Tài liệu 173 nâng cao hiệu quả sxkd tại cty tnhh thái dương

  • Số trang: 55 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 65 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

Lêi cam ®oan Em xin cam ®oan chuyªn ®Ò nµy ®îc h×nh thµnh trªn c¬ së nghiªn cøu ®éc lËp cña c¸ nh©n em. Kh«ng sao chÐp tõ c¸c chuyªn ®Ò kh¸c, nÕu sai em xin chÞu tr¸ch nhiÖm tríc nhµ trêng. Sinh viªn Th¸i l¬ng thø LêI NãI §ÇU Kinh tÕ thÞ trêng lµ viÖc tæ chøc nÒn kinh tÕ x· héi dùa trªn c¬ së mét nÒn s¶n xuÊt hµng hãa. ThÞ trêng lu«n më ra c¸c c¬ héi kinh doanh míi cho c¸c doanh nghiÖp, nhng ®ång thêi còng chøa ®ùng nh÷ng mèi nguy c¬ ®e do¹ cho c¸c doanh nghiÖp. §Ó c¸c doanh nghiÖp cã thÓ ®øng v÷ng tríc qui luËt c¹nh tranh kh¾c nghiÖt cña c¬ chÕ thÞ trêng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i vËn ®éng, t×m tßi h- íng ®i cho phï hîp. ViÖc doanh nghiÖp ®øng v÷ng chØ cã thÓ kh¼ng ®Þnh b»ng c¸ch ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶. HiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ph¹m trï cã ý nghÜa rÊt quan träng trong mäi nÒn kinh tÕ, lµ mét chØ tiªu chÊt lîng tæng hîp. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh chÝnh lµ qu¸ tr×nh so s¸nh gi÷a chi phÝ bá ra vµ kÕt qu¶ thu vÒ víi môc ®Ých ®· ®îc ®Æt ra vµ dùa trªn c¬ së gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n cña kinh doanh: kinh doanh c¸i g× ? kinh doanh nh thÕ nµo? Do ®ã viÖc nghiªn cøu vµ xem xÐt vÒ vÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ®ßi hái tÊt yÕu ®èi víi mçi doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh hiÖn nay. ViÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®ang lµ mét bµi to¸n rÊt khã ®ßi hái mçi doanh nghiÖp cÇn ph¶i quan t©m ®Õn, ®©y lµ mét vÊn ®Ò cã ý nghÜa quan träng ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã ®é nh¹y bÐn, linh ho¹t trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. V× vËy, trong qu¸ tr×nh thùc tËp ë C«ng ty TNHH Th¸i D¬ng, víi nh÷ng kiÕn thøc ®· tÝch lòy ®îc cïng víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o - Th¹c sÜ NguyÔn Thanh Phong nªn em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi "Mét sè biÖn ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ë C«ng ty TNHH Th¸i D¬ng " ®Ó viÕt chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. Thùc ra ®©y lµ mét vÊn ®Ò cã néi dung rÊt réng v× vËy trong chuyªn ®Ò nµy em chØ ®i vµo thùc tr¹ng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty vµ ®a ra mét sè gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn, néi dung c¬ b¶n chuyªn ®Ò bao gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty TNHH Th¸i D¬ng. Ch¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty TNHH Th¸i D¬ng. Chuyªn ®Ò nµy ®îc hoµn thµnh díi sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o – Th¹c sÜ NguyÔn Thanh Phong. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì quÝ b¸u ®ã. Ch¬ng I Lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i I. Kh¸i niÖm vµ vai trß cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ë doanh nghiÖp th¬ng m¹i 1. Kh¸i niÖm hiÖu qu¶ kinh doanh Tõ tríc ®Õn nay c¸c nhµ kinh tÕ ®· ®a ra nhiÒu kh¸i niÖm kh¸c nhau vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. - HiÖu qu¶ kinh doanh lµ møc ®é h÷u Ých cña s¶n phÈm s¶n xuÊt tøc lµ gi¸ trÞ sö dông cña nã (hoÆc lµ doanh thu vµ nhÊt lµ lîi nhuËn thu ®îc sau qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh). Kh¸i niÖm nµy lÉn lén gi÷a hiÖu qu¶ vµ môc tiªu kinh doanh. - HiÖu qu¶ kinh doanh lµ sù t¨ng trëng kinh tÕ ph¶n ¸nh nhÞp ®é t¨ng cña c¸c chØ tiªu kinh tÕ. C¸ch hiÓu nµy chØ lµ phiÕn diÖn, nã chØ ®óng trªn møc ®é biÕn ®éng theo thêi gian. - HiÖu qu¶ kinh doanh lµ møc ®é tiÕt kiÖm chi phÝ vµ møc t¨ng kÕt qu¶. §©y lµ biÓu hiÖn cña b¶n chÊt chø kh«ng ph¶i lµ kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ. - HiÖu qu¶ kinh doanh ®îc x¸c ®Þnh bëi tû sè gi÷a kÕt qu¶ ®¹t ®îc víi chi phÝ bá ra. §iÓn h×nh cho quan ®iÓm nµy lµ t¸c gi¶ Manfred - Kuhn vµ quan ®iÓm nµy ®îc nhiÒu nhµ kinh tÕ vµ qu¶n trÞ kinh doanh ¸p dông vµ tÝnh hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Tõ c¸c kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh trªn ta cã thÓ ®a ra kh¸i niÖm ng¾n gän nh sau: HiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ph¹m trï kinh tÕ ph¶n ¸nh tr×nh ®é sö dông c¸c nguån lùc (lao ®éng, m¸y mãc, thiÕt bÞ, vèn vµ c¸c yÕu tè kh¸c) nh»m ®¹t ®îc môc tiªu kinh doanh mµ doanh nghiÖp ®· ®Ò ra. 2. Vai trß cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh Vai trß cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng x· héi vµ tiÕt kiÖm nguån lùc lao ®éng x· héi. §©y lµ hai mÆt cã mèi quan hÖ mËt thiÕt cña vÊn ®Ò hiÖu qu¶ kinh tÕ. ChÝnh viÖc khan hiÕm nguån lùc vµ viÖc sö dông chóng cã tÝnh c¹nh tranh nh»m tháa m·n nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña x· héi, ®Æt ra yªu cÇu ph¶i khai th¸c, tËn dông triÖt ®Ó vµ tiÕt kiÖm c¸c nguån lùc. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp buéc ph¶i chó träng c¸c ®iÒu kiÖn néi t¹i, ph¸t huy n¨ng lùc, hiÖu n¨ng cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm mäi chi phÝ. §Ó hiÓu râ vÒ vai trß cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, ta còng cÇn ph©n biÖt gi÷a hai kh¸i niÖm hiÖu qu¶ vµ kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng kinh doanh. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh lµ nh÷ng g× mµ doanh nghiÖp ®¹t ®îc sau mét qu¸ tr×nh kinh doanh nhÊt ®Þnh, kÕt qu¶ cÇn ®¹t ®îc bao giê còng lµ môc tiªu cÇn thiÕt cña doanh nghiÖp. Trong khi ®ã trong kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh, ngêi ta sö dông c¶ hai chØ tiªu kÕt qu¶ vµ chi phÝ ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh. V× vËy, yªu cÇu cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ ph¶i ®¹t kÕt qu¶ tèi ®a víi chi phÝ tèi thiÓu, hay chÝnh x¸c h¬n lµ ®¹t kÕt qu¶ tèi ®a víi chi phÝ nhÊt ®Þnh hoÆc ngîc l¹i ®¹t kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh víi chi phÝ tèi thiÓu. Chi phÝ ë ®©y ®îc hiÓu theo nghÜa réng lµ chi phÝ ®Ó t¹o ra nguån lùc vµ chi phÝ sö dông nguån lùc, ®ång thêi ph¶i bao gåm c¶ chi phÝ c¬ héi. Chi phÝ c¬ héi lµ gi¸ trÞ cña viÖc lùa chän tèt nhÊt ®· bÞ bá qua hay lµ gi¸ trÞ cña sù hy sinh c«ng viÖc kinh doanh kh¸c ®Ó thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh nµy. Chi phÝ c¬ héi ph¶i ®îc bæ sung vµo chi phÝ kÕ to¸n vµ lo¹i ra khái lîi nhuËn kÕ to¸n ®Ó thÊy râ lîi Ých kinh tÕ thËt sù. C¸ch tÝnh nh vËy sÏ khuyÕn khÝch c¸c nhµ kinh doanh lùa chän ph¬ng ¸n kinh doanh tèt nhÊt, c¸c mÆt hµng s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ cao h¬n. 3. Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp HiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét trong c¸c c«ng cô h÷u hiÖu ®Ó c¸c nhµ qu¶n trÞ thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng cña m×nh. ViÖc xem xÐt vµ tÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh doanh kh«ng nh÷ng chØ cho biÕt viÖc s¶n xuÊt ®¹t ë tr×nh ®é nµo mµ cßn cho phÐp c¸c nhµ qu¶n trÞ ph©n tÝch, t×m ra c¸c nh©n tè ®Ó ®a ra c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp trªn c¶ hai ph¬ng diÖn t¨ng kÕt qu¶ vµ gi¶m chi phÝ kinh doanh nh»m n©ng cao hiÖu qu¶. Víi t c¸ch lµ mét c«ng cô ®¸nh gi¸ vµ ph©n tÝch kinh tÕ, ph¹m trï hiÖu qu¶ kh«ng chØ ®îc sö dông ë gi¸c ®é tæng hîp, ®¸nh gi¸ chung tr×nh ®é sö dông tæng hîp ®Çu vµo trong ph¹m vi toµn doanh nghiÖp mµ cßn sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ tr×nh ®é sö dông tõng yÕu tè ®Çu vµo ë ph¹m vi toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp còng nh ë tõng bé phËn cÊu thµnh cña doanh nghiÖp. Ngoµi ra, viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cßn lµ sù biÓu hiÖn cña viÖc lùa chän ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh. Doanh nghiÖp ph¶i tù lùa chän ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh cho phï hîp víi tr×nh ®é cña doanh nghiÖp. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu tèi ®a hãa lîi nhuËn, doanh nghiÖp buéc ph¶i sö dông tèi u nguån lùc s½n cã. Nhng viÖc sö dông nguån lùc ®ã b»ng c¸ch nµo ®Ó cã hiÖu qu¶ nhÊt l¹i lµ mét bµi to¸n mµ nhµ qu¶n trÞ ph¶i lùa chän c¸ch gi¶i. ChÝnh v× vËy, ta cã thÓ nãi r»ng viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh kh«ng chØ lµ c«ng cô h÷u hiÖn ®Ó c¸c nhµ qu¶n trÞ thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ cña m×nh mµ cßn lµ thíc ®o tr×nh ®é cña nhµ qu¶n trÞ. Ngoµi nh÷ng chøc n¨ng trªn cña hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp, nã cßn lµ vai trß quan träng trong c¬ chÕ thÞ trêng. Thø nhÊt, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ c¬ së c¬ b¶n ®Ó ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Sù tån t¹i cña doanh nghiÖp ®îc x¸c ®Þnh bëi sù cã mÆt cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng, mµ hiÖu qu¶ kinh doanh l¹i lµ nh©n tè trùc tiÕp ®¶m b¶o sù tån t¹i ®ã, ®ång thêi môc tiªu cña doanh nghiÖp lµ lu«n tån t¹i vµ ph¸t triÓn mét c¸ch v÷ng ch¾c. Do vËy, viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ®ßi hái tÊt yÕu kh¸ch quan ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay. Do yªu cÇu cña sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp ®ßi hái nguån thu nhËp cña doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng t¨ng lªn. Nhng trong ®iÒu kiÖn nguån vèn vµ c¸c yÕu tè kü thuËt còng nh c¸c yÕu tè kh¸c cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chØ thay ®æi trong khu«n khæ nhÊt ®Þnh th× ®Ó t¨ng lîi nhuËn ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Nh vËy, hiÖu qu¶ kinh doanh lµ hÕt søc quan träng trong viÖc ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Mét c¸ch nh×n kh¸c sù tån t¹i cña doanh nghiÖp ®îc x¸c ®Þnh bëi sù t¹o ra hµng hãa, cña c¶i vËt chÊt vµ c¸c dÞch vô phôc vô cho nhu cÇu cña x· héi, ®ång thêi t¹o ra sù tÝch lòy cho x· héi. §Ó thùc hiÖn ®îc nh vËy th× mçi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i v¬n lªn vµ ®øng v÷ng ®Ó ®¶m b¶o thu nhËp ®ñ bï ®¾p chi phÝ bá ra vµ cã l·i trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh. Cã nh vËy míi ®¸p øng ®îc nhu cÇu t¸i s¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ. Nh vËy chóng ta buéc ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch liªn tôc trong mäi kh©u cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh nh lµ mét nhu cÇu tÊt yÕu. Tuy nhiªn, sù tån t¹i míi chØ lµ yªu cÇu mang tÝnh chÊt gi¶n ®¬n cßn sù ph¸t triÓn vµ më réng cña doanh nghiÖp míi lµ yªu cÇu quan träng. Bëi v× sù tån t¹i cña doanh nghiÖp lu«n lu«n ph¶i ®i kÌm víi sù ph¸t triÓn më réng cña doanh nghiÖp, ®ßi hái ph¶i cã sù tÝch lòy ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt më réng theo ®óng quy luËt ph¸t triÓn. Thø hai, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ nh©n tè thóc ®Èy sù c¹nh tranh vµ tiÕn bé trong kinh doanh. ChÝnh viÖc thóc ®Èy c¹nh tranh yªu cÇu c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù t×m tßi, ®Çu t t¹o nªn sù tiÕn bé trong kinh doanh. ChÊp nhËn c¬ chÕ thÞ trêng lµ chÊp nhËn sù c¹nh tranh. Song khi thÞ trêng ngµy cµng ph¸t triÓn th× c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng gay g¾t vµ khèc liÖt h¬n. Sù c¹nh tranh lóc nµy kh«ng cßn lµ sù c¹nh tranh vÒ mÆt hµng mµ c¹nh tranh vÒ mÆt chÊt lîng, gi¸ c¶ mµ cß ph¶i c¹nh tranh nhiÒu yÕu tè kh¸c n÷a. môc tiªu cña doanh nghiÖp lµ ph¸t triÓn th× c¹nh tranh lµ yÕu tè lµm cho doanh nghiÖp m¹nh lªn nhng ngîc l¹i còng cã thÓ lµ cho doanh nghiÖp kh«ng tån t¹i ®îc trªn thÞ trêng. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu lµ tån t¹i vµ ph¸t triÓn më réng th× doanh nghiÖp ph¶i chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh trªn thÞ trêng. Do ®ã doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã hµng hãa, dÞch vô chÊt lîng tèt, gi¸ c¶ hîp lý. MÆt kh¸c hiÖu qu¶ lao ®éng lµ ®ång nghÜa víi viÖc gi¶m gi¸ thµnh, t¨ng khèi lîng hµng hãa, chÊt lîng, mÉu m· kh«ng ngõng ®îc c¶i thiÖn n©ng cao.... Thø ba, viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh chÝnh lµ nh©n tè c¬ b¶n t¹o ra sù th¾ng lîi cho doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh trªn thÞ trêng. Muèn t¹o ra sù th¾ng lîi trong c¹nh tranh ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña m×nh. ChÝnh sù n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ con ®êng n©ng cao søc c¹nh tranh vµ kh¶ n¨ng tån t¹i, ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp. II. Mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i 1. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm Lµ mét c«ng ty chuyªn khai th¸c vµ chÕ biÕn mÆt hµng l©m s¶n, tríc hÕt s¶n phÈm cña c«ng ty sÏ cã ®Æc ®iÓm lµ ®å gç, s¶n phÈm cña c«ng ty s¶n xuÊt ra sÏ cung cÊp cho c¸c c¸c thÞ trêng trong níc còng nh níc ngoµi. Tïy theo tÝnh chÊt vµ ®Æc ®iÓm cña tõng lo¹i s¶n phÈm mµ kh¸ch hµng yªu cÇu c«ng ty sÏ cã nh÷ng kÕ ho¹ch ph©n c«ng tíi tõng bé phËn thùc hiÖn. §Ó thùc hiÖn hoµn chØnh mét lo¹i s¶n phÈm nãi chung cÇn mét quy tr×nh c«ng nghÖ ®îc thÓ hiÖn ë b¶ng 1.1 B¶ng 1.1. Quy tr×nh c«ng nghÖ ®Ó s¶n xuÊt 1 s¶n phÈm C¸c kh©u liªn quan vµ m¸y mãc sö dông 1. ThiÕt kÕ mÉu m·. 2. M¸y ca vßng. 3. M¸y ca m©m. 4. M¸y tiÖn. 5. M¸y bµo. S¶n phÈm A 6. M¸y khoan. 7. M¸y ®¸nh bãng. 8. M¸y kh¶m, ch¹m. 9. M¸y s¬n. 10.KCS (kiÓm tra lo¹i bá s¶n phÈm h háng). 11. NhËp kho thµnh phÈm. Nguån: Phßng kü thuËt Tuy nhiªn, c¸c lo¹i s¶n phÈm ®ã ®îc ph©n chia theo tõng cÊp tïy theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng (s¶n phÈm chÊt lîng cao hay thÊp). Trong nÒn kinh tÕ ngµy nay, do sù t¸c ®éng cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng cïng víi sù héi nhËp kinh tÕ ®ang diÔn ra tõng ngµy, tõng giê, c¸c s¶n phÈm nhËp ngo¹i cã chÊt lîng cao, mÉu m· ®Ñp ®i ®«i víi chÊt lîng cña s¶n phÈm c¹nh tranh rÊt m¹nh víi c¸c lo¹i s¶n phÈm trong níc, lµm cho nhu cÇu vÒ h×nh thøc mÉu m· s¶n phÈm, chÊt lîng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp còng ®îc ®Èy lªn rÊt cao, ®ßi hái doanh nghiÖp s¶n xuÊt mÆt hµng l©m s¶n nh c«ng ty TNHH Th¸i D¬ng thêng xuyªn ph¶i tiÕp cËn nh÷ng c«ng nghÖ, m¸y mãc míi còng nh thiÕt kÕ nh÷ng kiÓu d¸ng mÉu m· cña c¸c s¶n phÈm ®i ®«i víi chÊt lîng cña s¶n phÈm ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng. ViÖc doanh thu cña lo¹i h×nh s¶n xuÊt nµy mang l¹i lîi nhuËn rÊt cao nªn nã ¶nh hëng tÝch cùc ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ngoµi ra khi s¶n xuÊt lo¹i s¶n phÈm nµy ®Òu kh«ng g©y mÊt nhiÒu chi phÝ b¶o qu¶n dÉn ®Õn gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh cho doanh nghiÖp. Mét ®Æc ®iÓm n÷a vÒ s¶n phÈm lµ ®îc s¶n xuÊt theo nhu cÇu thÞ trêng vµ ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng, ®Æc ®iÓm nµy cã thuËn lîi lµ kh«ng cã nhiÒu hµng tån kho ø ®äng hay thÊt tho¸t vèn, nhng còng chÝnh ®Æc ®iÓm nµy lµm cho doanh nghiÖp kh«ng chñ ®éng ®îc nhiÒu trong viÖc s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ còng nh tiÕt kiÖm ®îc nguyªn vËt liÖu. 2. §Æc ®iÓm vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt §Ó phôc vô tèt h¬n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, mçi c«ng ty, doanh nghiÖp ph¶i cã nh÷ng bíc ®i ®óng ®¾n trong qu¸ tr×nh ®Çu t m¸y mãc thiÕt bÞ, còng nh nguyªn vËt liÖu ®Ó ®¶m b¶o cho sù ho¹t ®éng liªn tôc cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt còng nh tiÕp cËn víi nh÷ng c«ng nghÖ míi ®Ó n©ng cao chÊt lîng, hiÖu qu¶ cho s¶n phÈm cña m×nh. §ã lµ yÕu tè mang tÝnh tÊt yÕu cho sù sèng cßn cña mçi doanh nghiÖp s¶n xuÊt. HiÖn nay, c«ng ty TNHH Th¸i D¬ng cã hÖ thèng c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®îc thÓ hiÖn ë b¶ng 1.2 B¶ng 1. 2. Thèng kª hÖ thèng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña doanh nghiÖp §¬n vÞ: 1000® C¸c chØ tiªu HÖ thèng v¨n phßng lµm viÖc HÖ thèng xëng s¶n xuÊt Nguyªn gi¸ Gi¸ trÞ cßn l¹i 750.000 550.000 1.200.000 850.000 HÖ thèng kho b·i Ph¬ng tiÖn vËn t¶i 1.500.000 1.000.000 M¸y mãc thiÕt bÞ 3.500.000 2.500.000 Trong ®ã hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ cña doanh nghiÖp: C¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ Sè lîng C«ng suÊt M¸y thiÕt kÕ (m¸y vi tÝnh) M¸y ca vßng M¸y ca m©m M¸y tiÖn M¸y bµo M¸y ®¸nh bãng M¸y ch¹m, kh¶m M¸y s¬n M¸y khoan 12 16 Quèc gia (kw/h) N¨m sö dông cung cÊp 7 2 1998 Sigapore 4 9 20 20 15 28 95 70 50 45 40 35 1996 1986 1996 1998 1996 1991 ViÖt Nam Nga Trung Quèc §µi Loan §µi Loan Trung Quèc 35 1991 NhËt 45 1996 §µi Loan Nguån: Phßng kü thuËt th¸ng 12/2005 ¶nh hëng cña c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Nh trªn ®· tr×nh bµy ta thÊy r»ng gi¸ trÞ cßn l¹i cña hÖ thèng c¬ së vËt chÊt cña c«ng ty lµ rÊt thÊp so víi nguyªn gi¸ ban ®Çu, do nhiÒu hÖ thèng ®· khÊu hao vµ c¸c hÖ thèng ®Çu t míi cha cã nhiÒu. §iÒu nµy ®· g©y nhiÒu bÊt lîi cho c«ng ty trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. C¬ së h¹ tÇng vËt chÊt kü thuËt thÊp kÐm, thø nhÊt ¶nh hëng ®Õn viÖc phôc vô qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. HÖ thèng v¨n phßng lµm viÖc xuèng cÊp, kh«ng ®Çy ®ñ trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng qu¶n lý cña c«ng ty. Sù s¾p xÕp gi÷a c¸c phßng ban cha t¹o nªn ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc trao ®æi th«ng tin vµ thµnh mét tæng thÓ thèng nhÊt nªn kh«ng t¹o ra ®îc mét bÇu kh«ng khÝ, mét m«i trêng lµm viÖc tho¶i m¸i khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng lµm viÖc h¨ng say h¬n. HÖ thèng kho tµng c¸c ph©n xëng ®· xuèng cÊp rÊt nhiÒu, thËm chÝ nh÷ng n¬i kh«ng cßn ®ñ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh. Sù xuèng cÊp nµy ®· ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng vµ an toµn lao ®éng, ngêi lao ®éng cha yªn t©m tho¶i m¸i lµm viÖc vµ kh«ng ®¶m b¶o cho b¶o qu¶n nguyªn vËt liÖu, s¶n phÈm vµ hµng ho¸. MÆc dï c«ng ty ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó kh¾c phôc gi¶m bít nh÷ng khã kh¨n vÒ c¬ së h¹ tÇng nhng vÉn cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña s¶n xuÊt kinh doanh. Ph¬ng tiÖn vËn t¶i dïng ®Ó vËn chuyÓn hµng ho¸ cã sè lîng h¹n chÕ ®«i khi cha ®¸p øng ®ñ nhu cÇu vËn chuyÓn hµng ho¸ cña c«ng ty. Nã g©y ¶nh hëng tr× trÖ, kh«ng kÞp thêi vµ ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. ¶nh hëng thø hai cña c¬ së vËt chÊt h¹ tÇng nh hiÖn nay cña c«ng ty ngµy cµng lçi thêi, l¹c hËu ®· kh«ng cã søc hÊp dÊn víi ®èi t¸c, ®Æc biÖt lµ víi ng©n hµng cho vay. ChÝnh ®iÒu ®ã ®· lµm ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng ty. §èi víi hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty, ngoµi nh÷ng m¸y mãc míi ®Çu t gÇn ®©y cßn ®¹i ®a sè m¸y mãc ®· qu¸ cò céng víi sù ph¸t triÓn mét c¸ch nhanh chãng cña ngµnh c«ng nghÖ hiÖn nay , ®· lµm cho hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cha ®¹t hiÖu qu¶ cao, dÉn ®Õn hiÖu qña lµm ra s¶n phÈm kÐm chÊt lîng, n¨ng suÊt lao ®éng thÊp, tiªu hao nhiÒu nguyªn vËt liÖu, lµm chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cao g©y gi¶m hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 3. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng Nh©n tè con ngêi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh do ®ã c«ng ty ®· x¸c ®Þnh: lao ®éng lµ yÕu tè hµng ®Çu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. NÕu nh ®¶m b¶o ®îc sè lîng, chÊt lîng lao ®éng sÏ mang l¹i hiÖu qu¶ cao v× yÕu tè nµy ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng, hÖ sè sö dông lao ®éng, nhng do tÝnh chÊt c«ng viÖc cña c«ng ty lµ Ýt æn ®Þnh, cã thêi gian khèi lîng c«ng viÖc nhiÒu vµ ngîc l¹i nªn trong mÊy n¨m qua c«ng ty kh«ng chó träng ph¸t triÓn sè lîng lao ®éng mµ chØ quan t©m ®Õn viÖc n©ng cao chÊt lîng lao ®éng mµ th«i vµ gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng thiÕu lao ®éng b»ng viÖc thuª ngoµi lao ®éng ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vu s¶n xuÊt kinh doanh. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ lao ®éng kü thuËt ®îc ®µo t¹o c¬ b¶n tõ c¸c trêng vµ c¸c lµng nghÒ cã uy tÝn, tuú theo tõng bé phËn trong ph©n xëng s¶n xuÊt c«ng ty sÏ bè trÝ thÝch hîp cho tõng vÞ trÝ ®¶m b¶o sù th«ng suèt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt còng nh phï hîp víi tr×nh ®é chuyªn m«n cña tõng ngêi. ViÖc s¾p xÕp bè trÝ nh©n sù trong doanh nghiÖp ®îc thÓ hiÖn ë b¶ng 1. 3 B¶ng 1. 3. C¬ cÊu lao ®éng theo chøc n¨ng cña doanh nghiÖp ChØ tiªu Sè lîng TØ träng 1. Lao ®éng gi¸n tiÕp: 21 21% - Qu¶n lý 9 9% - Ký thuËt 12 12% 2. Lao ®éng trùc tiÕp: 79 79% - Ph©n xëng s¶n xuÊt 60 60% - Kho b·i 10 10% - Ph©n xëng KCS 9 9% Tæng 100 ngêi 100% Nguån: Phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l¬ng th¸ng 12/2005 Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy víi 100 c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty, lao ®éng gi¸n tiÕp chiÕm tû träng nhá (21%) trong ®ã cã 9% lµ lao ®éng qu¶n lý, ®©y lµ mét bé m¸y qu¶n lý ®· ®îc tinh gi¶m, gän nhÑ, chøng tá ban gi¸m ®èc chó träng ®Õn chÊt lîng lao ®éng h¬n lµ sè lîng lao ®éng. C«ng ty còng lµ doanh nghiÖp lµm viÖc theo chÕ ®é mét thñ trëng. V× vËy, còng h¹n chÕ tèi ®a ®îc sù chång chÐo trong kh©u qu¶n lý trong c«ng ty. C¬ cÊu trong lao ®éng c¸c ph©n xëng còng ®îc s¾p xÕp mét c¸ch hîp lý, ®èi víi c¸c kh©u thiÕt kÕ mÉu m·... ®Õn kh©u cuèi cïng lµ KCS, ®¶m b¶o mét c¸ch tèi ®a c«ng su©t, n¨ng lùc cña tõng bé phËn. Víi c¬ cÊu nh©n sù nh vËy c«ng ty ®· phÇn nµo ®¸p øng ®îc nhu cÇu s¶n xuÊt t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. B¶ng 1. 4. C¬ cÊu lao ®éng theo tr×nh ®é cña doanh nghiÖp §¹i vµ sau Cao C«ng nh©n kü Trung cÊp ®¹i häc ®¼ng thuËt C¸n bé qu¶n lý 7 0 2 0 C¸n bé kü thuËt 8 0 4 0 C«ng nh©n bËc 6-7 0 0 0 12 C«ng nh©n bËc 4-5 0 0 0 38 C«ng nh©n bËc 2-3 0 0 0 29 Tæng sè 15 0 6 79 Tû träng 15% 6% 79% Nguån: Phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l¬ng th¸ng 12/2005 ChØ tiªu lao ®éng Sè lîng lao ®éng qu¶n lý lµ 9 ngêi, trong ®ã cã 7 ngêi cã tr×nh ®é ®¹i häc, cßn l¹i c¸n bé kü thuËt cã tr×nh trung cÊp vµ chñ yÕu ®îc ®µo t¹o tõ c¸c lµng nghÒ cã uy tÝn cao. Nh vËy víi bé m¸y qu¶n lý nhá gän nhng l¹i cã tû träng c¸n bé cã tr×nh ®é cao chiÕm phÇn lín nªn c«ng viÖc qu¶n lý cña c«ng ty vÉn ®îc tæ chøc mét c¸ch khoa häc vµ hiÖu qu¶. Trong sè c¸n bé kü thuËt cã tr×nh ®é ®¹i häc chiÕm tû träng cao, nhng ®ã cha ph¶i lµ sè lîng c¸n bé ®ñ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt cña c«ng ty. C«ng ty cÇn chó träng tuyÓn thªm c¸n bé kü thuËt vÒ c¸c ph©n xëng phô tr¸ch trùc tiÕp qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh»m n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty. C«ng ty cã sè lîng c«ng nh©n kü thuËt bËc cao t¬ng ®èi lín, ®ã lµ nh÷ng c«ng nh©n ®· cã nhiÒu n¨m kinh nghiÖm lµm viÖc, lµ nh÷ng c«ng nh©n bËc thÇy cho c¸c líp c«ng nh©n trÎ míi vµo lµm, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng ty n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng. Nhng mÆt kh¸c sè c«ng nh©n bËc cao nµy còng cã nh÷ng bÊt æn cho c«ng ty trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tuy lµ nh÷ng c«ng nh©n lµnh nghÒ ®· quen víi nÕp sèng kû luËt cña c«ng ty nhng nã còng khã kh¨n vÒ søc khoÎ vµ tuæi t¸c cña c«ng nh©n nµy ®· cao, s¾p hÕt tuæi lao ®éng. NhiÒu ngêi trong sè hä søc kháe ®· gi¶m ®i lµm ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng. V× vËy c«ng ty cÇn ph¶i chuÈn bÞ tuyÓn ngêi vµ ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ cña c¸c líp c«ng nh©n trÎ, kÞp thêi thay thÕ cho c¸c líp thÕ hÖ tríc. 4. §Æc ®iÓm vÒ nguyªn vËt liÖu Nguyªn vËt liÖu lµ mét trong 3 yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trùc tiÕp cÊu thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm. ThiÕu nguyªn vËt liÖu th× qu¸ tr×nh s¶n xuÊt bÞ gi¸n ®o¹n hoÆc kh«ng thÓ tiÕn hµnh ®îc. V× vËy, nguyªn vËt liÖu cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn chÊt lîng s¶n phÈm, ®Õn viÖc sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu, ®Õn hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông vèn, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty cã ®Æc ®iÓm lµ nguyªn vËt liÖu thuéc vÒ l©m s¶n. Nh chóng ta ®· biÕt nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn hiÖn nay ngµy cµng Ýt ®i, nhiÒu khu rõng ë níc ta ®· c¹n kiÖt vµ nhÊt lµ chÝnh phñ ®· ra lÖnh cÊm khai th¸c gç bõa b·i. Nguyªn vËt liÖu chñ yÕu ®îc nhËp khÈu tõ c¸c níc nh: Lµo, Campuchia, In®«nªxia.... V× thÕ, doanh nghiÖp ph¶i lªn mét kÕ hoach thËt cô thÓ trong kh©u nhËp nguyªn vËt liÖu sao cho chÊt lîng, sè lîng vµ gi¸ c¶ cho phï hîp víi bÕn b·i còng nh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Chó träng nhÊt lµ lµm sao cã ®ñ nguyªn vËt liÖu ®Ó ®¸p øng cho kh©u s¶n xuÊt kÞp thêi, ®Ó xuÊt hµng cho kh¸ch ®ïng thêi h¹n....Do ®ã c«ng ty ph¶i lµm tèt c¸c kh©u trªn, tr¸nh ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 5. §Æc ®iÓm vÒ thÞ trêng 5.1. VÒ thÞ trêng cung øng nguyªn vËt liÖu vµ hµng ho¸ kinh doanh §èi víi thÞ trêng cung øng nguyªn vËt liÖu cho c«ng ty nh c¸c c«ng ty khai th¸c gç ë T©y nguyªn, c¸c c«ng ty nhËp gç tõ c¸c níc nh Lµo, Campuchia, In®«nªxia... ®Òu lµ nh÷ng thÞ trêng ®Çu vµo. §Æc ®iÓm nµy cã ¶nh hëng tÝch cùc vµ tiªu cùc ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh nh sau: - ¶nh hëng tÝch cùc: c«ng ty kh«ng ph¶i chÞu chi phÝ cho viÖc nghiªn cøu thÞ trêng ®Çu vµo cña m×nh vµ do cã nhiÒu nhµ cung cÊp c¹nh tranh víi nhau nªn gi¸ thµnh cã thÓ ®îc gi¶m. - ¶nh hëng tiªu cùc: chñng lo¹i, chÊt lîng, sè lîng bÞ h¹n chÕ. §èi víi thÞ trêng cung øng hµng ho¸: c«ng ty chñ yÕu chñ ®éng ®Õn víi c¸c thÞ trêng vµ b¹n hµng truyÒn thèng. Tuy nhiªn, viÖc c¸c c«ng ty nµy cã b¸n ®îc s¶n phÈm cña m×nh trªn thÞ trêng hay kh«ng phô thuéc rÊt nhiÒu nh÷ng yÕu tè nh gi¸ nguyªn vËt liÖu, viÖc nhËp nguyªn vËt liÖu khã kh¨n nh vËy ®· g©y nhiÒu khã kh¨n cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lµm ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Ngoµi ra c«ng ty ph¶i bá mét kho¶n chi phÝ lín ®i nghiªn cøu thÞ trêng, ch¨m sãc kh¸ch hµng, ký kÕt hîp ®ång vµ kiÓm tra tõng l« hµng tríc khi nhËp hµng. 5.2. VÒ thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm §èi víi thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm, hiÖn nay c«ng ty còng ®ang têng bíc chiÕm ®îc ®a sè thÞ phÇn ë khu vùc miÒn trung nhÊt lµ c¸c s¶n phÈm néi thÊt, gia dông. C«ng ty phÊn ®Êu cung cÊp s¶n phÈm nµy cho c¸c tØnh miÒn trung vµ ®· t¹o ®îc uy tÝn, chiÕm ®îc lßng tin cña kh¸ch hµng, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp m×nh. Nhng do ngêi tiªu dïng ViÖt Nam nãi chung vµ miÒn trung nãi riªng cha thËt sù cã nh÷ng c¸i nh×n ®Çy ®ñ vÒ nh÷ng lo¹i mÉu m· hµng ho¸ cïng víi chÊt lîng hµng ho¸ trong níc cho nªn ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn c¸c doanh nghiÖp chÕ biÕn mÆt hµng l©m s¶n, MÆt kh¸c, thÞ phÇn cña doanh nghiÖp chiÕm 50% miÒn trung nhng ë thÞ trêng nµy sè s¶n phÈm l¹i h¹n chÕ do sù qu¶n lý cßn cha th«ng tho¸ng trong viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng trong khi ®ã c«ng ty vÉn cha x©m nhËp ®îc thÞ trêng miÒn b¾c vµ miÒn nam nhiÒu, lµ thÞ trêng cã rÊt nhiÒu nhu cÇu tiªu dïng cã sö dông s¶n phÈm do c«ng ty s¶n xuÊt... v× ë thÞ trêng nµy ®· cã nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt cã chÊt lîng vµ c«ng suÊt cao h¬n, ®ã lµ mét ®èi thñ c¹nh tranh lín k×m h·m c«ng ty trong viÖc më réng thÞ trêng, ¶nh hëng tiªu cùc ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. III. HÖ thèng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i 1. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i Khi xem xÐt hiÖu qu¶ kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp, cÇn ph¶i dùa vµo mét hÖ thèng c¸c tiªu chuÈn, c¸c doanh nghiÖp ph¶i coi c¸c tiªu chuÈn lµ môc tiªu phÊn ®Êu. Cã thÓ hiÓu tiªu chuÈn hiÖu qu¶ lµ giíi h¹n, lµ mèc x¸c ®Þnh ranh giíi cã hay kh«ng cã hiÖu qu¶. NÕu theo ph¬ng ph¸p so s¸nh toµn ngµnh cã thÓ lÊy gi¸ trÞ b×nh qu©n ®¹t ®îc cña ngµnh lµm tiªu chuÈn hiÖu qu¶. NÕu kh«ng cã sè liÖu cña toµn ngµnh th× so s¸nh víi c¸c chØ tiªu cña n¨m tríc. Còng cã thÓ nãi r»ng, c¸c doanh nghiÖp cã ®¹t ®îc c¸c chØ tiªu nµy míi cã thÓ ®¹t ®îc c¸c chØ tiªu vÒ kinh tÕ. HÖ thèng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp bao gåm: 1.1. Nhãm chØ tiªu tæng hîp cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i Nhãm chØ tiªu nµy ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ cña toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, bao gåm: - ChØ tiªu doanh thu trªn 1 ®ång chi phÝ cña doanh nghiÖp Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm ChØ tiªu doanh thu trªn 1 ®ång chi trong kú cña doanh nghiÖp phÝ cña doanh nghiÖp = Tæng chi phÝ vµ tiªu thô trong kú cña doanh nghiÖp ChØ tiªu nµy cho biÕt 1 ®ång chi phÝ vµ tiªu thô trong kú t¹o ra ®îc bao nhiªu ®ång doanh thu. ChØ tiªu nµy cao khi tæng chi phÝ thÊp, do vËy nã cã ý nghÜa khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp t×m ra c¸c biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. - ChØ tiªu doanh thu trªn mét ®ång vèn s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm trong kú Søc s¶n xuÊt vèn cña cña doanh nghiÖp doanh nghiÖp = Tæng vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp ChØ tiªu nµy cho biÕt hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp: mét ®ång vèn kinh doanh sÏ t¹o ra ®îc bao nhiªu ®ång doanh thu. Do ®ã, nã cã ý nghÜa khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp trong viÖc qu¶n lý vèn chÆt chÏ, sö dông tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶ ®ång vèn kinh doanh. - ChØ tiªu doanh lîi theo chi phÝ cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i ChØ tiªu doanh lîi theo chi phÝ cña doanh nghiÖp = Lîi nhuËn trong kú cña doanh nghiÖp Tæng chi phÝ vµ tiªu thô trong kú cña doanh nghiÖp ChØ tiªu nµy cho biÕt mét ®ång chi phÝ vµ tiªu thô trong kú cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i t¹o ra ®îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. - ChØ tiªu doanh lîi theo vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp ChØ tiªu doanh lîi theo vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp = Lîi nhuËn trong kú cña doanh nghiÖp Tæng vèn kinh doanh trong kú cña doanh nghiÖp ChØ tiªu nµy cho biÕt hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp: mét ®ång vèn t¹o ra ®îc bao nhiªu ®ång. Nã ph¶n ¸nh tr×nh ®é sö dông yÕu tè vèn cña doanh nghiÖp. - ChØ tiªu doanh lîi theo doanh thu thuÇn cña doanh nghiÖp Lîi nhuËn trong kú cña doanh ChØ tiªu doanh lîi theo doanh thu nghiÖp thuÇn cña doanh nghiÖp = Doanh thu thuÇn trong kú cña doanh nghiÖp ChØ tiªu nµy cho biÕt doanh nghiÖp t¹o ra ®îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn tõ mét ®ång doanh thu thuÇn. ChØ tiªu nµy cã ý nghÜa khuyÕn khÝch doanh nghiÖp t¨ng doanh thu, gi¶m chi phÝ hoÆc tèc ®é t¨ng doanh thu ph¶i lín h¬n tèc ®é t¨ng chi phÝ. b¶n 1.2. ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông c¸c yÕu tè ®Çu vµo c¬ * Nhãm chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng - ChØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng cña doanh nghiÖp Tæng gi¸ trÞ kinh doanh t¹o ra trong kú ChØ tiªu n¨ng suÊt lao cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i ®éng cña doanh nghiÖp = Tæng sè lao ®éng b×nh qu©n trong kú cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i ChØ tiªu nµy cho biÕt mét lao ®éng sÏ t¹o ra ®îc bao nhiªu ®ång gi¸ trÞ kinh doanh. - ChØ tiªu kÕt qu¶ kinh doanh trªn mét ®ång chi phÝ tiÒn l¬ng cña doanh nghiÖp Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm ChØ tiªu kÕt qu¶ kinh doanh trªn trong kú cña doanh nghiÖp 1 ®ång chi phÝ tiÒn l¬ng cña doanh nghiÖp= Tæng chi phÝ tiÒn l¬ng trong kú cña doanh nghiÖp ChØ tiªu nµy cho biÕt 1 ®ång chi phÝ tiÒn l¬ng trong kú t¹o ra ®îc bao nhiªu ®ång doanh thu. - ChØ tiªu lîi nhuËn b×nh qu©n tÝnh cho mét lao ®éng cña doanh nghiÖp ChØ tiªu lîi nhuËn b×nh qu©n tÝnh cho mét lao ®éng cña doanh nghiÖp = Lîi nhuËn trong kú cña doanh nghiÖp Tæng sè lao ®éng b×nh qu©n trong kú cña doanh nghiÖp ChØ tiªu nµy cho biÕt b×nh qu©n mét lao ®éng trong kú t¹o ra ®îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. - HÖ sè sö dông lao ®éng cña doanh nghiÖp Tæng sè lao ®éng ®îc sö dông cña HÖ sè sö dông lao ®éng doanh nghiÖp cña doanh nghiÖp = Tæng sè lao ®éng hiÖn cã cña doanh nghiÖp ChØ tiªu nµy cho biÕt tr×nh ®é sö dông lao ®éng cña doanh nghiÖp. - HÖ sè sö dông thêi gian lao ®éng cña doanh nghiÖp HÖ sè sö dông thêi gian lao Tæng thêi gian lao ®éng thùc tÕ ®éng cña doanh nghiÖp = cña doanh nghiÖp Tæng thêi gian lao ®éng ®Þnh møc cña doanh nghiÖp ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh thêi gian lao ®éng thùc tÕ so víi thêi gian lao ®éng ®Þnh møc, nã cho biÕt t×nh h×nh sö dông thêi gian lao ®éng trong doanh nghiÖp. * Nhãm chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp - Søc s¶n xuÊt vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm trong kú Søc s¶n xuÊt vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp cña doanh nghiÖp = Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n trong kú cña doanh nghiÖp ChØ tiªu nµy cho biÕt mét ®ång vèn cè ®Þnh trong kú sÏ t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu. - Søc sinh lîi vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp Lîi nhuËn trong kú cña doanh nghiÖp Søc sinh lîi vèn cè ®Þnh Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n trong kú cña cña doanh nghiÖp = doanh nghiÖp ChØ tiªu nµy cho biÕt mét ®ång vèn cè ®Þnh trong kú sÏ t¹o ra ®îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. - HiÖu suÊt sö dông thêi gian lµm viÖc cña m¸y mãc thiÕt bÞ cña doanh nghiÖp HiÖu qu¶ sö dông thêi gian lµm viÖc cña m¸y mãc thiÕt bÞ cña doanh nghiÖp = Thêi gian lµm viÖc thùc tÕ cña doanh nghiÖp Thêi gian lµm viÖc theo kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp - HÖ sè sö dông tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp Tæng tµi s¶n cè ®Þnh ®îc huy HÖ sè sö dông tµi s¶n cè ®Þnh ®éng cña doanh nghiÖp cña doanh nghiÖp = Tæng tµi s¶n cè ®Þnh hiÖn cã cña doanh nghiÖp - HÖ sè ®æi míi tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp HÖ sè ®æi míi tµi s¶n cè ®Þnh Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh ®îc cña doanh nghiÖp = ®æi míi cña doanh nghiÖp Tæng tµi s¶n cè ®Þnh hiÖn cã cña doanh nghiÖp * Nhãm chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp: - Søc s¶n xuÊt vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm trong kú Søc s¶n xuÊt vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp cña doanh nghiÖp = Vèn lu ®éng b×nh qu©n trong kú cña doanh nghiÖp ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh mét ®ång vèn lu ®éng trong kú sÏ t¹o ra ®îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. - HÖ sè ®¶m nhiÖm vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp Vèn lu ®éng b×nh qu©n trong kú cña doanh nghiÖp HÖ sè ®¶m nhiÖm vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp = Doanh nghiÖp thu thuÇn cña doanh ChØ tiªu nµy cho biÕt cÇn bao nhiªu ®ång vèn lao ®éng ®¶m nhiÖm ®Ó t¹o ra mét ®ång doanh thu. - Sè vßng quay vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp Sè vßng quay vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp = Doanh thu thuÇn cña doanh nghiÖp Vèn lu ®éng b×nh qu©n trong kú cña doanh nghiÖp ChØ tiªu nµy cµng cao chøng tá viÖc sö dông vèn lu ®éng cã hiÖu qu¶ vµ ngîc l¹i. - Thêi gian mét vßng quay cña doanh nghiÖp Thêi gian kú ph©n tÝch cña doanh Thêi gian mét vßng quay nghiÖp cña doanh nghiÖp = Sè vßng quay vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp ChØ tiªu nµy cho biÕt sè ngµy ®Ó vèn lu ®éng quay ®îc mét vßng. Thêi gian nµy cµng ng¾n th× hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng cµng cao vµ ngîc l¹i. ch¬ng II thùc tr¹ng vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty TNHH th¸i d¬ng I. LÞch sö h×nh thµnh vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty TNHH Th¸i D¬ng 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh c«ng ty TNHH Th¸i D¬ng C«ng ty TNHH Th¸i D¬ng ®îc chÝnh thøc thµnh lËp vµo ngµy 18/ 01/ 1996. Trô së cña c«ng ty ®Æt t¹i 35 ®êng Phan Chu Trinh thµnh phè Vinh tØnh NghÖ An. GiÊy phÐp §KKD sè 048226 do Së KÕ Ho¹ch - §Çu T - TØnh NghÖ An cÊp. TiÒn th©n c«ng ty TNHH Th¸i D¬ng lµ mét c«ng ty chuyªn khai th¸c vµ chÕ biÕn l©m s¶n. C«ng ty TNHH Th¸i D¬ng ®îc thµnh lËp víi nguån vèn cña: ¤ng Th¸i L¬ng TrÝ - Gi¸m ®èc C«ng ty, Bµ Lª ThÞ Quyªn - Phã gi¸m ®èc, ¤ng NguyÔn V¨n Uyªn - KÕ to¸n trëng. §Õn ngµy 25 th¸ng 05 n¨m 2005. C«ng ty TNHH Th¸i D¬ng ®· ®¨ng ký ngµnh nghÒ bæ xung vµ tæng thÓ bao gåm nh sau: Khai th¸c chÕ biÕn l©m s¶n – Kh¶o s¸t th¨m dß – Khai th¸c vµ mua b¸n kho¸ng s¶n ( thiÕc, vµng). Sù më réng vÒ ngµnh nghÒ ®· ®a ®Õn cho c«ng ty sù më réng vÒ quy m«. §Õn b©y giê c«ng ty ®· thµnh lËp ®îc 6 phßng ban. Tuy cßn lµ mét doanh nghiÖp non trÎ míi thµnh lËp c«ng ty ho¹t ®éng trong ®iÒu kiÖn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n nhng c«ng ty ®· tõng bíc kh¾c phôc nhê sù cè g¾ng, nç lùc cña ban gi¸m ®èc còng nh ®éi ngò nh©n viªn kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é, häc hái vµ tÝch luü kinh nghiÖm ®Ó x©y dùng c«ng ty ngµy cµng v÷ng m¹nh h¬n. 2. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty TNHH Th¸i D¬ng 2.1. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty Trong nh÷ng n¨m ®Çu ho¹t ®éng c«ng ty TNHH Th¸i D¬ng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, nÒn kinh tÕ níc ta míi chuyÓn híng tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. V× thÕ, víi c«ng ty cßn non trÎ nh c«ng ty TNHH Th¸i D¬ng sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n vµ th¸ch thøc. Nhng víi sù nç lùc cña ban Gi¸m ®èc còng nh toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn. C«ng ty ®· ph¸t triÓn vµ ngµy cµng ®øng v÷ng h¬n trong c¬ chÕ thÞ trêng v« cïng kh¾c nghiÖt ®ã. Nhng trong nh÷ng n¨m ho¹t ®éng kinh doanh c«ng ty TNHH Th¸i D¬ng vÉn lu«n hoµn thµnh tèt mäi nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc, trong nh÷ng n¨m ®Çu ho¹t ®éng, c«ng ty chuyªn khai th¸c vµ chÕ biÕn l©m s¶n cung cÊp cho nh÷ng kh¸ch hµng truyÒn thèng trong níc còng nh ngoµi níc. HiÖn nay c«ng ty TNHH Th¸i D¬ng më réng vµ ®Çu t sang níc b¹n Lµo ®Ó khai th¸c vµ luyÖn kho¸ng s¶n. Víi tõng bíc ph¸t triÓn vµ më réng thªm thÞ trêng c«ng ty TNHH Th¸i D¬ng quyÕt t©m sÏ ngµy cµng v÷ng m¹nh h¬n trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay còng nh mai sau. Víi khÈu hiÖu “Ch÷ TÝn ” lµ søc m¹nh. C«ng ty TNHH Th¸i D ¬ng ®ang vît qua nh÷ng khã kh¨n chung trong nÒn kinh tÕ kinh tÕ thÞ trêng ®Ó ph¸t triÓn, kh«ng nh÷ng gi÷ v÷ng thÞ trêng trong níc mµ cßn t¨ng cêng më réng thÞ trêng ra bªn ngoµi. 2.2. C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty HiÖn nay C«ng ty TNHH Th¸i D¬ng gåm 100 c¸n bé, nh©n viªn, c«ng nh©n lao ®éng trong ®ã cã 15 kÜ s tèt nghiÖp c¸c trêng ®¹i häc: Ngo¹i th¬ng, Kinh tÕ quèc d©n, Tµi chÝnh, B¸ch khoa, X©y dùng, Giao th«ng, N«ng nghiÖp, Má ®Þa chÊt cïng 6 nh©n viªn trung cÊp tµi chÝnh kÕ to¸n vµ 79 c«ng nh©n. Lµ mét c«ng ty TNHH nªn bé m¸y cña c«ng ty ®îc tæ chøc theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng ®îc thÓ hiÖn ë s¬ ®å 2.1 S¬ ®å 2.1. M« h×nh tæ chøc cña doanh nghiÖp Gi¸m ®èc Phßng kÕ to¸n Phßng dù ¸n Phßng m¸y mãc, thiÕt bÞ Bé phËn V¨n Phßng Kho vµ phßng mÉu Phßng kinh doanh * Gi¸m ®èc: §¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh th¬ng m¹i, thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi nhµ níc. Gi¸m ®èc cã quyÒn quyÕt ®Þnh tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc trong c«ng ty. Gi¸m ®èc cßn tù chÞu mäi sù rñi ro cña c«ng ty. * Phßng kÕ to¸n: Qu¶n lý toµn bé tµi s¶n cña c«ng ty, tæ chøc sö dông vèn vµ nguån vèn kinh doanh cña c«ng ty. Thùc hiÖn nghÜa vô
- Xem thêm -