Tài liệu 167 quản trị bán hàng tại cty muối thanh hoá

  • Số trang: 44 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn V¨n L¬ng më ®Çu NÒn kinh tÕ thÞ trêng ph¸t triÓn m¹nh mÏ, c¹nh tranh gay g¾t ®· g©y kh«ng Ýt khã kh¨n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Mét trong khã kh¨n ®ã lµ ho¹t ®éng b¸n hµng. VËy ®Ó b¸n ®îc hµng c¸c doanh nghiÖp ph¶i c¹nh tranh ®Ó cã thÓ chiÕm lÜnh ®îc thÞ trêng ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Do vËy doanh nghiÖp ph¶i b»ng mäi gi¸ ®Ó ®a s¶n phÈm cña m×nh tíi tay ngêi tiªu dïng.. Trong thêi gian thùc tËp tèt nghiÖp t¹i c«ng ty muèi Thanh Ho¸, t«i ®· ®îc quan s¸t, t×m hiÓu thªm nh÷ng vÊn ®Ò cña thùc tiÔn ho¹t ®éng kinh doanh, ®Æc biÖt lµ nh÷ng khã kh¨n trong ho¹t ®éng b¸n hµng cña C«ng ty trong c¬ chÕ thÞ trêng. Víi mong muèn ®îc ®ãng gãp nh÷ng ý kiÕn, ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p gióp C«ng ty t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n trÞ ho¹t ®éng b¸n hµng ®Ó tõ ®ã cã thÓ cñng cè vµ ph¸t triÓn h¬n n÷a thÞ phÇn cña C«ng ty, em ®· lùa chän ®Ò tµi: “ T¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n trÞ b¸n hµng ë C«ng ty Muèi Thanh Ho¸” ®Ó thùc hiÖn luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. Trong giíi h¹n vÒ ph¹m vi vµ thêi gian nghiªn cøu, chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña em nghiªn cøu mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n sau: -Sù ra ®êi cña,sù thay ®æi cña C«ng ty vµ c¸c ®Æc ®iÓm kinh tÕ chÝnh trÞ ¶nh hëng ®Õn c¸c biÖn ph¸p t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n trÞ b¸n hµng t¹i C«ng ty muèi Thanh Ho¸ - Ph©n tÝch thùc tr¹ng c¸c yÕu tè, c¸c qu¸ tr×nh chi tiÕt cña qu¶n trÞ ho¹t ®éng b¸n hµng. - §Ò xuÊt mét sè quan ®iÓm chñ yÕu nh»m hoµn thiÖn c¸c yÕu tè cña qu¶n trÞ ho¹t ®éng b¸n hµng ë c«ng ty muèi Thanh Ho¸ Néi dung chÝnh cña chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ®îc kÕt cÊu thµnh 3 ch¬ng Ch¬ng 1. Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty muèi Thanh Ho¸ Ch¬ng 2. Ph©n tÝch ho¹t ®éng qu¶n trÞ b¸n hµng Ch¬ng 3. Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n trÞ b¸n hµng - Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy gi¸o híng dÉn Th.s TrÇn Quang Huy, Ban Gi¸m ®èc C«ng ty muèi Thanh Ho¸, Tr¹m trëng tr¹m kinh doanh tiÕp thÞ muèi Thanh Ho¸ t¹i Hµ Néi ®· quan t©m gióp ®ì em thùc hiÖn chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nµy. 1 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn V¨n L¬ng Ch¬ng I Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty Muèi Thanh Ho¸ vµ mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c qu¶n trÞ b¸n hµng cña c«ng ty I. Giíi thiÖu chung. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty muèi Thanh Ho¸ TiÒn th©n cña C«ng ty lµ chi côc c«ng nghiÖp muèi Thanh Hãa, n¨m 1985 chi côc c«ng nghiÖp Thanh Hãa gi¶i thÓ ®Ó thµnh lËp 4 doanh nghiÖp: + C«ng ty Muèi TÜnh Gia + C«ng ty Muèi HËu Léc + XÝ nghiÖp Muèi H¶i Ch©u + XÝ nghiÖp xµ phßng hãa chÊt Vµ mét phßng muèi lµm chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ níc trùc thuéc së thñy s¶n Thanh hãa. §Õn n¨m 1992 UBND tØnh Thanh Hãa cã quyÕt ®Þnh sè 1238/Q§-UBTH ngµy 28/09/1992 s¸t nhËp bèn doanh nghiÖp nãi trªn ®Ó thµnh lËp C«ng ty Muèi Thanh hãa. §Çu n¨m 1994 TØnh Thanh Hãa chuyÓn giao chøc n¨ng c¬ quan chñ qu¶n ®èi víi C«ng ty Muèi Thanh hãa vÒ Tæng C«ng ty Muèi ViÖt Nam. Trô së chÝnh cña C«ng ty Muèi Thanh hãa ®ãng t¹i sè 04 Lª Th¸nh T«ng - phêng §«ng VÖ - Thµnh phè Thanh hãa. C«ng ty Muèi Thanh hãa ®îc thµnh lËp vµo ®óng thêi ®iÓm nÒn kinh tÕ níc ta ®ang chuyÓn m¹nh tõ nÒn kinh tÕ tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc. Do vËy C«ng ty ®· tõng bíc thÝch øng víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng cã sù bao cÊp cña Nhµ níc, buéc C«ng ty ph¶i thùc hiÖn c¬ chÕ h¹ch to¸n kinh tÕ sao cho lÊy doanh thu bï ®¾p chi phÝ mµ vÉn cã l·i. Trong 10 n¨m qua ph¶i ®èi mÆt víi sù c¹nh tranh nghiÖt ng· cña thÞ trêng C«ng ty ®· kh«ng ngõng lín m¹nh vµ tù kh¼ng ®Þnh m×nh vÒ mäi mÆt hoµn thµnh tèt c¸c kÕ ho¹ch cña Nhµ níc giao cho. Trë thµnh con chim ®Çu ®µn cña ngµnh Muèi ViÖt nam. Ngµy nay trong t×nh h×nh míi cïng víi sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt níc C«ng ty ®· chó ý tíi viÖc ®Çu t x©y dùng nhµ xëng, mua s¾m m¸y mãc, thiÕt bÞ x©y dùng l¹i hÖ thèng an toµn lao ®éng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ng¬i lao ®éng nhê ®ã mµ n¨ng suÊt lao ®éng kh«ng ngõng ®îc t¨ng lªn, thu nhËp ®êi 2 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn V¨n L¬ng sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn vµ tõng bíc n©ng cao. Mét ®iÒu quan träng nhÊt ®ã chÝnh lµ s¶n phÈm cña C«ng ty kh«ng nh÷ng ®· ®îc thÞ trêng trong níc mµ c¶ thÞ trêng níc ngoµi chÊp nhËn, tiªu thô nhanh víi s¶n lîng t¨ng trëng kh«ng ngõng. §Ó chøng minh ®iÒu ®ã cã thÓ lÊy mét vµi chØ tiªu so s¸nh gi÷a n¨m 1995 vµ 2003 BiÓu 01 : KÕt qu¶ gi¸ trÞ tæng s¶n lîng vµ s¶n phÈn chñ yÕu ®¹t ®îc cña C«ng ty muèi Thanh Hãa n¨m 1995 vµ n¨m 2003 N¨m 1995 N¨m 2003 Gi¸ trÞ tæng s¶n l- 4.253.700.000® îng (theo gia trÞ cè ®Þnh 1998) S¶n phÈm chñ yÕu: + Muèi ièt 15.500tÊn + MgCo3 100 tÊn Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng S¶n phÈm chñ yÕu: + Muèi tiªu thô néi ®Þa + Muèi s¹ch xuÊt khÈu + MgCo3 7.896.000.000 (theo gia trÞ cè ®Þnh 1998) 24.300 tÊn 1.400 tÊn 250 tÊn n¨m 1995: + Lao ®éng: C¸n bé CNV gåm 183 ngêi (§îc ph©n bæ trong 3 xÝ nghiÖp, 2 tr¹m vµ 4 phßng nghiÖp vô) trong ®ã cã 8 ngêi cã tr×nh ®é §¹i häc vµ Cao ®¼ng. N¨m 2003: + Lao ®éng: c¸n bé CNV gåm 230 ngêi. Trong ®ã cã 22 ngêi cã tr×nh ®é §¹i häc vµ cao ®¼ng. Ta còng cã thÓ lÊy sè liÖu vÒ mét chØ tiªu c¬ b¶n cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®Ó lµm sè liÖu so s¸nh: biÓu 02 : KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty muèi Thanh Hãa qua c¸c n¨m 1995, 2000 vµ 2003 §VT: 1000®ång STT ChØ tiªu N¨m 1995 N¨m 2000 N¨m 2003 1 Doanh thu 13.500.000 18.750.000 24.300.000 2 Lîi nhuËn tríc thuÕ 78.200 364.500 672.800 3 Nép NS 150.000 298.000 425.000 4 Thu nhËp BQ ng420.000 750.000 988.000 êi/th¸ng Nguån: Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n c«ng ty muèi Thanh Ho¸ Ngoµi ra C«ng ty cßn cã mét sè ®Æc ®iÓm næi bËt : - Liªn tôc tõ n¨m 1999 ®Õn 2002 C«ng ty ®îc Bé trëng Bé NN&PTNT tÆng b»ng khen vµ thëng cê thi ®ua. N¨m 2003 tËp thÓ c¸n bé CNV C«ng ty vµ c¸ nh©n Gi¸m ®èc C«ng ty ®· ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ tÆng b»ng khen. 3 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn V¨n L¬ng - C¸c tæ chøc §¶ng, C«ng ®oµn, §oµn thanh niªn C«ng ty liªn tôc nhiÒu n¨m ®îc c«ng nhËn danh hiÖu trong s¹ch v÷ng m¹nh suÊt s¾c. - S¶n phÈm Muèi s¹ch cña C«ng ty ®· ®îc xuÊt khÈu sang c¸c níc: NhËt b¶n, §µi Loan, Hµn Quèc. - §Ó ®¸p øng ®îc nhu cÇu trong níc vµ chiÕn lîc më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm, hiÖn nay C«ng ty cã mét chi nh¸nh kinh doanh tiÕp thÞ t¹i Hµ néi vµ h¬n 100 ®¹i lý ph©n phèi trªn ®Þa bµn 16 tØnh thµnh trong níc. - S¶n phÈm Muèi s¹ch cña C«ng ty n¨m 2003 ®· ®îc tÆng gi¶i thëng chÊt lîng vµng ViÖt nam. N¨m 2004 ®îc tÆng gi¶i thëng s¸ng t¹o khoa häc c«ng nghÖ ViÖt Nam (VIFOTEC). 2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña C«ng ty muèi Thanh Ho¸ C«ng ty Muèi Thanh hãa lµ doanh nghiÖp Nhµ níc, h¹ch to¸n ®éc lËp, cã t c¸ch ph¸p nh©n, trùc thuéc Tæng C«ng ty Muèi - Bé NN&PTNT. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty: Thu mua muèi nguyªn liÖu cho diªm d©n theo tinh thÇn quyÕt ®Þnh sè 80/2002/CP cña ChÝnh phñ, chÕ biÕn muèi c¸c lo¹i phôc vô nhu cÇu tiªu dïng x· héi, cung cÊp muèi cho s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ xuÊt khÈu. Ngoµi ra tËn dông phÕ th¶i cña muèi (níc ãt) s¶n xuÊt hãa chÊt cã nguån gèc tõ níc biÓn nh MgCo3 , cung cÊp cho s¶n xuÊt hãa dîc, c«ng nghiÖp bãng ®Ìn vv... 4 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn V¨n L¬ng 3. Tæ chøc qu¶n trÞ cña C«ng ty Muèi Thanh Ho¸ 3.1. C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty Muèi Thanh Hãa 3.1.1. S¬ ®å bé m¸y qu¶n trÞ cña C«ng ty Muèi Thanh Hãa S¬ ®å bé m¸y qu¶n trÞ cña C«ng ty Muèi Thanh Ho¸ Gi¸m ®èc ®¶ng ñy c«n ®oµn ®oµn thanh niªn phã gi¸m ®èc hµnh chÝnh phã gi¸m ®èc tµi chÝnh phßng tchc XN Muèi Ièt 16 phßng kinh doanh phßng tc - kt xn muèi h¶i ch©u xn muèi b·i ngäc tr¹m KD tiÕp thÞ hµ néi phßng kh-kt xdcb tr¹m h¶i b×nh 3.1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ Víi t c¸ch lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp .C«ng ty Muèi Thanh Hãa tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ theo híng trc tuyÕn ,®øng ®Çu lµ Gi¸m ®èc C«ng ty sau ®ã lµ c¸c lµ c¸c Phã gi¸m ®èc.Ban Gi¸m ®èc l·nh ®¹o vµ chØ ®¹o ®Õn tõng xÝ nghiÖp vµ c¸c tr¹m . Gióp viÖc cho Gi¸m ®èc cã c¸c phßng nghiÖp vô C«ng ty 5 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn V¨n L¬ng - Ban Gi¸m ®èc gåm 3 ®ång chÝ: + Gi¸m ®èc: phô tr¸ch chung , ñy quyÒn tr¸ch nhiÖm cho c¸c phã gi¸m ®èc theo chuyªn m«n, theo dâi c«ng t¸c kü thuËt vµ thÞ trêng vµ trùc tiÕp chØ ®¹o th«ng qua c¸c phßng nghiÖp vô + 1 Phã gi¸m ®èc: phô tr¸ch c«ng t¸c tµi chÝnh C«ng ty + 1 Phã gi¸m ®èc: phô tr¸ch c«ng t¸c tæ chøc hµnh chÝnh c«ng ty * C¸c Phã gi¸m ®èc C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm gióp viÖc cho Gi¸m ®èc , ®ång thêi trùc tiÕp chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ, bé phËn ®îc Gi¸m ®èc ph©n c«ng ñy quyÒn - C¸c phßng ban cã c¸c chøc n¨ng vµ nhiÖm vô sau: ChÊp hµnh vµ kiÓm tra viÖc chÊp hµnh c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch . C¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña nhµ níc, c¸c néi quy, quy chÐ cña c¬ quan vµ chØ thÞ còng nh mÖnh lÖnh c«ng t¸c cña Gi¸m ®èc C«ng ty §Ò xuÊt víi Gi¸m ®èc C«ng ty nh÷ng chñ tr¬ng biÖn ph¸p ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp + Phßng Tæ chøc - Hµnh chÝnh : thùc hiÖn chøc n¨ng c«ng t¸c lao ®éng , tiÒn l¬ng, tæ chøc nh©n sù vµ qu¶n trÞ hµnh chÝnh. Phßng nµy chÞu tr¸ch nhiÖm díi sù chØ ®¹o cña Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch hµnh chÝnh + Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n : chÞu sù qu¶n lý ,chØ ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®ècvµ Phã gi¸m ®èc tµi chÝnh C«ng ty. Cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp th«ng tin t×nh h×nh tµi chÝnh C«ng ty cho Gi¸m ®èc vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña nhµ níc hiÖn hµnh + Phßng kinh doanh: cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô tiªu thô, tiÕp thÞ s¶n phÈm, më réng thÞ trêng vµ kh¸ch hµng. chÞu sù l·nh ®¹o trc tiÕp cña Gi¸m ®èc + Phßng kÕ ho¹ch, kü kü thuËt - x©y dùng c¬ b¶n : cã chøc n¨ng lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh .Ch¨m lo c«ng t¸c kü thuËt, thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ vµ x©y dùng c¬ b¶n 3.2. C¬ cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty muèi Thanh Ho¸ 3.2.1. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt vµ kinh doanh C«ng ty muèi Thanh Hãa hiÖn nay tæ chøc s¶n xuÊt theo xÝ nghiÖp. C«ng ty cã 3 xÝ nghiÖp s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ nguyªn liÖu, 1 tr¹m kinh doanh vµ tiÕp thÞ Hµ Néi vµ 1 tr¹m thu mua nguyªn liÖu - XÝ nghiÖp muèi ièt sè 16 cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô thu mua , s¶n xuÊt muèi cao cÊp, muèi nghiÒn röa vµ hãa chÊt Mgco3 6 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn V¨n L¬ng - XÝ nghiÖp muèi ièt H¶i Ch©u cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô thu mua, s¶n xuÊt muèi ièt nghiÒn röa - XÝ nghiÖp muèi B·i Ngäc cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô thu mua, s¶n xuÊt muèi nguyªn liÖu - Tr¹m kinh doanh tiÕp thÞ Hµ Néi : cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô ph©n phèi vµ tiÕp thÞ s¶n phÈm, më réng thÞ trßng, x©y dùng c¸c ®¹i lý b¸n hµng , qu¶n b¸ th¬ng hiÖu vµ giíi thiÖu s¶n cña C«ng ty - Tr¹m muèi H¶i B×nh: cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô thu mua muèi nguyªn liÖu. 3.2.2. §Æc ®iÓm c¬ cÊu s¶n xuÊt S¶n phÈm s¶n xuÊt chñ yÕu t¹i C«ng ty muèi Thanh Ho¸ lµ: - Muèi Ièt - Muèi cao cÊp - Muèi hÇm nghiÒn - Muèi tinh nÊu - Muèi h¹t s¹ch Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm t¹i C«ng ty lµ qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt kiÓu liªn tôc, s¶n phÈm qua c¸c giai ®o¹n chÕ biÕn, song do ®Æc ®iÓm chu kú s¶n xuÊt s¶n phÈm qu¸ ng¾n, do vËy viÖc tiÕn hµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm muèi cã hai nhãm s¶n phÈm : - §èi víi nhãm s¶n phÈm muèi Ièt tinh nghiÒn. Tríc hÕt ph¶i tuyÓn chän muèi nguyªn liÖu ®Ó lo¹i t¹p chÊt, sau ®ã ®a vµo muèi nghiÒn röa, råi chuyÓn qua m¸y li t©m, M¸y trén Ièt ( KI0 3 ), th«ng qua kiÓm nghiÖm hµm lîng Ièt ( V× muèi Ièt võa lµ muèi ¨n võa lµ thuèc ch÷a bÖnh bíu cæ). Cuèi cïng lµ kh©u ®ãng tói 0,5kg vµ 1kg vµ ®ãng vµo bao PP 50 kg. - §èi víi nhãm muèi cao cÊp, muèi sÊy: Tríc hÕt còng lµ kh©u tuyÓn chän muèi nguyªn liÖu, ®a vµo t¸i kÕt tinh b»ng ph¬ng ph¸p nÊu, tiÕp theo lµ ®a vµo m¸y li t©m, chuyÓn qua sÊy ch©n kh«ng, qua m¸y sµng ®Ó tuyÓn h¹t, cuèi cïng lµ kh©u ®ãng gãi lo¹i 0,25kg vµo hép c¸t t«ng 15kg, quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau : H×nh 2 : Quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm muèi Ièt tinh nghiÒn Muèi nguyªn liÖu TuyÓn chän nguyªn liÖu §ãng tói 0,5kg, 1kg vµ 5kg NghiÒn röa KiÓm nghiÖm Li t©m 7 Trén Ièt (KI03) Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn V¨n L¬ng 8 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn V¨n L¬ng H×nh 3 : Quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm muèi Ièt cao cÊp - Muèi sÊy Muèi nguyªn liÖu TuyÓn chän nguyªn liÖu KiÓm nghiÖm Ièt Trén Ièt (KI03 ) T¸i kÕt tinh Sµng tuyÓn h¹t Li t©m SÊy ch©n kh«ng §ãng tói 0,25kg ®ãng hép 15kg II. Mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt chñ yÕu ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c qu¶n trÞ b¸n hµng cña C«ng ty. 1. §Æc ®iÓm s¶n phÈm cña C«ng ty Muèi Thanh Ho¸ 1.1 §Æc ®iÓm s¶n phÈm Muèi lµ mét thµnh phÇn rÊt quan träng kh«ng thÓ thiÕu trong cuéc sèng cña con ngêi, tõ nh÷ng b÷a ¨n thêng nhËt cho tíi nh÷ng n¬i s¶n xuÊt chÕ biÕn kh«ng chØ thùc phÈm mµ cßn rÊt nhiÒu nghµnh kh¸c cÇn cã sù ®ãng gãp cña muèi. §©y lµ mét mÆt hµng thiÕt yÕu kh«ng ph¶i chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. S¶n phÈm muèi còng kh¸ ®a d¹ng bao gåm: Muèi th«, muèi tinh. Trong ®ã, muèi th« th× cã muèi th« trén Ièt, muèi th« kh«ng trén Ièt, muèi tinh th× cã muèi tinh trén Ièt vµ muèi tinh kh«ng trén Ièt. Tuy nhiªn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y Nhµ níc ®ang khuyÕn khÝch nh©n d©n dïng muèi Ièt nh»m t¨ng cêng søc khoÎ, tr¸nh c¸c rèi lo¹n do thiÕu Ièt, ph¸t triÓn trÝ tuÖ cho trÎ th¬ … V× vËy s¶n phÈm muèi Ièt chiÕm tû träng lín trong lîng muèi s¶n xuÊt ra phôc vô cho nhu cÇu tiªu dïng hµng ngµy, cßn muèi phôc vô cho c¸c nghµnh c«ng nghiÖp th× rÊt h¹n chÕ. Së dÜ nh vËy lµ v× muèi ë ViÖt Nam nãi chung vµ khu vùc miÒn B¾c nãi riªng chÊt lîng cha cao, cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu s¶n xuÊt c«ng nghiÖp . Mét yÕu tè ¶nh hëng lín ®Õn chÊt lîng muèi cña ViÖt Nam lµ thêi tiÕt. N¾ng ë ViÖt Nam hÇu nh cha ®ñ ®Ó t¹o ra muèi cã chÊt lîng cao.Tuy nhiªn còng cã nh÷ng vïng th× n¾ng tèt nhng c¸c ®ång muèi cha cã sù ®Çu t c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ ®óng møc do ®ã còng ¶nh hëng tíi chÊt lîng cña s¶n phÈm muèi t¹o ra .V× vËy viÖc ®Çu t vµ ph¸t triÓn muèi chÊt lîng cao lµ mét vÊn ®Ò rÊt cÊp thiÕt quan träng cña C«ng ty muèi Thanh Hãa trong giai ®o¹n hiÖn nay. 9 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn V¨n L¬ng 1.2 C¸c s¶n phÈm chñ yÕu cña C«ng ty Muèi Thanh Ho¸ - Muèi Ièt : Lµ s¶n phÈm ®îc Nhµ níc ®ang khuyÕn khÝch nh©n d©n dïng nh»m t¨ng cêng søc khoÎ, tr¸nh c¸c rèi lo¹n do thiÕu Ièt, ph¸t triÓn trÝ tuÖ cho trÎ th¬ - Muèi cao cÊp : S¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt b»ng ph¬ng ph¸p nÊu tiªn tiÕn nhÊt hiÖn nay t¹i ViÖt Nam, lµ s¶n phÈm cã chÊt lîng cao ®îc ngêi tiªu dïng tÝn nhiÖm - Muèi tinh hÇm : S¶n phÈm ®îc sö dông nhiÒu nhÊt trong chÕ biÕn thùc phÈm - Muèi h¹t s¹ch: §îc s¶n xuÊt theo c«ng nghÖ míi, ®¹t gi¶i thëng s¸ng t¹o khoa häc c«ng nghÖ ViÖt Nam (VIFOTEC) n¨m 2004 2. §Æc ®iÓm c«ng nghÖ- kü thuËt, cña C«ng ty Muèi Thanh Ho¸ §èi víi c¸c doanh nghÖp viÖc øng dông nh÷ng thµnh tùu khoa häc kü thuËt vµ s¶n xuÊt cã ý nghÜa cùc kú quan träng . Bëi tríc xu thÕ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, møc ®é c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp sÏ ngµy cµng trë nªn gay g¾t . Doanh nghiÖp muèn trô v÷ng ®îc tríc quy luËt nghiÖt ng· cña c¬ chÕ thÞ trêng , cÇn ph¶i x¸c lËp vµ kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ còng nh uy tÝn cña m×nh. Mµ vÞ thÕ, uy tÝn cña doanh nghiÖp l¹i ®îc x©y dùng trªn c¬ së n¨ng xuÊt, chÊt lîng vµ gi¸ thµnh s¶ phÈm. ChÝnh v× vËy tõ n¨m 2000 trë l¹i ®©y C«ng ty ®· kh«ng ngõng ®Çu t cho thiÕt bÞ, m¸y mãc, còng nh tiÕp nhËn c¸c c«ng nghÖ s¶n xuÊt tiªn tiÕn nh»m mang l¹i nh÷ng s¶n phÈm chÊt lîng cao ®¸p øng ®îc nhu cÇu thÞ trêng M¸y mãc, thiÕt bÞ chÝnh cña C«ng ty hiÖn nay gåm: - M¸y liªn hoµn röa, trén muèi ®îc nhËp khÈu tõ Ên ®é - M¸y trén muèi Ièt s¶n xuÊt t¹i Ên ®é - M¸y ly t©m cña NhËt B¶n - HÖ thèng sµng rung nhËp khÈu cña §µi loan - HÖ thèng m¸y sÊy tù ®éng s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam - M¸y d¸n bao b× ViÖt Nam s¶n xuÊt - Ngoµi ra cßn mét sè m¸y mãc, c«ng cô hç trî s¶n xuÊt kh¸c C«ng nghÖ kü thuËt hiÖn t¹i cña C«ng ty muèi hiÖn nay. Ngoµi nh÷ng ph¬ng ph¸p s¶n xuÊt truyÒn thèng th× hiÖn nay C«ng ty ¸p dông nh÷ng thµnh tùu khoa häc kü thuËt míi vµo s¶n xuÊt nh : - C«ng nhÖ s¶n xuÊt muèi s¹ch theo ph¬ng ph¸p níc ch¶y ngîc - C«ng nghÖ sÊy muèi tù ®éng n¨ng xuÊt, chÊt läng cao - C«ng nghÖ s¶n xuÊt muèi s¹ch theo tiªu chuÈn NhËt B¶n 3. Nh©n lùc cña C«ng ty Muèi Thanh Ho¸ 10 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn V¨n L¬ng X· héi ngµy cµng ph¸t triÓn, søc c¹nh tranh thÞ trêng gay g¾t cho nªn ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i cã ®îc nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt lîng cao vµ ph¶i ®¸p øng ngay víi thÞ trõ¬ng . V× vËy l·nh ®¹o C«ng ty muèi Thanh Hãa rÊt quan t©m, chó träng vµo kÕ ho¹ch ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña C«ng ty H»ng n¨m vµo ®Çu quý 1 th× phßng tæ chøc hµnh chÝnh c«ng ty x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. §Õn ®Çu quý 2 th× tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch nµy Nh»m ®¸p øng nguån nh©n lùc cã chÊt lîng cao ®Ó ®¸p øng phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh c«ng ty ®· liªn doanh víi Trêng trung cÊp thuû s¶n cña TØnh më c¸c líp ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é cña cña c«ng nh©n VÒ c¸n bé qu¶n lý h»ng n¨m C«ng ty cö c¸c c¸n bé ®i häc thªm c¸c líp båi dìng n©ng cao nghiÖp vô qu¶n lý Ngoµi ra C«ng ty cßn tiÕp nhËn nguån nh©n lùc míi, cã tr×nh ®é ®¹i häc vµo c«ng t¸c qu¶n lý nh»m kÕ cËn c¸c thµnh viªn cña c«ng ty ®Õn tuæi nghØ hu - C«ng ty muèi ®· t¹o dùng ®îc m«i trêng lao ®éng tho· m·n nh©n viªn vµ ngêi lao ®éng . C¸c phßng lµm viÖc c¸n bé qu¶n lý cña C«ng ty ®· cã m¸y ®iÒu hoµ dïng cho mïa hÌ nãng nùc, ngoµi ra c«ng ty ®· n©ng cÊp hÖ thèng nhµ xëng th«ng tho¸ng réng r·i ®¸p øng ®îc m«i trêng trong s¹ch cho ngêi lao ®éng. §Æc biÖt c«ng ty ®· l¾p m¸y ®iÒu hoµ vµ hÖ thèng ¸nh s¸ng lµm viÖc nhËp khÈu tõ NhËt b¶n vÒ cho bé phËn c«ng nh©n s¶n xuÊt muèi xuÊt khÈu BiÓu 03. C¬ cÊu lao ®éng cña C«ng ty Muèi Thanh Ho¸ qua c¸c n¨m 2001, 2002, 2003 vµ 2004 tt chØ tiªu 1 2 3 4 5 Tæng sè lao ®éng Lao ®éng gi¸n tiÕp Lao ®éng trùc tiÕp Lao ®éng biªn chÕ Lao ®éng hîp ®ång n¨m 2001 n¨m 2002 sè lîng tû lÖ sè lîng tû lÖ 100% 100% 150 184 20 13% 24 13.04% 130 87% 160 86.96% 125 83,33% 150 81,52% 25 16,67% 34 18,48% n¨m 2003 sè lîng tû lÖ 100% 230 30 13.04% 200 86.06% 190 82,60% 40 17,40% n¨m 2004 sè lîng tû lÖ 100% 360 35 9.72% 325 90.28% 325 90,28% 35 9,72% Nguån: Phßng tæ chøc hµnh chÝnh C«ng ty Muèi Thanh Ho¸ Th«ng qua biÓu 04 chóng ta nh×n thÊy c¬ cÊu lao ®éng trùc tiÕp n¨m 2004 cña C«ng ty Muèi Thanh Ho¸ cã 9,72% lµ lao ®éng gi¸n tiÕp vµ 90,28% lµ lao ®éng trùc tiÕp. Sè lao ®éng biªn chÕ lµ 90,28% vµ 9,72% lµ lao ®éng hîp ®ång. Tøc lµ trong tæng sè 360 ngêi lao ®éng cã 35 ngêi lao ®éng gi¸n 11 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn V¨n L¬ng tiÕp,cã 325 ngêi lao ®éng trùc tiÕp vµ sè lao ®éng biªn chÕ 325 ngêi ,cã 35 ngêi lao ®éng hîp ®ång Sè lao ®éng t¨ng dÇn qua c¸c n¨m, 2002so víi 2001 t¨ng1.22%.N¨m 2003 so víi 2002 t¨ng 1.25% vµ n¨m 2004 so víi 2003 lµ 1.56%. §iÒu nµy cho thÊy sè lao ®éng t¨ng dÇn qua c¸c n¨m vµ chøng tá C«ng ty ngµy cµng më réng quy m« s¶n xuÊt nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ trêng BiÓu 04. Tæng sè lao ®éng nam vµ n÷ cña C«ng ty Muèi Thanh Ho¸ qua c¸c n¨m 2001,2002,2003vµ 2004 tt n¨m 2001 chØ tiªu 1 Tæng sè lao ®éng 2 Sè lao ®éng n÷ 3 Sè lao ®éng nam n¨m 2002 n¨m 2003 n¨m 2004 sè lîng tû lÖ sè lîng tû lÖ sè lîng tû lÖ sè lîng 150 100% 180 100% 230 100% 360 100 66.67% 120 67.40% 150 65.22% 220 50 33.33% 60 32.60% 80 34.78% 140 tû lÖ 100% 61.11% 38.89% Nguån: Phßng tæ chøc hµnh chÝnh C«ng ty Muèi Thanh Ho¸ Theo nh biÓu 05 th× sè lao ®éng n÷ n¨m 2004 lµ 240 ngêi chiÕm 61,11% tæng sè lao ®éng cña C«ng ty vµ sè lao ®éng nam lµ 140 ngêi, chiÕm 38,89% tæng sè lao ®éng BiÓu 05.Tæng hîp tr×nh ®é lao ®éng cña C«ng ty muèi Thanh Ho¸ qua c¸c n¨m 2001,2002,2003vµ 2004 tt 1 2 3 4 5 chØ tiªu Tæng sè lao ®éng Tr×nh ®é ®¹i häc Cao ®¼ng Trung cÊp PTTH vµ THCS n¨m 2001 n¨m 2002 n¨m 2003 n¨m 2004 sè lîng tû lÖ sè lîng tû lÖ sè lîng tû lÖ sè lîng tû lÖ 150 100% 184 100% 230 100% 360 100% 5 3.33% 7 3.80% 10 4.35% 14 3.88% 3 2% 6 3.26% 12 5.21% 12 3.34% 3 2% 5 2.72% 5 2.17% 20 5.56% 139 92.67% 166 90.22% 207 88.27% 314 87.22% Nguån: Phßng tæ chøc hµnh chÝnh C«ng ty Muèi Thanh Ho¸ §Ó ®¸p øng ngµy cµng cao chÊt lîng hµng ho¸ còng nh c«ng t¸c qu¶n lý C«ng ty mang l¹i hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh .Qua sè liÖu biÓu 06 chóng ta nhËn thÊy C«ng ty Muèi Thanh Ho¸ chó träng ®Õn nguån nh©n lùc cã tr×nh ®é cao vµo c«ng t¸c qu¶n lý vµ lao ®éng s¶n xuÊt. Cô thÓ sè ngêi cã tr×nh ®é ®¹i häc nhËn vµo c«ng t¸c qu¶n lý n¨m 2004 so víi 2001 lµ 9 ngêi. Tû lÖ tr×nh ®é ®¹i häc n¨m 2004 lµ 33,88%,tr×nh ®é cao ®¼ng 3,34%vµ trung cÊp lµ 5,56% .Cßn l¹i 87,22% lµ cã tr×nh ®é PTTHvµ THCS 12 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn V¨n L¬ng 4. §Æc ®iÓm c¹nh tranh 4.1 C¸c ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ trêng hiÖn nay cña C«ng ty Muèi Thanh Ho¸ Lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, trong nÒn kinh tÕ trêng hiÖn nay th× sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¬ chÕ thÞ trßng ®· lµm cho C«ng ty gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. C¸c ®èi thñ c¹nh tranh hiÖn t¹i chñ yÕu cña C«ng ty muèi Thanh Ho¸ hiÖn nay lµ c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc trùc thuéc Tæng c«ng ty muèi ViÖt Nam vµ ®èi thñ c¹nh tranh m¹nh nhÊt lµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh muèi ë c¸c tØnh phÝa b¾c , ®iÓn h×nh nh: - C«ng ty muèi Nam §Þnh - C«ng ty muèi Ninh B×nh Ngoµi nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh muèi trùc thuéc Tæng c«ng ty, th× ®èi thñ c¹nh tranh cña C«ng ty trªn thÞ trêng cßn cã c¸c doanh s¶n xuÊt muèi t nh©n vµ sù c¹nh tranh còng kh«ng kÐm phÇn quyÕt liÖt 4.2 Møc ®é c¹nh tranh trªn thÞ trêng - S¶n phÈm c¹nh tranh chñ yÕu cña C«ng ty Muèi Thanh Ho¸ víi c¸c ®èi thñ trªn thÞ trêng chñ lµ muèi tinh trén Ièt vµ muèi h¹t s¹ch.ThÞ trêng c¹nh tranh m¹nh víi c¸c ®èi thñ lµ thÞ trêng Hµ Néi vµ c¸c tØnh phÝa B¾c. Tuy nhiªn víi lîi thÕ cña c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ th× nh÷ng s¶n phÈm chÊt lîng cao nh nhãm muèi cao cÊp th× C«ng ty muèi Thanh Ho¸ vît tréi h¬n h¼n so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. §Æc biÖt lµ s¶n phÈm muèi biÓn tù nhiªn 100% xuÊt khÈu sang thÞ trêng NhËt B¶n th× C«ng ty muèi Thanh Ho¸ chiÕm ®éc quyÒn 13 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn V¨n L¬ng 5. §Æc ®iÓm thÞ trêng cña C«ng ty Muèi Thanh Ho¸ - Muèi lµ s¶n phÈm thiÕt yÕu, kh«ng thÓ trong sinh ho¹t cña mäi ngêi vµ trong rÊt nhiÒu lÜnh vùc kh¸c. V× vËy thÞ trêng tiªu thô nã rÊt réng, tõ thµnh thÞ ®Õn n«ng th«n, ®Òu lµ thÞ trêng cña nã - C¸c s¶n phÈm cña C«ng ty muèi Thanh Ho¸ hiÖn nay ®· cã mÆt hÇu hÕt ë c¸c tØnh, thµnh phè ®ång b»ng B¾c Bé, ®Æc biÖt c¸c tØnh vïng cao phÝa b¾c nh Lµo Cai, B¾c C¹n... -ThÞ trêng trong tØnh tiªu thô m¹nh c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty lµ c¸c Thµnh Phè Thanh Ho¸ vµ c¸c thÞ trÊn, thÞ tø. Lµ n¬i tËp trung d©n c ®«ng vµ sö dông muèi víi nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau ThÞ trêng tiªu thô tØnh ngoµi m¹nh nhÊt hiÖn nay cña C«ng ty muèi Thanh Ho¸ lµ Thµnh phè Hµ Néi, Hng Yªn, L¹ng S¬n vµ c¸c nhµ m¸y chÕ biÕn thùc phÈm ë phÝa B¾c Ngoµi thÞ trêng tiªu thô trong níc nh hiÖn nay th× s¶n phÈm cña C«ng ty muèi Thanh Ho¸ ®¨ cã mÆt t¹i thÞ trêng c¸c níc cã tiªu chuÈn chÊt lîng cao nh NhËt B¶n, Hµn Quèc, §µi Loan ... 14 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn V¨n L¬ng Ch¬ng 2 Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n trÞ b¸n hµng cña C«ng ty Muèi Thanh Ho¸ I. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty muèi Thanh Ho¸ 1. C¸c chØ tiªu tµi chÝnh tæng hîp biÓu 06: Quy m« vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty muèi Thanh ho¸ §¬n vÞ tÝnh : triÖu ®ång 2001 2002 2003 2004 ChØ tiªu KH TH KH TH KH TH KH TH 20.000 19.369 21.000 19.721 22.000 16.536 23.500 18.964 Doanh thu 7.585 7.747 7.888 6.614 nép ng©n s¸ch -342,8 12.851 14,478 6,54 Lîi nhuËn Nguån : Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n c«ng ty muèi Thanh ho¸ Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy tæng doanh thu cña cña C«ng ty n¨m 2002 lµ19.721.000.000 t¨ng 352.000.000 ®ång so víi n¨m 2000 øng víi sè t¬ng ®èi lµ 1.82%. Doanh thu n¨m 2003 gi¶m 3.185.000.000 ®ång so víi n¨m 2002 øng víi sè t¬ng ®èi lµ 16.1% vµ doanh thu cña n¨m 2004 t¨ng 2.428.000.000 ®ång so víi 2003 øng víi sè t¬ng ®èi lµ 14.69%. §iÒu nµy cho chóng ta thÊy doanh thu cña C«ng ty muèi cã sù biÕn ®éng, - VÒ chØ tiªu nép ng©n s¸ch cho nhµ níc, chóng ta thÊy phÇn ®ãng gãp cho nhµ níc cña C«ng ty qua n¨m 2002 t¨ng h¬n so víi 2001 lµ 141 triÖu ®ång sè t¬ng ®èi t¨ng 1.82% cßn n¨m 2003 so víi n¨m 2002 gi¶m 1,274 tû ®ång víi sè t¬ng ®èi lµ -16.15% . §iÒu ®ã chøng tá C«ng ty ho¹t ®éng trong n¨m 2003 cha hiÖu qu¶ BiÓu 07: T×nh h×nh biÕn ®éng tµi s¶n cña C«ng ty Muèi Thanh Ho¸ n¨m 2004 §¬n vÞ: Tr® STT 1 2 3 Kho¶n môc Sè ®Çu n¨m So s¸nh Sè cuèi kú Chªnh lÖch % t¨ng gi¶m TSL§ vµ ®Çu t ng¾n h¹n 9.120 10. 151 1.031 11.3 TSC§ vµ ®Çu t dµi h¹n 3.327 3.555 228 6.85 Tæng tµi s¶n 12.346 12510 164 26,17 Nguån : Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n c«ng ty muèi Thanh ho¸ 15 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn V¨n L¬ng Qua sè liÖu trªn chóng ta thÊy TSL§ t¨ng víi sè tuyÖt ®èi lµ 1,031 tû ®ång. Cßn TSC§ cña C«ng ty t¨ng víi sè tuyÖt ®èi lµ 228 triÖu ®ång,øng víi sè t¬ng ®èi lµ 6.85%. §iÒu nµy cho chóng ta thÊy ®îc C«ng ty Muèi Thanh Ho¸ ®Çu t vµo thÞ trêng, x©y dùng th¬ng hiÖu t¹o ®µ ph¸t triÓn C«ng ty cho nh÷ng n¨m tiÕp theo Tû xuÊt ®Çu t = TSC§/Tæng sè tµi s¶n TS§T §K = 3.327/12.346 = 0.273 TS§T CK =3.555/12.510 = 0.28 KÕt qu¶ cña tû xuÊt ®Çu t t¨ng cho thÊy C«ng ty muèi Thanh Ho¸ sö dông hîp lý vµ cã hiÖu qu¶ TSC§. BiÓu 08: C¬ cÊu nguån vèn cña C«ng ty C«ng ty Muèi Thanh Ho¸ n¨m 2004 §¬n vÞ: Tr® STT 1 2 3 Kho¶n môc Nî ph¶i tr¶ Nguån vèn chñ së h÷u Tæng nguån vèn So s¸nh Sè ®Çu n¨m Sè cuèi kú Sè tuyÖt ®èi Tû lÖ (%) 7,027 5,318 12,346 8,161 4,349 12,510 1,134 -969 164 16,14 -18,22 1,33 Nguån : Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n c«ng ty muèi Thanh ho¸ Qua b¶ng trªn ta thÊy nî ph¶i tr¶ t¨ng 1,134 tû ®ång t¬ng øng t¨ng 16,14% Nguån vèn chñ së h÷u gi¶m 969 triÖu ®ång, t¬ng øng gi¶m 18,22%. Ta thÊy nguån vèn chñ së h÷u gi¶m víi kho¶n nî ph¶i tr¶. §iÒu nµy chøng tá t×nh h×nh huy ®éng vµ sö dông c¸c nguån vèn cña C«ng ty lµ cha tèt. Tû suÊt tµi trî = TSTT = HÖ sè c«ng nî = HSCN = Nguån vèn chñ së h÷u Tæng nguån vèn kinh doanh 4,349 12,510 x 100% x 100% = 34,76% Tæng c«ng nî Tæng nguån vèn kinh doanh 8,161 12,510 x 100% = 65,23% VËy C«ng ty gÆp khã kh¨n vÒ tµi chÝnh. * Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn: 16 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn V¨n L¬ng Vèn kinh doanh lµ m«t chØ tiªu ph¶n ¸nh toµn bé gi¸ trÞ tµi s¶n cña doanh nghiÖp tÝnh b»ng tiÒn, lµ yÕu tè vËt chÊt t¹o tiÒn ®Ò cho mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. ChÝnh v× vËy, viÖc ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp lµ rÊt quan träng. §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña C«ng ty Muèi Thanh Ho¸ ta ph©n tÝch theo b¶ng sau: BiÓu 09: HiÖu qu¶ sö dông vèn cña C«ng ty Muèi Thanh Ho¸ §¬n vÞ: Tr® N¨m TT So s¸nh Sè tuyÖt 2003 2004 Tû lÖ(%) C¸c chØ tiªu ®èi 1 Doanh thu b¸n hµng 16,536 18,964 2,428 14,67 2 Tæng vèn kinh doanh 10,120 12,428 2.308 22,80 b×nh qu©n 3 Lîi nhuËn 6,54 -34,8 -306 -46,79 4 HÖ sè doanh thu/vèn 1,63 1,26 -37 Nguån : Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n c«ng ty muèi Thanh ho¸ T×nh h×nh kÕt qu¶ sö dông nguån vèn kinh doanh cña C«ng ty nh vËy lµ kh«ng tèt bëi hÖ sè doanh thu / vèn cña C«ng ty n¨m 2002 cã gi¶m so víi n¨m tríc 37% vµ lîi nhuËn C«ng tygi¶m 2. Doanh thu cña C«ng ty trong thêi gian qua vµ ®Þnh híng t¨ng trëng doanh thu BiÓu 10: T×nh h×nh mua vµo, b¸n ra, vµ doanh thu cña C«ng ty trong 2 n¨m 2001 - 2002 §¬n vÞ tÝnh: tÊn STT 1 2 3 ChØ tiªu Mua vµo B¸n ra Doan sè thu mua (tr ®) 2001 2002 19.100 18.500 10.175 21.452 18.570 10.965 So s¸nh Sè tuyÖt ®èi Tû lÖ (%) 2.350 70 790 12.3 0.39 7.76 Nguån : Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n C«ng ty muèi Thanh Ho¸ Nh×n vµo b¶ng sè liÖu thèng kª cña C«ng ty trong 2 n¨m qua lîng muèi mua vµo ®¹t 40.550 tÊn. Trong ®ã n¨m 2002thu mua víi s¶n lîng 21.450 tÊn, t¨ng h¬n víi n¨m 2001lµ 2.350 tÊn, t¬ng øng t¨ng 12.3% VÒ s¶n lîng b¸n ra trong 2 n¨m qua C«ng ty ®¹t 37.070 tÊn .So víi n¨m 2001th× n¨m 2002 C«ng ty b¸n ra ®îc 70 tÊn, t¬ng øng t¨ng 0.39% 17 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn V¨n L¬ng Tõ kÕt qu¶ thùc hiÖn trong n¨m vµ c¸c phÐp tÝnh so s¸nh cã thÓ ®i ®Õn kÕt luËn thùc hiÖn nhiÖm vô kÕ ho¹ch mua vµo, b¸n ra vµ doanh sè cña toµn C«ng ty vÉn gi÷ v÷ng vµ phÊn ®Êu duy tr× ë møc cao. 18 BiÓu11: Tæng doanh thu c¸c s¶n phÈmcña c«ng ty muèi thanh ho¸ qua c¸c n¨m 2001-2002-2003-2004 N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 TT tªn s¶n phÈm Lîng (kg) TiÒn (®) Lîng (kg) TiÒn (®) Lîng (kg) TiÒn (®) Lîng (kg) TiÒn (®) I Nhãm muèi cao cÊp 1,423,872 8,543,232,000 1,458,520 8,751,120,000 1,235,605 7,413,630,000 1,456,892 8,741,352,000 II Nhãm muèi tinh nÊu 772,272 926,726,400 789,555 947,466,000 689,450 827,340,000 668,495 802,194,000 III Nhãm muèi nghiÒn 921,996 1,198,594,800 935,422 1,216,048,600 845,680 1,099,384,000 845,680 1,099,384,000 IV Nhãm muèi h¹t s¹ch 1,364,568 2,183,308,800 1,432,680 2,292,288,000 1,208,450 1,933,520,000 1,312,555 2,100,088,000 V Nhãm muèi kh¸c 690,264 496,990,080 701,505 505,083,600 68,950 49,644,000 71,250 51,300,000 VI Nhãm hµng ho¸ phô trî 21,660 5,360,936,640 22,560 5,583,690,240 19,545 4,837,465,680 21,125 5,228,522,000 VIIDÞch vô +s¶n phÈm kh¸c 659,225,613 425559560 375474570 941416100 Céng 19,369,014,333 19,721,256,000 16,536,458,250 18,964,256,100 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn V¨n L¬ng Qua biÓu trªn ta cã thÓ nhËn thÊy ®îc t×nh h×nh dao ®éng cña doanh thu qua c¸c n¨m kho¶ng trªn díi 1 tû ®ång .Doanh thu cao nhÊt trong c¸c s¶n phÈm lµ nhãm muèi cao cÊp , theo nh sè liÖu n¨m 2004 th× doanh thu nhãm muèi cao cÊp ®¹t 8.741.352.000 ®ång,chiÕm 46.09% doanh thu,nhãm hµng ho¸ phô trî ®¹t 5.228.522.000 ®ång chiÕm 27.56% doanh thu .Hµng phô trî chiÕm tû lÖ cao nh vËy v× nã s¶n phÈm mang tÝnh chiÕn lîc thóc ®Èy cho c¸c s¶n cña C«ng ty ra thÞ trêng - §Þnh híng t¨ng trëng cña c«ng ty Muèi Thanh Ho¸ ®Èy m¹nh tiªu thô c¸c s¶n phÈm cã chÊt lîng cao .§Æc biÖt lµ s¶n phÈm muèi biÓn tù nhiªn 100% nh»m vµo thÞ trêng ngoµi níc .§©y lµ s¶n phÈm mµ C«ng ty ®ang ®îc c¸c b¹n hµng níc ngoµi tin dïng II. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ b¸n hµng t¹i C«ng ty Muèi Thanh Ho¸ 1. C«ng t¸c qu¶n trÞ b¸n hµng cña C«ng ty Muèi Thanh Ho¸ C«ng ty Muèi Thanh ho¸ lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng cèc sù qu¶n lý cña Nhµ níc . C«ng ty ph¶i hoµn toµn tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. V× vËy c«ng t¸c qu¶n trÞ b¸n hµng rÊt quan träng, nã lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña ban l·nh ®¹o C«ng ty muèi Thanh ho¸. Qu¶n trÞ b¸n hµng lµ qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh, tæ chøc, l·nh ®¹o, ®iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t ho¹t ®éng b¸n hµng (ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm) nh»m thùc hiÖn môc tiªu ®· x¸c ®Þnh cña C«ng ty. Trong ®ã, c¸c môc tiªu c¬ b¶n cña qu¶n trÞ ho¹t ®éng b¸n hµng bao gåm: + N©ng cao møc tho¶ m·n nhu cÇu cña c¸c kh¸ch hµng môc tiªu. + T¨ng doanh thu, lîi nhuËn vµ thÞ phÇn cña C«ng ty + T¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh b¸n cña C«ng ty trªn thÞ trêng + Gi¶m chi phÝ b¸n + T¨ng tr×nh ®é v¨n minh phôc vô kh¸ch hµng 2. KÕ ho¹ch vµ ph¬ng ¸n b¸n lÎ muèi s¹ch chÊt lîng cao thÞ trêng tuyÕn huyÖn néi tØnh Thanh Ho¸ cña phßng kinh doanh C«ng ty Muèi Thanh Ho¸ §Ó ®¶m b¶o gi÷ ®îc thÞ phÇn æn ®Þnh phôc vô cho chiÕn lîc kinh doanh dµi h¹n cña C«ng ty, kh«ng bÞ c¹nh tranh, b¸n ®îc s¶n phÈm cã gi¸ trÞ cao thu 20
- Xem thêm -