Tài liệu 151 nâng cao chất lượng sp tại cty cp giống cây trồng thanh hoá

  • Số trang: 74 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 72 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

N©ng cao chÊt lîng gièng c©y trång ë C«ng ty cæ phÇn gièng c©y trång Thanh Hãa Më ®Çu Trong qu¸ tr×nh chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, tiÕn hµnh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa, chÊt lîng lµ mét yÕu tè c¬ b¶n ®Ó giµnh th¾ng lîi trªn th¬ng trêng, ®Æc biÖt lµ trong xu thÕ toµn cÇu hãa hiÖn nay. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, trªn lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh, chóng ta ®· cã nh÷ng tiÕn bé nhÊt ®Þnh, hµng hãa phong phó, ®a d¹ng, chÊt lîng cao h¬n, æn ®Þnh h¬n. Mét sè mÆt hµng cã søc c¹nh tranh cao. Tuy nhiªn chÊt lîng phÇn lín hµng hãa cha theo kÞp nhu cÇu thÞ trêng. §©y lµ nhîc ®iÓm cÇn ®îc kh¾c phôc nhanh ®Ó c¸c doanh nghiÖp níc ta tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Thñ tíng Phan V¨n Kh¶i ®· ph¸t biÓu t¹i héi nghÞ chÊt lîng n¨m 1997 "Chóng ta ph¶i chÊp nhËn c¹nh tranh vµ héi nhËp b»ng con ®êng chÊt lîng". §Ó t¨ng cêng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, mét mÆt c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh, ph¶i lµm tèt c«ng t¸c Marketing, mÆt kh¸c ph¶i kh«ng ngõng hoµn thiÖn vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. ChÊt lîng kh«ng tù nhiªn sinh ra mµ ph¶i ®îc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng phøc t¹p, v× vËy qu¶n lý chÊt lîng ngµy cµng phøc t¹p theo. ChÊt lîng trë thµnh mét bé phËn trong chiÕn lîc c¹nh tranh, ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh. ChÊt lîng vµ hiÖu qu¶ lµ hai vÊn ®Ò g¾n liÒn, ®i ®«i víi nhau. Kh«ng thÓ nãi cã hiÖu qu¶ nhng kh«ng cã chÊt lîng. ChÊt lîng s¶n phÈm ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 1 N©ng cao chÊt lîng gièng c©y trång ë C«ng ty cæ phÇn gièng c©y trång Thanh Hãa Kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng toµn diÖn cña s¶n phÈm lµ thùc hiÖn qui luËt ph¸t triÓn v¨n minh tiªu dïng x· héi, ®ång thêi thùc hiÖn qui luËt tiÕt kiÖm trong tiªu dïng, n©ng cao hiÖu qu¶ tiªu dïng, lµm lîi cho x· héi vµ doanh nghiÖp kinh doanh. Tr¶i qua h¬n 30 n¨m tån t¹i vµ ph¸t triÓn, ngµy nay C«ng ty gièng c©y trång Thanh Hãa ®· trë thµnh C«ng ty chñ lùc cña tØnh vÒ s¶n xuÊt kinh doanh gièng c©y trång, lµ C«ng ty cæ phÇn æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. S¶n phÈm cña C«ng ty ®· ®îc thÞ trêng chÊp nhËn. ChÊt lîng s¶n phÈm ngµy cµng tiÕn bé. Tuy nhiªn c«ng t¸c qu¶n trÞ chÊt lîng vÉn cßn nhiÒu tån t¹i. §Ó ®øng v÷ng trªn th¬ng trêng, C«ng ty cÇn ph¶i tiÕp tôc n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm ®Ó chiÕm lÜnh thÞ trêng, ®¸p øng nhu cÇu kh¾t khe cña kh¸ch hµng. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ®ã, trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty gièng c©y trång Thanh Hãa, ®îc sù híng dÉn, gióp ®ì cña thÇy gi¸o GSTS NguyÔn §×nh Phan, t«i ®· thùc hiÖn ®Ò tµi : "N©ng cao chÊt lîng gièng c©y trång ë C«ng ty cæ phÇn gièng c©y trång Thanh Hãa" nh»m ph©n tÝch thùc tr¹ng chÊt lîng s¶n phÈm, ®ång thêi ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm cña C«ng ty. Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn vµ danh môc tµi liÖu tham kh¶o, chuyªn ®Ò cã 3 phÇn : I- §Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña C«ng ty cæ phÇn gièng c©y trång Thanh Hãa vµ vÊn ®Ò n©ng cao chÊt lîng gièng. II- Thùc tr¹ng vÒ chÊt lîng gièng ë C«ng ty. III- Ph¬ng híng vµ gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng gièng ë C«ng ty. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 2 N©ng cao chÊt lîng gièng c©y trång ë C«ng ty cæ phÇn gièng c©y trång Thanh Hãa T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o GSTS NguyÔn §×nh Phan ®· híng dÉn, gióp ®ì t«i hoµn thµnh chuyªn ®Ò. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n tËp thÓ l·nh ®¹o, c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty cæ phÇn gièng c©y trång Thanh Hãa ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho t«i thùc tËp tèt nghiÖp ®îc tèt. V× thêi gian vµ tr×nh ®é cã h¹n, nªn chuyªn ®Ò kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. T«i rÊt mong ®îc sù chØ b¶o cña thÇy, c« gi¸o, cña l·nh ®¹o, c«ng nh©n C«ng ty cæ phÇn gièng c©y trång Thanh Hãa, cña mäi ngêi. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 3 N©ng cao chÊt lîng gièng c©y trång ë C«ng ty cæ phÇn gièng c©y trång Thanh Hãa I- §Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña C«ng ty cæ phÇn gièng c©y trång Thanh Hãa vµ vÊn ®Ò n©ng cao chÊt lîng gièng : 1- Giíi thiÖu sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. Th«ng tin chung vÒ C«ng ty : Tªn C«ng ty : C«ng ty cæ phÇn gièng c©y trång Thanh Hãa Tªn tiÕng Anh : Thanhhoa Seeds Joint Stock Company Ltd. Tªn viÕt t¾t : TSC Trô së chÝnh : 664 ®êng Bµ TriÖu-thµnh phè Thanh Hãa §iÖn tho¹i : 037.852.768 Fax : 037.751.658 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ sù thay ®æi trong ho¹t ®éng : C«ng ty cæ phÇn gièng c©y trång Thanh Hãa tiÒn th©n lµ tr¹i gièng lóa Thanh Hãa ®Æt t¹i x· §Þnh B×nh huyÖn Yªn §Þnh. Tr¹i gåm 21 c¸n bé c«ng nh©n biªn chÕ Nhµ níc, lµ ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu trùc thuéc Ty N«ng nghiÖp Thanh Hãa. Tr¹i thµnh lËp n¨m 1962. BÊy giê ®Êt níc ®ang trong thêi kú ®¸nh Mü, Tr¹i cã nhiÖm vô s¶n xuÊt gièng lóa nguyªn chñng, gièng lóa thuÇn theo kÕ ho¹ch cña tØnh, chñ yÕu cÊp gièng cho nh÷ng vïng bÞ thiªn tai, ®Þch häa, b¸n gièng lóa míi cho nh÷ng vïng th©m canh "5 tÊn" träng ®iÓm lóa cña tØnh. Tr¹i cßn lµ c¬ së nghiªn cøu khoa häc vÒ gièng lóa cña Ty N«ng nghiÖp. Tr¹i ®· gãp phÇn trong sù nghiÖp n«ng nghiÖp cña tØnh lóc nµy. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 4 N©ng cao chÊt lîng gièng c©y trång ë C«ng ty cæ phÇn gièng c©y trång Thanh Hãa Th¸ng 3 n¨m 1974 C«ng ty gièng c©y trång Thanh Hãa ®îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh 255TC/UBTH cña Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Hãa. Trong suèt thêi gian tõ khi thµnh lËp ®Õn n¨m 1990, C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc, mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty ®Òu ®îc tØnh giao kÕ ho¹ch, cÊp chi phÝ, cÊp vèn... vµ ®îc bao cÊp toµn bé. §Êt níc sau ngµy thèng nhÊt, mÆt trËn n«ng nghiÖp ph¸t triÓn m¹nh. N«ng d©n cã yªu cÇu ngµy cµng nhiÒu vÒ c¸c lo¹i gièng lóa, ng«, rau, ®Ëu, c©y ¨n qu¶. Qui m« s¶n xuÊt cña C«ng ty ®îc më réng : §· cã 3 tr¹i gièng : Yªn §Þnh, TriÖu S¬n (®ång b»ng) vµ CÈm Thñy (miÒn nói). Sè c¸n bé kü thuËt ®îc t¨ng cêng h¬n. C«ng ty ®îc Nhµ níc ®Çu t mét sè c¬ së cho s¶n xuÊt gièng : S©n ph¬i, nhµ kho, m¸y mãc n«ng nghiÖp. C«ng ty ®· thùc hiÖn ®îc kÕ ho¹ch Nhµ níc giao qua c¸c n¨m nãi trªn. Tõ n¨m 1991 thùc hiÖn NghÞ quyÕt 388 ngµy 30/11/1991 cña Héi ®ång Bé trëng vµ quyÕt ®Þnh sè 522 TC/UBTH ngµy 12/4/1992 cña Uû ban nh©n d©n tØnh Thanh Hãa, C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng. Qui m« s¶n xuÊt cña C«ng ty ®îc më réng h¬n, ®· cã 6 tr¹i gièng : Yªn §Þnh, TriÖu S¬n, Thä Xu©n, §«ng S¬n, Qu¶ng Th¾ng (®ång b»ng) vµ CÈm Thñy (miÒn nói). Sè c¸n bé ®¹i häc trªn 30 ngêi, cao ®¼ng, trung cÊp trªn 20 ngêi, hµng tr¨m c«ng nh©n kü thuËt. C¬ së vËt chÊt kü thuËt ®îc më réng thªm mét bíc n÷a kÓ c¶ phÇn s¶n xuÊt vµ phÇn kinh doanh. Ho¹t ®éng cña C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn. C«ng ty cßn liªn kÕt s¶n xuÊt gièng t¹i hµng chôc hîp t¸c x· tiªn tiÕn, cã c¬ së ®¶m b¶o thùc hiÖn ®îc c«ng nghÖ míi, thÞ trêng më réng ®Õn hÇu kh¾p 21 huyÖn thÞ trong tØnh. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 5 N©ng cao chÊt lîng gièng c©y trång ë C«ng ty cæ phÇn gièng c©y trång Thanh Hãa Phong trµo gieo cÊy gièng míi, gieo cÊy lóa lai t¨ng nhanh. C«ng ty ®· sang Trung Quèc (chñ yÕu ë c¸c tØnh Tø Xuyªn, Qu¶ng §«ng, Qu¶ng T©y) nhËp khÈu vÒ Thanh Hãa hµng ngh×n tÊn lóa lai mçi n¨m, gãp phÇn ®¸ng kÓ ®a toµn tØnh mÊy n¨m liÒn ®¹t 1,5 triÖu tÊn l¬ng thùc/n¨m. Tõ th¸ng 11/2003 C«ng ty chuyÓn thµnh C«ng ty cæ phÇn gièng c©y trång Thanh Hãa. Ngµnh nghÒ s¶n xuÊt kinh doanh : Theo c¸c quyÕt ®Þnh ®îc thµnh lËp nh ®· nªu trªn, chøc n¨ng nhiÖm vô vµ ngµnh nghÒ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty lµ : 1. Du nhËp, kh¶o nghiÖm, nghiªn cøu, lai t¹o vµ øng dông nhanh c¸c tiÕn bé khoa häc vÒ gièng c©y trång n«ng nghiÖp. Híng dÉn sö dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt trªn ®Þa bÞa tØnh Thanh Hãa. 2. S¶n xuÊt gièng gèc, gièng nguyªn chñng, c¸c lo¹i gièng c©y trång n«ng nghiÖp, chän läc nh©n dßng gièng bè mÑ vµ s¶n xuÊt lóa lai F1, ng« lai F1. Tæ chøc s¶n xuÊt c¸c lo¹i gièng c©y trång n«ng nghiÖp t¹i c¸c hîp t¸c x· thuéc vïng gièng cña tØnh. Liªn doanh liªn kÕt s¶n xuÊt c¸c lo¹i gièng c©y trång víi c¸c ViÖn, c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi níc, ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn n«ng nghiÖp cña tØnh. 3. Kinh doanh dÞch vô c¸c lo¹i gièng c©y trång n«ng nghiÖp ®¸p øng s¶n xuÊt trong vµ ngoµi tØnh. Nh÷ng thµnh tùu, danh hiÖu ®¹t ®îc Sau h¬n 30 n¨m ho¹t ®éng, C«ng ty ®· ®¹t ®îc mét sè kÕt qu¶ sau : 1. §· du nhËp vÒ tØnh hµng tr¨m lo¹i gièng lóa, ng«, l¹c, ®Ëu... Sau khi tiÕn hµnh kh¶o nghiÖm hÑp, kh¶o nghiÖm réng, kh¶o nghiÖm vïng sinh th¸i, ®· ®a c¸c gièng míi cã n¨ng suÊt cao, chÊt lîng tèt thay dÇn c¸c gièng cò cã n¨ng suÊt chÊt lîng kÐm trong s¶n xuÊt t¹i ®Þa bµn cña tØnh. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 6 N©ng cao chÊt lîng gièng c©y trång ë C«ng ty cæ phÇn gièng c©y trång Thanh Hãa 2. Hµng n¨m C«ng ty ®· s¶n xuÊt ®îc hµng ngµn tÊn gièng c©y trång víi chñng lo¹i phong phó ®a d¹ng nh sau : - Gièng lóa siªu nguyªn chñng : 20 - 25 tÊn/n¨m - Gièng lóa nguyªn chñng : 800 - 1.000 tÊn/n¨m - Gièng lóa x¸c nhËn - tiÕn béi kü thuËt : 1.200-1.500 tÊn/n¨m - Gièng lóa lai F1 : 50 - 100 tÊn/n¨m - Gièng ng« lai F1 : 120 - 150 tÊn/n¨m - Gièng l¹c míi : 50 - 100 tÊn/n¨m 3. Trong kinh doanh, ®Õn nay hµng n¨m C«ng ty ®· b¸n ®îc mét lîng h¹t gièng c«ng tr×nh lín chiÕm 80 - 85% thÞ phÇn tØnh. §Çu n¨m 2003 ®îc Tæng côc ®o lêng chÊt lîng - Bé Khoa häc c«ng nghÖ M«i trêng cÊp chøng nhËn hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng ISO 2001 - 2000. * Nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt chñ yÕu cña C«ng ty : S¶n phÈm : Hµng ngh×n n¨m qua, n«ng d©n ta ®· ®óc rót kinh nghiÖm lµm ruéng mét c¸ch tæng qu¸t : "NhÊt níc, nh×n ph©n, tam cÇn, tø gièng". Trong kh©u gièng, l¹i nªu kü h¬n : "Lµm ruéng kh«ng gièng, sèng còng nh chÕt" "Tèt gièng, tèt m¸, tèt m¹, tèt lóa" Nh vËy gièng lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh mïa mµng cã ®îc thu ho¹ch hay kh«ng vµ muèn ®îc mïa h¬n, cÇn ph¶i cã gièng tèt. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 7 N©ng cao chÊt lîng gièng c©y trång ë C«ng ty cæ phÇn gièng c©y trång Thanh Hãa S¶n phÈm gièng c©y trång cña C«ng ty cæ phÇn gièng c©y trång Thanh Hãa nh»m ®¸p øng 2 yªu cÇu trªn cña n«ng d©n : - B¸n ®ñ gièng c©y trång cho n«ng d©n trång trät. - B¸n gièng tèt cho n«ng d©n ®Ó hä ngµy cµng ®îc mïa. Gièng tèt cã rÊt nhiÒu thuéc tÝnh chÊt lîng th«ng qua mét tËp hîp c¸c th«ng sè kü thuËt ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng cho n¨ng suÊt cao, chÊt lîng tèt, ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng. C¸c thuéc tÝnh kü thuËt ph¶n ¸nh ®Æc trng ho¹t ®éng cña s¶n phÈm (gièng c©y trång) vµ hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh sö dông s¶n phÈm : PhÈm chÊt h¹t gièng, ®é nÈy mÇm, qu¸ tr×nh sinh trëng, ph¸t triÓn, thêi gian sinh trëng, thÝch hîp víi ch©n ®Êt nµo, thêi vô nµo... c¸c biÖn ph¸p ch¨m sãc... n¨ng suÊt mïa mµng. Kh¸c víi c¸c s¶n phÈm kh¸c, sau khi mua xong, ngêi tiªu dïng sö dông ngay, vµ biÕt ®îc ngay chÊt lîng s¶n phÈm. Víi h¹t gièng, ngêi ta ph¶i theo dâi c¶ mét vô s¶n xuÊt tõ gieo cÊy ®Õn thu ho¹ch míi biÕt ®îc gièng tèt hay xÊu. S¶n phÈm chñ yÕu cña C«ng ty cæ phÇn gièng c©y trång Thanh Hãa lµ gièng lóa vµ gièng ng«. Trong gièng lóa cã rÊt nhiÒu lo¹i : - Gièng gèc (nguyªn chñng) : Lµ gièng dïng ®Ó s¶n xuÊt nh©n ra gièng x¸c nhËn (®Ó n«ng d©n gieo cÊy ®¹i trµ). S¶n xuÊt lo¹i gièng nµy ®ßi hái c¬ së vËt chÊt vµ c«ng nghÖ cao, ngêi n«ng d©n khã lµm ®îc. Gièng nguyªn chñng do C«ng ty cung cÊp cho c¸c c¬ së liªn kÕt s¶n xuÊt ®Ó nh©n thµnh gièng x¸c nhËn. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 8 N©ng cao chÊt lîng gièng c©y trång ë C«ng ty cæ phÇn gièng c©y trång Thanh Hãa - Gièng x¸c nhËn : Lµ gièng dïng ®Ó gieo cÊy ®¹i trµ. Ngêi n«ng d©n cã thÓ mua gièng nguyªn chñng vÒ nh©n ra gièng x¸c nhËn. Nhng víi nh÷ng ®Þa ph¬ng gÆp thiªn tai, ®Þch häa, thiÕu gièng th× ph¶i mua gièng x¸c nhËn t¹i thÞ trêng. - Gièng míi, tiÕn bé kü thuËt : Lµ nh÷ng gièng míi, nh÷ng thµnh tùu nghiªn cøu, thö nghiÖm cña c¸c c¬ quan khoa häc trong vµ ngoµi níc, ®îc Bé N«ng nghiÖp cho phÐp gieo cÊy trong níc. §©y lµ mét s¶n phÈm rÊt ®îc n«ng d©n a chuéng. Nh÷ng gièng míi, tiÕn bé kü thuËt cã nhiÒu u ®iÓm vÒ n¨ng suÊt, vÒ chÊt lîng. - Gièng lóa lai F1 : Kh¸c víi gièng lóa thuÇn truyÒn thèng (c©y lóa tù thô phÊn), gièng lóa lai F1 do lóa bè vµ lóa mÑ lai t¹o mµ thµnh. Nay ®· cã lóa lai 3 dßng vµ lóa lai 2 dßng. Nhê lai t¹o gi÷a 2 hoÆc 3 c¸ thÓ víi nhau nªn lóa lai F1 cã nh÷ng u thÕ lai vît tréi so lóa thuÇn : N¨ng suÊt cao h¬n, chÊt lîng g¹o tèt h¬n. Nhng kh¸c víi lóa thuÇn, cã thÓ dïng ®êi F3, F4 ®Ó t¸i s¶n xuÊt, lóa lai kh«ng thÓ dïng nhiÒu ®êi, mµ chØ cã ®êi F1 míi cã u thÕ lai. NÕu dïng ®êi F3, F4 ... ®Ó t¸i s¶n xuÊt sÏ mÊt mïa. C«ng nghÖ ®Ó s¶n xuÊt h¹t lóa lai F1 khã h¬n nhiÒu so víi s¶n xuÊt lóa thuÇn, gi¸ thµnh cao. HiÖn nay níc ta chñ yÕu ph¶i nhËp lóa lai F1 tõ Trung Quèc. MÊy n¨m gÇn ®©y phong trµo tù s¶n xuÊt lÊy gièng lóa lai F1 ë trong níc ®ang s«i næi. Thanh Hãa lµ mét trong nh÷ng tØnh h¨ng h¸i nhÊt. §Õn n¨m 2004 toµn tØnh ®· s¶n xuÊt ®îc 787 tÊn lóa lai F1. C«ng ty cæ phÇn gièng c©y trång Thanh Hãa còng tÝch cùc trong lÜnh vùc nµy. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 9 N©ng cao chÊt lîng gièng c©y trång ë C«ng ty cæ phÇn gièng c©y trång Thanh Hãa - VÒ gièng ng« : S¶n phÈm chñ yÕu cña C«ng ty lµ gièng ng« lai F1 s¶n xuÊt t¹i c¸c tr¹i cña C«ng ty vµ mét sè Ýt ®iÓm liªn kÕt. S¶n xuÊt gièng ng« lai F1 kh«ng khã nh lµm lóa lai F1. ¦u thÕ cña ng« lai F1 rÊt râ rÖt, ®îc n«ng d©n a dïng. Hµng n¨m C«ng ty ®· b¸n ®îc : - Gièng lóa nguyªn chñng : 1.500 - 1.600 tÊn/n¨m - Gièng lóa x¸c nhËn - tiÕn bé kü thuËt : 1.200 - 1.500 tÊn/n¨m - Gièng lóa lai F1 : 1.300 - 1.900 tÊn/n¨m - Gièng ng« lai F1 : 250 - 300 tÊn/n¨m  ThÞ trêng : ThÞ trêng cña C«ng ty tríc ®©y chØ gåm mÊy huyÖn träng ®iÓm lóa. Sau khi kinh tÕ n«ng nghiÖp khëi s¾c, C«ng ty ®· v¬n ra n¾m b¾t thÞ trêng kh¾p 4 vïng miÒn biÓn, ®ång b»ng, trung du, miÒn nói cña tØnh. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y C«ng ty ®· b¸n ®îc gièng ng« lai F1, gièng lóa lai cho c¸c tØnh b¹n nh S¬n La, §¾c L¾c, Qu¶ng Nam... Tuy nhiªn, t¹i mét sè ®Þa bµn Thanh Hãa (nhÊt lµ mét sè x· gi¸p Ninh B×nh, n«ng d©n võa mua gièng cña C«ng ty, võa mua gièng lóa, ng« cña c¸c C«ng ty Th¸i B×nh, Nam §Þnh. Nh÷ng x· cã ®iÒu kiÖn ®Êt ®ai thêi tiÕt gièng nh Nam §Þnh, Th¸i B×nh, thÝch hîp gieo cÊy nh÷ng gièng lóa thuÇn cña hai tØnh nµy. Hai c«ng ty gièng cña hai tØnh trªn s¶n xuÊt nhiÒu nh÷ng gièng nãi trªn nªn gi¸ thµnh rÎ h¬n c«ng ty gièng c©y trång Thanh Ho¸. Kh¸ch hµng cña C«ng ty lµ nh÷ng hé n«ng d©n (mua gièng qua c¸c cöa hµng b¸n gièng cña c¸c ®¹i lý cã ë kh¾p n¬i), lµ c¸c ®¹i lý, Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 10 N©ng cao chÊt lîng gièng c©y trång ë C«ng ty cæ phÇn gièng c©y trång Thanh Hãa c¸c hîp t¸c x· dÞch vô n«ng nghiÖp (ë Thanh Hãa cßn h¬n 100 hîp t¸c x· nµy), lµ c¸c tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn.  §Æc ®iÓm c«ng nghÖ (tãm t¾t) : * Ngoµi ®ång : - S¶n xuÊt h¹t gièng lóa siªu nguyªn chñng (tõ gièng t¸c gi¶) + Vô thø nhÊt (Go) : Ruéng vËt liÖu ®Ó chän dßng (khãm) + Vô thø hai (G1) : So s¸nh c¸c dßng (khãm) ®· chän. + Vô thø ba (G2) : So s¸nh, nh©n dßng vµ hçn dßng ®· chän. - S¶n xuÊt h¹t gièng lóa nguyªn chñng : Ph¶i ®îc s¶n xuÊt tõ h¹t siªu nguyªn chñng ®¹t tiªu chuÈn chÊt lîng do Nhµ níc ban hµnh. - S¶n xuÊt h¹t gièng lóa x¸c nhËn : Ph¶i ®îc s¶n xuÊt tõ h¹t nguyªn chñng ®ñ tiªu chuÈn chÊt lîng do Nhµ níc ban hµnh. - S¶n xuÊt gièng lóa lai F1 : CÇn cã dßng mÑ vµ dßng bè (A vµ R) thuÇn ®ñ tiªu chuÈn, ph¶i ®¶m b¶o c¸ch li (kh«ng gian vµ thêi gian) víi lóa ®¹i trµ, ®¶m b¶o c¸c biÖn ph¸p kü thuËt gieo trång, ®¶m b¶o c¸c chØ tiªu nh tiªu chuÈn ngµnh ®· ban hµnh. - S¶n xuÊt gièng ng« lai F1 : Duy tr× vµ nh©n dßng thuÇn bè, mÑ b»ng bao c¸ch li nh©n dßng ë ruéng c¸ch li. + Thu ho¹ch chÕ biÕn, b¶o qu¶n : Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 11 N©ng cao chÊt lîng gièng c©y trång ë C«ng ty cæ phÇn gièng c©y trång Thanh Hãa H¹t ph¶i thu ho¹ch ®óng lóc (chÝn), ph¬i kh« (hoÆc sÊy kh«), qu¹t s¹ch, khö lÉn, ®ãng bao. B¶o qu¶n h¹t trong kho thêng (nÕu ®em gieo ngay) hoÆc trong kho l¹nh (nÕu ®Ó c¸ch vô).  §Æc ®iÓm ®Êt ®ai : C«ng ty cã 5 tr¹i s¶n xuÊt gièng (mét tr¹i ë miÒn nói) 3 tr¹i ë ®ång b»ng vµ mét tr¹i ë vïng ven biÓn. Tõng tr¹i cã ®Æc ®iÓm ®Êt ®ai vµ ®iÒu kiÖn sinh th¸i tiªu biÓu cña vïng. §©y lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho s¶n xuÊt gièng trªn ®Þa bµn mét tØnh réng, v× : - Khi du nhËp gièng míi vÒ tõng vïng trong tØnh, gièng míi ®îc kh¶o nghiÖm t¹i c¸c tr¹i trong vïng. Khi cã kÕt luËn gièng thÝch hîp vïng, míi s¶n xuÊt gièng khèi lîng lín b¸n cho n«ng d©n trong vïng. Tríc khi b¸n gièng, cã thÓ mêi ®¹i diÖn n«ng d©n ®Õn c¸c tr¹i tham quan thùc tÕ vµ trao ®æi kü thuËt. C¸c tr¹i trë thµnh nh÷ng ®iÓm tr×nh diÔn, thµnh m« h×nh khuyÕn m¹i cho s¶n phÈm gièng cña C«ng ty. - Tõ c¸c tr¹i, C«ng ty cã thÓ liªn hÖ mËt thiÕt víi vïng, hiÓu ®îc yªu cÇu cña kh¸ch hµng, tõ ®ã ®Æt ra s¶n xuÊt, kinh doanh. - Tõ c¸c tr¹i, viÖc vËn chuyÓn gièng b¸n cho vïng cã qu·ng ®êng ng¾n h¬n, ®ì tiÒn chi phÝ, còng tõ c¸c tr¹i, c«ng t¸c hËu m·i cña C«ng ty víi bµ con n«ng d©n còng gÇn gòi h¬n. BiÓu 1, 2 : T×nh h×nh ®Êt ®ai cña C«ng ty Tªn tr¹i s¶n xuÊt gièng DiÖn tÝch tù nhiªn (ha) DiÖn tÝch canh t¸c (ha) Vïng CÈm Thñy 34,0 28,0 MiÒn nói Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 12 N©ng cao chÊt lîng gièng c©y trång ë C«ng ty cæ phÇn gièng c©y trång Thanh Hãa Yªn §Þnh 28,5 25,5 §ång b»ng TriÖu S¬n 27,7 23,5 §ång b»ng §«ng T©n 10,5 8,5 §ång b»ng Qu¶ng Th¾ng 5,5 4,5 Ven biÓn Tæng toµn C«ng ty 106,2 90,0 Thø tù I ChØ tiªu DiÖn tÝch ®Êt tù nhiªn III % 106,2 100,00 90,0 84,75 - Ao hå 1,5 1,41 - Chuyªn m¹ 9,0 8,47 - Chuyªn dïng 5,7 5,37 §Êt canh t¸c 90 100,00 - H¹ng 1 36,2 40,00 - H¹ng 2 23,6 26,8 - H¹ng 3 30,2 33,92 §Êt gieo trång 198,0 100,00 - Lóa 133,0 69,7 - Ng« 65,0 30,3 - §Êt canh t¸c II Ha §Êt ®ai c¸c tr¹i cña C«ng ty ë d¹ng trung b×nh so víi ®Êt ®ai trong vïng. Nhng c¬ së vËt chÊt nh thuû lîi, s©n kho, m¸y mãc th× h¬n h¼n ngoµi d©n.  Thñy lîi : HÇu hÕt c¸c tr¹i s¶n xuÊt cña C«ng ty ®Òu cã hÖ t hèng tíi tù ch¶y : Tr¹i TriÖu S¬n, §«ng S¬n, Qu¶ng Th¾ng lÊy níc tõ hÖ thèng thñy n«ng B¸i Thîng s«ng Chu, tr¹i Yªn §Þnh lÊy níc tõ hÖ thèng nam s«ng M· (b¬m ®iÖn), tr¹i CÈm Thñy lÊy níc tõ hå Thung b»ng Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 13 N©ng cao chÊt lîng gièng c©y trång ë C«ng ty cæ phÇn gièng c©y trång Thanh Hãa (hå chøa). Riªng tr¹i CÈm Thñy ®îc l¾p ®Æt mét hÖ thèng m¸y b¬m vµ vßi tíi phun trÞ gi¸ trªn 2 tû ®ång. Trªn ®ång ruéng ®Òu cã m¬ng m¸ng tíi tiªu thuËn lîi.  §Êt liªn kÕt s¶n xuÊt gièng (biÓu 3) : C«ng ty ®· liªn kÕt víi 32 hîp t¸c x· (thuéc 11 huyÖn cña 4 vïng trong tØnh) chän ra 520 ha ruéng ®Êt t¹i nh÷ng c¸nh ®ång chuyªn gièng cña ®Þa ph¬ng ®Ó s¶n xuÊt gièng b¸n cho thÞ trêng. BiÓu 3 : 1 Phó NhuËn 15 ha 17. Tîng V¨n 15 ha 2 Yªn L¹c 20 18. Minh NghÜa 10 3 VÜnh Quang 10 19. Nga Thµnh 5 4 VÜnh Thµnh 10 20. Ho»ng Phóc 20 5 §Þnh Têng 20 21. Ho»ng Phó 20 6 QuÝ Léc 15 22. Ho»ng §¹t 25 7 ThiÖu §« 23. Ho»ng Xu©n 8 ThiÖu ChÝnh 20 24. Ho»ng Qu× 20 1. Xu©n Lai 20 25. Ho»ng §ång 20 2. Thä Nguyªn 05 26. Qu¶ng Th¾ng 15 3. H¹nh Phóc 15 27. Qu¶ng Thµnh 20 4. Hîp Thµnh 10 28. Qu¶ng §«ng 20 5. §ång TiÕn 30 29. Qu¶ng Phong 20 6. Xu©n Léc 15 30. Qu¶ng Ngäc 20 7. §ång Khª 10 31. Qu¶ng §øc 10 8. Trung ChÝnh 10 32. Qu¶ng Yªn 20 15 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 25 14 N©ng cao chÊt lîng gièng c©y trång ë C«ng ty cæ phÇn gièng c©y trång Thanh Hãa  §Æc ®iÓm c¬ së vËt chÊt kü thuËt : Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 15 N©ng cao chÊt lîng gièng c©y trång ë C«ng ty cæ phÇn gièng c©y trång Thanh Hãa BiÓu 4 : C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña C«ng ty Tªn tµi s¶n C¸i m2 Nhµ lµm viÖc 6 2.111 1.116,1 S©n ph¬i 8 12.380 364,4 Nhµ trèng 8 1.531 265,4 Nhµ chÕ biÕn gièng 4 483 118,3 Nhµ kho (thêng) 6 861 208,9 Nhµ kho (l¹nh) 3 761 89,2 C«ng tr×nh thñy lîi 6 362,4 HÖ thèng sÊy kh« 2 287,3 M¸y mãc c¸c lo¹i 37 545,0 Tæng céng Gi¸ trÞ (triÖu ®ång) 3.356,0 H¹t lóa, ng« gièng sau khi gÆt ngoµi ®ång vÒ, ph¶i ®îc ph¬i, sÊy kh« ngay, nÕu kh«ng sÏ mÊt søc nÈy mÇm. C«ng ty ®· x©y dùng ®îc 8 gian nhµ trèng cã m¸i che, diÖn tÝch 1.351m 2 ®Ó ®a gièng míi gÆt vÒ t¹m tr¸nh ma. L¹i cã 8 s©n ph¬i lín 12.380m 2 ®Ó ph¬i gièng. Riªng tr¹i s¶n xuÊt ng« cßn cã 2 hÖ thèng sÊy kh«. V× thÕ h¹t gièng lµm ra kh«ng bÞ h háng nhiÒu sau khi thu ho¹ch. Kho b¶o qu¶n h¹t gièng yªu cÇu c¸c ®iÒu kiÖn kü thuËt kh¾t khe h¬n so víi kho l¬ng thùc, nhÊt lµ vÒ nhiÖt ®é kh«ng ®îc cao, l¹i cÇn tho¸ng... C«ng ty cã hÖ thèng kho thêng vµ kho l¹nh ®¶m b¶o kü thuËt. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 16 N©ng cao chÊt lîng gièng c©y trång ë C«ng ty cæ phÇn gièng c©y trång Thanh Hãa Riªng kho l¹nh LÔ M«n míi x©y chøa ®îc 500 tÊn h¹t gièng lóa, ng« (chi phÝ x©y hÕt 5.592 triÖu ®ång). §· cã 4 nhµ chÕ biÕn h¹t gièng (sµng, chän, nhuém h¹t, ®ãng bao) diÖn tÝch 483m 2 còng rÊt quan träng trong s¶n xuÊt vµ kinh doanh gièng. Nh×n chung tõ ruéng ®Êt, thñy lîi, m¸y mãc, nhµ xëng, kho tµng... c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña C«ng ty cæ phÇn gièng c©y trång Thanh Hãa t¬ng ®èi ®¶m b¶o so víi yªu cÇu s¶n xuÊt gièng hiÖn nay cña mét C«ng ty gièng cÊp tØnh. TÊt nhiªn khoa häc kü thuËt ngµy cµng tiÕn bé, cô thÓ nh c¬ së h¹ tÇng ®Ó s¶n xuÊt h¹t gièng lóa lai F1 lµ rÊt cao, C«ng ty cßn ph¶i cè g¾ng ®Ó ®Çu t hîp lý vµ tháa ®¸ng h¬n. VÒ c¬ së kinh doanh, C«ng ty cã cöa hµng b¸n bu«n, b¸n lÎ t¹i C«ng ty vµ c¸c tr¹i, 115 ®iÓm b¸n ®¹i lý ë c¸c huyÖn. §Æc ®iÓm nguyªn liÖu ®Çu vµo : Lµ mét C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh gièng c©y trång, nguyªn liÖu ®Çu vµo gåm nhiÒu thø : Níc (ph©n bãn c¸c lo¹i, x¨ng dÇu ch¹y m¸y, thuèc trõ s©u bÖnh, vËt liÖu c¸ch li, vËt liÖu chuyªn dïng lµm gièng v.v...). Nh÷ng nguyªn liÖu nµy ®Òu cã s½n trªn thÞ trêng, Ýt cã nh÷ng biÕn ®éng lín. Nguyªn liÖu ®Çu vµo quan träng nhÊt cña C«ng ty lµ nh÷ng gièng c©y trång gèc (gäi lµ gièng t¸c gi¶). C«ng ty ph¶i mua nh÷ng gièng nµy vÒ kh¶o nghiÖm. Sau khi kh¶o nghiÖm t¹i tØnh thÊy phï hîp míi nh©n thµnh gièng siªu nguyªn chñng råi tõ siªu nguyªn chñng nh©n thµnh nguyªn chñng, l¹i tõ nguyªn chñng nh©n thµnh gièng x¸c nhËn. N¬i b¸n nh÷ng gièng t¸c gi¶ nµy lµ c¸c ViÖn nghiªn cøu, c¸c trêng, c¸c ®¬n vÞ kh¸c ë trong vµ ngoµi níc (chñ yÕu trong níc). Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 17 N©ng cao chÊt lîng gièng c©y trång ë C«ng ty cæ phÇn gièng c©y trång Thanh Hãa Gi¸ cña gièng t¸c gi¶ nµy rÊt ®¾t. Tõ gièng t¸c gi¶ thµnh gièng ®Ó b¸n ®¹i trµ cÇn nhiÒu n¨m th¸ng, tèn nhiÒu chi phÝ vµ kh«ng ph¶i gièng nµo khi nh©n ra còng b¸n ®îc. V× thÕ cÇn cã ®éi ngò c¸n bé chuyªn s©u vÒ viÖc nµy. §Æc ®iÓm lao ®éng : BiÓu 5 : T×nh h×nh sö dông lao ®éng ChØ tiªu 2001 2002 2003 2004 Ngêi % Ngêi % Ngêi % Ngêi % Tæng lao ®éng 341 100 340 100 229 100 233 100 - N÷ 126 37 126 37 115 50 114 49 - Nam 215 63 214 63 114 50 119 51 H×nh thøc L.§ 341 100 340 100 229 100 233 100 - Trùc tiÕp 296 87 296 87 196 86 123 53 - Gi¸n tiÕp 45 13 44 13 33 14 100 47 Tr×nh ®é L.§ 341 100 340 100 229 100 233 100 - Trªn ®¹i häc 1 1 - §¹i häc 34 10 35 10 36 16 36 15 - Cao ®¼ng, TC 26 8 26 8 35 15 35 15 - C«ng nh©n KT 281 82 279 82 157 69 161 70 Lµ mét doanh nghiÖp khoa häc kü thuËt sinh häc, sè c¸n bé kü thuËt, kinh doanh cña C«ng ty lu«n chiÕm kho¶ng 1/3 tæng sè (®¹i häc vµ trªn ®¹i häc trªn 15%, cao ®¼ng vµ trung cÊp trªn 15%), cßn l¹i lµ sè c«ng nh©n, nh©n viªn chuyªn nghÒ s¶n xuÊt, kinh doanh gièng. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 18 N©ng cao chÊt lîng gièng c©y trång ë C«ng ty cæ phÇn gièng c©y trång Thanh Hãa So víi nhiÒu C«ng ty, xÝ nghiÖp n«ng nghiÖp trong tØnh, C«ng ty cæ phÇn gièng c©y trång Thanh Hãa lµ doanh nghiÖp cã nhiÒu c¸n bé cã tr×nh ®é cao h¬n c¶. C«ng ty trùc tiÕp s¶n xuÊt trªn ®ång ruéng ®a sè lµ n÷. Nam giíi mét sè lµ c¸n bé kü thuËt s¶n xuÊt, mét sè lµm trong nhµ m¸y chÕ biÕn, vËn t¶i, da sè lµm thÞ trêng. §Æc ®iÓm vèn : BiÓu 6 : T×nh h×nh sö dông vèn 2001 ChØ tiªu T.®ång 2002 % T.®ång 2003 % T.®ång 2004 % T.®ång % Tæng tµi s¶n 6.456 100 5.431 100 5.431 100 27.497 100 Vèn cè ®Þnh 4.974 77 3.949 73 3.949 73 10.068 37 Vèn lu ®éng 1.482 23 1.482 27 1.482 27 17.429 63 Nguån do 6.456 5.431 100 5.431 100 27.497 100 Vèn tù cã 565 9 4.681 86 4.681 86 27.497 100 5.891 91 750 14 750 14 0 Ng©n s¸ch cÊp Qua tõng n¨m, vèn tù cã cña C«ng ty t¨ng dÇn lªn (tõ chç chiÕm 9% t¨ng lªn 85% vµ ®Õn n¨m 2004 vèn tù cã cña C«ng ty lµ 100% tæng vèn. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 19 N©ng cao chÊt lîng gièng c©y trång ë C«ng ty cæ phÇn gièng c©y trång Thanh Hãa BiÓu 7 : Mét sè kho¶n môc tµi chÝnh t¹i b¶n quyÕt to¸n 2004 (§¬n vÞ tÝnh : 1.000®) Kho¶n môc 1. Vèn kinh doanh 2. Nguån vèn kinh doanh 3. Vèn b»ng tiÒn - Quü tiÒn mÆt - TiÒn göi Ng©n hµng 4. Nî ph¶i thu 5. Nî ph¶i tr¶ - Trong ®ã d nî ng©n hµng (31/12) 6. Tµi s¶n dù tr÷ - Hµng hãa - Thµnh phÈm - Nhiªn liÖu, bao b× 7. KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh Tµi s¶n 19.280.681 Nguån vèn 19.448.148 1.436.091 10.629.573 25.696.045 44.410.571 30.022.135 9.495.300 5.939.073 3.763.884 292.724 Vèn kinh doanh chñ yÕu dùa vµo vèn vay ng©n hµng dÉn ®Õn tr¶ l·i cho ng©n hµng lín  thu nhËp doanh nghiÖp nhá. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh : Tæ chøc bé m¸y : Héi ®ång qu¶n trÞ : 1. Thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c quyÒn nh©n danh C«ng ty. 2. Gi¸m s¸t gi¸m ®èc tiÕn hµnh vµ nh÷ng ngêi qu¶n lý kh¸c. 3. QuyÕt ®Þnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hµng n¨m. QuyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò vÒ c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty. Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh : 1. Thùc hiÖn c¸c NghÞ quyÕt cña Héi ®ång qu¶n trÞ vµ §¹i héi cæ ®«ng vÒ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ kÕ ho¹ch ®Çu t. 2. QuyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò theo §iÒu lÖ C«ng ty qui ®Þnh. Phã Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh : Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 20
- Xem thêm -