Tài liệu 187 nâng cao chất lượng sp ở nhà máy thuốc lá thăng long

  • Số trang: 59 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Sau ®¹i héi ®¶ng toµn quèc lÇn thø VI , kinh tÕ níc ta chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Sù chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ tËp trung bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng ®· t¸c ®éng trùc tiÕp tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh doanh cña c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ c¬ së, nhÊt lµ c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ quèc doanh. Trong giai ®o¹n ®Çu míi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng, do cha quen víi c¬ chÕ míi cho nªn hÇu hÕt c¸c c«ng ty, xÝ nghiÖp ®Òu thua lç, thËm chÝ dÉn ®Õn ph¸ s¶n . Song bªn c¹nh ®ã cã nh÷ng ®¬n vÞ ®· t×m ra híng ®i thÝch hîp , tõng bíc vît qua khã kh¨n thö th¸ch vµ tù kh¼ng ®Þnh m×nh. Nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng lomng lµ mét trong nh÷ng sè ®ã. Sau nh÷ng bíc ®i ban ®Çu ®Çy bë ngì , ho¹t ®éng cña Nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng long ®· dÇn ®i vµo thÕ æn ®Þnh, tèc ®é t¨ng trëng cao, ®êi sèng c«ng nh©n liªn tôc ®îc c¶i thiÖn. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù thµnh c«ng cña nhµ m¸y lµ do ®· cã mét chiÕn lîc s¶n phÈm ®øng ®¾n vµ hîp lý. Tuy nhiªn, m«i trêng kinh doanh ngµy nay cã nhiÒu thay ®æi lín. Xu híng quèc tÕ ho¸ ®êi sèng kinh tÕ vµ sù ph¸t triÓn nh vò b·o cña khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ, mét mÆt mang l¹i cho c¸c doanh nghiÖp nhiÒu c¬ héi ph¸t triÓn, nhng ®ång thêi còng ®¹t c¸c doanh nghiÖp tríc nh÷ng thö th¸ch lín. §ã lµ sù c¹nh tranh ngµy cµng trë nªn cã qui m«, gay g¾t vµ quyÕt liÖt cïng víi sù biÕn ®æi nhanh chãng cña m«i trêng kinh doanh, trong bèi c¶nh nh vËy nhµ m¸y muèc ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trªn thÞ trêng, cÇn cã sù hoµn thiÖn h¬n n÷a chiÕn lîc s¶n phÈm cho m×nh. ChÝnh v× lý do nµy, sau mét thêi gian thùc tËp t¹i nhµ m¸y, em ®· chän ®Ò tµi: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn chiÕn lîc s¶n phÈm ë nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng long “ §Ò tµi tËp trung voµ nghiªn cøu qu¸ tr×nh qu¶n trÞ chiÕn lîc s¶n phÈm trªn lý thuyªt còng nh trªn thùc tiÔn, ®Ò ra gi¶i ph¸p kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn chiÕn lîc s¶n phÈm cña nhµ m¸y. Néi dung cña chuyªn ®Ò gåm ba ch¬ng: Ch¬ng I: Lý luËn c¬ b¶n vÒ chiÕn lîc s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng qu¸ tr×nh qu¶n trÞ chiÕn lîc s¶n phÈm ë nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng long. Ch¬ng III: Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn chiÕn lîc s¶n phÈm ë nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng long. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy gi¸o TS. Mai V¨n Bu vµ c¸c c« chó, c¸c anh chÞ trong phßng KÕ ho¹ch – VËt t nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng long ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thùc tËp. còng nh gãp nh÷ng ý kiÕn quÝ b¸u cho viÖc hoµn chØnh chuyªn ®Ò nµy. 1 Ch¬ng I: Lý luËn c¬ b¶n vÒ chiÕn lîc s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. I. S¶n phÈm vµ chiÕn lîc s¶n phÈm. 1. S¶n phÈm I.1. Kh¸i niÖm. Lµ nh÷ng hµng ho¸, dÞch vô víi nh÷ng thuéc tÝnh nhÊt ®Þnh, víi nh÷ng Ých dông cô thÓ nh»m tho· m·n nhui cÇu, ®ßi hái cña kh¸ch hµng. I.2. C¸c møc ®é cña s¶n phÈm. Víi bÊt cø mét s¶n phÈm nµo cïng ®Òu ®îc nh×n nhËn díi n¨m gãc ®é sau: A: Ých lîi cèt lâi B: s¶n phÈm chung C: s¶n phÈm ®ùoc mong ®îi D: s¶n phÈm hoµn thiÖn E: s¶n phÈm tiÒn Èn 2 Ých lîi cèt lâi: lµ nh÷ng lîi Ých c¬ b¶n mµ kh¸ch hµng thùc sù nhËn ®îc khi dïng s¶n phÈm. Trong trêng hîp s¶n phÈm thuèc l¸ , Ých lîi cèt lâi mµ kh¸ch hµng nhËn ®îc ®ã lµ bít c¨ng th¼ng tinh thÇn, lµ ph¬ng tiÖn trong giao tiÕp... nãi chung s¶n phÈm thuèc l¸ lµ mét nhu cÇu thiÕt yÕu cña mét bé phËn d©n chóng. S¶n phÈm chung: Nhµ kinh doanh ph¶i biÕn lîi Ých cèt lâi thµnh s¶n phÈm chung. S¶n phÈm chung lµ nh÷ng d¹ng c¬ b¶n cña s¶n phÈm. §èi víi ngµnh thuèc l¸ th× s¶n phÈm chung ë ®©y lµ c¸c nh·n m¸c thuèc l¸ nh: Vinataba, Dunhill, 555... S¶n phÈm ®îc mong ®îi: Nhµ kinh doanh chuÈn bÞ mét s¶n sè s¶n phÈn mong ®äi, tøc lµ tËp hîp nh÷ng thuéc tÝnh vµ ®iÒu kiÖn mµ ngêi mua thêng mong ®äi vµ chÊp nhËn khi hä mua s¶n phÈm ®ã. Khi kh¸ch hµng mua mét s¶n phÈm thuèc l¸ hä thêng mong ®îi: nång ®é nicotin thÊp, mïi vÞ th¬m, ®é ch¸y cña ®iÕu thuèc, mÉu m·... S¶n phÈm hoµn thiÖn: ë møc ®é nµy , nhµ kinh doanh chuÈn bÞ mét s¶n phÈm hoµn thiÖn tøc lµ mét s¶n phÈm bao gåm nh÷ng dÞch vô vµ Ých lîi phô thªm sao cho s¶n phÈm cña c«ng ty kh¸c víi ®èi thñ c¹nh tranh. §èi víi nhµ m¸y thuèc l¸ th¨ng long, cã thÓ cung cÊp nh÷ng lo¹i thuèc l¸ kh¸c nhau cã h¬ng vÞ ®Æc chng so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh nh Nhµ m¸y thuèc l¸ Sµi gßn, VÜnh Héi...kÌm theo ®ã lµ c¸c h×nh thøc khuyÕn m¹i, khuyÕn m·i ®èi víi c¸c ®¹i lý vµ ngêi tiªu dïng. S¶n phÈm tiÒn Én: lµ nh÷ng sù hoµn thiÖn vµ biÕn ®èi mµ s¶n phÈm ®ã cuèi cïng cã thÓ ®¹t ®îc trong t¬ng lai. Trong khi s¶n phÈm hoµn thiÖn thÓ hiÖn nh÷ng g× ®É ®îc ®a vµo s¶n phÈm ngµy h«n nay, th× s¶n phÈm tiÒn Én l¹i chØ nªu ra ph¬ng híng ph¸t triÓn cã thÓ cã cña nã. §©y chÝnh lµ lµ n¬i c¸c c«ng ty t×m kiÕm nh÷ng c¸ch thøc míi ®Ó tho¶ m·n kh¸ch hµng vµ t¹o ®îc sù sù kh¸c biÖt cho s¶n phÈm cña m×nh. Hay nãi c¸ch kh¸c c«ng ty ph¶i x©y dùng ®îc chiÕn lîc s¶n phÈm cña m×nh. §èi víi nhµ m¸y thuèc l¸ Th¨ng long s¶n phÈm tiÒn Èn ®ã lµ nh÷ng nh·n m¸c thuèc l¸ míi nh Mol,... I.3. Ph©n lo¹i s¶n phÈm. Tuú theo tiªu thøc ph©n lo¹i ngêi ta cã thÓ cã nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i s¶n phÈm. Sau ®©y lµ hai c¸ch ph©n lo¹i c¬ b¶n. I.3.1. C¨n cø vµo ®é bÒn cña s¶n phÈm:  Hµng ho¸ l©u bÒn: lµ nh÷ng hµng ho¸ h÷u h×nh thêng ®îc sö dông nhiÒu lÇn. VÝ dô nh xe m¸y , tñ l¹nh, tivi, quÇn ¸o...S¶n phÈm l©u bÒn thêng ®ßi hái viÖc b¸n hµng thùc tiÕp vµ kÌm theo dÞch vô nhiÒu h¬n. s¶n xuÊt kinh doanh hµng l©u bÒn thêng mang l¹i l·i xuÊt cao nh÷ng còng ®ßi hái ngêi b¸n ph¶i ®¶m b¶o nhiÒu h¬n cho s¶n phÈm cña m×nh.  Hµng kh«ng l©u bÒn: Hµng kh«ng l©u bÒn lµ nh÷ng hµng ho¸ h÷u h×nh thêng bÞ tiªu hao sau mét hay vµi lÇn sö dông. VÝ dô nh xµ phßng, muèi, thuèc l¸....Do nh÷ng mÆt hµng nµy bÞ tiªu hao nhanh vµ ph¶i mua s¸m thêng xuyªn nªn muèn ®¹t hiÖu qu¶ cao, ngêi b¸n ph¶i ®¶m b¶o mét hÖ thèng tiªu thô réng r·i vµ tÝnh l·i cho mçi ®¬n vÞ s¶n phÈm nhá.  DÞch vô: 3 DÞch vô lµ nh÷ng ho¹t ®éng, Ých lîi hay sù tho¶ m·n ®îc ®a ra ®Ó b¸n. vÝ dô nh dÞch vô du lÞch, s÷a ch÷a xe m¸y...dÞch vô lµ hµng ho¸ v« h×nh, kh«ng thÓ t¸ch riªng ra ®îc, dÔ thay ®æi vµ h háng. v× thÓ lo¹i s¶n phÈm nµy ®ßi hái ph¶i kiÓm tra chÊt lîng nhiÒu h¬n, ngêi cung øng ph¶i cã tr¸ch nhiÖm cao h¬n vµ ph¶i cã kh¶ n¨ng thÝch øng cao h¬n. I.3.2. C¨n cø vµo ®Æc tÝnh sö dông. - hµng t liÖu tiªu dïng: lµ nh÷ng s¶n phÈm ®îc sö dông cho c¸c môc ®Ých tiªu dïng. - hµng t liÖu s¶n xuÊt: lµ nh÷ng s¶n phÈm ®îc sö dông cho nh÷ng môc ®Ých s¶n xuÊt ra c¸c lo¹i s¶n phÈm kh¸c. 2. ChiÕn lîc s¶n phÈm. 2.1. Kh¸i niÖm. S¶n phÈm lµ tiªu thøc chñ yÕu quyÕt ®Þnh sù tån t¹i cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. nÕu doanh nghiÖp ®a ra ®îc c¸c s¶n phÈm mµ thÞ trêng chÊp nhËn cã nghÜa lµ doanh nghiÖp ®ã sÏ tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Ngîc l¹i, nÕu s¶n phÈm kh«ng ®îc chÊp nhËn th× doanh nghiÖp ®ã kh«ng cã lý do ®Ó tån t¹i. ë ®©y, vÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo ®Ó s¶n phÈm ®a ra ®îc thÞ trêng chÊp nhËn? §iÒu nµy ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã nh÷ng môc tiªu vµ c¸c gi¶i ph¸p ®óng ®¾n cho s¶n phÈm cña m×nh. Tøc lµ doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã mét chiÕn lîc s¶n phÈm. ChiÕn lîc s¶n phÈm lµ ph¬ng thøc kinh doanh hiÖu qu¶, dùa trªn c¬ së b¶o ®¶m, tho¶ m·n nhu cÇu cña thÞ trêng vµ thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng trong tõng thêi kú ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 2.2. Néi dung cña chiÕn lîc s¶n phÈm. ChiÕn lîc s¶n phÈm cã nh÷ng néi dung c¬ b¶n sau: 2.2.1. ChiÕn lîc s¶n phÈm thiÕt lËp mét c¬ cÊu s¶n phÈm cho doanh nghiÖp. ë ®©y, chiÕn lîc s¶n phÈm x¸c ®Þnh doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc nµo, s¶n xuÊt - kinh doanh nh÷ng s¶n phÈm g×? c¸c s¶n phÈm ®îc tiªu thô trªn nh÷ng thÞ trêng nµo?...§©y lµ nh÷ng tham sè chÝnh cho viÖc x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu, chøc n¨ng, nhiÖm vô còng nh nh÷ng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. 2.2.2. Hoµn thiÖn s¶n phÈm, c¶i tiÕn c¸c th«ng sè vÒ chÊt lîng cña s¶n phÈm. Néi dung nµy cã thÓ thùc hiÖn theo c¸c híng sau: - C¶i tiÕn vÒ chÊt lîng. Môc ®Ých cña viÖc lµm nµy lµ nh»m t¨ng ®é tin cËy, tèc ®é, ®é bÒn, khÈu vÞ hoÆc c¸c phiªn b¶n kh¸c nhau cña cïng mét lo¹i s¶n phÈm b»ng c¸ch s¶n xuÊt s¶n phÈm víi nh÷ng cÊp ®é chÊt lîng kh¸c nhau. - C¶i tiÕn vÒ kiÓu d¸ng. Cã thÓ c¶i tiÕn h×nh thøc thÈm mü cña s¶n phÈm b»ng c¸ch thay ®æi mÇu s¾c, thiÕt kÕ l¹i bao b×, kÕt cÊu s¶n phÈm. - T¨ng thªm mÉu m·.: Cã thÓ ph¸t triÓn thªm c¸c mÉu m· vµ kÝch thíc s¶n phÈm kh¸c nhau nh»m t¹o ra tÝnh ®a d¹ng cña s¶n phÈm, t¹o nhiÒu c¬ héi lùa chon cho ngêi tiªu dïng. 4 - C¶i tiÕn tÝnh n¨ng cña s¶n phÈm, bæ sung thªm gi¸ trÞ sö dông. 2.2.3. Ph¸t triÓn c¬ cÊu mÆt hµng: Cã ba híng ®Ó ph¸t triÓn c¬ cÊu mÆt hµng. §ã lµ: Thø nhÊt:Thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ c¬ cÊu mÆt hµng (kÐo d·n c¬ cÊu mÆt hµng). Cã ba c¸ch ®Ó thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ c¬ cÊu mÆt hµng: - §a d¹ng ho¸ c¬ cÊu mÆt hµng nh»m tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu cÊp thÊp h¬n. Khi c¬ cÊu mÆt hµng cña doanh nghiÖp ®ang ë vÞ trÝ trªn cña thÞ trêng, ®ang phôc vô nh÷ng thÞ trêng cao cÊp th× doanh nghiÖp cÇn xem xÐt kh¶ n¨ng t¨ng thªm sè lîng mÆt hµng ®Ó tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu cÊp thÊp h¬n . t¸c dông chñ yÕu cña viÖc lµm nµy lµ nh¨n ngõa c¸c ®èi thñ c¹nh x©m nhËp vµo thÞ trêng. Tuy nhiªn, viÖc nµy còng gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh. Nh s¶n phÈm nµy cã thÓ khiÕn c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cã thÓ th©m nhËp vµo phÇn thÞ phÇn phÝa trªn cña thÞ trêng. - §a d¹ng ho¸ c¬ cÊu mÆt hµng nh»m tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu cÊp cao h¬n. Theo c¸ch nµy doanh nghiÖp sÏ bæ xung vµo c¬ cÊu mÆt hµng cña m×nh nh÷ng s¶n phÈm tinh x·o h¬n, chÊt lîng tèt h¬n, ®Ñp h¬n... nh»m tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu cÊp cao h¬n. Nhîc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p nµy lµ gÆp ph¶i sù c¹nh tranh quyÕt liÖt vµ khã lßng thuyÕt phôc ®îc kh¸ch hµng tin vµo chÊt lîng gia t¨ng cña s¶n phÈm míi. - §a d¹ng ho¸ c¬ cÊu mÆt hµng nh»m tho¶ m·n nh÷ng nhu cÇu cao vµ thÊp h¬n. Khi doanh nghiÖp ®ang phôc vô nh÷ng nhu cÇu ë møc trung b×nh th× cã thÓ xem xÐt viÖc ®a d¹ng ho¸ c¬ cÊu mÆt hµng ra c¶ hai phÝa b»ng viÖc tung ra c¸c s¶n phÈm míi. Thø hai, LÊp kÝn c¬ cÊu mÆt hµng. Tøc lµ t¨ng thªm sè danh môc mÆt hµng trong c¬ cÊu mÆt hµng hiÖn t¹i. Móc ®Ých chÝnh cña c«ng viÖc nµy lµ nh»m ®¶m b¶o sao cho kh¸ch hµng thùc sù thÊy ®îc c¸i míi, thÊy ®îc sù kh¸c biÖt cña s¶n phÈm mµ hä mua víi nh÷ng s¶n phÈm mµ hä cã. Thø ba, hiÖn ®¹i ho¸ c¬ cÊu mÆt hµng, Khi c¬ cÊu mÆt hµng ®· t¬ng ®èi hîp lý, th× nh÷ng s¶n phÈm vÉn cã thÓ ®îc hiÖn ®¹i ho¸ b»ng c¸ch ®æi míi kiÓu d¸ng, ®æi míi c«ng nghÖ s¶n xuÊt... 2.2.4. Nghiªn cøu ph¸t triÓn s¶n phÈm míi. Qui tr×nh nghiªn cøu s¶n phÈm míi ®îc thùc hiÖn trªn hai cÊp ®é sau:  CÊp ®é doanh nghiÖp: Bao gåm c¸c bíc san: - X©y dùng ý tëng - chän läc ý tëng - ph¸t triÓn c¸c quan niÖm vÒ s¶n phÈm. - §¸nh gi¸ quan niÖm vÒ s¶n phÈm - ®¸nh gi¸ s¶n phÈm hoµn chØnh vµ x©y dùng chiÕn lîc Marketing - ThiÕt lËp hÖ thèng theo dâi tung s¶n phÈm ra b¸n.  CÊp bé phËn chøc n¨ng. - Bé phËn Maketing: NhiÖm vô chñ yÕu lµ thu thËp vµ ph©n tÝch c¸c th«ng tin vÒ kh¸ch hµng vµ th¸i ®é cña hä ®èi víi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mÆt th¬mh mai cña s¶n phÈm. 5 - Bé phËn nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn: T¹o ra c¸c ý tëng vÒ s¶n phÈm míi, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mÆt kü thuËt cña s¶n phÈm. - Bé phËn tµi chÝnh: tham gia vµo qui tr×nh nghiªn cøu ph¸t triÓn s¶n phÈm míi b»ng c¸ch lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh tæng hîp. H¬n n÷a bé phËn nµy cßn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ph©n tÝch nhu cÇu vèn ®Çu t vµ cuèi cïng lµ ph¶i ®¶m b¶o nguån vèn cÇn thiÕt. - Bé phËn qu¶n trÞ nh©n sù sÏ cã vai trß ®Æc biÖt quan träng nÕu ®Ò ¸n thay ®æi s¶n phÈm ®ßi hái ph¶i tuyÓn dông thªm nh©n viªn. Ngoµi ra, bé phËn nµy cßn thùc hiÖn viÖc bè trÝ s¾p xÕp l¹i c¬ cÊu tæ chøc cho phï hîp h¬n víi thc tÕ ®o× hái cña qu¸ tr×nh nghiªn cøu ph¸t triÓn s¶n phÈm míi. 2.2.5. Nghiªn cøu chu kú sèng cña s¶n phÈm. Mçi s¶n phÈm ®Òu cã chu kú sèng. §ã lµ kho¶ng thêi gian tõ khi nã ®îc ®a ra thÞ trêng cho ®Õn khi nã kh«ng cßn tån t¹i trªn thÞ trêng. Møc tiªu thô TriÓn khai T¨ng trëng Trëng thµnh Suy tho¸i Thêi gian Chu kú sèng cña s¶n phÈm m« t¶ ®éng th¸i cña viÖc tiªu thô hµng ho¸, tõ khi nã xuÊt hiÖn trªn thÞ trêng cho tíi khi nã rót khái thÞ trêng. ViÖc nghiªn cøu chu kú sèng cña s¶n phÈm gióp doanh nghiÖp ho¹nh ®Þnh mét chiÕn lîc s¶n phÈm ®øng ®¾n, ®ång thêi cßn gióp doanh nghiÖp trong viÖc hÖ thèng ho¸ c«ng t¸c kÕ ho¹nh mÆt hµng vµ nghiªn có s¶n phÈm thÝch hîp víi tõng giai ®o¹n vµ ®iÒu quan träng h¬n c¶ lµ ®Ó so¹n th¶o mét c¸ch chi tiÕt c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu nh»m khai th¸c tèt nhÊt c¸c giai ®o¹n cã triÓn väng cña chu kú s¶n phÈm. Chu kú sèng cña s¶n phÈm bao giåm c¸c giai ®o¹n sau:  Giai ®o¹n triÓn khai ®a s¶n phÈm ra b¸n trªn thÞ trêng. Trong giai ®o¹n nµy, khèi lîng hµng ho¸ tiªu thô mét c¸ch chËm ch¹p v× s¶n phÈm vÉn cha ®îc ngêi tiªu dïng biÕt ®Ðen, hä cßn ®ang " lìng lù" v× cha biÕt chóng, cha cã nhiÒu ®èi chøng vÒ viÖc tiªu thô s¶n phÈm ®ã. Doanh nghiÖp ph¶i bá ra nh÷ng chi phÝ rÊt lín ®Ó hoµn thiÖn s¶n phÈm vµ nghiªn cøu c¸i tiÕn. ViÖc thö nghiÖm thÞ trêng ®ang ®îc xóc tiÕn cïng víi nh÷ng thö nghiÖm vÒ chÊt lîng s¶n phÈm. V× vËy lîi nhuËn thu ®îc rÊt thÊp, thËm chÝ cha cã. NhiÖm vô cña doanh nghiÖp trong giai ®o¹n nµy lµ ph¶i lµm cho s¶n phÈm cã søc hÊp dÉn cao, thu hót ®îc sù quan t©m cña kh¸ch hµng. BiÖn ph¸p chÝnh ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô nµy lµ t¨ng cêng ho¹t ®éng qu¶ng c¸o,, tuyªn truyÒn... Song song víi viÖc nµy doanh nghiÖp cÇn ®¶m b¶o khèi lîng s¶n phÈm dù tr÷ ®Ó s½n sµng ®¸p øng nhu cÇu thÞ trêng. 6  Giai ®o¹n t¨ng trëng. Giai ®o¹n nµy cã ®Æc trng lµ: - Khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô nhanh do thÞ trêng ®· chÊp nhËn s¶n phÈm míi. - Chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm gi¶m ®¸ng kÓ vµ do ®ã doanh nghiÖp thu ®îc lîi nhuËn cao . - ViÖc më réng hay tÊn c«ng vµo nh÷ng thÞ trêng míi lµ t¬ng ®èi thuËn lîi. - Chi phÝ cho viÖc hoµn thiÖn s¶n phÈm, nghiªn cøu thÞ trêng cßn ë møc cao. §èi víi giai ®o¹n nµy cÇn cã c¸c biÖn ph¸p sau: - TËp trung c¶i tiÕn chÊt lîng, bæ xung thªm phÈm chÊt s¶n phÈm, t¨ng thªm mÉu m· míi. - T×m kiÕm kªnh tiªu thô míi. - ChuyÓn träng t©m cña qu¶ng c¸o tõ viÖc lµm cho kh¸ch hµng biÕt ®Õn s¶n phÈm sang viÖc t¹o ra sù chÊp nhËn vµ dïng thö s¶n phÈm. - TËp chung vµo viÖc b¸n ®óng thêi ®iÓm gi¶m gi¸ ®Ó khai th¸c "tÇng líp" kh¸ch hµng tiÕp theo.  Giai ®o¹n chÝn muåi. giai ®o¹n nµy cã xu híng kÐo dµi nhÊt so víi c¸c giai ®o¹n kh¸c trong chu kú cña s¶n phÈm. Giai ®o¹n nµy cã ®Æc chng lµ s¶n lîng hµng ho¸ b¸n ra æn ®Þnh. ViÖc c¹nh tranh ë giai ®o¹n nµy trë nªn quyÕt liÖt h¬n, do s¶n phÈm ®· ®îc chuÈn ho¸ nªn cã rÊt nhiÒu s¶n phÈm cïng lo¹i hoÆc nh¹i theo s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®ang ®îc kinh doanh trªn thÞ trêng chÝnh v× vËy sù co gi·n cña cÇu víi yÕu tè gi¸ lµ rÊt lín. Doanh nghiÖp cÇn thùc hiÖn c¸c biÖc ph¸p sau: - Chó träng ®Õn viÖc t×m kiÕm c¸c cung ®o¹n thÞ trêng mµ tríc ®ã cha khai th¸c. - C¶i tiÕn chÊt lîng, kiÓu d¸ng vµ t¹o ra nh÷ng tÝnh n¨ng míi cho san phÈm.  Giai ®o¹n suy tho¸i. Giai ®o¹n nµy ®îc ®Æc trng bëi sù gi¶m sót nghiªm träng trong khèi lîng tiªu thô vµ lîi nhuËn thu ®îc. Gi¶i ph¸p cho giai ®o¹n nµy doanh nghiÖp ph¶i cã nh÷ng s¶n phÈm thay thÕ, ®Ó tr¸nh ®µ sôt gi¶m vÒ khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô vµ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. 3. Vai trß cña chiÕn lîc s¶n phÈm vµ mèi quan hÖ cña nã víi c¸c kÕ ho¹ch, chiÕn lîc kh¸c cña doanh nghiÖp..  ChiÕn lîc s¶n phÈm lµ nÒn t¶ng, lµ x¬ng sèng cña chiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tr×nh ®é s¶n xuÊt cµng cao, c¹nh tranh trªn thÞ trêng cµng quyÕt liÖt th× vai trß cña chiÕn lîc s¶n phÈm cµng trë nªn quan träng. Chi khi h×nh thµnh ®îc chiÕn lîc s¶n phÈm th× doanh nghiÖp míi cã ph¬ng híng ®Ó ®Çu t, nghiªn cøu, thiÕt kÕ, s¶n xuÊt vµ kinh doanh . NÕu chiÕn lîc s¶n phÈm kh«ng ®¶m b¶o mét sù tiªu dïng ch¾c ch¾n vÒ s¶n phÈm th× c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiªp trë nªn rÊt m¹o hiÓm vµ cã thÓ dÉn ®Õn nh÷ng thÊt b¹i nÆng nÒ. 7  ChØ khi thùc hiÖn tèt chiÕn lîc s¶n phÈm th× chiÕn lîc thÞ trêng cña doanh nghiÖp míi b¾t ®Çu ph¸t huy t¸c dông. NÕu kh«ng cã chiÕn lîc s¶n phÈm th× chiÕn lîc thÞ trêng míi chØ dõng l¹i trªn ý ®Þnh, trªn lý thuyÕt vµ hoµn toµn kh«ng cã t¸c dông. H¬n n÷a viÖc x©y dùng mét chiÕn lîc s¶n phÈm sai lÇm, tøc lµ ®a ra thÞ trêng nh÷ng s¶n phÈm, dÞch vô kh«ng cã nhu cÇu hoÆc nhu cÇu rÊt nhá bÐ th× dï gi¸ c¶ cã rÏ ®Õn ®©u, qu¶ng c¸o tiÕp thÞ cã hay ®Õn mÊy th× s¶n phÈm ®ã còng kh«ng tiªu thô ®îc. V× vËy viÖc x©y dùng chiÕn lîc ®øng ®¾n cã vai trß quan trong ®èi víi sù tån t¹i cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. ThÓ hiÖn qua c¸c mÆt sau: - §¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh cña doanh nghiÖp ®îc diÔn ra liªn tôc. - §¶m b¶o sù chÊp nhËn cña ngêi tiªu dïng ®èi víi hµng hµng cña doanh nghiÖp. - §¶m b¶o viÖc ph¸t triÓn vµ më réng thÞ trêng tiªu thô th«ng qua viÖc t¨ng khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô vµ ®a s¶n phÈm míi vµo thÞ trêng. - §¶m b¶o sù c¹nh tranh ®îc ®èi víi s¶n phÈm cïng lo¹i trªn thÞ trêng.  ChiÕn lîc s¶n phÈm cßn ®¶m b¶o sù g¾n bã chÆt chÏ gi÷a c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng cña doanh nghiÖp, nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña chiÕn lîc tæng thÓ. Nh: - Môc tiªu lîi nhuËn: chiÕn lîc s¶n phÈm quyÕt ®Þnh sè lîng vµ chñng lo¹i s¶n phÈm, chÊt lîng vµ tÝnh n¨ng t¸c dông cña s¶n phÈm ... lµ nh÷ng yÕu tè ¶nh hëng ®Õn lîi nhuËn mµ doanh nghiÖp cã thÓ ®¹t ®îc. - Môc tiªu thÕ lùc trong kinh doanh: Víi mét chiÕn lîc s¶n phÈm ®øng ®¾n, nghÜa lµ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®îc thÞ trêng chÊp nhËn, lîi nhuËn thu ®îc ngµy cµng t¨ng, thÞ phÇn doanh nghiÖp n¾m gi÷ ngµy cµng nhiÒu... ®iÒu nµy cã nghÜa lµ môc tiªu thÕ lùc trong kinh doanh cña doanh nghiÖp ®îc ®Èm b¶o. - Môc tiªu an toµn trong kinh doanh: Mét chiÕn líc lîc ®øng ®¾n ®Èm b¶o cho doanh nghiÖp mét sù tiªu thô ch¾c ch¾n, tr¸nh ®îc nh÷ng ròi ro, tæn thÊt trong kinh doanh. 4. Mét sè yªu cÇu ®èi víi viÖc x©y dùng chiÕn lùoc s¶n phÈm. Mét chiÕn lîc s¶n phÈm ®îc coi lµ hîp lý vµ ®øng ®¾n nÕu nã x¸c ®Þnh ®îc mét danh môc nh÷ng s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp sÏ ®a vµo s¶n xuÊt - kinh doanh phï hîp víi nhu cÇu thÞ trêng, ®îc ngêi tiªu dïng chÊp nhËn vµ hoan nghªnh, ®ång thêi phï hîp víi kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ, gióp hä ®¹t ®îc c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra. Víi yªu cÇu trªn, viÖc x©y ®ùng chiÕn lîc s¶n phÈm cña doanh nghiÖp tho¶ m·n nh÷ng yªu cÇu sau: - Khi tiÕn hµnh x©y dùng chiÕn lîc s¶n phÈm, chØ ®a vµo chiÕn lîc nh÷ng s¶n phÈm phï hîp víi nhu cÇu, thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng vµ ®îc kh¸ch hµng chÊp nhËn ( cã thÓ bao gåm c¶ nh÷ng s¶n phÈm tríc m¾t cha cã nhu cÇu hoÆc nhu cÇu rÊt Ýt nhng l¹i cã triªnr väng ph¸t triÓn trong t¬ng lai). - ViÖc x¸c ®Þnh kÝch thíc tËp hîp s¶n phÈm trong x©y dùng chiÕn lîc s¶n phÈm ph¶i ®¶m b¶o phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ môc tiªu tæng thÓ doanh nghiÖp ®Æt ra. - §Ó më réng thÞ trêng, ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh liªn tôc víi hiÖu qu¶ cao, th× trong chiÕn lîc s¶n phÈm ph¶i thÓ hiÖn ®îc vÊn ®Ò c¶i thiÖn s¶n phÈm cò, ph¸t triÓn s¶n phÈm míi. 8 - Khi x©y dùng chiÕn lîc s¶n phÈm, doanh nghiÖp ph¶i lu«n nghÜ ®Õn viÖc tiªu thô s¶n phÈm, ph¶i dù b¸o ®îc nh÷ng khã kh¨n, ¸ch t¾c cã thÓ xÈy ra trong qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm ®Ó cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕt kÞp thêi . II. Qu¸ tr×nh qu¶n trÞ chiÕn lîc s¶n phÈm. Còng gièng nh qu¸ tr×nh qu¶n trÞ chiÕn lùîc nãi chung, qu¸ tr×nh qu¶n trÞ chiÕn lîc s¶n phÈm gåm b¶y bíc ®îc m« t¶ qua s¬ ®å sau. 9 Ph©n tÝch m«i trêng bªn ngoµi X¸c ®Þnh c¸c môc tiªu X¸c ®Þnh sø mÖnh Ph©n tÝch m«i trêng bªn trong H×nh thµnh c¸c chiÕn lîc Thùc hiÖn c¸c chiÕn lîc §¸nh gi¸, kiÓn tra, kiÓm so¸t 1. X¸c ®Þnh sø mÖnh cña doanh nghiÖp. 1.1. Kh¸i niÖm. Sø mÖnh cña doanh nghiÖp lµ mét kh¸i niÖm dïng ®Ó chØ môc ®Ých cña doanh nghiÖp, lý do vµ ý nghÜa cña sù ra ®êi cña nã. Sø m¹ng cña doanh nghiÖp chÝnh lµ b¶n tuyªn ng«n cña doanh nghiÖp ®èi víi x· héi, nã chøng minh tÝnh h÷u Ých doanh nghiÖp ®èi víi x· héi. XÐt vÒ thùc chÊt b¶n tuyªn ng«n vÒ sø mÖnh cña doanh nghiÖp tËp tung lµm s¸ng tá mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng lµ: " C«ng viÖc s¶n xuÊt - kinh doanh cña doanh nghiÖp nh»m môc ®Ých g×?. 1.2. Néi dung cña b¶n tuyªn ng«n sø mÖnh cña doanh nghiÖp B¶n tuyªn ng«n vÒ sø mÖnh cña doanh nghiÖp ®îc cÊu thµnh tõ chÝn yÕu tè sau: - Kh¸ch hµng: X¸c ®Þnh ai lµ ngêi tiªu thu s¶n phÈm cña doanh nghiÖp? - S¶n phÈm: s¶n phÈm chÝnh cña doanh nghiÖp lµ g×? - ThÞ trêng: Doanh nghiÖp ho¹t ®éng trªn nh÷ng thÞ trêng nµo? - C«ng nghÖ: Doanh nghiÖp sö dông nh÷ng c«ng nghÖ g×? - Sù quan t©m ®èi víi vÊn ®Ò tån t¹i, ph¸t triÓn vµ kh¶ n¨ng sinh lîi: Doanh nghiÖp cã bÞ rµng buéc bëi môc tiªu kinh tÕ hay kh«ng? - TriÕt lý: C¸i g× lµ niÒm tin c¬ b¶n, gi¸ trÞ nguyÖn väng vµ c¸c triÕt lý kinh doanh cña doanh nghiÖp? - Mèi quan t©m ®èi víi céng ®ång: H×nh ¶nh cña céng ®ång, x· héi cã lµ mèi quan t©m chñ yÕu ®èi víi doanh nghiÖp hay kh«ng? - Mèi quan t©m ®èi víi nh©n viªn: Th¸i ®é cña doanh nghiÖp ®èi víi nh©n viªn cña m×nh nh thÕ nµo? 1.3. T¸c dông cña viÖc x¸c ®Þnh sø mÖnh cña doanh nghiÖp. X¸c ®Þnh sø mÖnh cña doanh nghiÖp cã t¸c dông: - §¶m b¶o sù ®ång t©m vµ nhÊt trÝ vÒ môc ®Ých trong néi bé cña doanh nghiÖp. 10 - T¹o c¬ së ®Ó huy ®éng vµ ph©n phèi c¸c nguån lùc cña doanh nghiÖp. - H×nh thµnh khung c¶nh vµ bÇu kh«ng khÝ kinh doanh thuËn lîi trong doanh nghiÖp. - T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó chuyÓn ho¸ c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp thµnh c¸c chiÕn lîc vµ c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ. 1.4. Qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh sø mÖnh. Qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh sø mÖnh cña doanh nghiÖp lµ qu¸ tr×nh thêng xuyªn, liªn tôc. Bao gåm c¸c bíc sau: Bíc 1 H×nh thµnh ý tëng ban ®Çu vÒ sø m¹ng cña doanh nghiÖp - - Bíc 2 Bíc 3 Bíc 4 Bíc 5 Bíc 6 Kh¶o X¸c TiÕn Xem Xem s¸t MT ®Þnh l¹i hµnh xÐt xÐt vµ bªn ý tëng x©y viÖc ®iÒu ngoµi vÒ sø dùng thùc chØnh vµ m¹ng b¶n sø hiÖn b¶n sø nhËn cña m¹ng b¶n sø mÖnh. ®Þnh doanh cho mÖnh c¸c nghiÖp. doanh ®iÒu nghiÖp. kiÖn néi bé 1.5. Nh÷ng yªu cÇu ®èi víi b¶n tuyªn ng«n sø mÖnh Ph¹m vi cña sø mÖnh kh«ng ®îc qu¸ réng hay qu¸ hÑp. NÕu qu¸ réng sÏ trë nªn m¬ hå kh«ng t¹o môc tiªu vµ ®éng lùc cho doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. NÕu qu¸ hÑp nã sÏ trãi buéc c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp vµ cã thÓ bá qua nh÷ng c¬ héi kinh doanh do m«i trêng mang l¹i. Do ®ã, b¶n tuyªn bè vÒ sø mÖnh ph¶i cã giíi h¹n võa ®ñ ®Ó lo¹i trõ c¸c rñi ro m¹o hiÓm vµ ph¶i ®ñ réng ddÓ t¹o ®iÒu kiÖn cho t¨ng trëng , s¸ng t¹o. Néi dung cña b¶n tuyªn ng«n vÒ sø mÖnh ph¶i t¬ng ®èi râ rµng ®Ó tÊt c¶ mäi ngêi trong doanh nghiÖp ®Òu cã thÓ hiÓu vµ n¾m râ. B¶n tuyªn ng«n vÒ sø mÖnh ph¶i ®îc x©y dùng trªn c¬ së dù b¸o chÝnh x¸c nhu cÇu cña kh¸ch hµng, tõ ®ã x¸c ®Þnh c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ s¶n phÈm dÞch vô kÌm theo. B¶n tuyªn ng«n vÒ sø mÖnh ph¶i ®îc xem xÐt l¹i liªn tôc ®Ó thÝch nghÞ kÞp thêi víi sù biÕn ®æi kh«ng ngõng cña thÞ trêng. Vµ còng nªn ®iÒu chØnh b¶n tuyªn ng«n khi gÆp ph¶i thÊt b¹i trong kinh doanh. 2. Ph©n tÝch m«i trêng bªn ngoµi. II.1. Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i. Nghiªn cøu m«i trêng bªn ngoµi lµ mét qu¸ tr×nh ph¶i tiÕn hµnh thêng xuyªn, liªn tôc bëi nã chÝnh lµ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o sù thµnh c«ng cho doanh nghiÖp. môc ®Ých cña nghiªn cø m«i trêng bªn ngoµi ®ã lµ nhËn d¹ng nh÷ng ®e do¹ còng nh c¬ héi cã ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. M«i trêng bªn ngoµi gåm: 11 - M«i trêng tæng qu¸t: bao trïm lªn ho¹t ®éng cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp tæ chøc. gæm c¸c yÕu tè : C¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi, v¨n ho¸, tù nhiªn, d©n sè vµ kü thuËt c«ng nghÖ... - m«i trêng c¹nh tranh: Theo M. Porter m«i trêng c¹nh tranh gåm n¨m yÕu tè: + Sù ®e doa cña nh÷ng ngêi nhËp ngµnh. + Søc m¹nh cña nh÷ng nhµ cung cÊp. + Søc m¹nh cña ngêi mua. + Sù ®e do¹ cña nh÷ng s¶n phÈm thay thÕ. + C¬ng ®é c¹nh tranh gi÷a nh÷ng doanh nghiÖp trong ngµnh. 12 Nh÷ng ngêi nhËp ngµnh Sù ®e do¹ cña nh÷ng ngêi nhËp ngµnh Nh÷ng ngêi b¸n Søc m¹nh cña nhµ cung cÊp Nh÷ng nhµ c¹nh tranh trong ngµnh MËt ®é cña c¸c nhµ c¹nh tranh Nh÷ng ngêi mua Søc m¹nh cña ngêi mua sù ®e do¹ cña sp thay thÕ Nh÷ng s¶n phÈm thay thÕ II.2. Néi dung cña nghiªn cøu m«i trêng bªn ngoµi. Gåm hai néi dung : Thu thËp th«ng tin vÒ m«i trêng vµ dù b¸o m«i trêng kinh doanh. II.2.1. Thu thËp th«ng tin vÒ m«i trêng.: Thu thËp th«ng tin lµ c¬ së ®Ó dù b¸o m«i tr¬ng kinh doanh.. Qu¸ tr×nh thu thËp th«ng tin ®îc m« t¶ qua s¬ ®å sau: X¸c ®Þnh nhu cÇu vÒ th«ng tin. x¸c ®Þnh c¸c nguån th«ng tin X©y dùng hÖ thèng thu thËp th«ng tin.  X¸c ®Þnh nhu cÇu th«ng tin: tuú the ®Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng, môc tiªu vµ chiÕn lîc cña tõng doanh nghiÖp mµ nhu cÇu th«ng tin kh¸c nhau. Gåm c¸c th«ng tin cã liªn quan ®Õn m«i trêng vÜ m«, m«i trêng c¹nh tranh vµ m«i tr¬ng néi bé cña doanh nghiÖp.  X¸c ®Þnh c¸c nguån th«ng tin: Gåm hai nguån chñ yÕu: - Nguån th«ng tin s¬ cÊp: lµ nguån th«ng tin thu ®îc tõ nghiªn cøu kh¶o s¸t ban ®Çu. Gåm : + Nguån th«ng tin s¬ cÊp néi bé + Nguån th«ng tin s¬ cÊp bªn ngoµi. - Nguån th«ng tin thø cÊp:Lµ c¸c th«ng tin cã s½n tõ c¸c nguån kh¸c nhau, nhµ qu¶n trÞ kh«ng cÇn tèn nhiÒu thêi gian vµ chi phÝ cho qu¸ tr×nh thu thËp. Gåm hai lo¹i: + Nguån th«ng tin thø cÊp néi bé + nguån th«ng tin thø cÊp bªn ngoµi.  X©y dùng hÖ thèng thu thËp th«ng tin: 13 Cã ba m« h×nh thu thËp th«ng tin mµ c¸c doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän lµ - m« h×nh thu thËp liªn tôc - m« h×nh thu thËp kh«ng thêng xuyªn - M« h×nh ®Þnh kú. II.2.2. Dù b¸o m«i trêng kinh doanh. Cã rÊt nhiÒu ph¬ng ph¸p dù b¸o m«i tr¬ng kinh doanh, chóng kh¸c nhau vÒ møc ®é phøc t¹p, ®é tin cËy. trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu m«i trêng, dùa trªn u ®iÓm vµ nhîc ®iÓm cña mçi ph¬ng ph¸p mµ ta la chän ®Ó sö dông cho phï hîp víi ®iªï kiÖn cô thÓ. Xin nªu mét sè ph¬ng ph¸p sau:  ph¬ng ph¸p ®Þnh tÝnh: bao gåm c¸c kü thuËt dù b¸o ®îc thùc hiÖn dùa vµo kinh nghiÖm, sù hiÓu biÕt cña c¸c chuyªn gia ®Ó suy ®o¸n c¸c sù kiÖn. th«ng thêng ngêi ta sÏ ¸p dông ph¬ng ph¸p nµy ®èi víi c¸c vÊn ®Ò mµ d÷ liÖu trong qu¸ khø kh«ng cã s½n hoÆc ®èi víi víi c¸c vÊn ®Ò mµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c biÕn sè kh«ng cã tÝnh æn ®Þnh. gåm: - Ph¬ng ph¸p chuyªn gia - ®¸nh gi¸ cña c¸c gi¸m ®èc ®iÒu hµnh hoÆc c¸c nh©n viªn b¸n hµng.  Ph¬ng ph¸p ®Þnh lîng: gåm - PhÐp ngo¹i suy xu híng - Liªn hÖ xu híng - M« h×nh kinh tÕ lîng 3. Ph©n tÝch m«i trêng bªn trong. Ph©n tich m«i trêng bªn trong lµ nh»m t×m ra nh÷ng ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yªud cña doanh nghiÖp. §Ó tõ ®ã ph¸t huy ®îc nh÷ng lîi thÕ c¹nh tranh cña m×nh vµ ®ång thêi h¹n chÕ ®îc nh÷ng nh÷ng sá ®o¶n, ®iÓm yÕu cÇn kh¾c phôc. Néi dung cña nghiªn cøu m«i trêng kinh doanh gåm c¸c vÊn ®Ò sau: - Nghiªn cøu vÒ qu¸ tr×nh qu¶n trÞ nh©n lùc - Nghiªn cøu vÒ c¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt - c«ng nghÖ. - Nghiªn cøu t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. - Nghiªn cøu t×nh h×nh tæ chøc vµ l·nh ®¹o. 4. X¸c ®Þnh c¸c môc tiªu cña chiÕn lîc. Môc tiªu lµ nh÷ng tr¹ng th¸i , nh÷ng cét mèc, nh÷ng tiªu thøc cô thÓ mµ doanh nghiÖp muèn ®¹t ®îc trong kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh trong t¬ng lai. ViÖc x¸c lËp ®óng ®¾n hÖ thèng c¸c môc tiªu ®ãng vai trß hÕt søc quan träng: Thø nhÊt, Môc tiªu lµ ph¬ng tiÖn ®Ó thùc hiÖn môc ®Ých cña doanh nghiÖp. Th«ng qua viÖc x¸c ®Þnh vµ thùc hiÖn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ môc tiªu trong tõng giai ®o¹n sÏ gióp doanh nghiÖp ®¹t ®îc môc ®Ých l©u dµi cña m×nh. Thø hai: ViÖc x¸c ®Þnh cô thÓ c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp trong tõng giai ®o¹n sÏ gióp c¸c nhµ qu¶n trÞ nhËn d¹ng c¸c môc tiªu, ho¹t ®éng u 14 tiªn, qua ®ã doanh nghiÖp cã thÓ tËp trung tèi ®a nguån lùc cho c¸c môc tiªu u tiªn. Thø ba: Môc tiªu ®ãng vai trß tiªu chuÈn cho viÖc thùc hiÖn, lµ c¬ së cho viÖc lËp kÕ ho¹ch, tæ chøc thùc hiÖn, kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng. Thø t: môc tiªu ®îc thiÕt lËp hîp lý sÏ lµm hÊp dÉn c¸c ®èi tîng h÷u quan (kh¸ch hµng cæ ®«ng...) Víi chiÕn lîc s¶n phÈm viÖc x¸c ®Þnh môc tiªu nh»m thùc hiÖn c¸c néi dung c¬ b¶n sau: - X¸c ®Þnh danh môc s¶n phÈm bao gåm nh÷ng lo¹i hµng ho¸ vµ dÞch vô phï hîp víi nhu cÇu cña thÞ trêng vµ kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp nh»m môc tiªu tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu cña thÞ trêng vµ thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng trong tõng thêi kú ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. §¶m b¶o ho¹t ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh doanh cña doanh nghiÖp ®¹t hiÖu qu¶ cao vµ thùc hiÖn ®îc nh÷ng môc tiªu mµ doanh nghiÖp ®· ®Ò ra. - Ph¸t triÓn s¶n phÈm míi, thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®a s¶n phÈm míi ra thÞ trêng víi yªu cÇu s¶n phÈm ®îc thÞ trêng chÊp nhËn, tiªu thô nhanh vµ ®¹t lîi nhuËn cao. 5. H×nh thµnh c¸c chiÕn lîc. 5.1. C¸c ph¬ng ph¸p lùu chän híng chiÕn lîc. NÕu nh b¶n tuyªn bè sø mÖnh cña doanh nghiÖp chØ míi ®a ra môc ®Ých cña doanh nghiÖp, môc tiªu míi chØ ra nh÷ng ®Ých mµ doanh nghiÖp ph¶i ®¹t ®îc trong kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh th× c¸c híng chiÕn lîc chØ ra con ®êng ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu, môc ®Ých ®ã. Tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn cña m«i trêng, tuú thuéc vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña c¸c doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän híng chiÕn lîc kh¸c nhau. Cã ba c¸ch tiÕp cËn ®Ó lùa chän: 5.1.1. Ph¬ng ph¸p ma trËn BCG (Boston Consulting Group) §©y lµ mét ma trËn kh¸ cæ ®iÓm vµ ®¬n gi¶n trong vËn dông. nã tá ra rÊt thÝch hîp víi c¸c vÊn ®Ò vÒ chi phÝ. ma trËn ®îc thiÕt lËp bëi hai biÕn sè, trôc hoµnh thÓ hiÖn phÇn thÞ trêng t¬ng ®èi cña ph©n ®o¹n thÞ trêng vµ ®îc ®o tõ 0 ®Õn 10, trôc tung lµ tû lÖ ph¸t triÓn cña ph©n ®o¹n thÞ trêng ®îc ®o tõ -20% ®Õn 20%. S¬ ®å cã tÝnh nguyªn t¾c cña ma trËn BCG ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: 20% Ng«i sao Bß s÷a Lìng lù §iÓm chÕt -20%10 8 4 2 1 0,5 0,1 0 Dùa vµo c¸c d÷ liÖu: Doanh thu cña tõng ph©n ®o¹n, phÇn thÞ trêng, tû lÖ ph¸t triÓn ta sÏ ®Þnh vÞ trÝ cña doanh nghiÖp theo tõng lÜnh vùc ho¹t ®éng 15 vµo 4 « trong ma trËn. Víi mçi « ®è sÏ thÓ hiÖn mét sè ®Æc ®iÓm vµ híng chiÕn lîc cho doanh nghiÖp nh sau: Lëng lù Ng«i sao - Sinh lîi kÐm - Kh¶ n¨ng sinh lêi - Nhu cÇu vèn lín. lín - Lîng tiÒn thu vÒ Ýt - Rñi ro lín. hoÆc c©n b»ng - Rñi ro trung b×nh. Bß s÷a - Sinh lîi tèt - Kh«ng cã nhu cÇu vèn - Rñi ro Ýt. Lëng lù Ng«i sao §Çu t khèi lîng vèn Nªn gia vÞ trÝ c¹nh lín ®Ó v¬n lªn chi tranh chi phèi. phèi hoÆc ph©n ®o¹n l¹i hoÆc tõ bá. §iÓm chÕt Bß s÷a Sinh lêi cao, nªn - Sinh lîi kÐm tËp trung khai th¸c thËm chÝ lç. tèi ®a. - Nhu cÇu vèn Ýt - Rñi ro trung b×nh. §iÓm chÕt Tõ bá hoÆc duy trf æn ®Þnh kh«ng ®Çu t. ¦u ®iÓm cña c¸ch tiÕp cËn BCG lµ ®¬n gi¶n, cã tÝnh thùc thùc hµnh cao. Nhng cã h¹n chÕ lµ c¬ chÕ vËn hµnh m¸y mãc vµ thô ®éng, h¬n n÷a nã chØ cã ph¹m vÞ ¸p dông hÑp víi lo¹i h×nh chiÕn lîc chi phÝ. 5.1.2. Ph¬ng ph¸p ma trËn A.D.Little. C¸ch tiÕp cËn cña ph¬ng ph¸p nµy dùa vµo hai biÕn sè lµ vÞ trÝ c¹nh tranh vµ møc ®ä chÝn muåi cña ho¹t ®éng. Theo ph¬ng ph¸p nµy th×, vÞ trÝ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp tõng ph©n ®o¹n dùa vµo sù so s¸nh víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ trêng vµ ®îc chia lµm 5 møc ®é nh sau: VÞ trÝ - VÞ trÝ ngoµi lÒ: - VÝ trÝ yÕu - VÞ trÝ trung b×nh - VÞ trÝ m¹nh - VÞ trÝ chi phèi §iÓm 1 - 1,5 1,5 - 3,5 2,5 - 3,5 3,5 - 4,5 > 4,5 Cßn biÕn sè mùc ®é chÝn muåi cña ho¹t ®éng lµ t¬ng øng víi chu kú s¶n phÈm gån 4 pha: B¾t ®Çu, ph¸t triÓn, b·o hoµ, Suy tµn. KÕt hîp hai trôc ta cã ma trËn sau: Chi phèi M¹nh Trung b×nh YÕu Ngoµi lÒ Vïng ®¬ng nhiªn ph¸t triÓn Vïng ph¸t triÓn cã chon läc B¾t ®Çu Ph¸t triÓn B·o hoµ Vïng rót lui Suy tµn Ma trËn nµy phøc t¹p trong c¸ch vËn dông, nhng nã cho phÐp x¸c ®Þnh ®îc nh÷ng vïng ®Þnh híng cho chiÕn lîc cña doanh nghiÖp. Nh÷ng chØ dÉn cña c¸c vïng trªn ma trËn ®ã lµ: 16 - Vïng ph¸t triÓn ®¬ng nhiªn: Cã liªn quan ®Õn nh÷ng lÜnh vùc ho¹t ®éng chñ yÕu lµ míi b¾t ®Çu, hoÆc ®· ph¸t triÓn nhng vÞ trÝ c¹nh tranh ®· ®îc kh¼ng ®Þnh lµ chi phèi hoÆc m¹nh. Muèn thùc hiÖn chiÕn lîc ph¸t triÓn ®¬ng nhiªn , ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i b¶o ®¶m chu cÊp c¸c nguån lùc. Vïng ph¸t triÓn cã chon läc: Môc tiªu chiÕn lîc trong vïng nµy lµ v¬n lªn vÞ trÝ chi phèi hoÆc m¹nh ®Ó cã kh¶ n¨ng sinh lêi lín. Lo¹i chiÕn lîc nµy cã liªn quan ®Õn nh÷ng ho¹t ®éng cã vÞ trÝ ho¹t ®éng trung b×nh yÕu. §iÒu ®ã, hiÓn nhiªn ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i bá vèn ®Çu t, thËm chÝ ph¶i thùc hiÖn ph©n lo¹i l¹i nÕu cã thÓ t×m ra ®Ých míi. - Vïng rót lui: §èi víi nh÷ng ph©n ®o¹n chiÕn lîc nµy, tèt h¬n hÕt lµ vËn dông chiÕn lîc gÆt h¸i råi ®Çu t trë l¹i bëi vÞ trÝ c¹nh tranh chñ yÕu lµ ngoµi lÒ. Vïng nµy còng gièng nh ®iÓm chÕt trong BCG. 5.2. C¸c cÊp chiÕn lîc. ChiÕn lîc cña doanh nghiÖp ®îc x©y dùng ë hai cÊp: CÊp doanh nghiÖp vµ cÊp kinh doanh . 5.2.1. ChiÕn lîc s¶n phÈm xÐt trªn cÊp ®é doanh nghiÖp. ë cÊp ®é nµy doanh nghiÖp cã thÓ lùa chon c¸c híng chiÕn lîc sau:  ChiÕn lîc t¨ng trëng: Môc tiªu cña chiÕn lîc t¨ng trëng lµ t¨ng lîi nhuËn vµ thÞ phÇn thÞ trêng cña doanh nghiÖp. ChiÕn lîc t¨ng trëng cã thÓ thùc hiÖn b»ng c¸c c¸ch sau: - T¨ng trëng néi bé doanh nghiÖp: Lµ h×nh thøc t¨ng trëng b»ng c¸ch t¨ng doanh thu b¸n hµng, t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ t¨ng sè lîng lao ®éng. - T¨ng trëng hîp nhÊt: lµ h×nh thøc t¨ng trëng b»ng c¸ch hîp nhÊt hai hay nhiÒu h¶ng kh¸c nhau ®Ó cïng chia sÎ c¸c nguoßn lîi nhÇm môc tiªu dµnh ®îc thÕ lùc m¹nh h¬n trong kinh doanh. - T¨ng trëng qua th«n tÝnh: lµ h×nh thøc t¨ng trëng b»ng c¸ch th«n tÝnh c¸c doanh nghiÖp kh¸c cïng c¹nh tranh th«ng qua viÖc mua tõng bé phËn hoÆc tÊt c¶ c¸c bé phËn cña doanh nghiÖp ®ã. Cã hai h×nh thøc th«n tÝnh lµ th«n tÝnh theo chiÒu däc vµ th«n tÝnh theo chiÒu ngang. - T¨ng trëng b»ng liªn doanh : lµ h×nh thøc t¨ng trëng mµ trong ®ã hai hay nhiÒu h¶ng liªn doanh víi nhau ®Ó cïng chia sÎ vÒ chi phÝ, rñi ro vµ lîi nhuËn trong viÖc khai th¸c hoÆc tËn dông c¸c c¬ héi kinh doanh míi.  ChiÕn lîc æn ®Þnh : Lµ chiÕn lîc mµ trong ®ã doanh nghiÖp cè g¾ng gi÷ v÷ng qui m« s¶n xuÊt hiÖn cã. ChiÕn lîc nµy thêng ®îc sö dông trong c¸c trêng hîp: - Doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong nh÷ng ngµnh ph¸t triÓn chËm hoÆc kh«ng ph¸t triÓn - Khi chi phÝ më réng thÞ trêng hoÆc ®a s¶n phÈm míi th©m nhËp thÞ trêng lµ kh¸ cao. - Doanh nghiÖp cã qui m« nhá s¶n xuÊt s¶n phÈm chuyªn m«n ho¸ cao phôc vô cho mét thÞ trêng hÑp.  ChiÕn lîc c¾t gi¶m: ChiÕn lîc nµy ®îc ¸p dông khi doanh nghiÖp ë vµo vÞ trÝ hoµn toµn bÊt lîi, khong cã thÕ m¹nh vµ kh«ng cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn. ChiÕn lîc nµy cã thÓ ®îc thùc hiÖn theo ba híng: 17 - ChuyÓn híng s¶n xuÊt, chuyÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp sang ngµnh kinh doanh kh¸c cã hiÖu qu¶ h¬n. Theo híng nµy ®ßi hái ph¶i lo¹i bá nh÷ng s¶n phÈm kh«ng hiÖu qu¶, tæ chøc l¹i d©y chuyÒn s¶n xuÊt vµ thay ®æi thÞ trêng c¬ ban cña doanh nghiÖp. - Thu hÑp qui m« s¶n xuÊt, b¸n bít mét bé phËn kinh doanh hiÖu qu¶ thÊp vµ kh«ng phï hîp víi nhiÖm vô chiÕn lîc cña doanh nghiÖp. - Gi¶i thÓ doanh nghiÖp, khi doanh nghiÖp kh«ng cßn kh¶ n¨ng tån t¹i th× b¾t buéc ph¶i chon h×nh thøc gi¶i thÓ.  ChiÕn lîc kÕt hîp: Trong kinh doanh doanh nghiÖp cã thÓ kÕt hîp hai hay nhiÒu h×nh thøc chiÕn lîc ®· nªu ë trªn ®Ó tËn dông ®îc mäi lîi thÕ cña m×nh. 5.2.2. ChiÕn lîc s¶n phÈm trªn cÊp ®é chiÕn líc cÊp kinh doanh - chøc n¨ng. Tuú theo ®Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp, ®acù ®iÓm cña s¶n phÈm dÞch vô doanh nghiÖp ®Þnh ®a ra thÞ trêng, doanh nghiÖp cã thÓ lùa chon mét sè híng chiÕn lîc sau:  ChiÕn lîc chuyªn m«n ho¸: Lµ qu¸ tr×nh tËp trung s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp vµo viÖc thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc cïng lo¹i. NÕu doanh nghiÖp lùa chän chiÕn lîc chuyªn m«n ho¸ cã thÓ ®i theo ba híng sau: - ChiÕn lîc chi phèi b»ng chi phÝ: lo¹i chiÕn lîc nµy dùa vµo sù kh¸c biÖt víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh b»ng chi phÝ ®¬n vÞ s¶n phÈm thÊp h¬n nhng vÉn gi÷ chÊt lîng s¶n phÈm ngang b»ng víi chÊt lîng c¸c s¶n phÈm cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. - ChiÕn lîc kh¸c biÖt ho¸: ChiÕn lîc nµy dùa vµo viÖc cung cÊp mét s¶n phÈm hoÆc dÞch vô ®îc coi lµ ®éc ®¸o, duy nhÊt ®èi víi kh¸ch hµng. §iÒu ®ã cho phÐp doanh nghiÖp cã mét gi¸ b¸n cao h¬n møc gi¸ b×nh qu©n cña ngµnh, cña khu vùc. - ChiÕn lîc chia nhá hoÆc héi tô: ChiÕn lîc nµy thùc hiÖn b»ng c¸ch tËp trung ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp vµo mét ph©n ®o¹n ®Æc biÖt cña thÞ trêng, nh÷ng ph©n ®o¹n ®Æc biÖt nµy cã thÓ lµ: Nhãm kh¸ch hµng, mét ®o¹n trong gam s¶n phÈm, mét vïng ®Þa lý, mét kªnh ph©n phèi riªng. ¦u thÕ cña lo¹i chiÕn lîc nµy bao hµm u thÕ cña c¶ hai híng chiÕn lîc: ChiÕn lîc chi phèi b»ng chi phÝ vµ chiÕn lîc kh¸c biÖt ho¸. Tuy nhiªn, nã chØ ®îc thùc hiÖn trong nh÷ng ph©n ®o¹n thÞ trêng riªng biÖt, kh«ng thÓ ¸p dông trªn tÊt c¶ c¸c m¶ng thÞ trêng.  ChiÕn lîc bµnh tríng: ChiÕn lîc nµy ®îc thùc hiÖn nh»m ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm, më réng thÞ trêng cña doanh nghiÖp. ViÖc thùc hiÖn cã thÓ ®i theo hai híng sau: - Th©m nhËp vµo thÞ trêng b»ng c¸ch b¸n s¶n phÈm hiÖn t¹i cho kh¸ch hµng míi. - Cung cÊp nh÷ng s¶n phÈm, dÞch vô c¶i tiÕn hoÆc míi hoµn toµn trªn thÞ trêng hiÖn t¹i, qua ®ã t¨ng thªm thÞ trêng cña doanh nghiÖp.  ChiÕn lîc ®a d¹ng ho¸: Lµ m« h×nh chiÕn lîc nh»m híng ph¸t triÓn ®ång thêi s¶n phÈm míi vµ thÞ trêng míi. ChiÕn lîc ®a d¹ng ho¸ cña doanh nghiÖp cã c¸c h×nh thøc biÓu hiÖn sau: - ChiÕn lîc më réng mÆt hµng tõ s¶n phÈm truyÒn thèng, nh»m ®¸p øng c¸c nhu cÇu thÞ trêng thêng xuyªn biÕn ®éng. 18 - ChiÕn lîc liªn kÕt däc: theo híng chiÕn lîc nµy doanh nghiÖp cã thÓ ph¸t triÓn ho¹t ®éng trªn c¬ së ngµnh nghÒ ban ®Çu cña m×nh lªn phÝa trªn (phÝa ngêi cung øng) nh»m lµm gi¶m ®i sù phô thuéc ®èi víi ngêi cung øng vµ vÒ phÝa díi (phÝa ngêi tiªu dïng) nh»m ®a s¶n phÈm trùc tiÕp ®Õn tay ngêi tiªu dïng. - ChiÕn lîc ®a d¹ng ho¸ "thùc sù" doanh nghiÖp thùc hiÖn ®a d¹ng ho¸ trong nh÷ng lÜnh vùc ho¹t ®éng kh«ng cã mèi liªn hÖ nµo vÒ c«ng nghÖ, còng nh c¸c mèi liªn hÖ th¬ng mai víi c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña doanh nghiÖp.  ChiÕn lîc rót lui: Doanh nghiÖp thùc hiÖn chiÕn lîc nµy khi kh«ng cßn ®iÒu kiÖn c¶u thiÖn vÞ trÝ c¹nh tranh cña m×nh n÷a. §Ó thùc hiÖn chiÕn lîc nµy tríc hÕt doanh nghiÖp ph¶i thanh to¸n nhanh nhÊt nh÷ng s¶n phÈm cña m×nh, sau ®è ph¶i cè g¾ng b¶o toµn nh÷ng nguån lùc hiÖn cã tríc khi bÞ coi lµ qu¸ muén vµ cuèi cïng doanh nghiÖp tËp trung ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm kh¸c trong kinh doanh, mau chãng nghiªn cøu s¶n phÈm míi ®Ó thay thÕ s¶n phÈm ®· bÞ lo¹i bá. 6. Thùc hiÖn chiÕn lîc s¶n phÈm. - - Sau khi x©y dùng ®îc chiÕn lîc s¶n phÈm doanh nghiÖp tiÕn hµnh triÓn khai thùc hiÖn, ®Ó triÓn khai chiÕn lîc s¶n phÈm doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm, dÞch vô thùc chÊt cña viÖc lËp kÕ ho¹ch nµy lµ ph¬ng ¸n kinh doanh bao gåm: Ph¬ng ¸n s¶n phÈm, ph¬ng ¸n chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt, ph¬ng ¸n tæ chøc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ph¬ng ¸n tiªu thô s¶n phÈm, ph¬ng ¸n t¹o nguån vµ sö dông vèn... §Ó triÓn khai chiÕn lîc s¶n phÈm th× vÊn ®Ò cèt lâi lµ doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng ®îc ph¬ng ¸n s¶n phÈm. Ph¬ng ¸n s¶n phÈm bao gåm c¸c néi dung chñ yÕu : X¸c ®Þnh môc tiªu vµ nhiÖm vô c¬ b¶n cña doanh nghiÖp trong thêi kú x©y dùng ph¬ng ¸n s¶n phÈm. QuyÕt ®Þnh khèi lîng s¶n phÈm dÞch vô ®a ra thÞ trêng trong ®ã chØ râ: sè lîng cña mçi lo¹i s¶n phÈm lµ bao nhiªu? chÊt lîng thÕ nµo? ngêi mua cÇn lóc nµo? cho ai vµ ë ®©u? Nªu c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó s¶n xuÊt ra khèi lîng s¶n phÈm, dÞch vô ®· quyÕt ®Þnh trong ph¬ng ¸n nh: vËt t, thiÕt bÞ, c«ng nghÖ, vèn, lao ®éng,... TÝnh to¸n kÕt qu¶ kinh doanh theo khèi lîng s¶n phÈm trong ph¬ng ¸n: Ph¬ng ¸n s¶n phÈm kh«ng ®Ò cËp mét c¸ch chi tiÕt kÕt qu¶ kinh doanh, mµ nªu mét c¸ch kh¸i qu¸t trªn c¸c chØ tiªu kÕt qu¶ chñ yÕu nh: n¨ng xuÊt lao ®éng, tû suÊt vèn ®Çu t, thêi h¹n thu håi vèn, lîi nhuËn, gi¸ thµnh. KÕ ho¹ch tæ chøc thùc hiÖn ph¬ng ¸n ®Ò ra, ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc chØ ®¹o vµ nhiÖm vô c¸c bé phËn c¸ nh©n cã liªn quan. Dù kiÕn c¸c sai lÖch vµ rñi ro cã thÓ x¶y ra trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ph¬ng ¸n s¶n phÈm vµ c¸c biÖn ph¸p ®Ò phßng , ng¨n chÆn. Dù kiÕn ®iÒu chØnh khèi lîng s¶n phÈm cña ph¬ng ¸n khi thÞ trêng xuÊt hiÖn nh÷ng thuËn lîi, hay khã kh¨n míi. KÕt luËn c¬ b¶n vÒ ph¬ng ¸n s¶n phÈm. 19 Sau khi x©y dùng sang ph¬ng ¸n s¶n phÈm, c¨n cø vµo ph¬ng ¸n s¶n phÈm doanh nghiÖp x©y dùng nªn nh÷ng bé phËn ph¬ng ¸n kinh doanh kh¸c nh : Ph¬ng ¸n chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt, ph¬ng ¸n ttá chøc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt,...sau khi x©y dùng xong c¸c ph¬ng ¸n kinh doanh, doanh nghiÖp tiÕn hµnh triÓn khai s¶n xuÊt nh kÕ ho¹ch ®· v¹ch ra; tiÕn hµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm dÞch vô; tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm, dÞch vô ®a s¶n phÈm, dÞch vô vµo kªnh ph©n phèi, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng yÓm trî b¸n hµng...nh»m tiªu thô s¶n phÈm trªn thÞ trêng. 7. §¸nh gi¸, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn chiÕn lîc s¶n phÈm. - - Néi dung c¬ b¶n cña bíc nµy lµ nh»m x¸c ®Þnh vµ söa ch÷a ®îc nh÷ng sai lÖch trong ho¹t ®éng cu¶ doanh nghiÖp so víi nh÷ng môc tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra. Tuy nhiªn, c«ng t¸c kiÓm tra còng cã mÆt tr¸i cña nã. NÕu viÖc kiÓm tra x¶y ra mét c¸ch qu¸ thêng xuyªn cã thÓ lµm n¶n lßng nh÷ng ngêi lµm c«ng, lµm mÊt uy tÝn cña nh÷ng c¸n bé qu¶n trÞ, g©y l·ng phÝ tiÒn b¹c vµ thêi gian cña doanh nghiÖp. V× vËy ®Ó ho¹t ®éng kiÓm tra thËt sù mang l¹i lîi Ých cÇn tu©n thñ mét sè nguyªn t¾c kiÓm tra sau: Nguyªn t¾c kiÓm tra c¸c ®iÓm yÕu. Nguyªn t¾c nµy ®ßi hái ph¶i x¸c ®Þnh c¸c khu vùc ho¹t ®éng thiÕt yÕu vµ ®iÓm kiÓm tra thiÕt yÕu ®Ó tËp trung sù chó ý vµo c¸c khu vùc, c¸c ®iÓm ®ã. Nguyªn t¾c vÒ ®Þa ®iÓm kiÓm tra. Nguyªn t¾c nµy ®ßi hái viÖc kiÓm tra kh«ng chØ dùa vµo sè liÖu b¸o c¸o thèng kª mµ ph¶i ®îc tiÕn hµnh ngay t¹i n¬i ho¹t ®éng. Nguyªn t¾c sè lîng nhá c¸c nguyªn nh©n. Nguyªn t¾c nµy nªu râ: Trong mét c¬ héi ngÉu nhiªn nhÊt ®Þnh mét sè lîng nhá c¸c nguyªn nh©n còng cã thÓ g©y ra ®a sè c¸c kÕt qu¶. ®©y lµ nguyªn t¾c rÊt quan träng t¹o c¬ së khoa häc cho c¸c nhµ qu¶n trÞ khi hä cè g¾ng x¸c ®Þnh c¸c khu vùc ho¹t ®éng thiÕt yÕu vµ c¸c ®iÓm kiÓm tra thiÕt yÕu. Nguyªn t¾c nµy còng ®ßi hái trong qu¸ tr×nh kiÓm tra ph¶i xem xÐt kü cµng mäi nguyªn nh©n dÊn ®ªns nh÷ng sai lÖch cña sù thùc hiÖn so víi môc tiªu kÕ ho¹ch ®Ó cã thÓ ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p ®iÒu chØnh cã hiÖu qu¶. Nguyªn t¾c tù kiÓm tra; ®ßi hái mçi ngêi, mçi bé phËn ph¶i tù kiÓm tra m×nh lµ tèt nhÊt. Qu¸ tr×nh kiÓm tra ®îc minh ho¹ qua s¬ ®å sau: X¸c ®Þnh c¸c tiªu chuÈn vµ c¸c ph¬ng ph¸p ®o lêng sù thùc hiÖn. §o líng sù thùc hiÖn Sù thùc hiÖn phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn. Kh«ng cÇn ®iÒu chØnh. 20
- Xem thêm -