Tài liệu 199 ql tiền lương

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

BiÓu 1: §¬n vÞ: Bé phÇn: Sè TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 B¶ng chÊm c«ng Th¸ng …… n¨m …….. Hä vµ tªn CÊp bËc l¬ng hoÆc cÊp 1 bËc chøc vô 1 Ngêi chÊm c«ng (Ký, hä tªn) Ngµy trong th¸ng 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 … MÉu sè 01- L§TL Ban hµnh theo Q§ sè 1141-TC/C§KT ngµy 1/11/1995 cña Bé Tµi chÝnh Quy ra c«ng Sè Sè c«ng c«ng c«ng h- Sè c«ng nghØ viÖc SènghØ, Sè ëng lhëng lngõng c«ng 31 32 ¬ng, ¬ng thêi viÖc hëng ngõng viÖc ëngh- Ký hiÖu chÊm c«ng l- BHXH s¶n gian 100% l- hëng….% ¬ng phÈm ¬ng 8 9 - L¬ng SP: K - L¬ng thêi gian: + - èm, ®iÒu dìng: ¤ - Con èm: Cè - Thai s¶n: TS - NghØ phÐp: P - Héi nghÞ häc tËp: H - NghØ bï: NB - NghØ kh«ng l¬ng: Ro - Ngõng viÖc: N - Tai n¹n: T - Lao ®éng nghÜa vô: L§ Phô tr¸ch bé phËn (Ký, hä tªn) Ngêi duyÖt (Ký, hä tªn) BiÓu 3: §¬n vÞ: C«ng ty CTGTIII Bé phÇn: Phßng TCHC - Y tÕ Sè TT A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Hä vµ tªn B §oµn M¹nh Hïng NguyÔn Quèc Kh¸nh Lý ThÕ Khang TrÇn Kim Dung NguyÔn Hïng Cêng NguyÔn V¨n Kh¸nh NguyÔn Lª TiÕn Hå ThÞ Xu©n NguyÔn ThÞ SInh Phïng Huy lùc NguyÔn ThÞ H¬ng Hoµng H÷u TuÊn Vò H÷u NghiÖp CÊp bËc l¬ng hoÆc cÊp bËc chøc vô C 609.000 688.800 590.100 525.000 573.300 4.272.500 453.600 417.900 445.200 357.000 357.000 445.200 Ngêi chÊm c«ng (Ký, hä tªn) B¶ng chÊm c«ng Th¸ng 8 n¨m 2002 Ngµy trong th¸ng 1 2 3 4 5 6 7 1 + + + + + + + P + + + + R 2 + + + + + + + + + + ¤ + R 3 + + + + + + + + + + + + R 4 CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN 5 + + + + + + + P + + + + R 6 + + + + + + + P + + + + R 7 ¤ + + + + + + P + + + + R 0 0 0 0 0 0 … … MÉu sè 01-L§TL Sè c«ng Sè Sè nghØ viÖc Sè c«ng c«ng c«ng hngõng nghØ, hëng l- ëng lviÖc hngõng viÖc ¬ng, ¬ng ëng hëng….% s¶n thêi 100% ll¬ng 31 32 phÈm gian ¬ng 8 + + + + + + + + + + + + R 9 + + + + + + + + + + + + R 0 0 Phô tr¸ch bé phËn (Ký, hä tªn) 32 33 25 26 26 25 26 26 26 26 26 26 25 26 26 34 35 Ngêi duyÖt (Ký, hä tªn) Sè c«ng hëng BHXH Ký hiÖu chÊm c«ng 36 1 37 BiÓu 2: B¶ng l¬ng viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô, thõa hµnh, phôc vô ë c¸c doanh nghiÖp §¬n vÞ tÝnh: 1000® Chøc danh 1. Chuyªn viªn cao cÊp kinh tÕ viªn cao cÊp, kü s cao cÊp - HÖ sè - Møc l¬ng 2. Chuyªn viªn chÝnh, kinh tÕ viªn chÝnh, kü s chÝnh - HÖ sè - Møc l¬ng 4. C¸n sù, kü thuËt viªn - HÖ sè - Møc l¬ng 5. Nh©n viªn v¨n th - HÖ sè - Møc l¬ng 1 2 3 4 5 HÖ sè, møc l¬ng 6 7 8 9 10 11 12 4,57 4,86 5,15 5,44 959,7 1020,6 1081,5 1142,4 3,26 684,4 3,54 743,4 3,82 802,2 4,1 861,0 4,38 4,66 919,8 978,6 1,78 373,8 2,02 424,2 2,26 474,6 2,50 525,0 2,74 2,98 3,23 3,48 575,4 625,8 678,3 730,8 1,22 256,2 1,31 275,1 1,4 294,0 1,49 312,9 1,58 1,67 1,76 331,8 350,7 369,6 1,85 388, 1,94 2,03 2,12 2,21 407,4 426,3 445,2 464,1 S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý SXKD cña c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng III Hµ Néi Gi¸m ®èc PG§ Phô tr¸ch duy tu PG§Phô tr¸ch XD c¬ b¶n Phßng QL c¸c CTGT vµ KTTT XN cÇu ®êng néi thµnh 3-1 Phßng kÕ to¸n thèng kª XN cÇu ®êng néi thµnh 3-2 PG§ phô tr¸ch néi chÝnh Phßng vËt t XN cÇu ®êng néi thµnh 3-3 Phßng qu¶n lý xe m¸y XN tæ chøc giao th«ng Ban QLDA vµ XD khu nhµ §H c«ng ty Phßng tæ chøc hµnh chÝnh, y tÕ XN x©y l¾p c«ng tr×nh Phßng b¶o vÖ qu©n sù XN t vÊn kh¶o s¸t thiÕt kÕ BiÓu sè 6 B¶ng chÊm c«ng Th¸ng 5/2002 §¬n vÞ: XÝ nghiÖp cÇu ®êng 3-2 Bé phËn : Tæ 1 Sè TT A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hä vµ tªn B Bïi ThÞ Vinh NguyÔn ThÞ Thu NguyÔn ThÞ S©m NguyÔn ThÞ Sinh Ng« ThÞ Thuû NguyÔn ThÞ Hoµ TrÇn Minh TiÕn Ph¹m §×nh D¬ng Bïi ThÞ TuyÕt Ngµy trong th¸ng CÊp bËc l¬ng hoÆc cÊp bËc chøc vô 1 2 3 4 5 6 7 C 489.300 489.300 489.300 489.300 489.300 489.300 489.300 489.300 403.200 1 K K K K K K K K K 2 K ¤ K K K K K K K 3 K K ¤ P K P K K K 4 5 K K K P ¤ ¤ K K K K Cè Cè K K K K P K 6 7 CN CN CN CN CN CN CN CN CN Ngêi chÊm c«ng (Ký, hä tªn) K K K K K K K K … … MÉu sè 01 Sè Sè c«ng c«ng hhëng l- ëng l¬ng, ¬ng s¶n thêi 30 31 phÈm gian 30 31 K K K K K ¤ K K K K K K K K K P K K Phô tr¸ch bé phËn (Ký, hä tªn) 32 26 19 8 24 25 16 19,5 25 19 33 Sè c«ng nghØ viÖc ngõng viÖc hëng 100% l¬ng 34 1 4 2 3 2 2 7,5 2 5 Sè c«ng nghØ, ngõng viÖc hëng….% l¬ng Sè c«ng hëng BHXH Ký hiÖu chÊm c«ng 35 36 37 Gièng biÓu 1 4 17 3 6 3 Ngêi duyÖt BiÓu 7 B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng Th¸ng 5 n¨m 2002 Bé phËn : Tæ 1 STT A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hä vµ tªn B Bïi ThÞ Vinh NguyÔn ThÞ Thu NguyÔn ThÞ S©m NguyÔn ThÞ Sinh Ng« ThÞ Thuû NguyÔn ThÞ Hoµ TrÇn Minh TiÕn Ph¹m §×nh D¬ng Bïi ThÞ TuyÕt Tæng BËc l¬ng C 489.300 489.300 489.300 489.300 489.300 489.300 489.300 489.300 403.200 L¬ng s¶n phÈm Sè c«ng 1 26 19 8 24 25 16 19,5 25 19 Sè tiÒn 2 878904 642276 270432 811296 845100 540864 659178 845100 811313 L¬ng thêi gian vµ nghØ viÖc lwong 100% l¬ng Sè Sè tiÒn c«ng 3 4 1 18819 4 75276 2 37638 3 56457 2 37638 2 37638 7,5 141142,5 2 37638 5 77538 NghØ viÖc hëng % l¬ng Phô cÊp thuéc quü l¬ng Sè c«ng 5 Sè tiÒn Sè c«ng 7 3 15000 6 Sè tiÒn 8 250.000 MÉu sè 02-L§TL Phô cÊp kh¸ c Tæng sè 9 10 1147723 717552 308070 867753 882738 593502 800320,5 882738 888851 7089247,5 ThuÕ TN ph¶i nép T¹m øng kú I Sè tiÒn 11 12 400.000 300.000 150.000 400.000 300.000 200.000 400.000 400.000 4000.000 2950.000 ký nhËn 13 Kú 2 ®îc lÜnh Sè tiÒn ký nhËn 22 747723 417552 158070 467753 582738 393502 400320,5 482738 488851 23
- Xem thêm -