Tài liệu 170 sx và tiêu thụ sp tại cty xd cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật cometco

  • Số trang: 79 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 68 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

§Ò tµi: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp x©y dùng Lêi më ®Çu Tõ khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng vµ thùc hiÖn nÒn kinh tÕ më. Sù chuyÓn m×nh sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ níc, kinh tÕ níc ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng khÝch lÖ. Cïng víi sù bung ra cña mäi thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp kh«ng cßn gi÷ ®îc thÕ ®éc quyÒn nh tríc, mµ ®Ó tån t¹i còng nh thÓ hiÖn ®îc vai trß chñ ®¹o cña m×nh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n c¸c doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh ®îc chç ®øng cña m×nh, n¾m b¾t ®îc sù t¸c ®éng cña m«i trêng kinh doanh vµ mäi thêi c¬ ®Ó kinh doanh cã hiÖu qu¶. §Ó thÝch nghi víi c¬ chÕ thÞ trêng, mçi doanh nghiÖp ph¶i t×m ra ®¸p ¸n cña 3 vÊn ®Ò kinh tÕ lín ®ã lµ : S¶n xuÊt c¸i g× ? S¶n xuÊt nh thÕ nµo ? S¶n xuÊt cho ai ? phï hîp víi n¨ng lùc vµ ngµnh nghÒ cña m×nh . §iÒu quan träng nhÊt lµ lµm thÕ nµo ®Ó ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt nhu cÇu cña thÞ trêng. §ã lµ vÊn ®Ò sèng cßn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. §ã còng chÝnh lµ lÝ do t¹i sao mçi doanh nghiÖp ph¶i lùa chän cho m×nh mét ph¬ng ¸n s¶n xuÊt tèi u . Cã thÓ nãi, kÕ ho¹ch ho¸ lµ mét c«ng cô chñ yÕu, h÷u hiÖu ®Ó doanh nghiÖp x©y dùng chiÕn lîc ph¸t triÓn cña m×nh vµ trong ®ã viÖc lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ®ãng gãp mét phÇn quan träng vµo thµnh c«ng cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, sau mét thêi gian thùc hiÖn ®æi míi c«ng t¸c kÕ ho¹ch, ®Æc biÖt lµ lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm ë c¸c doanh nghiÖp vÉn cßn rÊt nhiÒu vÊn ®Ò cÇn bµn b¹c vµ tiÕp tôc ®îc hoµn thiÖn trªn nhiÒu ph¬ng diÖn tõ nhËn thøc cña ngêi lµm kÕ ho¹ch ®Õn ph¬ng ph¸p néi dung lµm kÕ ho¹ch. C«ng ty X©y dùng cÊp tho¸t níc vµ H¹ tÇng kü thuËt (Cometco) lµ mét doanh nghiÖp trong lÜnh vùc x©y dùng. Trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®· cã nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh trong s¶n xuÊt kinh doanh. §ã lµ sù cè g¾ng cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty mÆt kh¸c còng lµ do l·nh ®¹o c«ng ty ®· hiÓu ®îc c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cã vai trß quan träng nh thÕ nµo ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, tuy nhiªn vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ. V× vËy em ®· ®i s©u nghiªn cøu vµ lùa chän ®Ò tµi: "LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm t¹i C«ng ty x©y dùng cÊp tho¸t níc vµ h¹ tÇng kü thuËt" Lª ThÞ Thuý HËu - KTXD K38TC 1 §Ò tµi: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp x©y dùng Em mong r»ng ®Ò tµi nµy tríc hÕt cã thÓ gióp b¶n th©n m×nh tæng hîp ®îc tÊt c¶ nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®îc vµ sau ®ã cã thÓ phÇn nµo gióp Ých cho qu¸ tr×nh ®Èy m¹nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty. Ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn bè côc cña ®Ò tµi gåm 3 ch¬ng: - Ch¬ng 1: Lý luËn chung vÒ lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm - Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty X©y dùng cÊp tho¸t níc vµ H¹ tÇng kü thuËt - Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm t¹i c«ng ty X©y dùng cÊp tho¸t níc vµ H¹ tÇng kü thuËt Song do thêi gian cã h¹n vµ sù nhËn thøc cßn h¹n chÕ, kinh nghiÖm cßn cha cã nªn bµi viÕt cña em ch¾c ch¾n cßn kh«ng Ýt khiÕm khuyÕt. V× vËy em rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o cïng c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®Ó bµi viÕt cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n ./. Ch¬ng I lý luËn chung vÒ lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm 1.1 Doanh nghiÖp x©y dùng vµ vÞ trÝ cña doanh nghiÖp x©y dùng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n 1.1.1 Doanh nghiÖp x©y dùng vµ ph©n lo¹i doanh nghiÖp x©y dùng. Theo kh¸i niÖm chung nhÊt , doanh nghiÖp lµ mét tæ chøc kinh tÕ cã t c¸ch ph¸p nh©n, chñ yÕu thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, trao ®æi s¶n phÈm , hµng ho¸ trªn thÞ trêng theo nguyªn t¾c tèi ®a lîi Ých gi÷a c¸c bªn ®Ó ®¹t ®îc môc ®Ých cña m×nh. Nh vËy doanh nghiÖp x©y dùng còng lµ mét tæ chøc kinh tÕ , cã t c¸ch ph¸p nh©n kinh doanh c¸c s¶n phÈm ®Æc biÖt ( s¶n phÈm cã gi¸ trÞ lín , thêi gian s¶n xuÊt dµi ) trªn thÞ trêng x©y dùng ®Ó ®¹t ®îc môc ®Ých tèi ®a ho¸ lîi Lª ThÞ Thuý HËu - KTXD K38TC 2 §Ò tµi: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp x©y dùng nhuËn. Doanh nghiÖp x©y dùng h×nh thµnh trªn c¬ së ph¸p lý cña mçi quèc gia, phô thuéc vµo tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi nhÊt ®Þnh. Trong kinh tÕ thÞ trêng sù ®a d¹ng , phong phó cña lo¹i h×nh doanh nghiÖp x©y dùng lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan nh»m thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Ta cã thÓ chia doanh nghiÖp x©y dùng theo c¸c tiªu thøc sau : - Theo quyÒn së h÷u ®èi víi vèn cña doanh nghiÖp: Doanh nghiÖp x©y dùng Nhµ níc, vèn kinh doanh do Nhµ níc cÊp. Doanh nghiÖp x©y dùng t nh©n , vèn kinh doanh cña chñ t nh©n. C«ng ty x©y dùng cæ phÇn , vèn kinh doanh cña c¸c cæ ®«ng. C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vÒ x©y dùng, vèn kinh doanh cña c¸c thµnh viªn thµnh lËp doanh nghiÖp. C«ng ty liªn doanh vÒ x©y dùng, vèn kinh doanh do c¸c bªn tham gia liªn doanh ®ãng gãp. - Theo quy m« s¶n xuÊt kinh doanh: Doanh nghiÖp x©y dùng cã quy m« lín : C¸c Tæng c«ng ty x©y dùng , C¸c TËp ®oµn x©y dùng. Doanh nghiÖp x©y dùng cã quy m« võa : C¸c c«ng ty x©y dùng… Doanh nghiÖp x©y dùng cã quy m« nhá : C¸c doanh nghiÖp x©y dùng t nh©n, c¸c c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vÒ x©y dùng. Quy m« cña doanh nghiÖp x©y dùng thêng ®îc ®¸nh gi¸ th«ng qua vèn ®Çu t , t×nh h×nh trang bÞ TSC§ vµ sè lîng lao ®éng cho doanh nghiÖp. -Theo ngµnh kinh tÕ kü thuËt trong x©y dùng : Doanh nghiÖp x©y dùng d©n dông Doanh nghiÖp x©y dùng giao th«ng vËn t¶i …. -Theo cÊp qu¶n lý ®èi víi doanh nghiÖp: Doanh nghiÖp x©y dùng trung ¬ng. Doanh nghiÖp x©y dùng ®Þa ph¬ng. - Theo tÝnh chÊt ho¹t ®éng ( môc ®Ých cña doanh nghiÖp theo yªu cÇu cña x· héi hoÆc c¬ chÕ thÞ trêng ). Doanh nghiÖp x©y dùng phôc vô cho môc ®Ých c«ng céng. Doanh nghiÖp x©y dùng v× môc tiªu lîi nhuËn. ViÖc ph©n lo¹i trªn chØ mang tÝnh chÊt t¬ng ®èi, kh¸i qu¸t, trong thùc tÕ c¸c doanh nghiÖp x©y dùng ho¹t ®éng kinh doanh mang tÝnh chÊt tæng hîp, ®a ngµnh hoÆc cã sù ®an xen nhau nhiÒu chñ së h÷u vÒ vèn t¹o lËp doanh nghiÖp. Trªn ph¬ng diÖn qu¶n lý vÜ m« cña mét quèc gia , c¸c doanh nghiÖp x©y Lª ThÞ Thuý HËu - KTXD K38TC 3 §Ò tµi: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp x©y dùng dùng ®Òu ®îc thµnh lËp theo phÐp cña c¬ quan cã thÈm quyÒn , tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng theo ph¸p luËt quy ®Þnh ®Ó ®¹t ®îc môc ®Ých cña m×nh. 1.1.2. VÞ trÝ cña doanh nghiÖp x©y dùng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. LÞch sö ph¸t triÓn x· héi loµi ngêi ®· tr¶i qua hµng ngµn n¨m , trong mçi thêi kú sù tån t¹i cña con ngêi lu«n g¾n víi c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc ®Ó chøng tá sù v¨n minh cña thêi ký ®ã. Do vËy nhu cÇu vÒ x©y dùng lµ nhu cÇu thêng xuyªn vµ ngµy cµng t¨ng lªn cïng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ , x· héi cña mçi quèc gia. Ngµy nay, s¶n xuÊt cµng ph¸t triÓn , ph©n c«ng lao ®éng x· héi ngµy cµng s©u s¾c th× vÞ trÝ, vai trß cña ngµnh x©y dùng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n ngµy cµng ®îc kh¼ng ®Þnh. NÕu nh trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ cha ph¸t triÓn , ho¹t ®éng x©y dùng chØ phôc vô cho c¸c c«ng tr×nh nhá víi h×nh thøc ®¬n gi¶n vµ kü thuËt th« s¬. Khi nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn , x©y dùng ®· trë thµnh mét ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt quan träng phôc vô cho nÒn kinh tÕ . C¸c doanh nghiÖp x©y dùng còng ph¸t triÓn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña x· héi .Khi nÒn kinh tÕ cha ph¸t triÓn, c¸c doanh nghiÖp x©y dùng víi sè lîng lao ®éng Ýt, tr×nh ®é thÊp, trang thiÕt bÞ kü thuËt th« s¬, chñ yÕu x©y dùng thñ c«ng. Ngµy nay víi sè lîng lao ®éng dåi dµo , tr×nh ®é tay nghÒ cao, trang thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i, sö dông c¸c ph¬ng ph¸p thi c«ng tiªn tiÕn, ¸p dông c¸c thµnh tùu khoa häc vµo x©y dùng c¸c c«ng tr×nh. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ, do vËy hÇu nh c¸c doanh nghiÖp x©y dùng hiÖn nay ®ñ søc ®¶m nhËn thi c«ng nh÷ng c«ng tr×nh cã quy m« lín vµ kü thuËt phøc t¹p trong vµ ngoµi níc. VÒ mÆt tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt, c¸c doanh nghiÖp x©y dùng ngµy cµng thay ®æi ®Ó phï hîp víi nhu cÇu cña x· héi. Tõ nh÷ng doanh nghiÖp nhá, ph©n t¸n, ho¹t ®éng trong ph¹m vi hÑp, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh thÊp, ®Õn nay ®· h×nh thµnh nh÷ng Tæng c«ng ty, c¸c TËp ®oµn x©y dùng cã tÝnh toµn quèc vµ xuyªn quèc gia . Sù ph¸t triÓn cña c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp x©y dùng phô thuéc vµo tõng quèc gia , ë c¸c níc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nh Mü , Anh , Ph¸p…chñ yÕu lµ c¸c doanh nghiÖp x©y dùng võa vµ nhá ph¸t triÓn . Sù c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp nµy t¬ng ®èi gay g¾t dÉn tíi cã sù chuyªn m«n ho¸ theo ngµnh x©y dùng . C«ng nghÖ x©y dùng thÕ giíi hiÖn nay thêng tËp trung vµo x©y dùng nhµ cao tÇng , x©y dùng ®êng hÇm vµ ngoµi biÓn víi c¸c kho¶n chi phÝ ®Çu t nghiªn cøu t¬ng ®èi lín ë c¸c níc ®· vµ ®ang ph¸t triÓn. Ngµnh x©y dùng ë bÇt kú mét quèc gia nµo còng gi÷ mét vai trß quan träng trong viÖc nép thuÕ cho ng©n s¸ch Nhµ níc , thóc ®Èy sù t¨ng trëng cña nÒn kinh tÕ. Sau ®©y ta sÏ nghiªn cøu vai trß cña ngµnh x©y dùng trong mét sè níc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Lª ThÞ Thuý HËu - KTXD K38TC 4 §Ò tµi: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp x©y dùng B¶ng 1.1 C¸c chØ tiªu chøng tá vai trß quan träng cña ngµnh x©y dùng Tû träng s¶n phÈm XD Tû träng lao ®éng XD trong tæng SPQN trong tæng sè lao ®éng Tªn níc ( tÝnh theo % , 1989 ) ( tÝnh theo % , 1988 ) 1. Céng hoµ §øc. 11 6,6 2. Céng hoµ Ph¸p. 11,4 7,1 3. Anh . 10,1 6,3 4. Hoa kú. 8,7 5,4 5. Canada. 14,9 5,9 6. NhËt. 19,3 9,1 Qua sè liÖu trªn ta thÊy , ngµnh x©y dùng ®· ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo tæng s¶n phÈm quèc d©n cña mçi quèc gia , thóc ®Èy sù t¨ng trëng kinh tÕ cña c¸c níc , khu vùc vµ thÕ giíi. §Æc biÖt ë c¸c níc cã nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn th× ngµnh x©y dùng gãp phÇn gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng , gi¶m bít n¹n thÊt nghiÖp . MÆt kh¸c vèn ®Çu t cho ngµnh x©y dùng thêng chiÕm tû träng cao trong tæng ng©n s¸ch cña mçi quèc gia, do ®ã viÖc tiÕt kiÖm , qu¶n lý tèt c¸c kh©u trong x©y dùng cã ý nghÜa quan träng ®èi víi ng©n s¸ch Nhµ níc. §èi víi ViÖt Nam , Nhµ níc ta thêng quan t©m tíi ngµnh x©y dùng , coi ®©y lµ mét ngµnh c«ng nghiÖp ®Æc biÖt , khi ngµnh x©y dùng ph¸t triÓn lµ tiÒn ®Ò ®Ó c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c ph¸t triÓn theo. ChÝnh v× thÕ vèn ®Çu t cña ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp cho ngµnh x©y dùng ngµy cµng t¨ng ®Ó x©y dùng c¬ së h¹ tÇng kiÕn tróc. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng cña ViÖt Nam hiÖn nay , víi xu thÕ héi nhËp vµ ph¸t triÓn , níc ta ®ang thu hót mét lîng vèn ®Çu t rÊt lín tõ phÝa níc ngoµi. C¸c dù ¸n ®Çu t ®ã ë nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau cña nÒn kinh tÕ : Dù ¸n giao th«ng, ®iÖn , níc, n«ng nghiÖp, y tÕ, gi¸o dôc…TÊt c¶ c¸c dù ¸n nµy ®Òu cã sù tham gia cña c¸c doanh nghiÖp x©y dùng. §iÒu ®ã cµng kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ, vai trß cña doanh nghiÖp x©y dùng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n , nã lµ chç dùa v÷ng ch¾c cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ cña mçi quèc gia. 1.1.3. §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm x©y dùng S¶n phÈm x©y dùng tuy lµ s¶n phÈm c«ng nghiÖp, nhng nã cã ®Æc thï riªng, ®Æc thï ®ã quyÕt ®Þnh tíi qu¸ tr×nh tæ chøc qu¶n lý, ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp. S¶n phÈm x©y dùng mang tÝnh chÊt ®¬n chiÕc, ®èi víi s¶n phÈm x©y dùng thêng ®îc s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng th«ng qua hîp ®ång kinh tÕ gi÷a ngêi mua Lª ThÞ Thuý HËu - KTXD K38TC 5 §Ò tµi: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp x©y dùng vµ ngêi b¸n ®ã lµ nh÷ng c«ng tr×nh kiÕn tróc. Trong khi s¶n phÈm cña nh÷ng ngµnh kh¸c thêng s¶n xuÊt hµng lo¹t, trong ®iÒu kiÖn æn ®inh. S¶n phÈm x©y dùng ®îc ph©n bè ë kh¾p mäi n¬i tuú theo ®Þa ®iÓm yªu cÇu cña ngêi mua do vËy dÉn tíi c¸c chi phÝ còng kh¸c nhau cho cïng mét lo¹i s¶n phÈm. N¬i s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y dùng còng lµ n¬i tiªu thô s¶n phÈm : C¸c c«ng tr×nh x©y dùng ®Òu ®îc s¶n xuÊt , thi c«ng t¹i mét ®Þa ®iÓm n¬i ®ã ®ång thêi g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh tiªu thô vµ thùc hiÖn gi¸ trÞ sö dông. §Þa ®iÓm thi c«ng x©y dùng thêng do chñ ®Çu t quyÕt ®Þnh ®Ó tho¶ m·n c¸c gi¸ trÞ sö dông cña s¶n phÈm. S¶n phÈm x©y dùng chÞu ¶nh hëng cña c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ , x· héi, m«i trêng…cña n¬i tiªu thô. S¶n phÈm x©y dùng bao giê còng g¾n víi ®Þa ®iÓm cña mét ®Þa ph¬ng nhÊt ®Þnh do vËy ph¶i lùa chän c«ng tr×nh phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®Þa lý, khÝ hËu, phong tôc tËp qu¸n, m«i trêng. §Æc ®iÓm nµy chi phèi tíi c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp x©y dùng nh lµ kh¶o s¸t, thiÕt kÕ , thi c«ng. S¶n phÈm x©y dùng thêng kÐo dµi thêi gian s¶n xuÊt, yªu cÇu kü thuËt vµ mü thuËt cao. Thêi gian sö dông s¶n phÈm x©y dùng thêng kÐo dµi, nhiÒu c«ng tr×nh kiÕn tróc cã thÓ tíi hµng tr¨m n¨m hoÆc l©u h¬n n÷a. XuÊt ph¸t tõ môc ®Ých cña c«ng tr×nh x©y dùng kh«ng nh÷ng chØ phôc vô cho môc ®Ých hiÖn t¹i mµ cßn phôc vô cho t¬ng lai. Do vËy khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y dùng chÊt lîng ®îc coi lµ hµng ®Çu. MÆt kh¸c s¶n phÈm x©y dùng cÇn ph¶i cã tÝnh thÈm mü cao , bëi v× s¶n phÈm x©y dùng lµ nh÷ng ng«i nhµ , kh¸ch s¹n, s©n bay…cµng cÇn vÎ ®Ñp bÒ ngoµi ®Ó g©y sù chó ý, thu hót lßng ngêi. TÝnh thÈm mü cña c¸c c«ng tr×nh cßn lµ c¬ së quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ, khoa häc kü thuËt, phong tôc tËp qu¸n cña mét quèc gia. S¶n phÈm x©y dùng thêng cã gi¸ trÞ lín , tèn nhiÒu chi phÝ . Chi phÝ ®Çu t cho mét c«ng tr×nh thêng d¶i ra trong mét thêi gian dµi, cã thÓ do nhiÒu nguån vèn h×nh thµnh. S¶n phÈm tuy ®¬n chiÕc nhng do nhiÒu h¹ng môc c«ng tr×nh hîp thµnh do vËy cã thÓ do nhiÒu bé phËn tiÕn hµnh, do ®ã c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm còng kh¸c biÖt víi c¸c ngµnh kh¸c. 1.2. Tæng quan vÒ kÕ ho¹ch ho¸ 1.2.1 Kh¸i niÖm kÕ ho¹ch ho¸ KÕ ho¹ch ho¸ lµ mét néi dung vµ lµ mét chøc n¨ng quan träng nhÊt cña qu¶n lý. Bëi lÏ, kÕ ho¹ch ho¸ g¾n liÒn víi viÖc lùa chän vµ tiÕn hµnh c¸c ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng trong t¬ng lai cña mét tæ chøc, cña mét doanh nghiÖp. KÕ ho¹ch ho¸ còng lµ viÖc lùa chän ph¬ng ph¸p tiÕp cËn hîp lý c¸c môc tiªu ®Þnh Lª ThÞ Thuý HËu - KTXD K38TC 6 §Ò tµi: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp x©y dùng tríc. KÕ ho¹ch ho¸ lµ c¬ së ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng kiÓm tra, v× kh«ng cã kÕ ho¹ch th× kh«ng thÓ kiÓm tra. V× vËy, mäi c¬ quan qu¶n lý ë c¸c cÊp ®Òu ph¶i lµm tèt c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸. KÕ ho¹ch ho¸ lµ ra quyÕt ®Þnh; nã bao gåm viÖc lùa chän m«t ®êng lèi hµnh ®éng mµ mét c«ng ty hoÆc mét c¬ së nµo ®ã, vµ mäi bé phËn cña nã, sÏ tu©n theo. KÕ ho¹ch ho¸ cã nghÜa lµ x¸c ®Þnh tríc ph¶i lµm g×, lµm nh thÕ nµo, vµ khi nµo vµ ai sÏ lµm. ViÖc lËp kÕ ho¹ch lµ b¾c mét nhÞp cÇu tõ tr¹ng th¸i hiÖn t¹i cña chóng ta tíi chç mµ chóng ta muèn cã trong t¬ng lai. C¸c quyÕt ®Þnh chÝnh trong qu¸ tr×nh x©y dùng kÕ ho¹c lµ:  X¸c ®Þnh c¸c môc tiªu vµ c¸c nhiÖm vô ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®ã  X©y dùng c¸c ph¬ng ¸n ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu vµ nhiÖm vô ®· ®Ò ra.  X¸c ®Þnh c¸c nguån lùc cÇn thiÕt vÒ vËt chÊt, c«ng nghÖ, vèn, lao ®éng….  X¸c ®Þnh c¸c mèc thêi gian b¾t ®Çu vµ hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc, c¸c nhiÖm vô cô thÓ nh»m ®¹t ®îc môc tiªu chung ®· ®Ò ra.  Ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cho c¸c tæ chøc, c¸c tËp thÓ vµ c¸ nh©n. Trong c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung quan liªu bao cÊp tríc ®©y, ngêi ta ®· ®Ò cao qu¸ møc, th©m chÝ ®· tuyÖt ®èi ho¸ kÕ ho¹ch ho¸, xem kÕ ho¹ch ho¸ lµ bao trïm cã tÝnh ph¸p lÖnh b¾t buéc. Ngêi ta tiÕn hµnh kÕ ho¹c ho¸ ¸p ®Æt tõ trªn xuèng díi, nªn kÕ ho¹ch ho¸ mang tÝnh tËp trung quan liªu, kh«ng ¸p ®¸p øng ®îc nh÷ng ®ßi hái cña thÞ trêng. Khi chuyÓn sang c¬ chÕ qu¶n lý míi, l¹i cã nh÷ng ngêi phñ nhËn hoµn toµn vai trß cña kÕ ho¹ch ho¸. NhËn thøc nµy còng kh«ng ®óng. Ngµy nay trong c¬ chÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c tæ chøc cÇn coi träng vai trß cña kÕ ho¹ch ho¸, ®æi míi trong viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch g¾n kÕ ho¹ch víi thÞ trêng. 1.2.2 Nguyªn t¾c lËp kÕ ho¹ch cña c¸c doanh nghiÖp x©y dùng Khi lËp kÕ ho¹ch ë c¸c doanh nghiÖp x©y cÇn vËn dông c¸c nguyªn t¾c sau.  KÕ ho¹ch ph¶i xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu cña thÞ trêng x©y dùng Môc ®Ých cuèi cïng cña doanh nghiÖp x©y dùng lµ cung cÊp s¶n phÈm cho thÞ trêng víi chÊt lîng tèt vµ thu lîi nhuËn. V× vËy nÕu kÕ ho¹ch kh«ng Lª ThÞ Thuý HËu - KTXD K38TC 7 §Ò tµi: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp x©y dùng xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu cña thÞ trêng th× kÕ ho¹ch kh«ng cã tÝnh hiÖn thùc vµ doanh nghiÖp sÏ thua lç.  Khi lËp kÕ ho¹ch ph¶i dùa trªn ®Þnh híng lín cña Nhµ níc vµ phï hîp víi qui ®Þnh cña ph¸p luËt. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng quyÒn chñ ®éng cña doanh nghiÖp ®îc b¶o ®¶m. Tuy nhiªn khi lËp kÕ ho¹ch c¸c doanh nghiÖp x©y dùng (nhÊt lµ doanh nghiÖp nhµ níc) vÉn ph¶i dùa trªn c¸c ®Þnh híng lín cña nhµ níc, v× c¸c ®Þnh híng nµy b¶o ®¶m lîi Ých cho toµn quèc gia vµ céng ®ång, nã ®· ®îc dùa trªn c¸c dù b¸o khoa häc. NÕu doanh nghiÖp biÕt khai th¸c nã sÏ cã thÓ lµm lîi cho b¶n th©n m×nh.  KÕ ho¹ch ph¶i dùa trªn kh¶ n¨ng thùc lùc cña doanh nghiÖp. NÕu kÕ ho¹ch kh«ng tÝnh ®Õn nh©n tè nµy th× tÝnh hiÖn thùc cña nã thÊp.  KÕ ho¹ch ph¶i cã môc tiªu râ rÖt, b¶o ®¶m tÝnh tËp trung døt ®iÓm, tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña ®¬n ®Æt hµng cña c¸c chñ ®Çu t.  KÕ ho¹ch ph¶i ®¶m b¶o tÝnh khoa häc, tÝnh ®ång bé vµ b¶o ®¶m tÝnh chÝnh x¸c cao nhÊt cã thÓ ®îc  KÕ ho¹ch ph¶i linh ho¹t, cã kh¶ n¨ng thÝch øng tèt víi t×nh h×nh thay ®æi cña thÞ trêng.  KÕ ho¹ch ph¶i cè g¾ng b¶o ®¶m tÝnh liªn tôc vµ cã kÕ ho¹ch gèi ®Çu. §iÒu nµy rÊt phô thuéc vµo kh¶ n¨ng tranh thÇu, vµo khèi lîng x©y dùng cña thÞ trêng vµ vµo thêi tiÕt.  Ph¶i phèi hîp tèt gi÷a kÕ ho¹ch theo c«ng tr×nh (hîp ®ång) vµ theo niªn lÞch. §iÒu nµy rÊt quan träng v× kÕ ho¹ch theo niªn lÞch cã liªn quan ®Õn kho¶n chi phÝ bÊt biÕn, mét nh©n tè quan träng b¶o ®¶m cho doanh nghiÖp cã l·i hay bÞ lç.  KÕ ho¹ch ph¶i b¶o ®¶m tÝnh tin cËy, tÝnh tèi u vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ – x· héi. §Æc biÖt ph¶i b¶o ®¶m ®é an toµn vÒ tµi chÝnh thÓ hiÖn ë tÝnh b¶o ®¶m nguån vèn, b¶o ®¶m kh¶ n¨ng tr¶ nî, kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ tèi thiÓu ph¶i b¶o ®¶m doanh thu hoµ vèn. 1.2.3. Ph©n lo¹i kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh x©y dùng 1.2.3.1 Ph©n lo¹i theo thêi gian thùc hiÖn kÕ ho¹ch Theo tiªu chuÈn nµy thêng ®îc ph©n thµnh kÕ ho¹ch dµi h¹n, trung h¹n, ng¾n h¹n (kÕ ho¹ch hµng n¨m) vµ kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp (kÕ ho¹ch hµng ngµy vµ Lª ThÞ Thuý HËu - KTXD K38TC 8 §Ò tµi: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp x©y dùng hµng th¸ng). KÕ ho¹ch dµi h¹n thêng lµ kÕ ho¹ch cã tÝnh chiÕn lîc. Trong ngµnh x©y dùng kÕ ho¹ch x©y dùng mét c«ng tr×nh cã thÓ kÐo dµi nhiÒu n¨m. 1.2.3.2 Ph©n lo¹i theo néi dung c«ng viÖc s¶n xuÊt – kinh doanh Theo tiªu chuÈn nµy thêng ph©n ra c¸c kÕ ho¹ch nh: Ch¬ng tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y dùng (kÕ ho¹ch thi c«ng x©y l¾p), kÕ ho¹ch cung øng vËt t, kÕ ho¹ch lao ®éng, kÕ ho¹ch tµi vô, kÕ ho¹ch t×m kiÕm hîp ®ång… Lª ThÞ Thuý HËu - KTXD K38TC 9 §Ò tµi: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp x©y dùng 1.2.3.3 Ph©n lo¹i theo nguån vèn x©y dùng c«ng tr×nh Theo tiªu chuÈn nµy thêng ph©n ra c¸c lo¹i kÕ ho¹ch do: nguån vèn tõ ng©n s¸ch Nhµ níc, nguån vèn tõ c¸c chñ ®Çu t (tøc lµ tõ vèn cña c¸c doanh nghiÖp) tõ mäi thµnh phÇn kinh tÕ, tõ nh©n d©n (nhÊt lµ x©y dùng nhµ ë) Trong hîp t¸c quèc tÕ cßn ph©n thµnh vèn níc ngoµi cho vay (ODA), vèn ®Çu t trùc tiÕp cña níc ngoµi (FDI) vµ vèn ®Çu t cña c¸c c¬ së h¹ tÇng theo kiÓu chñ ®Çu t níc ngoµi ®øng ra x©y dùng vµ kinh doanh, sau ®ã chuyÓn giao cho níc chñ nhµ (ký hiÖu lµ BOT) 1.2.3.4 Ph©n lo¹i theo ®èi tîng kÕ ho¹ch Theo tiªu chuÈn nµy ta ph©n ra kÕ ho¹ch theo niªn lÞch vµ kÕ ho¹ch theo c«ng tr×nh x©y dùng (tøc lµ theo hîp ®ång víi c¸c chñ ®Çu t) 1.2.4 Néi dung cña kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh x©y dùng Néi dung cña kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh x©y dùng thêng gåm c¸c bé phËn sau: 1.2.4.1. KÕ ho¹ch t×m kiÕm hîp ®ång x©y dùng, tranh thÇu vµ marketing §©y lµ bé phËn kÕ ho¹ch rÊt quan träng v× tÊt c¶ sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp x©y dùng ®Òu phô thuéc vµo kh¶ n¨ng th¾ng thÇu vµ t×m ®îc hîp ®ång x©y dùng. Trong phÇn nµy kÕ hoÆch nghiªn cøu nhu cÇu cña thÞ trêng x©y dùng cÇn ®îc chó ý ®Æc biÖt 1.2.4.2 KÕ ho¹ch thùc hiÖn x©y dùng theo tõng hîp ®ång ë kÕ ho¹ch nµy ph¶i x¸c ®Þnh ®îc tiÕn ®é thi c«ng, khèi lîng c«ng viÖc ph¶i thùc hiÖn cho tõng giai ®o¹n, nhu cÇu vËt t, xe m¸y nh©n lùc vµ vèn cho tõng giai ®o¹n vµ chØ tiªu hiÖu qu¶ tµi chÝnh cho toµn bé c«ng tr×nh 1.2.4.3 KÕ ho¹ch n¨m Trong kÕ ho¹ch n¨m thêng bao gåm c¸c phÇn: a. Ch¬ng tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm (tøc lµ kÕ ho¹ch thi c«ng x©y l¾p) Trong ch¬ng tr×nh s¶n xuÊt ph¶i ghi râ tªn c¸c c«ng viÖc ph¶i thùc hiÖn cho tõng th¸ng, thêi h¹n bµn giao, c¸c c«ng tr×nh chuyÓn tiÕp vµ gèi ®Çu… §©y lµ bé phËn quan träng nhÊt, v× nã lµ xuÊt ph¸t ®iÓm ®Ó tÝnh to¸n c¸c bé phËn kÕ ho¹ch tiÕp theo. b. KÕ ho¹ch cung øng vËt t Trong nµy ph¶i chØ râ chñng lo¹i vËt t, nguån vËt t, nhu cÇu vÒ sè lîng vµ yªu cÇu vÒ chÊt lîng, tiÕn ®é cung cÊp, ph¬ng tiÖn vËn t¶i, kho b·i, dù tr÷ chi phÝ cho mçi ®¬n vÞ vËt t ®îc tÝnh ®Õn ch©n c«ng tr×nh, x¸c ®Þnh lo¹i vËt t tù s¶n xuÊt vµ ®i mua.. Lª ThÞ Thuý HËu - KTXD K38TC 10 §Ò tµi: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp x©y dùng c. KÕ ho¹ch nhu cÇu vµ sö dông xe m¸y thi c«ng Trong nµy ph¶i chØ râ chñng lo¹i xe m¸y, sè lîng xe m¸y, sè ca sö dông, tiÕn ®é sö dông, tiÕn ®é cung cÊp, sè lîng xe m¸y ®i thuª, sè lîng xe m¸y tù cã, chi phÝ di chuyÓn, chi phÝ cho c«ng tr×nh t¹m phôc vô nµy, tæng chi phÝ sö dông m¸y. d. KÕ ho¹ch vÒ nh©n lùc vµ tiÒn l¬ng Trong nµy ph¶i gåm c¸c chØ tiªu nh sè lîng nh©n lùc, tr×nh ®é nghÒ, ph©n c«ng sö dông tiÕn ®é sö dông, tæng nhu cÇu vÒ tiÒn l¬ng vµ phô cÊp l¬ng, n¨ng suÊt lao ®éng, nguån bæ sung, kÕ ho¹ch båi dìng c¸n bé… e. KÕ ho¹ch tµi chÝnh Trong nµy bao gåm c¸c bé phËn kÕ ho¹ch nh kÕ ho¹ch vÒ vèn, kÕ ho¹ch chi phÝ s¶n xuÊt, kÕ ho¹ch h¹ gi¸ thµnh, lîi nhuËn vµ sö dông lîi nhuËn, kÕ ho¹ch trÝch nép ng©n s¸ch nhµ níc… f. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt phô vµ c¸c dÞch vô kh¸c g. KÕ ho¹ch ®Çu t Trong nµy gåm cã kÕ ho¹ch mua s¾m thiÕt bÞ x©y dùng, x©y dùng c¸c xëng s¶n xuÊt phô vµ c¸c dù ¸n ®Çu t kh¸c cã liªn quan ®Õn viÖc ph¸t triÓn doanh nghiÖp x©y dùng. h. KÕ ho¹ch nghiªn cøu vµ ¸p dông kü thuËt míi Trong nµy chØ râ c¸c lo¹i kü thuËt míi cÇn ph¸t triÓn, chi phÝ cho ph¸t triÓn, khèi lîng vµ hiÖu qu¶ do ¸p dông kü thuËt míi cho x©y dùng. i. KÕ ho¹ch x· héi Trong nµy bao gåm c¸c kÕ ho¹ch ch¨m lo ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp, kÕ ho¹ch cho c¸c nghÜa vô x· héi… 1.2.5. ý nghÜa vµ vai trß cña kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ XHCN, c¸c tæ chøc x©y l¾p ®Òu ph¶i ho¹t ®éng theo mét kÕ ho¹ch nhÊt ®Þnh KÕ ho¹ch cña c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p (Doanh nghiÖp , C«ng ty, Liªn hiÖp, Tæng c«ng ty v.v...) ®îc lËp nªn nh»m môc tiªu sö dông mét c¸ch hîp lý nhÊt toµn bé gi¸ trÞ tµi s¶n mµ Nhµ níc giao cho doanh nghiÖp trùc tiÕp qu¶n lý ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt lîng s¶n phÈm vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi, t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm hµng ho¸ vµ dÞch vô cÇn thiÕt cho x· héi, t¹o nguån thu ngµy cµng lín cho ng©n s¸ch quèc gia vµ c¶i thiÖn tõng bíc ®êi sèng c«ng nh©n viªn chøc. Trong ph¹m vi cña x· héi Lª ThÞ Thuý HËu - KTXD K38TC 11 §Ò tµi: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp x©y dùng giao th«ng c¸c môc tiªu Êy ph¶i thÓ hiÖn cô thÓ ë khèi lîng lín c¸c c«ng tr×nh cÇu ®êng ®· x©y dùng xong víi chÊt lîng cao thÝch øng víi yªu cÇu vËn chuyÓn hµng ho¸ vµ kh¸ch hµng, ë hiÖu qu¶ cña s¶n xuÊt x©y l¾p vµ hiÖu qu¶ cña nÒn s¶n xuÊt x· héi do c¸c c«ng tr×nh giao th«ng mang l¹i, phôc vô tèt nhÊt cho giao lu kinh tÕ cña ®Êt níc Theo nh÷ng môc tiªu Êy, kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp kh«ng ®¬n thuÇn lµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. Nã còng kh«ng chØ lµ kÕ ho¹ch kinh doanh thuÇn tuý, cµng kh«ng ph¶i chØ lµ c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt ®¬n thuÇn hoÆc mét vµi biÖn ph¸p x· héi riªng rÏ. KÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp ph¶i lµ kÕ ho¹ch tæng hîp cña nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ, kü thuËt, tµi chÝnh, x· héi... KÕ ho¹ch s¶n xuÊt tríc hÕt ph¶i ®îc b¶o ®¶m b»ng kÕ ho¹ch gi¶i quyÕt c¸c biÖn ph¸p kü thuËt nh kÕ ho¹ch khoa häc kü thuËt, kÕ ho¹ch c¬ giíi ho¸, kÕ ho¹ch ®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt lîng c«ng tr×nh, kÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi dìng c«ng nh©n v.v... ë gãc ®é nµy kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp mang néi dung lµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt - kü thuËt. S¶n xuÊt vµ kü thuËt ph¶i ®îc b¶o ®¶m b»ng kÕ tµi chÝnh . Doanh nghiÖp kh«ng chØ lËp kÕ ho¹ch hiÖn vËt mµ cßn cã kÕ ho¹ch gi¸ trÞ. C©n ®èi gi÷a kÕ ho¹ch hiÖn vËt vµ kÕ ho¹ch gi¸ trÞ lµ mét ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt kinh doanh ®îc tiÕn hµnh b×nh thêng. Muèn vËy doanh nghiÖp ph¶i cã c¸c kÕ ho¹ch t¬ng øng vÒ sö dông vèn cè ®Þnh, kÕ ho¹ch t¨ng nhanh vßng quay cña vèn lu ®éng, kÕ ho¹ch gi¸ thµnh, lîi nhuËn, tÝn dông ng©n hµng v.v... ë ®©y kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp cã néi dung míi lµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt - kü thuËt - tµi chÝnh. KÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp kh«ng chØ dõng l¹i ë c¸c néi dung trªn. Kinh tÕ bao giê còng g¾n liÒn víi nh÷ng vÊn ®Ò x· héi. Trong kinh doanh hiÖn ®¹i, sù thµnh b¹i cña c¸c doanh nghiÖp lín, nhá nhiÒu khi l¹i do c¸ch gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi quyÕt ®Þnh. Do vËy mçi doanh nghiÖp ph¶i ®a vµo kÕ ho¹ch nh÷ng vÊn ®Ò x· héi ®Ó ®ång bé gi¶i quyÕt. Nh÷ng vÊn ®Ò vÒ t¨ng thu nhËp thùc tÕ, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña ngêi lao ®éng, t¨ng phóc lîi c«ng céng vÒ nhµ ë, y tÕ, dÞch vô ¨n uèng v.v... ®Òu lµ nh÷ng vÊn ®Ò träng yÕu trong kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp . Tãm l¹i dï cho lóc nµy lóc kh¸c cã nh÷ng thay ®æi vÒ c¬ chÕ, vÒ ph¬ng ph¸p, nhng néi dung cèt lâi cña kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp bao giê còng bao gåm c¸c vÊn ®Ò vÒ s¶n xuÊt, kü thuËt, tµi chÝnh vµ x· héi Lª ThÞ Thuý HËu - KTXD K38TC 12 §Ò tµi: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp x©y dùng Trong ®iÒu kiÖn c¬ chÕ míi, mçi doanh nghiÖp ®Òu cã quyÒn tù chñ trong viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch dµi h¹n, kÕ ho¹ch trung h¹n, kÕ ho¹ch ng¾n h¹n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh Qu¸n triÖt c¸c môc tiªu cña kÕ ho¹ch, qu¸n triÖt néi dung tæng hîp cña kÕ ho¹ch, hµng n¨m c¸c doanh nghiÖp x©y dùng giao th«ng ®Òu x©y dùng kÕ ho¹ch cña m×nh víi nhiÒu néi dung, nhiÒu tÇng nÊc, nhng l¹i hoµ hîp vµ thèng nhÊt víi nhau D¹ng chung nhÊt, kÕ ho¹ch hµng n¨m cña doanh nghiÖp bao gåm c¸c bé phËn g¾n bã chÆt chÏ víi nhau sau ®©y: - KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm - KÕ ho¹ch vËt t - kü thuËt - KÕ ho¹ch lao ®éng vµ tiÒn l¬ng - KÕ ho¹ch ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n - KÕ ho¹ch nghiªn cøu øng dông vµ øng dông tiÕn bé kü thuËt - KÕ ho¹ch tiÕt kiÖm vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm - KÕ ho¹ch lîi nhuËn, tµi chÝnh vµ tÝn dông - KÕ ho¹ch ®êi sèng, v¨n ho¸, x· héi Trong hÖ thèng c¸c kÕ ho¹ch kÓ trªn, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm lµ kÕ ho¹ch khëi ®Çu, lµ c¬ së cña mäi kÕ ho¹ch kh¸c cña doanh nghiÖp. Nã ph¶n ¸nh toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tõ mäi nguån c©n ®èi vËt t, tiÒn vèn do doanh nghiÖp huy ®éng ®îc vµ toµn bé ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm, bµn giao c«ng tr×nh cho tÊt c¶ c¸c kh¸ch hµng, c¸c chñ ®Çu t cña doanh nghiÖp kÓ c¶ xuÊt khÈu còng nh c¸c ho¹t ®éng b¶o hµnh, dÞch vô kü thuËt, b¸n s¶n phÈm mÉu v.v... Mäi kÕ ho¹ch ®Òu ®îc x©y dùng vµ thùc hiÖn trong khu«n khæ cña mét giíi h¹n thêi gian nhÊt ®Þnh. Trªn gãc ®é nµy kh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm biÓu thÞ nhiÖm vô vµ ch¬ng tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp x©y dùng giao th«ng trong mét kú kÕ ho¹ch lµ mét n¨m. Nã võa lµ môc tiªu phÊn ®Êu võa lµ ph¬ng tiÖn ®Ó ®¹t tíi môc tiªu. Trªn ph¬ng diÖn qu¶n lý: kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm lµ tiªu ®iÓm ph¶n ¸nh tËp trung c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ - s¶n xuÊt gi÷a c¸c ph©n hÖ trong x· héi vµ gi÷a x· héi víi c¸c ph¸p nh©n hÖ thèng ngoµi doanh nghiÖp. TÊt c¶ c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ, tµi chÝnh, lao ®éng, tæ chøc v.v... ®Òu ®îc b¾t nguån tõ kÕ ho¹ch nµy Lª ThÞ Thuý HËu - KTXD K38TC 13 §Ò tµi: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp x©y dùng Quan hÖ gi÷a kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm víi c¸c kÕ ho¹ch kh¸c cña doanh nghiÖp Tèc ®é vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt x©y l¾p: - §Þnh híng, cs lín cña Nhµ níc - Nhu cÇu thÞ trêng - ChiÕn lîc kinh doanh - TiÕn bé kü thuËt KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm N¨ng lùc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp Tiªu chuÈn, ®Þnh møc, quy chÕ KÕ ho¹ch khoa häc kü thuËt ThÞ trêng xuÊt, nhËp §Çu t c¬ b¶n VËt t kü thuËt S¶n xuÊt phô vµ phô trî KÝch thÝch kinh tÕ ChÝnh s¸ch x· héi Lao ®éng - tiÒn l¬ng x· héi Tµi chÝnh, tÝn dông ng©n hµng ë gãc ®é kh¸c cÇn kh¼ng ®Þnh r»ng: trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ viÖc ho¹ch ®Þnh Chi ®îcphÝkÕSX, ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cho tõng n¨m chøng tá gi¸ thµnh, lîi nhuËn doanh nghiÖp cã uy tÝn víi kh¸ch hµng vµ ®ã lµ mét sù ®¶m b¶o cho viÖc tån t¹i vµ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp . §iÒu ®ã còng kh¼ng ®Þnh vai trß lín lao cña lo¹i kÕ ho¹ch nµy trong s¶n xuÊt - kinh doanh cña doanh nghiÖp 1.2.6. Ph¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm 1.2.6.1. Nh÷ng c¨n cø ®Ó lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp x©y l¾p Khi x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm, doanh nghiÖp cÇn ®a vµo c¸c c¨n cø sau : a. NhiÖm vô kÕ ho¹ch Nhµ níc giao Lª ThÞ Thuý HËu - KTXD K38TC 14 §Ò tµi: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp x©y dùng C¸c c«ng tr×nh giao th«ng thuéc vÒ hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, Nhµ níc lµ ngêi thay mÆt x· héi ®Çu t x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nµy. KÕ ho¹ch mµ Nhµ níc giao cho doanh nghiÖp (díi h×nh thøc chØ tiªu ph¸p lÖnh trùc tiÕp hoÆc cho dù thÇu) ph¶i ®îc coi lµ c¬ së ®Çu tiªn cña kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp. Ngîc l¹i ®èi víi c¸c doanh nghiÖp x©y dùng giao thong th× viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô x©y dùng c¸c c«ng tr×nh do Nhµ níc giao lµ nguån sèng chÝnh cña doanh nghiÖp . Do vËy, u tiªn sè mét trong c©n ®èi kÕ ho¹ch hoÆc ch¬ng tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ph¶i giµnh cho c¸c c«ng tr×nh trong kÕ ho¹ch Nhµ níc. §i ®«i víi nhiÖm vô kÕ ho¹ch mµ Nhµ níc giao cho doanh nghiÖp , c¸c chñ tr¬ng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña §¶ng, c¸c chÝnh s¸ch, c¸c ph¬ng ¸n quy ho¹ch cña ngµnh, nh÷ng th«ng tin, híng dÉn cña c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn trùc tiÕp v.v... ®Òu lµ nh÷ng c¨n cø quan träng ®Ó lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt b. Nhu cÇu thÞ trêng NÕu nh kÕ ho¹ch kinh tÕ quèc d©n lµ kÕ ho¹ch ®Þnh híng, kÕ ho¹ch chØ ®¹o do Nhµ níc x©y dùng thi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt - tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp x©y l¾p lµ kÕ ho¹ch kinh doanh, kÕ ho¹ch lµm ¨n - do vËy kÕ ho¹ch s¶n xuÊt tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp x©y l¾p ph¶i b¸m s¸t nhu cÇu cña x· héi vÒ lo¹i c«ng tr×nh mµ doanh nghiÖp cã thÓ thùc hiÖn ®îc. Nãi c¸c kh¸c kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp ph¶i g¾n víi thÞ trêng, ph¶i coi thÞ trêng lµ ®èi tîng, lµ c¨n cø cña m×nh. Còng trªn yªu cÇu nµy tÝnh nh¹y bÐn, tÝnh thÝch øng cña kÕ ho¹ch ph¶i thÓ hiÖn ë chç nã ®îc x©y dùng trªn c¬ së c¸i mµ doanh nghiÖp cã thÓ lµm ®îc. §»ng sau nh÷ng s«i ®éng vµ ®a d¹ng cña thÞ trêng lu«n tiÒm Èn nh÷ng c¸i tÜnh h¬n, cô thÓ h¬n cña nã, ®ã lµ kh¶ n¨ng ký kÕt c¸c hîp ®ång ®Ó tho¶ m·n c¸c nhu cÇu x©y dùng, ë ®©y hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt ®îc chÝnh lµ hiÖn th©n cña nhu cÇu thÞ trêng vµ ph¶i ®îc coi lµ c¨n cø, lµ xuÊt ph¸t ®iÓm cña kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp ph¶i ®îc hiÖn thùc ho¸, ®îc b¶o ®¶m b»ng cam kÕt cña kh¸ch hµng th«ng qua hîp ®ång. Nã lµ c«ng cô ph¸p lý rµng buéc c¸c chñ kinh doanh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch c. ChiÕn lîc kinh doanh Trong ®iÒu kiÖn c¬ chÕ kinh tÕ míi, mçi doanh nghiÖp x©y l¾p ®Òu cã quyÒn tù chñ trong x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch cña m×nh. Ngµy nay kh«ng chØ Nhµ níc míi cã chiÕn lîc. B¶n th©n mçi doanh nghiÖp còng cÇn cã chiÕn lîc kinh doanh cña m×nh. ChiÕn lîc kinh doanh lµ ®Þnh híng lµm ¨n l©u dµi, lµ c¬ së ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, kh¾c phôc nh÷ng mÊt c©n ®èi lín, hao lôt. ChÝnh Lª ThÞ Thuý HËu - KTXD K38TC 15 §Ò tµi: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp x©y dùng ë chiÕn lîc kinh doanh mµ doanh nghiÖp t×m thÊy lêi gi¶i cho c©u hái môc tiªu l©u dµi cña doanh nghiÖp lµ g×? Doanh nghiÖp sÏ lµm g×, quy m« doanh nghiÖp ®Õn ®©u? Nh÷ng ®¶m b¶o cho thùc hiÖn môc tiªu, nh÷ng ph¬ng tiÖn ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu lµ g×. ChiÕn lîc kinh doanh ph¶i lµ c¨n cø, lµ ®Þnh híng cho viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt hµng n¨m d. N¨ng lùc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp Mçi doanh nghiÖp ®Òu ®îc trang bÞ mét lùc lîng lao ®éng cã tay nghÒ cïng nhiÒu m¸y thi c«ng vµ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ kh¸c ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô x©y l¾p cña m×nh. Lùc lîng Êy víi mét quy tr×nh thi c«ng khoa häc, víi tr×nh ®é tæ chøc s¶n xuÊt tiªn tiÕn sÏ s¶n xuÊt ra mét khèi lîng s¶n phÈm (hoÆc gi¸ trÞ s¶n phÈm) lín nhÊt trong mét n¨m. §ã chÝnh lµ n¨ng lùc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp (øng víi mét c¬ cÊu c«ng t¸c x©y l¾p nhÊt ®Þnh). KÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp ph¶i ®îc x©y dùng trªn c¬ së n¨ng lùc s¶n xuÊt cña m×nh. N¨ng lùc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp kh«ng ph¶i lµ cè ®Þnh. Nã lu«n biÕn ®éng tõng n¨m cïng víi qu¸ tr×nh khai th¸c m¸y mãc - thiÕt bÞ hiÖn cã, cïng víi qu¸ tr×nh ®æi míi vµ hiÖn ®¹i ho¸ m¸y mãc thiÕt bÞ, cïng víi qu¸ tr×nh biÕn ®é lao ®éng kü thuËt trong doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy kÕ ho¹ch s¶n xuÊt hµng n¨m ph¶i ®îc c©n ®èi víi n¨ng lùc s¶n xuÊt hiÖn cã l÷ hµnh, m¸y mãc thiÕt bÞ tiÒn vèn cña tõng n¨m t¬ng øng vµ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn NLSX cña doanh nghiÖp trong kú kÕ ho¹ch e. C¸c c¨n cø kh¸c Cïng víi nh÷ng c¨n cø chñ yÕu trªn ®©y, trong khi lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, cßn ph¶i dùa vµo kÕt qu¶ vµ kinh nghiÖm s¶n xuÊt cña n¨m tríc, dùa vµo c¸c tiªu chuÈn, c¸c ®Þnh møc cña Nhµ níc, dùa vµo c¸c hå s¬ thiÕt kÕ Dù to¸n cña tõng c«ng tr×nh ®Ó tÝnh to¸n Khi dùa vµo kÕt qu¶ s¶n xuÊt vµ kinh nghiÖm cña n¨m tríc cÇn ®Æc biÖt chó ý tíi khèi lîng dë dang tõ n¨m tríc chuyÓn sang. Khèi lîng nµy b»ng lîng chªnh lÖch gi÷a tæng gi¸ trÞ dù to¸n víi tæng gi¸ trÞ ®· thùc hiÖn §èi víi c¸c c«ng tr×nh khëi c«ng míi vµ khèi lîng thi c«ng lín ph¶i thi c«ng trong nhiÒu n¨m th× viÖc lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ph¶i c¨n cø vµo kÕ ho¹ch dµi h¹n cña doanh nghiÖp, thêi h¹n huy ®éng c¸c h¹ng môc vµ sö dông, thêi h¹n x©y dùng khèng chÕ hoÆc ®Þnh møc % khèi lîng c«ng t¸c gèi ®Çu cña tõng lo¹i c«ng tr×nh mµ tÝnh ra ®îc khèi lîng c«ng t¸c gèi ®Çu n¨m kÕ ho¹ch 1.2.6.2. NhiÖm vô vµ nguyªn t¾c lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm Lª ThÞ Thuý HËu - KTXD K38TC 16 §Ò tµi: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp x©y dùng NhiÖm vô chung cña kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm lµ: a. §¶m b¶o tho¶ m·n nhu cÇu cña x· héi thÓ hiÖn trong nhiÖm vô Nhµ níc giao vµ c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt b. Khai th¸c triÖt ®Ó mäi nguån tiÒm n¨ng cña b¶n th©n doanh nghiÖp vµ c¸c nguån tiÒm n¨ng do liªn doanh liªn kÕt mang l¹i ®Ó mét mÆt tho¶ m·n nhu cÇu x· héi mÆt kh¸c dÇn dÇn më réng quy m« kinh doanh theo ®óng chiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp c. §¶m b¶o thu ®îc lîi nhuËn, t»ng bíc t¨ng tÝch luü cho doanh nghiÖp NhiÖm vô cô thÓ cña kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm hµng n¨m cña doanh nghiÖp x©y dùng giao th«ng lµ: - X¸c ®Þnh danh môc c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh sÏ thi c«ng, danh môc c¸c c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh cÇn hoµn thµnh bµn giao trong n¨m kÕ ho¹ch - X¸c ®Þnh khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p vµ g¸i trÞ s¶n lîng x©y l¾p sÏ thùc hiÖn vµ sÏ hoµn thµnh bµn giao - C©n ®èi c¸c nguån tµi nguyªn, bè trÝ hîp lý lùc lîng x©y l¾p nh»m tËp trung thi c«ng døt ®iÓm, ®a nhanh c«ng tr×nh vµo khai th¸c, thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ vµ môc tiªu x· héi trong s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp (thÓ hiÖn c¸c chØ tiªu tæng hîp vÒ lao ®éng, vËt t, tiÒn vèn, lîi nhuËn v.v.. ®Þnh híng cho c¸c kÕ ho¹ch kh¸c trong kÕ ho¹ch toµn diÖn cña doanh nghiÖp). Ngoµi nh÷ng nhiÖm vô kÓ trªn, trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm, doanh nghiÖp cÇn ®ång thêi tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc sau: - Nghiªn cøu c¸c ®Þnh híng lín, c¸c cs lín cña Nhµ níc trong tõng kú kÕ ho¹ch, lµm cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh cña doanh nghiÖp b¸m s¸t kÕ ho¹ch chung cña Nhµ níc, cña ngµnh, phï hîp víi ph¸p luËt hiÖn hµnh - Thùc hiÖn tiÕp cËn thÞ trêng, thêng xuyªn n¾m ch¾c quy luËt cung cÇu, ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng nhu cÇu x· héi ®Ó ho¹ch ®Þnh vµ ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch cho s¸t thùc tiÔn - N¾m ch¾c vµ ®Þnh kú x¸c ®Þnh l¹i n¨ng lùc hiÖn cã cña doanh nghiÖp ®Ó lËp vµ ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch, ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶ cña s¶n xuÊt - kinh doanh - N¾m b¾t kÞp thêi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp kh¸c cã liªn quan ®Ó rót kinh nghiÖm vµ ®Ò ra kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cã kh¶ n¨ng c«ng tr×nh h¬n vµ cã hiÖu qu¶ h¬n Nh÷ng c«ng viÖc nµy thuéc nhiÖm vô cña c¬ quan kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp. Lª ThÞ Thuý HËu - KTXD K38TC 17 §Ò tµi: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp x©y dùng Trong qu¸ tr×nh lËp vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch, doanh nghiÖp ph¶i tu©n theo c¸c nguyªn t¾c chung cña kÕ ho¹ch ho¸ nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ kÕ ho¹ch ho¸ x©y dùng c¬ b¶n ®· tr×nh bµy ë phÇn tríc. §ång thêi tuú ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng doanh nghiÖp c«ng t¸c kÕ ho¹ch ph¶i qu¸n triÖt nh÷ng ®iÒu cã tÝnh nguyªn t¾c sau ®©y: - TËp trung døt ®iÓm tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, kh«ng ph©n t¸n lùc l¬ng - §¶m b¶o, c©n ®èi gi÷a n¨ng lùc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp (cã xÐt ®Õn liªn doanh liªn kÕt) víi nhiÖm vô s¶n xuÊt - §¶m b¶o tÝnh hµi hoµ ¨n khíp gi÷a c¸c bé phËn, c¸c kh©u trong doanh nghiÖp ; gi÷a s¶n xuÊt chÝnh vµ s¶n xuÊt phô, gi÷a doanh nghiÖp vµ ®éi, gi÷a kh©u chÝnh vµ kh©u phô v.v.. - KÕ ho¹ch ph¶i ®îc x©y dùng theo nguyªn t¾c nhiÒu ph¬ng ¸n, ®¶m b¶o tÝnh thÝch øng cao cña kÕ ho¹ch - Coi träng c¸c quan hÖ phèi hîp víi chñ ®Çu t ngay tõ khi c«ng tr×nh míi dîc duyÖt luËn chøng kinh tÕ kü thuËt. Duy tr× tèt c¸c quan hÖ ngang víi c¸c tæ chøc x©y dùng kh¸c còng tham gia x©y dùng c«ng tr×nh - §¶m b¶o khèi lîng c«ng t¸c gèi ®Çu cuèi kú kÕ ho¹ch 1.2.6.3. C¸c chØ tiªu chñ yÕu cña kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ChØ tiªu kÕ ho¹ch lµ mét kh¸i niÖm réng vµ kh¶ biÕn. Tuú theo nhu cÇu vµ c¬ chÕ qu¶n lý, sè lîng c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch, tríc hÕt lµ c¸c chØ tiªu ph¸p lÖnh (thÓ hiÖn ë c¸c c«ng tr×nh nhµ níc trùc tiÕp giao hoÆc c¸c c«ng tr×nh nhµ níc mµ c«ng ty th¾ng thÇu), cã thÓ thay ®æi trong mét hoÆc nhiÒu chØ tiªu. ViÖc lùa chän ®óng chØ tiªu ph¸p lÖnh vµ hÖ thèng c¸c chØ tiªu tÝnh to¸n sÏ cã t¸c ®éng trùc tiÕp tíi quyÒn tù chñ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ cã ¶nh hëng lín tíi viÖc ¸p dông nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ trong qu¶n lý. Nãi chung sè lîng chØ tiªu ph¸p lÖnh cµng nhiÒu, cµng chi tiÕt th× quyÒn cña doanh nghiÖp cµng bÞ thu hÑp, tÝnh tËp trung cµng cao Tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc XHCN hÖ thèng c¸c chØ tiªu ph¸p lÖnh ®· cã nh÷ng thay ®æi rÊt lín. HiÖn nay theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ c¸c chÝnh s¸ch ®æi míi kÕ ho¹ch ho¸ vµ h¹ch to¸n kinh doanh XHCN ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, c¸c chØ tiªu ph¸p lÖnh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p chØ gåm tõ 1 ®Õn 3 chØ tiªu sau ®©y: - Danh môc c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao - Gi¸ trÞ s¶n lîng x©y l¾p hoµn thµnh ®îc nghiÖm thu - C¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Lª ThÞ Thuý HËu - KTXD K38TC 18 §Ò tµi: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp x©y dùng Trong ph¹m vi cña kÕ ho¹ch s¶n xuÊt c¸c chØ tiªu chñ yÕu sÏ lµ: * C¸c chØ tiªu vÒ danh môc c«ng tr×nh: - Danh môc c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh chuyÓn tiÕp (gåm chuyÓn tiÕp tõ n¨m cò sang vµ chuyÓn tiÕp tõ kÕ ho¹ch sang n¨m sau). - Danh môc c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh sÏ hoµn thµnh bµn giao trong n¨m kÕ ho¹ch - Danh môc c¸c c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh sÏ hoµn thµnh bµn giao trong n¨m kÕ ho¹ch * C¸c chØ tiªu vÒ khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p tÝnh b»ng hiÖn vËt nh sè kil«met ®êng c¸c lo¹i, sè mÐt cÇu c¸c lo¹i, khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p tõng lo¹i v.v... * N¨ng lùc chñ yÕu sÏ bµn giao trong n¨m * C¸c chØ tiªu vÒ gi¸ trÞ s¶n lîng: - Gi¸ trÞ s¶n lîng x©y l¾p ®· thùc hiÖn - Gi¸ trÞ s¶n lîng x©y l¾p ®· ®îc nghiÖm thu - thanh to¸n - Gi¸ trÞ s¶n lîng c¸c ho¹t ®éng kh¸c - Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng v.v... 1.2.6.4. Néi dung vµ tr×nh tù lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt Theo tr×nh tù x©y dùng c¬ b¶n, viÖc x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh chØ ®îc tiÕn hµnh khi lµm tèt c«ng t¸c chuÈn bÞ x©y dùng. NhiÖm vô s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp chØ cã thÓ ®îc ghi vµo kÕ ho¹ch hµng n¨m khi c¸c c«ng viÖc trªn ®· kÕt thóc hoÆc triÓn väng kÕt thóc Dùa vµo nh÷ng tiÒn ®Ò trªn ®©y, c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp cÇn ®îc tiÕn hµnh theo mét tr×nh tù sau ®©y Bíc 1: c¨n cø vµ nhiÖm vô ®îc giao vµ c¸c hîp ®ång ®· ký kÕt lËp b¶ng danh môc vµ tiÕn ®é thi c«ng c¸c c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh trong n¨m Bµng nµy cÇn ph¶n ¸nh râ tªn c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®· thi c«ng trong n¨m tríc vµ sÏ hoµn thµnh bµn giao trong n¨m kÕ ho¹ch; tªn c«ng tr×nh h¹ng môc c«ng tr×nh khëi c«ng trong n¨m, hoµn thµnh bµn giao trong n¨m; trªn c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh chuyÓn tiÕp sang n¨m kÕ ho¹ch sau. øng víi mçi lo¹i c«ng tr×nh trªn ®©y cÇn Ên ®Þnh râ thêi gian khëi c«ng vµ kÕt thóc D¹ng chung cña b¶ng danh môc nµy cã thÓ m« t¶ nh sau B¶ng danh môc vµ tiÕn ®é thi c«ng c¸c c«ng tr×nh n¨m 200.. Thø tù lo¹i c«ng tr×nh Lª ThÞ Thuý HËu - KTXD K38TC B¶ng sè……. Kú kÕ ho¹ch (theo th¸ng...) 19 §Ò tµi: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp x©y dùng Tªn c«ng tr×nh, h¹ng Kú môc c«ng tr×nh (c¶ lý tríc tr×nh nÕu cã) I- C«ng tr×nh sÏ hoµn thµnh vµ bµn giao trong n¨m kÕ ho¹ch. Trong ®ã a. C«ng tr×nh khëi c«ng tõ n¨m tríc 1C«ng tr×nh A 2C«ng tr×nh B 3H¹ng môc CTC b. C«ng tr×nh khëi c«ng trong n¨m 1C«ng tr×nh D 2C«ng tr×nh E II. C¸c c«ng tr×nh chuyÓn tiÕp sang kú kÕ ho¹ch sau. Trong ®ã: a. Khëi c«ng tõ kú tríc 1C«ng tr×nh F 2C«ng tr×nh H b. Khëi c«ng trong n¨m kÕ ho¹ch 1C«ng tr×nh I 2C«ng tr×nh K Kú sau Ghi chó T6 T7 T10 T7 T9 T5 T10 T8 T3 Bíc 2: trªn c¬ së danh môc c¸c c«ng tr×nh thi c«ng trong n¨m, dùa vµo c¸c hå s¬ thiÕt kÕ - dù to¸n tiÕn hµnh tÝnh khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p ph¶i lµm trong kú kÕ ho¹ch ë ®©y cÇn tÝnh tæng khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p cÇn lµm trong n¨m kÕ ho¹ch, trong ®ã t¸ch riªng phÇn khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p cña c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm, c«ng tr×nh cÇn hoµn thµnh bµn giao trong n¨m D¹ng chung cña b¶ng tÝnh to¸n nµy cã thÓ m« t¶ nh sau B¶ng tÝnh khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p chñ yÕu b»ng hiÖn vËt STT ChØ tiªu 1 2 1 Bª t«ng m¸c... 2 §µo ®¾p ®Êt 3 Cèt thÐp trong bª t«ng §¬n vÞ tÝnh 3 m3 m3 TÊn lîng ¦íc thùc Khèi n¨m kÕ hiÖn kú tríc ho¹ch 4 5 B¶ng sè... Ghi chó 6 Trªn c¬ së khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p chñ yÕu b»ng hiÖn vËt trªn ®©y, dùa vµo b¶ng danh môc c¸c c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh thi c«ng trong n¨m vµ dù to¸n ®îc duyÖt tiÕn hµnh ph©n khai kÕ ho¹ch cho c¸c quý trong n¨m theo mÉu sau: Ph©n khai kÕ ho¹ch cho c¸c quý trong n¨m Sè TT C«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh l- Kinh §¬n vÞ Khèi îng phÝ Quý I KL KP Quý II KL KP §¬n vÞ: 1000® Quý III KL KP Quý IV KL KP Bíc 3: TÝnh to¸n lËp b¶ng n¨ng lùc chñ yÕu bµn giao trong n¨m kü thuËt Lª ThÞ Thuý HËu - KTXD K38TC 20
- Xem thêm -