Tài liệu 176 nâng cao hiệu quả kd tại cty cp giầy hưng yên

  • Số trang: 57 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu Kinh tÕ thÞ trêng lµ viÖc tæ chøc nÒn kinh tÕ x· héi dùa trªn c¬ së mét nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. ThÞ trêng lu«n më ra c¸c c¬ héi kinh doanh míi, nhng ®ång thêi còng chøa ®ùng nh÷ng nguy c¬ ®e do¹ cho c¸c doanh nghiÖp. §Ó cã thÓ ®øng v÷ng tríc qui luËt c¹nh tranh kh¾c nghiÖt cña c¬ chÕ thÞ trêng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i vËn ®éng, t×m tßi mét híng ®i cho phï hîp. ViÖc ®øng v÷ng nµy chØ cã thÓ kh¼ng ®Þnh b»ng c¸ch ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶. HiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ph¹m trï kinh tÕ, lµ mét chØ tiªu chÊt lîng tæng hîp. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh chÝnh lµ qu¸ tr×nh so s¸nh gi÷a chi phÝ bá ra vµ kÕt qu¶ thu vÒ víi môc ®Ých ®· ®îc ®Æt ra vµ dùa trªn c¬ së gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n cña nÒn kinh tÕ nµy: s¶n xuÊt c¸i g×? s¶n xuÊt nh thÕ nµo? vµ s¶n xuÊt cho ai? Do ®ã viÖc nghiªn cøu vµ xem xÐt vÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ®ßi hái tÊt yÕu ®èi víi mçi doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh kinh doanh hiÖn nay. ViÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®ang lµ mét bµi to¸n khã ®ßi hái mçi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i quan t©m ®Õn, ®©y lµ mét vÊn ®Ò cã ý nghÜa quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã ®é nh¹y bÐn, linh ho¹t cao trong qóa tr×nh kinh doanh cña m×nh. V× vËy, qua qu¸ tr×nh thùc tËp ë C«ng ty cæ phÇn giÇy Hng Yªn, víi nh÷ng kiÕn thøc ®· tÝch luü ®îc cïng víi sù nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy cho nªn em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty cæ phÇn giÇy Hng Yªn” lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cña m×nh. Thùc ra ®©y lµ mét vÊn ®Ò cã néi dung rÊt réng v× vËy trong chuyªn ®Ò nµy em chØ ®i vµo thùc tr¹ng hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty vµ ®a ra mét sè gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. SV: NguyÔn V¨n Thµnh Líp: Tæng hîp 44 A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Néi dung chuyªn ®Ò bao gåm c¸c phÇn sau: PhÇn I: Kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty cæ phÇn giÇy Hng Yªn PhÇn II: thùc tr¹ng hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty cæ phÇn giÇy Hng Yªn PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty cæ phÇn giÇy Hng Yªn Chuyªn ®Ò nµy ®îc hoµn thµnh díi sù híng dÉn tËn t×nh cña gi¶ng viªn ph¹m thÞ hång vinh vµ c¸c c¸n bé cña C«ng ty cæ phÇn giÇy Hng Yªn. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n nh÷ng sù gióp ®ì quÝ b¸u ®ã. SV: NguyÔn V¨n Thµnh Líp: Tæng hîp 44 A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp PhÇn I kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty cæ phÇn giÇy hng yªn I. LÞch sö h×nh thµnh vµ c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn chÝnh cña C«ng ty 1. LÞch sö h×nh thµnh cña C«ng ty C«ng ty cæ phÇn giÇy Hng Yªn, tríc ®ã lµ doanh nghiÖp Nhµ níc mang tªn c«ng ty giÇy Hng Yªn ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 757/Q§ - UB ngµy 14/7/1994 cña UBND tØnh H¶i Hng (nay lµ tØnh Hng Yªn), tiÒn th©n lµ xÝ nghiÖp dÖt th¶m xuÊt khÈu Lùc §iÒn, quyÕt ®Þnh ®æi tªn sè 1726/Q§ - UB cña UBND tØnh Hng Yªn ngµy 8/4/1998 ®æi tªn c«ng ty thµnh c«ng ty giÇy Hng Yªn. Theo quyÕt ®Þnh sè 1061/ Q§- UB cña UBND tØnh Hng Yªn ngµy 02/ 11/ 2004 c«ng ty giÇy Hng Yªn ®· cæ phÇn hãa 100% vµ ®æi tªn thµnh c«ng ty cæ phÇn giÇy Hng Yªn. 2. C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn chÝnh cña C«ng ty C«ng ty cæ phÇn giÇy Hng Yªn cã qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cho ®Õn nay ®· h¬n 30 n¨m, cã thÓ chia qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty thµnh nh÷ng giai ®o¹n cô thÓ trªn c¬ së nh÷ng nÐt ®Æc trng vµ thµnh qu¶ tiªu biÓu cña tõng giai ®o¹n nh sau: * Giai ®o¹n tríc khi cæ phÇn ho¸ Tõ n¨m 1967-1975 C«ng ty chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng víi quy m« lµ mét xÝ nghiÖp nhá víi 700 nh©n c«ng vµ ®øng tríc t×nh h×nh ®Êt níc ®ang bÞ chiÕn tranh ph¸ ho¹i nÆng nÒ.Thêi k× nµy c«ng ty võa may hµng gia c«ng cho Liªn X« cò vµ mét sè níc x· héi chñ nghÜakh¸c võa lµm nhiÖm vô phôc vô cho nhu cÇu quèc phßng. Tõ n¨m 1975-1990 Sau khi ®Êt níc thèng nhÊt c«ng ty bíc vµo thêi kú ph¸t triÓn míi. C«ng ty tõng bíc ®æi míi trang thiÕt bÞ, chuyÓn híng ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh c¸c mÆt hµng gia c«ng. §©y lµ thêi kú hoµng kim trong s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty kÓ tõ khi thµnh lËp. Sè c«ng nh©n cña c«ng ty ®· t¨ng lªn 1000 c«ng nh©n víi d©y chuyÒn s¶n xuÊt rÊt hiÖn ®¹i lóc bÊy giê .Thêi kú nµy c«ng ty cã bíc ph¸t triÓn m¹nh ®Æc biÖt tõ khi 2 ChÝnh phñ ViÖt Nam vµ Liªn X« cò ký hiÖp ®Þnh ngµy 19/5/1987 vÒ hîp t¸c s¶n xuÊt may mÆc vµo c¸c n¨m 1987 – 1990. Cïng víi h×nh thøc gia c«ng theo hiÖp ®Þnh chÝnh phñ, c«ng ty ®· cã SV: NguyÔn V¨n Thµnh Líp: Tæng hîp 44 A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp nh÷ng quan hÖ hîp t¸c s¶n xuÊt víi mét sè níc nh Thuþ §iÓn, Ph¸p, Céng hoµ liªn bang §øc,… vµ ®· ®îc c¸c thÞ trêng nµy chÊp nhËn c¶ vÒ chÊt lîng còng nh mÉu m·. Tõ n¨m 1990-2004 §©y lµ thêi kú cã nhiÒu biÕn ®æi s©u s¾c. Sau khi hÖ thèng XHCN ë Liªn X« vµ §«ng ¢u tan r·, thÞ trêng truyÒn thèng cña c«ng ty bÞ ph¸ vì mét m¶ng rÊt lín. Còng nh rÊt nhiÒu c«ng ty gia c«ng kh¸c, c«ng ty cæ phÇn giÇy Hng Yªn lóc ®ã gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong buæi ®Çu tiªn khi nÒn kinh tÕ ®Êt níc chuyÓn tõ c¬ chÕ bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt vµ qu¶n lÝ cña nhµ níc. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn c«ng ty ph¶i chuyÓn híng s¶n xuÊt vµ t×m thÞ trêng míi . N¨m 2000 c«ng ty kÝ hîp ®ång s¶n xuÊt gia c«ng giÇy víi c«ng ty Cherng miing §µi Loan ®©y cã thÓ coi lµ mét ®iÓm mèc trong sù ph¸t triÓn cña c«ng ty . N¨m 2004 c«ng ty cã1800 c«ng nh©n, doanh thu hµng n¨m ®¹t 22 tû ®ång vµ lîi nhuËn hµng n¨m ®¹t 1,3 tû ®ång . S¶n phÈm cña C«ng ty rÊt ®a d¹ng vµ cã uy tÝn trªn thÞ trêng nhiÒu níc nh §µI Loan, EU, Mü,... vµ ®îc ®¸nh gi¸ cao . * Giai ®o¹n sau khi c«ng ty cæ phÇn hãa N¨m 2004 theo quyÕt ®Þnh sè 1061/ Q§ - UB ngµy 02/ 11/ 2004 cña UBND tØnh Hng Yªn c«ng ty ®· chuyÓn sang cæ phÇn 100%. §©y cã thÓ nãi lµ bíc ngoÆt lÞch sö trong sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. Bíc sang h×nh thøc cæ phÇn ho¸ c«ng ty ®· huy ®éng ®îc nguån vèn lín ®Ó ®Çu t vµo s¶n xuÊt kinh doanh. HiÖn nay c«ng ty ®· trë thµnh mét trong nh÷ng c«ng ty hµng ®Çu vÒ s¶n xuÊt vµ gia c«ng giÇy, dÐp c¸c lo¹i víi sè nh©n c«ng lªn tíi 1700 ngêi . Môc tiªu chiÕn lîc ng¾n h¹n vµ dµi h¹n cña c«ng ty hiÖn nay lµ duy tr× hîp t¸c chÆt chÏ víi c¸c ®èi t¸c kinh doanh trong vµ ngoµi níc, qua ®ã gióp c«ng ty ®øng v÷ng trªn th¬ng trêng vµ ngµy cµng lín m¹nh vÒ quy m« vµ chÊt lîng gãp phÇn thóc ®Èy nÒn kinh tÕ tØnh nhµ vµ níc ta. II. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty Lµ mét doanh nghiÖp h¹ch to¸n ®éc lËp, chøc n¨ng vµ nhiÖm vô chñ yÕu cña c«ng ty bao gåm: - S¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c s¶n phÈm giÇy,dÐp phôc vô nhu cÇu trong níc vµ xuÊt khÈu. - TiÕn hµnh kinh doanh vµ nhËp khÈu trùc tiÕp, gia c«ng c¸c s¶n phÈm giÇy,dÐp cã chÊt lîng cao theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng. - Chñ ®éng trong c«ng t¸c tiªu thô vµ giíi thiÖu s¶n phÈm, chñ ®éng trong liªn doanh liªn kÕt víi c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi níc. SV: NguyÔn V¨n Thµnh Líp: Tæng hîp 44 A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp - C«ng ty ph¶i ®¶m b¶o kinh doanh cã hiÖu qu¶, b¶o toµn ®îc nguån vèn, cã tÝch luü ®Ó t¸i s¶n xuÊt më réng, ®¶m b¶o c«ng ¨n viÖc lµm, n©ng cao ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. - Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc, C«ng ty cÇn thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghiÖp vô vµ nghÜa vô Nhµ níc giao. Tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt, chÝnh s¸ch cña Nhµ níc. - Qu¶n lý vµ ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Ó phï hîp víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vµ theo kÞp sù ®æi míi cña ®Êt níc. III. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn giÇy hng yªn 1. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm cña c«ng ty Ngµnh giÇy lµ ngµnh c«ng nghiÖp nhÑ, s¶n phÈm cña ngµnh võa phôc vô cho s¶n xuÊt, võa phôc vô cho tiªu dïng. §èi tîng phôc vô cña ngµnh giÇy rÊt réng lín bëi nhu cÇu vÒ chñng lo¹i s¶n phÈm cña kh¸ch hµng rÊt ®a d¹ng cho c¸c môc ®Ých kh¸c nhau. S¶n phÈm giÇy, lµ s¶n phÈm phôc vô nhu cÇu tiªu dïng cña mäi ®èi tîng kh¸ch hµng. MÆt kh¸c s¶n phÈm giÇy phô thuéc nhiÒu vµo môc ®Ých sö dông vµ thêi tiÕt. Do ®ã C«ng ty ®· chó träng s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm chÊt lîng vµ yªu cÇu kü thuËt cao - c«ng nghÖ phøc t¹p, gi¸ trÞ kinh tÕ cña s¶n phÈm cao. S¶n phÈm chÝnh cña C«ng ty lµ giÇy dÐp c¸c lo¹i dïng cho xuÊt khÈu vµ tiªu dïng néi ®Þa (trªn 90% s¶n phÈm cña C«ng ty lµm ra dµnh cho xuÊt khÈu). §©y lµ mÆt hµng d©n dông phô thuéc nhiÒu vµo yÕu tè thêi tiÕt, mïa vô, vµ kiÓu dïng thêi trang. V× thÕ, trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay ®· ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña thÞ trêng vµ thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng C«ng ty ®· tung ra thÞ trêng nh÷ng mÆt hµng giÇy dÐp chñ yÕu sau: - GiÇy v¶i cao cÊp dïng ®Ó du lÞch vµ thÓ thao - GiÇy, dÐp n÷ thêi trang cao cÊp - GiÇy gi¶ da xuÊt khÈu c¸c lo¹i - DÐp gi¶ da xuÊt khÈu c¸c lo¹i Do cã sù c¶i tiÕn vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt còng nh lµm tèt c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt nªn s¶n phÈm cña C«ng ty cã chÊt lîng t¬ng ®¬ng víi chÊt lîng s¶n SV: NguyÔn V¨n Thµnh Líp: Tæng hîp 44 A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp phÈm cña nh÷ng níc ®øng ®Çu ch©u ¸. S¶n lîng cña C«ng ty ngµy cµng t¨ng nhanh, biÓu hiÖn kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm lín. §Æc ®iÓm s¶n phÈm cña C«ng ty cã ¶nh hëng rÊt lín trong ho¹t ®éng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. §Æc biÖt s¶n phÈm cña C«ng ty chñ yÕu lµ xuÊt khÈu, ®©y lµ mét ®Æc ®iÓm cã vai trß quan träng trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. 2. §Æc ®iÓm vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt giÇy cña c«ng ty Tõ ngµy t¸ch ra thµnh mét c«ng ty lµm ¨n ®éc lËp víi nh÷ng d©y truyÒn cò, l¹c hËu kh«ng thÝch øng víi thêi cuéc, ®øng tríc t×nh huèng ®ã ban gi¸m ®èc C«ng ty ®· t×m ra híng ®i riªng cho m×nh, t×m ®èi t¸c lµm ¨n, ký kÕt hîp ®ång chuyÓn giao c«ng nghÖ. HiÖn nay, d©y chuyÒn s¶n xuÊt chñ yÕu cña C«ng ty ®Òu nhËp tõ §µi Loan, Hµn Quèc, phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt ë ViÖt Nam vÒ kü thuËt vµ sö dông nh©n c«ng nhiÒu. §Õn nay C«ng ty ®· ®Çu t 5 d©y chuyÒn s¶n xuÊt, c«ng suÊt 3,2 triÖu ®«i/n¨m trong ®ã gåm 2 d©y chuyÒn s¶n xuÊt giÇy dÐp thêi trang, 3 d©y chuyÒn s¶n xuÊt giÇy thÓ thao, giÇy v¶i cao cÊp xuÊt khÈu, giÇy b¶o hé lao ®éng vµ c¸c s¶n phÈm may mÆc, cao su ho¸. §©y lµ d©y chuyÒn hoµn toµn khÐp kÝn tõ kh©u may mò giÇy vµo form, c¾t d©n. "OZ" (®êng viÒn quanh ®Õ giÇy), c¸c d©y chuyÒn cã tÝnh tù ®éng ho¸. Trong c«ng xëng c«ng nh©n kh«ng ph¶i ®i l¹i, hÖ thèng b¨ng chuyÒn cung cÊp nguyªn vËt liÖu ch¹y ®Òu kh¾p n¬i. ChÝnh ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt nµy ®¶m b¶o cho d©y chuyÒn s¶n xuÊt c©n ®èi, nhÞp nhµng cho phÐp doanh nghiÖp khai th¸c tíi møc tèi ®a c¸c yÕu tè vËt chÊt trong s¶n xuÊt. Nhê ®ã mµ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt giÇy cña c«ng ty cæ phÇn giÇy Hng Yªn cã thÓ biÓu diÔn theo s¬ ®å sau: S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt giÇy cña C«ng ty Nguyªn vËt liÖu Cao su tù nhiªn S¬ luyÖn Nguyªn liÖu ho¸ chÊt Hçn luyÖn SV: NguyÔn V¨n Thµnh D¸n Ra mÆt h×nhgß V¶i, mus, chØ, ozª Båi, v¶i, mus Líp: Tæng hîp 44 A Gß, LuC¾t d¸n, ho¸Ðp Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp C¾t may In Thu ho¸ §ãng gãi bao b× NhËp kho XuÊt hµng Quy tr×nh s¶n xuÊt giÇy cã thÓ ®îc hiÓu nh sau: - V¶i (v¶i b¹t, v¶i c¸c lo¹i) ®a vµo c¾t may thµnh mò giÇy sau ®ã dËp OZª. - Crªp (cao su, ho¸ chÊt) ®a vµo c¸n, luyÖn, ®óc dËp ra ®Õ giÇy. Cao su hoÆc nhùa tæng hîp. - Mòi giÇy v¶i kÕt hîp víi ®Õ cao su hoÆc nh tæng hîp ®a xuèng xëng gß l¾p r¸p, lång mòi giÇy vµo form giÇy, quÕt keo vµo ®Õ vµ d¸n mòi giÇy, r¸p ®Õ giÇy vµ c¸c chi tiÕt kh¸c vµo mòi giÇy råi ®a vµo gß. - Gß mò, mang gãt, d¸n cao su lµm nh·n giÇy, sau ®ã dµn ®êng trang trÝ lªn giÇy ta ®îc s¶n phÈm giÇy sèng, lu ho¸ trong 120-135oC ta ®îc giÇy chÝn. C«ng ®o¹n cuèi cïng lµ x©u d©y giÇy kiÓm nghiÖm chÊt lîng vµ ®ãng gãi. SV: NguyÔn V¨n Thµnh Líp: Tæng hîp 44 A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 3. §Æc ®iÓm vÒ nguån lao ®éng cña c«ng ty §Ó qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®îc diÔn ra b×nh thêng ph¶i cã ®Çy ®ñ 3 yÕu tè lao ®éng. + Lao ®éng + C«ng cô lao ®éng + Nguyªn liÖu lao ®éng B¶ng c¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty tõ n¨m 2001 - 2005 ChØ tiªu N¨m 2001 2002 2003 2004 2005 Tæng sè lao ®éng 2000 1900 1800 1800 1707 Nam N÷ Sè lîng Tû lÖ % Sè lîng Tû lÖ % 230 11,5 1770 88,5 215 11,3 1685 88,7 210 11,6 1590 88,4 210 11,6 1590 88,4 203 11,8 1504 88,2 Nguån tõ phßng tæ chøc c«ng ty Nh×n vµo b¶ng sè liÖu ta thÊy tæng sè lao ®éng cña c«ng ty liªn tôc gi¶m tõ 2000 nh©n c«ng suèng cßn 1707 nh©n c«ng. Nh vËy c«ng ty ®· chó träng vµo phÇn chÊt lîng, tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n h¬n phÇn sè lîng nh©n c«ng. Gi¶m bít lîng nh©n c«ng, c«ng ty ®· gi¶m bít ®îc phÇn nµo chi phÝ bá ra cho sè nh©n c«ng ®ã. Do vËy lîng c«ng nh©n cã tay nghÒ cao ngµy cµng t¨ng vµ ph¸t huy hiÖu qu¶ ngay trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hµng n¨m, lîng c«ng nh©n gi¶m nhng tæng doanh thu vµ lîi nhuËn ngµy cµng t¨ng vµ ®i vµo æn ®Þnh. C¬ cÊu lao ®éng cña c«ng ty th× lao ®éng n÷ chiÕm chñ yÕu trªn 88% ®iÒu nµy lµ phï hîp v× c«ng ty chuyªn may gia c«ng giÇy nªn lao ®éng n÷ nhiÒu v× hä cã tÝnh cÇn cï, khÐo lÐo. C«ng nh©n cña c«ng ty cã ®é tuæi b×nh qu©n lµ 27 tuæi. §¹i ®a sè hä ®· tèt nghiÖp phæ th«ng trung häc hoÆc c¸c trêng d¹y nghÒ. BËc thî b×nh qu©n cña hä lµ 4/7. Kh«ng nh÷ng thÕ, do yªu cÇu c«ng viÖc mµ hµng n¨m c«ng ty ®Òu tæ chøc thi tuyÓn c«ng nh©n vµo c«ng ty vµ thi s¸t h¹ch tay nghÒ cho c«ng nh©n cña c«ng ty, nh÷ng ai tay nghÒ kh«ng ®¹t ph¶i häc l¹i. §iÒu nµy lµ ®iÒu kiÖn b¶o ®¶m cho sè lîng, c¬ cÊu vµ chÊt lîng cña lao ®éng ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, bëi v× yÕu tè con ngêi lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt lîng s¶n phÈn. * Tr×nh ®é lao ®éng cña c«ng ty tõ n¨m 2001 - 2005 SV: NguyÔn V¨n Thµnh Líp: Tæng hîp 44 A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp C«ng ty thêng xuyªn tuyÓn dông vµ kÕt hîp víi c¸c trêng d¹y nghÒ ®Ó ®µo t¹o c«ng nh©n. Do vËy tr×nh ®é c«ng nh©n cña c«ng ty ngµy cµng cao, sè lîng c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc, cao ®¼ng t¨ng lª râ rÖt SV: NguyÔn V¨n Thµnh Líp: Tæng hîp 44 A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp B¶ng c¬ cÊu tr×nh ®é lao ®éng cña c«ng ty. ChØ tiªu N¨m 2001 2002 2003 2004 2005 Tæng sè lao ®éng 2000 1900 1800 1800 1707 Lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc, trªn ®¹i häc Sè lîng Tû lÖ % 20 1 30 1,6 40 2 50 2,7 60 3,5 Lao ®éng cã tr×nh ®é cao ®¼ng, trung häc Sè lîng Tû lÖ % 50 2,5 55 2,9 65 3,6 75 4,2 85 5 Nguån tõ phßng tæ chøc c«ng ty Tõ b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy lao ®éng cña c«ng ty cã tr×nh ®é ®¹i häc, cao ®¼ng trung häc ngµy cµng t¨ng n¨m 2001 cã 70 ngêi nhng n¨m 2005 ®· t¨ng lªn 145 ngêi. Nhng nh×n chung c«ng ty vÉn cßn thiÕu nhiÒu nh÷ng lao ®éng cã tr×nh ®é cao, n¨m 2005 tæng sè lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc, cao ®¼ng, trung häc míi chiÕm cã 8,5% so víi tæng sè lao ®éng cña c«ng ty. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty liªn tôc tuyÓn nh÷ng lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc, cao ®¼ng hi väng trong nh÷ng n¨m tíi tr×nh ®é lao ®éng cña c«ng ty sÏ t¨ng lªn ®Ó kÞp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña thÕ giíi. 4. §Æc ®iÓm vÒ nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty Nguyªn vËt liÖu lµ mét yÕu tè quan träng t¹o nªn s¶n phÈm, chÊt lîng s¶n phÈm, gãp phÇn vµo viÖc lµm h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, nã quyÕt ®Þnh viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. Nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty bao gåm rÊt nhiÒu lo¹i nh v¶i, cao su, nhùa, da, gi¶ da, ni l«ng, ho¸ chÊt... HiÖn nay phÇn lín ho¹t ®éng s¶n xuÊt giÇy dÐp cña C«ng ty lµ lµm hµng gia c«ng cho níc ngoµi, nªn nhiÒu lo¹i nguyªn vËt liÖu ho¸ chÊt ®Òu ph¶i nhËp tõ níc ngoµi vµo. §©y lµ mét khã kh¨n lín cho C«ng ty v× viÖc nhËp c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu ë níc ngoµi thêng th× gi¸ cao, ph¶i phô thuéc vµo nguån hµng cho nªn ¶nh hëng rÊt lín ®Õn c«ng t¸c lµm h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kh«ng æn ®Þnh, kh«ng ®¶m b¶o tiÕn ®é tõ ®ã ¶nh hëng ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty. Bªn c¹nh viÖc nhËp khÈu c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu tõ níc ngoµi C«ng ty cßn khai th¸c nguån nguyªn vËt liÖu ë trong níc th«ng qua c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt trong níc. HiÖn nay C«ng ty khai th¸c nguyªn vËt liÖu theo hai nguån sau: * Nguån trong níc: SV: NguyÔn V¨n Thµnh Líp: Tæng hîp 44 A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Nh÷ng n¨m gÇn ®©y v¶i sîi trong níc cã nhiÒu tiÕn bé vÒ chÊt lîng ®· ®¸p øng phÇn nµo nhu cÇu v¶i cã chÊt lîng coa ®Ó phôc vô hµng xuÊt khÈu. Nguyªn vËt liÖu gåm cã cao su tù nhiªn, cao su tæng hîp Calo3, v¶i b¹t, v¶i phï dï, kho¸, ®Õ vµ c¸c lo¹i ho¸ chÊt kh¸c. C«ng ty ®· hîp t¸c víi c¸c C«ng ty cung cÊp nguyªn vËt liÖu trong níc nh c¸c c«ng ty: + C«ng ty dÖt 8/3, C«ng ty DÖt kim Hµ Néi, C«ng ty DÖt 19/5... + C«ng ty cao su sao vµng + Mót sèp V¹n Thµnh + §Õ §øc S¬n + Tæ hîp dÖt T©n Thµnh... c¸c c«ng ty nµy tuy ®· ®¸p øng ®îc yªu cÇu vÒ mÆt sè lîng, chÊt lîng nhng cßn mét sè ®iÓm tån t¹i nh ®«i khi cßn chËm ch¹p, gi¸ cao, cha theo kÞp víi sù thay ®æi cña mèt giÇy. *. Nguån nguyªn vËt liÖu nhËp khÈu: HiÖn nay, ngoµi nguån nguyªn vËt liÖu ë trong níc. C«ng ty cßn ph¶i nhËp mét sè lîng lín c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu tõ níc ngoµi (chñ yÕu lµ §µi Loan vµ Hµn Quèc). ViÖc ph¶i nhËp nguyªn vËt liÖu tõ nguån níc ngoµi do nhiÒu nguyªn nh©n b¾t buéc C«ng ty ph¶i nhËp nh lµ: - Do yªu cÇu cña chÊt lîng s¶n phÈm hµng xuÊt khÈu, v× vËy ph¶i nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu nh»m ®¶m b¶o chÊt lîng s¶n phÈm. - Ngµy cµng nhiÒu kh¸ch hµng mua hµng cung cÊp nguyªn vËt liÖu cho C«ng ty. - Do nguån nguyªn vËt liÖu trong níc kh«ng ®¸p øng ®ñ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng nguyªn vËt liÖu. ViÖc nhËp khÈu hÇu hÕt c¸c ho¸ chÊt tõ níc ngoµi lµm cho gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty t¨ng, lµm gi¶m lîi thÕ c¹nh tranh so víi c¸c ®èi thñ trªn thÕ giíi. §©y còng chÝnh lµ mét khã kh¨n lín cho C«ng ty trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh s¶n xuÊt. Qua thùc tÕ nhiÒu n¨m lµm gia c«ng cho kh¸ch hµng, nh×n chung c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu vµ phô liÖu göi sang ®Òu ®¶m b¶o vÒ chÊt lîng, vÒ ®é bÒn c¬ SV: NguyÔn V¨n Thµnh Líp: Tæng hîp 44 A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp lý, ®é co gi·n vµ mµu s¾c, tuy nhiªn vÉn cã nhîc ®iÓm lµ hµng vÒ kh«ng ®ång bé g©y nhiÒu khã kh¨n cho viÖc ®iÒu ®é, cung cÊp vËt t cho c¸c xÝ nghiÖp ®Ó s¶n xuÊt vµ giao hµng ®óng hÑn. 5. §Æc ®iÓm vÒ thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty C«ng ty cæ phÇn giÇy Hng Yªn s¶n xuÊt vµ kinh doanh nhiÒu chñng lo¹i s¶n phÈm vµ ho¹t ®éng trong ph¹m vi c¶ níc vµ níc ngoµi. Do ®ã s¶n phÈm cña c«ng ty ®îc tiªu thô trªn nhiÒu thÞ trêng kh¸c nhau. C«ng ty giµnh 10% s¶n lîng hµng n¨m ®Ó phôc vô thÞ trêng trong níc th«ng qua hÖ thèng ®¹i lý vµ ký kÕt hîp ®ång lµm s¶n phÈm cho kh¸ch hµng. Do ®Æc ®iÓm vÒ ph¬ng thøc s¶n xuÊt kinh doanh, ®Æc ®iÓm s¶n phÈm cho nªn thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty chñ yÕu lµ thÞ trêng níc ngoµi. Tríc ®©y thÞ trêng tiªu thô cña C«ng ty chñ yÕu lµ thÞ trêng §«ng ¢u vµ Liªn X« cò. Vµo nh÷ng n¨m cuèi cña thËp kû 80 thÞ trêng nµy hoµn toµn sôp ®æ, lóc ®ã C«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. C«ng ty quyÕt ®Þnh chuyÓn híng kinh doanh sang thÞ trêng §µi Loan vµ EU n¬i mµ C«ng ty ®ang cã lîi thÕ so s¸nh. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty cßn rÊt nhiÒu khã kh¨n trong viÖc t×m híng ®i cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn C«ng ty, C«ng ty ®· thùc hiÖn chiÕn lîc ®a d¹ng ho¸ thÞ trêng, khai th¸c tÊt c¶ c¸c thÞ trêng cã thÓ. C«ng ty ®· t×m kiÕm ®îc nhiÒu thÞ trêng réng lín víi kim ng¹ch xuÊt khÈu ngµy cµng t¨ng 6. §Æc ®iÓm vÒ ngån vèn cña c«ng ty §Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã vèn. Doanh nghiÖp cÇn ph¶i tËp trung c¸c biÖn ph¸p tµi chÝnh cÇn thiÕt cho viÖc huy ®éng h×nh thµnh c¸c nguån vèn nh»m ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh kinh doanh ®îc tiÕn hµnh liªn tôc vµ cã hiÖu qu¶. Nguån vèn cña doanh nghiÖp ®îc h×nh thµnh tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau.Sau ®©y lµ c¬ cÊu nguån vèn cña c«ng ty B¶ng C¬ cÊu nguån vèn cña C«ng ty Chi tiªu N¨m 2001 2002 2003 2004 2005 Tæng vèn KD ®v: tû ®ång 14,6 14,55 14,5 14,6 15 Vèn cè ®Þnh ®v: tû ®ång 12,5 12,35 12,2 12,1 12 Vèn lu ®éng ®v: tû ®ång 2,1 2,2 2,3 2,5 3 Nguån tõ phßng tæ chøc c«ng ty SV: NguyÔn V¨n Thµnh Líp: Tæng hîp 44 A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp IV. Bé m¸y tæ chøc vµ qu¶n lý kinh doanh cña C«ng ty HiÖn nay bé m¸y tæ chøc vµ qu¶n lý cña c«ng ty bao gåm : - §¹i héi ®ång cæ ®«ng . - Ban kiÓm so¸t . - Héi ®ång qu¶n trÞ . - Mét chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ kiªm gi¸m ®èc c«ng ty . - Ba phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh. - C¸c phßng ban chøc n¨ng . - C¸c xÝ nghiÖp . S¬ ®å 1 §¹icña Héic«ng §ång Bé m¸y tæ chøc ty Cæ cæ §«ng phÇn giÇy Hng Yªn Héi §ång Qu¶n TrÞ Ban KiÓm So¸t Gi¸m §èc C¸c Phã Gi¸m §èc . C¸c Phßng Ban Chøc N¨ng C¸c XÝ NghiÖp Ph©n Xëng S¶n XuÊt SV: NguyÔn V¨n Thµnh Líp: Tæng hîp 44 A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp SV: NguyÔn V¨n Thµnh Líp: Tæng hîp 44 A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp S¬ ®å 2 Bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty cæ phÇn giÇy Hng Yªn Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh kü thuËt Phßng kü thuËt Phã Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh néi chÝnh Phã Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt Phßng kÕ ho¹ch XN I SV: NguyÔn V¨n Thµnh Phßng kho XN II Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Phßng KCS XN III Phßng tæ chøc XN dÞch vô Líp: Tæng hîp 44 A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 1. Bé phËn qu¶n trÞ - §¹i héi ®ång cæ ®«ng : Lµ c¬ quan cã quyÒn lùc cao nhÊt cña c«ng ty thêng quýªt ®Þnh nh÷ng c«ng viÖc quan träng mang tÝnh sèng cßn víi c«ng ty - Héi ®ång qu¶n trÞ : Lµ c¬ quan cã quyÒn lùc sau ®¹i héi ®ång cæ ®«ng, do ®¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu ra thêng quyÕt ®Þnh nh÷ng c«ng viÖc mang tÝnh chiÕn lîc víi c«ng ty . - Ban kiÓm so¸t : ChØ ho¹t ®éng khi ®¹i héi ®ång cæ ®«ng häp , cã chøc n¨ng kiÓm so¸t sè phiÕu cña c¸c cæ ®«ng . 2. Ban gi¸m ®èc 1 Gi¸m ®èc kiªm chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ . 1 Phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh kü thuËt. 1 Phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt. 1 Phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh néi chÝnh. - Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ kiªm gi¸m ®èc c«ng ty : Do héi ®ång qu¶n trÞ bÇu ra, lµ ngêi phô tr¸ch cao nhÊt vÒ c¸c mÆt s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, chØ ®¹o toµn bé c«ng ty theo chÕ ®é thñ trëng, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty tríc héi ®ång qu¶n trÞ . - Phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh kü thuËt : Cã chøc n¨ng tham mu gióp viÖc cho gi¸m ®èc, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ tæ chøc nghiªn cøu thÞ trêng vµ vÒ mÆt kü thuËt còng nh m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty. - Phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt : cã chøc n¨ng tham mu vµ gióp viÖc cho gi¸m ®èc vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. - Phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh néi chÝnh : cã chøc n¨ng tham mu vµ gióp viÖc cho gi¸m ®èc, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ viÖc s¾p xÕp c¸c c«ng viÖc cña C«ng ty, cã nhiÖm vô trùc tiÕp ®iÒu hµnh c«ng t¸c lao ®éng tiÒn l¬ng, y tÕ, b¶o hiÓm y tÕ, tuyÓn dông lao ®éng, ®µo t¹o c¸n bé, ch¨m lo ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn 3. C¸c phßng ban chøc n¨ng vµ c¸c xÝ nghiÖp - Phßng kü thuËt : cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, nghiªn cøu mÉu hµng vÒ mÆt kü thuËt còng nh t×nh tr¹ng m¸y mãc kü thuËt trong c«ng ty. - Phßng kÕ ho¹ch : tham mu cho phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt cña c«ng ty, b¸o c¸o phã gi¸m ®èc t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cã nhiÖm vô n¾m v÷ng c¸c yÕu tè vËt t n¨ng suÊt thiÕt bÞ, n¨ng suÊt lao ®éng, khai th¸c hÕt tiÒm n¨ng hiÖn cã cña c«ng ty lµm c¬ së x©y dùng kÕ ho¹ch chÝnh s¸c h¬n, khoa häc h¬n. §ång thêi phßng ph¶i ®iÒu ®é kÕ ho¹ch chÝnh x¸c, kÞp thêi linh ho¹t phï hîp víi nhu cÇu thÞ trêng vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt cña c«ng ty. SV: NguyÔn V¨n Thµnh Líp: Tæng hîp 44 A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp - Phßng kho: Tham mu cho phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt vÒ dù tr÷, b¶o qu¶n c¸c lo¹i v¨n th, v¨n phßng phÈm, ®¶m b¶o nguyªn vËt liÖu dïng cho s¶n xuÊt, dù tr÷ vµ b¶o qu¶n hµng ho¸ tríc khi xuÊt kho. - Phßng KCS: ChÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra nguyªn phô liÖu tríc khi nhËp kho, kiÓm tra chÊt lîng, sè lîng s¶n phÈm tríc khi giao hµng, nh»m ®¹t ®îc môc ®Ých cuèi cïng lµ s¶n xuÊt ®îc hµng ho¸ cã chÊt lîng cao cho kh¸ch hµng, b¶o ®¶m an toµn cho ngêi lao ®éng, tiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng vµ c¸c chi phÝ kh¸c. - Phßng kÕ to¸n - tµi chÝnh : Qu¶n lý vµ cung cÊp nh÷ng th«ng tin vµ kÕt qu¶ tµi chÝnh cña C«ng ty trong c¸c kú s¶n xuÊt kinh doanh. Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh cã nhiÖm vô h¹ch to¸n ®óng gi¸ thµnh s¶n phÈm, thùc hiÖn ®óng chÕ ®é më sæ ghi chÐp ban ®Çu vµ kho¸ sæ kÕ to¸n. - Phßng tæ chøc : tham mu cho phã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh néi chÝnh vÒ tæ chøc nh©n sù cã nhiÖm vô bè trÝ, tuyÓn dông lao ®éng thùc hiÖn c«ng t¸c tiÒn l¬ng. - C¸c xÝ nghiÖp cña c«ng ty ®îc chia thµnh hai bé phËn : bé phËn xÝ nghiÖp s¶n xuÊt vµ bé phËn xÝ nghiÖp dÞch vô * Bé phËn xÝ nghiÖp s¶n xuÊt HiÖn nay C«ng ty cã 3 ph©n xëng vµ ®· ®îc ®Çu t n©ng cÊp thµnh 3 xÝ nghiÖp s¶n xuÊt. C¸c xÝ nghiÖp ®îc trang bÞ m¸y c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i theo mét quy tr×nh c«ng nghÖ hoµn chØnh vµ thèng nhÊt. Mçi xÝ nghiÖp ®Òu s¶n xuÊt khÐp kÝn ®¶m nhiÖm tõ kh©u ®Çu tiªn ®Õn kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. C¸c xÝ nghiÖp nµy chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña gi¸m ®èc. * Bé phËn xÝ nghiÖp dÞch vô XÝ nghiÖp dÞch vô chuyªn ch¨m lo ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®©y ®îc coi lµ nhiÖm vô thø hai sau nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh. XÝ nghiÖp dÞch vô võa ch¨m lo n¬i ¨n ë, võa ch¨m lo ®êi sèng v¨n ho¸, x· héi, tinh thÇn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn . V. quan ®iÓm & ph¬ng híng ph¸t triÓn cña C«ng ty cæ phÇn giÇy hng yªn trong nh÷ng n¨m tíi 1. quan ®iÓm ph¸t triÓn cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi §Ó cã c¬ së cho viÖc x©y dùng môc tiªu, ®Þnh híng ph¸t triÓn tõ nay ®Õn n¨m 2010, c«ng ty cæ phÇn giÇy Hng Yªn cã mét sè quan ®iÓm ph¸t trÓn nh sau: Gi÷ v÷ng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa cña mét doanh nghiÖp nhµ níc, coi träng chÊt lîng, híng ra xuÊt khÈu ®ång thêi coi träng thÞ trêng trong níc ®Ó cã híng ®Çu t ®óng ®¾n, ph¸t triÓn c«ng ty theo híng hiÖn ®¹i ho¸,khoa häc SV: NguyÔn V¨n Thµnh Líp: Tæng hîp 44 A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn. Lu«n coi träng yÕu tè con ngêi, cã kÕ ho¹ch l©u dµi ®Ó ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. KÕt hîp víi ®Þa ph¬ng ®Ó cïng ph¸t triÓn B¶o vÖ quyÒn lîi ngêi tiªu dïng, b¶o vÖ lîi Ých quèc gia,m«i trêng vµ an ninh trËt tù,... 2. Ph¬ng híng ph¸t triÓn cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi Duy tr× hîp t¸c chÆc chÏ víi c«ng ty Cherng miing §µi Loan ®Ó gia c«ng giÇy, dÐp xuÊt khÈu theo ph¬ng thøc mîn thiÕt bÞ. T×m kiÕm ®èi t¸c hoÆc hîp t¸c liªn doanh víi c«ng ty Cherng miing §µi Loan cïng ®Çu t ph¸t triÓn thªm mét d©y truyÒn s¶n xuÊt giÇy da cao cÊp phôc vô xuÊt khÈu vµ tiªu thô néi ®Þa. §Çu t ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh c¸c s¶n phÈm hµng hãa cã lîi thÕ vµ luËt ph¸p kh«ng cÊm. B¶o tån vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn nguån vèn, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. Hoµn thµnh c¸c nghÜa vô víi ng©n s¸ch nhµ níc, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, gi¶i quyÕt tèt c¸c vÊn ®Ò lao ®éng x· héi, gãp phÇn thóc ®Èy nÒn kinh tÕ cña tØnh. Thêng xuyªn båi dìng vµ n©ng cao tay nghÒ, tr×nh ®é cña c¸n bé qu¶n lý, kü thuËt th«ng qua ®µo t¹o nh»m ®¸p øng nh÷ng ®ßi hái vµ sù ph¸t triÓn cña thêi ®¹i. C¬ cÊu l¹i c¸n bé trong hÖ thèng qu¶n lý trªn c¬ së tiªu chuÈn hãa vÒ tr×nh ®é, n¨ng lùc vµ ý thøc tr¸ch nhiÖm, phï hîp víi yªu cÇu nhiÖm vô, ®¶m b¶o ph¸t huy ®îc mäi kh¶ n¨ng cña c¸n bé, gi¶m ®îc chi phÝ qu¶n lý, t¨ng cêng kû luËt lao ®éng, kû c¬ng trong c«ng ty. S¾p xÕp l¹i s¶n xuÊt mét c¸ch khoa häc nh»m t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng, æn ®Þnh viÖc lµm vµ t¨ng thu nhËp cho ngêi lao ®éng. Dù kiÕn mét sè môc tiªu ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh trong nh÷ng n¨m tíi ST T 1 ChØ tiªu S¶n lîng §V tÝnh 1000 ®«i N¨m 2006 2700 N¨m 2007 3000 N¨m 2008 3200 N¨m 2009 3500 2 Doanh thu TriÖu ®ång 27000 30000 32000 35000 3 Gi¸ trÞ SX c«ng nghiÖp TriÖu ®ång 15000 17000 20000 25000 SV: NguyÔn V¨n Thµnh Líp: Tæng hîp 44 A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 4 Lîi nhuËnsau thuÕ TriÖu ®ång 1700 2000 2200 2500 5 L·i cæ tøc (% n¨m) % 9 10 11 12 6 Thu nhËp bq ®Çu ngêi TriÖu ®ång 1 1 1,2 1,5 7 Sè lao ®éng Ngêi 1700 1700 1600 1500 8 Tæng sè vèn kinh doanh TriÖu ®ång 17000 20000 22000 25000 PhÇnII Thùc tr¹ng hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty cæ phÇn giÇy hng yªn I. C¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp N©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp lµ yªu cÇu quan träng vµ lµ môc tiªu hµng ®Çu trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh chÝnh lµ viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ cña tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng trong qóa tr×nh kinh doanh. Ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp chÞu sù t¸c ®éng cña rÊt nhiÒu c¸c nh©n tè ¶nh hëng kh¸c nhau. §Ó ®¹t ®îc hiÖu qña n©ng cao ®ßi hái ph¶i cã c¸c quyÕt ®Þnh chiÕn lîc vµ quyÕt s¸ch ®óng trong qóa tr×nh lùa chän c¸c c¬ héi hÊp dÉn còng nh tæ chøc, qu¶n lý vµ ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng kinh doanh cÇn ph¶i nghiªn cøu mét c¸ch toµn diÖn vµ hÖ thèng c¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cã thÓ ®îc chia thµnh hai nhãm ®ã lµ nhãm c¸c nh©n tè ¶nh hëng bªn ngoµi doanh nghiÖp (nh©n tè kh¸ch quan) vµ nhãm c¸c nh©n tè ¶nh hëng bªn trong doanh nghiÖp (nh©n tè chñ quan). Môc tiªu cña qu¸ tr×nh nghiªn cøu c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh nh»m môc ®Ých lùa chän môc ®Ých c¸c ph¬ng ¸n kinh doanh phï hîp. Tuy nhiªn viÖc nghiªn cøu c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh SV: NguyÔn V¨n Thµnh Líp: Tæng hîp 44 A Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp doanh cÇn ph¶i ®îc thùc hiÖn liªn tôc trong suèt qóa tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. 1. Nhãm c¸c nh©n tè ¶nh hëng liªn quan 1.1. C¸c nh©n tè ¶nh hëng thuéc m«i trêng kinh doanh C¸c yÕu tè thuéc m«i trêng kinh doanh lµ c¸c yÕu tè kh¸ch quan mµ doanh nghiÖp kh«ng thÓ kiÓm so¸t ®îc. Nh©n tè m«i trêng kinh doanh bao gåm nhiÒu nh©n tè nh lµ: §èi thñ c¹nh tranh, thÞ trêng, c¬ cÊu ngµnh, tËp qu¸n, møc thu nhËp b×nh qu©n cña d©n c... * §èi thñ c¹nh tranh: Bao gåm c¸c ®èi thñ c¹nh tranh s¬ cÊp (cïng tiªu thô c¸c s¶n phÈm ®ång nhÊt) vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh thø cÊp (s¶n xuÊt vµ tiªu thô nh÷ng s¶n phÈm cã kh¶ n¨ng thay thÕ). NÕu doanh nghiÖp cã ®èi thñ c¹nh tranh m¹nh th× viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh sÏ trë nªn khã kh¨n h¬n rÊt nhiÒu. Bëi v× doanh nghiÖp lóc nµy chØ cã thÓ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh b»ng c¸ch n©ng cao chÊt lîng, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó ®Èy m¹nh tèc ®é tiªu thô, t¨ng doanh thu t¨ng vßng quay cña vèn, yªu cÇu doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc l¹i bé m¸y ho¹t ®éng phï hîp tèi u h¬n, hiÖu qu¶ h¬n ®Ó t¹o cho doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh vÒ gi¸ c¶, chÊt lîng, chñ lo¹i, mÉu m·... Nh vËy ®èi thñ c¹nh tranh cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ®ång thêi t¹o ra sù tiÕn bé trong kinh doanh, t¹o ra ®éng lùc ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. ViÖc xuÊt hiÖn cµng nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh th× viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp sÏ cµng khã kh¨n vµ sÏ bÞ gi¶m mét c¸ch c©n ®èi. * ThÞ trêng: Nh©n tè thÞ trêng ë ®©y bao gåm c¶ thÞ trêng ®Çu vµo vµ thÞ trêng ®Çu ra cña doanh nghiÖp. Nã lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh qóa tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng cña doanh nghiÖp. §èi víi thÞ trêng ®Çu vµo: cung cÊp c¸c yÕu tè cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh nguyªn vËt liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ... Cho nªn nã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm, tÝnh liªn tôc vµ hiÖu qu¶ cña qóa tr×nh s¶n xuÊt. Cßn ®èi víi thÞ trêng ®Çu ra quyÕt ®Þnh doanh thu cña doanh nghiÖp trªn c¬ së chÊp nhËn hµng ho¸, dÞch vô cña doanh nghiÖp, thÞ trêng ®Çu ra sÏ quyÕt ®Þnh tèc ®é tiªu thô, t¹o vßng quay vèn nhanh hay chËm tõ ®ã t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. SV: NguyÔn V¨n Thµnh Líp: Tæng hîp 44 A
- Xem thêm -