Tài liệu 166 bộ máy quản trị tại chi nhánh cty cp hà phú an

  • Số trang: 48 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu Cïng víi sù ®æi thay cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi, nÒn kinh tÕ níc ta ®· cã mét sù chuyÓn m×nh tõ nÒn kinh tÕ tËp chung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, díi sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ níc. §ång thêi lµ më réng quan hÖ giao lu víi c¸c níc trong khu vùc vµ trªn toµn thÕ giíi; víi nh÷ng u thÕ cã nhiÒu lo¹i h×nh doanh nghiÖp ®· kh«ng ngõng mäc lªn vµ ph¸t triÓn. Nhng c¸c doanh nghiÖp nµy muèn ph¸t triÓn mét c¸ch m¹nh mÏ, v÷ng ch¾c th× kh«ng thÓ thiÕu ®îc bé m¸y qu¶n trÞ, trong ®ã bé phËn qu¶n trÞ kinh doanh lµ mét bé phËn quan träng. V× chØ cã bé phËn qu¶n trÞ kinh doanh míi cã thÓ cung cÊp ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Lµ mét häc sinh cña chuyªn ngµnh qu¶n trÞ kinh doanh tæng hîp em ®· ®îc c¸c thÇy c« gi¸o d¹y b¶o vµ truyÒn ®¹t nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n nhÊt vÒ bé m¸y qu¶n trÞ kinh doanh, nhng ®Ó ®¶m b¶o ra trêng cã mét kiÕn thøc v÷ng ch¾c phôc vô ®Êt níc th× nhÊt thiÕt ph¶i ®i thùc tËp thùc tÕ. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i chi nh¸nh C«ng ty Hµ Phó An ®· gióp em nhËn thøc s©u s¾c h¬n vÒ lý thuyÕt ®· häc, ®· g¾n liÒn lý thuyÕt víi thùc tÕ. V× thêi gian thùc tËp cã h¹n, do ®ã trong qu¸ tr×nh viÕt b¸o c¸o em ®· kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt vµ nh÷ng vÊn ®Ò cha ®Ò cËp ®Õn nªn em kÝnh mong c¸c thÇy c« gi¸o bé m«n, thÇy c« gi¸o híng dÉn thùc tËp, c¸c c«, chó, anh, chÞ trong phßng qu¶n trÞ kinh doanh C«ng ty hÕt søc gióp ®ì em hoµn thµnh tèt bµi b¸o c¸o cña m×nh. Hµ Néi, ngµy….th¸ng…. n¨m 2005 Sinh viªn Bïi ThÕ Anh SV: Bïi ThÕ Anh Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ch¬ng I T×nh h×nh chung cña chi nh¸nh C«ng ty Hµ Phó An I. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña chi nh¸nh C«ng ty Hµ Phó An 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Hµ Phó An Chi nh¸nh C«ng ty Hµ Phó An ®îc h×nh thµnh tõ C«ng ty TNHH Hµ Phó An t¹i sè 547 - NguyÔn Tr·i - Thanh Xu©n - Hµ Néi. ®Þa chØ chi nh¸nh C«ng ty hiÖn nay lµ: sè 60 - 16/1 Phè Huúnh Thóc Kh¸ng - §èng §a - Hµ Néi. Chi nh¸nh C«ng ty Hµ Phó An ®îc thµnh lËp vµo ngµy 02/2/2002 do phßng ®¨ng ký kinh doanh - Së kÕ ho¹ch vµ §Çu t thµnh phè Hµ Néi cÊp giÊy phÐp thµnh lËp chi nh¸nh C«ng ty Hµ Phó An theo quyÕt ®Þnh sè 0102003501, m· sè thuÕ lµ: 0101168168, sè tµi kho¶n. 421101020014 t¹i ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n quËn Thanh Xu©n - Hµ Néi. Ngµnh nghÒ kinh doanh cña chi nh¸nh: - Kinh doanh vµ s¶n xuÊt bia, rîu - Mua, b¸n, s¶n xuÊt nguyªn vËt liÖu x©y dùng - Söa ch÷a thiÕt kÕ, thay ®æi c«ng n¨ng ph¬ng tiÖn vËn t¶i - X©y dùng d©n dông, giao th«ng thñy lîi võa vµ nhá, l¾p ®iÖn níc d©n dông. - ThiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh ®iÖn n¨ng, ®êng d©y t¶i ®iÖn vµ tr¹m biÕn ¸p, c¸c c«ng tr×nh ®iÖn d©n dông vµ c«ng nghiÖp. - T vÊn ®Çu t. - T vÊn nhµ ®Êt. - L÷ hµnh néi ®Þa, quèc tÕ vµ c¸c dÞch vô phôc vô kh¸ch du lÞch - Bu«n b¸n phô tïng, thiÕt bÞ « t«, xe m¸y, ®iÖn tö, ®iÖn l¹nh - L¾p r¸p, söa ch÷a c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i, « t«, xe m¸y, thiÕt bÞ ®iÖn tö, ®iÖn l¹nh. - DÞch vô t vÊn giíi thiÖu viÖc lµm trong níc… Cïng víi sù ®æi thay cña nÒn kinh tÕ, sù thay ®æi cña c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ níc ®· ®a C«ng ty ®Õn thÕ c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c cïng ngµnh. §Ó ph¸t triÓn trong m«i trêng c¹nh tranh míi ®ßi hái chi nh¸nh C«ng ty ph¶i ®æi míi vÒ mäi mÆt, nh©n sù, trang thiÕt bÞ. N¨m 2003 Së kÕ ho¹ch ®Çu t vµ ph¸t triÓn thµnh phè Hµ Néi ®· phª duyÖt cho chi nh¸nh C«ng ty më réng ngµnh nghÒ s¶n xuÊt kinh doanh. Tõ ®ã mµ ban l·nh ®¹o C«ng ty cïng víi toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc kh«ng ngõng cñng cè tæ chøc s¶n xuÊt nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng. KÕt qu¶ lµ chi nh¸nh C«ng ty Hµ Phó An ®· t¹o ra ®îc khèi lîng s¶n phÈm vµ bao b× ngµy cµng lín víi chÊt lîng ®¶m b¶o, kinh SV: Bïi ThÕ Anh Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp doanh cã l·i, thùc hiÖn ®Çy ®ñ víi Nhµ níc. Hoµn tr¶ vèn vµ l·i cho ng©n hµng ®óng thêi h¹n. Tuy nhiªn, víi sè lîng vèn ban ®Çu cßn h¹n hÑp kho¶ng 10.046.445.212 ®ång C«ng ty cha trang bÞ ®Çy ®ñ nh÷ng thiÕt bÞ t©n tiÕn hiÖn ®¹i phôc vô cho s¶n xuÊt. V× vËy chi nh¸nh còng gÆp mét sè khã kh¨n tríc nhu cÇu bøc thiÕt cña thÞ trêng trong thêi kú ®æi míi, nhng do t×nh h×nh c¹nh tranh gay g¾t víi hµng tr¨m doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn Hµ Néi ®ang ra søc ®æi míi. §øng tríc thö th¸ch chi nh¸nh C«ng ty ®· tõng bíc th¸o gì, æn ®Þnh s¶n xuÊt vµ tõng bíc ph¸t triÓn. HiÖn nay chi nh¸nh C«ng ty ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn vµ ngµy cµng lín m¹nh víi nhiÒu lo¹i bia rîu cã mÉu m· phong phó, ®a d¹ng. 2. Bé m¸y qu¶n trÞ cña chi nh¸nh C«ng ty Hµ Phó An 2.1. S¬ ®å bé m¸y qu¶n trÞ cña Chi nh¸nh C«ng ty Hµ Phó An Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc P. KÕ to¸n P. Hµnh chÝnh P. ThiÕt kÕ KT P. Kinh doanh P. KÕ ho¹ch Xëng s¬ chÕ Xëng hoµn Xëng nÊu Ghi chó: Quan hÖ chØ ®¹o NVL thiÖn SP 2.2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c phßng ban - Gi¸m ®èc: gi÷ vai trß l·nh ®¹o chung toµn chi nh¸nh C«ng ty. - Phã gi¸m ®èc: cã vai trß hç trî vµ lµm nh÷ng c«ng viÖc mµ gi¸m ®èc giao. - Phßng kÕ to¸n tµi vô: tham mu cho gi¸m ®èc chØ ®¹o tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ thèng kª, ®ång thêi kiÓm tra kiÓm so¸t c«ng t¸c tµi chÝnh cña C«ng ty. Phßng kÕ to¸n tµi vô cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý c¸c nguån vèn, b¶o toµn sö dông vèn cã hiÖu qu¶, thanh to¸n c¸c hîp ®ång kinh tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña chi nh¸nh C«ng ty, cung cÊp sè liÖu cho viÖc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt, kiÓm tra vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh, lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n hµng qóy, hµng n¨m theo quy ®Þnh. - Phßng hµnh chÝnh nh©n sù: cã chøc n¨ng tham mu cho gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tæ chøc bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt, theo dâi t×nh h×nh t¨ng gi¶m c«ng nh©n viªn trong C«ng ty, ®iÒu ®éng s¾p xÕp lùc lîng s¶n xuÊt lao ®éng, thùc SV: Bïi ThÕ Anh Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp hiÖn c¸c chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng ®èi víi ngêi lao ®éng, b¶o hé lao ®éng, c«ng t¸c b¶o hiÓm y tÕ. - Phßng thiÕt kÕ kü thuËt: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ b¶n vÏ thiÕt kÕ do kh¸ch hµng, qu¶n lý vµ ban hµnh quy tr×nh c«ng nghÖ cña s¶n xuÊt s¶n phÈm, híng dÉn kü thuËt b¶o dìng kü thuËt, b¶o dìng vµ söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ cho toµn chi nh¸nh C«ng ty. - Phßng kinh doanh: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ lÜnh vùc kinh doanh cña chi nh¸nh C«ng ty, t¹o mèi quan hÖ víi b¹n hµng, qu¶ng c¸o c¸c mÆt hµng cña chi nh¸nh C«ng ty. - Phßng kÕ ho¹ch vËt t: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt lîng s¶n phÈm, thêi gian hoµn thµnh s¶n phÈm víi hîp ®ång cña kh¸ch hµng, ®Þnh møc tiªu hao vËt , nguyªn liÖu cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. X©y dùng kÕ ho¹ch sö dông vèn, kÕ ho¹ch n¨ng xuÊt lao ®éng sau ®ã triÓn khai ë c¸c ph©n xëng, lµm tèt c«ng t¸c ®iÒu ®é s¶n xuÊt. - C¸c ph©n xëng: lµ cÊp cã nhiÖm vô tæ chøc, qu¶n lý mäi ho¹t ®éng cña ph©n xëng m×nh, hoµn thµnh c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch cña C«ng ty giao phã. II. §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña Chi nh¸nh C«ng ty Hµ Phó An - Chi nh¸nh C«ng ty Hµ Phó An s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i bia rîu cã mÉu m· ®Ñp, phong phó vµ ®a d¹ng, ®¸p øng nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng. Víi c¸c lo¹i bia, rîu…. mµ chi nh¸nh C«ng ty s¶n xuÊt ra ®· t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho nhiÒu lao ®éng. Gi¶i quyÕt ®óng ®¾n mäi lîi Ých, quyÒn lîi mµ ngêi lao ®éng ®îc hëng. Thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ níc vµ x· héi - §a s¶n phÈm cña chi nh¸nh C«ng ty ra thÞ trêng víi møc gi¸ phï hîp, cã l·i. - S¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng mµ chi nh¸nh C«ng ty s¶n xuÊt ra - NhËn ®Æt hµng vµ s¶n xuÊt theo yªu cÇu - NhËp khÈu nguyªn vËt liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt. - Thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh theo ngµnh nghÒ ®· ®¨ng ký trªn c¬ së tù chñ vµ tu©n thñ ph¸p luËt. Tu©n thñ luËt ph¸p cña Nhµ níc vÒ qu¶n lý tµi chÝnh, qu¶n lý t×nh h×nh xuÊt nhËp khÈu. SV: Bïi ThÕ Anh Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - Qu¶n lý vµ sö dông nguån vèn ®Çu t, ®æi míi trang thiÕt bÞ, b¶o ®¶m s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i vµ lµm trßn nghÜa vô nép ng©n s¸ch Nhµ níc, ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. - Nghiªn cøu vµ thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng c¸c mÆt hµng do C«ng ty s¶n xuÊt vµ kinh doanh nh»m søc c¹nh tranh vµ më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm. - Qu¶n lý vµ ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn nh»m x©y dùng, cñng cè, n©ng cao chÊt lîng, nguån nh©n lùc chuyªn m«n. - Quan t©m, ch¨m lo ®Õn ®êi sèng cña c«ng nh©n c¶ vÒ mÆt vËt chÊt còng nh tinh thÇn, thùc hiÖn chøc n¨ng x· héi cña m×nh. III. T×nh h×nh kinh doanh cña chi nh¸nh C«ng ty Hµ Phó An trong hai n¨m 2003 - 2004 1. T×nh h×nh ho¹t ®éng cña chi nh¸nh C«ng ty Hµ Phó An trong hai n¨m 2003 - 2004 ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m 2003 N¨m 2004 1. Tæng doanh thu TriÖu ®éng 46.500 58.632 2. Tæng chi phÝ TriÖu ®éng 45.914 5.092 3. Tæng lîi nhuËn TriÖu ®éng 963.249 100.567 4. Tæng vèn lu ®éng TriÖu ®éng 85.011 88.983 5. Tæng vèn cè ®Þnh TriÖu ®éng 42.936 50.620 6. Lao ®éng sö dông Ngêi 195 300 7. Thu nhËp b×nh qu©n §ång/ngêi 950.000 1 100.000 2. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña chi nh¸nh C«ng ty Hµ Phó An. Qua hai n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, chi nh¸nh C«ng ty Hµ Phó An ®· x©y dùng ®îc c¬ së vËt chÊt vµ kü thuËt ®¶m b¶o nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Víi vÞ trÝ thuËn lîi n»m trong trung t©m thµnh phè, gÇn ®êng giao th«ng gióp cho viÖc vËn chuyÓn hµng ho¸ cña C«ng ty thuËn lîi, tõ ®ã gi¶m bít ®îc c¸c chi phÝ t¹o ®iÒu kiÖn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Víi mÆt hµng vµ c¬ së vËt chÊt kü thuËt mµ C«ng ty t¹o dùng ®îc ®· ®¶m b¶o m«i trêng lµm viÖc th«ng tho¸ng, vÖ sinh an toµn cho c«ng nh©n, ®¶m b¶o søc kháe cho ngêi lao ®éng. Chi nh¸nh C«ng ty cã ®éi ngò qu¶n trÞ kinh doanh cã tr×nh ®é tõ trung cÊp trë lªn, cã n¨ng lùc, nhiÖt t×nh vµ s¸ng t¹o trong c«ng viÖc. Do cã ®éi ngò qu¶n trÞ kinh doanh trÎ nªn viÖc n¾m b¾t vµ tiÕp thu c¸c chuÈn mùc kinh doanh míi ban hµnh rÊt nhanh vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc qu¶n trÞ kinh doanh ®îc thùc hiÖn theo ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ níc. VÒ trang thiÕt bÞ: Chi nh¸nh C«ng ty cã nhiÒu trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®¸p øng nhu cÇu ®æi míi cña ngêi tiªu dïng. Do s¶n xuÊt vµ kinh doanh nhiÒu lo¹i SV: Bïi ThÕ Anh Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp mÆt hµng nªn s¶n phÈm cña C«ng ty lu«n phong phó vµ ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i, mµu s¾c; bªn c¹nh ®ã C«ng ty cßn ®Çu t rÊt nhiÒu m¸y mãc thiÕt bÞ míi 100% c«ng nghÖ xö lý cao ®ñ søc c¹nh tranh víi doanh nghiÖp cïng ngµnh. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng tõ khi thµnh lËp vµ ph¸t triÓn chi nh¸nh C«ng ty Hµ Phó An cho ®Õn nay ®· vµ ®ang ®¹t ®îc nhiÒu hiÖu qu¶ cao, s¶n phÈm phong phó ®a d¹ng, tinh x¶o vÒ nghÖ thuËt ®îc kh¸ch hµng mÕn mé. s¶n phÈm cña C«ng ty ®· cã mÆt trªn c¸c thÞ trêng, nã ®· ®¸p øng mäi nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng vµ lµ mÆt hµng kh«ng thÓ thiÕu trong nhu cÇu kinh doanh cña chi nh¸nh. Víi c¸c mÆt hµng do C«ng ty tù thiÕt kÕ vµ ®a vµo s¶n xuÊt ®Òu ®¶m b¶o gi¸ thµnh hîp lý. Chi nh¸nh C«ng ty cã bé m¸y qu¶n lý cã n¨ng lùc, cã ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ cã tr×nh ®é kü thuËt cao, nhiÒu kinh nghiÖm, cã tr¸ch nhiÖm vµ tinh thÇn cao trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. Trong c¸c quan hÖ tÝn dông víi ng©n hµng vµ c¸c nhµ ®Çu t kh¸c th× C«ng ty lu«n lu«n lµ mét kh¸ch hµng cã uy tÝn, c¸c kho¶n vay ®Òu sö dông ®óng môc ®Ých, lu«n coi träng ch÷ tÝn, thanh to¸n ®Çy ®ñ c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n ph¶i tr¶, lu«n t¹o cho b¹n hµng mét c¶m gi¸c an toµn khi ký hîp ®ång víi C«ng ty m×nh. Vµ ®iÒu quan träng h¬n c¶ lµ hiÖn nay C«ng ty ®ang ®îc nhiÒu b¹n hµng biÕt ®Õn, ®ã lµ mét ®iÒu kiÖn rÊt thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn vµ më réng chi nh¸nh h¬n n÷a trong t¬ng lai. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi vµ kÕt qu¶ thµnh c«ng mµ C«ng ty ®· ®¹t ®îc, C«ng ty còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khã kh¨n, biÕn cè trong viÖc s¶n xuÊt kinh doanh vµ sù vËn hµnh ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ trêng: ViÖc gi¸ c¶ hµng ho¸ nhiÒu khi còng bÊt æn ®Þnh còng lµ ®iÒu trë ng¹i trong x©y dùng kÕ ho¹ch lîi nhuËn cho C«ng ty. Trong lÜnh vùc kinh doanh ®ãi hái nguån vèn ®Çu t lín nªn viÖc huy ®éng vèn còng kh«ng ®îc chñ ®éng vµ lµ mét C«ng ty nªn kh«ng tr¸nh khái sù c¹nh tranh víi c¸c C«ng ty cïng ngµnh. MÆc dï m¸y mãc thiÕt bÞ kh«ng cßn l¹c hËu nhng vÉn gÆp nhiÒu rñi ro trong s¶n xuÊt. Do quy m« s¶n xuÊt réng nªn ®éi ngò lao ®éng cña C«ng ty cßn Ýt vÒ sè lîng vµ tû träng gi÷a ®éi ngò lao ®éng gi¸n tiÕp vµ ®éi ngò lao ®éng trùc tiÕp vÉn cha c¶i thiÖn lµ bao, ®©y lµ vÊn ®Ò cÇn ®iÒu chØnh l¹i, lµm nhanh, lµm m¹nh ®Ó hoµn thiÖn tæ chøc lao ®éng. Do ®ã mµ tõ nh÷ng khã kh¨n trë ng¹i trªn mµ C«ng ty ph¶i ph©n bæ chi phÝ sao cho hîp lý ®Ó ®¶m b¶o cho gi¸ thµnh s¶n phÈm ®îc h¹ thÊp, chÊt lîng cao. Nh vËy míi cã thÓ c¹nh tranh, ®øng v÷ng trªn thÞ trêng. SV: Bïi ThÕ Anh Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp IV. T×nh h×nh tµi chÝnh cña chi nh¸nh C«ng ty Hµ Phó An Chi nh¸nh C«ng ty Hµ Phó An MÉu sè B02 - DN theo Q§ sè 167/ 2000/Q§ - BTC ngµy 25/10/2000 Cña Bé trëng Bé Tµi ChÝnh KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh PhÇn I: L·i - Lç N¨m 2004 ChØ tiªu M· sè Qóy tríc 1. Doanh thu thuÇn 11 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 12 3. Chi phÝ qu¶n lý kinh doanh 13 4. Chi phÝ tµi chÝnh 14 5. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng 20 KD (20 = 11-12-13-14) 6. L·i kh¸c 21 7. Lç kh¸c 22 8. Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n (30 = 30 20+21-22) 9.C¸c kho¶n ®iÒu chØnh t¨ng gi¶m 40 lîi nhuËn… 10. Tæng lîi nhuËn chÞu thuÕ 50 TNDN (50 = 30 + (-) 40) 11. ThuÕ TNDN ph¶i nép 60 12. Lîi nhuËn sau thuÕ 70 = 30-60 70 Chi nh¸nh C«ng ty Hµ Phó An B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n Stt tµi s¶n 1 2 A TSL§ vµ ®Çu t ng¾n h¹n (100 =110+120+130+140+150+160) I TiÒn 1 TiÒn mÆt qòy 2 TiÒn göi ng©n hµng 3 TiÒn ®ang chuyÓn II C¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh ng¾n h¹n 1 §Çu t chøng kho¸n ng¾n h¹n 2 §Çu t ng¾n h¹n kh¸c 3 Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t ng¾n h¹n (*) III C¸c kho¶n ph¶i thu 1 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 2 Tr¶ tríc cho ngêi b¸n 3 ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ - Vèn KD ë c¸c §V trùc thuéc - Ph¶i thu néi bé kh¸c 5 C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c SV: Bïi ThÕ Anh Qóy nµy LK ®Çu n¨m 1.587.000.000 844.933.508 926.675.640 379.865.084 280.459.277 0 0 280.459.277 0 280.459.277 78.528.597 201.930.680 M· sè 3 100 Sè ®Çu kú 4 23.737.592.607 Sè cuèi kú 5 17.636.890.916 110 111 112 113 120 85.488.675 69.604.245 15.884.430 0 0 258.573.860 21.049.218 237.524.642 0 0 121 122 123 0 0 0 0 0 0 130 131 132 133 135 136 137 14.220.082.252 0 8.123.086.664 472.250.414 6.118.281.729 961.927.023 19.500.000 8.556.947.159 0 1.875.004.822 714.594.122 5.967.375.215 0 0 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 6 Dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi IV Hµng tån kho 1 Hµng mua ®ang ®i trªn ®êng 2 Nguyªn vËt liÖu tån kho 3 C«ng cô dông cô trong kho 4 Chi phÝ s¶n xuÊt DN dë dang 5 Thµnh phÈm tån kho 6 Hµng hãa tån kho 7 Hµng göi ®i b¸n 8 Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho V Tµi s¶n lu ®éng kh¸c 1 T¹m øng 2 Chi phÝ tr¶ tríc 3 Chi phÝ chê kÕt chuyÓn 4 Tµi s¶n thiÕu chê xö lý 5 C¸c kho¶n thÕ chÊp ký cîc, ký qòy ng¾n h¹n B Tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t dµi h¹n 200 = 210+220+230+240 I Tµi s¶n cè ®Þnh 1 Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh - Nguyªn gi¸ - GI¸ trÞ hao mßn lòy kÕ (**) 2 Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh - Nguyªn gi¸ Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ (*) II C¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh DH 1 §Çu t chøng kho¸n dµi h¹n 2 Gãp vèn liªn doanh 3 C¸c kho¶n ®Çu t DH kh¸c 4 Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t DH III Chi phÝ x©y dùng CB dë dang IV C¸c kho¶n ký cîc ký qòy DH Céng tµi s¶n Stt Nguån vèn A Nî ph¶i tr¶ (300 = 310 +320+330) I Nî ng¾n h¹n 1 Vay ng¾n h¹n 2 Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 3 Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 4 Ngêi mua ph¶i tr¶ tiÒn tríc 5 ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép NN 6 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 7 Ph¶i tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ néi bé 8 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c II Nî dµi h¹n 1 Vay dµi h¹n 2 Nî dµi h¹n III Nî kh¸c 1 Chi phÝ ph¶i tr¶ 2 Tµi s¶n thõa chê xö lý 3 NhËn ký cîc ký qòy dµi h¹n SV: Bïi ThÕ Anh 138 0 0 140 141 142 143 144 145 146 147 148 813.059.826 146.245. 500 649.414.326 17.400.000 0 0 0 0 0 424.414.326 0 424.414.326 0 0 0 0 0 0 150 151 152 153 154 155 8.618.961.854 40.033.283 0 0 0 8.578.928.571 8.578.928.571 0 0 0 0 8.578.928.571 200 1.245.137.200 1.045.528.989 210 211 212 213 214 215 216 220 221 222 223 229 230 240 M· sè 300 1.245.137.200 5.651.715 16.631.715 (10.980.000) 1.239.485.485 1.543.089.000 (303.603.515) 0 0 0 0 0 0 0 24.982.729.807 Sè ®Çu kú 22.594.672.035 (16.631.715) 1.045.528.989 1.543.089.000 (497.560.011) 0 0 0 0 0 0 0 18.864.419.905 Sè cuèi kú 16.274.431.453 310 311 312 313 314 315 316 317 318 10.714.026.891 8.855.790.804 1.397.143.500 52.761.117 0 199.013.748 209.317.722 0 0 5.781.403.453 3.297.086.835 2.243.572.500 213.261.117 0 1.500.000 25.983.000 0 0 320 321 322 330 331 332 333 11.880.645.144 11.441.606.811 439.038.333 0 0 0 0 10.493.028.000 10.370.178.000 122.850.000 0 0 0 0 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp B I 1 2 3 4 5 6 7 II 1 2 3 4 Nguån vèn chñ së h÷u (400 = 410+420) Nguån vèn qòy Nguån vèn kinh doanh Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n Chªnh lÖch tû gi¸ Qòy ®Çu t ph¸t triÓn Qòy dù phßng tµi chÝnh Lîi nhuËn cha ph©n phèi Nguån vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n Nguån kinh phÝ qòy kh¸c Qòy dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm Qòy khen thëng phóc lîi Qòy qu¶n lý cña cÊp trªn Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ Tæng céng nguån vèn SV: Bïi ThÕ Anh 400 2.388.057.772 2.589.988.452 410 411 412 413 414 415 416 417 2.388.057.772 5.250.000.000 0 0 0 0 (2.861.942.222) 0 2.589.988.452 5.250.000.000 0 0 0 0 2.660.011.548) 0 420 421 00 0 0 0 422 423 424 0 0 0 0 0 0 24.982.729.807 18.864.419.905 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh (Ban hµnh theo Q§ sè 144/2001/Q§-BTC Ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 2001 cña Bé Tµi ChÝnh PhÇn II; Thùc hiÖn nghÜa vô víi ng©n s¸ch Nhµ níc (*) N¨m 2004 ChØ tiªu (**) 1 M· sè 2 10 I.ThuÕ(10= 11+12+13+14+15+16+17+18+19+20) 1. ThuÕ GTGT hµng b¸n néi ®Þa 11 2. ThuÕ GTGT hµng nhËp khÈu 12 3. ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt 13 4. ThuÕ xuÊt nhËp khÈu 14 5.ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 15 6. ThuÕ trªn vèn 16 7. ThuÕ m«n bµi 17 8. ThuÕ tµi nguyªn 18 9. ThuÕ nhµ ®Êt 19 10. C¸c lo¹i thuÕ kh¸c 20 C¸c kho¶n kh¸c ph¶i nép (30 = 30 31+31+33) 1.C¸c kho¶n phô thu 31 2. C¸c kho¶n lÖ phÝ, phÝ 32 33 Tæng céng (40 =10+30) 40 SV: Bïi ThÕ Anh Sè ph¸t sinh trong kú Sè cßn ph¶i nép n¨m tríc Sè ph¶i nép Sè ®· nép 3 4 5 78.937.624 1.409.226.720 806.664.837 ®vt: ®ång Sè cßn ph¶i nép 6 681.499.507 1.222.983.236 134.086.668 611.491.618 134.086.668 611.491.618 11.636.307 11.636.307 28.520.978 409.027 50.007.619 3.246.810 31.305.000 9.215.509 3.178.627 31.305.000 9.215.509 4.037.629 2.387.808 3.246.810 82.184.434 3.178.627 1.412.405.347 4.037.629 810.702.446 2.387.808 683.887.315 78.528.597 409.027 Chi nh¸nh C«ng ty Hµ Phó An céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc =========== Hµ Néi, ngµy 31/12/2000 B¶n thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh I. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña C«ng ty: Chi nh¸nh C«ng ty Hµ Phó An cã chøc n¨ng s¶n xuÊt c¸c lo¹i rîu bia vµ bao b× phôc vô trong níc vµ xuÊt khÈu. II. ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty: 1. Niªn ®é kÕ to¸n b¾t ®Çu tõ 01/01/2004 ®Õn 31/12./2004 2. §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông lµ VN§, ghi chÐp kÕ to¸n vµ nguyªn t¾c theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp. 3. H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông theo h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ 4. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh -Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ tµi s¶n theo nguyªn gi¸ sè khÊu hao lòy kÕ vµ gi¸ trÞ cßn l¹i - Ph¬ng ph¸p khÊu hao theo quy ®Þnh 164/Q§/CSTC ban hµnh chÕ ®é qu¶n lý sö dông vµ trÝch khÊu hao TSC§. Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty. Sè TT ChØ tiªu Kú nµy 1 Bè trÝ c¬ cÊu vèn TSC§/Tæng sè tµi s¶n 18,2% TSL§/Tæng sè tµi s¶n 80,8% 2 Tû suÊt lîi nhuËn Tû suÊt lîi nhuËn/DT 0,17% Tû suÊt lîi nhuËn/Vèn 2,8% 3 T×nh h×nh tµi chÝnh Tû lÖ nî ph¶i tr¶/toµn bé tµi s¶n 90,4% TSL§/Nî ng¾n h¹n 2,2% Ngµy….th¸ng…n¨m T×nh h×nh thu nhËp cña c«ng nh©n viªn N¨m 2004 Sè TT 1 2 3 4 5 ChØ tiªu Tæng tiÒn l¬ng TiÒn thëng Tæng thu nhËp TiÒn l¬ng b×nh qu©n Thu nhËp b×nh qu©n KÕ ho¹ch Thùc hiÖn Kú nµy 12.910.600.000 904.115.801 13.814.715.801 965.000 1100.000 Kú tríc 10.020.335.945 161.189.018 10.181.524.963 795.500 950.000 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Chi nh¸nh C«ng ty Hµ Phó An T×nh h×nh t¨ng gi¶m nguån vèn chñ së h÷u N¨m 2004 Stt ChØ tiªu Sè ®Çu kú T¨ng trong kú I Nguån vèn kinh 5.250.000.000 0 doanh 1 NSNN cÊp 0 0 2 Tù bæ sung 3.090.000.000 1.000.000.000 3 Vèn huy ®éng 360.000.000 800.000.000 II C¸c qòy 0 0 1 Qòy ph¸t triÓn SX 0 0 2 Qòy khen thëng 0 0 3 Qòy phóc lîi 0 0 4 Qòy dù phßng tµi 0 0 chÝnh 5 Qòy dù phßng trî 0 0 cÊp viÖc lµm III Nguån vèn 0 0 §TXDCB 1 NSNN cÊp 0 0 2 Nguån kh¸c 0 0 STT I 1 2 3 4 5 II 1 2 3 4 5 Gi¶m trong kú 0 Sæ cuèi kú 5.250.000.000 0 0 0 0 0 0 0 4.090.000.000 1.160.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶ N¨m 2004 ®¬n vÞ tÝnh: ®ång ChØ tiªu Sè ®Çy kú Sè cuèi kú C¸c kho¶n ph¶i thu 13.747.831.838 7.842.380.037 Ph¶i thu tõ kh¸ch hµng 0 0 Tr¶ tríc cho ngêi b¸n 6.648.123.086 1.875.004.822 Thu t¹m øng 0 0 Thu néi bé 7.080.208.752 5.967.375.215 Thu kh¸c 19.500.000 0 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ 461.092.587 240.744.117 Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 52.761.117 213.261.117 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 209.317.722 25.983.000 Ph¶i tr¶ thuÕ 199.013.748 1.500.000 Ph¶i tr¶ kh¸c 0 0 Ngêi mua tr¶ tiÒn tríc 0 0 1. NhiÖm vô cña qu¶n trÞ tµi chÝnh trong chi nh¸nh C«ng ty Hµ Phó An - T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi ng©n s¸ch Nhµ níc. Tríc thêi kú ®æi míi n¨m 1986 nÒn kinh tÕ ho¹t ®éng theo c¬ chÕ kÕ ho¹ch hãa tËp trung quan liªu bao cÊp, vai trß cña thÞ trêng vµ qu¶n trÞ kinh doanh bÞ coi nhÑ, do ®ã c¸c s¾c thuÕ kh«ng ®îc ph¸t huy t¸c dông. Tõ sau n¨m SV: Bïi ThÕ Anh Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ®æi míi 1986 ®Õn nay lµ thêi kú ®æi míi, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chøc n¨ng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc th× c«ng cô thuÕ míi ph¸t huy ®ù¬c vai trß cña nã vµ trë thµnh c«ng cô ®iÒu hµnh vÜ m« nÒn kinh tÕ. Nhµ níc lµ ngêi híng dÉn, kiÓm so¸t vµ ®iÒu tiÕt ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp trong c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. Nhµ níc t¹o m«i trêng vµ hµnh lang cho c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn. V× vËy bÊt cø doanh nghiÖp hay tæ chøc, c¸ nh©n khi tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô víi ng©n s¸ch Nhµ níc. Chi nh¸nh C«ng ty Hµ Phó An lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ kinh doanh nhiÒu lo¹i mÆt hµng nhng chñ yÕu lµ bao b×, hµng n¨m chi nh¸nh C«ng ty Hµ Phó An ®· thùc hiÖn nghÜa vô víi ng©n s¸ch Nhµ níc ®îc chi tiÕt quan b¶ng "T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi ng©n s¸ch Nhµ níc" trong phÇn II :B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. 2. Quan hÖ tµi chÝnh gi÷a doanh nghiÖp víi thÞ trêng. - Quan hÖ mua, b¸n, trao ®æi vËt t hµng ho¸. Trong s¶n xuÊt kinh doanh, thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm lµ mét c¨n cø hÕt søc quan träng ®Ó doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh ®Çu t. VÊn ®Ò ®Æt ra cho doanh nghiÖp lµ ph¶i ®Çu t ®Ó s¶n xuÊt ra nh÷ng mÆt hµng, s¶n phÈm mµ ngêi tiªu dïng cÇn. VÒ mÆt tµi chÝnh, quyÕt ®Þnh ®Çu t lµ mét quyÕt ®Þnh tµi chÝnh dµi h¹n, cã t¸c ®éng rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. V× thÕ khi quyÕt ®Þnh ®Çu t ®ßi hái ph¶i sö dông mét lîng vèn kh«ng nhá. Trong chi nh¸nh C«ng ty Hµ Phó An, ®øng tríc t×nh h×nh c¹nh tranh gay g¾t víi hµng tr¨m doanh nghiÖp kh¸c trªn ®Þa bµn Hµ Néi, chi nh¸nh C«ng ty ®· ®Çu t mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt d©y chuyÒn hiÖn ®¹i ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt phôc vô cho s¶n xuÊt. Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh nh hiÖn nay, chi nh¸nh C«ng ty buéc ph¶i nhËp NVL ®Ó cho ra ®êi s¶n phÈm cã chÊt lîng cao ®îc thÞ trêng vµ ngêi tiªu dïng chÊp nhËn. C¸c nguån nhËp NVL cña chi nh¸nh C«ng ty chñ yÕu lµ mua ngoµi, mua tõ c¸c ®¬n vÞ ®· cã quan hÖ mua b¸n l©u dµi nh C«ng ty TNHH Sao Mai, C«ng ty TNHH ChuÈn Hãa, tËp ®oµn BAHACO - Thôy §iÓn, C«ng ty TNHH kinh doanh xuÊt nhËp khÈu Têng Loan, mét sè C«ng ty cña Trung Quèc, NhËn B¶n cã v¨n phßng ®¹i diÖn ë Hµ Néi. Cßn l¹i C«ng ty mua tõ c¸c trung t©m ph©n ph«i hoÆc mua ngay trªn thÞ trêng. S¶n phÈm cña chi nh¸nh C«ng ty Hµ Phó An chñ yÕu lµ ®îc s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng nªn chñng lo¹i phong phó vµ ®a d¹ng. HiÖn nay chi nh¸nh cã kho¶ng h¬n 100 mÆt hµng kh¸c nhau trong ®ã bao b× vµ rîu, bia lµ hai lo¹i mÆt SV: Bïi ThÕ Anh Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp hµng quan träng hµng ®Çu. HÇu hÕt c¸c lo¹i vËt liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt bia, rîu ®Òu cã s½n trªn thÞ trêng víi gi¸ c¶ Ýt biÕn ®éng, cho nªn viÖc thu mua nguyªn liÖn kh«ng gÆp mÊy khã kh¨n, t¹o ®iÒu kiÖn ®¸p øng nhanh chãng vµ kÞp thêi cho mäi nhu cÇu s¶n xuÊt ®ång thêi gi¶m bít ®îc khèi lîng vËt liÖu dù tr÷ trong kho, tr¸nh ®îc t×nh tr¹ng ø ®äng vèn. - Gi¸ trÞ vèn vay kinh doanh. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp thêng x¶y ra c¸c nhu cÇu vèn ng¾n h¹n vµ dµi h¹n cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh thêng xuyªn cña doanh nghiÖp còng nh ®©ï t ph¸t triÓn. Ngµy nay cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®· n¶y sinh nhiÒu h×nh thøc míi cho phÐp c¸c doanh nghiÖp hay ®éng c¸c nguån vèn tõ bªn ngoµi. Trong kinh doanh hiÖn nay chi nh¸nh C«ng ty Hµ Phó An ph¶i vay vèn cña ng©n hµng NN & PTNN Thanh Xu©n ®Ó trang bÞ m¸y mãc, ®æi míi thiÕt bÞ s¶n xuÊt. Víi nguån vèn vay ®Ó sö dông vµo môc ®Ých s¶n xuÊt kinh doanh, hiÖn t¹i vµ trong t¬ng lai C«ng ty tù thÊy r»ng víi hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i C«ng ty sÏ ®ñ søc c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp cïng ngµnh. - Gi¸ trÞ xuÊt - nhËp khÈu hµng ho¸ víi b¹n hµng níc ngoµi. Do C«ng ty míi ®ù¬c thµnh lËp nªn nguån hµng xuÊt khÈu ra níc ngoµi vÉn cßn Ýt cha ®îc nhiÒu b¹n hµng biÕt ®Õn. C¸c nguån vËt liÖu chñ yÕu nhËp ë trong níc. - Gi¸ trÞ tæng s¶n lîng vµ doanh thu tiªu thô Do nhu cÇu cña thÞ trêng ngµy cµng gia t¨ng, sè lîng ®¬n ®Æt hµng ngµy cµng nhiÒu. HiÖn nay s¶n phÈm cña chi nh¸nh C«ng ty s¶n xuÊt rÊt ®a d¹ng vµ phong phó gåm cã nhiÒu lo¹i bia vµ rîu nh bia Sµi Gßn, bia h¬i, bia chai, rîu Anh §µo, rîi QuÊt, rîu ng©m. N¨m 2004 ®¹t 1,5 triÖu s¶n phÈm, t¨ng 5 lÇn so víi n¨m 2003. Sau nhiÒu lÇn c¶i tiÕn m¸ymãc thiÕt bÞ ®· n©ng cÊp s¶n phÈm ®îc thÞ trêng chÊp nhËn Chi nh¸nh C«ng ty Hµ Phó An ®· ra søc phÊn ®Êu nç lùc ®Ó s¶n phÈm cña C«ng ty m×nh lu«n cã chç ®øng v÷ng trªn thÞ trêng. 3. Quan hÖ tµi chÝnh néi bé tronh C«ng ty Thùc hiÖn ph©n phèi ®iÒu hßa vèn kinh doanh (ph©n phèi lîi nhuËn sau thuÕ cho c¸c qòy cña doanh nghiÖp). Vèn lµ ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®Ó thµnh lËp mét doanh nghiÖp vµ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, v× thÕ viÖc thùc hiÖn ph©n phèi ®iÒu hßa vèn kinh doanh lµ viÖc rÊt quan träng trong doanh nghiÖp. Lµ mét doanh nghiÖp víi ngµnh kinh doanh s¶n xuÊt bia rîu trong t×nh h×nh c¹nh tranh gay g¾t hiÖn nay, ban l·nh ®¹o chi nh¸nh C«ng ty ph¶i nghiªn cøu ®iÒu hßa vèn SV: Bïi ThÕ Anh Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp kinh doanh sao cho hîp lý, gi¶m chi phÝ thu mua, vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vÉn ph¶i tiÕp tôc viÖc ®Çu t. ViÖc ®Çu t tríc hÕt lµ thay thÕ c¸c TSC§ cò, mÆt kh¸c lµ ®Çu t cho sù t¨ng trëng cña doanh nghiÖp. Víi sè nguån vèn kinh doanh n¨m 2003 lµ 10.046.445.212 ®ång, chi nh¸nh C«ng ty ®· mua s¾m nhiÒu m¸y mãc thiÕt bÞ, x©y dùng nhiÒu nhµ xëng míi nh»m n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, t¹o chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ trêng. Lîi nhuËn t¨ng, víi nguån vèn lín m¹nh chi nh¸nh C«ng ty sÏ ngµy mét ®i lªn vµ kh¼ng ®Þnh vai trß cña m×nh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Quan hÖ gi÷a ngêi lao ®éng vµ chi nh¸nh C«ng ty. Thùc hiÖn viÖc ph©n phèi hîp lý quan hÖ gi÷a ngêi lao ®éng vµ C«ng ty lµ gãp phÇn quan träng vµo viÖc sö dông vµ h×nh thµnh tèt c¸c qòy lµ viÖc sö dông c¸c h×nh thøc thëng ph¹t vËt chÊt mét c¸ch hîp lý sÏ gãp phÇn thóc dÈy c¸n bé c«ng nh©n viªn g¾n bã víi doanh nghiÖp, tõ ®ã n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, gãp phÇn c¶i tiÕn s¶n xuÊt kinh doanh. Ngoµi viÖc ch¨m lo ph¸t triÓn s¶n xuÊt, C«ng ty cßn ph¶i ch¨m lo ®Õn ®êi sèng tinh thÇn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. Tr¶ l¬ng theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh, xøng ®¸ng víi søc lao ®éng mµ hä bá ra. §ång thêi thùc hiÖn viÖc tr¶ l¬ng g¾n liÒn víi gi¸ trÞ s¸ng t¹o míi, thëng ph¹t c«ng minh. Chi nh¸nh C«ng ty Hµ Phó An tr¶ l¬ng cho ®éi ngò lao ®éng gi¸n tiÕp c¨n cø vµo l¬ng cÊp bËc, l¬ng cÊp bËc cña ®éi ngò c«ng nh©n lao ®éng gi¸n tiÕp víi møc l¬ng tèi thiÓu lµ 360.000®/th¸ng, cha kÓ phô cÊp, thëng Chi nh¸nh C«ng ty Hµ Phó An cã 4 chÕ ®é tr¶ l¬ng ®ã lµ chÕ ®é tr¶ l¬ng s¶n phÈm, chÕ ®é tr¶ l¬ng tËp thÓ (theo chuyÒn, tæ s¶n xuÊt), chÕ ®é tr¶ l¬ng thêi gian gi¶n ®¬n vµ chÕ ®é tr¶ l¬ng thêi gian cã tÝnh ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Trong 4 chÕ ®é tr¶ l¬ng th× chØ cã duy nhÊt chÕ ®é tr¶ l¬ng kh«ng g¾n víi chÊt lîng, sè lîng lµ chÕ ®é tr¶ l¬ng theo thêi gian gi¶n ®¬n. C¸c chÕ ®é cßn l¹i ®Òu g¾n liÒn tiÒn l¬ng vµ thu nhËp cña c«ng nh©n víi sè lîng vµ chÊt lîng cña hä ®· hao phÝ vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Nh÷ng c«ng nh©n tham gia s¶n xuÊt th× ®îc hëng l¬ng s¶n phÈm, do ®ã hä ph¶i n©ng cao tÝnh chuyªn nghiÖp trong c«ng viÖc, phÊn ®Êu t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng ®Ó lµm ra nhiÒu s¶n phÈm chÊt lîng cao qua ®ã n©ng cao ®îc tiÒn thëng. Ngoµi ra ngêi lao ®éng cßn ®îc hëng c¸c chÕ ®é vÒ nghØ thai s¶n, èm ®au, nghØ ngµy lÔ, nghØ bï…. Qua ®ã ta thÊy ® îc C«ng ty lu«n quan t©m ®Õn ®êi sèng cña ngêi lao ®éng vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm mang l¹i nhiÒu lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. SV: Bïi ThÕ Anh Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 4 Ho¹t ®éng tµi chÝnh cña chi nh¸nh C«ng ty Hµ Phó An 41. Thu nhËp, chi phÝ vµ lîi nhuËn cña C«ng ty. Thu nhËp cña C«ng ty cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi toµn bé ho¹t ®éng cña C«ng ty, bëi v× thu nhËp chÝnh lµ doanh thu mµ doanh thu lµ nguån quan träng ®Ó ®¶m b¶o trang tr¶i cho c¸c chi pÝ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §¶m b¶o cho doanh nghiÖp cã thÓ t¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n còng nh t¸i s¶n xuÊt më réng. Trêng hîp doanh thu kh«ng ®ñ ®Ó ®¶m b¶o c¸c kho¶n chi phÝ bá ra, doanh nghiÖp sÏ gÆp khã kh¨n vÒ tµi chÝnh. Doanh thu trong n¨m 2004 cña chi nh¸nh C«ng ty Hµ Phó An lµ: 1.587.000.000® trong ®ã tæng thu nhËp tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ 280.459.277®. - Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty lu«n ph¶i quan t©m ®Õn viÖc qu¶n lý chi phÝ bëi v× nÕu chi phÝ kh«ng hîp lý, kh«ng ®óng víi thùc chÊt cña nã sÏ g©y ra nh÷ng khã kh¨n trong qu¶n lý vµ gi¶m lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. C¸c chi phÝ mµ doanh nghiÖp ph¶i bá ra cho viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm, trong khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt C«ng ty ®· ph¶i tiªu hao NVL nh: G¹o, men, chÊt t¹o mµu, hoa qu¶… hao mßn m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng cô dông cô, C«ng ty cßn thùc hiÖn viÖc s¶n xuÊt cßn ph¶i tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm, trong qu¸ tr×nh nµy C«ng ty còng ph¶i bá ra nh÷ng chi phÝ vËn chuyÓn b¶o qu¶n s¶n phÈm, chi phÝ qu¶n lý kinh doanh (926.675. 640), chi phÝ tµi chÝnh (379.865.048), vµ mét sè chi phÝ kh¸c nh chi phÝ vÒ nghiªn cøu. §èi víi mét doanh nghiÖp kinh doanh th× môc tiªu hµng ®Çu trong ho¹t ®éng kinh doanh lµ lîi nhuËn. Doanh nghiÖp kh«ng thÓ tån t¹i nÕu qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp lu«n ë tr¹ng th¸i thua lç. ChÝnh v× vËy ®Ó thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ trêng C«ng ty kh«ng ngõng ®æi míi trang thiÕt bÞ, n©ng cao vµ tËn dông n¨ng suÊt m¸y mãc, nhanh chãng n¾m b¾t thÞ trêng, ®¸p øng mäi yªu cÇu cña kh¸ch hµng, khiÕn cho sè lîng s¶n phÈm cña C«ng ty b¸n ra ngµy mét t¨ng, ký ®îc nhiÒu hîp ®ång víi b¹n hµng, tõ ®ã lîi nhuËn cña C«ng ty t¨ng lªn. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn kh«ng ph¶i lóc nµo C«ng ty còng thuËn lîi trong kinh doanh, nhng dÇn dÇn chi nh¸nh C«ng ty ®· tõng bíc th¸o gì, æn ®Þnh s¶n xuÊt vµ tõng bíc ph¸t triÓn. Lîi nhuËn cña C«ng ty ®· t¨ng lªn râ rÖt trong n¨m 2004. Lîi nhuËn kÕ to¸n lµ 280.469.277, lîin huËn sau thuÕ lµ 201.930.680. Nh vËy lîi nhuËn kinh doanh lµ nguån ®Ó më réng t¸i s¶n xuÊt vµ lµ kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 42. T×nh h×nh tµi s¶n, nguån vèn cña chi nh¸nh C«ng ty Hµ Phó An SV: Bïi ThÕ Anh Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ mét bé phËn cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ cã mèi quan hÖ trùc tiÕp ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Do ®ã, tríc khi lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh, doanh nghiÖp cÇn ph¶i nghiªn cøu b¸o c¸o tµi chÝnh. C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ®îc so¹n th¶o theo ®Þnh kú ph¶n ¸nh mét c¸ch tæng hîp vµ toµn diÖn vÒ t×nh h×nh tµi s¶n, nguån vèn cña C«ng ty ta ph¶i dùa vµo hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh, trong ®ã chñ yÕu dùa vµo b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ b¸o c¸o s¶n xuÊt kinh doanh ®îc so¹n th¶o cuèi kú thùc hiÖn. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lµ mét b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp, ph¶n ¸nh mét c¸ch tæng qu¸t tµi s¶n hiÖn cã cña doanh nghiÖp. C¸c chØ tiªu cña b¶ng ®îc ph¶n ¸nh díi h×nh th¸i gi¸ trÞ vµ theo nguyªn t¾c c©n ®èi lµ Tæng Tµi s¶n = Tæng nguån vèn. Qua b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, chóng ta thÊy ®îc tæng tµi s¶n mµ chi nh¸nh C«ng ty Hµ Phó An hiÖn ®ang sö dông tÝnh ®Õn n¨m 2004 lµ 24.982.799.807. Trong ®ã TSL§ lµ 23.737.592.607 (chiÕm 95%), TSC§ lµ 1.245.137.200 (ChiÕm 34,3%), tµi s¶n b»ng tiÒn lµ 85.488.675 (chiÕm 3,6%). Tæng tµi s¶n ®îc h×nh thµnh tõ hai nguån: Nguån vèn chñ së h÷u (11,35%) vµ nguån vèn huy ®éng tõ bªn ngoµi (vay, chiÕm dông) lµ 89,7% Qua mét n¨m ho¹t ®éng, tµi s¶n cña C«ng ty ®· kh«ng t¨ng lªn mµ cßn bÞ gi¶m bít (18.864.419.905.982.729.807 = - 6.118.309.902). Sè chªnh lÖch gi¶m lµ do n¨m võa qua C«ng ty mua thªm mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ ®· bÞ cò cho phï hîp víi nÒn kinh tÕ hiÖn nay. VÒ nguån vèn mµ doanh nghiÖp ®· huy ®éng vµo s¶n xuÊt kinh doanh còng cã sù biÕn ®æi, vay ng¾n h¹n ng©n hµng gi¶m 5.558.703.969. Nguån vèn bæ sung cho chªnh lÖch ®¸nh gi¸ tµi s¶n kh«ng thay ®æi. Trong n¨m võa qua, chi nh¸nh C«ng ty ho¹t ®éng rÊt thuËn lîi trong s¶n xuÊt kinh doanh, kho¶n tæng nî ph¶i tr¶ (38.869.103.488) nhá h¬n tæng tµi s¶n lu ®éng (41.374.483.524) thu lín h¬n chi. Chi nh¸nh C«ng ty ®ang tõ bíc ®Èy m¹nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó duy tr× kÕt qu¶ trªn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ h¬n n÷a. 43. C¸c nhãm chØ tiªu ®Æc trng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. C¸c sè liÖu b¸o c¸o tµi chÝnh cha diÔn gi¶i ®îc hÕt thùc tr¹ng tµi chÝnh cña chi nh¸nh C«ng ty, do vËy c¸c nhµ qu¶n trÞ cña C«ng ty sÏ dïng c¸c hÖ sè tµi chÝnh ®Ó gi¶i thÝch thªm c¸c mèi quan hÖ tµi chÝnh, mçi doanh nghiÖp kh¸c nhau cã c¸c hÖ sè kh¸c nhau, do ®ã ngêi ta coi c¸c hÖ sè tµi chÝnh lµ nh÷ng biÓu hiÖn ®Æc trng nhÊt vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp mét thêi kú nhÊt ®Þnh. SV: Bïi ThÕ Anh Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp T×nh h×nh tµi chÝnh ®îc ®¸nh gi¸ lµ lµnh m¹nh tríc hÕt thÓ hiÖn ë kh¶ n¨ng chi tr¶. V× vËy chóng ta b¾t ®Çu tõ viÖc ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n. Nhãm chØ tiªu vÒ t×nh h×nh vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n. HÖ sè thanh to¸n tæng qu¸t = = = 1,1 chøng tá tµi s¶n cña DN thõa ®Ó thanh to¸n nî V. §Þnh híng kinh doanh cña Chi nh¸nh Tríc t×nh h×nh thÞ trêng s«i ®éng, ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i c¹nh tranh gay g¾t, c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng ph¶i cè g¾ng h¬n n÷a trong s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó sao cho giµnh ®îc thÞ phÇn lín nhÊt. §iÒu nµy v« cïng phøc t¹p kh«ng ph¶i doanh nghiÖp nµo còng lµm ®îc v× nã chÞu sù ¶nh hëng trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp rÊt nhiÒu nh©n tè kh¸c nhau, nhng cã quan hÖ l«gic víi nhau. Do ®ã c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i ®Çu t c¶ vÒ vËt chÊt lÉn c«ng søc nh»m gi¶i quyÕt tèt c¸c nh©n tè nµy. Víi mét quy luËt bÊt h÷u trong kinh doanh lµ khi doanh nghiÖp ®· tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh æn ®Þnh cã l·i th× cÇn ph¶i trÝch lËp c¸c quü ®Çu t ph¸t triÓn doanh nghiÖp nh»m ®Çu t chiÒu s©u lÉn chiÒu réng ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh l©u dµi, æn ®Þnh vµ cã hiÖu qu¶. C«ng ty T©n Phó An còng kh«ng n»m ngoµi quy luËt ®ã, nhÊt lµ trong thêi ®iÓm hiÖnnay, s¶n xuÊt kinh doanh ®ang cã l·i, s¶n phÈm cã uy tÝn trªn thÞ trêng. Chi nh¸nh C«ng ty còng ®· cã nh÷ng chiÕn lîc ®Çu t ph¸t triÓn riªng cho m×nh. Sau ®©y lµ chiÕn lîc ph¸t triÓn cña C«ng ty n¨m 2005-2007. - VÒ chÊt lîng s¶n phÈm: §iÒu nµy C«ng ty ®ang tiÕp tôc nghiªn cøu ®Ó n©ng cao chÊt lîng rîu ®¶m b¶o c¹nh tranh. - VÒ c«ng t¸c thanh to¸n tiÒn hµng: C«ng ty tiÕp tôc duy tr× ®a d¹ngho¸ c¸c h×nh thøc thanh to¸, n©ng cao kû luËt thanh to¸n, tr¸nh bÞ chiÕm dông vèn. - Tû träng tõng lo¹i s¶n phÈm tiªu thô: mÆt hµng chñ yÕu cña C«ng ty lµ rîu, C«ng ty vÉn tiÕp tôc duy tr× thÕ m¹nh nµy, cã thÓ nãi s¶n phÈm nµy lµ thÕ m¹nh cña C«ng ty vµ s¶n lîng tiªu thô kh¸ cao. - Ph¬ng thøc b¸n hµng: C«ng ty ®ang tiÕp tôc hoµn thiÖn h¬n ph¬ng thøc b¸n hµng hiÖn nay. - C«ng t¸c tiÕp thÞ, marketing, nghiªn cøu thÞ trêng: sÏ kh«ng ngõng ®µo t¹o l¹i ®éi ngò c¸n bé, n©ng cao tr×nh ®é, tæ chøc Héi nghÞ kh¸ch hµng ®Ó më réng thÞ trêng, ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty cho phï hîp víi quy m« s¶n xuÊt cña C«ng ty ®¹t ®îc môc tiªu ®Ò ra. - C«ng ty cã kÕ ho¹ch vÒ "con ngêi" tøc lµ ®µo t¹o l¹i ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ, cã tr×nh ®é cao ®Ó ®¶m nhËn c«ng viÖc míi. SV: Bïi ThÕ Anh Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - ThÞ trêng tiªu thô: Chi nh¸nh C«ng ty sÏ cã chiÕn lîc më réng thÞ trêng ë hÇu hÕt c¸c tØnh phÝa B¾c vµ cã híng xuÊt khÈu. - VÒ vèn ®Çu t, ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ: C«ng ty còng ®· cã kÕ ho¹ch vay vèn tÝn dông cïng víi sè vèn th«ng qua quü ®Çu t ph¸t triÓn s¶n xuÊt, tiªu thô mµ C«ng ty ®· trÝch tõ lîi nhuËn ®Ó l¹i hµng n¨m. Trªn ®©y lµ mét sè nÐt chÝnh trong chiÕn lîc ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong kÕ ho¹ch 3 n¨m tõ 2005-2007. SV: Bïi ThÕ Anh Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ch¬ng II Thùc tr¹ng thÞ trêng tiªu thô Rîu cña Chi nh¸nh C«ng ty Hµ Phó An I. Nh÷ng nÐt chung vÒ thÞ trêng rîu Rîu lµ mét s¶n phÈm cã ®Æc ®iÓm phôc vô nhu cÇu c¸ nh©n nã tho¶ m·n nhu cÇu ¨n uèng thëng thøc cña con ngêi. Tuy nhiªn rîu chØ híng tíi phôc vu nhu cÇu mét giíi nhÊt ®Þnh ®ã lµ nam giíi. ThÞ trêng rîu hiÖn nay ®ang diÔn ra kh¸ s«i næi vµ thêng xuyªn, rîu ®· phÇn nµo tho¶ m·n ®îc c¸c nhu cÇu kh¸c nhau cña giíi tiªu dïng, tõ nhu cÇu ®¬n gi¶n lµ ®Ó kÝch thÝch tiªu ho¸ ®ªn nhu cÇu khã tÝnh nhÊt cña ngêi sµnh ®iÖu trong v¨n ho¸ Èm thùc lµ ®Ó thëng thøc vµ xu thÕ quèc tÕ hãa b÷a ¨n. C¸c mÆt hµng rîu trªn thÞ trêng hiÖn nay rÊt ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i mÉu m· chÊt lîng phï hîp víi nhu cÇu, thÞ hiÕu thãi quen tiªu dïng cña mçi c¸ nh©n, mçi vïng kh¸c nhau. Quy m« nhu cÇu vÒ rîu hiÖn nay ®ang ë tr¹ng th¸I æn ®Þnh vµ tho¶ m·n ®îc kh¸ ®Çy ®ñ yªu cÇu cña ngêi tiªu dïng trong c¸c tiÖc rîu héi hÌ hay trong c¸c b÷a c¬m hµng ngµy cña mçi gia ®×nh. §Õn nay cha cã sè liÖu trhèng kª chÝnh x¸c vÒ sè lîng rªäu tiªu thô trong mét n¨m lµ bao nhiªu nhng ta cã thÓ sö dông ph¬ng ph¸p íc tÝnh nh sau ®Ó h×nh dung mét c¸ch cô thÓ: íc tÝnh trªn c¬ së d©n sè häc: D©n sè dïng ®Ó tÝnh lµ 80.000.000 ngêi ( tÝnh trong n¨m 1998). Sè ngêi b×nh qu©n trong mét gia ®×nh lµ 7 ngêi, sè gia ®×nh sÏ lµ:11.428.571. Mçi gia ®×nh lÊy tèi thiÓu mét ngêi uèng thêng xuyªn ë møc båi bæ søc khoÎ. Lîng rîu uèng b×nh qu©n mét ngµy: 10ml = 0,01 lÝt. Sè ngµy uèng b×nh qu©n lµ 300 ngµy. Nh vËy tæng sè rîu tiªu dïng theo c¸ch íc tÝnh lµ: 0,01 lit * 300 ngµy * 11.428.571 ngêi = 34285713lÝt Qua ®ã ta thÊy r»ng tiªu thô rîu mét n¨m lµ kh¸ lín. HiÖn nay do qu¸ nhiÒu ®¬n vÞ cung øng tham gia vµo thÞ trêng lam cung lín h¬n cÇu vµ trong t¬ng lai kho¶ng c¸ch nµy sÏ cßn lín. MÆt kh¸c theo dù ®o¸n th× trong t¬ng lai xu híng tiªu dïng sÏ gi¶m ®i do nhiÒu nguyªn nh©n mµ nguyªn nh©n chñ yÕu lµ møc sèng ngêi d©n t¨ng cao, tr×nh ®é d©n trÝ ngµy cµng n©ng lªn ngêi ta sÏ nhËn thøc ®îc ®é ®éc h¹i cña rîu. Xu híng tiªu dïng sÏ tËp chung sö dông nh÷ng lo¹i thøc uèng võa ®¶m b¶o chÊt lîng, ®¶m b¶o søc khoÎ vµ n©ng cao gi¸ trÞ thëng thøc. V× thÕ s¶n phÈm nh bia, rîu ngo¹i chÊt lîng coa, nh rîu vang cña c¸c doanh nghiªp sÏ lªn ng«i. SV: Bïi ThÕ Anh
- Xem thêm -