã c¸c bªn ph¶i lu«n lu«n tu©n thñ vµ t«n träng nhau cïng nh luËt ph¸p. nÕu lµ bªn xuÊt khÈu th× ph¶i xin giÊy S/v:Bïi Trung Dòng - Líp: QLKT 39B 8 LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa: khoa häc qu¶n lý phÐp xuÊt khÈu, chuÈn bÞ hµng, kiÓm tra hµng, thuª tµu lu cíc, lËp chøng tõ, gi¶i quyÕt khóc m¾c... 5.6. Thanh to¸n vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ hîp ®ång. Sau khi thanh to¸n, kÕt thóc hîp ®ång, nÕu kh«ng x¶y ra tranh chÊp th× kÕt thóc hîp ®ång vµ rót ra kinh nghiÖm cho c¸c ho¹t ®éng tiÕp theo. II- C¸c nh©n tè ¶nh hëng vµ chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. 1- Nh©n tè chñ quan. 1.1. Lao ®éng. Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt còng nh trong ho¹t ®éng kinh doanh. Nh©n tè lao ®éng nã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ còng nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Lao ®éng ë ®©y lµ c¶ yÕu tè chuyªn m«n, ý thøc tr¸ch nhiÖm, tinh thÇn lao ®éng... Chuyªn m«n ho¸ lao ®éng còng lµ vÊn ®Ò cÇn quan t©m sö dông ®óng ngêi ®óng viÖc sao cho phï hîp vµ ph¸t huy tèi ®a ngêi lao ®éng trong c«ng viÖc kinh doanh ®ã lµ vÊn ®Ò kh«ng thÓ thiÕu trong c«ng t¸c tæ chøc nh©n sù. N©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n lao ®éng lµ viÖc lµm cÇn thiÕt vµ liªn tôc, do ®Æc thï lµ ho¹t ®éng kinh doanh ®¬n thuÇn nªn ngêi lao ®éng ph¶i nhanh nh¹y, quyÕt ®o¸n, m¹o hiÓm. Tõ viÖc kinh doanh, b¸n hµng, chµo hµng, nghiªn cøu thÞ trêng ... ®ßi hái ngêi lao ®éng ph¶i cã n¨ng lùc vµ say mª trong c«ng viÖc. 1.2. Tr×nh ®é qu¶n lý l·nh ®¹o sö dông vèn. §©y lµ yÕu tè thêng xuyªn, quan träng nã cã ý nghÜa rÊt lín ®Õn ph¸t huy tèi ®a hiÖu qu¶ trong kinh doanh. Ngêi l·nh ®¹o ph¶i qu¶n lý ph¶i tæ chøc ph©n c«ng vµ hîp t¸c lao ®éng hîp lý gi÷a c¸c bé phËn, c¸ nh©n. Ho¹ch ®Þnh sö dông vèn lµm c¬ së cho viÖc huy ®éng khai th¸c tèi ®a mäi nguån lùc s½n cã, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn cña c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu tõ ®ã cã c¸c biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt. Ng êi l·nh ®¹o ph¶i s¾p xÕp, ®óng ngêi, ®óng viÖc, san sÎ quyÒn lîi tr¸ch nhiÖm, khuyÕn khÝch tinh thÇn s¸ng t¹o cña mäi ngêi. Sö dông khai th¸c c¸c nguån vèn, triÓn khai mäi nguån lùc s½n cã cã ®Ó tæ chøc lu chuyÓn vèn, nghiªn cøu sù biÕn ®éng c¸c ®ång ngo¹i tÖ m¹nh... C¸c doanh nghiÖp cã nhiÒu vèn sÏ cã u thÕ vÒ c¹nh tranh nhng sö dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶, h¹n chÕ Ýt nhÊt ®ång vèn nhµn rçi, ph¸t huy hiÖu qu¶ trong kinh doanh, ®ã míi lµ vÊn ®Ò cèt lâi trong sö dông vèn. 1.3. C¬ së vËt chÊt kü thuËt. C¬ së vËt chÊt lµ nÒn t¶ng quan träng c¸c ho¹t ®éng kinh doanh. Nã cã thÓ ®em l¹i søc m¹nh trong kinh doanh. Tõ nhµ kho bÕn b·i, ph ¬ng tiÖn vËn chuyÓn, thiÕt bÞ v¨n phßng... NhÊt lµ hÖ thèng nµy ® îc bè trÝ hîp lý, thuËn tiÖn. Nã lµ mét c¸i lîi v« h×nh, lîi thÕ kinh doanh. C¬ së vËt chÊt S/v:Bïi Trung Dòng - Líp: QLKT 39B 9 LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa: khoa häc qu¶n lý kü tuËt t¹o ra cho bªn ®èi t¸c mét sù tin tëng, t¹o ra u thÕ c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ. Cßn cã rÊt nhiÒu yÕu tè kh¸c dÞch vô mua b¸n hµng, yÕu tè qu¶n trÞ, nhiªn liÖu hµng ho¸... ®ã còng lµ c¸c yÕu tè rÊt quan träng, ph¸t huy c¸c mÆt tÝch cùc h¹n chÕ vµ gi¶m tiªu cùc do c¸c yÕu tæ chñ quan mang l¹i ®Ó ph¸t huy tèi ®a hiÖu qu¶ kinh doanh ®ßi hái ph¶i cã mét qu¸ tr×nh vµ bé m¸y tæ chøc tèt. 2- C¸c nh©n tè kh¸ch quan. §ã lµ c¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ cña C«ng ty nh ng lµ c¸c yÕu tè bªn ngoµi ¶nh hëng ®Õn mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty. 2.1. C¸c ®èi thñ c¹nh tranh Trong ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu còng nh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Òu ph¶i c¹nh tranh. Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lu«n lu«n xuÊt hiÖn c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. MÆt kh¸c c¸c ®èi thñ c¹nh tranh lu«n lu«n thay ®æi c¸c chiÕn l îc kinh doanh b»ng nhiÒu biÖn ph¸p kh¸c nhau. Lu«n ®æi míi vµ thÝch øng ® îc sù c¹nh tranh míi lµ yÕu tè cÇn thiÕt. Ph¶i lu«n lu«n ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p thÝch øng vµ lu«n cã c¸c biÖn ph¸p ph¬ng híng ®i tríc ®èi thñ lµ mét viÖc lµm lu«n ®îc quan t©m. 2.2. C¸c ngµnh cã liªn quan. C¸c ngµnh cã liªn quan còng nh trong lÜnh vùc kinh doanh còng ®Òu cã t¸c ®éng rÊt lín ®Òu ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu nã liªn quan ®Õn c¸c ngµnh kh¸c nh ng©n hµng, th«ng tin, vËn t¶i, x©y dùng... hÖ thèng ng©n hµng tèt gióp cho ho¹t ®éng giao dÞch tiÒn tÖ ® îc thuËn tiÖn, hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c lµ yÕu tè gióp c¸c bªn trao ®æi, liªn l¹c, ®µm ph¸n, giao dÞch mét c¸ch thuËn tiÖn h¬n. C¸c ngµnh x©y dùng, vËn t¶i, kho tµng... nã lµ vÊn ®Ò bæ sung nhng rÊt cÇn thiÕt. 2.3. Nh©n tè vÒ tÝnh thêi vô, chu kú, thêi tiÕt cña s¶n xuÊt kinh doanh. C¸c hµng ho¸, c¸c nguyªn liÖu, viÖc s¶n xuÊt kinh doanh ®«i khi bÞ ¶nh hëng vëi yÕu tè thêi vô, kÓ c¶ nhu cÇu cña kh¸ch hµng. V× vËy kÕt qu¶ kinh doanh cã hiÖu qu¶ hay kh«ng lµ do doanh nghiÖp cã b¾t ®îc tÝnh thêi vô vµ cã ph¬ng ¸n kinh doanh thÝch hîp hay kh«ng. VÝ dô nh hµng m©y tre ®an xuÊt khÈu th× yÕu tè nguyªn liÖu ph¶i cã thêi vô, thu xong l¹i ph¶i ph¬i kh« vµ nhu cÇu t¨ng lªn vµo mïa hÌ vµ c¸c níc cã khÝ hËu nhiÖt ®íi, khÝ hËu nãng. 2.4. Nh©n tè gi¸ c¶. HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp tham gia kinh doanh ®Òu ph¶i chÊt nhËn gi¸ thÞ trêng. Gi¸ c¶ thÞ trêng biÕn ®éng kh«ng theo ý muèn cña c¸c doanh S/v:Bïi Trung Dòng - Líp: QLKT 39B 10 LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa: khoa häc qu¶n lý nghiÖp. Do ®ã gi¸ c¶ lµ nh©n tè quan träng ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Gi¸ c¶ th«ng thêng ¶nh hëng bao gåm gi¸ mua vµ gi¸ b¸n. Gi¸ mua hµng ho¸ hoÆc s¶n xuÊt hµng ho¸ ®Ó xuÊt khÈu, gi¸ mua thÊp doanh nghiÖp dÔ t×m kiÕm thÞ trêng, dÔ tiªu thô hµng ho¸, cã lîi víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, gi¶m chi chÝ ®Çu vµo. Gi¸ b¸n ¶nh h ëng ®Õn trùc tiÕp cña doanh nghiÖp. Gi¸ b¸n lµ gi¸ cña thÞ tr êng. Do vËy doanh nghiÖp kh«ng ®iÒu chØnh ®îc gi¸ b¸n, mµ ph¶i cã c¸c chiÕn lîc b¸n hµng hîp lý mµ th«i. 2.5. ChÝnh s¸ch tµi chÝnh tiÒn tÖ cña Nhµ níc. §©y lµ mét hÖ thèng c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh, hiÖu qu¶ kinh doanh. Sù hç trî cña Nhµ níc lµ rÊt lín ®«i khi nã k×m h·m hoÆc thóc ®Èy kÓ c¶ mét ngµnh. - ChÝnh s¸ch vÒ thuÕ: ThuÕ lµ mét nguån thu chñ yÕu cña Nhµ níc nhng nã l¹i lµ mét chi phÝ ®èi víi mét doanh nghiÖp. Do ®ã chÝnh s¸ch nµy cã t¸c dông trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ lîi nhuËn cña C«ng ty. C¸c chÝnh s¸ch gi¶m thuÕ, t¨ng thuÕ, miÔn thuÕ lµ c¸c chÝnh s¸ch nh¹y c¶m ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. - ChÝnh s¸ch vÒ l·i suÊt tÝn dông: Trong ho¹t ®éng kinh doanh doanh nghiÖp thiÕu vèn thêng ph¶i vay tiÒn t¹i c¸c ng©n hµng, vµ l·i suÊt ng©n hµng Nhµ níc cã thÓ can thiÖp trùc tiÕp. Nhµ níc cã thÓ khuyÕn khÝch hoÆc k×m h·m ®Çu t th«ng qua chÝnh s¸ch tÝn dông, l·i suÊt... C¸c chÝnh s¸ch nµy ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. - ChÝnh s¸ch vÒ tû gi¸, bï gi¸, trî gi¸: Tû gi¸ ngo¹i tÖ ph¶n ¸nh mèi quan hÖ t¬ng quan vÒ søc mua. Khi cã biÕn ®éng m¹nh Nhµ níc cã thÓ th¶ næi hoÆc can thiÖp ®Ó æn ®Þnh tû gi¸ th«ng qua c¸c ng©n hµng b»ng c¸ch b¸n hoÆc mua ngo¹i tÖ. Nhµ níc còng cã thÓ bï gi¸, trî gi¸ cho c¸c mÆt hµng ®Ó duy tr× æn ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh, nh trî gi¸ mÆt hµng cµ phª hiÖn nay, thu mua lóa cho n«ng d©n ®ång b»ng s«ng Cöu Long. H×nh thøc trî gi¸ nµy ¶nh h ëng rÊt lín ®Õn t×nh h×nh s¶n xuÊt còng nh t×nh h×nh xuÊt khÈu. 2.6. C¸c chÝnh s¸ch kh¸c cña Nhµ níc Trong ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu nã cßn liªn quan ®Õn c¸c chÝnh s¸ch thuéc vÒ ®êng lèi chÝnh trÞ nã ¶nh hëng ®Õn. Níc ta tõ khi më cöa víi c¸c níc bªn ngoµi t¹o ra hµng lo¹t c¬ häi cho c¸c nhµ ®Çu t, cho ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. Trong quan hÖ quèc tÕ Nhµ níc cã thÓ ký hiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn... C¸c chÝnh s¸ch nµy cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, t¹o ra hµng lo¹t c¬ héi cho c¸c ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu . S/v:Bïi Trung Dòng - Líp: QLKT 39B 11 LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa: khoa häc qu¶n lý 2.7. Nh©n tè ph¸p luËt. BÊt cø mét ho¹t ®éng nµo mét c¸ nh©n, tËp thÓ, hay mét tæ chøc nµo ®Òu ph¶i ho¹t ®éng theo khu«n khæ ph¸p luËt. Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu còng vËy còng ph¶i tu©n theo luËt ph¸p cña Nhµ n íc, tu©n theo quy ®Þnh vµ luËt ph¸p quèc tÕ. C¸c quy ®Þnh luËt lÖ nµy l¹i cã thÓ thay ®æi theo thêi gian. Do vËy c¸c t¸c ®éng rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ph¶i tu©n thñ ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh kh«ng ® îc ph¹m luËt, lu«n t×m hÓu luËt ph¸p, t¹o ra mét nguyªn t¾c lµm viÖc , ®¶m b¶o viÖc ho¹t ®éng theo luËt mét c¸ch tèt nhÊt, ®ã còng lµ c¸ch ph¸t huy hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. 3. HÖ thèng chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Khi xem xÐt hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña mçi doanh nghiÖp cÇn ph¶i dùa vµo mét hÖ thèng chØ tiªu, c¸c doanh nghiÖp ph¶i coi c¸c tiªu chuÈn lµ môc tiªu phÊn ®Êu. C¸c tiªu chuÈn ®¹t ®îc ph¶i cã ý nghÜa. Chi phÝ s¶n xuÊt x· héi cho mét ®¬n vÞ kÕt qu¶ tõ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ph¶i nhá nhÊt, ph¶i cã ý nghÜa vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ vµ x· héi vµ ph¶i kÕt hîp hµi hoµ gi÷a lîi Ých cña doanh nghiÖp, lîi Ých x· héi, lîi Ých kinh tÕ quèc d©n. TÝnh to¸n, x¸c ®Þnh ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu chÝnh lµ viÖc so s¸nh gi÷a chi phÝ vµ kÕt qu¶. §èi víi hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu th×: Doanh thu thuÇn = Tæng doanh thu - C¸c kho¶n gi¶m trõ. C¸c kho¶n gi¶m trõ bao gåm: ChiÕt khÊu, gi¶m gi¸, gi¸ trÞ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ xuÊt nhËp khÈu. Lîi nhuËn gép = Doanh thu thuÇn - Gi¸ vèn hµng b¸n. Lîi nhuËn = Lîi nhuËn gép - Chi phÝ b¸n hµng - Chi phÝ QLDN thuÇn tõ H§KD Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh = Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh Lîi nhuËn tõ ho¹t C¸c kho¶n thu nhËp = ®éng bÊt thêng bÊt thêng Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ = Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh + Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh. - Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh Chi phÝ bÊt thêng + Lîi nhuËn bÊt thêng 3.1. HiÖu qu¶ kinh doanh tæng qu¸t. - HiÖu qu¶ kinh doanh t¬ng ®èi: HiÖu qu¶ t¬ng ®èi = KÕt qu¶ thu ®îc : Chi phÝ bá ra S/v:Bïi Trung Dòng - Líp: QLKT 39B 12 LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa: khoa häc qu¶n lý - HiÖu qu¶ kinh doanh tuyÖt ®èi: HiÖu qu¶ tuyÖt ®èi = KÕt qu¶ thu ®îc - chi phÝ bá ra - Lîi nhuËn theo doanh thu vµ chi phÝ: LN theo ®Çu t = Tæng lîi nhuËn - Tæng doanh thu LN theo chi phÝ = Tæng lîi nhuËn - Tæng chi phÝ 3.2. ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn. - ChØ tiªu lîi nhuËn vµ doanh thu theo vèn kinh doanh: LN theo vèn kinh doanh = Tæng lîi nhuËn : Vèn kinh doanh DT theo vèn kinh doanh = Tæng doanh thu : Vèn kinh doanh - ChØ tiªu doanh thu vµ lîi nhuËn theo vèn chñ së h÷u: DT theo VCSH = Tæng doanh thu : VCSH LN theo VCSH = Tæng lîi nhuËn : VCSH - ChØ tiªu doanh thu vµ lîi nhuËn theo TSC§: DT theo TSC§ = Tæng doanh thu : TSC§ LN theo TSC§ = Tæng lîi nhuËn : TSC§ 3.3. ChØ tiªu ®¸nh gi¸ sö dông lao ®éng. - N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n (W) W = Tæng doanh thu : Tæng lao ®éng - ChØ tiªu lîi nhuËn theo lao ®éng (P L§): PL§ = Tæng lîi nhuËn : Tæng lao ®éng PhÇn II Thùc tr¹ng vµ hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt nhËp t¹i C«ng ty thiÕt bÞ vËt t du lÞch I- Tæng quan vÒ C«ng ty. - Tªn giao dÞch quèc tÕ: VIETNAM NATIONAL TOURIS MATERIALS AND EQUIPMENT EXPORT - IMPORT CORPORATION. - Tªn viÕt t¾t: MATOURIMEX. - Trô së chÝnh C«ng ty ®Æt t¹i: 26 L¸ng H¹ - Hµ Néi. - Sè ®¨ng ký kinh doanh: 106279. - Ng©n hµng giao dÞch: Ng©n hµng ngo¹i th¬ng Hµ Néi: +Tµi kho¶n ®ång ViÖt Nam: 01-383-052. +Tµi kho¶n ngo¹i tÖ: 37-110 - 052. - Lo¹i h×nh doanh nghiÖp: Doanh nghiÖp nhµ níc. 1- Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. §îc thµnh lËp n¨m 1990 theo quyÕt ®Þnh cña Bé v¨n ho¸ - Th«ng tin - ThÓ thao vµ du lÞch ®Õn nay ®· tr¶i qua h¬n mêi n¨m ph¸t triÓn. C«ng ty S/v:Bïi Trung Dòng - Líp: QLKT 39B 13 LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa: khoa häc qu¶n lý lµ ®¬n vÞ kinh tÕ quèc doanh, cã t c¸ch ph¸p nh©n h¹ch to¸n ®éc lËp, C«ng ty trùc thuéc Tæng côc du lÞch ViÖt Nam vµ chÞu sù qu¶n lý Nhµ n íc vÒ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña Bé th¬ng m¹i. C«ng ty ho¹t ®éng víi môc ®Ých th«ng qua ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ®¸p øng yªu cÇu vÒ mäi mÆt cña hµng ho¸, phï hîp víi nhu cÇu ngµnh du lÞch vµ thÞ tr êng trong níc gãp phÇn ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt níc. Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay C«ng ty ®· kh«ng ngõng më réng, s¾p xÕp tæ chøc trong C«ng ty, ch¨m lo c¸n bé ®êi sèng nh©n viªn vµ ®¹t ®îc nhiÒu kÕt qu¶ tèt. Trong nh÷ng n¨m qua bÊt chÊp nh÷ng khã kh¨n do khñng ho¶ng mét sè nÒn kinh tÕ, C«ng ty lu«n lµm ¨n cã l·i, ®¶m b¶o lµ n¬i cung cÊp c¸c dÞch vô tèt nhÊt cho ngµnh du lÞch vµ thÞ trêng trong níc. C«ng ty lu«n ®æi míi c¸ch h×nh thøc kinh doanh, tÝch cùc t×m kiÕm thÞ trêng, lu«n t×m c¸ch n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ c¹nh tranh khèc liÖt hiÖn nay. C«ng ty lu«n ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c thiÕt bÞ vËt t ®Æc chñng cho ngµnh du lÞch, cung cÊp, qu¶ng b¸ dÞch vô du lÞch ra níc ngoµi, lu«n ®æi míi vµ thÝch øng trong ®iÒu kiÖn cßn nhiÒu khã kh¨n hiÖn nay. Qua ®ã thÊy r»ng C«ng ty ra ®êi lµ quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n, lu«n ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña ngµnh vµ ®ãng gãp vµo nÒn kinh tÕ ®Êt n íc. 2- Chøc n¨ng, nhiÖm vô, c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty thiÕt bÞ vËt t du lÞch. 2.1. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña C«ng ty. C«ng ty lµ tæ chøc kinh tÕ thùc hiÖn chøc n¨ng kinh doanh c¸c lo¹i trang thiÕt bÞ, vËt t, hµng ho¸ phôc vô nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh vµ ph¸t triÓn ngµnh du lÞch. Më réng liªn doanh, liªn kÕt, hîp t¸c ®Çu t víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi níc nh»m t¨ng thªm c¸c mÆt hµng phôc vô trong vµ ngoµi ngµnh. Tæ chøc c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu vµ nhËn uû th¸c cña c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan trong vµ ngoµi ngµnh. Më réng c¸c h×nh thøc kinh doanh tæng hîp c¸c trang thiÕt bÞ thuéc thùc phÈm c«ng nghÖ, m¸y mãc thiÕt bÞ dïng cho kh¸ch s¹n, vËt liÖu x©y dùng, hµng dÖt, thñ c«ng mü nghÖ, ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c lo¹i vËt t thiÕt bÞ cho kh¸ch hµng trong vµ ngoµi níc. C¸c mÆt hµng cô thÓ ®ã lµ thu mua n«ng l©m h¶i s¶n, dÞch vô du lÞch, m©y tre ®an, m¸y mãc thiÕt bÞ (dÖt, ®iÖn, sø, vËt liÖu x©y dùng...) 2.1. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña Ban gi¸mC«ng ®èc ty S¬ ®å 1: C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty c«ng ty Phßng kinh doanh Phßng tæ chøc hµnh chÝnh S/v:Bïi Trung Dòng - Cöa Líp: hµnh QLKTC¸t 39B Cöa hµng Hai Bµ Tr ng Linh Chi nh¸nh miÒn Nam Phßng kinh tÕ tµi chÝnh 14 Kho Hoµng LiÖt LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa: khoa häc qu¶n lý Trªn c¬ së chøc n¨ng nhiÖm vô c«ng t¸c qu¶n lý cña doanh nghiÖp mµ bé m¸y qu¶n lý ®îc s¾p xÕp, ph©n theo c¸c phßng ban kh¸c víi c¸c chøc n¨ng kh¸c nhau. Gi¸m ®èc lµ ngêi ®øng ®Çu, cã quyÒn cao nhÊt chÞu tr¸ch nhiÖm s¾p xÕp tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Ngoµi ra gi¸m ®èc cßn trùc tiÕp gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c phßng ban chøc n¨ng. Gióp viÖc cho gi¸m ®èc cã mét phã gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc ® îc gi¸m ®èc ph©n c«ng ®iÒu hµnh mét hoÆc mét sè lÜnh vùc c«ng t¸c vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ ho¹t ®éng vµ hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c ® îc giao. - C¸c phßng ban: + Phßng xuÊt nhËp khÈu (phßng kinh doanh ): Hµng n¨m gióp gi¸m ®èc lªn kÕ ho¹ch kinh doanh tríc m¾t vµ l©u dµi. Lu«n t×m kiÕm c¸c nguån hµng, kh¶o s¸t th¨m dß t×m hiÓu thÞ trêng, qu¶n lý cung cÊp c¸c mÆt hµng xuÊt nhËp khÈu cho kh¸ch hµng, lµ phßng lu«n ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh hµng ngµy, ®¶m b¶o sù hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. + Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Cã chøc n¨ng qu¶n lý, tæ chøc x¾p xÕp lao ®éng. Thanh tra gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò néi bé vµ bªn ngoµi doanh nghiÖp. Gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thuéc tiÒn l¬ng, tiÒn thëng, c¸c chÝnh s¸ch.v.v... + Phßng kinh tÕ tµi chÝnh: Tæ chøc theo dâi c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n ph¸t sinh mét c¸ch kÞp thêi, trung thùc, chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ toµn bé tµi s¶n vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh. Tæ chøc b¶o qu¶n c¸c tµi liÖu thèng kª, tæ chøc kiÓm tra kÕ to¸n c¸c chi nh¸nh, th«ng tin kinh tÕ cho c¸c bé phËn cã liªn quan. Ngoµi ra C«ng ty cã 3 cöa hµng: Cöa hµng Hai Bµ Trng, cöa hµng C¸t Linh, chi nh¸nh 12A Lý Tù Träng, thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ kho Hoµng LiÖt. C¸c ®¬n vÞ ®¬n vÞ trùc thuéc ®îc C«ng ty cÊp vèn vµ cã nhiÖm vô b¶o toµn, ph¸t triÓn vµ sö dông cã hiÖu qu¶ vèn trong kinh doanh. HiÖu qu¶ kinh doanh lµ mèi qua t©m hµng ®Çu cña C«ng ty. Do ®ã tõ trong qu¶n lý, tæ chøc, ®iÒu hµnh híng vÒ môc ®Ých nµy. 3- C¬ së vËt chÊt kü thuËt Lµ mét c¬ së xuÊt nhËp khÈu nªn bé m¸y, c¬ së vËt chÊt kh«ng cã g× lµ ®å sé, kh«ng cã m¸y mãc s¶n xuÊt, kh«ng cã c«ng nh©n lµm viÖc mµ S/v:Bïi Trung Dòng - Líp: QLKT 39B 15 LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa: khoa häc qu¶n lý thay vµo ®ã lµ mét hÖ thèng c¸c cöa hµng, nhµ kho, v¨n phßng ®¹i diÖn .v.v... C«ng ty ho¹t ®éng v× môc ®Ých lîi nhuËn nhng ngoµi ra cßn ph¶i cung cÊp thiÕt bÞ theo yªu cÇu cña ngµnh du lÞch. Do vËy ngµnh nghÒ kinh doanh cña C«ng ty bao gåm.: - XuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng thiÕt bÞ vËt t du lÞch. - NhËn uû th¸c xuÊt nhËp khÈu cho c¸c mÆt hµng C«ng ty ®ang kinh doanh. - Cung cÊp c¸c mÆt hµng kh¸c nh dÖt may, x©y dùng ®å hép, ®å ®iÖn, sø.v.v... - Thu mua n«ng l©m s¶n, may tre ®an, c¸c mÆt kh¸c phôc vô kh¸ch du lÞch. - C¸c thiÕt bÞ cña C«ng ty cung cÊp lµ c¸c thiÕt bÞ ®Æc chñng, kh«ng cã s¶n xuÊt ë trong níc, rÊt Ýt trªn thÞ trêng cña c¸c hµng næi tiÕng trªn thÕ giíi phôc vô c¸c c«ng tr×nh kh¸ch s¹n lín vµ c¸c nhµ hµng trong n íc. Ngµy nay c¸c thiÕt bÞ nµy cã rÊt nhiÒu ®¬n vÞ c¹nh tranh mua b¸n do vËt C«ng ty gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. Nhng C«ng ty lu«n t×m c¸ch më réng c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c nhau t×m thªm thu nhËp, t¨ng lîi nhuËn. 4- T×nh h×nh cung øng vËt t vµ c¬ cÊu mÆt hµng xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty. Tõ khi thµnh lËp c«ng ty lÞch ®· tiÕp cËn nhiÒu thÞ trêng trªn thÕ giíi nh NhËt B¶n, Hµn Quèc, §«ng Nam ¸. Nhê cã chÝnh s¸ch më cöa nÒn kinh tÕ cña Nhµ níc mµ C«ng ty cã nhiÒu mèi quan hÖ vµ b¹n hµng víi nhiÒu níc trªn thÕ giíi, quan hÖ vµ b¹n hµng víi nhiÒu n íc trªn thÕ giíi, ®Æc biÖt lµ c¸c níc cïng khu vùc. Do C«ng ty thuéc ngµnh du lÞch nªn c¸c mÆt hµng C«ng ty cung cÊp lµ c¸c kh¸ch s¹n, nhµ hµng, nhµ nghØ lín. Do ®ã ®Òu ph¶i nhËp tõ c¸c hµng næi tiÕng nh SONY, SAmSUNG, SOUNDCRAFT, RCF, PANASONIC... C¸c mÆt hµng nhËp vÒ ®îc lµm thñ tôc h¶i quan vµ nhËp kho tõ ®ã ph©n ®i c¸c cöa hµng vµ c¸c kh¸ch hµng lín... C¸c cöa hµng cña C«ng ty ®îc phÐp lÊy danh nghÜa C«ng ty ®Ó giao dÞch ký kÕt hîp ®ång b¸n bu«n, b¸n lÎ. Do vËy c¸c cöa hµng cã thÓ b»ng nhiÒu h×nh thøc t¨ng doanh thu cho cöa hµng m×nh ®Ó ®ãng gãp vµo C«ng ty vµ cã ®îc quü riªng cho m×nh. B¶ng 1: KÕt qu¶ doanh thu 3 n¨m qua theo c¬ cÊu mÆt hµng. §¬n vÞ: TriÖu ®ång. STT Tªn mÆt hµng N¨m 1998 N¨m 1999 N¨m 2000 1 VËt t du lÞch 20.800 19.820 15.750 M©y tre ®an, l©m 2 15.351 18.630 21.930 s¶n, h¶i s¶n VËt t ngµnh dÖt, 3 5.550 6.742 10.101 x©y dùng 4 C¸c thiÕt bÞ vËt t 4.250 4.320 10.650 S/v:Bïi Trung Dòng - Líp: QLKT 39B 16 LuËn v¨n tèt nghiÖp ngµnh kh¸c Tæng Khoa: khoa häc qu¶n lý 45.951 49.500 58.431 Nh×n vµo b¶ng ta thÊy r»ng vËt t ngµnh du lÞch nh m¸y l¹nh, ®å ®iÖn tö trang thiÕt bÞ kh¸ch s¹n, chiÕm tû lÖ cao nhÊt nhng cã xu híng gi¶m dÇn. T¬ng ®¬ng víi nã lµ doanh thu vÒ c¸c mÆt hµng m©y tre ®an, mÆt hµng chñ lùc nµy chiÕm doanh thu lín do ®ã nã quyÕt ®Þnh ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. Do ®ã C«ng ty lu«n t×m c¸ch ®Ó t¨ng thªm c¸c mÆt hµng thuéc hai nhãm mÆt hµng kh¸c còng kh«ng kÐm phÇn quan träng vµ C«ng ty lu«n t×m thªm c¸c mÆt hµng thuéc c¸c nhãm kh¸c ®Ó xuÊt nhËp khÈu t¹o thªm doanh thu. C¬ cÊu mÆt hµng xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty. §¬n vÞ: TriÖu USD. N¨m 1998 1999 2000 A. XuÊt khÈu 4,756 4,895 5,2 1. G¹o 0,95 1,35 1 2. Cafe 0,35 0,45 0,25 3. Hoa qu¶ 0,2 0,35 0,47 4. M©y tre, gç 0,32 0,15 0,52 5. V¶i, quÇn ¸o 0,87 0,76 0,97 6. GiÇy, dÐp, mò, nãn 0,53 0,75 0,875 7. Kh¸c 1,536 2.433,65 1,115 B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. NhËp khÈu VËt t DL M¸y may, dÖt VËt liÖu da M¸y mãc s¶n xuÊt VËt liªu vÖ sinh VËt liªu x©y dùng GiÊy Kh¸c S/v:Bïi Trung Dòng - Líp: QLKT 39B 2,9 0,8 0,25 0,35 0,75 0,15 0,35 0,05 0,2 3,518 0,75 0,3 0,5 0,8 0,05 0,3 0,09 0,728 3,95 0,7 0,35 0,75 0,9 0,06 0,32 0,1 0,77 17 LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa: khoa häc qu¶n lý C¸c thÞ trêng chÝnh cña c«ng ty. ( TriÖu USD ). 1. NhËt : 3,7 Nh×n vµo c¸c thÞ tr êng cña C«ng ty 2. EU : 5,9 thÓ hiÖn qua c¬ cÊu biÓu ®å sau: 3. Philipin : 0,95 4. Irac : 1,5 5. Mü :1,25 6. Singapore :1,5 7. Indonexia : 0,75 Ch©u ¸ 8. Nga : 2,5 22% 45% 9. óc : 3 Ch©u ¢u 10. Cu ba : 1,2 33% Ch©u Mü 11. Th¸i Lan : 0,969 vµ Ch©u óc 12. Trung Quèc : 12 5- T×nh h×nh lao ®éng, kÕ ho¹ch cña C«ng ty c¸c n¨m qua. TÊt c¶ c¸c nh©n viªn trùc tiÕp tham gia c«ng viÖc kinh doanh qu¶n lý cña C«ng ty ®Òu cã kiÕn thøc s©u réng vÒ chuyªn m«n xuÊt nhËp khÈu. Mäi c«ng viÖc liªn quan tíi chuyªn m«n ®Òu ®îc gi¶i quyÕt nhanh chãng ®ã lµ mét thuËn lîi lín cña C«ng ty. Víi c¸n bé nh©n viªn hiÖn nay kho¶ng 63 ngêi, trong ®ã cã 23 ngêi cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc (chiÕm 36,5%). Ngoµi ra cßn cã mét sè nh©n viªn lµm hîp ®ång cho c¸c chi nh¸nh ®¹i lý cña C«ng ty ®Òu ®îc lùa chän mét c¸ch cÈn thËn. Lµ C«ng ty ho¹t ®éng kinh doanh ®¬n thuÇn nªn nh©n viªn kh«ng nhiÒu nh ng nh÷ng ho¹t ®éng cña hä ®· vµ ®ang ®ãng gãp cho c«ng ty lµ rÊt lín. Trong c¸c n¨m qua kÕ ho¹ch cña C«ng ty lµ tiÕp tôc xuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng phôc vô ngµnh du lÞch vµ lu«n ph¸t triÓn c¸c mÆt hµng nµy. NhËn uû th¸c xuÊt nhËp khÈu cho c¸c ngµnh hµng C«ng ty dang kinh doanh cung cÊp, l¾p ®Æt, chuyÓn giao c«ng nghÖ thiÕt bÞ vËt t cho c¸c ngµnh kh¸c. - TiÕp tôc t×m kiÕm c¸c mÆt hµng thuéc nhãm c¸c mÆt hµng C«ng ty cã chøc n¨ng xuÊt nhËp khÈu ®Ó më réng ho¹t ®éng kinh doanh. II- Ph©n tÝch thùc tr¹ng C«ng ty trong 3 n¨m qua. 1- T×nh h×nh kinh doanh. 1.1. T×nh h×nh doanh thu. B¶ng 2: C¬ cÊu doanh thu cña C«ng ty. §¬n vÞ: TriÖu ®ång. N¨m 1998 N¨m 1999 N¨m 2000 STT ChØ tiªu Gi¸ trÞ % Gi¸ trÞ % Gi¸ trÞ % 1 Thu tõ b¸n hµng ho¸ 45.950 92,50 49.512 91,54 58.431 86,33 2 Thu tõ c¸c ho¹t ®éng dÞch 3.325 6,49 4.125 7,63 8.500 12,56 vô cña C«ng ty 3 Thu tõ c¸c ho¹t ®éng kh¸c 501 1,01 450 0,83 750 1,11 S/v:Bïi Trung Dòng - Líp: QLKT 39B 18 LuËn v¨n tèt nghiÖp 4 5 6 7 Tæng doanh thu KÕ ho¹ch % hoµn thµnh kÕ ho¹ch Tèc ®é t¨ng (%) Khoa: khoa häc qu¶n lý 49.677 50.000 99 100 54.057 55.000 98 9,8 100 67.681 60.000 113 25 100 Nh×n vµo doanh thu cña C«ng ty ta thÊy r»ng trong hai n¨m 1998, 1999 cã thÓ coi lµ hoµn thµnh kÕ ho¹ch nhng vÒ con sè tuyÖt ®èi lµ cha ®¹t. §iÒu nµy cã rÊt nhiÒu nguyªn nh©n, trong ®ã n¨m 1998 cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ khu vùc ¶nh hëng tíi sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc còng nh khu vùc. §ång ViÖt Nam mÊt gi¸ so víi ®ång USD vµ ®ång yªn NhËt do cã sù ®iÒu chØnh tõ ng©n hµng Nhµ níc nªn ¶nh hëng kÕt qu¶ cña C«ng ty. Mét sè doanh nghiÖp kh¸c ®îc tù do xuÊt nhËp khÈu c¸c ngµnh hµng cña C«ng ty do ®ã C«ng ty mÊt u thÕ. Bíc sang n¨m 1999 Nhµ níc ¸p dông luËt thuÕ míi (VAT) céng thªm nh÷ng khã kh¨n cña n¨m cò C«ng ty dï cè g¾ng th¸o gì nhng vÉn cha ®¹t kÕ ho¹ch. Bíc s¸ng n¨m 2000 b»ng nhiÒu h×nh thøc vµ biÖn ph¸p kh¸c C«ng ty ®· t¨ng doanh thu so víi kÕ ho¹ch lµ 113%. Trong c¸c kho¶n t¨ng nµy ph¶i kÓ ®Õn kho¶ng t¨ng tõ ho¹t ®éng dÞch vô cña C«ng ty. §ã lµ C«ng ty tÝch cùc nhËn uû th¸c xuÊt nhËp khÈu cho c¸c doanh nghiÖp, ®¬n vÞ, tæ chøc kh¸c thu tõ c¸c ho¹t ®éng nh cho thuª nhµ kho, c¬ së vËt chÊt nhµn rçi... lµ kho¶n thu ®¸ng kÓ cho C«ng ty. Doanh thu n¨m 2000 t¨ng vät lµ do C«ng ty t¨ng c êng xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng l©m s¶n nh g¹o, hoa qu¶... cho c¸c níc nh IRAC, PHILIPIN... vµ t×m ®îc thÞ trêng míi lµ thÞ trêng Ch©u ¢u víi c¸c s¶n phÈm ®æ hép... B¶ng 3: Kim ng¹ch xuÊt khÈu C«ng ty. §¬n vÞ: TriÖu USD. 1998 1999 2000 Tû Tû Tû STT ChØ tiªu Gi¸ trÞ Gi¸ trÞ Gi¸ trÞ träng träng träng 1 XuÊt khÈu 4,756 62 4,895 58 5,2 57 2 NhËp khÈu 2,9 38 3,518 42 3,95 43 3 XNK Trùc tiÕp 6,278 82 6,64627 79 7,32 80 4 XNK uû th¸c 1,378 18 1,76673 21 1,28 20 Tæng kim ng¹ch 5 7,656 100 8,413 100 9,15 100 XNK 6 KÕ ho¹ch 7,5 8 9 7 % hoµn thµnh 102 105 102 8 Tèc ®é t¨ng % 9,9 8 10 8 BiÓu ®å c¬ cÊu kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu 6 (TriÖu USD) KÕ ho¹ch Thùc hiÖn 4 2 S/v:Bïi0Trung Dòng - Líp: QLKT 39B 1998 1999 19 2000 LuËn v¨n tèt nghiÖp Khoa: khoa häc qu¶n lý N¨m Nh×n vµo b¶ng 3 ta thÊy trong ba n¨m qua C«ng ty lu«n hoµn thµnh vµ vît kÕ ho¹ch ®Ò ra tõ 2 - 5% tèc ®é t¨ng n¨m sau so víi n¨m tr íc lµ gÇn 10%. §iÒu nµy lµ kú tÝch cña C«ng ty trong khi cuéc khñng ho¶ng tiÒn tÖ vÉn cßn khã kh¨n ®Õn tËn b©y giê nhng C«ng ty ®· t×m mäi c¸ch gi¶i quyÕt khã kh¨n nh tÝch cùc nhËn uû th¸c xuÊt nhËp khÈu cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c, ngoµi c¸c cöa hµng cña C«ng ty, C«ng ty tÝch cùc më réng thÞ tr êng b»ng c¸ch më réng thªm c¸c ®¹i lý nhá ë c¸c tØnh kh¸c trong c¶ n íc, nhê ®ã mµ kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu vµ doanh thu cña C«ng ty liªn tôc t¨ng cao. 1.2. T×nh h×nh lîi nhuËn. Trong c¸c n¨m qua do c¸c khã kh¨n chung cña c¸c ®¬n vÞ tham gia xuÊt nhËp khÈu, còng nh ho¹t ®éng kinh doanh, cho nªn lîi nhuËn do dã mµ bÞ ¶nh hëng. XÐt vÒ môc ®Ých kinh doanh th× lîi nhuËn lµ th íc ®o hiÖu qu¶ cña C«ng ty, nhng trong thùc tr¹ng hiÖn nay ho¹t ®éng cã lîi nhuËn vµ gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ duy tr× ho¹t ®éng chê thêi c¬. §iÒu nµy ®îc Nhµ níc lu«n khuyÕn khÝch vµ ñng hé. B¶ng 4: T×nh h×nh lîi nhuËn C«ng ty. §¬n vÞ: TriÖu ®ång. N¨m 1998 1999 2000 ChØ tiªu 1. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 170 230 231 2. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 25,3 50,1 33,7 3. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng bÊt thêng 51 75 104 4. Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ 246,3 355,1 368,7 Nh×n vµo b¶ng lîi nhuËn cña C«ng ty ta thÊy r»ng C«ng ty lu«n lµm ¨n cã lîi nhuËn, n¨m sau lu«n cao h¬n n¨m tríc. Nhng víi sè lîi nhuËn cña C«ng ty cã ®îc kh«ng thÓ më réng kinh doanh víi quy m« lín ®îc. V× ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu th«ng thêng lµ ph¶i nhiÒu vèn. MÊy tr¨m triÖu hµng n¨m C«ng ty ®· cã ®îc thµnh qu¶ vµ nç lùc cña tËp thÓ c¸n bé nh©n viªn C«ng ty vµ cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng C«ng ty lµm ¨n cã hiÖu qu¶ vµ ®ang trªn con ®êng tiÕn ®Õn thµnh c«ng. 1.3. T×nh h×nh tµi chÝnh vµ nguån vèn cña C«ng ty. B¶ng 5: Nguån vèn C«ng ty. §¬n vÞ : TriÖu ®ång. N¨m 1998 1999 2000 ChØ tiªu S/v:Bïi Trung Dòng - Líp: QLKT 39B 20
- Xem thêm -