Tài liệu 150 câu hỏi trắc nghiệm môn lich sử lớp 7

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 272 |
  • Lượt tải: 1
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

150 c©u tr¾c nghiÖm kh¸ch quan lÞch sö líp 7 150 c©u tr¾c nghiÖm kh¸ch quan lÞch sö líp 7 1. SU71H. Nh÷ng viÖc lµm cña ngêi GiÐc-man khi trµn vµo l·nh thæ cña ®Õ quèc R«-ma ®· t¸c ®éng ®Õn sù h×nh thµnh x· héi phong kiÕn ch©u ¢u: A. Thµnh lËp c¸c v¬ng quèc míi B. C¸c thñ lÜnh qu©n sù vµ quan l¹i cña ngêi GiÐc-man ®îc ban cÊp nhiÒu ruéng ®Êt trë thµnh l·nh chóa, nh÷ng kÎ cã thÕ lùc trong x· héi. C. Tiªu diÖt nhµ níc R«-ma D. Phong c¸c tíc vÞ cho quÝ téc GiÐc-man PA: B 2. SU71H. L·nh chóa phong kiÕn ®îc h×nh thµnh tõ nh÷ng tÇng líp nµo? A. Chñ n« R«-ma B. QuÝ téc R«-ma C. Tíng lÜnh vµ quÝ téc ngêi GiÐc-man. D. N«ng d©n c«ng x· PA: C 3. SU71H. N«ng n« ë ch©u ¢u ®îc h×nh thµnh chñ yÕu tõ tÇng líp nµo? A. Tíng lÜnh qu©n sù bÞ thÊt b¹i trong chiÕn tranh. B. N«ng d©n C. N« lÖ D. N« lÖ vµ n«ng d©n PA: D 4. SU71H. V× sao nãi: “thµnh thÞ lµ h×nh ¶nh t¬ng ph¶n víi l·nh ®Þa”? Em cho biÕt ý kiÕn nµo díi ®©y ®óng vµ ®ñ nhÊt: A. Trong l·nh ®Þa, kinh tÕ mang tÝnh chÊt “tù cung tù cÊp”; cßn trong thµnh thÞ ®· cã sù bu«n b¸n, trao ®æi s¶n phÈm. 1 B. L·nh ®Þa phong kiÕn lµ cña l·nh chóa phong kiÕn. C. Trong l·nh ®Þa, l·nh chóa chØ sèng vµ ¨n ch¬i trªn søc lao ®éng cña n«ng n«; cßn trong thµnh thÞ trung ®¹i, thî thñ c«ng vµ th¬ng nh©n ph¶i lao ®éng s¶n xuÊt. D. Thµnh thÞ lµ n¬i bu«n b¸n. PA: A 5. SU71H. L·nh chóa phong kiÕn ®îc h×nh thµnh tõ c¸c tÇng líp nµo cña x· héi? A. N«ng d©n tù do cã nhiÒu ruéng ®Êt. B. Tíng lÜnh qu©n sù vµ quÝ téc cã nhiÒu ruéng ®Êt. C. N« lÖ ®îc gi¶i phãng. D. TÊt c¶ c¸c thµnh phÇn trªn. PA:B 6. SU71H. X· héi phong kiÕn ch©u ¢u h×nh thµnh dùa trªn c¬ së cña giai cÊp nµo a. T¨ng l÷ quÝ téc vµ n«ng d©n. b. L·nh chóa phong kiÕn vµ n«ng n«. c. Chñ n« vµ n« lÖ. d. §Þa chñ vµ n«ng d©n PA:B 7. SU71H. L·nh ®Þa phong kiÕn lµ g×? A. Vïng ®Êt réng lín cña n«ng d©n. B. Vïng ®Êt réng lín cña c¸c tíng lÜnh qu©n sù C. Vïng ®Êt réng lín cña l·nh chóa phong kiÕn D. Vïng ®Êt réng lín cña l·nh chóa vµ n«ng n« PA:C 8. SU71V. §Æc ®iÓm cña nÒn kinh tÕ trong c¸c l·nh ®Þa phong kiÕn: A. Trao ®æi b»ng hiÖn vËt. B. Lµ nÒn kinh tÕ hµng hãa. C. Cã sù trao ®æi bu«n b¸n. D. Kh«ng cã sù trao ®æi bu«n b¸n PA:D 9. SU71H. V× sao dÉn ®Õn sù xuÊt hiÖn thµnh thÞ ë ch©u ¢u thêi trung ®¹i? A. NghÒ thñ c«ng ph¸t triÓn cÇn ph¶i trao ®æi, mua b¸n. B. Sù ng¨n c¶n giao lu cña c¸c l·nh ®Þa. C. S¶n xuÊt bÞ ®×nh ®èn. D. C¸c l·nh chóa cho thµnh lËp c¸c thµnh thÞ. PA:A 10: SU71H. Cuèi thÕ kØ V, x· héi T©y ¢u cã nh÷ng biÕn ®æi to lín lµ do: A. D©n sè gia t¨ng. B. Sù x©m nhËp cña ngêi GiÐc-man C. C«ng cô s¶n xuÊt ®îc c¶i tiÕn. D. Kinh tÕ hµng hãa ph¸t triÓn PA:B 11. SU71H. Nh÷ng tÇng líp míi xuÊt hiÖn trong x· héi phong kiÕn T©y ¢u lµ: A. QuÝ téc ngêi GiÐc-man, n«ng d©n c«ng x·. B. Thñ lÜnh qu©n sù, quan l¹i ngêi GiÐc-man. C. L·nh chóa, n«ng n«. D. Thñ lÜnh qu©n sù, n« lÖ. PA:C 12. SU72H. Cuéc ph¸t kiÕn ®Þa lÝ cña c¸c th¬ng nh©n ch©u ¢u chñ yÕu híng vÒ ®©u? a. Trung Quèc vµ c¸c níc ph¬ng §«ng. b. Ên §é vµ c¸c níc ph¬ng §«ng. c. NhËt B¶n vµ c¸c níc ph¬ng §«ng. d. Ên §é vµ c¸c níc ph¬ng T©y. PA:B 13. SU72H. C¸c cuéc ph¸t kiÕn ®Þa lÝ ®· mang l¹i sù giµu cã cho c¸c tÇng líp nµo ë ch©u ¢u? a. Th¬ng nh©n, quÝ téc. B. C«ng nh©n, quÝ téc. c. Tíng lÜnh qu©n sù, quÝ téc. D. T¨ng l÷, quÝ téc. PA:A 14. SU72V. Chñ nghÜa t b¶n ë ch©u ¢u ®îc h×nh thµnh trªn c¬ së nµo? a. Thu vµng b¹c, h¬ng liÖu tõ Ên §é vµ ph¬ng §«ng. b. C¸c thµnh thÞ trung ®¹i. c. Vèn vµ c«ng nh©n lµm thuª. d. Sù ph¸ s¶n cña chÕ ®é phong kiÕn. PA:C 15. SU72H.V× sao ngêi n«ng n« ph¶i lµm thuª trong c¸c xÝ nghiÖp cña t b¶n? a) Hä thÊy vµo xÝ nghiÖp t b¶n dÔ sèng h¬n. b) Hä cã thÓ giÇu lªn, trë thµnh t s¶n. c) Hä kh«ng muèn lao ®éng b»ng n«ng nghiÖp. d) Hä bÞ t b¶n vµ phong kiÕn cíp hÕt ruéng ®Êt. PA:D 16. SU72V.Giai cÊp t s¶n ®îc h×nh thµnh tõ ®©u? a) Th¬ng nh©n giÇu cã, chñ xëng, chñ ®ån ®iÒn. b) §Þa chñ giµu cã. c) QuÝ téc, n«ng d©n. d) Thî thñ c«ng nhá lÎ. PA:A 2 17. SU72B. Ph. Ma- gien-lan lµ ngêi níc nµo? a) T©y-ban- nha. b) Bå-®µo-nha. c) I-ta-li-a. d) Anh. 18. SU72B. Nh÷ng níc nµo ®i ®Çu trong c¸c cuéc ph¸t kiÕn ®Þa lÝ? a) Anh, Ph¸p. b) §øc, I-ta-li-a. c) T©y ban-nha, Bå-®µo-nha. d) Ph¸p, Bå-®µo-nha. PA:C 19. SU72V. §iÒu kiÖn nµo trong c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y lµ quan träng nhÊt dÉn ®Õn sù h×nh thµnh chñ nghÜa t b¶n ë ch©u ¢u? a) Sù ra ®êi c¸c c«ng trêng thñ c«ng, h×nh thøc xëng s¶n xuÊt víi qui m« lín. b) Nh÷ng ®ån ®iÒn réng lín, hoÆc c¸c trang tr¹i ®îc lËp nªn. c) LËp c¸c c«ng ti th¬ng m¹i. d) Cã nguån vèn tÝch lòy ban ®Çu lín vµ mét ®éi ngò c«ng nh©n lµm thuª. PA:D 20. SU72V.Sù h×nh thµnh chñ nghÜa t b¶n ®· dÉn ®Õn nh÷ng biÕn ®æi vÒ kinh tÕ, giai cÊp ë ch©u ¢u nh thÕ nµo? a) Ra ®êi h×nh thøc kinh doanh t b¶n, h×nh thµnh hai giai cÊp t s¶n vµ c«ng nh©n. b) Gi÷ nguyªn h×nh thøc bãc lét phong kiÕn, h×nh thµnh hai giai cÊp quÝ téc vµ c«ng nh©n. c) C¶i c¸ch h×nh thøc bãc lét phong kiÕn, h×nh thµnh hai giai cÊp quÝ téc vµ n«ng n«. d) Ra ®êi h×nh thøc kinh doanh t b¶n, h×nh thµnh hai giai cÊp th¬ng nh©n vµ thî thñ c«ng. PA:A 21 SU73H. Giai cÊp t s¶n ®ang lªn ë ch©u ¢u ®· chèng l¹i hÖ t tëng cña ®¹o nµo? a) §¹o Håi. b) §¹o Ki-t« c) §¹o PhËt. d) Ên §é gi¸o PA:B 22. SU73H. Trong thêi Phôc hng ®· xuÊt hiÖn rÊt nhiÒu nhµ v¨n hãa, khoa häc thiªn tµi mµ ngêi ta gäi lµ: a) “Nh÷ng ngêi khæng lå”. b) “Nh÷ng ngêi th«ng minh”. c) “Nh÷ng ngêi vÜ ®¹i”. d) “Nh÷ng ngêi xuÊt chóng”. PA:A 23. SU73H. Néi dung cña phong trµo V¨n hãa Phôc hng lµ : a) §ßi c¶i t¹o x· héi phong kiÕn, phª ph¸n Gi¸o héi. b) Phª ph¸n x· héi phong kiÕn vµ Gi¸o héi, ®Ò cao gi¸ trÞ con ngêi vµ khoa häc tù nhiªn. c) Phª ph¸n Gi¸o héi, ®Ò cao Khoa häc tù nhiªn. d) Phª ph¸n x· héi phong kiÕn, ®Ò cao gi¸ trÞ con ngêi. PA:B 24. SU73B. Ai “®· chøng minh ®îc trung t©m hÖ thèng hµnh tinh chóng ta lµ MÆt Trêi, Tr¸i §Êt tù xoay quanh trôc cña nã vµ xoay xung quanh MÆt Trêi” ? a) Ga-li-lª. b) §ª-c¸c-t¬. c) C«-pÐc-nÝch. d) Lª-«-na ®¬ Vanh-xi PA:C 25. SU73H. Trong gi¸o lý cña m×nh, Lu-th¬ chñ tr¬ng vÊn ®Ò g× ? a) Lªn ¸n nh÷ng hµnh vi cña Gi¸o hoµng. b) “Cøu vít con ngêi b»ng lßng tin”. c) ChØ trÝch gi¸o lÝ gi¶ dèi cña Gi¸o héi. d) Phñ nhËn vai trß thèng trÞ cña Gi¸o héi. PA: B 26. SU73H. Néi dung cña phong trµo n«ng d©n §øc lµ g× ? a) §ßi c¶i c¸ch t«n gi¸o. b) §ßi xãa bá l·nh ®Þa phong kiÕn. c) §ßi thñ tiªu chÕ ®é phong kiÕn. d) §ßi gi¶i phãng n«ng n«. PA:C 27.SU74H. Ngêi Trung Quèc ®· x©y dùng nhµ níc ®Çu tiªn cña m×nh tõ khi nµo ? a) 2000 n¨m TCN. B) 1000 n¨m TCN. C) 3000 n¨m TCN. D) 4000 n¨m TCN. PA:A 28. SU74H.X· héi phong kiÕn Trung Quèc ®îc h×nh thµnh dÇn dÇn tõ thÕ kØ nµo ? A) ThÕ kØ thø hai TCN. B) ThÕ kØ thø nhÊt TCN. C) ThÕ kØ thø ba TCN. D) 2000 n¨m TCN. PA:A 29. SU74H.Khi nhËn ruéng, n«ng d©n ph¶i nép mét phÇn hoa lîi cho ®Þa chñ gäi lµ: A) ThuÕ. B) Hoa lîi. C) §Þa t«. D) T«, tøc PA:C 30. SU74H.Díi triÒu ®¹i nµo Trung Quèc trë thµnh quèc gia phong kiÕn cêng thÞnh nhÊt ch©u ¸? A. Nhµ TÇn. V. Nhµ Minh. C. Nhµ §êng. D. Nhµ Thanh. PA:C 31SU74H. §Õn thêi Tèng, ngêi Trung Quèc ®· cã nhiÒu ph¸t minh quan träng, ®ã lµ g×? A) KÜ thuËt luyÖn ®å kim lo¹i. B) La bµn, thuèc sóng, nghÒ in, giÊy viÕt. C)Thuèc nhuém thuèc in. D) §ãng tµu, chÕ t¹o sóng. 3 PA:B 32. SU75H.Trong lÞch sö trung ®¹i Ên §é, V¬ng triÒu nµo ®îc xem lµ giai ®o¹n thèng nhÊt vµ thÞnh vîng nhÊt? A. V¬ng triÒu Ên §é M«- g«n. B. V¬ng triÒu Håi gi¸o §ª-li. C. V¬ng triÒu Góp-ta. D. V¬ng triÒu H¸c-sa. PA: A. 33 SU75H.§iÒu nµo chøng tá tr×nh ®é ph¸t triÓn cao cña nghÒ luyÖn kim díi V¬ng triÒu Góp-ta? A) .§óc ®îc cét s¾t, ®óc tîng PhËt b»ng s¾t cao 2m. B) §óc ®îc cét s¾t kh«ng rØ, tîng PhËt b»ng ®ång cao 2m C) NghÒ khai má ph¸t triÓn , khai th¸c s¾t, ®ång, vµng. D) §óc mét cét s¾t cao 7, 25 m, nÆng 6500 kg. PA:B 34. SU75H.Sù gièng nhau gi÷a V¬ng quèc Håi gi¸o §ª-li vµ V¬ng quèc M«- g«n lµ g×? A) §Òu lµ v¬ng triÒu cña ngêi níc ngoµi. B) Cïng theo ®¹o Håi C) Cïng theo ®¹o PhËt. D) §Òu lµ nh÷ng d©n c cã nguån gèc tõ Thæ NhÜ K×. PA:A 35. SU75H. Díi sù trÞ v× cña m×nh, A-c¬-ba (1566 – 1605) ®· thi hµnh nh÷ng biÖn ph¸p tiÕn bé. §ã lµ nh÷ng biÖn ph¸p g×? A) Xãa bá Håi gi¸o. B) Giµnh nhiÒu ®Æc lîi cho quÝ téc gèc M«ng Cæ. C) Xãa bá sù k× thÞ t«n gi¸o. Thñ tiªu ®Æc quyÒn Håi gi¸o. Kh«i phôc vµ ph¸t triÓn kinh tÕ Ên §é. D) X©y dùng chÝnh quyÒn v÷ng m¹nh. PA:C 36. SU75H.Kinh Vª-®a lµ bé kinh cÇu nguyÖn xa nhÊt cña ®¹o nµo? A) §¹o PhËt. B) §¹o Bµ-la-m«n vµ §¹o Hin-®u C) §¹o Håi D) §¹o Thiªn chóa. PA:B 37. SU75H. Nh÷ng thµnh tùu v¨n hãa cña Ên §é thêi cæ ®¹i vµ phong kiÕn: A. Ch÷ Ph¹n, Sö kÝ T M· Thiªn, kÞch S¬-kun-t¬-ra, nhiÒu c«ng tr×nh kiÕn tróc ®éc ®¸o; lµ mét trong nh÷ng trung t©m v¨n minh lín cña loµi ngêi. B. Ch÷ n«m, sö thi Ma-ha-bha-ra-ta vµ Ra- ma- ya- na, kÞch S¬-kun-t¬-ra, nhiÒu c«ng tr×nh kiÕn tróc ®éc ®¸o; lµ mét trong nh÷ng trung t©m v¨n minh lín cña loµi ngêi. C. Ch÷ tîng h×nh, sö thi Ma-ha-bha-ra-ta vµ Ra- ma- ya- na, kÞch S¬-kun-t¬-ra, nhiÒu c«ng tr×nh kiÕn tróc ®éc ®¸o; lµ mét trong nh÷ng trung t©m v¨n minh lín cña loµi ngêi. D. Ch÷ Ph¹n, sö thi Ma-ha-bha-ra-ta vµ Ra- ma- ya- na, kÞch S¬-kun-t¬-ra, nhiÒu c«ng tr×nh kiÕn tróc ®éc ®¸o; lµ mét trong nh÷ng trung t©m v¨n minh lín cña loµi ngêi. PA:D 38. SU76H. §«ng Nam ¸ chÞu ¶nh hëng chñ yÕu cña giã mïa, t¹o nªn hai mïa t¬ng ®èi râ rÖt, ®ã lµ: A) Mïa kh« vµ mïa ma. B) Mïa kh« vµ mïa l¹nh. C) Mïa ®«ng vµ mïa xu©n. D) Mïa thu vµ mïa h¹. PA:A 39: SU76hB. Dùa vµo yÕu tè tù nhiªn nµo, c d©n §«ng Nam ¸ tõ xa xa ®· biÕt trång lóa vµ nhiÒu lo¹i c©y ¨n qu¶, ¨n cñ kh¸c? A) Mïa kh« t¬ng ®èi l¹nh, m¸t. B) Mïa ma t¬ng ®èi nãng. C) Giã mïa kÌm theo ma D) KhÝ hËu m¸t, Èm. PA:C 40. SU76H.V¬ng triÒu nµo ®· thèng nhÊt ®îc In-®«-nª-xi-a? A) Xu-ma-t¬-ra B) Xu-la-vª-di. C) Gia-va (M«-gi«-pa-hÝt) D) Ca-li-man-tan. PA:C 41 SU76H.V¬ng quèc Pa-gan lµ tiÒn th©n cña quèc gia nµo hiÖn nay? A) Cam-pu-chia. B) Lµo. C) Phi-lip-pin. D) Mi-an-ma. PA:D 42 SU76H.V¬ng quèc Su-kh«-thay lµ tiÒn th©n cña quèc gia nµo hiÖn nay? A) Th¸i Lan. B) Mi-an-ma. C) Ma-lai-xi-a. D) Xin-ga-po. PA:A 43. SU76H.Tõ thÕ kØ XIII, ngêi Th¸i di c tõ phÝa b¾c xuèng phÝa nam ®· dÉn tíi sù h×nh thµnh hai quèc gia míi nµo? A) §¹i ViÖt vµ Ch¨m-pa. B) Pa-gan vµ Ch¨m-pa. 4 C) Su-kh«-thay vµ Lan Xang D) M«-gi«-pa-hÝt vµ Gia-va. PA:C 44 SU76H.Gi÷a thÕ kØ XIX, níc nµo gi÷ ®îc ®éc lËp tríc sù x©m lîc cña chñ nghÜa thùc d©n ph¬ng T©y? A) Cam-pu-chia. B) Lµo. C)ViÖt Nam. D) Th¸i Lan. PA:D 45 SU76H.Quèc gia nµo cã lÞch sö l©u ®êi vµ ph¸t triÓn nhÊt §«ng Nam ¸ thêi cæ- trung ®¹i? A) ViÖt Nam. B) Lµo. C) Cam-pu-chia. D) Th¸i Lan. PA:A 46 SU76H.Nh÷ng sù kiÖn nµo chøng tá thêi k× ¡ng- co ®Êt níc Cam-pu-chia rÊt ph¸t triÓn? A) N«ng nghiÖp ph¸t triÓn. B) Dïng vò lùc më réng l·nh thæ vÒ phÝa ®«ng, phÝa t©y vµ phÝa b¾c. C) Kinh ®« ¡ng-co ®îc x©y dùng nh mét thµnh phè víi nh÷ng ®Òn th¸p ®å sé vµ ®éc ®¸o, næi tiÕng thÕ giíi. D) N«ng nghiÖp ph¸t triÓn, dïng vò lùc më réng l·nh thæ vÒ phÝa ®«ng, phÝa t©y vµ phÝa b¾c, kinh ®« ¡ng-co ®îc x©y dùng nh mét thµnh phè víi nh÷ng ®Òn th¸p ®å sé vµ ®éc ®¸o, næi tiÕng thÕ giíi. PA:D 47. SU76V.NÐt ®Æc s¾c trong kiÕn tróc cña c¸c quèc gia phong kiÕn ë §«ng Nam ¸ ? A) C¸c ®Òn, chïa víi kiÕn tróc ®éc ®¸o. B) ¶nh hëng kiÕn tróc Ên §é. C) Cã nhiÒu ®Òn, chïa ®Ñp. D) Cã nhiÒu ®Òn, th¸p næi tiÕng. PA:A 48. SU77V. §Æc ®iÓm cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn x· héi phong kiÕn ph¬ng §«ng? A) H×nh thµnh sím, ph¸t triÓn chËm, qu¸ tr×nh khñng ho¶ng, suy vong kÐo dµi. B) H×nh thµnh muén, ph¸t triÓn chËm, qu¸ tr×nh khñng ho¶ng, suy vong kÐo dµi. C) H×nh thµnh muén, ph¸t triÓn nhanh, qu¸ tr×nh khñng ho¶ng, suy vong nhanh. D) H×nh thµnh sím, ph¸t triÓn nhanh, qu¸ tr×nh khñng ho¶ng, suy vong nhanh. PA:A 49. SU77V. §Æc ®iÓm cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn x· héi phong kiÕn ch©u ¢u? A) H×nh thµnh sím, ph¸t triÓn nhanh, kÕt thóc sím, nhêng chç cho chñ nghÜa t b¶n. B) H×nh thµnh muén, ph¸t triÓn nhanh, ng¾n, kÕt thóc sím, nhêng chç cho chñ nghÜa t b¶n. C) H×nh thµnh muén, ph¸t triÓn nhanh, kÕt thóc muén. D) H×nh thµnh sím, ph¸t triÓn muén, kÕt thóc chËm. PA:B 50. SU77H.X· héi phong kiÕn ph¬ng §«ng h×nh thµnh trong kho¶ng thêi gian nµo? A) Tõ thÕ kØ I TCN ®Õn thÕ kØ X B) Tõ thÕ kØ II TCN ®Õn thÕ kØ X C) Tõ thÕ kØ III TCN ®Õn thÕ kØ X D) Tõ thÕ kØ IV TCN ®Õn thÕ kØ X PA:C 51. SU77H. X· héi phong kiÕn ph¬ng §«ng ph¸t triÓn trong kho¶ng thêi gian nµo? A) Tõ thÕ kØ VIII ®Õn thÕ kØ XV. B) Tõ thÕ kØ IX ®Õn thÕ kØ XV. C) Tõ thÕ kØ XI ®Õn thÕ kØ XV. D) Tõ thÕ kØ X ®Õn thÕ kØ XV. PA:D 52. SU77H.X· héi phong kiÕn ch©u ¢u h×nh thµnh trong kho¶ng thêi gian nµo? A) Tõ thÕ kØ V ®Õn thÕ kØ X. B) Tõ thÕ kØ IV ®Õn thÕ kØ X. C) Tõ thÕ kØ VI ®Õn thÕ kØ X. D) Tõ thÕ kØ VII ®Õn thÕ kØ X. PA:A 53.SU77H.X· héi phong kiÕn ch©u ¢u ph¸t triÓn trong kho¶ng thêi gian nµo? A) Tõ thÕ kØ XI ®Õn thÕ kØ XIII. B) Tõ thÕ kØ XI ®Õn thÕ kØ XIV. C) Tõ thÕ kØ XI ®Õn thÕ kØ XV. D) Tõ thÕ kØ XI ®Õn thÕ kØ XVI. PA:B 54. SU77H.ChÕ ®é phong kiÕn ph¬ng §«ng khñng ho¶ng vµ suy vong trong kho¶ng thêi gian nµo? A) Tõ thÕ kØ XV cho ®Õn gi÷a thÕ kØ XIX. B) Tõ thÕ kØ XVI cho ®Õn ®Çu thÕ kØ XIX. C) Tõ thÕ kØ XVI cho ®Õn gi÷a thÕ kØ XIX. D) Tõ thÕ kØ XVI cho ®Õn cuèi thÕ kØ XIX. PA:C 55. SU77H. X· héi phong kiÕn ch©u ¢u suy vong trong kho¶ng thêi gian nµo? A) ThÕ kØ XIII - XVI. B) ThÕ kØ XIV- XVI. C) ThÕ kØ XVI - XVII. D) ThÕ kØ XV - XVI. PA:D 56. SU77H.C¬ së kinh tÕ cña X· héi phong kiÕn ph¬ng §«ng lµ g×? A) S¶n xuÊt n«ng nghiÖp bÞ bã hÑp, ®ãng kÝn trong c¸c c«ng x· n«ng th«n. b) NghÒ n«ng trång lóa níc. 5 C) Kinh tÕ n«ng nghiÖp l·nh ®Þa phong kiÕn. D) NghÒ n«ng trång lóa vµ ch¨n nu«i. PA:A 57. SU77H.C¬ së kinh tÕ cña X· héi phong kiÕn ch©u ¢u lµ g×? a) NghÒ n«ng trång lóa níc. b) Kinh tÕ n«ng nghiÖp ®ãng kÝn trong c¸c l·nh ®Þa phong kiÕn. c) S¶n xuÊt n«ng nghiÖp bÞ bã hÑp, ®ãng kÝn trong c¸c c«ng x· n«ng th«n. d) NghÒ n«ng trång lóa vµ ch¨n nu«i gia sóc. 58. SU77H. C¸c giai cÊp c¬ b¶n trong X· héi phong kiÕn ph¬ng §«ng lµ: A) §Þa chñ vµ n«ng n«. B) L·nh chóa phong kiÕn vµ n«ng n«. C) §Þa chñ vµ n«ng d©n lÜnh canh. D ) L·nh chóa phong kiÕn vµ n«ng d©n lÜnh canh. PA:C 59. SU77H. C¸c giai cÊp c¬ b¶n trong X· héi phong kiÕn ch©u ¢u lµ: A) §Þa chñ vµ n«ng n«. B) L·nh chóa phong kiÕn vµ n«ng d©n lÜnh canh. C) §Þa chñ vµ n«ng d©n lÜnh canh. D) L·nh chóa phong kiÕn vµ n«ng n«. PA:D 60. SU77H. §ia chñ, l·nh chóa bãc lét n«ng d©n vµ n«ng n« chñ yÕu b»ng: A) §Þa t«. B) §¸nh thuÕ. C) Tøc. D) Lµm nghÜa vô phong kiÕn. PA:A 61. SU77H. ChÕ ®é qu©n chñ lµ g×? A) ThÓ chÕ nhµ níc quyÒn lùc ph©n t¸n. B) ThÓ chÕ nhµ níc do vua ®øng ®Çu. C) ThÓ chÕ nhµ níc quyÒn lùc tËp trung trong tay ®Þa chñ. D) Nhµ níc phong kiÕn cña ®Þa chñ vµ l·nh chóa. PA:B 62 SU77H. §Æc ®iÓm nhµ níc phong kiÕn ph¬ng §«ng lµ g×? A) Nhµ níc phong kiÕn quyÒn lùc tËp trung trong tay giai cÊp thèng trÞ. B) Nhµ níc phong kiÕn ph©n quyÒn. C) Nhµ níc qu©n chñ chuyªn chÕ tËp trung do vua ®øng ®Çu. D) Nhµ níc d©n chñ chñ n«. PA: C 63. SU78V. Ng« QuyÒn kh«ng duy tr× chÝnh quyÒn cña hä Khóc v×: A) ChÝnh quyÒn hä Khóc vÒ danh nghÜa vÉn thuéc nhµ §êng. B) Ng« QuyÒn muèn ph¸t triÓn ®Êt níc thµnh mét quèc gia ®éc lËp, thiÕt lËp mét chÝnh quyÒn hoµn toµn cña ngêi ViÖt. C) Ng« QuyÒn muèn x©y dùng mét chÝnh quyÒn cao h¬n thêi hä Khóc. D) Ng« QuyÒn kh«ng muèn tù nhËn m×nh lµ tiÕt ®é sø cña chÝnh quyÒn ph¬ng B¾c. PA:B 64. SU78H. ViÖc lµm nµo díi ®©y cña Ng« QuyÒn chøng tá «ng nªu cao ý chÝ x©y dùng chÝnh quyÒn ®éc lËp? A) B·i bá chøc tiÕt ®é sø. B) §ãng ®« ë Cæ Loa. C) Xng v¬ng (ngang hµng víi ph¬ng B¾c) D) LËp triÒu ®×nh qu©n chñ. PA:C 65. SU79H. Lª Hoµn lªn ng«i vua trong hoµn c¶nh lÞch sö nh thÕ nµo? A) Néi bé triÒu ®×nh m©u thuÉn sau khi §inh Tiªn Hoµng mÊt. B) §inh Tiªn Hoµng mÊt, vua kÕ vÞ cßn nhá, nhµ Tèng chuÈn bÞ x©m lîc níc ta. C) ThÕ lùc Lª Hoµn m¹nh, Ðp nhµ §inh nhêng ng«i. D) §inh Tiªn Hoµng mÊt, c¸c thÕ lùc trong triÒu ñng hé Lª Hoµn. PA:B 66.SU79V. §¸nh gi¸ viÖc Th¸i HËu D¬ng V©n Nga lÊy ¸o long bµo kho¸c lªn ngêi Lª Hoµn vµ suy t«n «ng lµm vua nh thÕ nµo? A) Bµ cã c¶m t×nh víi Lª Hoµn. B) Bµ muèn lÊy Lª Hoµn vµ lµm hoµng hËu hai triÒu. C) Bµ bÞ thÕ lùc m¹nh cña Lª Hoµn Ðp ph¶i lµm nh vËy. D) Bµ hi sinh quyÒn lîi cña dßng hä, vît lªn quan niÖm cña chÕ ®é phong kiÕn ®Ó b¶o vÖ lîi Ých cña c¶ d©n téc. PA:D 67. SU79H. Trong x· héi díi thêi §inh - TiÒn Lª, tÇng líp nµo díi cïng cña x· héi? A) TÇng líp n«ng d©n. B) TÇng líp c«ng nh©n. C) TÇng líp n« tú. D) TÇng líp thî thñ c«ng. 68. SU79H.: TriÒu ®×nh trung ¬ng thêi TiÒn Lª ®îc tæ chøc nh thÕ nµo? PA:C A) Vua ®øng ®Çu, gióp vua cã quan v¨n, vâ. B) Vua n¾m chÝnh quyÒn vµ chØ huy qu©n ®éi. C) Vua ®øng ®Çu, n¾m toµn quyÒn, gióp viÖc vua cã c¸c con vua. D) Vua ®øng ®Çu, n¾m toµn quyÒn, gióp viÖc vua cã Th¸i s vµ §¹i s. 6 PA:D 69. SU710V. ViÖc nhµ Lý dêi ®« vÒ Th¨ng Long cã ý nghÜa nh thÕ nµo? A) Th¨ng Long gÇn §×nh B¶ng, quª cha ®Êt tæ cña hä Lý. B) §Þa thÕ Th¨ng Long ®Ñp h¬n Hoa L. C) §ãng ®« ë Hoa L, c¸c triÒu ®¹i kh«ng kÐo dµi ®îc. D) Dêi ®« vÒ Th¨ng Long biÓu hiÖn sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc, v× Th¨ng Long cã vÞ trÝ trung t©m, cã ®iÒu kiÖn giao th«ng thñy bé thuËn tiÖn ®Ó trë thµnh trung t©m chÝnh trÞ, kinh tÕ vµ v¨n hãa cña mét quèc gia ®éc lËp. PA:D 70. SU710H. T¸c dông cña chÝnh s¸ch “ngô binh n«ng”? A) T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn n«ng nghiÖp. B) T¹o ®iÒu kiÖn cã thªm lùc lîng vò trang khi cã chiÕn tranh. C) Gi¶m bít ng©n quÜ chi cho quèc phßng. D) Thêi b×nh th× t¨ng thªm ngêi s¶n xuÊt, khi cã chiÕn tranh tÊt c¶ ®Òu sung vµo lÝnh, nªn lùc lîng vÉn ®«ng. PA: 71. SU710V. Nhµ Lý ®· lµm nhiÒu viÖc ®Ó cñng cè quèc gia thèng nhÊt: A. TiÕn hµnh lÔ cµy tÞch ®iÒn; g¶ c«ng chóa vµ ban tíc cho tï trëng miÒn nói; gi÷ quan hÖ b×nh thêng víi nhµ Tèng; dÑp tan cuéc tÊn c«ng cña Ch¨m-pa. B. Ban hµnh bé luËt Gia Long; thùc hiÖn chÝnh s¸ch “ngô binh n«ng”; g¶ c«ng chóa vµ ban tíc cho tï trëng miÒn nói; gi÷ quan hÖ b×nh thêng víi nhµ Tèng. C. Ban hµnh bé luËt H×nh th; thùc hiÖn chÝnh s¸ch “ngô binh n«ng”; g¶ c«ng chóa vµ ban tíc cho tï trëng miÒn nói; gi÷ quan hÖ b×nh thêng víi nhµ Tèng; dÑp tan cuéc tÊn c«ng cña Ch¨m-pa. D. Ban hµnh bé luËt Hång §øc; thùc hiÖn chÝnh s¸ch “ngô binh n«ng”; g¶ c«ng chóa vµ ban tíc cho tï trëng miÒn nói; dÑp tan cuéc tÊn c«ng cña Ch¨m-pa. PA:C 72.SU710H. Lý C«ng UÈn lªn ng«i vua, lËp ra nhµ Lý n¨m nµo? niªn hiÖu? QuyÕt ®Þnh dêi ®« vÒ ®©u? A) Cuèi n¨m 1009, niªn hiÖu Thiªn phóc, dêi ®« vÒ §¹i La. B) Cuèi 1009, niªn hiÖu ThuËn Thiªn, dêi ®« vÒ §¹i la. C) §Çu 1010, niªn hiÖu Th¸i B×nh, dêi ®« vÒ Cæ Loa. D) Cuèi n¨m 1010, niªn hiÖu Thiªn Phóc, dêi ®« vÒ Th¨ng Long. PA:B 73 SU710H. T¹i sao ph¸p luËt thêi Lý nghiªm cÊm viÖc giÕt mæ tr©u, bß? A) §¹o PhËt ®îc ®Ò cao, nªn cÊm s¸t sinh. B) Tr©u, bß lµ ®éng vËt quý hiÕm. C) Tr©u, bß lµ ®éng vËt linh thiªng. D) §Ó b¶o vÖ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. PA:D 74 SU710H. CÊm qu©n lµ A. qu©n phßng vÖ biªn giíi. B. qu©n phßng vÖ c¸c lé. C. qu©n phßng vÖ c¸c phñ. D. qu©n b¶o vÖ Vua vµ Kinh thµnh. PA:D 75. SU710H. Qu©n ®Þa ph¬ng gåm nh÷ng lo¹i qu©n nµo? A) Lé qu©n, s¬ng qu©n, d©n binh. B) Lé qu©n, trung qu©n, d©n binh. C) S¬ng qu©n, d©n binh. D) Lé qu©n, s¬ng qu©n, trung qu©n. PA:A 76. SU710H. Nhµ Lý g¶ c«ng chóa vµ ban chøc tíc cho c¸c tï trëng d©n téc nh»m môc ®Ých g×? A) KÕt th©n víi c¸c tï trëng, t¨ng thªm uy tÝn, quyÒn lùc cña m×nh. B) Cñng cè khèi ®oµn kÕt d©n téc, cñng cè nÒn thèng nhÊt quèc gia, t¹o søc m¹nh trong viÖc x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc. C) Víi tay n¾m c¸c vïng d©n téc Ýt ngêi. D) KÐo c¸c tï trëng vÒ phÝa m×nh, t¨ng thªm søc m¹nh chèng ngo¹i x©m. PA: B 77. SU710H. Nhµ Lý lu«n kiªn quyÕt gi÷ v÷ng nguyªn t¾c g× trong khi duy tr× mèi bang giao víi c¸c níc l¸ng giÒng? A) Hßa h¶o th©n thiÖn. B) §oµn kÕt tr¸nh xung ®ét C) Gi÷ v÷ng chñ quyÒn vµ toµn vÑn l·nh thæ. D) Më cöa, trao ®æi, lu th«ng hµng hãa. PA: C 78. Nhµ SU711H. Tèng ®· gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n gi÷a thÕ kØ XI nh thÕ nµo? A) §¸nh hai níc Liªu - H¹. B) §¸nh §¹i ViÖt ®Ó khèng chÕ Liªu - H¹. C) §¸nh Cham-pa ®Ó më réng l·nh thæ. D) TiÕn hµnh c¶i c¸ch, cñng cè ®Êt níc. PA: B 79. SU711H. T¹i sao nhµ Tèng quyÕt t©m x©m chiÕm §¹i ViÖt? A) Do nhµ Lý kh«ng ch¸p nhËn tíc v¬ng cña nhµ Tèng. B) Do sù xói giôc cña Cham-pa. 7 téc. C) Do khã kh¨n vÒ tµi chÝnh vµ sù quÊy nhiÔu cña c¸c téc ngêi Liªu – H¹ ë biªn c¬ng D) Do giai ®o¹n nµy nhµ Tèng hïng m¹nh. PA: C 80.SU711H. Lý Thêng KiÖt ®¸nh vµo ch©u Ung, ch©u Kh©m vµ ch©u Liªm v× môc ®Ých g×? A) §¸nh vµo Bé chØ huy cña qu©n Tèng. B) §¸nh vµo n¬i tËp trung qu©n cña Tèng tríc khi ®¸nh §¹i ViÖt. C) §¸nh vµo ®ån qu©n Tèng gÇn biªn giíi cña §¹i ViÖt. D) §¸nh vµo n¬i Tèng tÝch tr÷ l¬ng thùc vµ khÝ giíi ®Ó ®¸nh §¹i ViÖt. PA:D 81. SU711H. Lý Thêng KiÖt chñ ®éng kÕt thóc chiÕn tranh b»ng c¸ch nµo? A) Tæng tiÕn c«ng, truy kÝch kÎ thï ®Õn cïng. B) Th¬ng lîng, ®Ò nghÞ gi¶ng hßa. C) KÝ hßa íc, kÕt thóc chiÕn tranh. D) §Ò nghÞ “gi¶ng hßa”cñng cè lùc lîng, chê thêi c¬. PA:B 82. SU711H. T¹i sao Lý Thêng KiÖt l¹i chñ ®éng gi¶ng hßa? A) Lý Thêng KiÖt sî mÊt lßng vua Tèng. B) §Ó b¶o toµn lùc lîng vµ tµi s¶n cña nh©n d©n. C) §Ó ®¶m b¶o mèi quan hÖ hßa hiÕu gi÷a hai níc vµ lµ truyÒn thèng nh©n ®¹o cña d©n D) Lý Thêng KiÖt muèn kÕt thóc chiÕn tranh nhanh chãng. PA: C 83. SU712H. C¸c vua nhµ Lý thêng vÒ ®Þa ph¬ng lµm lÔ cµy tÞch ®iÒn nh»m môc ®Ých A) Th¨m hái n«ng d©n. B) ®Èy m¹nh khai khÈn ®Êt hoang C) chia ruéng ®Êt cho n«ng d©n. D) khuyÕn khÝch n«ng d©n s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. PA: D 84. SU712H. T¹i sao n«ng nghiÖp thêi Lý ph¸t triÓn? A) TriÒu ®×nh khuyÕn khÝch viÖc khai khÈn ®Êt hoang. B) TriÒu ®×nh ch¨m lo c«ng t¸c thñy lîi. C) §Êt níc æn ®Þnh. D) TriÒu ®×nh cÊm giÕt h¹i tr©u bß, khuyÕn khÝch viÖc khai khÈn ®Êt hoang, ch¨m lo c«ng t¸c thñy lîi. PA: D 85. SU712H. NÒn t¶ng kinh tÕ cña x· héi thêi Lý lµ ngµnh g×? a) N«ng nghiÖp. b) C«ng nghiÖp. c) Thñ c«ng nghiÖp. d) Th¬ng nghiÖp. 86. SU712H. Díi thêi Lý, ë ®Þa ph¬ng, thµnh phÇn nµo trë thµnh ®Þa chñ? A) Mét sè hoµng tö, c«ng chóa. B) Mét sè quan l¹i nhµ níc. C) Mét Ýt d©n thêng do cã nhiÒu ruéng ®Êt. D) Mét sè hoµng tö, c«ng chóa, quan l¹i nhµ níc, vµ mét Ýt d©n thêng do cã nhiÒu ruéng ®Êt. PA: D 87. SU712H. Giai cÊp nµo, tÇng líp nµo lµ lùc lîng s¶n xuÊt chñ yÕu trong x· héi phong kiÕn thêi Lý? A) Giai cÊp n«ng d©n. B) Giai cÊp c«ng nh©n. C) TÇng líp thî thñ c«ng. D) TÇng líp n« t×. PA: A 88. SU712H. Mét trong nh÷ng ®Æc ®iÓm cña khoa cö thêi Lý lµ: A) Ch¬ng tr×nh thi cö dÔ dµng nªn sè ngêi ®ç ®¹t cao. B) Mçi n¨m ®Òu cã khoa thi. C) 5 n¨m mét lÇn triÒu ®×nh tæ chøc khoa thi. D) ChÕ ®é thi cö cha cã nÒ nÕp, qui cñ, khi nµo triÒu ®×nh cÇn míi më khoa thi. PA: D 89. SU713H. Nhµ TrÇn thay nhµ Lý cã ý nghÜa nh thÕ nµo? A) Lµm cho chÕ ®é phong kiÕn suy sôp. B) T¹o ®iÒu kiÖn cho nÒn qu©n chñ ph¸t triÓn v÷ng m¹nh. C) Cñng cè chÕ ®é qu©n chñ trung ¬ng tËp quyÒn v÷ng m¹nh. D) Chøng tá nhµ TrÇn m¹nh h¬n nhµ Lý. PA: D 90 SU713V. T¹i sao l¹i nãi r»ng níc §¹i ViÖt díi thêi TrÇn ph¸t triÓn h¬n díi thêi Lý? A) Thêi TrÇn söa ®æi, bæ sung thªm ph¸p luËt. B) Thêi TrÇn x©y dùng qu©n ®éi, cñng cè quèc phßng. C) Thêi TrÇn phôc håi vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. 8 D) Thêi TrÇn söa ®æi, bæ sung thªm ph¸p luËt, x©y dùng qu©n ®éi, cñng cè quèc phßng, phôc håi vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. PA: D 91 SU713H. Mét chÕ ®é ®Æc biÖt chØ cã trong triÒu ®×nh nhµ TrÇn, ®ã lµ chÕ ®é g×? A) ChÕ ®é Th¸i thîng hoµng. B) ChÕ ®é lËp Th¸i tö sím. C) ChÕ ®é nhiÒu Hoµng hËu. D) ChÕ ®é NhiÕp chÝnh v¬ng. PA: A 92 SU713H. Bé m¸y nhµ níc thêi TrÇn ®îc tæ chøc theo chÕ ®é nµo? A) Phong kiÕn ph©n quyÒn. B) Trung ¬ng tËp quyÒn. C) Võa trung ¬ng tËp quyÒn võa phong kiÕn ph©n quyÒn. D) Vua n¾m quyÒn tuyÖt ®èi. PA: B 93. SU713H. Nhµ TrÇn ®· cã nh÷ng chñ tr¬ng, biÖn ph¸p nµo ®Ó phôc håi, ph¸t triÓn s¶n xuÊt? A) TÝch cùc khai hoang. B) §¾p ®ª, ®µo s«ng, n¹o vÐt kªnh. C) LËp ®iÒn trang. D) TÝch cùc khai hoang, lËp ®iÒn trang, ®¾p ®ª, ®µo s«ng, n¹o vÐt kªnh. PA: D 94. SU713H. §iÒn trang lµ g×? A) §Êt cña c«ng chóa, phß m·, v¬ng hÇu do n«ng n« khai hoang mµ cã. B) §Êt cña vua vµ quan l¹i do b¾t n«ng d©n khai hoang mµ cã. C) §Êt cña ®Þa chñ, v¬ng hÇu do chiÕm ®o¹t cña d©n mµ cã. D) Lµ ruéng ®Êt c«ng cña Nhµ níc cho n«ng d©n thuª cµy cÊy. PA: A 95. SU714H. Tríc nguy c¬ bÞ qu©n M«ng x©m lîc, triÒu ®×nh nhµ TrÇn ®· cã th¸i ®é nh thÕ nµo? A) Kiªn quyÕt chèng giÆc vµ tÝch cùc chuÈn bÞ kh¸ng chiÕn. B) ChÊp nhËn ®Çu hµng khi sø gi¶ qu©n M«ng Cæ ®Õn. C) Cho sø gi¶ cña m×nh sang gi¶ng hßa. D) §a qu©n ®ãn ®¸nh giÆc ngay t¹i cöa ¶i. PA: A 96. SU714H. Khi M«ng Cæ cho sø gi¶ ®Õn ®a th ®e däa vµ dô hµng vua TrÇn, th¸i ®é vua TrÇn nh thÕ nµo? A) Tr¶ l¹i th ngay. B) Tá th¸i ®é gi¶ng hßa. C) B¾t giam vµo ngôc. D) ChÐm ®Çu sø gi¶ ngay t¹i chç. PA: C 97. SU714V. Nguyªn nh©n nµo lµ c¬ b¶n nhÊt trong c¸c nguyªn nh©n dÉn ®Õn th¾ng lîi trong ba lÇn kh¸ng chiÕn chèng qu©n M«ng-Nguyªn? A) Nh©n d©n cã lßng yªu níc vµ tÝch cùc tham gia kh¸ng chiÕn. B) Néi bé l·nh ®¹o nhµ TrÇn ®oµn kÕt mét lßng. C) Nhµ TrÇn ®îc nh©n d©n c¸c d©n téc ñng hé. D) Nhµ TrÇn cã ®êng lèi chiÕn lîc, chiÕn thuËt ®óng ®¾n s¸ng t¹o vµ cã nh÷ng danh tíng tµi ba. PA: D 98. SU714H. C©u nµo díi ®©y kh«ng n»m trong ý nghÜa cña th¾ng lîi ba lÇn kh¸ng chiªbns chèng M«ng - Nguyªn? A) §a níc ta trë thµnh níc hïng m¹nh nhÊt thÕ giíi. B) §Ëp tan tham väng vµ ý chÝ x©m lîc cña qu©n M«ng - Nguyªn, b¶o vÖ nÒn ®éc lËp chñ quyÒn vµ toµn vÑn l·nh thæ. C) N©ng cao lßng tù hµo, tù cêng cña d©n téc. D) §Ó l¹i nhiÒu bµi häc kinh nghiÖm quÝ gi¸. PA: A 99. SU714H. ý nghÜa cña chiÕn th¾ng B¹ch §»ng (4/1288) lµ g×? A) ThÓ hiÖn tµi n¨ng l·nh ®¹o cña TrÇn Quèc TuÇn. B) ThÓ hiÖn ý chÝ quyÕt chiÕn, quyÕt th¾ng cña qu©n d©n nhµ TrÇn. C) §Ëp tan ý ®å x©m lîc §¹i ViÖt cña qu©n Nguyªn. D) Võa thÓ hiÖn ý chÝ quyÕt chiÕn, quyÕt th¾ng cña qu©n d©n nhµ TrÇn, tµi n¨ng l·nh ®¹o cña TrÇn Quèc TuÊn, võa ®Ëp tan ý ®å x©m lîc §¹i ViÖt cña qu©n Nguyªn. PA: D 100. SU715V. Nguyên nhân quan trọng nhất khiến nông nghiệp thời Trần phát triển mạnh sau chiến thắng chống xâm lược Mông Nguyên là A. quý tộc tăng cường chiêu tập dân nghèo khai hoang, lập điền trang. 9 B. đất nước hòa bình. C. Nhà nước có chính sách khuyến khích sản xuất, mở rộng diện tích trồng trọt. D. nhân dân phấn khởi sau chiến thắng ngoại xâm. PA: C 101. SU715H. Trong nghề nông thời Trần, bộ phận ruộng đất đem lại nguồn thu nhập chính cho nhà nước là A. ruộng đất của địa chủ. B. ruộng đất điền trang. C. ruộng đất tư của nông dân. D. ruộng đất công làng xã. 102. SU715H. Điền trang là A. ruộng đất của địa chủ. B. ruộng đất của quý tộc, vương hầu có được do chiêu tập dân nghèo khai hoang . C. ruộng đất của nông dân tự do. D. ruộng đất của quý tộc, vương hầu có được do nhà vua ban tặng. PA: B 103. SU715H. Thái ấp là A. bộ phận đất đai nhà vua phong cho quý tộc, vương hầu. B. ruộng đất của quý tộc, vương hầu có được do chiêu tập dân nghèo khai hoang . C. ruộng đất của nông dân tự do. D. ruộng đất của địa chủ. PA: A 104. SU715H. Tầng lớp bị trị đông đảo nhất thời Trần là A. nô tì. B. thợ thủ công. C. nông dân cày ruộng công làng xã. D. nông dân tự do. PA: C 105. SU715H . Bộ máy nhà nước thời Trần là A. nhà nước dân chủ cộng hòa. B. nhà nước dân chủ chủ nô. C. nhà nước quân chủ lập hiến. D. nhà nước quân chủ quý tộc. PA: D 106. SU715H. Những biểu hiện chứng tỏ Nho giáo ngày càng phát triển ở thời Trần là A. các nhà nho được phụ trách công việc ngoại giao. B. các nhà nho được nhiều bổng lộc. C. các nhà nho được bổ nhiệm những chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước. D. các nhà nho được tham dự các buổi thiết triều. PA: C 107. SU715H. Nhà giáo tiêu biểu nhất thời Trần là A. Chu Văn An. B. Trương Hán Siêu. C. Đoàn Nhữ Hài. D. Trần Quốc Tuấn. PA: A 108. SU715V. Văn hóa, giáo dục, khoa học và nghệ thuật thời Trần phát triển hơn thời Lý vì A. kế thừa được các thành tựu văn hóa của nhân dân các nước Đông Nam Á. B. nhân dân phấn khởi, nhà nước quan tâm, kinh tế phát triển, xã hội ổn định. C. kế thừa được các thành tựu văn hóa của nhân dân các nước châu Á. D. kế thừa được các thành tựu văn hóa của nhân dân các nước trên thế giới. PA: B 109. SU716H. Nửa cuối thế kỉ XIV loại ruộng đất thường bị xâm lấn là: A. Đất công ở các làng xã. B. Khẩu phần ruộng đất của nông dân. C. Ruộng đất của quý tộc. D. Ruộng đất của nhà Chùa. PA:A 110. SU716V. Nêu nguyên nhân cơ bản nhất trong những nguyên nhân dưới đây dẫn tới sự sụp đổ của nhà Trần. A. Chính quyền thối nát, vua quan ăn chơi, sa đọa. B. Do nạn ngoại xâm: phía Bắc nhà Minh mưu thôn tính, phía Nam Chăm Pa gây xung đột. C. Nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân chống lại triều đình. 10 D. Mâu thuẫn giữa các tầng lớp nhân dân với triều đình phong kiến ngày càng gay gắt. PA: D 111. SU716H. Chính sách hạn điền tác động mạnh nhất tới ai? A. Địa chủ. B. Nhà chùa. C. Quan lại. D. Vương hầu, quý tộc nhà Trần. PA: D 112. SU717H. Trong các thế kỷ từ X đến thế kỷ XV, nhân dân ta đã đánh tan đạo quân xâm lược hùng mạnh bậc nhất thế giới. Đó là đạo quân A. Nam Hán. B. Tống. C. Nguyên. D. Minh. PA: C 113 SU717H. Sự kiện nào đánh dấu sự phát triển về giáo dục, thi cử của nước ta từ thế kỷ X đến đầu thế kỷ XV? A. Năm 1075, khoa thi đầu tiên được mở. B. Năm 1076 mở Quốc Tử Giám cho con em quí tộc đến học. C. Thời Trần, các lộ, phủ quanh kinh thành đều có trường công. D. Nhà Hồ đặt chức học quan, cấp ruộng công cho các địa phương để sử dụng vào việc học. PA: A 114.SU718V. Biểu hiện nào thuộc về chính sách đồng hóa của nhà Minh với dân tộc ta? A. Thiêu hủy sách quý của ta, mang về Trung Quốc nhiều sách có giá trị. B. Bắt phụ nữ, trẻ em đưa về Trung Quốc bán làm nô tì. C. Xóa bỏ quốc hiệu của ta, đổi thành quận Giao Chỉ. D. Cưỡng bức dân ta phải bỏ phong tục tập quán của mình. PA: D 115. SU718H. Chính sách cai trị của nhà Minh đối với nước ta nhằm mục đích A. sáp nhập nước ta vào Trung Quốc. B. phát triển kinh tế ở nước ta. C. phát triển văn óa ở nước ta. D. ổn định chính trị ở nước ta. PA: A 116. SU718V.Nguyên nhân cơ bản dẫn đến thất bại của nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống Minh là A. quân Minh đông, mạnh. B. vì nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần. C. vì nhà Hồ không được lòng dân. D. vì cải cách của Hồ Quý Ly thất bại. PA: C 117. SU718H. Nguyên nhân nào đẫn tới việc bùng nổ các cuộc khởi nghĩa của quý tộc nhà Trần chống quân Minh đầu thế kỷ XV? A. Phù Trần diệt Hồ. B. Do chính sách cai trị thâm độc và bóc lột tàn bạo của quân Minh. C. Chống lại âm mưu đồng hóa của nhà Minh. D. Do bị bóc lột thậm tệ, bị đóng hàng trăm thứ thuế. PA: B 118. SU718V. Đặc điểm quan trọng của các cuộc khởi nghĩa của quý tộc nhà Trần là gì? A. Các cuộc khởi nghĩa nổ ra nhiều nhưng chưa liên kết được với nhau còn rời rạc, lẻ tẻ. B. Nội bộ lãnh đạo còn chia rẽ, dẫn tới mất đòan kết. C. Lực lượng các cuộc khởi nghĩa còn non yếu. D. Các lãnh đạo thường là quý tộc họ Trần phần lớn đã yếu thế, và lực nên không đủ sức đoàn kết tòan dân. PA: A 119. SU719H. Vì sao quân Minh chấp nhận tạm hòa với Lê Lợi? A. Do lực lượng quân ta lớn mạnh. B. Vì quân Minh suy yếu. C. Quân Minh nản lòng vì đánh mãi không thắng. D. Quân Minh tạm hòa để dùng kế mới là mua chuộc các thủ lĩnh nghĩa quân. PA: D 120. SU719H. Chặn đánh đạo quân của Vương Thông, ta chủ yếu dùng cách đánh gì? A. Chủ động tấn công. B. Rút lui dần, chờ thời cơ 11 C. Lập tuyến phòng thủ. D. Chủ động mai phục, phục kích PA: D 121. SU719H. Chiến thắng quyết định thắng lợi của nghĩa quân Lam Sơn là A. Chúc Động. B. Tốt Động. C. Đông Quan. D. Chi Lăng, Xương Giang. PA: D 122. SU719H. Đạo quân do Mộc Thạch chỉ huy phải rút quân vì A. biết Liễu Thăng đã bại trận. B. bị ta đón đánh tấn công. C. bị ta liên tục phục kích. D. Mộc Thanh ngại đường sá xa xôi, hiểm trở và số lượng quân ít. PA: A 123. SU720H.Chính quyền Lê sơ hoàn chỉnh và cực thịnh nhất vào thời vua: A. Lê Thái Tổ. B. Lê Thái Tôn. C. Lê Thánh Tông. D. Lê Nhân Tông. PA: C 124. SU720H.Tại sao Lê Thánh Tông bãi bỏ một số chức vụ cao cấp như tướng quốc, đại tổng quản, đại hành khiển? A. Để bộ máy hành chính đỡ cồng kềnh quan liêu. B. Để tránh việc gây chia rẽ trong triều. C. Vua muốn thay đổi không theo lệ cũ. D. Để vua trực tiếp nắm quyền. PA: D 125. SU720H. Chính sách “Ngụ binh ư nông” là: A. coi trọng việc binh hơn việc nông. B. khi đất nước có ngoại xâm tất cả binh lính đều tại ngũ chiến đấu. C. khi đất nước có ngoại xâm tất cả binh lính đều tại ngũ chiến đấu khi hòa bình thay phiên nhau về làm ruộng. D. khi có ngoại xâm, tất cả binh lính đều chiến đấu, khi hòa bình, tất cả về làm ruộng. PA: C 126. SU720V. Nội dung chính của Luật “Hồng Đức” là gì? A. Bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị vua, quan lại, địa chủ. B. Bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ truyền thống tốt đẹp của dân tộc. C. Khuyến khích phát triển kinh tế. D. Bảo vệ quyền lợi của phụ nữ. PA: A 127. SU720H. Sau chiến tranh, Lê Thái Tổ đã cho ngay 25 vạn lính về quê để A. sum họp gia đình sau bao năm chinh chiến. B. giảm gánh nặng cho quân đội. C. giúp việc phục hồi và phát triển nông nghiệp. D. chuẩn bị phục vụ cho chính sách “ngụ binh ư nông”. PA: C 128. SU720H. Chính sách chia ruộng đất công của nhà Lê là chính sách gì? A. Chính sách tịnh điền. B. Chính sách quân điền. C. Chính sách hạn điền. D. Chính sách lộc điền. PA: B 129. SU720V.Tại sao trong điều lệ lập chợ quy định “Những ngày họp chợ mới không được trùng với ngày họp chợ cũ hay trước ngày họp chợ cũ”? A. Để bảo vệ những phiên chợ cũ. B. Tránh như vậy để tạo điều kiện cho chợ mới phát triển. C. Tránh tình trạng tranh giành khách hàng của nhau. D. Để mọi người có thêm cơ hội, thời gian mua bán. PA: C 130. SU720H.Quốc gia Đại Việc thời kì này có vị trí như thế nào ở Đông Nam Á? A. Quốc gia cường thịnh nhất Đông Nam Á. B. Quốc gia lớn nhất Đông Nam Á. C. Quốc gia phát triển ở Đông Nam Á. D. Quốc gia trung bình ở Đông Nam Á. PA: A 12 131. SU720H.Thời Lê Sơ, tư tưởng, tôn giáo chiếm địa vị độc tôn trong xã hội là: A. Phật giáo. B. Nho giáo. C. Đạo giáo. D. Thiên chua giáo. PA: B 132. SU720H. Nét tiêu biểu khoa cử đời Hồng Đức (Vua Lê Thánh Tông) là A. tổ chức được nhiều kỳ thi. B. đỗ nhiều tiến sĩ, trạng nguyên. C. cách lấy đỗ rộng rãi, chọn người công bằng, không sót người tài, không lầm người kém. D. dùng thi cử để tuyển dụng người tài, quan lại. PA: C 133. SU720H.Thời Lê sơ, văn học chữ Nôm đã có một vị trí quan trọng so với văn học chữ Hán nói lên điều gì? A. Nói lên lòng yêu nước, tự hào dân tộc. B. Chữ Nôm đã phát triển mạnh. C. Nhà nước khuyến khích sử dụng chữ Nôm. D. Chữ Nôm đã dần khẳng định giá trị, khả năng, vai trò trong nền văn học nước nhà. PA: D 134. SU720H. Thời Lê sơ, sử học có rất nhiều tác phẩm. Điều đó có ý nghĩa gì? A. Có rất nhiều nhà sử học. B. Nhà nước khuyến khích viết sử. C. Thể hiện sự quan tâm của nhà nước và các nhà sử học đối với lịch sử. D. Thể hiện sự phong phú, đa dạng của công việc viết sử. PA: C 135. SU721H. Trong các cuộc khởi nghĩa chống quân Minh, cuộc khởi nghĩa nào tiêu biểu nhất? A. Khởi nghĩa Trần Nguyên Khang. B. Khởi nghĩa của Trần Ngỗi. C. Khởi nghĩa của Trần Quý Khoáng. D. Khởi nghĩa Lam Sơn. PA: D 136. SU721H. Thời Lê Sơ, tình hình văn học chữ Nôm như thế nào? A. Văn học chữ Nôm bắt đầu hình thành. B. Văn học chữ Nôm bắt đầu phát triển. C. Văn học chữ Nôm giữ một vị trí quan trọng. D. Văn học chữ Nôm phát triển mạnh. PA: C 137. SU721H. Điêu khắc thời Lê Sơ mang phong cách: A. tinh vi, thanh thoát. B. khối đồ sộ, kỹ thuật điêu luyện. C. trau truốt uy nghiêm. D. cầu kỳ, đa dạng. PA: B 138. SU722H Thời Lê Sơ, đầu thế kỷ XVI có mâu thuẫn nào gay gắt nhất? A. Mâu thuẫn giữa các phe phái phong kiến. B. Mâu thuẫn giữa bọn quan lại địa phương với nhân dân. C. Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ. D. Mâu thuẫn giữa nhân dân với nhà nước phong kiến. PA: D 139. SU722H Kết quả của các cuộc khởi nghĩa đầu thế kỷ XVI là: A. trước sau đều bị dập tắt. B. đã nhiều lần uy hiếp và chiếm kinh thành. C. có lần khiến Vua Lê hoảng sợ, bỏ chạy khỏi kinh thành. D. góp phần làm nhà Lê mau chóng sụp đổ. PA: A 140. SU722H Cuộc xung đột Nam – Bắc triều kết thúc, quyền lực của vua Lê như thế nào? A. Mất hết quyền lực. B. Vẫn nắm truyền thống trị. C. Quyền lực bị suy yếu. D. Còn nắm quyền lực nhưng phải dựa vào chúa Trịnh. 13 PA: A 141. SU723H Ở Đàng trong chúa Nguyễn ra sức khai thác vùng Thuận - Quảng để: A. lập làng, lập ấp phục vụ nhân dân. B. khẩn hoang mở rộng vùng cai trị. C. tăng cường thế lực của tầng lớp quan lại địa chủ với việc chiếm dụng nhiều đất đai. D. củng cố cơ sở cát cứ. PA: D 142. SU723H Nông nghiệp Đàng trong phát triển rõ rệt nhờ vào yếu tố chính nào? A. Nhờ đất đai mầu mỡ. B. Nhờ chính sách cấp nông cụ, lương ăn cho nông dân, tha tô thuế binh dịch. C. Nhờ chính sách tích cực của nhà nước và điều kiện tự nhiên thuận lợi. D. Nhờ việc đặt thêm các cơ sở hành chính mới như lập phủ Gia Định. PA: C 143. SU723H Vì sao nửa sau thế kỷ XVIII các thành thị suy tàn? A. Các chúa không thích sự có mặt của người nước ngoài vào làm ăn buôn bán. B. Các chúa Trịnh - Nguyễn thi hành chính sách hạn chế ngoại thương. C. Các chúa mải lo củng cố quốc phòng và quyền lực. D. Do các lái buôn nước ngoài không muốn đến các đô thị ở nước ta buôn bán nữa. PA: B 144. SU723H Ở các thế kỷ XVI – XVII, tư tưởng, tôn giáo nào vẫn được chính quyền đề cao? A. Nho giáo. B. Phật giáo. C. Đạo giáo. D. Thiên chúa giáo. PA: A 145. SU723V Vì sao Chúa Trịnh, Chúa Nguyễn ngăn cấm truyền đạo Thiên Chúa vào với ta? A. Vì không muốn nhân dân ta theo đạo Thiên Chúa. B. Vì sợ các giáo sĩ bên cạnh truyền đạo, dò xét, do thám nước ta. C. Vì cho rằng đạo Thiên Chúa không phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc. D. Vì đạo Thiên Chúa không phù hợp với cách cai trị dân của chúa Trịnh, Nguyễn. 146. SU723H Vì sao Đào Duy Từ bỏ Đàng ngoài trốn vào Đàng trong? A. Vì chán ghét chế độ Vua Lê Chúa Trịnh ở Đàng ngoài. B. Vì Thanh Hóa quê ông hay bị thiên tai, đói kém. C. Vì có tài nhưng không được đi thi. D. Vì có lời dụ dỗ, mời mọc của chúa Nguyễn. PA: C 147. SU724H Vào giữa thế kỷ XVIII, chính quyền Đàng Ngoài như thế nào? A. Vẫn ổn định. B. Các phe phái tranh giành quyền lực. C. Chính quyền Đàng Ngoài suy sụp. D. Vua Lê dã giành lại quyền lực từ tay chúa Trịnh. PA: C 148. SU725H Trong trận đánh Rạch Gầm – Xoài Mút. Nguyễn Huệ dùng chiến thuật là: A. chủ động tấn công. B. mai phục, phục kích. C. lập phòng tuyến. D. rút lui nhử địch, chờ thời cơ. 149. SU727V Nguyên nhân nào khiến Tây Sơn thất bại trước cuộc tiến công của Nguyễn Ánh? A. Nội bộ Tây Sơn chia rẽ, suy yếu nhanh chóng. B. Do lực lượng của Nguyễn Ánh rất mạnh nhờ vào sự giúp đỡ của tư bản Pháp. C. Vì Quang Trung mất, Quang Toản nối ngôi nhưng thiếu năng lực, uy tín. D. Do Nguyễn Ánh kiên trì, liên tục mở các cuộc tấn công Tây Sơn. PA: A 150. SU729V Cá nhân có vai trò, ảnh hưởng lớn nhất tới vận mệnh của dân tộc trong thế kỷ từ XVI đến nửa đầu thế kỷ XIX là: A. Mặc Đăng Dung. B. Nguyễn Nhạc. C. Nguyễn Huệ. D. Nguyễn Ánh. 14 PA: C 15
- Xem thêm -